Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat."

Átírás

1

2

3

4 Szóbeli tételsor 1. tétel a) A pénzügyi jog rendszere és szervezeti-működési keretei. A pénzügyi ellenőrzés szervezeti háttere, működése, jelentősége. A hatósági ellenőrzés és az adóellenőrzés különbözősége a pénzügyi ellenőrzéshez képest. b) A személyi jövedelemadóztatás célja. Az adókötelezettség jellemzői, hatálya, az illetőség megállapítása, teljes körű és korlátozott adókötelezettség, az adókötelezettség keletkezésének időpontja a belföldi illetőségű személyek körében. c) Az általános forgalmi adó jellemzői (közvetett, többfázisú, stb.). Az Áfa törvény alkalmazási hatálya. Az EU-tagállamok területe és a közvetett adózás alkalmazási hatályának eltérései. A központi költségvetést megillető áfa-bevétel nagyságrendje. 2. tétel a) Az adójog alaptörvényi és sarkalatos törvényi alapjai. Az adójogi jogforrások. A fizetési kötelezettségek rendszere és jellemzői. A főbb adóbevételi mutatószámok. A költségvetési törvény jelentősége, a költségvetés tervezésének, elfogadásának folyamata. A központi és helyi adók szerepe. b) Az adó megállapításának módozatai: adóbevallás helyett adónyilatkozat önadózás (adónyilatkozat, egyszerűsített bevallás az adóhatóság közreműködésével illetve klasszikus önadózás) vagy munkáltatói adómegállapítás, nemleges bevallási nyilatkozat. c) Az adóalany fogalma, a csoportos adóalanyiság lényege, a csoport megalakulásának feltételei. A csoport létrejötte, megszűnése, a csoporton belüli és kívüli értékesítési, szolgáltatásnyújtási ügyletek kezelése. Bevallási, bizonylatolási kötelezettségeik ismertetése. A gazdasági tevékenység fogalma, közhatalmi tevékenység lényege. 3. tétel a) Az adójogi alapfogalmak (anyagi és eljárásjog, adójogi és polgári jogi jogviszony összehasonlítása, adóalany, adótárgy, adóalap, adómérték, adókedvezmény, adómentesség, közvetlen és közvetett adózás, lineáris és progresszív adóztatás) b) Az összevonandó jövedelmek típusai, főbb jellemzői. c) Adóalannyá válás kritériumai, adószám, közösségi adószám szerepe. Pénzügyi képviselő szerepe. Adóalanyiságot eredményező események magánszemély, nem adóalany jogi személy esetében. 4. tétel a) Alapelvek általában az adózásban és az adózás rendjéről szóló törvény szerinti alapelvek (tartalmuk, funkciójuk). b) A bevétel és a jövedelem tartalma a személyi jövedelemadóban, a jövedelmek meghatározása, csoportosítása. c) A termékértékesítés értelmezése az áfa rendszerében. Termékértékesítéssel egy tekintet alá eső gazdasági események (termék feletti rendelkezési jog bizományosra való átruházása, adós és hitelező között a termék feletti tulajdonosként való rendelkezési jog átszállása, zárt végű lízing, építőipari bérmunka). Ellenérték fejében teljesített termékértékesítések esetei (saját rezsis beruházás, magáncélú használat, jogutód nélküli megszűnés, adómentes tevékenységhez történő felhasználás). Termékértékesítések, amelyek nem minősülnek ellenérték fejében teljesítettnek.

5 5. tétel a) Adózó jogai, iratbetekintési jog gyakorlása. A képviselet jogintézménye, típusai. Az elektronikus ügyintézés szabályai. b) Költség és költségelszámolás év közben és év végén a személyi jövedelemadó területén. A nyilatkozathoz fűződő szankciók. c) A szolgáltatás értelmezése az Áfa rendszerében. Adóalany és nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások. Az operatív lízing, mint szolgáltatás. Szolgáltatásnyújtással egy tekintet alá eső gazdasági események adóztatása (szolgáltatás nyújtása vállalkozástól idegen célra, saját vagy alkalmazott magánszükségletei kielégítésére, ingyenes használatba adás). Szolgáltatásnyújtás, amely nem minősül ellenérték fejében teljesítettnek. 6. tétel a) Az adóhatóságok rendszere (szervezet, hatáskör, illetékesség), az adóhatóságok felügyelete. Adókötelezettségek. b) Az önálló tevékenységből származó jövedelmek jellemzői, az ide sorolható bevételek, a jövedelem meghatározásának szabályai, az adóelőleg megállapításának lehetőségei a személyi jövedelemadó rendszerében. c) Termékek és szolgáltatások Közösségen belüli beszerzése, igénybevétele. A kivételes beszerzői körre vonatkozó előírások. Közösségen belüli beszerzés bevallása, összesítő nyilatkozatban való szerepeltetése. Adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja Közösségen belüli beszerzésnél, igénybevételnél. 7. tétel a) Az adóazonosító szám típusai, funkciójuk, megállapításuk szabályai. Az adószám felfüggesztésének és törlésének okai, az eljárás menete. b) A nem önálló tevékenységből származó jövedelmek jellemzői, az ide sorolható bevételek, költségtérítések, az adóelőleg megállapítása a személyi jövedelemadóban. Egyéb összevonandó bevételek jellemzői. c) A teljesítés helye termékértékesítésnél, különös tekintettel a láncértékesítésre, a fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termékértékesítésekre, a Közösség területén történő közlekedési eszközökön (vízi, vasúti vagy légi) történő termékértékesítésre, illetve gáz, villamos energia, hő vagy hűtési energia Közösség területén történő értékesítésére. Távolsági értékesítés teljesítési helye, összeghatárhoz kötöttsége. 8. tétel a) Az adóregisztrációs eljárás és a fokozott adóhatósági felügyelet szabályainak ismertetése. b) A személyi jövedelemadó bevallása. A bevallásra kötelezett és nem kötelezett jövedelmek. A magánszemély bevallásra kötelezett jövedelmei utáni adó megállapításának rendszere, főbb szakaszai. c) A teljesítés helye szolgáltatásnyújtásnál. Közlekedési eszközök bérbeadásának teljesítési helye. Fuvarozás közösségen belül és kívül, bérmunka, közvetítői tevékenység adóztatása, ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás, valamint kulturális, művészeti, tudományos, sport, oktatási tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások és az éttermi, vendéglátó- ipari szolgáltatások adózása. 9. tétel a) Az adómegállapítás módjai, jellemzői. A magánszemélyek személyi jövedelemadója megállapításának részletes szabályai.

6 b) Adómentességek, az adóalapot csökkentő és a számított adót csökkentő kedvezmények rendszere a személyi jövedelemadózásban. Rendelkezés az adóról. eltartotti kedvezmények érvényesítése. c) Adómentességek I. Belföldi ügyletek adómentessége közérdekű tevékenységre tekintettel. Adómentesség a tevékenység sajátos jellegére tekintettel, ingatlan értékesítése, bérbeadása. Az adókötelezettség választásának lehetőségei. 10. tétel a) A belföldi és a közösségi összesítő nyilatkozat tartalma, benyújtások gyakorisága, értékhatárok. b) A külön adózó jövedelmek típusai, főbb jellemzői a személyi jövedelemadó rendszerében. c) Adómentességek II. Adó alóli mentesség Közösségen belüli értékesítésnél(alapeset, közlekedési eszköz, saját termék tagállamok közötti mozgatás, vevői készlet). Háromszög ügylet értelmezése. Adómentesség a háromszög ügylet esetén, összesítő nyilatkozattal kapcsolatos teendők. Adólevonásra nem jogosító tevékenységhez, illetve adólevonási tilalom alatt beszerzett termék belföldi adómentes értékesítése. 11. tétel a) Az adóbevallás funkciója, a bevallás általános és különös szabályai. b) Az egyéni vállalkozók adóztatása a személyi jövedelemadó rendszerében (VSZJA, osztalékalap, kivét adója, átalányadó), az egyes adókötelezettségek: bejelentkezés, működés, megszüntetés. Választási lehetőségek. c) Adómentességek III. Adó alóli felfüggesztés, majd mentesség feltételei olyan termék importjához kapcsolódóan, melynek célállomása a Közösség másik tagállama. Adóbiztosíték nyújtása, felszabadításának feltételei. Közvetett vámjogi képviselő, pénzügyi képviselő szerepe az előbbi ügyletekben. Termékexport adómentessége, export bérmunka. 12. tétel a) az önellenőrzés tartalma, joghatása, pótlékszámítás. Felhívás önellenőrzésre. A bevallás kijavításának szabályai. b) Vagyon- és vagyoni értékű jog átruházásából, ingatlan hasznosításából származó jövedelmek adóztatása a személyi jövedelemadó rendszerében. A mezőgazdasági tevékenység adóztatásának sajátosságai. c) Adómentességek IV. Alanyi adómentesség válaszhatóságának feltételei, az alanyi adómentes adóalany Közösségen belüli ügyletei, az általa kibocsátott bizonylat sajátosságai. A nem adómentes minőségben való eljárás esetei. Bevallással, összesítő nyilatkozattal kapcsolatos teendői. Adóraktározási eljárás hatálya alatti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás mentessége. 13. tétel a) A bevallási és fizetési időpontok, az egyes adókat jellemző speciális bevallási szabályok (gyakoriság, előlegfizetés stb.). Az adatnyilvántartás és adatszolgáltatás rendje. Az adótitok. Az adóhatóság közzétételi kötelezettsége.

7 b) A béren kívüli juttatások, béren kívülinek nem minősülő egyes meghatározott juttatások és további természetbeni juttatások adóztatása a személyi jövedelemadóban. A juttatásokhoz kapcsolódó egyéb közterhek. c) Az adófizetésre kötelezett személye termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál. adófizetésre kötelezett személy közösségen belüli beszerzésnél, külföldről igénybevett szolgáltatásnál, belföldön fordított adózás alá tartozó ügyletekben. Adófizetésre kötelezett termékimportnál. A fordított adózás esetei. 14. tétel a) A fizetési és elszámolási rend, kiutalási határidők, az adófolyószámla, a nyilvántartási szabályok, a számviteli és adónyilvántartások rendszere. b) Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás jellemzői, hatálya, alanyai, feltételei, alapja. a közteherviselési hozzájárulás megoszlása, a kifizető és az adóalany feladatai. c) Az általános forgalmi adó alapja, az adó alapjának utólagos csökkentése, árengedmények, járulékos költségek kezelése. Adóalap korrekció gazdaságilag nem független felek ügyleteiben. Adóalap a termékimportnál. Az adó mértéke. Kedvezményes adókulcsba tartozó néhány jellemző termék-, és szolgáltatáscsoport kiemelése. 15. tétel a) az ellenőrzés célja és tartalma, speciális hatásköri szabályok az ellenőrzésben, az ellenőrzésre történő kiválasztás rendszere, felhívás bevallás kiegészítésére. b) A társasági adó általános jellemzői, teljes és korlátozott adókötelezettség, az adó alanyai és az adó mértéke. Adókötelezettség a belföldi illetőségű társaságok és egyéb adóalanyok körében a társasági adóban. c) Az általános forgalmi adó elszámolása, gyakorisága, visszaigénylése. Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja főszabály szerint, elszámolási időszakhoz kötött ügyletekben, saját rezsi beruházásnál, részteljesítésnél, előlegnél, fordított adózásnál. Halasztott áfa-fizetés esetei, a pénzforgalmi elszámolás lényege, alkalmazásának feltételei, bizonylatolása. 16. tétel a) Az ellenőrzés határidői, a határidő hosszabbítása és hosszabbodás. A nyilatkozattétel szabályai. b) Az adóalap megállapítása, korrekciós tételek okai, összefüggései a társasági adóban. Összefüggések a számviteli törvénnyel. Az elhatárolt veszteség. c) Az adólevonási jog gyakorlásának feltételei, az adólevonási jog engedményezése, az adólevonás gyakorlásának módja. Az adólevonási jog felfüggesztése, elenyészése. Adólevonási tilalmak és azok részbeni oldása az áfa rendszerében. 17. tétel a) Az ellenőrzés fajtái, ezek részletes jellemzői, az ellenőrzéssel lezárt időszak jelentősége. b) A számított és a fizetendő adó meghatározása, adókedvezmények, adómentességek a társasági adóban. Jövedelem/nyereségminimum. c) Az előzetesen felszámított adó megosztásának módjai, tárgyi eszköz beszerzéhez kapcsolódó áfa megfigyelési időszakon belüli korrekciója.

8 18. tétel a) Az ellenőrzés megindítása, annak joghatása, az ellenőrzés lefolytatásának részlet szabályai. A becslés szabályai. b) A társasági adó előlegének megfizetése, az adó bevallásának szabályai, jogkövetkezmények. Különleges társasági adóalap meghatározás területei, non-profit szervezetek, ingatlannal rendelkező társaság adózása. c) Különös adózási módok az áfa rendszerében Mezőgazdasági különleges jogállás, utazásszervezőre, viszonteladóra, árverés szervezőjére vonatkozó különös adózási szabályok. befektetési célú arannyal kapcsolatos műveletekhez kapcsolódó áfa. 19. tétel a) Az adóhatóság és az adózó jogai és kötelezettségei az ellenőrzés során, az adóhatóság különös intézkedései, az ellenőrzés befejezése. b) A vállalkozással össze nem függő ráfordítások figyelembe vétele, az adományok, támogatások kezelése a társasági adóztatásban. A csekély összegű (de minimis) támogatások. c) Bizonylatok az áfa rendszerében. Számla, gyűjtőszámla, egyszerűsített adattartalmú számla, módosító számla, nyugta főbb ismérvei. Számlakibocsátás határideje. Elektronikus számla, nyugta. Adónyilvántartás, okiratok megőrzése. 20. tétel a) A hatósági eljárás megindításának típusai, egyes típusok jellemzői, határidők. A kézbesítés szabályai, kézbesítési vélelem megdöntése. Utólagos adómegállapítás. A súlyosítási tilalom a hatósági eljárásban. b) Az egyszerűsített vállalkozói adó jellemzői, választásának, működésének, megszűnésének feltételei. EVA kapcsolata a többi adónemmel. Eva alapja, mértéke, adóelőlege, bevallása. c) Áfa-visszatérítés kivételes eljárásban. Belföldön nem letelepedett adóalany; külföldi utas; diplomáciai képviselet, tagok részére történő visszatérítés szabályozása. Elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos különös szabályok. 21. tétel a) A fizetési kedvezmények rendszere. Az elévülés szabályai. b) A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) célja, jellemzői, választásának, működésének, megszűnésének feltételei, az adó alapja, mértéke, bevallása. c) Az EU általános forgalmi adóra vonatkozó irányelve és a magyar szabályozás harmonizáltsága. Az irányelvben opcionálisan megfogalmazott adózási lehetőségekből a magyar szabályozás tartalma. Magyarországra vonatkozó derogációk. 22. tétel a) A szankciók csoportosítása, egyes szankciók jellemzői (jogalap, mérték). Intézkedések szabályai. b) A kisvállalati adó (KIVA) jellemzői, az adó alapja (módosító tételek), mértéke, adóelőlege, bevallása. c) A regisztrációs adó jellemzői: adótárgy,adóalany, adóalap, adómérték. Adófizetés, adóigazolás, adó-visszaigénylés, adómentességek. Kapcsolat az áfa törvénnyel (regisztrációs adó és az áfa alap, teljesítés időpontja, az adóigazolás feltétele).

9 23. tétel a) A végrehajtás megindítása, a végrehajtható okiratok, végrehajtás megkeresésre. Végrehajtási kényszercselekmények formái. b) Egyéb adók és adó jellegű kötelezettségek: szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás. Egyszerűsített foglalkoztatás és adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás (mezőgazdasági idénymunka, turisztikai idénymunka, alkalmi munka, háztartási munka. c) A Közösségi vámrendszer alapjai (a vámkódex hatálya, a nem közösségi áru, a származás, a be- és kiléptetés és a vámeljárások, a vámérték megállapításának általános szabályai, a vámigazgatás, a vámérték bevallása, a vámtartozás kiszabása és megfizetése, a vámbiztosítékok, a vámok visszatérítése és elengedése, a vámmentességek köre, a jogkövetkezmények). 24. tétel a) Jogorvoslat a végrehajtási eljárásban, a végrehajtási eljárás felfüggesztése, szünetelése, a végrehajtás költsége. b) Társadalombiztosítás a belföldi személyek körében. A biztosítottat, az egyéni és társas vállalkozót terhelő nyugdíjjárulék, valamint az egészségbiztosítási járulék alapja, a járulék mértéke. A foglalkoztató és a kifizető szociális hozzájárulási adó kötelezettsége. c) A jövedéki szabályozás alapjai, jövedéki adó irányelvek. A tevékenység folytatásának általános feltételei. Adókötelezettség, adófelfüggesztés, adófizetési kötelezettség. Adómegállapítási és adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja, adófizetésre kötelezett személy. 25. tétel a) Az Elektronikus Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) jelentősége, EKAER szám igénylése, bejelentési szabályok, jogkövetkezmények szankciók. b) Az egészségügyi hozzájárulás rendszere, jellemzői a belföldi személyek körében. Az egészségügyi hozzájárulás mértéke, a fizetési kötelezettség korlátja. Az egészségügyi szolgáltatási járulék. c) Adóraktári tevékenység, adómentes felhasználás, adó visszaigénylés a jövedéki adóztatásban. Az egyes jövedéki termékek adóztatásának sajátosságai. A jövedéki szabályozás területén alkalmazott ellenőrzések rendszere, ellenőrzés típusok, jogkövetkezmények. Adóügyi jelzések (zárjegy, adójegy, hivatalos zár) alkalmazása.

10

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK DÓTNÁCSDÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: dótanácsadó 3. Szakképesítések

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2008. 2008. A tematika összeállítói: dr. Nagy Gábor (1. fejezet) Lucz Zoltánné (2. fejezet 1. pont))

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és

Részletesebben

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény

Az adózás rendje. 2003. évi XCII. törvény Az adózás rendje 2003. évi XCII. törvény Adózás rendje Területi hatály Magyarország területén 1. Székhellyel, telephellyel rendelkező gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkező

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől)

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az általános forgalmi adóról szóló új törvény elfogadásának napja: 2007. november 12. Az újrakodifikáció indokai: - a korábbi szabályozás hatékonysága

Részletesebben

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM 36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 11/2010. (XII. 3. MÁV Ért. 36.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

wts hírlevél # 1.2012

wts hírlevél # 1.2012 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # 1.2012 fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a 2012. november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat

Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Elfogadták a 2011-es adótörvény módosításokat Hír-ADÓ 2010. november 17. Adótanácsadás A Parlament elfogadta a 2011-es adótörvény-módosításokat A Parlament 2010. november 16-i ülésnapján elfogadta a 2011-re

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány Szentirmainé Holi Gabriella 1 Témák Személyi jövedelemadó Járulék szabályok Általános forgalmi adó Helyi adó Adózás rendjének változásai Kata, kiva Társasági

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2007. évi CCXXVII. tv. dr Kakuk Erzsébet Oktatási segédanyag Az adó alanya Az a jogképes személy v. szervezet, aki saját neve alatt gazdasági tevékenységet végez üzletszerűen, tartós

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2010. A tematika összeállítói dr. Nagy Gábor [1.1. és 1.5. fejezetpont] Tóth Mihály [1.2. fejezetpont]

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva az Országgyűlés a

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 1. oldal ELSŐ RÉSZ 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény)

Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény) Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény) Nagy Richárd NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Személyi jövedelemadó Ha a magánszemélyt

Részletesebben

Változások az adójogszabályokban 2015.

Változások az adójogszabályokban 2015. Változások az adójogszabályokban 2015. Az adózás rendjét érintő változások Képviselet, fokozott adóhatósági felügyelet Az Art. 7. (1)-(7) bekezdéseinek módosulásával a képviseletre jogosultak körébe a

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK!

TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Ismét megkezdődött egy új, változásokkal teli esztendő. E változások leginkább az adózással összefüggő szakterületeket érintették. A 2013-ra bevezetett új jogszabályok

Részletesebben

Adótörvény változások 2012

Adótörvény változások 2012 Adótörvény változások 2012 A Parlament elfogadta a 2013 évi adótörvény-változások jelentős részét tartalmazó törvényjavaslatot, mely a több részletben bejelentett költségvetési megszorító csomag rendelkezéseit

Részletesebben