A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL"

Átírás

1 A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL Készítette: Tálasné Czenke Erika Zagyvarékas, június 2.

2 TARTALOM JEGYZÉK: HELYZETELEMZÉS IKT HELYZETELEMZÉS A SZÖVGEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS ÁLTALÁNOS CÉLJAI DIGITÁLIS PEDAGÓGIA, IKT AZ INNOVÁCIÓ CÉLJA, TARTALMA A HELYESÍRÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE, FELADATBANK FELHASZNÁLT IRODALOM

3 Helyzetelemzés Település neve: Zagyvarékas ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Szociális helyzet a településen Összesen Munkanélküliek száma a településen 245 Ebből tartósan munkanélküli 111 Hány háztartás kap rendszeres szociális segélyt? 196 Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? 196 Hány gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi 420 Azon gyermekek száma, akiknek a szülei nyilatkoztak 183 halmozottan hátrányos helyzetükről ebből Azon gyermekek száma, akinek szülei nem nyilatkoztak 0 Közszolgáltatások elérhetősége Közszolgáltatások Helyben Más településen, éspedig... (km) Helyben, más településről kijáró szakember(ek). Havonta hány alkalom? A szolgáltatás ellátatlan KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELADATOK Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás 1-4. Általános iskolai oktatás 5-8. Alapfokú művészetoktatás X X X X 20 alkalommal (heti 3 Szolnoki Ádám Jenő Zeneiskola, heti 2 néptánc)

4 KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK Gyógypedagógiai tanácsadás Szolnok (13) Korai fejlesztés és gondozás Szolnok (13) Fejlesztő felkészítés Szolnok (13) Nevelési tanácsadás Szolnok (13) Logopédiai ellátás X Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás Szolnok (13) Gyógytestnevelés X GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK Gyermekjóléti szolgáltatás Bölcsőde X X Családi napközi X Iskolai napközi X Házi gyermekfelügyelet X GYERMEKJÓLÉTI SZAKELLÁTÁSOK Családok átmeneti otthona Szolnok (13)

5 A szolgáltatásnyújtás fenntartói/szervezeti háttere A településén igénybe vehető közszolgáltatások esetében milyen szervezeti-intézményi formában történik a feladatellátás? Több válasz is lehetséges, több válaszkategória is megjelölhető! A feladatellátás fenntartói háttere Közszolgáltatások Önkormányzat saját fenntartású intézménye vagy gazdasági társasága Kiszervezett formában non profit, civil, egyházi szervezet, vagy gazdasági társaság Intézményfenntartó társulás Többcélú Társulás Megyei önkormányzat Egyéb Óvodai nevelés X Általános iskolai oktatás X Alapfokú művészetoktatás Gyógypedagógiai tanácsadás Korai fejlesztés és gondozás Fejlesztő felkészítés Nevelési tanácsadás Logopédiai ellátás Továbbtanulási-, pályaválasztási tanácsadás Gyógytestnevelés X

6 Gyermekjóléti szolgáltatás Bölcsőde X X Családi napközi Iskolai napközi X Házi gyermekfelügyelet Családok átmeneti otthona Általános iskola (minden intézmény vonatkozásában) Általános iskolai intézmények száma: 1 Általános iskolai feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) 1 Általános iskolai osztálytermek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) 19 Az általános iskolai osztályok száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) 14 Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással és magántanulókkal együtt) 261 Általános iskolai magántanulók száma 6 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma 13 Gyógypedagógiai oktatásban részesülő általános iskolai tanulók száma (integráltan oktatott SNI gyermekek nélkül) 0 Hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma 173 Halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma 89

7 Általános iskolában tanuló első évfolyamosok száma (gyógypedagógiai előkészítő osztályok tanulóival együtt) évfolyamosok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) 34 A napközis tanulók száma az általános iskolákban (iskolaotthonos tanulókkal együtt) 87 Átmeneti és tartós állami nevelésbe vettek száma 1 A településen élő felső tagozatos általános iskolás tanulók száma, eljárók száma A településen élő óvodás gyermekek, tanulók száma Összesen: HH / HHH 506 n.a Felső tagozatos (5-8.) n.a n.a helyben /42 ebből más településre eljáró n.a n.a települések nevei: Szolnok, Szászberek

8 Gyermekek, tanulók száma a település intézményeiben OM azo nos ító intézmény neve gyermek-, tanulólétszám az intézményben tanulólétszám az ISKOLÁBAN az osztályszervezés módja szerint Normál (általános) tanterv Emelt szintű oktatás és/vagy két tanítási nyelvű iskolai oktatás Gyógype dagógiai tagozat Öss zes en HH / HH H SNI Öss zes en HH / HH H SNI Öss zes en HH / HH H SNI Öss zes en HH / HH H Damjanich János Általános Iskola és Óvoda / /89 13

9 A helyzetelemzés összegzése Az esélyegyenlőség érvényesülésének biztosítása érdekében Zagyvarékas település Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzésében megfogalmazottak alapján - az alábbi legfontosabb beavatkozást sürgető teendőkre készíti el a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet: 2009-től azonosítottak a HH, HHH tanulók, és szülői nyilatkozattal is rendelkezünk. - A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók bevonását erősíteni kell a tanórán kívüli tevékenységek, napközi, szakkör tekintetében. - Az országos kompetencia mérés eredményei az országos átlag alatti értéket mutatnak, megkezdtük a fejlesztést ezen a területen, intézkedési tervek kidolgozásával, megvalósításával a mutatók javítását tűztük ki célul. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kompetencia-mérés eredményei nem ismertek, el kell végezni az ilyen szempontú vizsgálatot, a teljesítményük nyomon követése érdekében. A lemorzsolódási mutatók javítása érdekében bővíteni szükséges a fejlesztő foglalkozások, korrepetálások számát, tanórai egyéni differenciálásokra, változatos módszerek alkalmazására van szükség. A HHH tanulók jelentős része, 83,3%-a választja a szakiskolát. Az iskola továbbtanulásra felkészítő és pályaorientációs programokat szervezünk, amik segítik a sikeres továbbtanulást, de szükséges a HHH-s tanulók nagyobb arányú bevonása ezekbe a programokba a sikeres középfokú beiskolázás, továbbtanulás érdekében. Az Útravaló Ösztöndíj programban részt veszünk, és a programban résztvevők nyomon követését biztosítjuk. A nyolcadik osztályos tanulókkal és szüleikkel megismertettük az Arany János tehetséggondozó Programot, amellyel segíthető, hogy érettségit nyújtó középiskolában folytathassa tanulmányait a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló.

10 A középfokú oktatási intézményekbe járó HHH-s tanulók iskolai sikerességéről nincsenek megbízható adatok, meg kell tervezni a pályakövetésüket. A pedagógusok módszertani fejlesztése érdekében továbbképzéseken vettünk részt, ahol a hatékony együttnevelés érdekében megismerkedhetnek a kooperatív tanulásszervezés, differenciálás, drámapedagógiai alkalmazásának lehetőségeivel.. A szolgáltatásokhoz való egyenlő esély biztosítása érdekében el kell érni, hogy valamennyi intézmény infrastruktúrája megfelelő minőségben álljon az iskolahasználók rendelkezésére. Ennek érdekében felül kell vizsgálni és pályázatot benyújtani a korszerűtlen, műszakilag leromlott állapotú épületek felújítására. Ki kell szélesíteni az együttműködést a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal a roma gyermekek/tanulók óvodába, illetve iskolába járásának teljes körű megvalósítása, a hiányzások csökkentése érdekében. Az IKT stratégia elemei Helyzetkép bemutatása Infrastruktúra Az iskolai eszközpark korát és teljesítményét tekintve többsége összességében elavultnak mondható. Az iskolában egy számítógépes szaktanterem van, ahol 15 számítógép áll a tanulók rendelkezésére, ami számítástechnika oktatására és tanórákon kívül szakkörökre biztosít lehetıséget. A pedagógusok részére, a tanári szobában mindösszesen 1 számítógép áll rendelkezésre, továbbá 1 notebook, és 1 projektor szolgálja az oktatást a tantermekben, és biztosítja rendezvények színvonalasabb lebonyolítását. Intézményünk szélessávú interneteléréssel rendelkezik, amely minden munkaállomáson elérhetı. Az internet elérést a SuliNet keretein belül kapjuk. A helyi hálózat kialakítása CAT5 szabványnak megfelelı 10/100 Mbit/s. A hálózat jelenleg 5 helységbe van kiépítve UTP kábeleken, és további 2 db wifi router segíti az iskola hálózati lefedettségének teljességét, a megfelelı biztonsági szempontok figyelembevételével. Ezek ellenére a fıépület egyes részein, és a fıépületen kívül elhelyezkedı épületekbe nem elérhetı a helyi hálózat, így az internet sem. A hálózat bıvítését tervezzük.

11 A hálózatban egy szerver gép mőködik, amely biztosítja a hálózat mőködését, internet megosztást, különbözı szolgáltatások folyamatos elérését, és központi adattárolást. Digitális fényképezıgépek, video kamera az iskola eseményeinek megörökítése mellett,(pl. honlapra) az informatikai oktatásban is szerepet játszanak, fejlesztve diákjaink kreativitását, bıvítve a számítógép adta lehetıségek megismerését. A diákok, pedagógusok, dolgozók részére egyformán biztosítottak a szövegszerkesztı, táblázatkezelı, stb. (Office alkalmazások). A pedagógusok szöveges értékelési munkáját segíti a SuliSzolga program. Ami jelenleg csak 1 munkaállomáson elérhetı, amelynek bıvítését tervezzük. A munkaügyi feladatok ellátásának feltételét a Magyar Államkincstár által készített és felügyelt interneten keresztül elérhetı KIR szoftver biztosítja. Az intézmény teljes adminisztrációs szoftverét (Taninform) jelenleg, erıforrás hiányában, nem vezettük be teljes körően. A gépparkot és más oktatási célokat szolgáló eszközöket remélhetıleg a közeljövıben megkapjuk, mert a TIOP 1.1.1/07 pályázaton nyertünk 16 db számítógépet, 8 db interaktív táblát és 1 db wifi csomagot, amelyek nagyon hiányoznak a jelenlegi eszközparkunkból. A fent említett eszközök, biztosítják majd a korszerő oktatást, és a megfelelı munkavégzést.

12 Számítógéppel felszerelt helyiségek bemutatása Helyiség megnevezése, funkciója Számítógépek száma, jellemzıi Vezetékes hálózatban lévı gépek száma Wifi hálózatban lévı gépek száma Internet kapcsolat van? Nyomtatók száma Fixen telepített projektor Interaktív tábla Számítástechnikai szaktanterem 15 db, átlagosan 7 évesek 15 0 van 1 nincs nincs Igazgatói iroda 1 db 1 db 0 van 1 nincs nincs Tanári szoba felsı tagozat 1 db 1 db 0 van nincs nincs nincs Gondnokság 5 db 5 db 0 van 4 nincs nincs Pedagógusoknál személyes használatra 8 db nincs 8 db van nincs nincs nincs

13 Az IKT alkalmazásának területei Informatika oktatás bemutatása (melyik évfolyamon heti hány órában, érettségi, ECDL, tanórán kívüli informatika foglalkozások) Iskolánkban - a pedagógia programban megfogalmazottak alapján - a 3-4. évfolyamon heti 0,5 órában, 5-8. évfolyamon heti 1 órában történik az informatika tantárgy oktatása. Jelenleg számítástechnika szakkör nem mőködik. Rendszeresített szabad számítógép-használati lehetıség nem megoldott iskolánkban még. Ez persze nem azt jelenti, hogy a tanulóknak nincs lehetısége arra, hogy az iskolai gépeket használják a tanórákon kívül is, hisz alkalmanként a tanulók (a pedagógusokkal történı egyeztetés után) az informatikai eszközöket használhatják. Az IKT eszközök tanórai felhasználásának jellemzése (Vannak-e digitális tananyagok, hány tanár, milyen gyakran használja az IKT eszközöket a tanításban, milyen eszközök állnak a rendelkezésükre Iskolai könyvtárunkban a könyvtártagok számára.db digitális tananyag található( DVD, az utóbbi 5 évben új beszerzés nem volt). A tananyagok közötti keresgélést, választást katalógus sajnos nem segíti. A könyvtárban szinte minden tantárgyhoz találhatunk digitális tananyagot, de a tananyagok száma így is kevés A digitális tananyagok kihasználtsága nem elég jó, hisz kevés számú kölcsönzés történik. Ez nem azt jelenti, hogy a tanítási órákon digitális tananyag használata nem történne, de ezeken az órákon inkább - az interneten is elérhetı tananyagok használata, - a diákok által elkészített bemutatók használata, - pedagógus által készített, összegyőjtött segédanyagok használata valósul meg. A digitális tananyagok segítségével lehetıség nyílik: - tanulók érdeklıdésének felkeltésére, motiválására - animációk, videók segítségével a tananyag jobb megérésére, elsajátítására,

14 - a tanórán történı differenciálásra mely történhet a saját tanteremben, a laptopnál egy-két tanuló, vagy akár tanulócsoport esetén, illetve tanteremcserével a számítástechnika tanteremben a teljes osztállyal - a tudás ellenırzésére - gyakorló feladatok megoldására Az iskola eszközparkja és a lehetıségek meghatározzák az IKT eszközök gyakoriságát. Az informatika órán kívül más tantárgyak óráin is megjelenik a számítógép a tanítási órákon. Alkalomszerően, szinte az egész tantestület (21 fı) használja a számítógépet a tanításban. Milyen gyakran használtad az IKT-t szeptember október - novemberében? Tantárgyaim megnevezése Az össz. óraszám hány %- ában? szövegértés 10 magyar 8 30 magyar 2 20 magyar fejlesztı 20 Kompetencia fej. 25 Ének zene 50 Napközi otthon 25 mozgókép- és médiaismeret 90 matek 2 10 matek 4 20

15 matek 5.o 30 matek informatika 100 kémia 7 30 körny körny term o 5 biosz földr töri A felmérés helyenként nem reális, ugyanis nem minden kolléga van tisztában az IKT-eszköz fogalmával, ill. az sem tisztázott, hogy mit jelent az IKT-eszköz használata! Az adatokat felhasználjuk majd az aktívtáblák, ill. projektorok terembeni elhelyezésénél való döntéshez. Ezt a típusú felhasználást nagyon megnehezíti, hogy csak egy hordozható számítógéppel és egy projektorral rendelkezik az iskola. A fıállású rendszergazda a kollégák munkájában is segít.

16 Az informatika alkalmazása tanórákon kívül A kollégák rendszeresen használják a tanáriban elhelyezett számítógépet, elsısorban Internet böngészés, levelezés céljára. Ezt a típusú felhasználást nehezíti, hogy csak 1 gép áll a rendelkezésükre. IPR-es értékelésre is használjuk a HIP programot. Sajnos emiatt az adminisztrációs munkában, az órai készülésben, az önképzésben csak korlátozott mértékben tudja segíteni a számítógép a pedagógusokat. A 8 új laptop használata ugyanakkor szinte folyamatosnak mondható. A tanórákon információ keresésre használják- már nincsenek megválaszolatlan kérdések, hisz az interneten mindenre választ kapunk. A tanulók még kevésbé használják a gépeket: egy-egy tanár által készített teszt, kérdıív kitöltése, információ keresés a neten az általános. A tanórán kívüli munka során szinte elengedhetetlen a laptop használat: önképzés, power pointos kiselıadás készítés, word dokumentumok készítése, adminisztratív munka folyik a gépek segítségével. Idı hiány miatt gyakorivá vált az -váltás a kollégák között: anyag küldés, vélemény kérés céljából. Jó dolog, hogy a tanári géprıl, és a laptopokról egyaránt lehet közvetlenül nyomtatni anyagot. Téma nem igen készs égem 1-5 skálán, Megt anuln ám ha igen a válasz 1 Készítettem már digitális táblára tananyagot, alkalmaztam tanórán Használtam már interaktív táblát ,0 7 3 Használtam már szavazórendszert ,0 5 4 Tartottam már rendkívüli órát/foglalkozást az informatika ,7 1

17 teremben 5 Korrepetáláson használtam fejlesztıprogramokat ,3 1 6 Használom a számítógépet/~peket tanórán differenciálásra 9 6 3,8 1 7 Szakkörön használom a számítógépet tehetséggondozásra/differenciálásra ,0 1 8 Használom a projektort kivetítésre (bemutató, kép, hang, video) 5 9 3,7 2 9 Önálló tanórai e-anyagokat készítek 7 7 3, Excelt használok a dolgozatok kiértékelésére 9 6 4,6 1 Elektronikus eszközzel készítem a dolgozatokat 5 9 3,6 2 Felkészülésnél internetes portálokról is keresek anyagokat ,3 1 Használom az SDT-t és társoldalak anyagait 6 9 3,8 3 Rendszeresen levelezek, csatolt fájlokat küldök , Ügyeim intézését szívesen végzem online módon /banki mőveletek, biztosítás, vásárlás 9 6 4, Van e-tananyaggyőjteményem a tanóráimhoz 6 9 3,5 0 Az elektronikus TIK lapot egyedül töltöm ki 5 9 4,0 1 Figyelemmel kísérem a témával kapcsolatos szakirodalmat ,4 1

18 A pedagógusok leginkább levelezésre, órára való felkészülésre használják az IKT eszközöket. Mivel nincs aktív táblánk, szavazórendszerünk, így azt nem tudjuk használni! Kevésnek tartom a megtanulnám oszlop számait. Ezeket a tevékenységeket mindenkinek el kell sajátítani. A nevelık több mint 50%-a jelenleg is rendszeresen használ projektort, elektronikusan készíti a dolgozatokat, e-tananyagokat. Az is elıre mutató, hogy 17 tevékenységbıl 9 esetében négyes fölé értékelték a készségeiket a pedagógusok. Tehát amit csinálnak, azt jól csinálják.

19 A diákok számára szakköri keretben van lehetıség tanórán kívüli számítógép használatra. Az iskola saját weblappal rendelkezik, amit a rendszergazda szerkeszt ( Összességében megállapítható, hogy az iskola hálózata jó, a kollégák IKT területen képzettek és nyitottak, viszont az iskola meglévı számítógépparkja nem tudja kielégíteni sem az oktatás, sem a munkaeszköz jellegő felhasználás igényeit. A TIOP pályázatban lesz lehetısége az iskolának a hardver feltételeket maradéktalanul biztosítani. Ebben a projektben pedig a kollégák fel tudnak készülni a leendı eszközpark felhasználásának tartalmi kérdéseire.

20 Számítógép mint iskolaadminisztrációs eszköz (tanulói adatok nyilvántartása, órarend, napló ) Iskolánkban a teljes elektronikus iskolaadminisztráció még nem történt meg. A tanulói adatok részben már elektronikusan is tárolódnak. Részben a központi adatrögzítés kényszere miatt, részben pedig az iskola saját igénye miatt, de sok elképzelést, ötletet még meg kell valósítani. Az órarend számítógép segítségével készül, tárolódik. A naplók csak hagyományos keretek között mőködnek, elektronikus napló távolinak tőnik. Az iskolai adatszolgáltatás (pl. teljesítmény elektronikus nyilvántartása) nincs kidolgozva, nem megoldott. Az elektronikus adatmozgás (pl. információ áramlás, hálózatban információ elérés otthonról) most kezd csak kialakulni. Iskolai weblap lehetıségeit csak kis mértékben használjuk ki. Humán erıforrás, pedagógusok IKT kompetenciái IKT-terület szakmai irányítója: Polónyi László iskola igazgató Felelıse: Forgó Imre fıállású rendszergazda A rendszergazda feladatai laptop programot bevezetı pedagógusok számára segítségnyújtás, gépek elıkészítése tanórai munkára (anyagok feltöltése), a hálózat mőködésének biztosítása, az órát tartó tanár kiszolgálása eszköz oldalról, gépek szervizeltetése (folyamatos mőködıképesség biztosítása), fényképkészítés a projekttel kapcsolatos eseményekrıl, kiadványok szerkesztése. Az intézmény pedagógusainak informatikai felkészültsége Az iskola minden pedagógusa rendelkezik valamilyen szintő informatikai tudással.

21 Ped, száma Végzettséges, képezettsége 1 fı informatika tanár (matematika szakos) 1 fı oktatás informatikus (tanító) 11 fı ECDL start ( tanítók, humán reál szakos) 4 fı 30 órás tanfolyam 2 fı 30 órás tanfolyam, alapfokú IKT- képzés ( angol, magyar) 8 fı órás tanfolyam, SDT-képzés ( tanítók, reál-humán) ( korábbi adatok, teljes tantestületre vonatkozóan) A hétköznapi számítógép használat szintjén minden pedagógus képes az eszközhasználatra.

22 A kérdıíves felmérés eredményei: Mennyire fontos az IKT? A tantestület 87%-a fontosnak tartja az IKT- eszközök használatát! Ez a továbblépés, fejlıdés alapja. Milyen IKT használatára vonatkozó továbbképzéseken vettél részt?

23 Terület Fı nincs képzettségem, de autodidakta módon jól használom 5 nincs képzettségem, használatában nehézségeim vannak 2 akkreditált 30 óra SDT 8 akkreditált: 30 óra IKT alkalmazása 8 ECDL 4 modul 11 mőhelymunka 6 belsı továbbképzés, mentori foglalkozás 3 Milyen képzésre menne és a részvételi szándék?

24 Csalóka az eredmény. Majdnem a megkérdezettek fele további képzésen már nem venne részt. Erre az a magyarázat, hogy akiknek már többféle végzettségük van nem kívánnak tovább tanulni. 2 fınek nincs végzettsége.a munkánk során folyamatosan kell tanulnunk, képeznünk magunkat! Legnagyobb igény az aktívtáblás képzésre van, hisz ezt fogjuk használni a tanítás során. A projekt keretében elvégezhetı képzések elsısorban az IKT eszközök tanórai használatának módszertanába, és az ehhez tartozó speciális informatikai ismeretek területén jelentenének elırelépést a kollégák számára

25 SWOT analízis, problématérkép IKT-infrastuktúrában: SWOT elemzés Vizsgálati szempont: Milyen az iskola IKT környezete a 2009/2010-es tanévben? Az iskola azon tulajdonságai, melyekre büszkék lehetünk, melyek pozitívan különböztetnek meg más iskoláktól. Van rendszergazda Sok számítógéppel rendelkezünk Sok képzett ember van Jó technikai háttér A programban résztvevıknek van saját laptop Suliszolga program elérhetı, ezzel a szöveges értékelés és az adminisztráció könnyebb Van az iskolának honlapja Elérhetı az internet a tantermekben Tanórán és tanórán kívül gyakoriak a gyerekek által készített PowerPointos kiselıadások Legalább 10 pedagógusnak ECDL start vizsgája van Van projektorunk A pedagógusok nyitottsága az új eszközök iránt. Internet-elérhetıség a diákok számára Hozzáértı informatika szakos segítıkész kolléga Tanári laptopok Az iskola azon tulajdonságai, amelyekben el van maradva más iskoláktól, amelyek fejlesztésre szorulnak. Belsı hálózat lassúsága Az internet elérés nem teljeskörő a tantermekben Van olyan épület, amelybıl nem érhetı el az Internet. Kevés a projektor. Nincs digitális tábla. Sok tanteremben nincs számítógép A számítógépek egy része elavult Több kolléga nem tudja használni az IKT eszközöket Nincs számítógép az alsós tanáriban Nincs informatika termünk. Az internet elérés nem tökéletes, nincs minden teremben internet elérhetıség A Suliszolga program kevés géprıl érhetı el. Nincs tanulói laptop Kevés a számítógép a tanáriban Kevés a tanári laptop Humán erıforrás problémái: Nincs informatikai végzettsége minden pedagógusnak. Nem használják a pedagógusok a tudásukat a gyakorlatban. Kevés a továbbképzés.

26 A külsı környezetben rejlı lehetıségek, amelyek elısegíthetik a fejlıdésünket. o TIOP tanulói laptop program o TIOP 1.1.1/07 pályázat o Sok IKT jellegő továbbképzést kínálnak a szolgáltatók o Szoftver Kevés a digitális tananyag. HIP program kevés gépen van. A külsı környezetben rejlı veszélyek, amelyek meggátolhatják a fejlıdésünket - Nem lesz forrás az új eszközök fenntartására Lehetıségek, amelyek gyengeségeink leküzdésében segítenek Lehetıség Gyengeség TIOP tanulói laptop program Nincs tanulói laptop TIOP 1.1.1/07 pályázat Kevés a számítógép a tanáriban Nincs számítógép az alsós tanáriban Kevés a projektor. Nincs digitális tábla. Sok tanteremben nincs számítógép A számítógépek egy része elavult

27 A szövegértés-szövegalkotás Célja: A fentieket figyelembe véve a szövegértési-szövegalkotási gondokkal küzdı gyerekek számára olyan programcsomagok készülnek, amelyek élet- és életkor közeli, érdekes szövegekkel gyakoroltatnak, fejlesztenek. Törekedni kell a szövegmőfajok sokszínőségére, illetve arra, hogy a különbözı szövegtípusokban a gyerekek a szövegekkel mőveleteket végezzenek, szöveget alkossanak, elemezzenek, átalakítsanak, kiegészítsenek stb. A feladatok megoldásának feltétele egy-egy szöveg többszöri elolvasása legyen adott szempontok szerint, s a különbözı feladatok egyben a különbözı olvasási szempontokat is jelentsék. A szöveg- vagy szövegrész alkotás fontos kritériuma, hogy a tanulók mindennapi kommunikációs helyzetekben legyenek tisztában a szöveg céljával, a címzettel és a kommunikációs helyzettel. Meg kell szüntetni azt a magyartanításban ismert hagyományt, miszerint a tanulók fogalmazáscímet kapnak, cél- és helyzetmegjelölés nélkül. Ebben az esetben a címzett látens módon a tanár. Amennyiben nem tanulják meg a gyerekek a különbözı címzetthez, illetve kommunikációs helyzetekhez való alkalmazkodást, a kommunikációs stratégiák közötti választás és a rugalmas stratégiaváltás eljárásait, úgy ezek észlelésével, a szövegértelmezéssel is problémáik lesznek. A FEJLESZTÉS TARTALMA: A PROGRAMCSOMAGOK A megvalósítás keretében olyan képességfejlesztı programcsomagok készülnek, amelyek mind a mőveltségterületi, mind a kereszttantervi, mind pedig a tanórán kívüli kompetenciafejlesztési lehetıségeket lefedik. A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁSI KOMPETENCIA A kompetenciákat megalapozó alapkészségek, képességek kifejlıdése többéves folyamat eredménye, és egyénenként nagy eltérést mutat. Ezért legfontosabb feladatunknak a készségek, képességek kifejlıdését támogató stratégiák és módszerek kidolgozását és elterjesztését tekintjük. Külföldi és hazai kutatások azt bizonyítják, hogy egyféle képesség fejlesztése a gyakorlatban kivitelezhetetlen. Éppen ezért a pedagógiai célok és feladatok meghatározásakor mindig szükséges végiggondolni és pontosan meghatározni, hogy egy adott programcsomag kidolgozása során mely képességcsoport fejlesztését tekintjük elsıdlegesnek, s a fejlesztés milyen más képességekre lehet hatással. Programfejlesztésünk lényege a gyermekre irányuló figyelem, a fejlesztési lehetıségek által szabályozott tanítási stratégiák elterjesztése. Ahhoz, hogy az iskola gyermekközpontú legyen, mőködését figyelemmel kell kísérni abból a szempontból is, hogy az egyes részterületei összességükben milyen hatást gyakorolnak a gyermekekre. Ezért, ha a programfejlesztés középpontjában szintén a gyermek áll, akkor indokolt a közös mőveltség- és kompetenciaterülettıl független, ezek speciális szempontjai fölött álló pedagógiai és programfejlesztıi alapelvek megfogalmazása. Az anyanyelvi kompetencia fogalma az adott szituációnak megfelelı nyelvhasználati képességet jelenti. Ennek területei a szövegértés és szövegalkotás a kommunikációs szempontoknak (pl. a szöveget létrehozó szándékának és az elérni

28 kívánt hatásnak, illetve a kommunikáció körülményeinek) megfelelıen. A szövegértés a szövegbe kódolt üzenet rekonstruálása. Szövegértés megvalósulhat olvasás vagy hallott szöveg felfogása útján. Mindkettı olyan folyamat, amelyet el kell sajátítani, azaz meg kell tanulni. A teljes megértés feltétele a nyelv és a szövegben kódolt valóság ismerete, a közlési helyzet és a szövegalkotás szabályainak ismerete. A szövegértés ma minden szövegtípust érint: mely magába foglalja a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve a valós és a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását. A szövegértés-szövegalkotás kompetencia fejlesztése az információfeldolgozást (vétel, kódolás, dekódolás, átalakítás, létrehozás, közlés, tárolás) megvalósító kognitív képességek (tudásszerzés, kommunikáció, gondolkodás, tanulás), valamint a szociális és egyéni kompetenciák egy idejő fejlesztésével valósulhat meg. A szövegértés-szövegalkotás programcsomagok létrehozásával olyan eszközrendszer kialakítása és folyamatos fejlesztése a cél, amely a nyelvi kompetencia és performancia fejlesztésével a magyar nyelv és irodalom területen kívül a többi mőveltségterület eredményes tanulásához is hozzájárul, és növeli a hétköznapi kommunikáció hatékonyságát. A részképességek fejletlensége a beszédhangészlelés és a hangzódifferenciálás területein, illetve az ezekbıl fakadó olvasástechnikai problémák. Betőkapcsolási problémák, betőtévesztés A szókincs szegényessége Ismerethiány a kötıszavak és utalószavak jelentésével kapcsolatban Információgyőjtési gondok: a szövegben szereplı információk rangsorolásának problémája (lényeges-lényegtelen) A szöveg háttérközleményeinek felfedezése és értelmezése Helyzetmeghatározási gondok: a szövegben ábrázolt körülmények idıbeli és térbeli viszonyai a szövegben bemutatott szereplık és azok viszonyai a szövegben ábrázolt szerepek (magán, publikus) feltérképezése A normaismeret hiányosságai: a szerepnek megfelelı beszédmód, stílus, szókincsregiszter Önelemzési problémák: a saját problémák feltérképezésének képtelensége Kérdésfeltevési képtelenség: Mit nem értek? Kérdéstechnikai problémák: Hogyan kérdezzek rá? A nyelv vagy a szövegben kódolt valóság hiányosságai

29 KOMMUNIKÁCIÓ-KÖZPONTÚSÁG: AZ OLVASÁS, A BESZÉD ÉS AZ ÍRÁS ELVÁLASZTHATATLANSÁGA A kommunikációval kapcsolatos ismeretek, szabályszerőségek, normák megtanítása és gyakorlása természetes módon szervesül a programba. A szövegértés-tanításnak nem pusztán egyik szempontja a kommunikáció, hanem módszere is, hiszen a feladatmegoldások, az ellenırzés, az értékelés folyamatos eszmecserét feltételeznek a tanár és a diákok között. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a program a szövegértési képességeket olyan tanulási folyamatban fejleszti, amely a fiatal és a pedagógus demokratikus együttmőködésére, racionális vitáira épül, kommunikatív cselekvésekre ösztönöz, önállóságot és kritikai készséget kíván. TEVÉKENYSÉGCENTRIKUSSÁG A tevékenységcentrikusság azt jelenti, hogy a tanulóknak nem pusztán kérdésekre kell megtalálniuk a választ, hanem a különbözı típusú szövegekkel mőveleteket kell végezniük. RENDSZERESSÉG A szövegértés-szövegalkotás gyakorlása minden mőveltségterület feladata. A felelısség és a fejlesztés egy tantárgyra szőkítése a program hatásvesztését okozza. A mérések nem az elsajátított ismeretanyag mennyiségének, hanem a kompetenciák szintjének meghatározását szolgálják. DIFFERENCIÁLTSÁG A foglalkozások megszervezésének alapja az egyéni képességek, problémák, tempó. A differenciálás szempontja lehet a tanulók szövegértési vagy/és szövegalkotási problématípusa, tempója vagy a szükséges tanári támogatás mértéke. A tanulási folyamat hatékonysága nem a tanulócsoport összteljesítményén, hanem az egyes tanulók fejlıdésének ütemén mérhetı. PARTNERSÉG A programot tanító pedagógus partneri viszonyban, segítı-tanácsadó státuszban van, nem a hagyományos hierarchikus tanár-diák viszonyt képviseli. A pedagógus feladata nem a tananyag közvetítése, hanem a tanulási folyamat irányítása és segítése. A pedagógus a fejlesztés érdekében legyen képes a tantestülettel és a szülıkkel való együttmőködésre. KUTATÓSZEMLÉLET A program feladatai közé tartozik, hogy feloldja az olvasási kudarcok okozta szorongásokat. Ennek egyik feltétele, a tévedések és a próbálkozások lehetıségének megadása. A kutatószemlélet fontos eleme a kérdésföltevés. A tanulókat arra kell ösztönözni, hogy minden felmerülı gondjukkal kapcsolatban kérdéseket tegyenek föl a tanárnak vagy egymásnak, és arra kell törekedni, hogy a feltett kérdésekre a kérdezık választ is kapjanak.

30 Általános pedagógiai alapelvek A pedagógusszerep segítı, támogató jellege A pedagógus feladata nem csupán a tananyag közvetítése, hanem a tanulási folyamat irányítása és segítése. A képesség- és személyiségfejlesztés harmóniája A kognitív tanulási képességek és a személyiség egészének fejlıdését meghatározó szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztése egészséges arányának megteremtése. Differenciálás, esélyegyenlıség Differenciált tanulásszervezési módszerek alkalmazása, mely lehetıvé teszi a tanulók személyes szükségleteinek, tudásának, képességeinek és motivációinak megfelelı fejlesztést, biztosítva ezzel a hatékony tanulás szempontjából nélkülözhetetlen helyes énkép alakulását. Gyakorlat-központúság A mindennapi életben hasznosítható, a társadalmi környezet változásainak és igényeinek megfelelı ismeretek közvetítése, tudás átadása és a megszerzett tudás felhasználása. A döntésképes, döntéséért felelısséget vállaló személyiség készségeinek fejlesztése. Egyensúlyteremtés Megfelelı arányt kell találni a készség-, képességfejlesztésre és az ismeretszerzésre fordított idı között, figyelembe véve, hogy bizonyos ismeretbevitel híján a készség-, képességfejlesztés sem optimalizálható. Egyensúlyt kell teremteni az egyéni tanulás, a felfedeztetés, illetve a páros, kooperatív és frontális oktatás között. Motiváló tanulási környezet A tanulás hatékonysága szempontjából fontos a megfelelı tanulási környezet kialakítása, mely egyfelıl örömforrást jelenthet, másfelıl érdeklıdést kelt, aktív, konstruktív együttmőködésre készteti a tanulókat. Tevékenység-központúság A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú tanítói gyakorlat megvalósításának támogatása, mely életszerő helyzetek teremtésével alkalmat nyújt; konkrét élmények és tapasztalatok győjtésére, problémamegoldásra, összefüggések felfedezésére, következtetések levonására, döntésekre, egyéni vélemények kialakítására, az ismeretek alkalmazására, a társakkal való együttmőködés és munkamegosztás, a feladatért vállalt felelısség megtapasztalására. Tantárgyi integráció A hatékony kompetencia fejlesztés érdekében a tantárgyi integráció feltételrendszerének megteremtése. Olyan fejlesztési csomópontok meghatározása úgynevezett B típusú, kereszttantervi modulleírások keretében, amelyek a komplex szemlélető tanulásirányítást szolgálják azzal, hogy: - az adott mőveltségi területen fontos kapcsolódási pontokat tárnak fel a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületen folyó fejlesztéshez,

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Beszámoló a tantestületnek 2010. június 21. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Társadalmi

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

A köznevelés digitális megújítása. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

A köznevelés digitális megújítása. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár A köznevelés digitális megújítása Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár 1 Az eredményes oktatási rendszer pillérei 1. 2. 3. Jó képességű tanárok Tanárok módszertani felkészültsége Egyenlőség/méltányosság

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015.

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015. INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015. 1. BEVEZETÉS Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető SNI program EDUCATIO Kft. HEFOP 2.1.2 HEFOP 2.1.6 TÁMOP 3.1.6. Óvoda HEFOP 3.1.4 Iskola HEFOP 3.1.3 TÁMOP 3.4.2. TÁMOP

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP 3.1.1 08/1-2008-002 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció. elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő méréshez nyújt információkat.

Részletesebben

Informatikai stratégia

Informatikai stratégia Informatikai stratégia Középtávú terv az informatikai fejlesztésére a Borsos Miklós Általános Iskolában Tanácsadói megjegyzés: Az itt leírtak csak minták. Nem kötelezı követni. Mindenképpen javaslom a

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

ÚÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA INFORMATIKAI STRATÉGIA

ÚÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA INFORMATIKAI STRATÉGIA ÚÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA INFORMATIKAI STRATÉGIA 2009-2016 TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETÉS 2. HELYZETFELMÉRÉS Informatikai hálózat IKT eszközök IKT tartalom Belső tartalomszolgáltatás Adatbiztonság Vírusvédelem

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

Tanulás egy életen át

Tanulás egy életen át Tanulás egy életen át A számítógépes technológia alkalmazása annyi, mint megtalálni a helyes csavarkulcsot, amit ráerőltethetünk a helyes csavarra. (ismeretlen szerző) Készítette: Kovácsné Vereb Katalin

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Fritz Péter ig.h. 2011. Május 11. A pályázat kiemelt céljai: az iskolarendszerű

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM OM azonosító: 037 632 Címe: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 30. Igazgató: Horváth Attila Beiskolázási felelıs: Horváth Attila Telefon/fax: 92/313-490 Honlap: www.zmgzeg.sulinet.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben