12. évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "12. évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére"

Átírás

1 12. évfolyam Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére

2 Testnevelés és sport Részei A kerettantervben előírt tartalom: 80 % 59 óra Szabadon felhasználható órakeret: 20 % 15 óra Témakörök címei Rendgyakorlatok önálló óraszám nélkül. Előkészítés, alapozás, prevenció. Atlétika jellegű feladatokmegoldások. Torna jellegű feladatmegoldások. Testnevelési és sportjátékok. Úszás. Önvédelem és küzdősportok. Természetben űzhető sportok. Szabadon választható 11 óra 10 óra 13 óra 13 óra 4 óra 4 óra 4 óra 15 óra Cél felkészíteni a tanukókat arra, hogy éretten, egészségesen, edzetten lépjenek a felnőtt, kor küszöbére meg tudjanak felelni a társadalom elvárásainak; a szabadidős, önálló sporttevékenységre való ösztönzés; az iskolai munka egészének célkitűzésével összhangban, a tanulók harmónikus testi, lelki, szellemi fejlesztése; célunk, hogy kialakuljon a tanulóban az a meggyőződés, hogy a rendszeres fizikai aktivitás az egészséges életmód része; aktív vállalkozó, küzdeni és alkalmazkodni tudó fiatalok nevelése. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. A testnevelési órákon elsajátított mozgásokkal legyen képes a tanuló versenyezni, mérkőzést játszani. 2

3 Mérhetően fejlődjenek a kondicionális képességek, folyamatosan emelkedjen a koordinációs képességek szintje. Az óra szervezéséhez, valamint a rendezvények lebonyolításához szükséges vezényszavak, alakzatok, vonulások alkalmazása.a szabadgyakorlati alapformájú gimnasztikai kéz-iszer-, társas, pad-, bordásfal gyakorlatok alkalmazása ( 3-4 alapforma, 8-16 ütem). A helyes testtartást javító gyakorlatok önálló használata. A kondicionálios képességek fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyag stabil végrehajtása, versenyzés. Tornában a választott szergyakorlatok esetében 3-4 elemből álló gyakorlatsor folyamatos végrehajtása. A választott sportjátékokban (legalább kettőben) a tanult technikai elemek, taktikai megoldások alkalmazása játékban. Pontos szabályismeret. Aktív részvétel a természetben űzhető sportágakban. Küzdősportokban a páros küzdelmek során a tanult technikai elemek gyakorlása, versnyzés. Folyamatos úszás mindkét választott úszásnemben, törekedve a távolság növelésére. A bírkózás és judo technikai elemei, illetve a sportjátékok esetében az egyes játékhelyzetek - emberfogás és területvédekezés esetén - alkalmazása valós játékszituációban. A továbbhaladás feltételei Alakzatok és vonulások végrehajtása a vezényszavaknak megfelelően, 8 ütemű, két alapformát tartalmazó pad- és bordásfal gyakorlatok, végrehajtása utasításra; 4-8 ütemű szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatokból álló kéziszeres; Gyakorlatsor tervezése és végrehajtása a testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása; A kondicionális képességek szintjének megtartása, illetve javulása; Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás, szabályok szerinti versenyzés; A választott szereken rövid gyakorlatsor végrehajtása; Aktív részvétel két választott sportjátékban, szabályok szerinti játék; Aktív részvétel egy természetben űzhető sportágban; A páros küzdelmekben való részvétel; Folyamatos úszás két úszásnemben, az egyikben legalább 50 méteren. 3

4 Rendgyakorlatok Cél az osztály foglalkoztatásához szükséges fegyelem és rend megteremtése; balesetmentes foglalkozáshoz szükséges munkafegyelemnek biztosítása; a rendgyakorlatok végrehajtásánál kellő fegyelmezettséget tanusítsanak, alakilag elfogadhatóan hajtsák végre a feladatokat. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. a négy év alatt tanult rendgyakorlatok vezényszavakra történő azonnali végrehajtása. A továbbhaladás feltételei Alakzatok és vonulások végrehajtása a vezényszavaknak megfelelően. Tartalom futólépés egyes, kettes oszlopban ütemtartással; testfordulatok helyben, futás közben; fejlődések, szakadozások futás közben; vonulások, ellenvonulások, keresztező ellenvonulások futás közben; 4

5 Előkészítés, alapozás, prevenció Cél lehetőség szerint a gyakorlatokat önállóan tervezzék és hajtsák végre a tanulók; tudatosodjon a tanulóban, hogy minden fizikai tevékenység előtt, a szervezetnek szüksége van bemelegítésre; önindítatásból fakadó speciális képességfejlesztés, testépítés; az ismert gyakorlatok végzése egyben alkalmas képességfejlesztésre; iskolai és civilizációs ártalmak megelőzése, ellensúlyozása. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. legyen felkészült az önálló bemelegítésre; a bemelegítésnél a gyakorlatokat célszerűen válassza ki; kondícionális képességeket fejlesztő, egy-egy izomcsoportot erősítő speciális gyakorlatok ismerete; a gyakorlatok hatásfokát az elmozdulás mértéke és az igénybevett szerek, eszközök súlya, mérete és formája növelje. A továbbhaladás feltételei 8 ütemű, két alapformát tartalmazó pad - és bordásfal gyakorlatok végrahajtása utasításra; 4-8 ütemű szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatokból álló kéziszeres gyakorlatsor tervezése és végrehajtása a testtartásjavító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének megtartása, illetve javulása. Tartalom A 11. évfolyam előírásai szerint, de már 3-4 alapformát tartalmazó és 8-16 ütemű szabad, illetve szabadgyakorlati alapformájú kéziszer és szergyakorlatok alkalmazásával. Biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok, zenés gimnasztika. 5

6 Ellenőrzés Fittség mérés, fizikai képességek fejlődésének mérése tanmenetben rögzíthető sztenderdekkel. Ajánlott mérések, négy éven keresztül %-ban kifejezhető mutatókkal: Értékelés gyorserő mérés alsó végtag dinamikus ereje, felső végtag gyorsasági ereje, has és hátizom gyorsasági ereje, erőállóképesség mérés alsó végtag dinamikus erőállóképessége, általános erőállóképesség, gyorsaság mérés fel kell hívni a figyelmet arra, hogy mely izomcsoportok maradtak ki a melegítésből; történhet folyamatosan, megfelelő észrevételek közlésével; az elbírálás kritériumai: a helyes tartás, az elmozdulás mértéke, a végrehajtás tempója, üteme és sebessége, milyen képességeket célszerű még fejleszteni. Szerigény Pad, bordásfal, gumikötél, homokzsák, theraband szalag, ugrókötél, zsámolyok. 6

7 Atlétika Részei: Futások, ugrások, dobások mozgásoktatása. Képességfejlesztés az atlétikai mozgások gyakorlásával. Vetélkedők, versengések, mérések, teljesítmények. Cél az atlétikai versenyszámok mechanikai törvényszerűségeinek ismeretében és ezek alkalmazásával legyenek képessek teljesítményjavulásra; közérzet, munkabírás javítása; egyéni atlétikai eredmények ismerete - tudatos erő, gyorsaság, állóképesség fejlesztés; kondicionális képességek közül: vágtaképesség, felgyorsulási képesség, rövid és középtávú álló képesség, erőfejlesztés, térbeli tájékozódó képesség növelése. akarati tulajdonságok - kitartás, céltudatosság - fejlesztése; a mozgásformák gyakorlása nyújtson lehetőséget az adottságnak legjobban megfelelő, eredményesen űzhető versenyág kiválasztására. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. ismerjék az atlétikai versenyszámok legfontosabb biomechanikai törvényszerűségeit és legyenek képesek azokat tudatosan alkalmazni eredményességük javítása érdekében; legalább egy, - az adottságainak megfelelő - versenyágban javuljon teljesítménye; teljesítményképes tudás elsajátítása; a különböző távú futásokban: gyors futásnál maximális sebességre törekedjen 60 m-en: 7

8 a távol és magasugrásokban: fiúk: 9-10 mp; leányok: mp; távolugrásnál az elugrása legyen erőteljes, repülésének íve gazdaságos; magasugrásnál eredményesen hangolja össze a lendítést és az elrugaszkodást; a hajításokban, vetésekben, lökésekben: ismerje fel a szerrel történő erőközlés hosszának jelentőségét; tömöttlabdadobás hátra: - fiúk (4 kg); - leányok (3 kg); egy távolugró, egy magasugró, egy dobómozgás végrehajtásának alapvető technikai ismerete; atlétikai szintek mérése. A továbbhaladás feltételei Tartalom Teljesítményteszt /az OM által meghatározott "kell" érték/ teljesítése. A mérhető atlétikai teljesítményekben javulás, szabályok szerinti versenyzés. Az atlétika egyes ágainak szükséges speciális cél- és képességfejlesztő gyakorlatok. Erőfejlesztő gyakorlatok: Láberő: Karerő: térdhajlítások, nyújtások, szökdelések, felugrások, átugrások, szerterheléssel. dobások 3-5 kg -os medicinlabdával a szer súlyának és az ismétlésszámnak a növelésével. kötélmászás, függeszkedés, vándorfüggeszkedés; kötélmászó és függeszkedő versenyek. A törzsizomzatot erősítő gyakorlatok: szerek és kéziszerek felhasználásával has-, hát- és oldalizom erősítő gyakorlatok az ismétlésszám és az intenzitás változtatásával. Rajtgyakorlatok és versenyek különböző kiinduló helyzetekből; 8

9 összetett feladatok gyors végrehajtása szerek felhasználásával és szereken végezve; Állóképességfejlesztés: a terhelés és pihenés változtatásával az erőt, gyorsaságot gyakorlatok; résztávok ismételt lefutása pihenési idők közbeiktatásával. fejlesztő Futások, rajttechnikák; Ugrások: Dobások: folyamatos futás megadott távon, majd megadott időre, a táv fokozatos növelésével, az idő fokozatos csökkentésével; vágtafutások és versenyek; állóképességi futás. -gyorsfutások 100-méteres távon; -futóversenyek méteren; -rajtveresenyek álló és térdelő rajttal 30 méteres távon; -fokozófutás, iramfutás. távolugrás választott technikával; -a technika javítása, az ugróteljesítmény növelése az optimális egyéni nekifutás kialakításával; -távolugróversenyek magasugrás választott technikával. -a technika folyamatos javítása, az ugrás egyes elemeinek tökéletesítésével, az optimális egyéni nekifutás kialakításával; -magasugróversenyek. kislabdahajítás:a 11. évfolyamon tanultak tökéletesítése, távolságra való törekvés teljes nekifutással; -dobóversenyek; súlylökés: a szer lökésének helyes iránya, szöge; -a technika javítása; -súlylökőversenyek. 9

10 Ellenőrzés Értékelés versenyhelyzetben teljesítmény mérése fokozatos terhelés után; ( kényszerítő helyzetek alkalmazása ); a tanult mozgások technikai kivitelezésének értékelése; eredmények mérése ( aktív ill. passzív pihenések közbeiktatásával ); 60m futás fiúknak, leányoknak; 12 perces futás; távolugrás és magasugrás választott technikával; kislabdadobás (tömöttlabdadobás) és súlylökés. a teljesítmények köréből a legkedvezőbbeket mérjük; az alapképességek fejlesztése, megköveteli az összes atlétikai mozgásforma gyakoroltatását, a teljesítmények mérését; a kitartófutás teljesítményét mérjük és osztályozzuk; mivel az adottságok jelentősége igen nagy, az egyén önmagához viszonyított fejlődésének mértékét is figyelembe kell venni. Atlétikai mozgásokhoz szükséges gyakorlótér, eszközök (magasugró berendezés, medicinlabdák, kislabdák, távolugróhely, súlygolyók, mászókötelek, mérőszalag, stopper óra). 10

11 Torna jellegű feladatmegoldások Részei: Gimnasztika; Szertorna: -talajtorna, -szekrényugrás, -korlát ( fiúknak ), -nyújtó ( fiúknak ), -gyűrű ( fiúknal ), -gerenda ( lányoknak ), -ritmikus gimnasztika ( lányoknak ). Cél a tanult mozgásformák és ezek kapcsolatrendszerének felhasználásával teremtsen igényt összefüggő gyakorlatok összeállítására; esztétikum (szépség, harmónia a mozgásban) formálása; késztetés a helyes testtartásra; a tornagyakorlatok elsajátítása során növekedjen biztonságérzetük és tegyenek szert a végrehajtáshoz szükséges bátorságra. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. a szergyakorlatok esetében képesek legyenek a tanulók 3-4 elemből álló gyakorlatsort önállóan végrehajtani; a gyakorlatelemek logikusan kapcsolódjanak egymáshoz; az összeállításnál egyszerű összekötőelemeket is alkalmazzanak; a gyakorlat kivitelezése esztétikus legyen; legyenek képesek 4 elemből álló talaj és tornaszergyakorlat folyamatos bemutatására; a gyakorlatszerkesztés szempontjainak ismerete. 11

12 A továbbhaladás feltételei Tartalom A választott szereken rövid gyakorlatsor végrehajtása. Egyénileg végzett speciális nyújtás, lazítás, erősítés. Az egyensúlyérzék fejlesztése, célgimasztikai gyakorlatokkal. Talajtorna: kézenátfordulás; a évfolyamon tanult elemek változatos összekapcsolásával gyakorlatsor összeállítása, összekötő elemek felhasználásával. Ritmikus gimnasztika (leányoknak): Szekrényugrás: Korlát: - (fiúk ): átmenetek egyik törzsívből a másikba; keringőlépés 180 fokos fordulatokkal; a évfolyamon tanult elemekből egyéni gyakorlatsor összeállítása. Fiúk: hosszában ( 5 rész ) a tanult ugrások gyakorlása; keresztben: fejenátfordulás Leányok: keresztben ( 5 rész ) a tanult ugrások gyakorlása; fejenátfordulás. beugrás felkarfüggésbe, lendület előretámaszba. felkarfüggésben lendület előre, felkar-lebegőtámaszba, billenés támaszba, kézállásba fellendülés a karfa végén támaszból arccal kifelé, összefüggő gyakorlat kialakítása a osztályban tanult elemek felhasználásával. Nyújtó: - (fiúk ) billenés alaplendületből támaszba, a évfolyamon tanult gyakorlatelemekből egyszerű gyakorlat végrehajtása. Gyűrű: - fiúk- előző évfolyamok anyagából összeállított gyakorlat; összefüggő gyakorlat bemutatása. 12

13 Gerenda: - leányokfelugrás terpesz-talptámaszban; keringőlépés 180 fokos fordulattal; összefüggő gyakorlat. Ellenőrzés összefüggő talaj és egy szergyakorlat ellenőrzése, ( legalább 4 elemet lendületi és erőelemet is tartalmazzon); a lehetőség és a gyakorlási idő függvényében összeállított egy-két szergyakorlat értékelése; az oktatott RSG mozgásanyagból bemutatás. Értékelés a tanuló folyamatos megfigyelése és a végrehajtási hibák javítása; kapjanak megerősítést abban, hogy mozdulataik végrehajtása megfelel a követelményeknek. a talajtornán kívül egyénileg kiválasztott függő és támaszszeren mutassanak be egy-egy gyakorlatot, ebből a szempontból a kiegészítő szerek is szóba jöhetnek; a gyakorlat végrehajtására a tornászos testtartás legyen jellemző; a szekrényugrásnál a lebegőtámaszos végrehajtás növelje a bemutatás értékét. A tornához szükséges talaj és ugrószőnyegek, szivacsleérkezőhely, 4 pár gyűrű, gerenda, ugrószekrény, dobbantó, nyújtó és korlát. Rsg: buzogány, ugrókötél, ( szalag, labda, karika ). 13

14 Testnevelési és sportjátékok Részei: Kosárlabda mozgásanyaga. Kézilabda mozgásanyaga. Röplabda mozgásanyaga. Labdarúgás mozgásanyaga /csak fiúknak/. Szabadon felhasználható Asztalitenisz Floorball Cél a sportjátékok felnőtt korra való átmentésére való nevelés; a tanult taktikai elemeket játékhelyzetben alkalmazza; csapatjátékból adódó személyiségfejlesztés lehetőségeinek kihasználása; csoportszerveződés szociológiai folyamatának kialakítása; a mozgásigény váljon az iskolai évek után a szabadidő kultúrált eltöltésének eszközévé; tudatosodjon a tanulókban, hogy a testkultúra az egyetemes emberi kultúra szerves része, és a testi nevelés egyben egészség nevelés is; alakuljon ki bennük a rendszsres fizikai aktivitás igénye oly mértékben, hogy az felnőttkori életmódjuk nélkülözhetetlen részévé váljon. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. Készségszinten birtokolják a választott labdajáték mozgásanyagát, és azok felhasználásával ismerjék fel a számukra legkedvezőbb támadó- és védőtechnikákat az adott játékhelyzetben. A továbbhaladás feltételei Tartalom Aktív részvétel két választott sportjátékban, szabályok szerinti játék. 14

15 A 11. évfolyam anyagának hatékonyabb feldolgozása egyéni szempontokat is figyelembe véve. Kosárlabda játék oktatásának mozgásanyaga: területvédekezés (2:3), a védőterület felosztása, a védőjátékosok mozgása, helyezkedése a kijelölt területen, területvédekezés elleni játék 1:3:1-es felállásból; játék. Kézilabda játék oktatásának mozgásanyaga: a területvédekezés elleni játék gyakorlása: hatosfal és 5+1-es védekezés gyakorlása; játék. Röplabda játék oktatásának mozgásanyaga: a leütés technikájának és a sáncolás végrehajtásának javítása; mentés gurulással; játék versenyszabályokkal, törekedve az állandó mozgásra védekezésben; helyezkedés figyelemmel az ellenfél szándékára; a sánc mögötti terület védelme. játék. Labdarúgó játék oktatásának mozgásanyaga: szabadulás védőtől egyszerű labdás cselekkel; védekezés a támadók emberfölénye ellen; területvédekezés; rálépős csel, indulást, elhúzást utánzó cselek; játék két kapura. támadásban és Ellenőrzés technikai elemekből összeállított komplex gyakorlat ellenőrzése többször a tanév folyamán; részvétel a játékban, játékkészség fejlődésének mérése. Értékelés Mind a hibákra, mind a helyes megoldásokra fel kell hívni a figyelmet. 15

16 A szabályok alkalmazása és betartása is elbírálás tárgya legyen. A játékban való részvételt, vállalkozókedvet és aktivitást is értékelni kell. A kosárlabda játékhoz szükséges páronként legalább egy kosárlabda és egy pár kosárlabdapalánk. A kézilabdához szükséges megfelelő méretű pálya, kapuk és páronként egy labda. A röplabdához szükséges megfelelő méretű pálya, röplabdaháló és legalább páronként egy labda. Labdarúgáshoz szükséges 10 db labda. A floorballhoz szükséges legalább egy garnitúra floorballszett és labda, kapuk. Az asztaliteniszhez szükséges legalább 4-5 db ping-pong asztal hálókkal, db ütő és 10 db labda. 16

17 Úszás Cél váljon igényévé és napi szükségletévé a rendszeres sporttevékenység; felhasználása a prevenció és a relaxáció eszközeként. az elmúlt évek során tanult úszásnemek gyakorlása, minél hosszabb táv teljesítése. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. folyamatos úszás mindkét választott úszásnemben, törekedve a távolság növelésére.(hosszútáv leúszása;) alapvető viselkedési forma vízközelben; a természetes vizek veszélyeinek ismerete. A továbbhaladás feltétele Tartalom Folyamatos úszás két úszásnemben, az egyikben legalább 50 m teljesítése. - a tanult három úszásnem gyakorlása. Ellenőrzés Az oktatott úszásnem technikai kivitele. Úszás időre, úszóversenyek értékelése. 17

18 Önvédelemi és küzdősportok Részei: Judó. Birkózás (fiúknak). Cél akarati tulajdonságok, küzdőképesség, bátorság, fizikai erőfeszítések fejlesztése és szintentartása; késztelés az általános testi erő fejlesztésére és szintentartása; az önvédelem eszközeinek fejlesztése és szintentartása. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. önvédelmi fogások használata; a fiú tanulóknál a pszichikai és fizikai erő egyidőben történő mozgósítása. A továbbhaladás feltételei Tartalom A páros küzdelmekben való részvétel. Társas küzdőgyakorlatok felhasználásával a kondicionálásával képességek ( erő, gyorsaság ) speciális fejlesztése. judo gyakorlatai: - újabb technikai elemek elsajátítása; - páros küzdelmek a versenyszabályok szerint. birkózás - a évfolyamon tanult elemek felhasználásával birkózás, folyamatos küzdelem. - versenyek. Ellenőrzés 18

19 a küzdősportok iskolai oktatásban értékelhető, de nem osztályozható tananyag; hosszabb ideig történő gyakorlásnál a technikai elemek végrehajtását kell értékelni. 19

20 Természetben űzhető sportok Részei: A testnevelési mozgásanyag szabadban történő gyakorlása. Természetjárás, tájékozódási futás. Téli sportok. Cél a szabadban végzett mozgások megszerettetése; tájékozódás a természetben; téli sportok, játékok szépségeinek megismertetése; egészségmegőrzés hatékonyságának érvényesülése. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. váljék természetes igénnyé a szabadban végzett mozgástevékenység; végezzen sport jellegű mozgástevékenységet a szabadban. A továbbhaladás feltételei Aktív részvétel egy természetben űzhető sportágban. A tanult technikai elemek alapszintű elsajátítása. Tartalom Ellenőrzés A testnevelés mozgásanyagából bármely mozgás, melyre lehetőség van, végezhető a szabadban. Az egészségmegőrzés szempontjából hasznos és hatékony: természetjárás; ( verseny tervezés, pályakitűzés ); korcsolyázás; ( koszorúzás hátra, fordulatok ); síelés (téli tábor keretében). 20

21 Szerigény: A tanult mozgás technikai kivitelezésének értékelése. Térképismeret. Tájoló használat. Tájoló, aktuális (vak)térkép, sífelszerelés, korcsolya. 21

22 A szabadon felhasználható 20 százalékos időkeret felhasznáklása Cél minden tanulóval megismertetni és megszerettetni az asztaliteniszt, hogy amennyiben lehetőség adódik az iskolán kivüli játékra, akkor bátran, a szabályok ismertében szívesen művelje ezt a sportágat; a floorball játékot készségszinten tanulóink. a szabályokat betartva tudják játszani Követelmény Szabályismeret mindkét játékban. A továbbhaladás feltétele Tartalom Aktív részvétel a sportjátékokban. Asztalitenisz: tenyeres nyesett adogatás játék Floorball támadás, védekezés ember hátrányban és emberelőnyben büntetőütés játék Választott sportág magasabb szintű elsajátítása Ellenőrzés A tanult technikai elemek bemutatása, játék közbeni alkalmazása. Aktív részvétel a sportjátékokban. Szerigény Legalább egy szett floorball felszerelés több labdával. Kapuk, melyek a tornateremben felállíthatók. 4-5 db ping-pong asztal, 4-5 db háló, db ütő, 10 db labda. 22

13. évfolyam. Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére

13. évfolyam. Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére 13. évfolyam Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére Testnevelés és sport Részei A kerettantervben előírt tartalom: 80 % 52 óra Szabadon felhasználható órakeret: 20 % 12 óra Témakörök címei

Részletesebben

11. évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére

11. évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére 11. évfolyam Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben előírt tartalom: 80% Szabadon felhasználható órakeret: 20% Témakörök

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Hajtsák végre a vezényszónak megfelelő alakzatot.

TESTNEVELÉS. Hajtsák végre a vezényszónak megfelelő alakzatot. TESTNEVELÉS 1-2. osztály A tanterv az első két évet egyetlen egységként kezeli. A gyerekek iskolába lépésük idején igen eltérő képességűek, tudásúak. A tanulók fizikai és szellemi tulajdonságait a második

Részletesebben

Testnevelés tantárgyi program

Testnevelés tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Testnevelés tantárgyi program 2010. TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 13. évfolyam Célok és feladatok Testnevelés tantárgyi program Az iskolai

Részletesebben

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam Testnevelés fakultáció emeltszint Cél: Az érettségire jelentkező tanulók elméleti és gyakorlati felkészítése az emeltszintű vizsgára, a helyi tantervben szereplő gyakorlat anyagok kiegészítésével és magasabb

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Testnevelés Helyi Tanterv 9.évfolyam Kéttannyelvű osztályok részére 2008. június 25. Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 13. évfolyam. Évfolyamonént heti 2.5 óra. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 13. évfolyam. Évfolyamonént heti 2.5 óra. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 13. évfolyam Évfolyamonént heti 2.5 óra Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS 9 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT Célok és feladatok 9 12. évfolyam A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

10.évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére

10.évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére 10.évfolyam Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben előírt tartalom: 80% 59 óra Szabadon felhasználható óra: 20% 15 óra

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: szóbeli és gyakorlati Emelt szinten: szóbeli és gyakorlati A testnevelés érettségi vizsga célja A tárgy jellegébõl

Részletesebben

HELYI TANTERV Testnevelés

HELYI TANTERV Testnevelés L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV Testnevelés 2007. Készítette: B AGI P ÉTER Átdolgozta: M OLNÁRNÉ B ÁCSKAI R ITA KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS

Részletesebben

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Célok és feladatok A középiskolai testnevelés célja, hogy az iskolát elvégzett tanulók a tanórai és a tanórán kívüli testnevelés és sport, valamint az iskola

Részletesebben

Vitorlázás 9. évfolyam

Vitorlázás 9. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; Országos

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok,

Részletesebben

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés)

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) Alapja I. Az elvégzett munka (tanulási folyamat, gyakorlás) II. A tanulási folyamat során bekövetkező változások - technikai - taktikai tudásszint; - általános

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

TESTNEVELÉS II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TESTNEVELÉS II. A VIZSGA LEÍRÁSA TESTNEVELÉS II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 50 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot működtető

Részletesebben

Vitorlázás 10. évfolyam

Vitorlázás 10. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, alapismereteinek továbbfejlesztése;

Részletesebben

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz 9. osztály: Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: - iskolakör futás: 4 perc 51mp - Cooper-teszt: 1550m - Tömöttlabda dobás (hátra

Részletesebben

Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve

Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve Készült az 20/2010 (V. 11.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben

Labdajátékok 5-8. évfolyam

Labdajátékok 5-8. évfolyam Labdajátékok 5-8. évfolyam 5-6. évfolyam Cél: - Az 1-4. évfolyamon megszerzett elemi szintű technikai tudás közelítsen a sportági alaptechnikához - A tanulók keringési-, légzési-, és mozgató rendszerének

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE. 11. évfolyam Követelmények

TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE. 11. évfolyam Követelmények TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Kondicionális képesség felmérés Húzódzkodás Négyütemű fekvőtámasz 1 perc alatt Atlétika: 11. évfolyam Követelmények Helyből távolugrás Kislabdahajítás

Részletesebben

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon Évfolyam: 5-8. Kézilabda Korosztály: Cél A korosztálynak megfelelő kondicionális képességek kialakítása. A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó technikai alapok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével:

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével: KSZ/12 évfolyam lányok Kötelező gimnasztika- 10 pont Atlétika- 10 pont: - Térdelőrajt- 2 pont - Súlylökés becsúszással vagy gerelyhajítás- 4 pont - Flop magasugrás vagy távolugrás- 4 pont Torna: 2 választott

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztály: Szakközép iskola 9-12. Szakiskola 9-10 A vizsga szerkezete: Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga van. 1. Gyakorlati vizsga - Időtartama: 45 perc

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam TESTNEVELÉS Fakultációs képzés tanterve Heti 2 óra, évi 72 óra 11.,12. évfolyam TÉMÁK A magyar sportsikerek Elmélet FELADATOK Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott

Részletesebben

Vitorlázás 12. évfolyam

Vitorlázás 12. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A megszerzett állóképesség továbbfejlesztése; Korosztályos válogatottak képzése; A tantárgyhoz fűződő pozitív érzelem fenntartása; Az edzéshatások növelése (terjedelem,

Részletesebben

11. évfolyam SPORTKÖR

11. évfolyam SPORTKÖR 11. évfolyam SPORTKÖR Az iskolai testnevelés amellett, hogy teljesíti egészségmegőrző, kultúraközvetítő és nevelési feladatait, szolgálhatja, segítheti a versenysportot is. A sportolás során a fizikai

Részletesebben

Alapkövetelmények. 1.osztály

Alapkövetelmények. 1.osztály Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével:

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével: Testnevelés A vizsga leírása 1. GYAKORLATI VIZSGA 1.1 Szakgimnázium 9. évfolyam lányok Kötelező gimnasztika- 10 pont Atlétika- 10 pont: - Térdelőrajt- 2 pont - Kislabda-hajítás vagy súlylökés- 4 pont -

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Testnevelés tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni LÉTRA

Részletesebben

Vitorlázás 6. évfolyam

Vitorlázás 6. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: Vízbiztonság továbbfejlesztése; A sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; A serdülőkori fiziológiás elváltozások (végtaghossz-, testmagasság növekedés) miatt

Részletesebben

VIZSGA KÖVETELMÉNYEK TESTNEVELÉS 9. OSZTÁLY (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN: KNY. OSZTÁLY)

VIZSGA KÖVETELMÉNYEK TESTNEVELÉS 9. OSZTÁLY (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN: KNY. OSZTÁLY) 9. OSZTÁLY (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN: KNY. OSZTÁLY) Torna - Talaj: - kötelező elemek: - gurulóátfordulás előre, - hátra, fejállás, mérlegállás, tarkóállás. - Kötélmászás: - mászókulcsolás, fiúknak függeszkedési

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 4. ÉVFOLYAM 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Készült: A Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv alapján. Éves óraszám:144

Részletesebben

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek 299 11. Testnevelés tanterv-kiegészítés 11.1 Célok és alapelvek Az Európai Unió által megfogalmazott kulcskompetenciák hatékony fejlesztése érdekében a műveltségterület számára megfogalmazott fejlesztési

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével:

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével: Testnevelés javítóvizsga KK 13 évfolyam lányok Kötelező gimnasztika- 10 pont Atlétika- 10 pont: - Térdelőrajt- 2 pont - Súlylökés becsúszással vagy gerelyhajítás- 4 pont - Flop magasugrás vagy távolugrás-

Részletesebben

- a hallgató ismerje meg a sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, játékterületét,

- a hallgató ismerje meg a sportág jellegzetességeit, szabályait, eszközeit, játékterületét, Union Sportcentrum, Székesfehérvár, Király sor 17. Tantárgy neve és kódja: TESTNEVELÉS - FALLABDÁZÁS Kreditérték: 0 Nappali tagozat 013/014. tanév 1. félév Sportközponti gyakorlat: 14.30 K ép.34. Oktatási

Részletesebben

TESTNEVELÉS SZAKISKOLAI ÉVFOLYAMOK SZÁMÁRA

TESTNEVELÉS SZAKISKOLAI ÉVFOLYAMOK SZÁMÁRA Célok és feladatok TESTNEVELÉS 9 11. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAMOK SZÁMÁRA A középiskolai testnevelés célja, hogy az iskolát elvégzett tanulók a tanórai és a tanórán kívüli testnevelés és sport, valamint az iskola

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. 3. A testmozgás szerepe az egészséges életmód kialakításában.

TESTNEVELÉS. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. 3. A testmozgás szerepe az egészséges életmód kialakításában. TESTNEVELÉS 1. Középszintő szóbeli érettségi témakörök 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok.

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY TESTNEVELÉS TANMENET 11. és 12.OSZTÁLY Készítette: György Gábor 2012/2013 2 Időkeret, óraszámfelosztás Óraszám: 4 óra/hét Foglalkozások szabadban: 10 óra, gimnasztika, prevenció: 17 óra : 35 óra Torna:

Részletesebben

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 15 óra Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák 8. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 8 10 gyakorlattal önállóan bemelegítés

Részletesebben

Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK

Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK 1. A magyar sportsikerek Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott helyi tantervben szereplő sportágban, az adott év hazai legfontosabb

Részletesebben

Továbbhaladás feltételei Testnevelés 1-2. évfolyam

Továbbhaladás feltételei Testnevelés 1-2. évfolyam Továbbhaladás feltételei Testnevelés 1-2. évfolyam RENDSZERGYAKORLATOK, GIMNASZTIKA, PREVENCIÓS FELADATOK Egyszerű 1-4 ütemű alapgimnasztika. Rövid távú gyors futás, futás saját tempóban külső kényszer

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Kosárlabda Köznevelési típusú sportosztály Készítette: a gimnázium testnevelés és sport munkaközössége 2015. 9. osztály 14-15 évesek Cél: A testnevelés és

Részletesebben

Atlétika: 2000m, 400m, 60m, súlylökés, magasugrás, távolugrás

Atlétika: 2000m, 400m, 60m, súlylökés, magasugrás, távolugrás Testnevelés osztályozó vizsga tételek: Atlétika: 2000m, 400m, 60m, súlylökés, magasugrás, távolugrás Kosárlabdázás: 9.évfolyam: Összetett feladat elemeinek megtanulása, illetve az összetett feladat gyakorlása

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Testnevelés tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezető Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie. Amennyiben a vizsgázó

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

TENISZEZZ VELÜNK! JÓ GYAKORLAT bemutatása egy általános iskolában a mindennapos testnevelés keretein belül

TENISZEZZ VELÜNK! JÓ GYAKORLAT bemutatása egy általános iskolában a mindennapos testnevelés keretein belül TENISZEZZ VELÜNK! JÓ GYAKORLAT bemutatása egy általános iskolában a mindennapos testnevelés keretein belül KÖÁI József Attila Általános Iskolája Emelt szintű testnevelés oktatásunk 1979 óta évfolyamonként

Részletesebben

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TESTNEVELÉS TANTERV 2004. készítette: BAGI PÉTER KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS SPORT 7 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés

Részletesebben

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét 11. évfolyam Évi óraszám: 108 3 óra/hét Sportjátékok 20 óra Torna jellegű feladatok 15 óra Atlétika jellegű feladatok 20 óra Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 15 óra Önvédelem és küzdősportok 8

Részletesebben

Testnevelés Középszintű érettségi témakörök

Testnevelés Középszintű érettségi témakörök Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola OM: 203204 7632 Pécs, Aidinger János út 41. Gyakorlati követelmények: Elméleti ismeretek: 1. Az olimpiai mozgalom létrejötte, célja, feladatai; magyar

Részletesebben

Vitorlázás 3. évfolyam

Vitorlázás 3. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: Sokoldalú képességfejlesztés,motoros képességek összhangja és azok fejlesztése; Kondicionális képességek (-erő, -gyorsaság, -állóképesség) fejlesztése; Koordinációs

Részletesebben

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola TANTERV : 5-8. osztály Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola NAT műveltségterület: Éves óraszám: Heti óraszám: Testnevelés és sport 185 5 ÉVF O- LY AM: A TANTÁRGY NEVE: 5. Testnevelés 6. Testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS és SPORT osztály

TESTNEVELÉS és SPORT osztály TESTNEVELÉS és SPORT 1 4. osztály 2 BEVEZETÉS: A testnevelés és sport műveltségterület meghatározóan két részére bontható: testnevelésre és gyógytestnevelésre. Az előbbi fő célja az egészség megőrzése,

Részletesebben

Manipulatív természetes mozgásformák A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása.

Manipulatív természetes mozgásformák A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása. Testnevelés Elvárt eredmények 1. osztály végén: A testrészek megnevezése. A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben.

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Követelmény

TESTNEVELÉS. Követelmény TESTNEVELÉS Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Labdarúgás Fejlesztési Terv

Labdarúgás Fejlesztési Terv Labdarúgás Fejlesztési Terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között TÁMOP -3.3.14.A-12/1-2013-0033 Készítette: Koszics Gábor Pétervására,

Részletesebben

7. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK:

7. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK: Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF 7. Évfolyam CÉLOK: 1. A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása;

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az általános műveltséget megszilárdító szakasz a kilencedik évfolyamon kezdődik és a 12. évfolyam végéig tart. Funkciója az iskolai műveltség differenciált

Részletesebben

9-12. évfolyam Egészségvédelem és anyanyelvi kommunikáció: Edzettség, teherbírás fejlesztése és a tanulás megtanulása kompetencia:

9-12. évfolyam Egészségvédelem és anyanyelvi kommunikáció: Edzettség, teherbírás fejlesztése és a tanulás megtanulása kompetencia: TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 9-12. évfolyam Az általános mûveltséget megszilárdító szakasz a kilencedik évfolyamon kezdõdik, és a tizedik vagy a nyelvi elõkészítõ évfolyamokat mûködtetõ iskolákban tizenegyedik

Részletesebben

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Testnevelés és sport AJTP előkészítő Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat Készítette: Horváthné Vagra Ildikó; Lavaj Andrea; Tihanyi Róbert; Széles Zoltán A

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Pótvizsga Feladatsor 9. évf.

Pótvizsga Feladatsor 9. évf. Pótvizsga Feladatsor 9. évf. A pótvizsga feladatsora a tanév tananyaga és a tanév során tanultakból áll. A feladatok sorrendjét a szaktanár jelöli ki a pótvizsga napján. A tanuló a pótvizsgát akkor kezdheti

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja 2010-2011. tanév Összeállította: Fábosné Józsa Zsuzsanna Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2010. szeptember 1. 1 A szakmai program

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Tananyag Követelmény Megjegyzés KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Futások: kitartó futások. valamint a szökdelések váltott lábú szökdelések

Tananyag Követelmény Megjegyzés KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Futások: kitartó futások. valamint a szökdelések váltott lábú szökdelések Évfolyam: 9-12. Korosztály: serdülő- ifjúsági Cél A fizikai képességfejlesztés által felkészülés a felnőtt korosztály elvárásaira A felnőtt mezőnyre való felkészülés jegyében a technikai és taktikai elemek

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9-12. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Vizsgakövetelmények testnevelés és sportból az 1. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények testnevelés és sportból az 1. évfolyam végén Vizsgakövetelmények testnevelés és sportból az 1. évfolyam végén Futások a) Kitartó futás Legalább 400 méter folyamatos futás közepes iramban. Érezzék meg, és tudatosuljon a különbség a gyors és közepes

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek, valamint a természet

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben A labdarúgás technikai elemeinek oktatása, és mérési lehetőségei testnevelésórán Utánpótlás korú labdarúgók

Részletesebben

Tanterv. Testnevelés 1-4. évfolyam

Tanterv. Testnevelés 1-4. évfolyam 1 Tanterv Testnevelés 1-4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai sport és testnevelés az iskola egységes nevelő- oktató munkájának szerves részeként hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók az egészséget saját

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERVE a 9-12. évfolyamok számára közgazdaság ágazaton Készítették: Kecskés Márta és Pók Edina Készült: 2014.

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

Sportiskolai Kerettanterv Vízimentés Sportágra

Sportiskolai Kerettanterv Vízimentés Sportágra Sportiskolai Kerettanterv Vízimentés Sportágra Készítette: Csaba László nyugalmazott egyetemi Docens és ILS vízimentő oktató Endlein Viktória testnevelő és egészségtan tanár, ILS vízimentő a Csepeli Öttusa

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 44 óra. 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás

TESTNEVELÉS. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 44 óra. 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás TESTNEVELÉS A tantárgy célja a záró évfolyamokon elsősorban kialakítani a rendszeres mozgás, testedzés, és az egészséges életmód iránti igényt, továbbá a testnevelés tantárgy tanítása során kialakított

Részletesebben

Általános tudnivalók. A testnevelés tantárgy követelménye

Általános tudnivalók. A testnevelés tantárgy követelménye A tantárgy: AMITESTNEV/valamennyi szakon/testnevelés Heti óraszám: 2 gyakorlat, kredit: 0 pont A tantárgy célja: a hallgatók rendszeres sportolásához szükséges feltételek biztosítása, az egészséges életvitel

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A középszintű szóbeli vizsga célja A testnevelés középszintű szóbeli érettségi vizsga célja annak felmérése, hogy a vizsgázó milyen mélységig sajátította el a követelményekben

Részletesebben

Követelmények testnevelés tantárgyból

Követelmények testnevelés tantárgyból Követelmények testnevelés tantárgyból 9. osztály Egészségkultúra és prevenció Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8 ÉVFOLYAM A tanterv, a NAT Testnevelés és sport műveltségterület 5-8. évfolyamok követelményeit fedile.

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8 ÉVFOLYAM A tanterv, a NAT Testnevelés és sport műveltségterület 5-8. évfolyamok követelményeit fedile. TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8 ÉVFOLYAM A tanterv, a NAT Testnevelés és sport műveltségterület 5-8. évfolyamok követelményeit fedile. A tantárgy óraszáma: 368 óra A Nyíregyházi Tanterv (helyi tervezés aránya

Részletesebben

A KISKUNFÉLEGYHÁZI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A KISKUNFÉLEGYHÁZI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA Iktatószám: /2016. A KISKUNFÉLEGYHÁZI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2016. A Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola 2014. szeptember 14-én elfogadott és jóváhagyott

Részletesebben

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása.

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. Testnevelés és sport 1.-4. évfolyam: 1. évfolyam, első félév : Előkészítő és preventív mozgásformák Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. A testrészek megnevezése. Különbségtétel

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva a 9 12. évfolyamon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie. Amennyiben a vizsgázó

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása.

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. TESTNEVELÉS Évfolyam 1. Fejlesztési követelmények Előkészítő és preventív mozgásformák A testrészek megnevezése. A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. Különbségtétel a jó és a rossz testtartás

Részletesebben

Rögbi. - 60 m fejlesztése 7.3 mp alatt - 45 mp 2 perc közötti erőkifejtés

Rögbi. - 60 m fejlesztése 7.3 mp alatt - 45 mp 2 perc közötti erőkifejtés Rögbi Évfolyam: 9-10. osztályosok Korosztály: junior II. Cél 1. A versenysport és élsporthoz szükséges testalkati tényezők, élettani összetevők optimális fejlesztésére való törekvés. 2. Terhelési összetevők

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja Összeállította: Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2012. szeptember 3. 1 A szakmai program készült: Gróf Széchenyi István Ált. Isk.

Részletesebben

A FLOORBALL SPORTÁG TANANYAG- ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A FLOORBALL SPORTÁG TANANYAG- ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE A FLOORBALL SPORTÁG TANANYAG- ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE Általános iskolák 1-8. osztálya számára Készítette: Borka Gábor 2011 Évfolyam: 1-2. osztály(7-8 évesek) Cél: A játék megkedveltetése Alapvető szabályok

Részletesebben