11. évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11. évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére"

Átírás

1 11. évfolyam Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére

2 Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben előírt tartalom: 80% Szabadon felhasználható órakeret: 20% Témakörök részei Rendgyakorlatok önálló óraszám nélkül. Előkészítés, alapozás, prevenció. Atlétika jellegű feladatokmegoldások. Torna jellegű feladatmegoldások. Testnevelési és sportjátékok. Úszás. Önvédelem és küzdősportok. Természetben űzhető sportok. Szabadon választható 59 óra 15 óra 11 óra 10 óra 13 óra 13 óra 4 óra 4 óra 4 óra 15 óra Cél a pszichoszomatikus fejlettséghez és az érdeklődéséhez igazodó játékos mozgástevékenységgel gazdagítsa és fejlessze a tanulók mozgásműveltségét; járuljon hozzá a tanulók mozgásszükségletének kielégítéséhez; az iskolai munka egészének célkitűzésével összhangban, a tanulók harmónikus testi, lelki, szellemi fejlesztése; célunk, hogy kialakuljon a tanulóban az a meggyőződés, hogy a rendszeres fizikai aktivitás az egészséges életmód része; sokoldalú mozgáskészség kialakítása, ügyesség fejlesztés; aktív vállalkozó, küzdeni és alkalmazkodni tudó fiatalok nevelése. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. A tanulók ismerjék motorikus képességeiket, igényeljék a mozgásos játék örömét. A testnevelési órákon elsajátított mozgásokkal legyen képes a tanuló versenyezni, mérkőzést játszani. 2

3 Mérhetően fejlődjenek a kondícionális képességek, és folyamatosan emelkedjen a koordinációs képességek szintje. Legyenek késztetve - nem kilátástalan - erőfeszítésekre. Az óra szervezéséhez, valamint az ünnepségek ( iskolai, sport, torna ) lebonyolításához szükséges vezényszavak, alakzatok, vonulások pontos alakalmazása. Szabadgyakorlatok és szabadgyakorlati alapformájú kéziszer, társas és szergyakorlatok alkalmazása ( 3-4 alapforma, 8-16 ütem). A helyes testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességeknek ( erő, állóképesség és a gyorsaság ) a tanulók kiinduló szinjéhez igazított fejlesztése. Az atlétikai mozgásanyagban a technikai szint stabilizálása, a mérhető teljesítmények növelése. Tornában a választott szergyakorlatok esetében 3-4 elemekből álló gyakorlatsor folyamatos végrehajtása. A választott sportjátékokban ( legalább kettőben ) a tanult technikai elemek, taktikai megoldások alkalmazása játékban. Pontos szabályismeret. Aktív részvétel a természetben űzhető sportágakban. Küzdősportokban a páros küzdelemek során a tanult techtikai elemek gyakorlása. Folyamatos úszás mindkét választott úszásnemben, törekedve a távolság növelésére. A továbbhaladás feltételei Az ünnepségeken használt alakzatok és vonulások felvétele a vezényszavaknak megfelelően. Nyolc ütemű két alapformát tartalmazó kéziszer- és társas gyakorlatok végrehajtása utasításra; 4-8 ütemű szabadgyakorlatokból álló gyakorlatsor tervezése és végrehajtása; A testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása; A kondicionális képességek szintjének megtartása, illetve javulása; A mérhető atlétikai teljesítményekben javulás, a technikai végrehajtás stabilizálása; A választott szereken rövid gyakorlatsor végrehajtása segítségadás mellett; Aktív részvétel két választott sportjátékban, szabályok szerinti játék; Aktív részvétel egy természetben űzhető sportágban; Részvétel a páros küzdelmekben; Folyamatos úszás két úszásnemeben lagalább 25 méteren. 3

4 Rendgyakorlatok Cél az osztály foglalkoztatásához szükséges fegyelem és rend megteremtése; az egymáshoz való alkalmazkodó képesség fejlesztése; balesetmentes foglalkozáshoz szükséges munkafegyelemnek biztosítása; a rendgyakorlatok végrehajtásánál kellő fegyelmezettséget tanusítsanak, alakilag elfogadhatóan hajtsák végre a feladatokat. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. a tanulók célszerű mozgatása; érezzék a tanulók a sportfoglalkozások formai rendjének fontosságát; ismerjék a vezényszavakra, jelzésekre végrehajtandó mozgásokat; a kapott utasíásokat egyöntetűen és egyszerre hajtsák végre; mozgás közben azonos tér- és távközt vegyenek fel. A továbbhaladás feltételei Tartalom Ellenőrzés A szükséges vezényszavak megértése és végrehajtása. A használt alakzatok és vonulások felvétele. menet irányának változtatása egyes, kettes stb. oszlopban, járás közben; vonulások, ellenvonulások,keresztező ellenvomulások járás közben; fejlődések, szakadozások járás közben; Folyamatos használat során. 4

5 Előkészítés, alapozás, prevenció Cél a szervezet általános és speciális bemelegítése; a szükséges képességek fejlesztése; lehetőség szerint a gyakorlatokat önállóan tervezzék és hajtsák végre a tanulók; a szervezet keringési-és légzőszervi teljesítményének növelése; ritmusképesség fejlesztése; mozgástanulás közvetlen és közvetett elősegítése; iskolai és civilizációs ártalmak megelőzése, ellensúlyozása. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. a folyamatosan mért képességek eredményei emelkedő tendenciát mutassanak; a leányok testnevelésében a zenére végzett mozgások örömélményének kialakítása; mozgástanulás, kinesztetikus megéreztetés elősegítése (rávezető gyakorlatok); új feladatok végrehajtásához szükséges tulajdonságok, képességek növelése; helyes testtartással végezzék a gyakorlatokat; a gyakorlatok hatásfokát az elmozdulás mértéke és az igénybe vett szerek és eszközök súlya, mérete és formája növelje. A továbbhaladás feltételei Tartalom 8 ütemű két alapformát tartamazó kéziszer- és társas gyakorlatok végrehajtása utasításara. 4-8 ütemű szabadgyakorlatokból álló gyakorlatsor tervezése és végrehajtása. A testtartást javító gyakorlatok önálló végrehajtása. A kondicionális képességek szintjének megtartása, illetve javulása. a 10. évfolyam előírásai szerint, de már 3-4 alapformát tartalmazó és 8-16 ütemű gyakorlatok alkalmazásával; biomechanikailag helyes testtartást biztosító gyakorlatok; zenés gimnasztika; 5

6 erőfejlesztő gyakorlatok: futás-, ugrás-, szökdelés-, dobás- és páros küzdő gyakorlatokkal. Ellenőrzés Fittség mérés, fizikai képességek fejlődésének mérése a tanmenetben rögzíthető sztenderdekkel. Ajánlott mérések, négy éven keresztül %-ban kifejezhető mutatókkal: gyorserő mérés; alsó végtag dinamikus ereje, felső végtag gyorsasági ereje, has és hátizom gyorsasági ereje, erőállóképesség mérés; alsó végtag dinamikus erőállóképessége, általános erőállóképesség, gyorsaság mérése. Értékelés történhet folyamatosan, megfelelő észrevételek közlésével; a végrehajtás minőségét, hatásfokát kis csoportban is ellenőrizzük; az elbírálás kritériumai: a helyes tartás, az elmozdulás mértéke, a végrehajtás tempója, üteme és sebessége. az ellentétes irányba végrehajtott mozgásformák hibátlan végrehajtása magasabb elismerést kapjon; a folyamatos végrehajtás minőségi követelményeit, előre meg kell határozni. Szerigény 6

7 Padok, bordásfalak, gumikötelek, homokzsákok, theraband szalagok, (labda), ugrókötelek, zsámolyok. 7

8 Atlétikai jellegű feladatmegoldások Részei: Futások, ugrások, dobások mozgásoktatása. Képességfejlesztés az atlétikai mozgások gyakorlásával. Vetélkedők, versengések, mérések, teljesítmények. Cél kondicionális képességek közül: vágta képesség, felgyorsulási képesség, rövid és középtávú állóképesség, erőfejlesztés, térbeli tájékozódóképesség növelése. az atlétikai mozgások gyakorlása és a fizikai képességek fejlődése, párhuzamának tudatosítása; szenzomotoros koordinációs képesség, térbeli tájékozódó képesség növelése; akarati tulajdonságok - kitartás, céltudatosság - fejlesztése; akarat tulajdonságok fejlesztése, az egyéni eredmények megjavítására való törekvése; a mozgásformák gyakorlása nyújtson lehetőséget az adottságnak legjobban megfelelő, eredményesen űzhető versenyág kiválasztására. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. teljesítményképes tudás elsajátítása; a különböző távú futásokban a tanuló: gyors futásnál maximális sebességre törekedjen 60 m-en: a távol és magasugrásokban: fiúk: mp; leányok: mp; távolugrásnál az elugrása legyen erőteljes, repülésének íve gazdaságos; 8

9 magasugrásnál eredményesen hangolja össze a lendítést és az elrugaszkodást; a hajításokban, vetésekben, lökésekben a tanuló: ismerje fel a szerrel történő erőközlés hosszának jelentőségét; tömöttlabdadobás hátra: - fiúk (4 kg) - leányok (3 kg) egy távolugró, egy magasugró, egy dobómozgás végrehajtásának alapvető technikai ismerete; atlétikai szintek mérése. A továbbhaladás feltételei Teljesítményteszt /az OM által meghatározott "kell" érték/ teljesítése. A kondicionális képességek szintjének megtartása, illetve javulása. Mérhető atlétikai teljesítményekben javulás, a technikai végrehajtás stabilizálása. Tartalom Láberő: Karerő: Az atlétika egyes ágainak elsajátításához szükséges speciális cél- és képességfejlesztő gyakorlatok. Erőfejlesztő gyakorlatok: térdhajlítások, nyújtások, szökdelések, felugrások, átugrások, szerrel, szereken és lépcsőn egy, illetve páros lábon kötélmászás, függeszkedés, vándorfüggeszkedés. A törzsizomzatot erősítő gyakorlatok: szerek és kéziszerek felhasználásával has-, hát- és oldalizom erősítő gyakorlatok. Gyorsaság fejlesztés: 9

10 Állóképesség fejlesztés: Futások: Ugrások: a tanult mozgásanyag végrehajtásában gyorsaságra való törekvés (dobások, lökések). Rajtgyakorlatok, időre történő futások, felmászások, átbújások, stb. a terhelés és pihenés szakaszok változtatásával az erőt, gyorsaságot fejlesztő gyakorlatok. közepes iramú futás, egyenletes iramra való törekvés; résztávok futása, m pihenőkkel való ismételt lefutása; hosszabb távon a futás és gyaloglás arányának fokozatos csökkenése, a táv folyamatos lefutása; javasolható a távolság vagy az időtartam meghatározása; gyorsfutások: m-es távon; rajtversenyek álló- és térdelőrajttal 30 m-es távon; fokozófutás, iramfutás; távolugrás választott technikával; a nekifutás választott kimérése tapasztalat alapján, segédvonal alkalmazása; a kar- és láblendítés fokozotabb összekapcsolása az elugrással; távolugróversenyek; magasugrás választott technikával; a választott ugrástechnikában a felugrás gyorsítása, a kar- és láblendítés pontosabb összekapcsolása a felugrással; Dobások: kislabdahajítás: néhány lépésből, majd kimért nekifutásból a gerelyhajításnak megfelelő végrehajtásra törekvés; dobóversenyek; súlylökés: háttal felállásból becsúszással, a szer minél hosszabb úton történő gyorsítása; súlylökőversenyek. Ellenőrzés 10

11 Értékelés a tanult mozgások technikai kivitelezésének értékelése; eredmények mérése: 60m futás fiúknak, leányoknak; 12 perces futás; távolugrás és magasugrás választott technikával; kislabdadobás (tömöttlabda dobás) és súlylökése. a teljesítmények köréből a legkedvezőbbeket mérjük; a változásokat rögzítsük; az alapképességek fejlesztése, megköveteli az összes atlétikai mozgásforma gyakoroltatását, a teljesítmények mérését; a kitartó futásnak ezen a téren kiemelt szerepet kell szánni; javításra lehetőséget kell biztosítani. mivel az adottságok jelentősége igen nagy, az egyén önmagához viszonyított fejlődésének mértékét is figyelembe kell venni. Szerigény Atlétikai mozgásokhoz szükséges gyakorlótér, eszközök (magasugró berendezés, medicinlabdák, kislabdák, távolugróhely, súlygolyók, mászókötelek, mérőszalag, stopper óra). 11

12 Torna jellegű feladatmegoldások Részei: Gimnasztika; Szertorna: -talajtorna -szekrényugrás - gyűrű, / fiúk / -gerenda / lányok / -korlát / fiúk / -nyújtó / fiúk / -ritmikus gimnasztika / lányok / Cél a testi erő, ügyesség, hajlékonyság, rugalmasság, mozgékonyság fejlesztése; térbeli tájékozódóképesség, egyensúly érzékelés kialakítása; esztétikum (szépség, harmónia a mozgásban) formálása; késztetés a helyes testtartásra; bátorság, önuralom fejlesztés; a sportágak a mai élet mindennapi mozgásaiban nem szereplő, de a szervezet élettani funkciói számára nélkülözhetetlen mozgásformák (függés és támaszhelyzetek) oktatása és gyakoroltatása; a kognitív és kombinatív képességfejlesztés, az esztétikum megjelenése a sportmozgásoknál; a tornagyakorlatok elsajátítása során növekedjen biztonságérzetük és tegyenek szert a végrehajtáshoz szükséges bátorságra. 12

13 Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. talajon és tornaszereken a gyakorlatokat energikusan mutassák be; törekedjenek erőelemek végrehajtására; a lendületi elemeket megfelelő tempóban hajtsák végre; legyenek képesek 4 elemből álló talaj és tornaszergyakorlat folyamatos bemutatására; talajon és gerendán RG elemeket is tudjanak beépíteni a gyakorlatukba; a torna mozgások gyakorlásával fejlődjön: A továbbhaladás feltételei a ritmus képesség, egyensúlyozási képesség, gyorsasági erő, felgyorsulási képesség, erőállóképesség. A választott szereken rövid gyakorlatsor. A választott szereken rövid gyakorlat végrehajtása segítségadással. Választott szereken elemkapcsolatok végrehajtása. A tornához szükséges képességekkel való rendelkezés. Speciális célgyakorlatok ismerete önálló végrehajtása. Tartalom Talajtorna: ülésből gurulás hátra kézállás felé; befejező helyzetek; fellendülés kézállásba; fejbillenés, fejenátfordulás; összefüggő gyakorlatok. Ritmikus gimnasztika (leányoknak): törzsívek állásban; támadó-, védőállások; galoppszökdelések; szökkenő hármaslépések; 13

14 Szekrényugrás: Korlát: - fiúk - keringőlépés hátrafelé; fokos fordulatok; egyszerű elemek végrehajtása karikával és labdával. összefüggő gyakorlatok. fiúk: hosszában / 5 rész / felguggolás, fejenátfordulás. leányok: széltében / 5 rész / guggolóátugrás, hosszában / 4 rész / felguggolás, fejenátfordulás. lendület hátra; fellendülés felkarállásba; felkarfüggésben lendület hátra, támaszba lendülés hátra; támaszban lendület előre, vetődés 90 fokos fordulattal állásba; összefüggő gyakorlat. Nyújtó: -fiúk - lendületvétel; alaplendület; kelepfelhúzódás támaszba; kelepforgás hátra; leugrás; ismert gyakorlatelemek összekapcsolása; összefüggő gyakorlat. Gyűrű: - fiúk- Gerenda: - leányok- húzódás- tolódás támaszba; előző évfolyamok anyagának gyakorlása; összefüggő gyakorlatok. felugrás oldal-guggolótámaszba; keringőjárás; felugrással lábtartáscsere; guggolóátfordulás előre; futólépések; 14

15 Ellenőrzés Értékelés összefüggő gyakorlatok. összefüggő talajgyakorlat ellenőrzése; a lehetőség és a gyakorlási idő függvényében összeállított egy-két szergyakorlat értékelése; az oktatott RG mozgásanyagból bemutatás. a tanuló folyamatos megfigyelése és a végrehajtási hibák javítása; kapjanak megerősítést abban, hogy mozdulataik végrehajtása megfelel a követelményeknek. a talajtornán kívül egyénileg kiválasztott függő és támaszszeren mutassanak be egy-egy gyakorlatot, ebből a szempontból a kiegészítő szerek is szóba jöhetnek; a gyakorlat végrehajtására a tornászos testtartás legyen jellemző; a szekrényugrásnál a lebegőtámaszos végrehajtás növelje a bemutatás értékét. Új fogalmak: nyújtó mint új tornaszer és az itt végezhető gyakorlatok: kelepfelhúzódás, kelepforgás. A tornához szükséges talaj és ugrószőnyegek, szivacsleérkezőhely, 4 pár gyűrű, gerenda, ugrószekrény, dobbantó, nyújtó és korlát. Rg: buzogány, ugrókötél, ( szalag, labda, karika ). 15

16 Testnevelési és sportjátékok Részei: Kosárlabda mozgásanyaga. Kézilabda mozgásanyaga. Röplabda mozgásanyaga. Labdarúgás mozgásanyaga /csak fiúknak/. Szabadon választható Floorball Asztalitenisz Cél az elsajátított technikai és taktikai elemeinek ismeretében törekedjen a jó eredmény elérésére, győzelemre; csapattársaival védekezésben és támadásban társas, mozgásos együttműködés kialakítása; szenzomotoros koordinációs képességek közül a reakcióképesség és a gyorsasági reakció fejlesztése; a tanult taktikai elemeket játékhelyzetben fejlessze; csapatjátékból adódó személyiségfejlesztés lehetőségeinek kihasználása; csoportszerveződés szociológiai folyamatának kialakítása; fizikai képességek komplex fejlesztése (vágtaképesség, felgyorsulási képesség, akciógyorsaság); mozgásigény kialakítása; motiválás az öntevékeny sporttevékenységre, a szabadidő helyes kihasználására. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. sportjáték játszásához nélkülözhetetlen játékelemek ismerete; két sportjátékban a támadási és védekezési megoldások ismerete, valamint jól lásson el egy-egy védekező és támadó posztot; a páros és csapatjáték szabályainak ismerete, és azok alkalmazása a megismert játékban; az adott helyzet felismerésével törekedjen gól, illetve pontszerzésre; 16

17 a szabályokat tartsa be; tanult technikai elemek feladathelyzetekben történő megoldása; a labdajáték technikájának, taktikájának, szabályainak ismerete, alapszíntű mérkőzéseken történő alkalmazása; újabb sportjáték megismerése, vagy a tanultak magasabb szintű elsajátítása. A továbbhaladás feltételei Tartalom Aktív részvétel a választott sportjátékokban, szabályok szerinti játék. A 10. évfolyam anyagának hatékonyabb feldolgozása. A 9. évfolyamon választott sportág anyagának újrafeldolgozása. Kosárlabda mozgásanyaga: előkészítés az oktatáshoz: az előző évfolyamokon tanultak ismétlése. technikai alapismeretek: adogatások, labdavezetés és dobások védővel szemben; tempódobás. taktikai alapismeretek: emberfogásos védekezés, laza és szoros; 2:2, 3:3 elleni játék; játék egy és két kosárra. szabályok ismerete, részvétel a játékban, játék módosított szabályokkal, ötletjáték. Kézilabda játék oktatásának mozgásanyaga: előkészítő játékok: az előző évfolyamokon tanultak ismétlése. technika, alapismeretek: kapuralövés felugrással, labdavezetésből,kapott labdával; taktikai alapismeretek: a támadó játékosok helytartásával széles vonalú támadás; betörés a védelemből kilépő, védőtől üresen hagyott területre; szabályok ismerete; részvétel a játékban., ötletjáték. Röplabda játék oktatásának mozgásanyaga: 17

18 előkészítés az oktatáshoz: az előző évfolyamokon tanultak ismétlése. technikai alapelemek: leütés sánc nélkül, illetve kettős sánc alkalmazásával; leütés védése alkarérintéssel; taktikai alapelemek: a sánc mögötti terület biztosítása; mini röplabda a 10. évfolyam anyaga szerint. szabályok ismerete, részvétel a játékban módosított szabályokkal is. Labdarúgó játék oktatásának mozgásanyaga: előkészítő játékok: az előző évfolyamokon tanultak ismétlése..technikai alapelemek: a földről pattanó labda toppolása a lábfej belső részével, helyben és mozgás közben; a labda elhúzása álló helyből ráfutó társ elől. taktikai alapelemek: játék kispályán. részvétel a játékban, módosított szabályokkal is. Ellenőrzés technikai elemekből összeállított komplex gyakorlat ellenőrzése többször a tanév folyamán; részvétel a játékban, játékkészség fejlődésének mérése. Értékelés A helyes technikai végrehajtás és az eredményes végrehajtás (pontos gólszerzés stb.) azonos arányban kerüljön elbírálásra. A játékban való részvételt, vállalkozókedvet és aktivitást is értékelni átadás, kell. Szerigény A kosárlabda játékhoz szükséges páronként legalább egy kosárlabda és egy pár kosárlabdapalánk. A kézilabdához szükséges megfelelő méretű pálya, kapuk és páronként egy labda. A röplabdához szükséges megfelelő méretű pálya, 18

19 röplabdaháló és legalább páronként egy labda. Labdarúgáshoz szükséges 10 db labda. A floorballhoz szükséges legalább egy garnitúra floorballszett, és labda, kapuk. Az asztaliteniszhez szükséges legalább 4-5 db ping-pong asztal hálókkal, db ütő és 10 db labda. 19

20 Úszás Cél a speciális képességfejlesztés feladatainak megvalósítása; felhasználása a prevenció, relaxáció, könnyített- és gyógytestnevelés eszközeként; a mozgás megszerettetése, rendszeres uszodába járáshoz szoktatás; speciális képességfejlesztés feladatainak megvalósítása. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. vízbiztonság; alapvető viselkedési forma vízközelben; a természetes vizek veszélyeinek ismerete. A továbbhaladás feltételei Folyamatos úszás két úszásnemben 25 m-en. Tartalom Az előző, már tanult két úszásnemen túl újabb úszásnem választása és gyakorlása. Ellenőrzés Az oktatott úszásnem technikai kivitele. Úszás időre, úszóversenyek értékelése. 20

21 Önvédelemi és küzdősportok Részei: Judo. Birkózás (fiúknak). Cél akarati tulajdonságok, küzdőképesség, bátorság, fizikai erőfeszítések fejlesztése; késztetés az általános testi erő fejlesztésére; az önvédelem eszközeinek fejlesztése. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. önvédelmi fogások használata; a fiú tanulóknál a pszichikai és fizikai erő egyidőben történő mozgósítása. A továbbhaladás feltételei Tartalom Részvétel páros küzdelmekben. A gyakorláshoz szükséges fizikai képességek fejlesztése. hidalás kéztámasz nélkül; hídban végzett fordulatok; hídba érkezés; kijövetel a hídból különböző gyakorlatokkal; az előző évfolyamokon tanultak ismétlése; judo gyakorlatai: esések; gurulások; Bírkózás: oktatásának gyakorlatai: - fiúk - fogások térdelésben; hidalás; kimozdítás fekvésből; páros küzdelmek; folyamatos küzdelem. 21

22 Ellenőrzés hosszabb ideig történő gyakorlásnál a technikai elemek végrehajtását kell értékelni; a legjobb eredményeket elérő tanulók külön kiemelése. Szerigény Tornaszőnyegek 22

23 Természetben űzhető sportok Részei: A testnevelési mozgásanyag szabadban történő gyakorlása. Természetjárás, tájékozódási futás. Téli sportok. Cél a szabadban végzett mozgások megszerettetése; tájékozódás a természetben; téli sportok, játékok szépségeinek megismertetése; egészségmegőrzés hatékonyságának érvényesülése. Követelmény, mely ahhoz szükséges, hogy a tanuló magasabb évfolyamba léphessen. váljék természetes igénnyé a szabadban végzett mozgástevékenység; végezzen sport jellegű mozgástevékenységet a szabadban. A továbbhaladás feltételei Aktív részvétel egy természetben űzhető sportágban. Tartalom A testnevelés mozgásanyagából bármely mozgás, melyre lehetőség van, végezhető a szabadban. Az egészségmegőrzés szempontjából hasznos, hatékony: természetjárás, tájékozódási futás;( évf. tanult alkalmazása ) szánkózás; korcsolyázás; ( korcsolyázás hátra, megállás hátra korcsolyázásból ) sízés /sítábor/. Ellenőrzés 23

24 Térképismeret, tájoló használata. Elemi fokon bemutatás. A tanult mozgáselemek technikai kivitelezésének értékelése. Szerigény: (vak)térkép, tájoló, szánkó, korcsolya. 24

25 A szabadon felhasználható 20 százalékos időkeret felhasználása Cél A sportjátékok megismertetése, megszerettetése, a szabadidő hasznos eltöltése céljából. Követelmény A tanult technikai elemek végrehajtása, folyamatos játékra törekvés. A továbbhaladás feltétele A szabályok ismerete, betartása. Aktív játék. Tartalom Asztalitenisz: pörgetés; visszapörgetés; játék. Floorball: védekezés; játék. Választott sportág magasabb szintű elsajátítása Ellenőrzés Aktív játék. Játékkészség fejlődésének mérése. Szerigény 25

26 Floorballszett, kapuk, 4-5 db ping-pong asztal, hálóval, 10 db labda, db ütő. 26

12. évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére

12. évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére 12. évfolyam Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére Testnevelés és sport Részei A kerettantervben előírt tartalom: 80 % 59 óra Szabadon felhasználható órakeret: 20

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Hajtsák végre a vezényszónak megfelelő alakzatot.

TESTNEVELÉS. Hajtsák végre a vezényszónak megfelelő alakzatot. TESTNEVELÉS 1-2. osztály A tanterv az első két évet egyetlen egységként kezeli. A gyerekek iskolába lépésük idején igen eltérő képességűek, tudásúak. A tanulók fizikai és szellemi tulajdonságait a második

Részletesebben

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam

Testnevelés fakultáció emeltszint. 11. évfolyam Testnevelés fakultáció emeltszint Cél: Az érettségire jelentkező tanulók elméleti és gyakorlati felkészítése az emeltszintű vizsgára, a helyi tantervben szereplő gyakorlat anyagok kiegészítésével és magasabb

Részletesebben

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Testnevelés Helyi Tanterv 9.évfolyam Kéttannyelvű osztályok részére 2008. június 25. Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben

Részletesebben

13. évfolyam. Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére

13. évfolyam. Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére 13. évfolyam Kéttannyelvű és nyelvi előkészítő osztályok részére Testnevelés és sport Részei A kerettantervben előírt tartalom: 80 % 52 óra Szabadon felhasználható órakeret: 20 % 12 óra Témakörök címei

Részletesebben

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből

Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztályozó vizsga anyaga testnevelésből Osztály: Szakközép iskola 9-12. Szakiskola 9-10 A vizsga szerkezete: Testnevelés tantárgyból csak gyakorlati vizsga van. 1. Gyakorlati vizsga - Időtartama: 45 perc

Részletesebben

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével:

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével: KSZ/12 évfolyam lányok Kötelező gimnasztika- 10 pont Atlétika- 10 pont: - Térdelőrajt- 2 pont - Súlylökés becsúszással vagy gerelyhajítás- 4 pont - Flop magasugrás vagy távolugrás- 4 pont Torna: 2 választott

Részletesebben

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz

Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz 9. osztály: Minimum követelmények testnevelés tantárgyból 9-12. évfolyamon a továbbhaladáshoz Kondicionális képességszintek: - iskolakör futás: 4 perc 51mp - Cooper-teszt: 1550m - Tömöttlabda dobás (hátra

Részletesebben

10.évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére

10.évfolyam. Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére 10.évfolyam Kéttannyelvű, nyelvi előkészítő és általános közgazdasági osztályok részére Testnevelés és sport Részei A kerettanterveben előírt tartalom: 80% 59 óra Szabadon felhasználható óra: 20% 15 óra

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 13. évfolyam. Évfolyamonént heti 2.5 óra. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 13. évfolyam. Évfolyamonént heti 2.5 óra. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 13. évfolyam Évfolyamonént heti 2.5 óra Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek

Részletesebben

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével:

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével: Testnevelés A vizsga leírása 1. GYAKORLATI VIZSGA 1.1 Szakgimnázium 9. évfolyam lányok Kötelező gimnasztika- 10 pont Atlétika- 10 pont: - Térdelőrajt- 2 pont - Kislabda-hajítás vagy súlylökés- 4 pont -

Részletesebben

Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve

Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az testnevelés tantárgy szakiskolai helyi tanterve Készült az 20/2010 (V. 11.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TESTNEVELÉS ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: szóbeli és gyakorlati Emelt szinten: szóbeli és gyakorlati A testnevelés érettségi vizsga célja A tárgy jellegébõl

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT Célok és feladatok 9 12. évfolyam A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Testnevelés tantárgyi program

Testnevelés tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Testnevelés tantárgyi program 2010. TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 13. évfolyam Célok és feladatok Testnevelés tantárgyi program Az iskolai

Részletesebben

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével:

Gerendagyakorlat: 5 elem bemutatása gyakorlatsor formájában a tanult formai-, dinamikai szabályok és összekötő elemek segítségével: Testnevelés javítóvizsga KK 13 évfolyam lányok Kötelező gimnasztika- 10 pont Atlétika- 10 pont: - Térdelőrajt- 2 pont - Súlylökés becsúszással vagy gerelyhajítás- 4 pont - Flop magasugrás vagy távolugrás-

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS 9 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok,

Részletesebben

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés)

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE, OSZTÁLYOZÁSA (testnevelés) Alapja I. Az elvégzett munka (tanulási folyamat, gyakorlás) II. A tanulási folyamat során bekövetkező változások - technikai - taktikai tudásszint; - általános

Részletesebben

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata.

2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképességének kapcsolata. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok. 2. Az általános és a középiskolás korú gyerek testi

Részletesebben

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERV TESTNEVELÉS TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA A testnevelés és sport műveltségtartalma a középiskolában tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Testnevelés. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Testnevelés tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni LÉTRA

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam

TESTNEVELÉS. Fakultációs képzés tanterve. Heti 2 óra, évi 72 óra. 11.,12. évfolyam TESTNEVELÉS Fakultációs képzés tanterve Heti 2 óra, évi 72 óra 11.,12. évfolyam TÉMÁK A magyar sportsikerek Elmélet FELADATOK Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok,

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. 3. A testmozgás szerepe az egészséges életmód kialakításában.

TESTNEVELÉS. 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. 3. A testmozgás szerepe az egészséges életmód kialakításában. TESTNEVELÉS 1. Középszintő szóbeli érettségi témakörök 1. Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei. Ókori és újkori olimpiák. Magyarok az olimpiai versenyeken. Olimpiai szimbólumok.

Részletesebben

TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE. 11. évfolyam Követelmények

TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE. 11. évfolyam Követelmények TESTNEVELÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Kondicionális képesség felmérés Húzódzkodás Négyütemű fekvőtámasz 1 perc alatt Atlétika: 11. évfolyam Követelmények Helyből távolugrás Kislabdahajítás

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

VIZSGA KÖVETELMÉNYEK TESTNEVELÉS 9. OSZTÁLY (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN: KNY. OSZTÁLY)

VIZSGA KÖVETELMÉNYEK TESTNEVELÉS 9. OSZTÁLY (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN: KNY. OSZTÁLY) 9. OSZTÁLY (5 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSBEN: KNY. OSZTÁLY) Torna - Talaj: - kötelező elemek: - gurulóátfordulás előre, - hátra, fejállás, mérlegállás, tarkóállás. - Kötélmászás: - mászókulcsolás, fiúknak függeszkedési

Részletesebben

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA

TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA TESTNEVELÉS A GIMNÁZIUM 9 13. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA Célok és feladatok A középiskolai testnevelés célja, hogy az iskolát elvégzett tanulók a tanórai és a tanórán kívüli testnevelés és sport, valamint az iskola

Részletesebben

TESTNEVELÉS SZAKISKOLAI ÉVFOLYAMOK SZÁMÁRA

TESTNEVELÉS SZAKISKOLAI ÉVFOLYAMOK SZÁMÁRA Célok és feladatok TESTNEVELÉS 9 11. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAMOK SZÁMÁRA A középiskolai testnevelés célja, hogy az iskolát elvégzett tanulók a tanórai és a tanórán kívüli testnevelés és sport, valamint az iskola

Részletesebben

TESTNEVELÉS II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TESTNEVELÉS II. A VIZSGA LEÍRÁSA TESTNEVELÉS II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 50 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot működtető

Részletesebben

HELYI TANTERV Testnevelés

HELYI TANTERV Testnevelés L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV Testnevelés 2007. Készítette: B AGI P ÉTER Átdolgozta: M OLNÁRNÉ B ÁCSKAI R ITA KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS

Részletesebben

Labdajátékok 5-8. évfolyam

Labdajátékok 5-8. évfolyam Labdajátékok 5-8. évfolyam 5-6. évfolyam Cél: - Az 1-4. évfolyamon megszerzett elemi szintű technikai tudás közelítsen a sportági alaptechnikához - A tanulók keringési-, légzési-, és mozgató rendszerének

Részletesebben

Vitorlázás 9. évfolyam

Vitorlázás 9. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; Országos

Részletesebben

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon

Kézilabda. történő teljesítése 65 mp történ teljesítése. sorozatterhelések közben is. kiinduló helyzetekből 20 m-es Helyes futótechnika távon Évfolyam: 5-8. Kézilabda Korosztály: Cél A korosztálynak megfelelő kondicionális képességek kialakítása. A hozott kézilabdás mozgásminták megerősítése, ill. felülvizsgálata alapján jó technikai alapok

Részletesebben

Alapkövetelmények. 1.osztály

Alapkövetelmények. 1.osztály Alapfeladatok A testnevelés tanterv a tantárgyi feladatokon kívül elő kívánja segíteni a nyitottságot, megértést. Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely a testnevelés

Részletesebben

Pótvizsga Feladatsor 9. évf.

Pótvizsga Feladatsor 9. évf. Pótvizsga Feladatsor 9. évf. A pótvizsga feladatsora a tanév tananyaga és a tanév során tanultakból áll. A feladatok sorrendjét a szaktanár jelöli ki a pótvizsga napján. A tanuló a pótvizsgát akkor kezdheti

Részletesebben

Atlétika: 2000m, 400m, 60m, súlylökés, magasugrás, távolugrás

Atlétika: 2000m, 400m, 60m, súlylökés, magasugrás, távolugrás Testnevelés osztályozó vizsga tételek: Atlétika: 2000m, 400m, 60m, súlylökés, magasugrás, távolugrás Kosárlabdázás: 9.évfolyam: Összetett feladat elemeinek megtanulása, illetve az összetett feladat gyakorlása

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY

TESTNEVELÉS TANMENET. 11. és 12.OSZTÁLY TESTNEVELÉS TANMENET 11. és 12.OSZTÁLY Készítette: György Gábor 2012/2013 2 Időkeret, óraszámfelosztás Óraszám: 4 óra/hét Foglalkozások szabadban: 10 óra, gimnasztika, prevenció: 17 óra : 35 óra Torna:

Részletesebben

Vitorlázás 10. évfolyam

Vitorlázás 10. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása; Korosztályos válogatottak képzése; Az sportág mozgásformáinak, alapismereteinek továbbfejlesztése;

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie. Amennyiben a vizsgázó

Részletesebben

Továbbhaladás feltételei Testnevelés 1-2. évfolyam

Továbbhaladás feltételei Testnevelés 1-2. évfolyam Továbbhaladás feltételei Testnevelés 1-2. évfolyam RENDSZERGYAKORLATOK, GIMNASZTIKA, PREVENCIÓS FELADATOK Egyszerű 1-4 ütemű alapgimnasztika. Rövid távú gyors futás, futás saját tempóban külső kényszer

Részletesebben

Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK

Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK Testnevelés A, ELMÉLETI ISMERETEK 1. A magyar sportsikerek Legalább 5 magyar olimpiai bajnok megnevezése sportágával együtt. Egy, a választott helyi tantervben szereplő sportágban, az adott év hazai legfontosabb

Részletesebben

Testnevelés Középszintű érettségi témakörök

Testnevelés Középszintű érettségi témakörök Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola OM: 203204 7632 Pécs, Aidinger János út 41. Gyakorlati követelmények: Elméleti ismeretek: 1. Az olimpiai mozgalom létrejötte, célja, feladatai; magyar

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

7. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 7. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra A gyakorláshoz szükséges alakzatok

Részletesebben

11. évfolyam SPORTKÖR

11. évfolyam SPORTKÖR 11. évfolyam SPORTKÖR Az iskolai testnevelés amellett, hogy teljesíti egészségmegőrző, kultúraközvetítő és nevelési feladatait, szolgálhatja, segítheti a versenysportot is. A sportolás során a fizikai

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TESTNEVELÉS TANMENET 4. ÉVFOLYAM 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Készült: A Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv alapján. Éves óraszám:144

Részletesebben

Manipulatív természetes mozgásformák A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása.

Manipulatív természetes mozgásformák A sporteszközök szabadidős használata igénnyé és örömforrássá válása. Testnevelés Elvárt eredmények 1. osztály végén: A testrészek megnevezése. A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. Különbségtétel a jó és a rossz testtartás között álló és ülő helyzetben.

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

TESTNEVELÉS és SPORT osztály

TESTNEVELÉS és SPORT osztály TESTNEVELÉS és SPORT 1 4. osztály 2 BEVEZETÉS: A testnevelés és sport műveltségterület meghatározóan két részére bontható: testnevelésre és gyógytestnevelésre. Az előbbi fő célja az egészség megőrzése,

Részletesebben

Vitorlázás 6. évfolyam

Vitorlázás 6. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: Vízbiztonság továbbfejlesztése; A sportág mozgásformáinak, továbbfejlesztése; A serdülőkori fiziológiás elváltozások (végtaghossz-, testmagasság növekedés) miatt

Részletesebben

Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak

Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGA Testnevelő tanár osztatlan tanárképzési szak 1. A vizsga részei: 1.1. Gimnasztika: Gyakorlati anyag: 64 ütemű gimnasztikagyakorlat végrehajtása, illetve mászás vagy függeszkedés

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Követelmény

TESTNEVELÉS. Követelmény TESTNEVELÉS Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek és az

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 9-10. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az általános műveltséget megszilárdító szakasz a kilencedik évfolyamon kezdődik és a 12. évfolyam végéig tart. Funkciója az iskolai műveltség differenciált

Részletesebben

Vitorlázás 12. évfolyam

Vitorlázás 12. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: A megszerzett állóképesség továbbfejlesztése; Korosztályos válogatottak képzése; A tantárgyhoz fűződő pozitív érzelem fenntartása; Az edzéshatások növelése (terjedelem,

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Kosárlabda Köznevelési típusú sportosztály Készítette: a gimnázium testnevelés és sport munkaközössége 2015. 9. osztály 14-15 évesek Cél: A testnevelés és

Részletesebben

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga

A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsga A középszintű gyakorlati érettségi vizsgán az érettségizőnek az elégséges osztályzat megszerzéséért legalább 10%-os eredményt kell elérnie. Amennyiben a vizsgázó

Részletesebben

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek

11. Testnevelés tanterv-kiegészítés. 11.1 Célok és alapelvek 299 11. Testnevelés tanterv-kiegészítés 11.1 Célok és alapelvek Az Európai Unió által megfogalmazott kulcskompetenciák hatékony fejlesztése érdekében a műveltségterület számára megfogalmazott fejlesztési

Részletesebben

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák

8. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 17 óra. Természetes és nem természetes mozgásformák 8. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 17 óra Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 8 10 gyakorlattal önállóan bemelegítés

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 44 óra. 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás

TESTNEVELÉS. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 44 óra. 1. Rendgyakorlatok, téri tájékozódás TESTNEVELÉS A tantárgy célja a záró évfolyamokon elsősorban kialakítani a rendszeres mozgás, testedzés, és az egészséges életmód iránti igényt, továbbá a testnevelés tantárgy tanítása során kialakított

Részletesebben

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák

6. évfolyam. Természetes és nem természetes mozgásformák 6. évfolyam Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Természetes és nem természetes mozgásformák Órakeret 15 óra Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok

Részletesebben

Tananyag Követelmény Megjegyzés KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Futások: kitartó futások. valamint a szökdelések váltott lábú szökdelések

Tananyag Követelmény Megjegyzés KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Futások: kitartó futások. valamint a szökdelések váltott lábú szökdelések Évfolyam: 9-12. Korosztály: serdülő- ifjúsági Cél A fizikai képességfejlesztés által felkészülés a felnőtt korosztály elvárásaira A felnőtt mezőnyre való felkészülés jegyében a technikai és taktikai elemek

Részletesebben

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása.

TESTNEVELÉS. Hely- és helyzetváltoztató természetes mozgásformák A játékszabályok és a játékszerepek, illetve a játékfeladat alkalmazása. TESTNEVELÉS Évfolyam 1. Fejlesztési követelmények Előkészítő és preventív mozgásformák A testrészek megnevezése. A fizikai terhelés és a fáradás jeleinek felismerése. Különbségtétel a jó és a rossz testtartás

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 5 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A középszintű szóbeli vizsga célja A testnevelés középszintű szóbeli érettségi vizsga célja annak felmérése, hogy a vizsgázó milyen mélységig sajátította el a követelményekben

Részletesebben

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása.

Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. Testnevelés és sport 1.-4. évfolyam: 1. évfolyam, első félév : Előkészítő és preventív mozgásformák Az alapvető tartásos és mozgásos elemek felismerése, pontos végrehajtása. A testrészek megnevezése. Különbségtétel

Részletesebben

1.A vizsga részletes leírása

1.A vizsga részletes leírása TANÁRI [4 FÉLÉV [TESTNEVELŐ TANÁR]] MESTERKÉPZÉS, LEVELEZŐ GYAKORLATI VIZSGA Felvételi pontszámok A gyakorlati vizsga sikertelen, ha a felvételiző az 50 méteres távot nem tudja egy úszásnemben sem teljesíteni

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben

Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet Szakdolgozati témakörök az osztatlan tanárképzésben A labdarúgás technikai elemeinek oktatása, és mérési lehetőségei testnevelésórán Utánpótlás korú labdarúgók

Részletesebben

1.A vizsga részletes leírása

1.A vizsga részletes leírása TANÁRI [4 FÉLÉV [TESTNEVELŐ TANÁR]] MESTERKÉPZÉS, LEVELEZŐ GYAKORLATI VIZSGA Felvételi pontszámok Gimnasztika 10 Torna 15 Labdajátékok 30 Atlétika 20 Úszás 15 Összesen 90 Általános szabály Bármely tudásterületen

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

TESTNEVELÉS ÉS SPORT. 9 12. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés és sport célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Követelmények testnevelés tantárgyból

Követelmények testnevelés tantárgyból Követelmények testnevelés tantárgyból 9. osztály Egészségkultúra és prevenció Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 12/AB. Röplabda leütés. Készítette: Frankó Gábor

ÓRAVÁZLAT 12/AB. Röplabda leütés. Készítette: Frankó Gábor ÓRAVÁZLAT 12/AB Röplabda leütés Készítette: Frankó Gábor Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum HARSÁNYI JÁNOS Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Óratervezet Tanít: Frankó Gábor

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT Készítette: Csóti Ildikó

TESTNEVELÉS ÉS SPORT MOZAIK évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT Készítette: Csóti Ildikó MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9-12. évfolyam Készítette: Csóti Ildikó A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004

Részletesebben

Testnevelés tanterv 9-12. évfolyam

Testnevelés tanterv 9-12. évfolyam Testnevelés tanterv 9-12. évfolyam A testnevelés a közoktatásban az egészséges életmód, a rendszeres testedzés szokásrendszerének megalapozását, a testi, lelki és szociális harmónia kialakítását, az alapvető

Részletesebben

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam

Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam Tartásjavító torna gyerekeknek 1-4. évfolyam 1. évfolyam 1-5 Szökdelések ugrások - Szigetről szigetre /ugrálás karikába/ - Mocsár -szökdelések, akadályok fölött 6-10 Egyensúly-gyakorlatok -gyakorlatok

Részletesebben

7. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK:

7. Évfolyam. Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF CÉLOK: Magyar Evez?s Szövetség webhelyen lett közzétéve (http://www.hunrowing.hu) Címlap > Nyomtatóbarát PDF > Nyomtatóbarát PDF 7. Évfolyam CÉLOK: 1. A sportági tevékenységekhez szükséges akarat, aktivitás ébrentartása;

Részletesebben

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TESTNEVELÉS TANTERV 2004. készítette: BAGI PÉTER KÉSZÜLT AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 2003-AS KERETTANTERVE ALAPJÁN TESTNEVELÉS ÉS SPORT 7 12. évfolyam Célok és feladatok A testnevelés

Részletesebben

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina

TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV. Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina TESTNEVELÉS TANMENET 2013/2014-ES TANÉV Tanító:Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina A 3. évfolyam ebben a tanévben októbertől decemberig tartó időszakban úszásoktatáson vesz részt heti két órában. Ebből

Részletesebben

Vitorlázás 3. évfolyam

Vitorlázás 3. évfolyam A vitorlás sport tanításának céljai a on: Sokoldalú képességfejlesztés,motoros képességek összhangja és azok fejlesztése; Kondicionális képességek (-erő, -gyorsaság, -állóképesség) fejlesztése; Koordinációs

Részletesebben

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Testnevelés. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Testnevelés tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Bevezető Cél Az iskolai testnevelés és sport az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TESTNEVELÉS ÉS SPORT A közoktatás kimeneti szakaszához közeledve a tudatos, rendszeres képzésben megjelenik a testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő szabály-, élettani, anatómiai, illetve

Részletesebben

Labdarúgás Fejlesztési Terv

Labdarúgás Fejlesztési Terv Labdarúgás Fejlesztési Terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között TÁMOP -3.3.14.A-12/1-2013-0033 Készítette: Koszics Gábor Pétervására,

Részletesebben

9-12. évfolyam Egészségvédelem és anyanyelvi kommunikáció: Edzettség, teherbírás fejlesztése és a tanulás megtanulása kompetencia:

9-12. évfolyam Egészségvédelem és anyanyelvi kommunikáció: Edzettség, teherbírás fejlesztése és a tanulás megtanulása kompetencia: TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1 9-12. évfolyam Az általános mûveltséget megszilárdító szakasz a kilencedik évfolyamon kezdõdik, és a tizedik vagy a nyelvi elõkészítõ évfolyamokat mûködtetõ iskolákban tizenegyedik

Részletesebben

A FLOORBALL SPORTÁG TANANYAG- ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A FLOORBALL SPORTÁG TANANYAG- ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE A FLOORBALL SPORTÁG TANANYAG- ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE Általános iskolák 1-8. osztálya számára Készítette: Borka Gábor 2011 Évfolyam: 1-2. osztály(7-8 évesek) Cél: A játék megkedveltetése Alapvető szabályok

Részletesebben

JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA

JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA JÖVŐ TORNÁSZBAJNOKAI KEZDŐ TORNÁSZ CSAPATVERSENYEK KIÍRÁSA 2016 CSAPATVERSENYEK korosztályai : I. korcsoport: 2008-2009 II. korcsoport 2006-2007 Csapatlétszám: 4-8 fő valamennyi korosztálynál ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TESTNEVELÉS. A) Elméleti ismeretek. VIZSGASZINTEK Középszint. Emelt szint Legalább 5 magyar olimpiai bajnok

TESTNEVELÉS. A) Elméleti ismeretek. VIZSGASZINTEK Középszint. Emelt szint Legalább 5 magyar olimpiai bajnok TESTNEVELÉS TÉMÁK 1. A magyar sportsikerek 2. A harmonikus testi fejlődés 3. Az egészséges életmód A) Elméleti ismeretek VIZSGASZINTEK Középszint Emelt szint Legalább 5 magyar olimpiai bajnok 8 magyar

Részletesebben

TESTNEVELÉS. I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) Elméleti ismeretek

TESTNEVELÉS. I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) Elméleti ismeretek 1. A magyar sportsikerek 2. A harmonikus testi fejlődés 3. Az egészséges életmód TESTNEVELÉS I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) Elméleti ismeretek Legalább 5 magyar olimpiai bajnok 8 magyar olimpiai

Részletesebben

TENISZEZZ VELÜNK! JÓ GYAKORLAT bemutatása egy általános iskolában a mindennapos testnevelés keretein belül

TENISZEZZ VELÜNK! JÓ GYAKORLAT bemutatása egy általános iskolában a mindennapos testnevelés keretein belül TENISZEZZ VELÜNK! JÓ GYAKORLAT bemutatása egy általános iskolában a mindennapos testnevelés keretein belül KÖÁI József Attila Általános Iskolája Emelt szintű testnevelés oktatásunk 1979 óta évfolyamonként

Részletesebben

TESTNEVELÉS I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TESTNEVELÉS I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY TESTNEVELÉS I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 1. Az olimpiai mozgalom létrejötte, célja, feladatai; magyar sportsikerek 2. A harmonikus testi fejlődés 3. A testmozgás, a sport szerepe az egészséges

Részletesebben

Fejlesztési fókusz: Labdaügyesség fejlesztése, szem-kéz koordináció fejlesztése. Domináns didaktikai feladat: alkalmazás. Célok

Fejlesztési fókusz: Labdaügyesség fejlesztése, szem-kéz koordináció fejlesztése. Domináns didaktikai feladat: alkalmazás. Célok Tanító: Szántó Szilárd, Vári Péter Évfolyam/osztály: 1. Tantárgy: Testnevelés Témakör: Manipulatív természetes mozgásformák - labdagyakorlatok Tartalom/tananyag: Labdavezetés, labdaterelés, labda dobás

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja 2010-2011. tanév Összeállította: Fábosné Józsa Zsuzsanna Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2010. szeptember 1. 1 A szakmai program

Részletesebben

Vizsgakövetelmények testnevelés és sportból az 1. évfolyam végén

Vizsgakövetelmények testnevelés és sportból az 1. évfolyam végén Vizsgakövetelmények testnevelés és sportból az 1. évfolyam végén Futások a) Kitartó futás Legalább 400 méter folyamatos futás közepes iramban. Érezzék meg, és tudatosuljon a különbség a gyors és közepes

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM

TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM 1 TESTNEVELÉS ÉS SPORT TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Célok és feladatok Az iskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek, valamint a természet

Részletesebben

Rögbi. - 60 m fejlesztése 7.3 mp alatt - 45 mp 2 perc közötti erőkifejtés

Rögbi. - 60 m fejlesztése 7.3 mp alatt - 45 mp 2 perc közötti erőkifejtés Rögbi Évfolyam: 9-10. osztályosok Korosztály: junior II. Cél 1. A versenysport és élsporthoz szükséges testalkati tényezők, élettani összetevők optimális fejlesztésére való törekvés. 2. Terhelési összetevők

Részletesebben

Kosárlabda. A genetikus mozgáskészségben mutatkozó hiányosságok felszámolása. A koordináció és labdás ügyesség fejlesztése.

Kosárlabda. A genetikus mozgáskészségben mutatkozó hiányosságok felszámolása. A koordináció és labdás ügyesség fejlesztése. Kosárlabda 1-8. évfolyam 1. osztály 6-7 évesek A genetikus mozgáskészségben mutatkozó hiányosságok felszámolása. A koordináció és labdás ügyesség fejlesztése. Általános ügyességfejlesztő gyakorlatok: állások,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TESTNEVELÉS Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TESTNEVELÉS Évfolyam: 5-8. ÉS SPORT Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Testnevelés 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység címe 5. 6. 7. 8. Természetes

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9-10. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9-10. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS ÉS SPORT 9-10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolai testnevelés célja, hogy az iskola egységes nevelı-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában

Teleki Sámuel Általános. Iskola. (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés. 5-8. osztály. Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában 1 Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Testnevelés 5-8. osztály Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Nagy Varjas László 2 3 Testnevelés

Részletesebben

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam

Testnevelés és sport. Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam Testnevelés és sport Alapozó és fejlesztő szakasz 5-8. évfolyam TESTNEVELÉS ÉS SPORT 5-8. ÉVFOLYAM 1. CÉLOK ÉS FELADATOK BEVEZETÉS Alapozó és fejlesztő szakasz (5-8. évfolyamok) Az iskolai testnevelés

Részletesebben