10.évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10.évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére"

Átírás

1 10.évfolyam Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére

2 Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben előírt tartalom: 80% 59 óra Szabadon felhasználható óra: 20% 15 óra Témakörök címei Rendgyakorlatok önálló óraszám nélkül. Előkészítés, alapozás, prevenció. Atlétika jellegű feladatmegoldások. Torna jellegű feladatmegoldások. Testnevelési és sportjátékok. Úszás. Önvédelmi és küzdősportok. Természetben űzhető sportok. Szabadon választható 11 óra 10 óra 13 óra 13 óra 4 óra 4 óra 4 óra 15 óra Cél a pszichoszomatikus fejlettséghez és érdeklődéséhez igazodó játékos mozgástevékenységgel gazdagítsa és fejlessze a tanulók mozgásműveltségét; járuljon hozzá a tanulók mozgásszükségletének kielégítéséhez; célunk, hogy kialakuljon a tanulóban az a meggyőződés, hogy a rendszeres fizikai aktivitás az egészséges életmód része; sokoldalú mozgáskészség kialakítása, ügyesség fejlesztés; koordinációs képességek emelkedjenek olyan szintre, hogy alkalmasak legyenek mozgásos cselekvéstanulásra és sportolásra; aktív vállalkozó, küzdeni és alkalmazkodni tudó fiatalok nevelése. Követelmény a szükséges vezényszavak, alakzatok felvétele, ismerete, végrehajtása; különböző sebességű járások, futások, átmenetek végrehajtása; sokféle gimnasztikai feladat utasításra való végrehajtása, kéziszergyakorlat 2-3 alapforma alkalmazása; 2

3 a helyes testtarást javító gyakorlatok bemutatás utáni végrehajtása; a kondicionális képességeknek (különösen az erő és az állóképesség) a tanulók kiinduló szintjéhez igazított fejlesztése. az atlétikai mozgásanyagból a futasok, dobások és ugrások választott technikái végrehajtás tökéletesítése, törekvés a mérhető teljesítmények növelésére. a torna választott szerein elemkapcsolatok önálló összeállítása, törekvés pontos végrehajtásra. a választott sportjátékokban a tanult technikai elemek tudatos alkalmazása, a játékszabályok ismerete. a természetben űzhető sportágak közül lehetőség szerint legalább egynek a gyakorlása. kűzdősportok technikai elemeinek gyakorlása. folyamatos úszás mindkét választott úszásnemben. ritmikus gimnasztika 2-3 elem öszzekapcsolása. A továbbhaladás feltételei: Kéziszergyakorlatok végrehajtása utasításra. Önálló szabadgyakorlat tervezése és végrehajtása. A testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének megtartása, illetve javulása. Javulás a mérhető atlétikai teljesítményekben, a technikai végrehajtás tökéletesítése. A választott szereken elemkapcsolatok önálló végrehajtása. Aktív részvétel a választott sportjátékokban, szabályok szerinti játék. Aktív részvétel egy természetben űzhető sportágban. Aktív részvétel a küzdősportokban. Folyamatos úszás két úszásnemben 25 méteren. A tanulók ismerjék motorikus képességeiket, igényeljék a mozgásos játék örömét. Legyenek késztetve - nem kilátástalan - erőfeszítésekre. Élményt nyújtó tevékenységekbe való részvétel. Tudatosan vegyenek részt egészséges testi fejlesztésükben, rendszeresen végezzenek testedzést. Ismerjék a testnevelés és sport egészségügyi, prevenciós értékeit. Tudjanak relaxálni, nyugtató, légzőgyakorlatokat végezni. Rendgyakorlatok Cél 3

4 az óra szervezettségének külső rendjének kialakítása. balesetmentes foglalkozáshoz szükséges munkafegyelemnek biztosítása; önuralomnak, a közösség iránti felelősség kialakulásának elősegítése; figyelem megosztó és alkalmazkodó képességet fejlessze; rendszeretethez, önfegyelemre szoktatás; a rendgyakorlatok véárehajtásánál kellő fegyelmezettséget tanusítsanak, alakilag elfogadhatóan hajtsák végre a feladatokat. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb osztályba léphessen. ismerjék a vezényszavakra, jelzésekre végrehajtandó mozgásokat; az utasítások megfelelő ütemben történő végrehajtása; törekedjen egyöntetű végrehajtásra; az előforduló hibákat korrigálja; a zenére végzett feladatok hatására váljon a leány tanulók mozgása nőiessé, kifejezővé; alakuljon ki az egyén és környezetének higiéniája; mutatkozzanak meg a tanulócsoport foglalkozásain, ( az óra külső képén és hatékonyságán) az elsajátított rendgyakorlatok. A továbbhaladás feltételei A szükséges vezényszavak megértése és végrehajtása. Tartalom Az első osztályban tanultak ismétlése; Új rendgyakorlatok - a tanár vezetési stílusának igénye szerint; sorakozás különböző alakzatokban; helyben járás, helyben futások; átmenet járásból futásba és vissza; alakzatváltoztatások futás közben; menetütem, menetsebesség, lépéshosszúságok változtatása; 4

5 figurális menetek,futások; fejlődések,szakadozások állóhelyben és mozás közben; egyszerű ellenvonulások és futások; a tanulók tudatos, fegyelmezett magatartásának kialakítása. Ellenőrzés Folyamatos használat során. Előkészítés, alapozás, prevenció Cél általános és sokoldalú előkészítés; 5

6 speciális előkészítés; egyensúlyérzék fejlesztése; testtartás javítás; relaxáció; az erőnlét megszerzése, megtartása, fejlesztése; speciális képességfejlesztés; iskolai és civilizációs ártalmak megelőzése, ellensúlyozása; kondícionális alapképességek fejlesztése: erő, állóképesség, szenzomotoros koordinációs képességek; általános állóképesség teljesítőképesség növelése. Követelmény, mely ahhoz szükséges,hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. a tanulók izomzatának, izületeinek sajátos foglalkoztatása; mozgástanulás, kinesztetikus megéreztetés elősegítése (rávezető gyakorlatok); új feladatok végrehajtásához szükséges tulajdonságok, képességek növelése; a tanuló ismerje, és érezze a bemelegítő mozgások szükségességét; legyen képes kötetlen, önálló, egyéni bemelegítésre 6-8 gyakorlat felhasználásával; ismerje az alkalmazott alapformákat és a hatásnövelő módszereket; alkuljon ki bennük az a meggyőződés, hogy a rendszeres fizikai aktivitás az egészséges életmód része; nagyobb izomcsoportok célirányos erősítése, lazítása, nyújtása. A továbbhaladás feltételei Kéziszergyakorlatok végrehajtása utasítással. Önálló szabadgyakorlat tervezése és végrehajtása. Testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének javulása. Tartalom Gimnasztika: a 9. évfolyam előírása szerint biomechanikailag helyes testtartást biztosító 6

7 gyakorlatok, zenés gimnasztika Ellenőrzés Fittség mérés, fizikai képességek fejlődésének mérése tanmenetben rögzíthető sztenderdekkel. A 9. évfolyamon megkezdett mérések folytatása. az eredmények viszonyítása az előző mérésekhez. Ajánlott mérések, négy éven keresztül %-ban kifejezhető mutatókkal: gyorserő mérés alsó végtag dinamikus ereje, felső végtag gyorsasági ereje, has és hátizom gyorsasági ereje, erőállóképesség mérés alsó végtag dinamikus erőállóképessége, általános erőállóképesség, gyorsaság mérése. Értékelés Szerigény történhet folyamatosan, megfelelő észrevételek közlésével; a végrehajtás minőségét, hatásfokát is ellenőrizzük; azok akik a gyakorlatokat kitűnően hajtják végre, lehetőség szerint ezt mutassák be társaiknak. Gumikötelek, padok, bordásfalak, homokzsákok, theraband szalagok, ( labda ), ugrókötelek, zsámolyok. Atlétika Részei: Futások, ugrások, dobások - mozgásoktatása. 7

8 Képességfejlesztés az atlétikai mozgások gyakorlásával. Vetélkedők, versengések, mérések, teljesítmények, szintmérések. Cél az alapvető mozgásformák - ugrás, futás, dobás - ismerete, gyakorlása, helyes végrehajtása és a hozzájuk tartozó teljesítmény közötti kapcsolat felismertetése; kondicionális képességek közül: vágta képesség, felgyorsulási képesség, rövid és középtávú állóképesség, erőfejlesztés, térbeli tájékozódó képesség növelése; az egyéni sportág jellegéből adódó személyiségfejlesztés; a szorgalom, és az akarati tulajdonságok fejlesztése, erősítése az egyéni eredmények megjavítására való törekvése; a fizikai teljesítőképesség növelése sikerélmény biztosítással; a rendszeres gyakorlás az alapképességeiket fejlessze. Követelmény, mely ahhoz szükséges,hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. teljesítményképes tudás elsajátítása; érzékelhetően javuljon futó, ugró és dobó teljesítményük; a különböző távú futásokban: gyors futásnál maximális sebességre törekedjen 60 m-en: fiúk: 9-10mp; leányok: mp; a távol és magasugrásokban: távolugrásnál az elugrása legyen erőteljes, repülésének íve gazdaságos; magasugrásnál eredményesen hangolja össze a lendítést és az elrugaszkodást; a hajításokban, vetésekben, lökésekben: hajításban és lökésben a szer gyorsítása minél hosszabb úton 8

9 történjen; egy távolugró, egy magasugró, egy dobó mozgás végrehajtásának alapvető technikai ismerete; atlétikai szintek mérése. A továbbhaladás feltétele Teljesítményteszt /az OM által meghatározott "kell" érték/ teljesítése. A kondicionális képességek szintjének megtartása illetve javulása. Javulás a mérhető atlétikai teljesítményekben. Tecnikai végrehajtás tökéletesítése. Minimális alapképességek szintentartása. Tartalom Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális témakörtől függő (cél)gyakorlatok. A 9. évfolyam anyagának végrehajtása nagyobb hatásfokkal (intenzitás, időtartam, ismétlésszám). Szerek fokozottabb használata. Futások, rajttechnikák: fokozófutás, iramfutás, gyorsfutás, vágtafutás; futás nehezítésekkel, futóiskola; gyorsfutások m-es távon; rajtgyakorlatok; álló és térdelőrajt, rajtversenyek; tartós futások; Ugrások: szökdelő, ugróiskola; távolugrás: nekifutással guggoló vagy homorító technikával, az elugrás után kifejezett sodródással; távolugró versenyek; magasugrás:5-7 lépés nekifutással, választott technikával; a végrehajtás (technika) javítása, különös tekintettel a kitámasztásra, felugrásra, légmunkára; magasugró versenyek; Dobások: dobóiskola; dobóerőt fejlesztő speciális feladatok; 9

10 kislabdahajítás: a labda hosszú úton történő gyorsítása; 5 lépéses, majd lendületszerzéssel való dobóritmus kialakítása, ívképzés; dobóversenyek; súlylökés: háttal felállásból, becsúszással, előfeszített helyzet kialakítása, kétlábtámaszos helyzet; súlylökő versenyek. Ellenőrzés a tanult mozgások technikai kivitelezésének értékelése, az előző években mért versenyszámok mérése-,kiegészítve súlylökéssel; az elért eredmények összehasonlítása, a fejlődési szint megállapítása, értékelése. Értékelés a technikai végrehajtás és a teljesítmény azonos arányban kerüljön elbírálás alá; fő szempont a teljesítmény mérése; mivel az adottságok jelentősége igen nagy, az egyén önmagához viszonyított fejlődésének mértékét is figyelembe kell venni. Szerigény Atlétikai mozgásokhoz szükséges gyakorlótér, eszközök (magasugró berendezés, medicinlabdák, kislabdák, távolugróhely, súlygolyók, mászókötelek, mérőszalag, stopper óra). Torna jellegű feladatmegoldások Részei: Szertorna: talajtorna, 10

11 szekrényugrás, korlát /fiúknak/, gyűrű //fiúknak/, gerenda /lányok/; ritmikus gimnasztika /lányok/; Cél a testi erő, ügyesség, hajlékonyság, rugalmasság, mozgékonyság fejlesztése; térbeli tájékozódó képesség, egyensúly érzékelés kialakítása; esztétikum (szépség, harmónia a mozgásban) formálása; késztetés a helyes testtartásra; bátorság, önuralom fejlesztés; a sportágak a mai élet mindennapi mozgásaiban nem szereplő, de a szervezet élettani funkciói számára nélkülözhetetlen mozgásformák (függés és támaszhelyzetek) oktatása és gyakoroltatása; mozgásérzékelés, kinesztetikus képesség fejlesztés; testtartásjavítás; a torna mozgásanyagából adódó személyiségfejlesztés: bátorság, önuralom, tolerancia, egymás segítése; szép mozgás igényének kialakítása,az esztétikai nevelés. Követelmény, mely ahhoz szükséges,hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. 4-5 talajtorna elem ismerete, összekötő elemekkel; egy függő és egy támaszszeren alapvető mozgáselemek ismerete; törekedjenek az esztétikus feladat végrehajtásra; a gyakorlatelemeket előírt testtartással és megfelelő önfegyelemmel hajtsák végre; erő, gyorsaság, erőállóképesség a feladatoknak meáfelelő szintrehozása; a zenére végzett gyakorlatoknál kövesse a zene ritmusát; fiúknál erőt demonstráló, határozott sportmozgásra, leányoknál a nőies, könnyed, kecses mozdulatok végrehajtására törekvés. a torna mozgások gyakorlásával fejlődjön: 11

12 a ritmus képesség, egyensúlyozási képesség, gyorsasági erő, felgyorsulási képesség, erőállóképesség. fejlődjön erejük, gyorsaságuk, erőállóképességük és mozgáskoordinációjuk a torna által megkívánt szintre! legalább három szeren tudjanak 3-4 elmből álló gyakorlatot bemutatni; támaszugrásoknál az ügyesebbek törekedjenek lebegőtámaszos testhelyzetre. A továbbhaladás feltételei A választott szereken elemkapcsolatok végrehajtása. A tornához szükségek képességekkel való rendelkezés. Speciális célgyakorlatok ismerete, önálló végrehajtása. Tartalom A 9. évfolyam anyagának nagyobb hatásfokkal (intenzitás, időtartam, ismétlésszám) történő végrehajtása, a kéziszerek illetve a szerek fokozotabb és tudatosabb felhasználásával. SZERGYAKORLATOK: Talajtorna: fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre állásba; kézenátfordulás oldalt mindkét (oldalra); gurulóátfordulások, előre, hátra különböző kiinduló helyzetekből különböző befejező helyzetekbe; repülő-guruló átfordulás; fejenátfordulás, kézenátfordulás; összefüggő talajgyakorlat a évfolyamon tanult elemekből összekötő elemeként a fiúk a gimnasztika, a lányok a RG elemeit használják. Ritmikus gimnasztika (leányoknak): nyújtott és ívelt kartartások variációi; törzsdöntés fokozatai, törzsívek előre és hátra; lábemelések, láblendítések, fordulatok; futófordulat egy lábon; keringőlépés; 12

13 átugrások egyik lábról a másikra; Szekrényugrás: Korlát: - fiúk - - leányoknak:hosszában (4-5 részen) felguggolás leterpesztés; keresztben (4-5 részesen) zsugorkanyarlati átugrás mindkét oldalra; - fiúknak: hosszábban (4-5 részen) terpeszátugrás; felkarfüggés; alaplendület felkarfüggésben; guggolóátugrás; felkarfüggésben lendület, fellendülés előre támaszterpeszülésbe; támaszban lendület, vetődési leugrás; összefüggő talajgyakorla a 9-10 évf. tanult elemek felhasználásával; Gyűrű: - fiúk- vállátfordulás előre; függésben lendület előre terpeszleugrás hátra; hátsómérleg- kisérletek; összefüggő gyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanult elemek; felhasználásával; Gerenda: - leányok- járások (különböző kartartásokkal és körzésekkel), - érintőjárás, hintajárás, hármaslépés; 180 fokos fordulat kétlábonállásban, guggolásban; különböző állások és testhelyzetek; felugrás mellső oldalállásból egy láblendítéssel oldalülőtámaszba egy combon; leugrás (függőleges repülés különböző feladatokkal); összefüggő gyakorlat a 9. és 10. évfolyamon tanultak felhasználásával. Ellenőrzés 13

14 összefüggő talajgyakorlat bemutatása, értékelése; a lehetőség és a gyakorlási idő függvényében összeállított egy-két szergyakorlat értékelése; az oktatott RG mozáásanyagából bemutatás a zene ritmusára. Értékelés legfontosabb a tanuló folyamatos megfigyelése és a végrehajtási hibák javítása; a gyakorlatok végzése során az aktívitást szükséges értékelni; az első sikeres kísérletek kapjanak elismerést; a már megtanult tornaelemekből összeállított gyakorlatot szükséges osztályozni; a lejobbak kapjanak megerősítést abban, hogy mozdulataik végrehajtása megfelel a követelményeknek. Szerigény A tornához szükséges talaj és ugrószőnyegek, szivacsleérkezőhely, 4 pár gyűrű, gerenda, ugrószekrény, dobbantó, és korlát. Rg: buzogány, ugrókötél, ( szalag, labda, karika ). Testnevelési és sportjátékok Részei: Kosárlabda mozgásanyaga. Kézilabda mozgásanyaga. Röplabda mozgásanyaga. Labdarúgás mozgásanyaga /csak fiúknak/. 14

15 Szabadon választható Floorball Asztalitenisz Cél érdeklődés felkeltése a testnevelés és a sport iránt; játékélmény nyújtása mozgások megszerettetésére; szenzomotoros koordinációs képességek közül a reakcióképesség és a gyorsasági reakció fejlesztése; a tanult taktikai elemeket játékhelyzetben fejlessze; társas mozgásos együttműködés, a csapatjáték készségének elsajátítása; csapatjátékból adódó személyiségfejlesztés lehetőségeinek kihasználása; csoportszerveződés szociológiai folyamatának kialakítása; fizikai képességek komplex fejlesztése (vágtaképesség, felgyorsulási képesség, akciógyorsaság); mozgásigény kialakítása, motiválás az öntevékeny sporttevékenységre, a szabadidő helyes kihasználására; a csapatjátékból adódó mozgás- és örömélményhez juttatás; képességfejlesztési lehetőségek kihasználása a sportjátékok gyakorlása folyamán. Követelmény, mely ahhoz szükséges,hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. egy sportjátékban a támadási és védekezési megoldásokat megvalósítani; a páros és csapatjáték szabályainak ismerete, és azok alkalmazása a megismert játékban; a játék során a labdakezelési feladatokat kevés hibával hajtsák végre; törekedjen gól, illetve pontszerzésre; a labdás ügyesség, a labdaérzék és a mozgásérzékelés javítása; tanult technikai elemek feladathelyzetekben történő megoldása; két labdajáték technikájának, taktikájának, szabályainak ismerete, alapszíntű mérkőzéseken történő alkalmazása; újabb sportjáték megismerése, vagy a tanultak magasabb szintű elsajátítása. 15

16 A továbbhaladás feltételei Aktív részvétel a választott sportjátékokban, szabályok szerinti játék. Tartalom A 9. évfolyam anyagának végrehajtása nagyobb hatásfokkal (intenzitás, időtartam, ismétlésszám). Kosárlabda mozgásanyaga: előkészítés az oktatáshoz: fogójátékok különböző feladatokkal; pontszerző; szabadulás a labdától; váltó-és sorversenyek labdás feladatokkal; labdás ügyesség fejlesztés; technikai alapismererek: a 9. évfolyamban tanultak ismétlése; pattintott átadások, egykezes alsóátadás; labdavezetés irányváltoztatással; fektetettdobás futás közben átvett labdával. taklikai alapismeretek: védekezés emberfogással a 9. évfolyamban tanultak szerint 1:1, 2:2 elleni játékban betörések, befutások, dobások kialakítása; játék osztogatóval és két kosárra. játékszabályok, részvét a játékban, játék, ötletjáték: Kézilabda játék oktatásának mozgásanyaga: előkészítő játékok: fogyasztó különböző változatai; szabadulás a labdától; partizánlabda; fogójátékok labdával és labda nélkül, indulás, megállás, futások irányváltoztatásokkal. 16

17 techriika, alapismeretek: a 9. évfolyam anyagának ismétlése; lövő és átadási cselek; kapuralövések futásból, felugrásból; kapusjáték; büntetődobás labdavezetés; taktikai alapismeretek: támadás a védelem széthúzása gyors adogatással, résekre helyezkedés: bejátszás, betörés, védekezésben törekvés az együttmozgásra; szabályok ismerete; részvétel a játékban., ötletjáték. Röplabda játék oktatásának mozgásanyaga: előkésziíés az oktatáshoz: előkészítő játékok (zsinórlabda, szabadulás a labdától); pontos hozáállás kialakítása; technikai alapelemek: a 9. évfolyam anyagának ismétlése; pattintott alkar, kosárérintés; alsó vagy felső nyitás; taktikai alapelemek: magas ívű feladás kosárérintéssel a háló melletti társnak; ütőmozdulattal átütés a talajól, illetve felugrásból; leütés felugrásból; mini röplabda 6x6-os pályán 3:3 ellen. szabályok ismerete, részvétel a játékban módosított szabályokkal is. Labdarúgó játék oktatásának mozgásanyaga: előkészítő játékok: lovasfoci; fogyasztó játék szabályaival "kirúgó"; 17

18 kispályás játék több labdával, több kapuval, stb...; futások irányváltoztatásokkal, fordulatokkal; rajtgyakorlatok; lábbal végezhető labdás ügyességi gyakorlatok. technikai alapelemek: a 9. évfolyam anyagának ismétlése; belsőcsüdrúgás; taktikai alapelemek: védők váltása kijátszás esetén; labdavezetés közben irányváltoztatás és megállás a védőtől való szabadulás szándékával; támadások a támadás súlypontjának változtatásával rövid és hosszú átadásokkal; játék taktikai megkötésekkel. játékszabályok,részvétel a játékban módosított szabályokkal is. Ellenőrzés Értékelés Szerigény technikai elemekből összeállított komplex gyakorlat ellenőrzése többször a tanév folyamán; részvétel a játékban, játékkészség fejlődésének mérése. A helyes és eredményes végrehajtást együtt szükséges megítélni. A játék taktikai követelményei kerülnek előtérbe. Támadásban az összjátékot hasznos figyelni. Védekezésben a jó helyezkedést bíráljuk el. Szükséges a szabályok betartását ellenőrizni és értékelni. A kosárlabda játékhoz szükséges páronként legalább egy kosárlabda és egy pár kosárlabdapalánk. A kézilabdához szükséges megfelelő méretű pálya, kapuk és páronként egy labda. A röplabdához szükséges megfelelő méretű pálya, röplabdaháló és legalább páronként egy labda. Labdarúgáshoz szükséges 10 db labda. A floorballhoz szükséges legalább egy garnitúra floorballszett, és labda, kapuk. Az asztaliteniszhez szükséges legalább 4-5 db ping-pong asztal hálókkal, db ütő és 10 db labda. 18

19 Úszás Cél az általános mozgásműveltség fejlesztése; speciális képességfejlesztés feladatainak megvalósítása; vízbiztos úszás elsajátítása; lehetőség nyújtása egy új sportág megismerésére, a testnevelés megszeretettésére. 19

20 Követelmény, mely ahhoz szükséges,hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. alapvető viselkedési forma vízközelben; a víz szeretetének kialakítása; egy úszástechnika elsajátítása és készségszintű alkalmazása. A továbbhaladás feltételei Folyamatos úszás két úszásnemben 25 m-en. Tartalom Az úszásoktatás tudásszint felméréssel kezdődjön. A 9. évfolyamon tanultak ismétlése, magasabb szintű végrehajtása. Önvédelem, küzdősportok Részei: Judó. Birkózás ( fiúknak ). Cél akarati tulajdonságok, küzdőképesség, bátorság, fizikai erőfeszítések fejlesztése ( a védekezéshez szükséges adottságok és az akcióképesség fejlesztése); késztetés az általános testi erő fejlesztésére; 20

21 az önvédelem eszközeinek elsajátítása. Követelmény, mely ahhoz szükséges,hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. önvédelmi fogások elsajátítása; kerülje a vészhelyzeteket; a fiú tanulóknál a pszichikai és fizikai erő egyidőben történő mozgósítása. A továbbhaladás feltételei A gyakorláshoz szükséges fizikai képességek fejlesztése; A sportági jellegéből adódó küzdőszellemre pszichikai felkészítés. Tartalom Speciális előkészítő gyakorlatok: páros küzdő gyakorlatok; küzdő játékok szerekkel; Birkózás oktatásának gyakorlatai: - fiúk - fogások térdelésben; hidalás; kimozdítás fekvésből; páros küzdelmek. Ellenőrzés Szerigény hosszabb ideig történő gyakorlásnál a technikai elemek végrehajtását kell értékelni; a legjobb eredményeket elérő tanulók külön kiemelése. Tornaszőnyegek 21

22 Természetben űzhető sportok Részei: A testnevelési mozgásanyag szabadban történő gyakorlása. Természetjárás, tájékozódási futás. Téli sportok. Cél a szabadban végzett mozgások megszerettetése; ismerkedés a természettel; téli sportok, játékok szépségeinek megismertetése; egészségmegőrzés hatékonyságának érvényesülése. Követelmény, mely ahhoz szükséges,hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. 22

23 váljék természetes igénnyé a szabadban végzett mozgástevékenység; végezzen sport jellegű mozgástevékenységet a szabadban. A továbbhaladás feltételei Aktív részvétel egy természetben űzhető sportágban. Tartalom A testnevelés mozgásanyagából bármely mozgás, melyre lehetőség van, végezhető a szabadban. Az egészségmegőrzés szempontjából hasznos, hatékony: Ellenőrzés természetjárás, tájékozódási futás; szánkózás; korcsolyázás; ( korcsolyázás hátra, megállás.) sízés /sítábor/. Térképolvasás, pontkeresés, távolságmérés,tájolóhasználat. Domborzati formák felismerése, térkép és tájoló használata. korcsolya: elemi fokon a tanult technikai elemek bemutatása. A szabadon felhasználható 20 százalékos időkeret felhasználása Cél az asztalitenisz és floorball játék népszerűsítése, játék igény kielégítése. versenyhelyzet kialakítása. Követelmény A játékszabályok ismerete, alkalmazása. Továbbhaladás feltétele Aktív részvétel a sportjátékokban. Tartalom 23

24 Asztalitenisz: adogatás; fonákütés; játék; Floorball: büntetőütés; szabadütések; beütések; játék. Választott sportág magasabb szintű elsajátítása Ellenőrzés Aktív játék. Játékkészség fejlődésének mérése. 24

TESTNEVELÉS. Hajtsák végre a vezényszónak megfelelő alakzatot.

TESTNEVELÉS. Hajtsák végre a vezényszónak megfelelő alakzatot. TESTNEVELÉS 1-2. osztály A tanterv az első két évet egyetlen egységként kezeli. A gyerekek iskolába lépésük idején igen eltérő képességűek, tudásúak. A tanulók fizikai és szellemi tulajdonságait a második

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Testnevelés Helyi Tanterv 9.évfolyam Kéttannyelvű osztályok részére 2008. június 25. Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben

Részletesebben

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével:

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével: KSZ/12 évfolyam lányok Kötelező gimnasztika- 10 pont Atlétika- 10 pont: - Térdelőrajt- 2 pont - Súlylökés becsúszással vagy gerelyhajítás- 4 pont - Flop magasugrás vagy távolugrás- 4 pont Torna: 2 választott

Részletesebben

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével:

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével: Testnevelés A vizsga leírása 1. GYAKORLATI VIZSGA 1.1 Szakgimnázium 9. évfolyam lányok Kötelező gimnasztika- 10 pont Atlétika- 10 pont: - Térdelőrajt- 2 pont - Kislabda-hajítás vagy súlylökés- 4 pont -

Részletesebben

11. évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére

11. évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére 11. évfolyam Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben előírt tartalom: 80% Szabadon felhasználható órakeret: 20% Témakörök

Részletesebben

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével:

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével: Testnevelés javítóvizsga KK 13 évfolyam lányok Kötelező gimnasztika- 10 pont Atlétika- 10 pont: - Térdelőrajt- 2 pont - Súlylökés becsúszással vagy gerelyhajítás- 4 pont - Flop magasugrás vagy távolugrás-

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: szóbeli és gyakorlati Emelt szinten: szóbeli és gyakorlati A testnevelés érettségi vizsga célja A tárgy jellegébõl

Részletesebben

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam Testnevelés fakultáció emeltszint Cél: Az érettségire jelentkező tanulók elméleti és gyakorlati felkészítése az emeltszintű vizsgára, a helyi tantervben szereplő gyakorlat anyagok kiegészítésével és magasabb

Részletesebben

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz 9. osztály: Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: - iskolakör futás: 4 perc 51mp - Cooper-teszt: 1550m - Tömöttlabda dobás (hátra

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztály: Szakközép iskola 9-12. Szakiskola 9-10 A vizsga szerkezete: Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga van. 1. Gyakorlati vizsga - Időtartama: 45 perc

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY TESTNEVELÉS TANMENET 11. és 12.OSZTÁLY Készítette: György Gábor 2012/2013 2 Időkeret, óraszámfelosztás Óraszám: 4 óra/hét Foglalkozások szabadban: 10 óra, gimnasztika, prevenció: 17 óra : 35 óra Torna:

Részletesebben

12. évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére

12. évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére 12. évfolyam Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére Testnevelés és sport Részei A kerettantervben előírt tartalom: 80 % 59 óra Szabadon felhasználható órakeret: 20

Részletesebben

VIZSGA KÖVETELMÉNYEK TESTNEVELÉS 9. OSZTÁLY (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN: KNY. OSZTÁLY)

VIZSGA KÖVETELMÉNYEK TESTNEVELÉS 9. OSZTÁLY (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN: KNY. OSZTÁLY) 9. OSZTÁLY (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN: KNY. OSZTÁLY) Torna - Talaj: - kötelező elemek: - gurulóátfordulás előre, - hátra, fejállás, mérlegállás, tarkóállás. - Kötélmászás: - mászókulcsolás, fiúknak függeszkedési

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 13. évfolyam. Évfolyamonént heti 2.5 óra. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 13. évfolyam. Évfolyamonént heti 2.5 óra. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 13. évfolyam Évfolyamonént heti 2.5 óra Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek

Részletesebben

TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE. 11. évfolyam Követelmények

TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE. 11. évfolyam Követelmények TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Kondicionális képesség felmérés Húzódzkodás Négyütemű fekvőtámasz 1 perc alatt Atlétika: 11. évfolyam Követelmények Helyből távolugrás Kislabdahajítás

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam TESTNEVELÉS Fakultációs képzés tanterve Heti 2 óra, évi 72 óra 11.,12. évfolyam TÉMÁK A magyar sportsikerek Elmélet FELADATOK Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott

Részletesebben

13. évfolyam. Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére

13. évfolyam. Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére 13. évfolyam Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére Testnevelés és sport Részei A kerettantervben előírt tartalom: 80 % 52 óra Szabadon felhasználható órakeret: 20 % 12 óra Témakörök címei

Részletesebben

Labdajátékok 5-8. évfolyam

Labdajátékok 5-8. évfolyam Labdajátékok 5-8. évfolyam 5-6. évfolyam Cél: - Az 1-4. évfolyamon megszerzett elemi szintű technikai tudás közelítsen a sportági alaptechnikához - A tanulók keringési-, légzési-, és mozgató rendszerének

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS 9 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve

Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve Készült az 20/2010 (V. 11.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben

Testnevelés tantárgyi program

Testnevelés tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Testnevelés tantárgyi program 2010. TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 13. évfolyam Célok és feladatok Testnevelés tantárgyi program Az iskolai

Részletesebben

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés)

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) Alapja I. Az elvégzett munka (tanulási folyamat, gyakorlás) II. A tanulási folyamat során bekövetkező változások - technikai - taktikai tudásszint; - általános

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Testnevelés tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni LÉTRA

Részletesebben

Továbbhaladás feltételei Testnevelés 1-2. évfolyam

Továbbhaladás feltételei Testnevelés 1-2. évfolyam Továbbhaladás feltételei Testnevelés 1-2. évfolyam RENDSZERGYAKORLATOK, GIMNASZTIKA, PREVENCIÓS FELADATOK Egyszerű 1-4 ütemű alapgimnasztika. Rövid távú gyors futás, futás saját tempóban külső kényszer

Részletesebben

Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK

Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK 1. A magyar sportsikerek Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott helyi tantervben szereplő sportágban, az adott év hazai legfontosabb

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT Célok és feladatok 9 12. évfolyam A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. 3. A testmozgás szerepe az egészséges életmód kialakításában.

TESTNEVELÉS. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. 3. A testmozgás szerepe az egészséges életmód kialakításában. TESTNEVELÉS 1. Középszintő szóbeli érettségi témakörök 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok.

Részletesebben

Pótvizsga Feladatsor 9. évf.

Pótvizsga Feladatsor 9. évf. Pótvizsga Feladatsor 9. évf. A pótvizsga feladatsora a tanév tananyaga és a tanév során tanultakból áll. A feladatok sorrendjét a szaktanár jelöli ki a pótvizsga napján. A tanuló a pótvizsgát akkor kezdheti

Részletesebben

11. évfolyam SPORTKÖR

11. évfolyam SPORTKÖR 11. évfolyam SPORTKÖR Az iskolai testnevelés amellett, hogy teljesíti egészségmegőrző, kultúraközvetítő és nevelési feladatait, szolgálhatja, segítheti a versenysportot is. A sportolás során a fizikai

Részletesebben

Alapkövetelmények. 1.osztály

Alapkövetelmények. 1.osztály Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

Vitorlázás 9. évfolyam

Vitorlázás 9. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; Országos

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok,

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie. Amennyiben a vizsgázó

Részletesebben

Testnevelés Középszintű érettségi témakörök

Testnevelés Középszintű érettségi témakörök Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola OM: 203204 7632 Pécs, Aidinger János út 41. Gyakorlati követelmények: Elméleti ismeretek: 1. Az olimpiai mozgalom létrejötte, célja, feladatai; magyar

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Követelmény

TESTNEVELÉS. Követelmény TESTNEVELÉS Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az

Részletesebben

Vitorlázás 10. évfolyam

Vitorlázás 10. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, alapismereteinek továbbfejlesztése;

Részletesebben

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Célok és feladatok A középiskolai testnevelés célja, hogy az iskolát elvégzett tanulók a tanórai és a tanórán kívüli testnevelés és sport, valamint az iskola

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

HELYI TANTERV Testnevelés

HELYI TANTERV Testnevelés L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV Testnevelés 2007. Készítette: B AGI P ÉTER Átdolgozta: M OLNÁRNÉ B ÁCSKAI R ITA KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS

Részletesebben

TESTNEVELÉS SZAKISKOLAI ÉVFOLYAMOK SZÁMÁRA

TESTNEVELÉS SZAKISKOLAI ÉVFOLYAMOK SZÁMÁRA Célok és feladatok TESTNEVELÉS 9 11. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAMOK SZÁMÁRA A középiskolai testnevelés célja, hogy az iskolát elvégzett tanulók a tanórai és a tanórán kívüli testnevelés és sport, valamint az iskola

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 4. ÉVFOLYAM 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Készült: A Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv alapján. Éves óraszám:144

Részletesebben

Manipulatív természetes mozgásformák A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása.

Manipulatív természetes mozgásformák A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása. Testnevelés Elvárt eredmények 1. osztály végén: A testrészek megnevezése. A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben.

Részletesebben

Vitorlázás 6. évfolyam

Vitorlázás 6. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: Vízbiztonság továbbfejlesztése; A sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; A serdülőkori fiziológiás elváltozások (végtaghossz-, testmagasság növekedés) miatt

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9-10. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9-10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelı-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Atlétika: 2000m, 400m, 60m, súlylökés, magasugrás, távolugrás

Atlétika: 2000m, 400m, 60m, súlylökés, magasugrás, távolugrás Testnevelés osztályozó vizsga tételek: Atlétika: 2000m, 400m, 60m, súlylökés, magasugrás, távolugrás Kosárlabdázás: 9.évfolyam: Összetett feladat elemeinek megtanulása, illetve az összetett feladat gyakorlása

Részletesebben

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon Évfolyam: 5-8. Kézilabda Korosztály: Cél A korosztálynak megfelelő kondicionális képességek kialakítása. A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó technikai alapok

Részletesebben

7. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK:

7. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK: Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF 7. Évfolyam CÉLOK: 1. A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása;

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9-12. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie. Amennyiben a vizsgázó

Részletesebben

Vizsgakövetelmények testnevelés és sportból az 1. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények testnevelés és sportból az 1. évfolyam végén Vizsgakövetelmények testnevelés és sportból az 1. évfolyam végén Futások a) Kitartó futás Legalább 400 méter folyamatos futás közepes iramban. Érezzék meg, és tudatosuljon a különbség a gyors és közepes

Részletesebben

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam 1. évfolyam 1-5 Szökdelések ugrások - Szigetről szigetre /ugrálás karikába/ - Mocsár -szökdelések, akadályok fölött 6-10 Egyensúly-gyakorlatok -gyakorlatok

Részletesebben

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TESTNEVELÉS TANTERV 2004. készítette: BAGI PÉTER KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS SPORT 7 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés

Részletesebben

Testnevelés tanterv 9-12. évfolyam

Testnevelés tanterv 9-12. évfolyam Testnevelés tanterv 9-12. évfolyam A testnevelés a közoktatásban az egészséges életmód, a rendszeres testedzés szokásrendszerének megalapozását, a testi, lelki és szociális harmónia kialakítását, az alapvető

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Vitorlázás 12. évfolyam

Vitorlázás 12. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A megszerzett állóképesség továbbfejlesztése; Korosztályos válogatottak képzése; A tantárgyhoz fűződő pozitív érzelem fenntartása; Az edzéshatások növelése (terjedelem,

Részletesebben

Vitorlázás 2. osztály

Vitorlázás 2. osztály 2. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a 3. évfolyamon: Hosszútávon működőképes kapcsolat kialakítása az iskola és az egyesület között; Az első évfolyamon megtanult hát- és gyorsúszás technikájának

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az általános műveltséget megszilárdító szakasz a kilencedik évfolyamon kezdődik és a 12. évfolyam végéig tart. Funkciója az iskolai műveltség differenciált

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása.

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. TESTNEVELÉS Évfolyam 1. Fejlesztési követelmények Előkészítő és preventív mozgásformák A testrészek megnevezése. A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. Különbségtétel a jó és a rossz testtartás

Részletesebben

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása.

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. Testnevelés és sport 1.-4. évfolyam: 1. évfolyam, első félév : Előkészítő és preventív mozgásformák Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. A testrészek megnevezése. Különbségtétel

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A középszintű szóbeli vizsga célja A testnevelés középszintű szóbeli érettségi vizsga célja annak felmérése, hogy a vizsgázó milyen mélységig sajátította el a követelményekben

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Kosárlabda Köznevelési típusú sportosztály Készítette: a gimnázium testnevelés és sport munkaközössége 2015. 9. osztály 14-15 évesek Cél: A testnevelés és

Részletesebben

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 15 óra Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok

Részletesebben

Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak

Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGA Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak 1. A vizsga részei: 1.1. Gimnasztika: Gyakorlati anyag: 64 ütemű gimnasztikagyakorlat végrehajtása, illetve mászás vagy függeszkedés

Részletesebben

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák 8. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 8 10 gyakorlattal önállóan bemelegítés

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek, valamint

Részletesebben

TESTNEVELÉS II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TESTNEVELÉS II. A VIZSGA LEÍRÁSA TESTNEVELÉS II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 50 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot működtető

Részletesebben

TESTNEVELÉS és SPORT osztály

TESTNEVELÉS és SPORT osztály TESTNEVELÉS és SPORT 1 4. osztály 2 BEVEZETÉS: A testnevelés és sport műveltségterület meghatározóan két részére bontható: testnevelésre és gyógytestnevelésre. Az előbbi fő célja az egészség megőrzése,

Részletesebben

2. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK:

2. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK: Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF 2. Évfolyam CÉLOK: 1. Az els? évfolyamon megtanult hátúszás technikájának továbbfejlesztése.

Részletesebben

TESTNEVELÉS. A) Elméleti ismeretek. VIZSGASZINTEK Középszint. Emelt szint Legalább 5 magyar olimpiai bajnok

TESTNEVELÉS. A) Elméleti ismeretek. VIZSGASZINTEK Középszint. Emelt szint Legalább 5 magyar olimpiai bajnok TESTNEVELÉS TÉMÁK 1. A magyar sportsikerek 2. A harmonikus testi fejlődés 3. Az egészséges életmód A) Elméleti ismeretek VIZSGASZINTEK Középszint Emelt szint Legalább 5 magyar olimpiai bajnok 8 magyar

Részletesebben

TESTNEVELÉS. I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) Elméleti ismeretek

TESTNEVELÉS. I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) Elméleti ismeretek 1. A magyar sportsikerek 2. A harmonikus testi fejlődés 3. Az egészséges életmód TESTNEVELÉS I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) Elméleti ismeretek Legalább 5 magyar olimpiai bajnok 8 magyar olimpiai

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8 ÉVFOLYAM A tanterv, a NAT Testnevelés és sport műveltségterület 5-8. évfolyamok követelményeit fedile.

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8 ÉVFOLYAM A tanterv, a NAT Testnevelés és sport műveltségterület 5-8. évfolyamok követelményeit fedile. TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8 ÉVFOLYAM A tanterv, a NAT Testnevelés és sport műveltségterület 5-8. évfolyamok követelményeit fedile. A tantárgy óraszáma: 368 óra A Nyíregyházi Tanterv (helyi tervezés aránya

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

1.A vizsga részletes leírása

1.A vizsga részletes leírása TANÁRI [4 FÉLÉV [TESTNEVELŐ TANÁR]] MESTERKÉPZÉS, LEVELEZŐ GYAKORLATI VIZSGA Felvételi pontszámok A gyakorlati vizsga sikertelen, ha a felvételiző az 50 méteres távot nem tudja egy úszásnemben sem teljesíteni

Részletesebben

Követelmények testnevelés tantárgyból

Követelmények testnevelés tantárgyból Követelmények testnevelés tantárgyból 9. osztály Egészségkultúra és prevenció Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek, valamint a természet

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

1.A vizsga részletes leírása

1.A vizsga részletes leírása TANÁRI [4 FÉLÉV [TESTNEVELŐ TANÁR]] MESTERKÉPZÉS, LEVELEZŐ GYAKORLATI VIZSGA Felvételi pontszámok Gimnasztika 10 Torna 15 Labdajátékok 30 Atlétika 20 Úszás 15 Összesen 90 Általános szabály Bármely tudásterületen

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina A 3. évfolyam ebben a tanévben októbertől decemberig tartó időszakban úszásoktatáson vesz részt heti két órában. Ebből

Részletesebben

Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv

Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv és a Sportfoglalkozás-labdarúgás munkaterv Fiúk lányok 2x39 óra Pádár Béla és a Munkaterv Óraszám Cél, fejlesztés Tananyag, tartalom Követelmények 1. Sportágjellemző mozgásformák gyakorlása Egyéni labdás

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben A labdarúgás technikai elemeinek oktatása, és mérési lehetőségei testnevelésórán Utánpótlás korú labdarúgók

Részletesebben

Vitorlázás 3. évfolyam

Vitorlázás 3. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: Sokoldalú képességfejlesztés,motoros képességek összhangja és azok fejlesztése; Kondicionális képességek (-erő, -gyorsaság, -állóképesség) fejlesztése; Koordinációs

Részletesebben

Tananyag Követelmény Megjegyzés KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Futások: kitartó futások. valamint a szökdelések váltott lábú szökdelések

Tananyag Követelmény Megjegyzés KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Futások: kitartó futások. valamint a szökdelések váltott lábú szökdelések Évfolyam: 9-12. Korosztály: serdülő- ifjúsági Cél A fizikai képességfejlesztés által felkészülés a felnőtt korosztály elvárásaira A felnőtt mezőnyre való felkészülés jegyében a technikai és taktikai elemek

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 12/AB. Röplabda leütés. Készítette: Frankó Gábor

ÓRAVÁZLAT 12/AB. Röplabda leütés. Készítette: Frankó Gábor ÓRAVÁZLAT 12/AB Röplabda leütés Készítette: Frankó Gábor Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum HARSÁNYI JÁNOS Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Óratervezet Tanít: Frankó Gábor

Részletesebben

Testnevelés középszintű gyakorlati érettségi vizsga

Testnevelés középszintű gyakorlati érettségi vizsga Testnevelés középszintű gyakorlati érettségi vizsga A testnevelés gyakorlati vizsgán a szóbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni (mivel az értékelés az egyszeri bemutatás alapján történik),

Részletesebben

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek 299 11. Testnevelés tanterv-kiegészítés 11.1 Célok és alapelvek Az Európai Unió által megfogalmazott kulcskompetenciák hatékony fejlesztése érdekében a műveltségterület számára megfogalmazott fejlesztési

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában 1 Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés 5-8. osztály Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Nagy Varjas László 2 3 Testnevelés

Részletesebben

9-12. évfolyam Egészségvédelem és anyanyelvi kommunikáció: Edzettség, teherbírás fejlesztése és a tanulás megtanulása kompetencia:

9-12. évfolyam Egészségvédelem és anyanyelvi kommunikáció: Edzettség, teherbírás fejlesztése és a tanulás megtanulása kompetencia: TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 9-12. évfolyam Az általános mûveltséget megszilárdító szakasz a kilencedik évfolyamon kezdõdik, és a tizedik vagy a nyelvi elõkészítõ évfolyamokat mûködtetõ iskolákban tizenegyedik

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERV

TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERV TESTNEVELÉS ÉS SPORT HELYI TANTERV A kerettantervben megfogalmazott irányelvekből az alábbiakat szeretnénk hangsúlyozni iskolánkban a mindennapos nevelő-oktató munkánk során: Felső tagozaton a tanulók

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 5. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 5. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV TESTNEVELÉS 5. ÉVFOLYAM Tematikai egységek - éves óraszámok - Tematikai egység Éves óraszám I. Természetes és nem természetes mozgások 18 óra II. Úszás és úszójellegű feladatok 12 óra III.

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Összeállította: Forsthoffer Norbert Sashalmi Tanoda 1. Természetes és nem természetes mozgásformák Rendgyakorlatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 5 8. osztály

TESTNEVELÉS. 5 8. osztály TESTNEVELÉS TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola TANTERV : 5-8. osztály Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola NAT műveltségterület: Éves óraszám: Heti óraszám: Testnevelés és sport 185 5 ÉVF O- LY AM: A TANTÁRGY NEVE: 5. Testnevelés 6. Testnevelés

Részletesebben

Labdarúgás Fejlesztési Terv

Labdarúgás Fejlesztési Terv Labdarúgás Fejlesztési Terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között TÁMOP -3.3.14.A-12/1-2013-0033 Készítette: Koszics Gábor Pétervására,

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 7. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 7. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 7. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Összeállította: Forsthoffer Norbert Sashalmi Tanoda 1. Természetes és nem természetes mozgásformák Rendgyakorlatok,

Részletesebben