9-12. évfolyam Egészségvédelem és anyanyelvi kommunikáció: Edzettség, teherbírás fejlesztése és a tanulás megtanulása kompetencia:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9-12. évfolyam Egészségvédelem és anyanyelvi kommunikáció: Edzettség, teherbírás fejlesztése és a tanulás megtanulása kompetencia:"

Átírás

1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1

2 9-12. évfolyam Az általános mûveltséget megszilárdító szakasz a kilencedik évfolyamon kezdõdik, és a tizedik vagy a nyelvi elõkészítõ évfolyamokat mûködtetõ iskolákban tizenegyedik évfolyam végéig tart. Funkciója az iskolai mûveltség differenciált megszilárdítása, amelyben már megjelenhetnek a szakképzés elõkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a munkavállalói szerepekhez szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvetõ tényezõit és összetevõit a tartalomba ágyazott képességfejlesztés elvének a szem elõtt tartásával szilárdítja meg. Ebben a korban jelenhet meg a testnevelés és sport oktatásában elõször a kognitív fejlesztési oldal figyelembevételével az alapvetõ az egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása. Egészségvédelem és anyanyelvi kommunikáció: Az egészségnevelés és anyanyelvi kommunikáció célja, hogy a tanulók képesek legyenek objektív módon felmérni saját egészségi állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezõket, azok hatását, elkerülésük módját. Mindezek mellet tudatosan és minden tekintetben kielégítõ módon tudjanak kommunikálni és saját véleményüket artikuláltan, határozottan kifejteni az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban. El kell érni, hogy értsék meg, tegyenek saját egészségük érdekében. Ismerjék az életkorral járó biológiai-, pszichohigiénés-, életmódi tennivalókat; a társkapcsolatok egészségi, etikai kérdéseit; az egészségre káros szokásokat (helytelen táplálkozás, inaktív életmód); az egészséges életvitelhez szükséges képességek, a személyiség fejlesztésnek kérdéseit; az egészségérték tudatosítását. Továbbiakban õrizzék meg a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédõ szokásokat, helyezzék elõtérbe az egészséges sportprogramokat a káros szenvedélyekkel szemben. Értsék az eltérõ klimatikus viszonyok között történõ sporttevékenység elõnyös hatásait. Ismerjenek több relaxációs eljárást. Ismerjék a növekvõ szervezet igénye és a mozgásszegény életmód általánossá válása miatt a biomechanikailag helyes testtartás jelentõségét, annak automatizálását és fenntartását, az ön - és másokra veszélyes viselkedésekkel szembeni helyes értékítéletek elfogadását. Értsék az optimális folyadékszükséglet, a táplálkozás és a pihenés egy-egy lényeges információját és a saját nem higiéniáját. Edzettség, teherbírás fejlesztése és a tanulás megtanulása kompetencia: Kövessék az objektív adatok alapján a saját edzettségi állapotukat, hozzanak egyéni döntéseket a saját mutatók önálló javításában, fejlesztésében. Tartsák egyensúlyban a testi és szellemi terhelést. Fejlesszék a keringési és légzõrendszert a kontrolált mérések segítségével; az erõ és gyorserõ mérhetõségének megismerésével egy - két motoros gyakorlat által. Fogadják be a tudományos ismeretterjesztés testkultúrával kapcsolatos produktumait. Képviseljék a fittséget, az ép lelkületû edzett fizikumot, mint értéket a társas korosztályos kapcsolatokban. A tanulók önmagukkal szemben megfogalmazható lényeges fejlesztendõ célja a tanulás megtanulása kompetencia fejlesztése. A tanulók törekedjenek azon képességeik fejlesztésére, melynek segítségével egyénileg és csoportban is meg tudják szervezni saját edzettségük eléréséhez szükséges tanulásukat, ideértve az idõvel és információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhetõ lehetõségek felismerését, és az akadályok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében.

3 Ez az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és asszimilálását, továbbá útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. Fejlesszék a tanulók azon képességeiket, ami rávezeti saját magukat arra, hogy a feladatok végrehajtásában az elõzetesen tanultakra és élettapasztalatára építsen annak érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában tudják használni és alkalmazni. Sport- és mozgáskulturális tanulás és vállalkozói kompetencia: Állítsák a koordinációs mozgáskészletüket a sportági célok szolgálatába. Értsék meg a sportágak belsõ logikáját, fogadják el a törvényszerûségeket. Alkalmazkodjanak a nemenként más tananyagban a fejlesztési sajátosságokhoz; a tanult koordinációs mozgáskészlet célszerû használatával. Ismerjenek a helyzetekre történõ mozgásos és pszichés reakciókban absztrakciós eljárásokat, kreatív megoldások elõhívásával. Jelenjen meg a kulturált mozgás (elsõsorban lányoknál) a hétköznapi mozgáskészletben. Valósítsák meg legalább két sportági rendszer technikai-taktikai alapelemei mozgástanulásának többnyire automatizációs szakaszát. A sport- és mozgáskulturális tanulás összekapcsolása a vállalkozói kompetenciával motiválja a tanulókat a készségek elsajátításának igényét, hogy egyénileg s csapatban is képesek legyenek dolgozni. Elengedhetetlen az egyén erõs és gyenge pontjai megítélésének képessége, valamint az a képesség, hogy az egyén a kockázatokat értékelni és adott esetben vállalni tudja. Pozitív személyiségfejlõdés és interperszonális és szociális kompetencia: Õrizzék meg a saját én keresése közben az eddig kialakult önértékelõ szokásokat. Alakuljon ki a reális énképük. Fogadják el a szabályokat értelemszerûen, keressenek konstruktív megoldásokat a konfliktusokban. Továbbiakban fontos az egyén értelmi és érzelmi viszonyának meghatározása a sportértékekkel kapcsolatban; a jellem fejlesztése a sport által. A párkapcsolatok kultúrájának megalapozása, a tanár - diák és a diák - diák összeütközések konstruktív mintáinak megbeszélése. A másik ember tiszteletben tartása, odafigyelés a társakra. A tanulók legyenek képesek az interperszonális, és szociális kompetenciához kapcsolódó elengedhetetlen tudás, készségek és hozzáállás kialakítására, mert a személyi és szociális jólét megköveteli annak megértését, ahogyan az egyén saját ideális fizikai és mentális egészségét biztosítani tudja, ideértve annak ismeretét, ahogyan az egészséges életvitel mindehhez hozzá tud járulni. A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok általánosan elfogadott magatartás megértése. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építõ módon tudjanak a tanulók kommunikálni, nézõpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltõ módon tudjanak tárgyalni és képesek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni a stresszt és a frusztrációt, és építõ módon kell ezeket kifejezésre juttatnia, továbbá különbséget kell tudnia tenni a személyes és a szakmai szféra között. A tanulók fizikai, fittségi mérésének rendszerét az Intézményi Minõségirányítási Program tartalmazza.

4 9. évfolyam Témakörök, tartalmak Fejlesztési követelmények Tevékenységi formák Minimális teljesítmény Rendgyakorlatok: - A testnevelésben célszerűséggel bíró legalapvetőbb rendgyakorlatok - Menet indítás megállítása, alakzatok kialakítása. Test-fordulatok helyben Előkészítés, alapozás, prevenció: - Sokoldalúan fejlesztő szabad és kéziszergyakorlatok, súlyzós gyakorlatok - Helyes testtartást biztosító gyakorlatok. Atlétika jellemző feltétele: - Futóiskola, szökdelő és ugróiskola - Futó-ugró lépések, sorozat ugrások - Fel- és leugrások, zsámoly szekrény segítségével - Dobóiskola: hajítások, lökések, vetések különböző szerekkel - Futások: rajtok fajtái, rajt-versenyek, fokozó és iramfutások, ki-tartó futások - Ugrások: magasugrás 3-5 lépésből, ugrástechnikák megismerése, választott ugrástechnikában optimális elugrás, légmunka talajra és le, távolugrás guggolásból és homorító technika - Dobások: Kislabda hajítás helyből és nekifutásból. 3 lépés dobóritmus súlylökés: fiúk: 4-5 kg, lányok: 3-4 kg lökő mozdulat kialakítása. Lökések helyből, járásból elfordulással - Alakiság célszerűségének elfogadása - Lássák a szervezettség előnyeit - Tudja alkalmazni az erősítő és nyújtó gyakorlatokat - Törekedjen az optimális ritmusra és dinamikára. Lássa be, hogy a jó végrehajtás előkészít és fejleszt is! - A szer folyamatos gyorsítására fordítsanak kellő energiát, figyelmet. - Legyen képes futni: Fiú: 12 percig Lány: 10 percig - Alakuljon ki rajt és futóképessége - Technikája közeledjen a képességszinthez, de legalább a durva technikát tudják bemutatni - Erőteljes elrugaszkodás, fokozott kar és láblendítés - Rendezzék össze végtagjaik mozgását. Kapjanak hangsúlyt a finom mozdulatok - Igyekezzenek a technikafőbb elemeit alkalmazni. Legjobb eredményekre törekedni. - Rögzüljön a technika változó helyzetekben - Együttes osztályfoglalkozás - Kövesse fegyelmezetten az utasításokat - Öltözői rend - Csoportmunka - Tudjon önállóan gyakorlatot általános bemele-gítésre, főbb izomcsoport erősítése. - új ismeretszerzés - csoportmunka - Legyenek felismerhetők bemutatással a gyakorlatok közötti különbségek - Mutassa be a technikák közötti különbségeket - Javuljon a teljesítménye az atlétika számaiban min. 10%-ot! - Futótechnikája mutasson eltérést vágta és tartás-futás esetén - Legyen kifejezett felugrás illetve elugrás - A mozgás mutassa a technika főbb jellegzetességeit. - Mutassák be és mondják is el a dobások és lökések közötti különbséget. 4

5 Torna előkészítő jell. feladatok: - A vállöv és csípőízület mozgáshatását növelő nyújtó, lazító gyakorlatok. - A végtagok és törzs valamint váll erősítése különböző testhelyzetekben. Kéziszergyakorlatok szabadgyakorlat nagy ismétlésszámmal. Szergyakorlatok: - Talaj: Guruló átfordulások különböző kiinduló helyzetből előre-hátra. Változó bef. helyzetekbe. Emelés felállásba. Kézállás. Kézen átfordulás oldalt. Mérlegállás. Összefüggő gyak. - Szekrényugrás: Fiúk: hosszában guruló átfordulás, terpeszátugrás, Lány: széltében guggoló átugrás, hosszában gurulóátfordulás - Korlát: támaszhoz haladás előre-hátra. Alaplendület támaszban és felkarfüggésben. Felkarfüggésből lendület előre terpeszülésbe. Gurulóátfordulás, terpeszállás kanyarulati leugrás. Gyakorlat. - Lássák be, hogy a torna elemei helyesen csak laza és kellően erős izmokkal hajtható végre. - Fedezze fel a mechanikában fordulatok végrehajtásában. - Alkalmazás szintjén adjon segítséget. - Igyekezzen az elemeket készség szinten elsajátítani. - Zökkenők nélkül mutasson be az ismert elemekből összefüggő gyakorlatot. - Sajátítsák el az alaplendületek olyan mértéken, hogy további elemeket lehessen rá építeni. - Hajtsa végre a gyakorlatokat kellő ismétlésszámmal. - Legyen képes az elemeket segítségadás mellett végrehajtani. - Tudja a szertorna balesetvédelmi előírásait. - Ismerjék és tudják jól a helyes alapállást. - Tudják, hogy a tornában minden helyes alapokra, alapállásra, alaplendületre vezethető vissza.

6 Szertorna: - Gyűrű: Alaplendület függésben. Zsugorlefüggés, lebegőfüggés, emelés, lefüggésbe. Hátsófüggés és visszahúzás. Homorított ugrás. Támaszkísérletek. Gyakorlat. - Gerenda: Járás előre-hátra-oldalt. Különböző testhelyzetek és átmenetek közöttük. Felugrás mellső oldalállásból egy láb átlendítésével 90 fokos ford. lovagülésbe. Leugrás függőleges repülés. Gyakorlat. - Ritmikus gimn.: alapvető elemek: járások, fordulatok, átugrások, íves tartások. Zenére mozgás. Egyszerű fel. kötéllel labdával. Testnevelési játékok: - Váltóversenyek akadályversenyek sportági feladatokkal. Előkészítő játékok. - Tempógyakorlatok. Kézilabda: - Védőjátékos mozgása. Emberfogás. Védekezés zavarókkal. Áttörés, betörés. Emberfölény kialakítása, üresben futás. - Indulás, alaptechnika a kapura lövésben. Kosárlabda: - Emberfogásos védekezés alapelvei. Elszakadás a védőtől. Iram és irányváltások. Alapmozgások: megindulás, megállás. - Átadások helyben, mozgás közben. Dobótechnikák. 1:1 és 2:1 ellen játék. Ötletjáték. - Törekedjenek ügyességüket felhasználni. - Legyenek erősek és lazák. - Zenei és mozgásritmus összehangolása. - Elemi szintű játékkészség birtokában legyenek képesek részt venni sportjátékokban. - Legyenek kreatívak a különböző játékhelyzetekben. - Igyekezzenek a legáltalánosabb védekezési és támadási megoldások végrehajtására. - Üres helyzetben gólt, kosarat, pontot szerezni. - Mozgása mutasson összefüggést a zene sajátosságával. - Birtokoljon olyan elemi játékkészletet, ami alkalmassá teszi a többiekkel együtt játszásra. - Szerezzenek jártasságot a tech.-i elemek végrehajtásában. - Alaptechnika bemutatása vagy ismertetése hangsúllyal főbb jellegzetességére.

7 Labdarúgás: - Laza emberfogás, posztok szerint. - Szabadulás a védőtől. - Álló és mozgó labdarúgások technikája - Labdavezetés, fejelés. 2:1 és 3:2 ellen játék. Röplabda: - Alapérintések: kosár és alkarérintés, nyitás alsó és felső nyitással. - Játék: 1:1 és 2:2 ellen. - Játékban egyszerűsített szabályok. Természetben űzhető sportok: - Téli sporttevékenységek: szánkó, korcsolyázás. - Tájékozódási futás. Önvédelem, küzdősport: - Küzdőfeladatok párokban különböző testhelyzetekből. - Emelések, hordások. Birkózás, grundbirkózás. Úszás: - Választás szerinti két úszásnem. Telj. felmérések. Hungarofit: - Fekve nyomás, Guggolás, Húzódzkodás, Tolódzkodás, Hajlított karú függés próba Hungarofit - 2:1 ellen tudjon helyzetet megoldani. - Érvényesítsék a legfontosabb helyezkedési megoldásokat a védekezésben. - Támadáshoz azonnal adják a labdát szabadon álló társaiknak. - Átjátszott labda tudatos helyezése. - Használják ki a 3 érintés lehetőségét. - Életkoruknak megfelelően fejlődjön mozgató, keringési és légzésrendszerük. - Alapozódjon meg a rendszeres fizikai aktivitás igénye. - Durvakoordinációs szinten sajátítson el néhány önvédelmi fogást. - Sajátítson el olyan szinten egy úszásnemet, amellyel tartósan haladni tud. - Forgásszabály elsajátítása. - Ismerje a konfliktuskerülő magatartást. Siklás, ugrás és légző gyakorlatok.

8 10. évfolyam Témakörök, tartalmak Fejlesztési követelmények Tevékenységi formák Minimális teljesítmény Rendgyakorlatok: - Salakozás kül. Alakzatokban. Figurális menetek, futások. Fejlődések, szakadozások. Menetsebesség és lépéshossz változtatása. Előkészítés, alapozás, prevenció: - Gimnasztika a 9. évf. előírása szerint. - Biomechanikailag helyes testtartást bizt. gyakorlatok. - Zenés gimnasztika. Atlétika: - az atlétika ágainak elsajátításához szükséges témakörtől függő célgyakorlatok. - Előző évfolyam anyaga nagyobb hatásfokkal. - Futások: gyors futás m-en, rajtgyak., rajtversenyek, fokozó futás, iramfutás, tartós futás. - Ugrások: magasugrás: 5-7 lépésről, választott tech.-val, különös tekintetben a kitámasztásra, felugrásra és légmunkára. Magasugróversenyek. Távolugrás: nekifutással guggoló és homorító technikával. Elugrás kifejezett sodródással. Távolugróversenyek. - Dobások: kislabda hajítás: a labda hosszú úton tört. Gyorsítása. 5 lépéses, lendületszerzéssel való dobóritmus kialakítása. Ívképzés. Dobóversenyek. Súlylökés: háttal felállásból becsúszással. Előfeszített helyzet - A tanulók tudatos fegyelmezett magatartásának kialakítása - Végezzen önállóan előkészítő gyakorlatokat, ismerje azok hatását. - Ismerjék a hatásnövelés néhány formáját. - Sajátítsák el az alaptechnikákat. Teljes képes tudás szintjén. - Jellemezze az energikus fel illetve elugrás p. futásban érjen el 2400 m (fiú), 2000 m (lány). - Magasugrásban, helyes kitámasztással az emelkedés legyen kellően meredek. - Legyen képes a szer gyorsítására minél hosszabb úton mind hajításban és lökésben. - Motoros képességeiket fejlesszék telj. növelés érdekében. 8 - Alakiság szempontjából elfogadható végrehajtás. - Legyen képes önálló bemelegítésre. - Legalább 10%-os javulást érjen el az atlétika ágaiban az előző évhez viszonyítva. - Igyekezzen gyorsan és kitartóan futni.

9 kisalakítása. Két-lábtámaszos helyzet. Súlylökő versenyek.

10 Torna előkészítő jell. feladatok - 9. évfolyam anyagának nagyobb hatásfokkal történő végrehajtása. - Kézi szerek fokozottabb tudatosabb felhasználása. Szergyakorlatok - Talaj: Fellendülés futólagos kézállásba. Kézen átfordulás oldalt mindkét irányba. Fejen és kézen átfordulás összekötő elemek tudatos használata (gimn., ritm sportgimnasztika) - Szekrényugrás: fiúk: hosszában 4-5 rész terpeszátugrás guggoló átugrás. Lányok: hosszában 4-5 rész felguggolás terpesztés. Keresztben zsugorkanyarulati átugrás. - Korlát: alaplendület felkarfüggésben, lendület előre támasz terpeszülésbe. Támaszban nagyobb alaplendület, vetődési leugrás. - Gyűrű: váll-átfordulás előre. Függésben lend. Előre terpeszugrás hátra. Hátsó mérleg kísérletek. Gyakorlat évf. elemeiből. - Gerenda: érintőjárás, hintajárás, hármas lépés, os fordulatok. Kül. állá-sok, helyzetek. Felugrás mellső oldalállásból egy lábátlendítéssel oldalülő-támaszba egy combon. Leugrás függ. Repülés feladatokkal. - Ritm. gimn.: íves és nyújtott kartartások. Törzsívek előre és hátra. Lábemelések láblendítések, - Fejlődjön ereje, gyorsasága, erő-, állóképessége a feladatoknak megfelelő szintre. - Értse a torna jellegű feladatmegoldások biomechanikai elveit, esztétikai követelményeit. Érvényesítse ezeket a végrehajtás során. - Ismerjék a tanulók a függő és támaszszereken történő gyakorlás lényegét, ez elemek helyes technikáját. - Legyen a kéz és fejállás magabiztos. - Ugrásban jellemezze az elugrást, kellő dinamika. Törekedjenek vízszintes lebegőtámaszra. - Gyűrűn legyen képes határozott alaplendület után hátsó függésig eljutni. - Akarjon nagy ismétlésszámmal támlázást és alaplendületeket végrehajtani a vállöv megerősödése érdekében. - Jellemezze mozgását harmonikus végrehajtás, könnyedség, összhang a mozgásban és zenében. - Legyen mozgásuk nőies és kifejező. - Tudják, hogy a helyes technikával történő gyakorlás ill. végrehajtás jelenti a tornászos mozgást és eredményezi a könnyed testtartást. - Választott szereken önálló elemkapcsolatok végrehajtása. - Törekedjenek végtagjaikat nyújtva és zárva tartani a bemutatások során. - Tudja követni a zene ritmusát.

11 keringőlépés. Testnevelés és sportjátékok - 9. évf. anyagának végrehajtása nagyobb hatásfokkal 9. évf. választott sportjáték anyagát kell feldolgozni. Kézilabda - támadásban a védelem széthúzása gyors adogatással. Lövőcselek, résekre helyezkedés, betörés. Lövőcselek, átadási cselek. Védekezésben törekvés az együttmozgásra. Kosárlabda - 9. évfolyam szerinti emberfogásos védekezés. 1:1 és 2:2 elleni játékban betörések, befutások. Játék osztogatóval és két kosárra. Labdarúgás - támadások a súlypontok változtatásával rövid és hosszú átadásokkal. Labdavezetés közben dinamikus irányváltoztatások a védőtől való elszakadás szándékával. Belső csűdrugás. Védők váltása kijátszás esetén. - Legyen képes két sportjátékban a legfontosabb támadási és védekezési megoldások megvalósítására. - Szerezzenek jártasságot a pálya középső szakaszának gyors átjátszásban. - Legyen a labdaadogatás célra irányuló, változó ütemű, irányú. - Fedezzék fül a durva védekezési hibákat és használják betörésre. - Mutassanak jártasságot a védő feladatok megoldásában. - - Tudja a védővonal és a védőtávolság gyakorlati okait. - Törekedjenek alkalmazni az eddig tanultakat. - Ismerje legalább két sportjáték szabályait. - Aktív részvétel a választott sportjátékban - Tudja az alaptechnika elemeit durva koordináció szintjén bemutatni. - Futás közben átvett labdával fektetett dobás. - - Ismerjék a védőtől való elszakadás egyszerű módjait. - Javuljon technikai készségük.

12 Röplabda - pattintó alkar vagy kosárérintés. Magas ívű feladások. Ütőmozdulattal átütés talajról vagy leütés felugrásból. Egyéni sánc. Mini röplabda 3:3 ellen. Pontosabb hozzáállás kialakítása. Természetben űzhető sportok - időjárástól függően szánkózás korcsolyázás. Igénytől függően sízés jégkorongozás. Tájékozódási futás térképismeret. Önvédelmi sportok, küzdősportok - Küzdőjátékok párokban és csoportokban. - Küzdőjátékok szerekkel. Birkózás. - Fogások, térdelésben, hidalás. Kimozdítás fekvésből. Páros küzdelmek. Úszás - 9. évfolyamon választott úszásnemek magasabb szintű végrehajtása. - Végtagok mozgása nehezített feltételek között. Teljesítmény felm., Hungarofit - A 9. évfolyamon megjelölt feladatok végrehajtása - Igyekezzenek a labdaátvételre üresbe helyezkedni. - Törekedjenek a védelem széthúzására. - Javuljon együttműködésük támadásban és védekezésben. - Ismerje a leütés és egyéni tánc technikáját. - Tudatosan vegyenek részt egészséges testi fejlesztésükben. - Jellemezze életüket rendszeres fizikai aktivitás. - Sajátítsa el az elkerülhetetlen támadások célszerű hárításának technikai elemeit - Legyen képes két úszásnemben tartósan távolságot legyőzni. - Javuljon finomkoordinációja. - Jellemezze mozgását gazdaságos erőközlés. - Technikai végrehajtás tökéletesedése. - Alkalmazzák a képességfejlesztés tematikáját. - Biztonságosan mutassa be az alapérintéseket. - Aktív részvétel a természetben űzhető sportokban. - Aktív részvétel a küzdelmekben. - Sajátítson el további önvédelmi fogásokat. - Folyamatos úszás 25 m-en egy vagy két úszásnemben. - Tudjon tájékozódni a vízben. - Kondicionális szintjének megtartása, ill. javulása (10%-ot)

13 Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez: Az anyanyelven folyatott kommunikáció kulcskompetencia esetében, ha a tanulók különbözõ kreatív, koreografált mozgássorokat találnak ki az adott atlétikus mozgássorokra alapozva és azt szóban el tudják mondani, majd azt helyesen be is tudják mutatni, plusz érdemjeggyel jutalmazandó. A legmagasabb osztályzat akkor javasolt, ha a hallgató teljes biztonsággal képes az adott mozgáskombinációk végrehajtására azok elõzetes gyakorlása nélkül. Abban az esetben végeztük jól a dolgunk, ha a tanulók a feladatsorok végrehajtása során nem passzív elszenvedõk, hanem aktív alakítói, résztvevõi a feladatoknak. A fizikális és technikai képesség fejlõdésének értékelés mellett vegyük figyelembe az osztályzatnál, hogy mennyire épült be a tanulók életfelfogásába, életvitelébe a késõbbi életvitelüket jelentõs mértékben meghatározó képességek értéke. A feladatok végrehajtása mellett értékeljük azt is, ha a hallgatók képesek lerajzolni az adott egyszerû feladatot. Az ellenõrzésnél elsõsorban a hozzáállást értékeljük és ne a végrehajtás minõségét. A gyakorlati feladatok tekintetében a hallgatók legyenek képesek a labdát a társnak mind két kézzel a kezébe dobni vagy pattintani vagy, mind két lábbal eljuttatni évfolyamon sikeresen különbözõ távolságokból. Legyenek képesek a saját maguk által eldobott és felpattanó labda magasságát sikeresen megbecsülni, a társuk által megcsavart labda haladási irányát sikeresen eltalálni minden évfolyamon. Tudjanak egy labdát csavarással a célba juttatni. A tanulás megtanulása kompetencia leginkább a hallgatók problémamegoldásával mérhetõ le mutatkozik meg. Éppen ezért ha egy tanuló: évfolyamon képes hiányos információk alapján egy játék megszervezésére az a legmagasabb osztályzattal értékelendõ. A tanár lehetõség szerint készítsen olyan szabályjátékokat, amelyek valami oknál fogva nem játszhatók, csak abban az esetben, ha a hallgatók a játék szabályait megváltoztatják, esetleg ahhoz hozzátesznek, vagy esetleg elvesznek. Hangsúlyozottan figyeljünk inkább az aktivitásra a módosításokban való részvétel mennyiségére. A tematikus blokk végére adjunk minden hallgatónak egy-egyszerûbb labdás koordinációs feladatot, amit 3 lépésen keresztül kell megtanítania saját osztálytársainak. Értékeljük a tervezés színvonalát, ötletességét, szórakoztató voltát. Ehhez kapcsolódóan törekedjünk minden hallgató játékszervezésbe való bevonására, alkalmanként adjunk egy játék instrukciókat tartalmazó jegyzetet a tanulóknak, mely instrukciók elolvasása után a legrövidebb és leghatékonyabb módon meg kell szervezni az adott játékot évfolyam Az általános mûveltséget elmélyítõ, pályaválasztási szakasz a tizenegyedik vagy a tizenkettedik évfolyamon kezdõdik, és a tizenkettedik, illetve a tizenharmadik évfolyam végéig tart. Alapvetõ feladata a tanulók érdeklõdésének, adottságának megfelelõen a Nemzeti alaptanterv fejlesztési feladatainak és az érettségi követelményeinek az összehangolása. Ebben a szakaszban a munkaerõpiac kompetenciaelvárásainak és a Nemzeti alaptanterv kulcskompetenciáinak a tudatosítására kell elsõsorban törekedni.

14 További cél az önálló felelõsségvállalás, az alkalmazhatóság, a munkabírás, a tanulás és mozgás aránya, a választás a saját priorizált rekreációs terület irányába és az azzal kapcsolatos tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A Nat-nak megfelelõ sportmûveltségi minimum, sportágismeret elsajátítása. A civilizációs betegségek ismerete, felismerési módjai, ezek elleni küzdelem (pl. terhes torna, mellvizsgálat, munkahelyi torna, gerinctorna, helyes diéta mozgással stb.)

15 Egészségvédelem és anyanyelvi kommunikáció: Ebben az életszakaszban az egészségnevelés és anyanyelvi kommunikáció célja és tartalma a évfolyamhoz képest jelentõs mértékben nem változik, hiszen ebben az esetben is a hallgatók kognitív képességei felõl közelítünk a testnevelés és sport helyesen értelmezendõ funkcióinak elsajátíttatásához. A tanulók továbbra is legyenek lépesek objektív módon felmérni saját egészségi állapotukat, ismerjék az egészségkárosító tényezõket, azok hatását, elkerülésük módját. Mindezek mellet tudatosan és minden tekintetben kielégítõ módon tudjanak kommunikálni és saját véleményüket artikuláltan, határozottan kifejteni az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban. Az utolsó két képzési év további célja a sportági szabályismeretek valamint a csoportos és egyéni szabadidõs programokhoz kötõdõ tevékenységek elsajátítása, rendezvények szervezése. El kell érni, hogy alkalmazzák a tanultakat, tegyenek saját egészségük érdekében. Továbbiakban õrizzék meg és adják át fiatalabb társaik részére a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédõ szokásokat, helyezzék elõtérbe az egészséges sportprogramokat a káros szenvedélyekkel szemben. Értsék és terjesszék az eltérõ klimatikus viszonyok között történõ sporttevékenység elõnyös hatásait adott esetben saját maguk innovatív módon fejlesszenek saját sportági technikákat, játékokat. Edzettség, teherbírás fejlesztése és a tanulás megtanulása kompetencia: Az edzettség, teherbírás fejlesztési tartalma mennyiségében változik az elõzõ évekhez képest a tanulás megtanulása kompetencia ismereteinek bõvítése az elsõdleges szempont. A tanulók kövessék az objektív adatok alapján a saját edzettségi állapotukat, hozzanak egyéni döntéseket a saját mutatók önálló javításában, fejlesztésében. Tartsák egyensúlyban a testi és szellemi terhelést. A tudományos ismeretterjesztés testkultúrával kapcsolatos produktumainak érdeklõdõ befogadása mellett jelenjen meg a fittség, mint érték képviselete a társas korosztályos kapcsolatokban. A tanulás megtanulása kompetencia tartalma kibõvítendõ a tanulók innovatív képességeinek fejlesztésével illetve a hiányos ismereteken nyugvó helyes döntések meghozatalával. A tanulók továbbra is törekedjenek azon képességeik fejlesztésére, melynek segítségével egyénileg és csoportban is meg tudják szervezni saját edzettségük eléréséhez szükséges tanulásukat, ismereteiket, ideértve az idõvel és információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhetõ lehetõségek felismerését, és az akadályok megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez az új tudás és készségek megszerzését, feldolgozását és asszimilálását, továbbá útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. Sport- és mozgáskulturális tanulás és vállalkozói kompetencia: Ebben a szakaszban a jelen blokk tartalma és célja nem változik. Ennek oka, hogy a hallgatók sport- és mozgáskulturális attitûdjének változtatása meglehetõsen nehézkes és lassú folyamat. Éppen ezért a hallgatók állítsák a koordinációs mozgáskészletüket a sportági célok szolgálatába. Értsék meg a sportágak belsõ logikáját, fogadják el a törvényszerûségeket, vonjanak le önálló következtetéseket. A nemenként más tananyag kiválasztása a tanult koordinációs mozgáskészlet célszerû használatával történjen meg. A helyzetekre történõ mozgásos és lelki reakciókban az elvonatkoztatás, kreatív megoldások elõhívása legyen az elsajátítandó, tudatos feladat. A kulturált mozgás megjelenése legyen napi rutin. A sport- és mozgáskulturális tanulás bizonyítsa a foglakoztathatóság lényegé: a tanuló képes egyénileg és csapatban is dolgozni. Az egyéni erõsségeire építsen, gyengeségeit fejlessze és fogadja el, hogy mások más erõsséggel és gyengeséggel rendelkeznek. A vállalkozói hozzáállást a kezdeményezõkészség, az alkalmazkodásra is képes függetlenség és az innováció jellemzi a személyes és társadalmi életben és a munkában egyaránt. Mindez a sport- és mozgáskultúra bázisára is építhetõ, annak keretében jól gyakorolható. 15

16 Pozitív személyiségfejlõdés és interperszonális és szociális kompetencia: Ebben a szakaszban a pubertáskori krízis vége felé törekedjenek a hallgatók stabil személyiség és jövõorientációs attitûdjük kialakítására a testnevelés és sport mozgásanyagának és elméleti tartalmának segítségével. Továbbra is õrizzék meg a saját én keresése közben az eddig kialakult önértékelõ szokásokat. Fogadják el a szabályokat értelemszerûen, keressenek konstruktív megoldásokat a konfliktusokban. Az egyén értelmi és érzelmi viszonyának meghatározása a sportértékekkel kapcsolatban; a jellem fejlesztése a sport által még hangsúlyozottabban jelenjen meg. A tanár - diák és a diák - diák összeütközések konstruktív mintáit láttatni kell. A tanulók legyenek képesek az interperszonális, és szociális kompetenciához kapcsolódó elengedhetetlen tudás, készségek és hozzáállás kialakítására, mert a személyi és szociális jólét megköveteli annak megértését, ahogyan az egyén saját ideális fizikai és mentális egészségét biztosítani tudja, ideértve annak ismeretét, ahogyan az egészséges életvitel mindehhez hozzá tud járulni. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építõ módon tudjanak tanulók kommunikálni nézõpontokat tudjanak kifejezni és megérteni, bizalmat keltõ módon tudjanak tárgyalni és képesek legyenek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni a stresszt és a frusztrációt, és építõ módon kell ezeket kifejezésre juttatnia, továbbá különbséget kell tudnia tenni a személyes és a szakmai szféra között. A tanulók fizikai, fittségi mérésének rendszerét az Intézményi Minõségirányítási Program tartalmazza.

17 11. évfolyam 17

18 Rendgyakorlatok Témakörök, tartalmak Fejlesztési követelmények Tevékenységi formák - A menet irányának változtatása egyes, kettes oszlopban. - Vonulások, ellenvonulások, keresztező ellenvonulások. Előkészítés, alapozás, prevenció alapformát tartalmazó és 8-16 ütemű gyakorlatok. - Biomechanikailag helyes testtatást bizt. gyak zenés gimn. Atlétikai jell. feladatok megoldások - Az atlétikai mozg. Elsajátításához cél és képességfejlesztő gyakorlatok. Erőfejlesztő gyakorlatok - Láberő: guggolások, szökdelések, fel-, át-ugrások, szereken, lépcsőn. - Karerő: kötélmászás, függeszkedés, vándorfüggeszkedés, húzódzkodás, tolódzko-dás, fekve nyomás. - Törzserő: szerek, kéziszerekkel, has-, hát-, és oldalizom erősítő gyakorlatok. - Gyorsaságfejlesztés: a tanult mozgások végrehajtása nagyobb gyorsaságra törek-véssel. Futások időre. - Állóképesség-fejlesztés: a terhelés és pihe-nés szakaszos változtatása. Résztávok futá-sa. Hosszabb távon a gyaloglás fokozatos elhagyása, folyamatos egyenletes ritmusú futás. - Futások: gyorsfutás m-en. Fokozó és iramfutások. - Jellemezze magatartásukat tudatos fegyelem váljon szokásukká a helyzetnek megfelelő viselkedés. - Jellemezze mozgásukat egyöntetűség, fegyelmezettség, szabályozottság. - Fedezzék fel a légző és relaxációs eljárások kedvező hatását. - Tudatosan alkalmazzanak preventív gyakorlatokat. - Tudatosuljon bennük, hogy a rendszeres testedzés életminőségét javítja. - Állandóan növeljék képességeik színvonalát. - Értsék meg, hogy a teljesítmény javulás a kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése révén valósul meg. - Ismerjék a képességek fejlesztésének egyszerű gyakorlatát perces futásban érjen el fiú: 2400 m, lány 2000 m-t. - Javuljon teljesítménye az atlétika minden ágában. - Jellemezze iramfutásukat egyenletesség. - Felugrás gyorsításra törekedjenek. - Valósuljon meg a kar és lábmozdítás összehangolása a felugrással. Minimális teljesítmény - Ünnepségeken használt vonulások, alakzatok felvétele vezényszavaknak megfelelően. - 8 ütemű két alapformát tartalmazó társas és kéziszergyakorlatok ütemű szabadgyakorlatok tervezése, végrehajtása. - Tudjon önállóan bemelegíteni. - Kondicionális képességek szintjének megtartása és javulása. - Fejlődjön erőnlétük, ügyességük. - A mérhető atlétikai teljesítményekben javulás. - Technikai végrehajtás stabilizálása. - A bemutatott technikák főbb jellegzetes mozzanatai legyenek felismerhetők. - Mutassanak javulást a lökés mozdulatának végrehajtása során. - Végezzék a gyakorlatot szakszerű helyes technikával fegyelmezetten.

19 - Ugrások: magasugrás választott technikával ugróversenyek. Távolugrás választott technikával. - Dobások: kislabda hajítás a gerelyhajításoknak megfelelő végrehajtásra törekvéssel. Dobóverseny. - Súlylökés: háttal felállásból becsúszással. Minden izom módszeres erősítése halmozott súlyokkal növekvő terheléssel. Torna jellegű feladatmegoldások - A vállöv és csípőízület mozgáshatárát növelő nyújtó és lazító gyakorlatok. - Célgimnasztika, rávezető gyakorlatok tudatos alkalmazása. - Tudják kimérni a nekifutás távolságát. - Használjanak segédvonalat. - Tudják elmondani és bemutatni a dobások fajtáit. - Törekedjenek a szer minél hosszabb gyorsítására. - Fejlődjön izomrendszerük a feladatoknak megfelelő szintre. - Végezzék a gyakorlatokat szakszerű, helyes technikával fegyelmezetten.

20 Szergyakorlatok - Talaj: ülésből gurulás hátra kézállásba. Fejbillentés fejen átfordulás, összefüggő gyak. - Szekrényugrás: fiúk: hosszában fel-guggolás, fejen átfordulás. Lányok: gug-goló átugrás, hosszában (4 rész) felgug-golás, fejen átfordulás. - Korlát: támaszban lendület hátra fellendülés felkarállásba. Felkarfüggésből lend. Hátra támaszba. Támaszban lend. Előre vetődés 90 0 ford. állásba. - Gyűrű: eddigiek gyakorlása, összefüggő gyakorlatok. - Gerenda: felugrás terpesz-talptámaszba. Keringőlépés ford.-al. Eddig tanúl-takból gyakorlat. - Ritm. gimn.: átmenetek egyik törzsívből másikba. Keringőlépés fordulatokkal. Gya-korlat. Testnevelés és sportjátékok - Az eddigiek hatékonyabb feldolgozása az egyéni szempontok figyelembe vételével. Kézilabda - Játékmegold. Területvédekezés ellen es védekezés. Lövés változatos formában. Kosárlabda - Területvédekezés, egyéni feladatok eközben. - Területvédelem elleni játék 1:3:1 felállásból. Labdarúgás - védekezés emberhátrányban. Területvédekezés. - Elszakadás a védőtől, labdás esetek. Röplabda - Leütés és sáncolás tech. Javítása. - Mentés gurulással. Helyezkedés figyelemmel az ellenfél szándékaira. Sánc mögötti védelem. Term. űzhető sportok - Korábbiak gyakorlása lehetőségek szerint. - Az egyes szereken a gyakorlatelemeket biztosítás mellett de segítségadás nélkül tudják végrehajtani. - Alkalmazzák tudatosan a tanult tech. Takt. Elemeket. - Növekedjék felelősségérzetük társaikkal szemben - Fejlesszék felkészültségüket játékvezetői feladatban. - Növekvő biztonsággal használják fel a tanult technikai elemeket. - Alkalmazzanak játék közben tudatos elzárásokat - Legyenek kezdeményezőek és öntevékenyek. - Választott szereken rövid, fegyelmezett gyakorlat végrehajtása. - - Aktív részvétel két választott sportjátékban. - Szabályok betartása. - Javuljon játékkészségük védő és támadó feladatok megoldásában. - Alkalmazzák a tudatos helyezkedést a támadójátékokban. Védekezzenek intenzíven. - Tudjanak úgy helyezkedni, hogy folyamatos játék alakuljon ki. - Aktív szabadidős tevékenység.

21 Önvédelmi és küzdősportok - Kondicionális kép. fejl. spec. Társas gyakorlatokkal. - Birkózóversenyek folyamatos küzdelemmel. - Dzsúdó újabb technikák. Páros küzdelmek. Úszás - Három tanult úszásnem gyakorlása. Aerob. kap. fejl. - Érezzenek felelősséget életmódjukkal szemben. - Aktív részvétel áros küzdelmekben. - folyamatos úszás 2 úszásnem egyikében legalább 50 m. 12. évfolyam

22 Témakörök, tartalmak Fejlesztési követelmények Tevékenység i formák Rendgyak. - Futólépés oszlopban, ütemtartással. - Testfordulatok, futás közben, vonulások, ellenvonulások keresztezések futás közben. Előkészítés, alapozás, prevenció - Előző évfolyam előírásai szerint, de 3-4 alapformát tat ütemű szabad, ill. szabadgyakorlati alapformájú kéziszergyakorlatok. Biomechanikailag helyes testtartást bizt. gyak. Zenés gimnasztika. Atlétika - speciális cél, rávezető és képességfejlesztő gyakorlatok. Erőfejlesztő gyak: - Dinamikus: láberő: szökdelések, felugrások, átugrások szerterheléssel. - Karerő: medicinlabdás dobások ismétlésszám növeléssel. Kötélmászó, függeszkedő versenyek. - Törzserő-fejlesztés: szerek: kéziszerek használata intenitás növelésével. - Gyorsaságfejlesztés: rajtversenyek kül. kiinduló helyzetből. Összetett feladatok gyors végrehajtása szerekkel. - Állóképesség fejl.: terhelés és pihenés tervszerű változtatása. Résztávos futások. Tartós futás megadott távon vagy időre, a táv növelésével és az idő csökkentésével. - Futások: futóversenyek m. rajtversenyek, fokozó futás, iramfutás. - Ugrások: magasugrás, választott tech. Tech. Javítása, az ugrás elemeinek javítása. Magasugró - Magatartásukat jellemezze tudatos fegyelem, váljon szokásukká a helyzetnek megfelelő viselkedés. - Alkalmazzák önállóan a helyes testtartást javító gyakorlatokat. - Váljon világossá a tanulók számára, hogy különböző teljesítmények az összetevők (tech. takt. energetika) szoros egységet kívánják. - Ismerjék és használják a képességek fejlesztésének gyakorlatait. - Fejlődjön a tanulók gyorsasági állóképessége. - Találják meg a kitámasztás felugrás legkedvezőbb szögét. - Ismerjék a nekifutás egyénileg optimális távolságát, legyenek dinamikusak koordináltak. Együttes osztályfoglal kozás. Utasítás. Bemutatás. Gyakorlás. Osztályfoglal kozás. Minimális teljesítmény - Az óra szervezéséhez, rendezvények lebonyolításához szükséges vezényszavak maradéktalan végrehajtása ütemű két alapformát tartalmazó társas és kéziszergyakorlatok önálló tervezése, végrehajtása. - Kondicionális képességek szintjének megtartása, javulása. - Törekedjenek egyéni teljesítményüket a teljesítményjellemzők változtatásával növelni.

23 versenyek. Távolugrás, választott tech. Technika javítása. Teljesítmény növelése optimális nekifutás kial. Távolugró verseny. - Dobások: kislabda hajítás a területek tökéletesítésével. Dobóversenyek. Súlylöklés tech. Javítása, törekedve a szer lökésének helyes irányára, szögére. Súlylökő versenyek. Torna jell. feladatmegoldás. - Speciális nyújtás, lazítás, erősítés. célgimnasztika - Törekedjenek a kidobás helyes irányára. - Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás szabályok szerinti versenyzés. - Legyenek képesek egyéni hibáikat felderíteni és kijavítani.

24 Szergyakorlatok - Talaj: kézen átfordulás. Tanult elemek változatos össze-kapcsolása. - Szekrényugrás: fiúk: hosszában (5 rész) tanult ugrások keresztben, fejen átfordulás. Lányok: tanult ugrás, fejen át-fordulás. - Korlát: felkarfüggés, lendület előre támaszba. Felkar lebegő-támasz, billenés támaszba. Összefüggő gyakorlat. - Nyújtó: billenés alaplendületből támaszba. Tanult elemekből gyak. Lendületvitel. Alaplendület. Kelepfelhúzózkodás. Kelepfogás hátra. Alugrás. Elemek összekapcsolása. - Gyűrű: hózódás, tolódás támaszban. Korábbi évfolyam anyagának gyakorlása. Összefüggő gyakorlat. - Gerenda: Felugrás oldal-guggolótámaszban. Keringőjárás. Felugrással lábtartással. Gurulóátfordulás. Futólépések. - Ritmikus gimnasztika: törzsívek állásban. Támadó, védőállások, galoppszökdelések. Szökkenő hármaslépés, keringő-lépés hátra. Egyszerű elemek karikával, labdával. Testnev. És sportjátékok - Korábbi évfolyam anyagának hatékonyabb feldolgozása - Kézilabda: széles vonalú támadók helytartásával. Betörlés a védőtől üresen hagyott területre. Kapus lövés változatos formában. - Kosárlabda: laza és szoros emberfogás, 2:2, 3:3 ellen játék. Cselezés változatos formái. Zárások alkalmazása. Játék egy és két kosárra. - Labdarúgás: földről felpattanó labda toppolása a lábfej külső részével. Labda elhúzása ráfutó társ elől. - Tanulják meg az összefüggő gyakorlatok összeállításának ismérveit. - Tudják az elemek sorrendiségének előírásait. - A bemutatások során a szerbiztonság határozottan nyilvánuljon meg. - Értse a torna biomechanikai elveit, esztétikai következményeit. - Próbálja ezeket érvényesíteni a végrehajtás során. - Legyen képes a legfontosabb támadási és védekezési megoldások megvalósítására. - Fejlődjön a tanulók technikája tudatos kombinatív játéka. - Javuljon készségük abban, hogy széthúzzák a védőfalat és betörjenek. - Sajátítsák el a tudatos védekezés technikáját. - Támadásban igyekezzenek helyzetbe hozni társaikat. - A védők szerezzenek jártasságot a váltásban. - Választott szereken rövid gyakorlatsor végrehajtása. - Aktív részvétel választott sportágakban. - Tudja a sportjátékok versenyszabályait, igyekezzen ezekhez alkalmazkodni.

25 - Röplabda: leütés alkalmazása szabadon és sánc ellen. Védekezésben leütés védése. Játék szabálykönnyítés nélkül javuló színvonalon. Természetben űzhető sportok - A 10. évfolyamon leírtak szerint. Önvédelmi és küzdősportok - Hidalás kéztámasz nélkül, hídban végzett fordulatok. Hídba érkezés és kijövetel abból kül. gyakorlatokkal. - Birkózás: folyamatos küzdelem a korábban terült elemek felhasználásával. - Dzsúdó: alapgyakorlatok esések gurulások Úszás - Újabb úszásnemek választása és gyakorlása. - Tudatosuljon az együttmozgás szükségessége mind támadásban és védekezésben. - Dolgozzanak laza szervezett keretek között és fegyelmezetten. - A rendszeres fizikai aktivitás épüljön be életvitelükbe. - Sajátítsa el az elkerülhetetlen támadások hárításának tech.-i elemeit. - Sajátítsa el a gazdaságos erőközlés képességét. - Váljon képessé megfelelő mozgásritmusra, javuljon finomkoordinációja. - Aktív részvétel a természetben űzhető sportágakban. - Részvétel a páros küzdelmekben. - Folyamatos úszás két úszásnemben 25 m-es.

26 Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez: Az értékelés a megismerési folyamat zárása, ám egyben magában foglalja az elsajátítási idõszak egészét. Ezáltal együttesen irányul a megszerzett tanulói tudás (képességek, tantárgyi tartalmak) és a tanári tevékenység (módszertani, didaktikai alapelvek, eljárások) értékelésére. Az értékelés során cél a tanulói elõrehaladás mérése, a tanár által alkalmazott módszerek, eljárások eredményességének vizsgálata. A tanuló teljesítményének értékelése során együttesen vesszük vizsgálat alá az elsajátított ismeretet és a kézségeket. Az ellenõrzés, értékelés típusa függ az értékelni kívánt tanegység tartalmától, nagyságától. Célja a tanulói elõrehaladás ellenõrzése, minõsítése. Az értékelés tekintetében vegyük szigorúan figyelembe, hogy a évfolyamok az általános mûveltséget megszilárdító szakaszát, míg a évfolyamok az általános mûveltséget elmélyítõ, pályaválasztási szakaszt reprezentálják, aminek az értékelés szempontjainál is meg kell jelennie annak érdekében, hogy követhetõ legyen a folyamat, melynek során átalakul teljesen önértékelõvé az érett ember, vagyis a külsõ kontroll belsõvé alakul, javasoljuk a folyamatos tanári értékelés csökkentését a tanulói értékelés mértékének a párhuzamos emelkedésével, természetesen tanári (háttér-) felügyelet mellett. A tanár minden esetben értékelje a tanulók fizikai és technikai képességeit a teljes képzés folyamán, szövegesen, adatok, osztályzat segítségével a tematikus blokkokban leírt módon vagy adott esetben a helyi körülmények figyelembevételével. A kulcskompetenciák tekintetében azonban a tanári értékelést egyre inkább szorítsuk a háttérbe a hallgatók (osztály) mûveltségi színvonalának függvényében. Az ilyen típusú értékelés a fizikális és technikai képességeknél megismert módon történhet szövegesen, adatok, osztályzat segítségével a tematikus blokkokban leírt módon vagy adott esetben a helyi körülmények figyelembevételével. Szóbeli ellenõrzés: - kiselõadás: egy témában való elmélyülés, önálló kutatómunka minõsítése, - vita: vélemények ütköztetése, az érvelés képességének ellenõrzése, - forráselemzés: kritikai gondolkodás minõsítése. Tartsuk szem elõtt, hogy a szóbeli ellenõrzés fejleszti a kifejezõkészséget, a reprodukálási képességet. Írásbeli ellenõrzés: Az írásbeli ellenõrzés feladatainak összeállítása során tekintettel kell lenni a követelményekre, amelyeke a témakörökben megfogalmazottak. - teszt-feladatlap (feleletválasztás, kiegészítés, fogalom, adat, esemény, évszám társítása), - esszé: adott témában összefüggõ gondolatsor kifejtése (otthoni munka), - vázlatkészítés. a lényeglátás fejlesztésére, mérésére. A vizsgálati eredményt számszerûsítve tudja mind a tanuló, mind a tanár, mind a szülõ értelmezni, amely lehet százalékérték, pontszám, érdemjegy. Az értékelési események egyben a tanulási-tanítási folyamat kontrolljai, az eredményesség mutatói. Követelmény Az egészséges testi fejlõdés terén: A közoktatásban résztvevõ tanulók ismerjék föl az alkalmazás szintjén a mozgástevékenységeknek és sportolásnak az egészséges életmódban betöltött szerepét a évfolyamok általános mûveltséget megszilárdító, míg a évfolyamok általános mûveltséget elmélyítõ, pályaválasztási szakaszában. A mozgásmûveltség fejlesztése terén: 26

27 A tanulók legyenek képesek az adott sportági szabályok és szerek környezetében az alap technikai elemek jártasság szintû kivitelezésére az adott mozgássorok hétköznapi életvitelbe beépíthetõ kialakítására. A motorikus képességek fejlesztése terén: - Érjenek el jelentõs fejlõdést maximális gyorsasági erõben, alap-állóképességben. - Ismerjék és alkalmazzák a képességeik fejlesztésére szolgáló eljárásokat. - Fejlõdjön izomérzékelésük, ritmus- és reakcióképességük, térbeli tájékozódási képességük, labilis egyensúlyi helyzetben is növekvõ biztonsággal uralják testhelyzetüket. - Jellemezze a tanulókat a motorikus cselekvési biztonság, életvitelükben a rendszeres fizikai aktivitás. - Felelõsségük teljes tudatában gyakoroljanak megfelelõen tudatos motiváltsággal. - Elméleti felkészültségben: - Tudják kifejezni szóban azt, amit a gyakorlatban végre tudnak hajtani. - Szélesítsék az adott kulcskompetenciákhoz kapcsolódó szervezési, vállalkozói, adott esetben nyelvi és digitális eszközök használatához kapcsolódó tudásukat, ismereteiket. Értékelendõ készségek és attitûdök a kulcskompetenciákkal kapcsolatban - írásban és szóban történõ kommunikáció, megértés, és a közlés másokkal való megértetése; különféle célú közlések különbözõ helyzetekben; - írott információk, adatok és fogalmak fellelése, gyûjtése és feldolgozása tanulás és a tudás szisztematikus rendezése céljából; - tömör és világos kifejezésmód a beszédben, a mondottak mások általi megértésének ellenõrzése; - érvek meggyõzõ módon történõ megfogalmazása írásban és szóban, mások érvelésének meghallgatása vagy olvasása; - az oda illõ és nem oda illõ információk közötti különbségtétel írásban és szóban; - huzamosabb és rövidebb ideig tartó figyelemösszpontosítás és reflektálás az adott anyagra; - magabiztos fellépés, ha nyilvánosan kell beszélni; - szavak/kifejezések gyakorlati helyességén túl az esztétikai minõségre való törekvés a megnyilvánulásokban; - mások véleményének és érvelésének elfogulatlan és konstruktív megközelítése, kritikus párbeszéd kialakítása.

VIZSGA KÖVETELMÉNYEK TESTNEVELÉS 9. OSZTÁLY (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN: KNY. OSZTÁLY)

VIZSGA KÖVETELMÉNYEK TESTNEVELÉS 9. OSZTÁLY (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN: KNY. OSZTÁLY) 9. OSZTÁLY (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN: KNY. OSZTÁLY) Torna - Talaj: - kötelező elemek: - gurulóátfordulás előre, - hátra, fejállás, mérlegállás, tarkóállás. - Kötélmászás: - mászókulcsolás, fiúknak függeszkedési

Részletesebben

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével:

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével: KSZ/12 évfolyam lányok Kötelező gimnasztika- 10 pont Atlétika- 10 pont: - Térdelőrajt- 2 pont - Súlylökés becsúszással vagy gerelyhajítás- 4 pont - Flop magasugrás vagy távolugrás- 4 pont Torna: 2 választott

Részletesebben

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz 9. osztály: Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: - iskolakör futás: 4 perc 51mp - Cooper-teszt: 1550m - Tömöttlabda dobás (hátra

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Hajtsák végre a vezényszónak megfelelő alakzatot.

TESTNEVELÉS. Hajtsák végre a vezényszónak megfelelő alakzatot. TESTNEVELÉS 1-2. osztály A tanterv az első két évet egyetlen egységként kezeli. A gyerekek iskolába lépésük idején igen eltérő képességűek, tudásúak. A tanulók fizikai és szellemi tulajdonságait a második

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztály: Szakközép iskola 9-12. Szakiskola 9-10 A vizsga szerkezete: Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga van. 1. Gyakorlati vizsga - Időtartama: 45 perc

Részletesebben

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével:

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével: Testnevelés A vizsga leírása 1. GYAKORLATI VIZSGA 1.1 Szakgimnázium 9. évfolyam lányok Kötelező gimnasztika- 10 pont Atlétika- 10 pont: - Térdelőrajt- 2 pont - Kislabda-hajítás vagy súlylökés- 4 pont -

Részletesebben

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével:

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével: Testnevelés javítóvizsga KK 13 évfolyam lányok Kötelező gimnasztika- 10 pont Atlétika- 10 pont: - Térdelőrajt- 2 pont - Súlylökés becsúszással vagy gerelyhajítás- 4 pont - Flop magasugrás vagy távolugrás-

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 13. évfolyam. Évfolyamonént heti 2.5 óra. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 13. évfolyam. Évfolyamonént heti 2.5 óra. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 13. évfolyam Évfolyamonént heti 2.5 óra Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam Testnevelés fakultáció emeltszint Cél: Az érettségire jelentkező tanulók elméleti és gyakorlati felkészítése az emeltszintű vizsgára, a helyi tantervben szereplő gyakorlat anyagok kiegészítésével és magasabb

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT Célok és feladatok 9 12. évfolyam A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Testnevelés tantárgyi program

Testnevelés tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Testnevelés tantárgyi program 2010. TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 13. évfolyam Célok és feladatok Testnevelés tantárgyi program Az iskolai

Részletesebben

Labdajátékok 5-8. évfolyam

Labdajátékok 5-8. évfolyam Labdajátékok 5-8. évfolyam 5-6. évfolyam Cél: - Az 1-4. évfolyamon megszerzett elemi szintű technikai tudás közelítsen a sportági alaptechnikához - A tanulók keringési-, légzési-, és mozgató rendszerének

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS 9 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok,

Részletesebben

Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve

Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve Készült az 20/2010 (V. 11.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben

TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE. 11. évfolyam Követelmények

TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE. 11. évfolyam Követelmények TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Kondicionális képesség felmérés Húzódzkodás Négyütemű fekvőtámasz 1 perc alatt Atlétika: 11. évfolyam Követelmények Helyből távolugrás Kislabdahajítás

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: szóbeli és gyakorlati Emelt szinten: szóbeli és gyakorlati A testnevelés érettségi vizsga célja A tárgy jellegébõl

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY TESTNEVELÉS TANMENET 11. és 12.OSZTÁLY Készítette: György Gábor 2012/2013 2 Időkeret, óraszámfelosztás Óraszám: 4 óra/hét Foglalkozások szabadban: 10 óra, gimnasztika, prevenció: 17 óra : 35 óra Torna:

Részletesebben

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Célok és feladatok A középiskolai testnevelés célja, hogy az iskolát elvégzett tanulók a tanórai és a tanórán kívüli testnevelés és sport, valamint az iskola

Részletesebben

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon Évfolyam: 5-8. Kézilabda Korosztály: Cél A korosztálynak megfelelő kondicionális képességek kialakítása. A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó technikai alapok

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam TESTNEVELÉS Fakultációs képzés tanterve Heti 2 óra, évi 72 óra 11.,12. évfolyam TÉMÁK A magyar sportsikerek Elmélet FELADATOK Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott

Részletesebben

Alapkövetelmények. 1.osztály

Alapkövetelmények. 1.osztály Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS SZAKISKOLAI ÉVFOLYAMOK SZÁMÁRA

TESTNEVELÉS SZAKISKOLAI ÉVFOLYAMOK SZÁMÁRA Célok és feladatok TESTNEVELÉS 9 11. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAMOK SZÁMÁRA A középiskolai testnevelés célja, hogy az iskolát elvégzett tanulók a tanórai és a tanórán kívüli testnevelés és sport, valamint az iskola

Részletesebben

HELYI TANTERV Testnevelés

HELYI TANTERV Testnevelés L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV Testnevelés 2007. Készítette: B AGI P ÉTER Átdolgozta: M OLNÁRNÉ B ÁCSKAI R ITA KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Testnevelés tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni LÉTRA

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben

Pótvizsga Feladatsor 9. évf.

Pótvizsga Feladatsor 9. évf. Pótvizsga Feladatsor 9. évf. A pótvizsga feladatsora a tanév tananyaga és a tanév során tanultakból áll. A feladatok sorrendjét a szaktanár jelöli ki a pótvizsga napján. A tanuló a pótvizsgát akkor kezdheti

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 4. ÉVFOLYAM 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Készült: A Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv alapján. Éves óraszám:144

Részletesebben

Továbbhaladás feltételei Testnevelés 1-2. évfolyam

Továbbhaladás feltételei Testnevelés 1-2. évfolyam Továbbhaladás feltételei Testnevelés 1-2. évfolyam RENDSZERGYAKORLATOK, GIMNASZTIKA, PREVENCIÓS FELADATOK Egyszerű 1-4 ütemű alapgimnasztika. Rövid távú gyors futás, futás saját tempóban külső kényszer

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az általános műveltséget megszilárdító szakasz a kilencedik évfolyamon kezdődik és a 12. évfolyam végéig tart. Funkciója az iskolai műveltség differenciált

Részletesebben

Manipulatív természetes mozgásformák A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása.

Manipulatív természetes mozgásformák A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása. Testnevelés Elvárt eredmények 1. osztály végén: A testrészek megnevezése. A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben.

Részletesebben

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TESTNEVELÉS TANTERV 2004. készítette: BAGI PÉTER KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS SPORT 7 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés

Részletesebben

Vitorlázás 9. évfolyam

Vitorlázás 9. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; Országos

Részletesebben

Atlétika: 2000m, 400m, 60m, súlylökés, magasugrás, távolugrás

Atlétika: 2000m, 400m, 60m, súlylökés, magasugrás, távolugrás Testnevelés osztályozó vizsga tételek: Atlétika: 2000m, 400m, 60m, súlylökés, magasugrás, távolugrás Kosárlabdázás: 9.évfolyam: Összetett feladat elemeinek megtanulása, illetve az összetett feladat gyakorlása

Részletesebben

Vitorlázás 10. évfolyam

Vitorlázás 10. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, alapismereteinek továbbfejlesztése;

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. 3. A testmozgás szerepe az egészséges életmód kialakításában.

TESTNEVELÉS. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. 3. A testmozgás szerepe az egészséges életmód kialakításában. TESTNEVELÉS 1. Középszintő szóbeli érettségi témakörök 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok.

Részletesebben

Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK

Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK 1. A magyar sportsikerek Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott helyi tantervben szereplő sportágban, az adott év hazai legfontosabb

Részletesebben

11. évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére

11. évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére 11. évfolyam Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben előírt tartalom: 80% Szabadon felhasználható órakeret: 20% Témakörök

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Vitorlázás 12. évfolyam

Vitorlázás 12. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A megszerzett állóképesség továbbfejlesztése; Korosztályos válogatottak képzése; A tantárgyhoz fűződő pozitív érzelem fenntartása; Az edzéshatások növelése (terjedelem,

Részletesebben

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve

Balassi Bálint Gimnázium. helyi tanterve A Balassi Bálint Gimnázium helyi tanterve Testnevelés és sport AJTP előkészítő Balassi Bálint Gimnázium Balassagyarmat Készítette: Horváthné Vagra Ildikó; Lavaj Andrea; Tihanyi Róbert; Széles Zoltán A

Részletesebben

Testnevelés Középszintű érettségi témakörök

Testnevelés Középszintű érettségi témakörök Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola OM: 203204 7632 Pécs, Aidinger János út 41. Gyakorlati követelmények: Elméleti ismeretek: 1. Az olimpiai mozgalom létrejötte, célja, feladatai; magyar

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva a 9 12. évfolyamon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Követelmény

TESTNEVELÉS. Követelmény TESTNEVELÉS Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9-10. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9-10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelı-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT

Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv 9. évfolyam heti öt óra TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív

Részletesebben

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola

TANTERV : 5-8. osztály. Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola TANTERV : 5-8. osztály Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola NAT műveltségterület: Éves óraszám: Heti óraszám: Testnevelés és sport 185 5 ÉVF O- LY AM: A TANTÁRGY NEVE: 5. Testnevelés 6. Testnevelés

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

A FLOORBALL SPORTÁG TANANYAG- ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A FLOORBALL SPORTÁG TANANYAG- ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE A FLOORBALL SPORTÁG TANANYAG- ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE Általános iskolák 1-8. osztálya számára Készítette: Borka Gábor 2011 Évfolyam: 1-2. osztály(7-8 évesek) Cél: A játék megkedveltetése Alapvető szabályok

Részletesebben

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Testnevelés tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezető Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés

Belügyi- rendészeti 9-10. Testnevelés TESTNEVELÉS ÉS SPORT A testnevelés és sport műveltségtartalma már a kritikus gondolkodásra alapozva ezen az iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, az aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket

Részletesebben

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 15 óra Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok

Részletesebben

Labdarúgás Fejlesztési Terv

Labdarúgás Fejlesztési Terv Labdarúgás Fejlesztési Terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között TÁMOP -3.3.14.A-12/1-2013-0033 Készítette: Koszics Gábor Pétervására,

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 12/AB. Röplabda leütés. Készítette: Frankó Gábor

ÓRAVÁZLAT 12/AB. Röplabda leütés. Készítette: Frankó Gábor ÓRAVÁZLAT 12/AB Röplabda leütés Készítette: Frankó Gábor Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum HARSÁNYI JÁNOS Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Óratervezet Tanít: Frankó Gábor

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A hat évfolyamos gimnáziumban a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA

JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA 2016 CSAPATVERSENYEK korosztályai : I. korcsoport: 2008-2009 II. korcsoport 2006-2007 Csapatlétszám: 4-8 fő valamennyi korosztálynál ÁLTALÁNOS

Részletesebben

11. évfolyam SPORTKÖR

11. évfolyam SPORTKÖR 11. évfolyam SPORTKÖR Az iskolai testnevelés amellett, hogy teljesíti egészségmegőrző, kultúraközvetítő és nevelési feladatait, szolgálhatja, segítheti a versenysportot is. A sportolás során a fizikai

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés)

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) Alapja I. Az elvégzett munka (tanulási folyamat, gyakorlás) II. A tanulási folyamat során bekövetkező változások - technikai - taktikai tudásszint; - általános

Részletesebben

12. évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére

12. évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére 12. évfolyam Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére Testnevelés és sport Részei A kerettantervben előírt tartalom: 80 % 59 óra Szabadon felhasználható órakeret: 20

Részletesebben

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek 299 11. Testnevelés tanterv-kiegészítés 11.1 Célok és alapelvek Az Európai Unió által megfogalmazott kulcskompetenciák hatékony fejlesztése érdekében a műveltségterület számára megfogalmazott fejlesztési

Részletesebben

Tananyag Követelmény Megjegyzés KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Futások: kitartó futások. valamint a szökdelések váltott lábú szökdelések

Tananyag Követelmény Megjegyzés KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Futások: kitartó futások. valamint a szökdelések váltott lábú szökdelések Évfolyam: 9-12. Korosztály: serdülő- ifjúsági Cél A fizikai képességfejlesztés által felkészülés a felnőtt korosztály elvárásaira A felnőtt mezőnyre való felkészülés jegyében a technikai és taktikai elemek

Részletesebben

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása.

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. Testnevelés és sport 1.-4. évfolyam: 1. évfolyam, első félév : Előkészítő és preventív mozgásformák Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. A testrészek megnevezése. Különbségtétel

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve valósul

Részletesebben

Vizsgakövetelmények testnevelés és sportból az 1. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények testnevelés és sportból az 1. évfolyam végén Vizsgakövetelmények testnevelés és sportból az 1. évfolyam végén Futások a) Kitartó futás Legalább 400 méter folyamatos futás közepes iramban. Érezzék meg, és tudatosuljon a különbség a gyors és közepes

Részletesebben

1.A vizsga részletes leírása

1.A vizsga részletes leírása TANÁRI [4 FÉLÉV [TESTNEVELŐ TANÁR]] MESTERKÉPZÉS, LEVELEZŐ GYAKORLATI VIZSGA Felvételi pontszámok Gimnasztika 10 Torna 15 Labdajátékok 30 Atlétika 20 Úszás 15 Összesen 90 Általános szabály Bármely tudásterületen

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét. Sashalmi Tanoda Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Összeállította: Forsthoffer Norbert Sashalmi Tanoda 1. Természetes és nem természetes mozgásformák Rendgyakorlatok

Részletesebben

Vitorlázás 6. évfolyam

Vitorlázás 6. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: Vízbiztonság továbbfejlesztése; A sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; A serdülőkori fiziológiás elváltozások (végtaghossz-, testmagasság növekedés) miatt

Részletesebben

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák 8. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 8 10 gyakorlattal önállóan bemelegítés

Részletesebben

1.A vizsga részletes leírása

1.A vizsga részletes leírása TANÁRI [4 FÉLÉV [TESTNEVELŐ TANÁR]] MESTERKÉPZÉS, LEVELEZŐ GYAKORLATI VIZSGA Felvételi pontszámok A gyakorlati vizsga sikertelen, ha a felvételiző az 50 méteres távot nem tudja egy úszásnemben sem teljesíteni

Részletesebben

TESTNEVELÉS II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TESTNEVELÉS II. A VIZSGA LEÍRÁSA TESTNEVELÉS II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 50 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot működtető

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9-12. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak

Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGA Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak 1. A vizsga részei: 1.1. Gimnasztika: Gyakorlati anyag: 64 ütemű gimnasztikagyakorlat végrehajtása, illetve mászás vagy függeszkedés

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása.

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. TESTNEVELÉS Évfolyam 1. Fejlesztési követelmények Előkészítő és preventív mozgásformák A testrészek megnevezése. A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. Különbségtétel a jó és a rossz testtartás

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 6. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét

Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv. 6. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 6. évfolyam Testnevelés és Sport 3+2 óra / hét Összeállította: Forsthoffer Norbert Sashalmi Tanoda 1. Természetes és nem természetes mozgásformák Rendgyakorlatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 44 óra. 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás

TESTNEVELÉS. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 44 óra. 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás TESTNEVELÉS A tantárgy célja a záró évfolyamokon elsősorban kialakítani a rendszeres mozgás, testedzés, és az egészséges életmód iránti igényt, továbbá a testnevelés tantárgy tanítása során kialakított

Részletesebben

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét

11. évfolyam. Évi óraszám: 108 3 óra/hét 11. évfolyam Évi óraszám: 108 3 óra/hét Sportjátékok 20 óra Torna jellegű feladatok 15 óra Atlétika jellegű feladatok 20 óra Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 15 óra Önvédelem és küzdősportok 8

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie. Amennyiben a vizsgázó

Részletesebben

Követelmények testnevelés tantárgyból

Követelmények testnevelés tantárgyból Követelmények testnevelés tantárgyból 9. osztály Egészségkultúra és prevenció Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány

Részletesebben

TESTNEVELÉS és SPORT osztály

TESTNEVELÉS és SPORT osztály TESTNEVELÉS és SPORT 1 4. osztály 2 BEVEZETÉS: A testnevelés és sport műveltségterület meghatározóan két részére bontható: testnevelésre és gyógytestnevelésre. Az előbbi fő célja az egészség megőrzése,

Részletesebben

10.évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére

10.évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére 10.évfolyam Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben előírt tartalom: 80% 59 óra Szabadon felhasználható óra: 20% 15 óra

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam 1. évfolyam 1-5 Szökdelések ugrások - Szigetről szigetre /ugrálás karikába/ - Mocsár -szökdelések, akadályok fölött 6-10 Egyensúly-gyakorlatok -gyakorlatok

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Ezen az iskolafokon a tanulók a mozgástanulás magasabb szintjére lépnek. Az alapokat az 1 4. évfolyamon megvalósuló céltudatos fejlesztési folyamat biztosítja. Erre építve

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A középszintű szóbeli vizsga célja A testnevelés középszintű szóbeli érettségi vizsga célja annak felmérése, hogy a vizsgázó milyen mélységig sajátította el a követelményekben

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Testnevelés Helyi Tanterv 9.évfolyam Kéttannyelvű osztályok részére 2008. június 25. Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Kosárlabda Köznevelési típusú sportosztály Készítette: a gimnázium testnevelés és sport munkaközössége 2015. 9. osztály 14-15 évesek Cél: A testnevelés és

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv TESTNEVELÉS ÉS SPORT Helyi tanterv Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása, formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez

9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez . melléklet a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelethez 9. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 8. melléklet Kerettanterv a szakiskolák számára cím Kerettanterv a szakiskolák számára

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT Sportiskola 1. évf. Testnevelés és sport 1. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT A Testnevelés és sport műveltségterület tartalma az általános iskola 1 4. évfolyamán a tevékenységek közbeni kommunikáció, kooperáció

Részletesebben