Vállalatok adózása. Gazdaságirányítás szerepei a piacon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalatok adózása. Gazdaságirányítás szerepei a piacon"

Átírás

1 Vállalatok adózása Dr. Kiss Árpád Ph.D Bejegyzett Könyvvizsgáló Egyetemi Adjunktus Telefon 30/ mtk.nyme.hu Gazdaságirányítás szerepei a piacon Általános piacgazdasági szabályozó. Belépési korlátok befolyásolása. Finanszírozó pozíció. Szállítói, vagy vevı pozíció. 2 1

2 Gazdaságirányítás Önkormányzatok Nemzeti (Állami) Regionális Nemzetközi 3 Költségvetési szervek APEH VPOP Önkormányzatok 4 2

3 Adózási alapismeretek Adó fogalma: A gazdaságban megtermelt javak központosításának egyik formája, mely a közkiadások fedezésére szolgál. 5 Adózási alapismeretek Javak központosításának egyéb formái: Illetékek Olyan a költségvetésbe teljesített befizetés, melynek fejében a befizetı valamilyen szolgáltatásra tarthat igényt. Járulékok Olyan a költségvetésbe teljesített befizetés, mely valamilyen konkrét társadalmi szolgáltatás finanszírozására szolgál. 6 3

4 Adózási alapismeretek Adózás céljai Közkiadások fedezéséhez szükséges források összegyőjtése Szabályozó szerep Társadalmi egyenlıtlenségek befolyásolása 7 Adózási alapismeretek Adók jellemzıi: A közhatalom egyoldalú akaratával keletkezik közvetlen ellenszolgáltatással nem jár Nem teljesítés esetén a teljesítés kikényszeríthetı 8 4

5 Adózási alapismeretek Mitıl függ az adók elfogadottsága Mérték Az adó célja Mire használják fel a befizetett adót Az adóhatóság viselkedése az adó beszedésénél 9 Adózási alapismeretek Adóalany Adóviselı Adó tárgya Adóalap Adó mértéke Adó összege Adómentesség Adókedvezmény 10 5

6 Adózási alapismeretek Adók csoportosításának szempontjai Adóviselés alapján Közvetlen adók Közvetett adók Felhasználás szerint Központi Helyi 11 Adózási alapismeretek Adók csoportosításának szempontjai Rendeltetés szerint Általános adók Céladók Halmozódás szerint Nettó típusú adók Bruttó típusú adók 12 6

7 Adózási alapismeretek Adók csoportosításának szempontjai Levonás technikája szerint Hozzáadott érték típusú adók Bevételi típusú adók Adóviselı szerint Fogyasztói adók Termelési típusú adók 13 Adózási alapismeretek Adókötelezettség elemei bejelentés adó megállapítása bevallás adó és adóelıleg fizetés bizonylatok kiállítása és megırzése adatszolgáltatás adólevonás, beszedés 14 7

8 Adózási alapismeretek Önadózás Jogkövetkezmények Adóigazgatási szabályok 15 Önadózás Az adót a költségvetési támogatást az adózó köteles megállapítani bevallani megfizetni 16 8

9 Önadózás Az adóalany és az adóviselı ugyanaz Az adóalany és az adóviselı eltér 17 Önellenırzés A tévesen megállapított adó korrekciójának joga Önellenırzési lapot kell kitölteni Az egyes adónemeknél eltér az önellenırzés kötelezettsége Az önellenırzés pótlékköteles 18 9

10 Jogkövetkezmények Késedelmi kamat mulasztási bírság Adóbírság Adószám felfüggesztés 19 Adóigazgatási szabályok Adóigazolás Adóellenırzés Adózó jogai és kötelezettségei az adóellenırzés folyamatában Adóbecslés 20 10

11 Adóigazgatási szabályok Adóellenırzés fajtái Adóbevallások utólagos vizsgálata Egyszerősített ellenırzés Egyes adókötelezettségek teljesítésének ellenırzése Adatgyőjtési céllal végzett ellenırzés Ellenırzéssel lezárt idıszak ismételt ellenırzése 21 Adóigazgatási szabályok Adózó jogai az adóigazgatási eljárásban Az ellenırzést végzı jogosultságának ellenırzése Jelen lenni az ellenırzésen Képviselıt jelölhet ki Észrevétel Fellebbezés Adómérséklést, vagy fizetési könnyítést kérelmezhet 22 11

12 Adózási alapismeretek Fontosabb adófajták általános forgalmi adó személyi jövedelemadó társasági adó egyszerősített vállalkozói adó helyi adók 23 Adózási alapismeretek Fontosabb adófajták Gépjármőadó Jövedéki adó Energiaadó 24 12

13 Adózási alapismeretek Fontosabb járulékok Nyugdíjjárulék Egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Vállalkozói járulék 25 Adózási alapismeretek Fontosabb járulékok Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Innovációs járulék Környezetterhelési díj Környezetvédelmi termékdíj Kulturális járulék 26 13

14 Általános forgalmi adó (Áfa) Hozzáadott érték típusú adó Adómentesség lehet tárgyi, vagy alanyi Adómértékek 5, 18, 25 %, adómentesség levonási joggal Adóviselı: a végsı fogyasztó Közvetett adó 27 Általános forgalmi adó (Áfa) Tárgyi adómentes termékek és tevékenységek Adó alóli mentesség a tevékenység közérdekő jellegére tekintettel Adó alóli mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel 28 14

15 Általános forgalmi adó (Áfa) 5 %-os adókulcs gyógyszerek, könyvek, napilapok 29 Általános forgalmi adó (Áfa) 18 %-os adókulcs Tej és tejtermékek Gabona, liszt, keményítı, vagy tej felhasználásával készült termékek 30 15

16 Általános forgalmi adó (Áfa) Fontosabb fogalmak Teljesítés helye Teljesítés idıpontja Területi hatály (EU) Fordított adózás Számlázási szabályok 31 Áfa Számlázás szabályai Teljesítés idıpontja Gazdasági esemény tényállás szerinti teljesülése: Termék átadása, szolgáltatás nyújtása. Általános feltétel: az ellenérték követelhetıvé válik. Zártvégő lízing (lízing): Birtokba (használatba adás idıpontja Bizományosi értékesítés: Az idıszaki elszámolás fizetési határideje. Értékesítés tulajdonjog fenntartásával: Birtokba (használatba) adás Részteljesítés: Birtokba (használatba) adás Részletfizetés: Fizetési részlet átvétele Elıleg fizetése: Az elıleg átvétele 32 16

17 ÁFA Fordított adózás Akkor alkalmazható, ha a gazdasági ügylet mindkét résztvevıje az általános forgalmi adó alanya. Akkor alkalmazható, ha az építıipari tevékenység hatósági engedélyhez kötött. A tevékenység miatti adómentes vállalkozásokra is vonatkozhatnak a fordított adózás szabályai Fordított adózás alkalmazása esetén az elıleg után nem kell Áfa-t bevallani és megfizetni. A vevınek a visszaigényléshez, (elızetes áfa elszámolásához) nem kell a számlát kifizetnie. 33 ÁFA Fordított adózás A szerzıdésekben célszerő rögzíteni, hogy a jogszabály változása miatti esetleges számlamódosítást, az ebbıl adódó fizetési kötelezettségeket mindkét fél elfogadja. A számlában külön lehet szerepeltetni a beépített (szolgáltatáshoz felhasznált) anyagot (egyenes adóval) és a szolgáltatást (fordított adóval). Tehát egy számla tartalmazhat egyenesen és fordítottan adózó tételeket is. Külön számla azonban adócsalásnak, de legalábbis rosszhiszemő törvényalkalmazásnak minısülne

18 ÁFA Fordított adózás Egyenes adózás Kerítésen kívül végzett kertészeti szolgáltatások Vásárolt és gyártott építıanyag beszereléssel és anélkül, ha az anyagot a beszerelést végzı gyártja, vagy rendszeres tevékenységként kereskedik vele. Fordított adózás Kerítésen belül végzett kertészeti szolgáltatások Építıanyag beszerelése akkor is, ha az anyag beszerzését a megbízott végzi. Szerelést végzı alvállalkozó, ha az anyagot a megbízó adja, vagy mástól vásárolja. 35 ÁFA Fordított adózás Fuvarozás Gépek kölcsönzése Egyenes adózás Fordított adózás Ingatlan fenntartási munkák közül: - épület gépészet - szakipari munkák Két évnél régebben épített (birtokolt) ingatlan értékesítése, ha a vevı áfa alany 36 18

19 Áfa Számlázás szabályai Számlázási formák Általános szabályok Határozott idıtartamra szóló elszámolások Győjtıszámla Egyszerősített adattartamú számla Nyugta 37 Áfa Számlázás szabályai A vevı adószámát csak fordított adózásnál kötelezı feltüntetni. Készpénzes számlát lehet az adóalanyok között is kiállítani

20 Áfa Számlázás szabályai Számla kiállításának határideje Teljesítés napja + 15 nap A határidı be nem tartása adóbírságot von maga után, melynek mértéke egyéni vállalkozóknál ötszázezer, társas vállalkozásoknál egymillió forint. A bírság alól a vállalkozó csak akkor mentesül, ha igazolja, hogy az elvárható gondossággal járt el. Elvárható gondosság A késve kapott szállítói számla gyors (egy-két munkanapon belüli) továbbszámlázása. A szállítói számla beérkezésének bizonyító erejő dokumentálása A szabályokat a győjtıszámláknál, a fordított adózásnál és a határozott idejő elszámolásoknál is alkalmazni kell. 39 Áfa Számlázás szabályai Győjtıszámla Akkor célszerő alkalmazni, ha a teljesítéssel egyidıben azonnal követelhetı az ellenérték Áfa fizetési kötelezettség keletkezése: Az elszámolt idıszak utolsó napja 40 20

21 Áfa Számlázás szabályai Határozott idıre szóló elszámolás A megállapodást írásba kell foglalni. Teljesítés idıpontja: Fizetési határidı 41 Áfa Számlázás szabályai Számla módosítások Rontott számla Számla módosítás Meghiúsult ügylet 42 21

22 Elıre (értékesítéssel e- gyütt) adott kedvezmény Elıre hozott fizetés miatt Mennyiségi kedvezmény Egyéb üzletpolitikai kedvezmény A kedvezmény összegével az adóalap csökkenthetı. Áfa Számlázás szabályai Engedmények Utólag adott kedvezmény Nem számlázott kedvezmény Visszamenıleges számlamódosítás Számlázással egy tekintet alá esı okirattal történhet, mely lehet módosító számla is. Teljesítés idıpontja: számla átadása A kedvezmény címzettjének, a fizetendı adó alapját és adóját kell módosítania 43 Áfa Ingatlan értékesítés Adóköteles ingatlan értékesítés esetei Két éven belül épített (vásárolt) ingatlan értékesítése Építés alatt álló ingatlan Beépített telek Adómentes ingatlan értékesítés esetei Két évnél régebben értékesített (vásárolt) ingatlan értékesítése Nem építési telkek értékesítése 44 22

23 Áfa Egyebek Apport Nem kell számlát kiállítani Áfa mentes Ingyenes átadás Az Áfa alapja a beszerzési ár Felszámolás A felszámoló ingatlan értékesítése fordítottan adózik 45 Áfa Speciális adózási területek Árrésadózás Utazásszervezés Mezıgazdasági termelık 46 23

24 Általános forgalmi adó (Áfa) Mezıgazdasági sajátosságok Alanyi adómentesség értékhatára megegyezik az általános szabályokkal Új elnevezés: mezıgazdasági különleges jogállású adóalany Alanyi feltétel: mikrovállalkozás feltételeinek teljesülése. Tárgyi feltétel: a törvényben meghatározott tevékenységek folytatása Egyéb feltétel: kompenzációs felár megtéríttetésre jogosultság 47 Általános forgalmi adó Felvásárlási jegy Értékesítés belföldi felvásárlónak: Felvásárló Értékesítés harmadik országból (EU tagállam, vagy nem EU tagállam) származó vevınek: Értékesítı Értékesítés belföldi magánszemélynek Alanyi adómentességet választó termelı: Nyugta Erre az esetre nem vonatkozik a különleges jogállás

25 Általános forgalmi adó (Áfa) Bevallás szabályai Önadózás szabályai érvényesek Termékimportnál hatósági adómegállapítás Bevallási idıszakok éves bevallók negyedéves bevallók havi bevallók gyakorított adóbevallás 49 Általános forgalmi adó Áfa Bevallás idıpontjai: éves bevalló: üzleti évet követı év február 25. Negyedéves bevalló: negyedévet követı hó 20. Havi bevalló: tárgyhónapot követı hó

26 Általános forgalmi adó (Áfa) Adófizetés szabályai Kivetett adó: kivetés idıpontjában Éves, negyedéves, havi bevallások: bevallási határidıvel egyidıben 51 Általános forgalmi adó (Áfa) Adó-visszaigénylés: Havi bevalló: visszaigényelhetı összeg > 1 millió forint Negyedéves bevalló: visszaigényelhetı összeg > 250 ezer forint Éves bevalló: visszaigényelhetı összeg > 50 ezer forint A visszaigénylésnél a ki nem fizetett szállítói számlákat figyelembe kell venni 52 26

27 Személyi jövedelemadó (Szja) Jövedelem (közvetlen) típusú adó Adóalanyok: magánszemélyek egyéni vállalkozók mezıgazdasági ıstermelık családi gazdálkodók Adóalap jellemzıi: összevont jövedelmek forrásadók (lineáris adók) 53 Személyi jövedelemadó (Szja) Adókulcsok kamatjövedelmek 20 % többi külön adózó jövedelem általában 25 % összevonandó jövedelmek Ft-ig 17 % Ft felett 32 % 54 27

28 Személyi jövedelemadó (Szja) Adómentes jövedelmek csoportjai szociális és más ellátások lakáshoz kapcsolódó adómentes jövedelmek közcélú juttatások tevékenységek egyes költségtérítések kártérítések egyes természetbeni juttatások egyéb indokkal adómentes 55 Személyi jövedelemadó (Szja) Adóterhet nem viselı járandóságok: 1. Nyugdíj 2. Családi pótlék 56 28

29 Személyi jövedelemadó (Szja) Adókedvezmények A. Adójóváírás B. Sorrendbe állított kedvezmények 1. Lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye 2. Személyi kedvezmény 3. Alkalmi foglalkoztatás kedvezménye 4. Összevont adókedvezmény 5. İstermelıi kedvezmény 6. Családi kedvezmény 7. Egyéb kedvezmények Önkéntes nyugdíjpénztárba fizetett tagdíj 57 Személyi jövedelemadó (Szja) Adójóváírás számítása Adójóváírás Jövedelem Szja Adójóváírás Fizetendı adó

30 Személyi jövedelemadó (Szja) Összevont kedvezményalap 1. Háztartási kedvezmény 2. Megállapodás alapján magánszemély által társadalombiztosítási ellátásra fizetett összeg 3. Megállapodás alapján gazdálkodó által magánnyugdíjpénztárba fizetett összeg 4. Magánnyugdíjpénztárba a magánszemély saját tagdíjának kiegészítésére fizetett összeg 5. Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe a foglalkoztatói hozzájárulás kiegészítéseként történı befizetés 6. Tandíj 7. Közcélú adomány, tartós adomány céljára történı befizetés 8. Biztosításra történı befizetés 59 Személyi jövedelemadó (Szja) Összevont kedvezmény számítása Összevont kedvezmények összege *30 % Maximum: az ıstermelıi kedvezménnyel együtt forint

31 Személyi jövedelemadó (Szja) Családi kedvezmény 3 gyermeknél Jövedelem Családi kedvezmény Korlátok Adókedvezmény korlátok Jövedelemkorlát Összevont adókedvezményre: 3,4 millió forint İstermelıi adókedvezménynél: 6 millió forint Adókedvezmény korlát: forint 62 31

32 Személyi jövedelemadó Példa a kedvezmények érvényesítésére Sorsz Megnevezés Összeg A, Alapadatok 1 Éves kereset (összevont sdóalap) Befizetett tandíj egy évre Kiemelt közhasznú szervezetnek fizetett támogatás Éves biztosítási díj Háztartási szolgáltatások elismert értéke Könyvelınek fizetett díj Adókedvezményre jogosító gyermekek száma 3 B, Kidolgozás 8 Összevont adólap adója *0,18+( )*0,36 9 Összevont adókedvezmény ( )*0,30 10 İstermelıi kedvezmény (max forint) Adókedvemény határ csökkentése ( )*0,2 12 Érvényesíthetı adókedvezmény ( ) Érvenyesíthetı adókedvezmény , de max Családi adókedvezmény ft*7*12 15 Fizetendı személyi jövedelemadó Nettó jövedelem Személyi jövedelemadó (Szja) Bevallási kötelezettség gyakorisága Vizsgált idıszak:adóévet megelızı második év Havi bevallásra kötelezett az adózó, ha nettó áfa+jövedéki adó+szja elıleg=>10 MFt Negyedéves bevallásra kötelezett az adózó, ha 4 MFt<=nettó áfa+jövedéki adó+szja elıleg>10 MFt Éves bevallás Nettó áfa+jövedéki adó+szja elıleg < 4 MFt 64 32

33 Személyi jövedelemadó (Szja) Bevallás idıpontjai: Éves bevallók: Üzleti évet követı év február 25 Negyedéves bevallók: Negyedévet követı hónap 20. Havi bevallók: tárgyhónapot követı hónap Személyi jövedelemadó (Szja) Adóelıleghez kapcsolódó szabályok: A kifizetınek minden kifizetett jövedelembıl adóelıleget kell vonnia. Bérjellegő jövedelembıl Egyéb összevonandó jövedelembıl Nem összevonandó jövedelmekbıl 66 33

34 Személyi jövedelemadó (Szja) Adófizetés szabályai: Adóelıleg: elszámolt hónapot követı hónap 12 Végleges elszámolás: a magánszemélytıl történı levonás hónapját követı hónap Társasági és osztalékadó (TAO) Közvetlen jövedelem típusú adó Adóalanyok: Gazdasági társaságok Adóalap: Az üzleti évben elért jövedelem, az adóalapot növelı és csökkentı tételekkel módosítva Adó mértéke: Sávos megállapítás Adókedvezmények 50 millió forint nyereségig 10 % 50 millió forint feletti nyereség 16 % 68 34

35 Társasági és osztalékadó (TAO) Kedvezményes adókulcs alkalmazásának feltételei Az adóalany nem vesz igénybe adókedvezményt Adóalapja az üzleti évben és az üzleti évet megelızı évben magasabb mint a minimum adóalap Van legalább egy alkalmazottja Rendszeresen fizeti a járulékokat legalább a minimálbér kétszerese után 69 Társasági és osztalékadó (TAO) Jövedelem-minimum számítása + Összes bevétel - ELÁBÉ - Közvetített szolgáltatások értéke = Jövedelem-minimum alapja Jövedelem-minimum= jövedelem minimum Alapja*2 % 70 35

36 Társasági és osztalékadó (TAO) Fontosabb adóalapot növelı jogcímek A TAO törvényben meghatározottnál magasabb értékcsökkenés Képzett céltartalék összege A követeléseknél a TAO törvényben meghatározott összegnél magasabb összegő értékvesztés Elengedett követelés Az üzleti évben megfizetett adóbírságok 71 Társasági és osztalékadó (TAO) Fontosabb adóalap csökkentı jogcímek: Elızı 5 év vesztesége Fejlesztési tartalék, ha kisebb mint az adózás elıtti nyereség 25 %-a, és 500 millió Ft Szakképzésben való részvételért tanulónként minimálbér 24 százaléka Közcélú adomány összege vagy ennek másfélszerese, de maximum az adózás elıtti eredmény 20 százaléka 72 36

37 Társasági és osztalékadó (TAO) Mikro és kisvállalkozások beruházási kedvezménye Iparőzési adó, de maximum az adózás elıtti eredmény összege (Maximum adózás elıtti eredmény, vagy 30 millió forint). 73 Társasági és osztalékadó (TAO) Adókedvezmények csoportjai: Beruházási adókedvezmények Térségi adókedvezmények Fejlesztési adókedvezmény Kis és középvállalkozások adókedvezménye 74 37

38 Társasági és osztalékadó (TAO) Adóbevallás: üzleti évet követı év május 31 Adóelıleg fizetési szabályok Elızı évben megállapított adófizetési kötelezettség alapján Ha az adó kevesebb mint 5 millió forint, akkor negyedévente egyenlı részletekben Ha az adó több mint 5 millió forint, akkor havonta egyenlı részletekben Feltöltési kötelezettség 75 Társasági és osztalékadó (TAO) Adóelıleg fizetés mezıgazdasági sajátosságai Fizetendı adó kevesebb mint 5 millió forint I negyedév 10 % II negyedév 20 % III negyedév 30 % IV negyedév 40 % Fizetendı adó több mint 5 millió forint az elızı arányok hónapokra elosztva 76 38

39 Különadó Hatályba lépés ideje: Adóalanyok: Magánszemély, ha éves összevont jövedelmének a járulékfizetés felsı határát meghaladó része után egyéni vállalkozók, Összevont jövedelmének a járulékfizetés felsı határát meghaladó része + Vállalkozói bevételek-kapott támogatás-vállalkozói költségek (vállalkozási adó elıtti nyereség) Társasági adó alanyai Adó alapja: Adózás elıtti nyereség Adó mértéke: 4 % Bevallás: Társasági adóra vonatkozó szabályok szerint 77 Különadó Adó alapja: A külföldön elért jövedelem nélkül számított adózás elıtti eredmény Adóalap csökkentı tételek Kapott (járó) osztalék Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás Külföldön megfizetett adóból beszámított összeg 78 39

40 Egyszerősített vállalkozói adó EVA Alkalmazásának feltételei: A bevétel kevesebb mint 25 millió forint Nem folytat a jövedéki adóról szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységet Nem folytat a fordított adózás hatálya alá tartozó tevékenységet Nem rendelkezik közösségi adószámmal Rendelkezik belföldi bankszámlával 79 Egyszerősített vállalkozói adó EVA Az adóhatóság nem szabott ki számla, vagy nyugtaadási kötelezettség ismételt elmulasztása miatt mulasztási bírságot A vállalkozás nem állt végelszámolási, felszámolási eljárás alatt Tagsága nem változott lényegesen Nem alakult át 80 40

41 EVA alanyai lehetnek Egyéni vállalkozók Kkt BT Kft Szövetkezet Lakásszövetkezet Ügyvédi iroda Közjegyzıi iroda Szabadalmi ügyvivı iroda 81 Egyszerősített vállalkozói adó EVA Kiváltott adók Áfa személyi jövedelemadó, gépjármő magáncélú használata miatti adó társasági és osztalékadó Adó mértéke: Áfával növelt bevétel 25 %-a Adóelıleg fizetési kötelezettség: negyedévente a tényleges bevétel alapján, a negyedévet követı hó 12. Adófeltöltési kötelezettség: december 20. Adóbevallás és megfizetés: Üzleti évet köv.év máj

42 Helyi adók Adó alanyai: magánszemélyek Az önkormányzat területén mőködı jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok jogi személyiséggel rendelkezı társaságok magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkezı egyesülései 83 Helyi adók Fajtái: vagyoni típusú adók kommunális jellegő adók helyi iparőzési adók 84 42

43 Helyi adók Adó mértéke Az adó mértéket az önkormányzat állapítja meg A törvény csak a felsı határt határozza meg. 85 Helyi adók Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó 86 43

44 Helyi adók Kommunális jellegő adók Vállalkozások kommunális adója Idegenforgalmi adó 87 Helyi adók Iparőzési adó Állandó Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység 88 44

45 Iparőzési adó Állandó tevékenység után Adóviselı és adóalanyok: Vállalkozók Adóalap számítás módszere:» Nem EVA-s vállalkozók + Vállalkozás módosított bevétele - Anyagköltség - Eladott áruk beszerzési értéke - Közvetített szolgáltatások értéke» EVA szerint adózó vállalkozók: EVA alap 50 százaléka 89 Iparőzési adó Vállalkozás módosított bevétele + Nettó árbevétel - Jogdíjból származó bevételek - Jövedéki adó - Adóhatósággal elszámolt, nettó árbevételbe beszámított regisztrációs adó - Adóhatósággal elszámolt, nettó árbevételbe beszámított energiaadó 90 45

46 Iparőzési adó Állandó tevékenység után Adó mértéke: maximum 2 százalék Adóbevallás: üzleti évet követı év május 31. Bevallás helye 91 Iparőzési adó Adókedvezmények Adóalap kisebb mint 2,5 millió forint Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adókedvezmény 92 46

47 Iparőzési adó Adóelıleg fizetés szabályai kivetéssel kerül megállapításra Két részlet elsı részlet szeptember 15 második részlet következı év március 15 Feltöltési kötelezettség december Gépjármőadó Adó alanya: tulajdonos, üzemben tartó Adókötelezettség keletkezése: üzembe helyezést követı hónap elsı napja Adóalap: személygépjármő teljesítménye Tehergépjármő, busz: önsúly+ raksúly 50 %-a Adó mértéke:gépkocsi korától függ Ft/KW Adóhatóság: Önkormányzat Tehergépkocsi: Ft/100 kg 94 47

48 Gépjármőadó Adózás módja: kivetés Adó megfizetése: Két részletben március 15 szept Gépjármőadó Adómentességek Költségvetési szerv Egyház Tőzoltó szerkocsi Helyi és helyközi tömegközlekedés Súlyosan mozgáskorlátozott személy NATO Társadalmi szervezet, alapítvány, ha nem végez vállalkozási tevékenységet 96 48

49 Cégautóadó Adó tárgya: Vállalkozás tulajdonában lévı személygépkocsi A magánszemély tulajdonában lévı személygépkocsi, ha költséget számoltak el rá. Adóalany: tulajdonos Adó mértéke: cm 3 hengerürtartalom, vagy cm 3 kamratérfogatig: Ft/hó cm 3 hengerürtartalom, vagy cm 3 kamratérfogat fölött: Ft/hó 97 Példa: Cégautóadó A vállalkozás tulajdonában lévı 2 éve, 4 millió forintért vásárolt személygépkocsi hengerőrtartalma 1800 cm3, teljesítménye 90 KW. Mekkora cégautóadót és gépjármőadót kell fizetnie a vállalkozásnak? 98 49

50 Cégautóadó Gépjármőadó (300 Ft/KW*90KW): Ft Számított cégautóadó (15 000*12): Ft Fizetendı cégautóadó ( ): Ft Gépkocsi összes közterhe: Ft 99 Jövedéki adó Jövedék termékek ásványolaj alkoholtermékek sör bor pezsgı köztes alkoholtermékek dohánygyártmány

51 Jövedéki adó Törvény személyi hatálya Jövedéki termékkel bármilyen (a fogyasztás kivételével) kapcsolatba kerülı természetes személy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság jogi személyiségő gazdasági társaság Adóztatást végzı államhatalmi szervek 101 Jövedéki adó Adó alanya gyártó importáló vásárló

52 Jövedéki adó Nyilvántartási kötelezettség zárjegy termékkísérı okmány negyedéves termékmérleg vevınyilvántartás jelentési kötelezettség 103 Jövedéki adó Bevallás: Havonta a tárgyhónapot követı hó 20-ig Megfizetés Havonta a tárgyhónapot követı hó 20-ig

53 Energiaadó Célja energiagazdálkodás környezetvédelem liberalizáció kezelése 105 Energiaadó Termékkör földgáz villamos energia

54 Energiaadó Adóviselık Szolgáltatók Energiakereskedık Termelık 107 Energiaadó Bevallás Üzleti évet követı év május 31 Elılegfizetés Negyedévente a negyedévet követı hónap 20-ig. Elıleg összege elızı évi járulék negyedrésze

55 Társadalombiztosítás Egészségbiztosítás Nyugdíjbiztosítás 109 Egészségbiztosítási ellátások Egészségügyi szolgáltatás pénzbeli ellátások terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj táppénz Baleseti ellátások baleseti táppénz baleseti járadék

56 Nyugdíjbiztosítási ellátások Társadalombiztosítási saját jogú nyugellátás öregségi nyugdíj rokkantsági nyugdíj baleseti rokkantsági nyugdíj Hozzátartozói nyugellátás özvegyi nyugdíj árvaellátás szülıi nyugdíj baleseti hozzátartozói nyugellátások 111 Társadalombiztosítás fedezete Nyugdíjjárulék egyéni 9,5 % foglalkoztatói 24 % Egészségbiztosítási járulék egyéni 6 % (természetbeni: 4 %, pénzbeli: 2 %) foglalkoztatói Minimálbér kétszereséig 2 % (1,5; 0,5 %) Minimálbér kétszerese felett: 5 % (4,5;05 %) táppénz finanszírozása Egészségügyi szolgáltatási járulék Egészségügyi hozzájárulás

57 Társadalombiztosítási járulékalapok Fıbb csoportok Munkaviszony és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony Társas vállalkozás és társas vállalkozó Egyéni vállalkozó Biztosított mezıgazdasági ıstermelı Személyi jövedelemadó köteles természetbeni juttatás 113 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony fontosabb típusai Megbízási jogviszony Vállalkozási jellegő jogviszony Bedolgozói jogviszony Választott tisztségviselı Segítı családtag

58 Társadalombiztosítási járulék Munkaviszony és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony Legalább a minimálbér kétszerese Munkaviszony Heti 36 órás munkaviszony melletti munkaviszony Nyugdíj melletti munkaviszony Adóköteles jövedelem Megbízási és vállalkozási jellegő jogviszony Heti 36 órás munkaviszony melletti egyéb jogviszony Nyugdíj melletti egyéb jogviszony 115 Társadalombiztosítási járulék Társas vállalkozás és társas vállalkozó Legalább a minimálbér kétszerese Fıfoglalkozású tag Adóköteles jövedelem Van máshol legalább 36 órás munkaviszonya, vagy egy másik vállalkozás fıfoglalkozású tagja Egyéni vállalkozóként is biztosított Közép-, vagy felsıoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója Másik társas vállalkozás fıfoglalkozású tagja

59 Társadalombiztosítási járulék Egyéni vállalkozó Legalább a minimálbér kétszerese Fıfoglalkozású vállalkozó Fıfoglalkozású EVA alany Adóköteles jövedelem Van máshol legalább 36 órás munkaviszonya Közép-, vagy felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló Társas vállalkozóként is biztosított 117 Társadalombiztosítási járulék Nyugdíjas Legalább a minimálbér kétszerese Munkaviszony Adóköteles jövedelem Megbízási és vállalkozási jellegő jogviszony Nincs TB járulék fizetési kötelezettség kiegészítı tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kiegészítı tevékenységet folytató EVA-s egyéni váll. kiegészítı tevékenységet folytató társas vállalkozás

60 Társadalombiztosítási járulék Biztosított mezıgazdasági ıstermelı Minimálbér Elızı évben 8 millió forintnál magasabb bevételt elérı, vagy a tevékenységét a tárgyévben kezdı mezıgazdaságiıstermelı Nincs járulékfizetési kötelezettség Elızı évben 8 millió forintnál alacsonyabb bevételt elérı mezıgazdaságiıstermelı (vállalhat járulékfizetést) 119 Nyugdíjjárulék (9,5 %) Munkaviszony és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony Legalább a minimálbér kétszerese Adóköteles jövedelem Munkaviszony Megbízási, vállalkozási jogviszony Közép-, vagy felsıoktatási hallgató Nyugdíj melletti jogviszony

61 Nyugdíjjárulék (9,5 %) Társas vállalkozás és társas vállalkozó Legalább a minimálbér kétszerese Fıfoglalkozású tag Adóköteles jövedelem Van máshol legalább 36 órás munkaviszonya, vagy egy másik vállalkozás fıfoglalkozású tagja Egyéni vállalkozóként is biztosított Közép-, vagy felsıoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója Másik társas vállalkozás fıfoglalkozású tagja Kiegészítı tevékenységő nyugdíjas 121 Nyugdíjjárulék (9,5 %) Egyéni vállalkozó Legalább a minimálbér kétszerese Fıfoglalkozású vállalkozó Fıfoglalkozású EVA alany Adóköteles jövedelem Van máshol legalább 36 órás munkaviszonya Közép-, vagy felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló Társas vállalkozóként is biztosított Kiegészítı tevékenységet folytató nyugdíjas

62 Nyugdíjjárulék (9,5 %) Biztosított mezıgazdasági ıstermelı Minimálbér Megelızı évi bevétel 20 %-a Elızı évben 8 millió forintnál magasabb bevételt elérı, vagy a tevékenységét a tárgyévben kezdııstermelı Elızı évben 8 millió forintnál alacsonyabb bevételt elérııstermelı (vállalhat járulékfizetést 123 Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4 %) alapja Adóköteles jövedelem Minden munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, Társas vállalkozás és társas vállalkozó (kivéve: fıfoglalkozású tag és a nyugdíjas) Egyéni vállalkozó (kivéve: fıfoglalkozású vállalkozó és a nyugdíjas) Legalább a minimálbér kétszerese Társas vállalkozás fıfoglalkozású tagja Fıfoglalkozású egyéni vállalkozó

63 Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4 %) alapja Biztosított mezıgazdasági kistermelı Minimálbér Megelızı évi bevétel 20 %-a Elızı évben 8 millió forintnál magasabb bevételt elérı, vagy a tevékenységét a tárgyévben kezdııstermelı Elızı évben 8 millió forintnál alacsonyabb bevételt elérııstermelı (vállalhat járulékfizetést) 125 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (2 %) alapja Legalább a minimálbér Adóköteles jövedelem kétszerese Munkaviszony Megbízási és vállalkozási jellegő Fıfoglalkozású társas váll. jogviszony Fıfoglalkozású egyéni váll. Közép-, vagy felsıfokú okt.int. EVA-s fıfogl.egyéni váll. hallgatója munkajogi viszonyban és egyéni vállalkozóként Nincs pénzbeli eg.bizt.járulék fizetési kötelezettség Nyugdíj melletti minden formában végzett tevékenység Heti 36 órás másik jogviszony mellett minden formában végzett tevékenység EVA-s közép-, vagy felsıfokú intézményben tanuló egyéni 126 váll. 63

64 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (2 %) alapja Biztosított mezıgazdasági ıstermelı Minimálbér Elızı évben 8 millió forintnál magasabb bevételt elérı, vagy a tevékenységét a tárgyévben kezdııstermelı Nincs ilyen járulékfizetési kötelezettség Elızı évben 7 millió forintnál alacsonyabb bevételt elérııstermelı (vállalhat járulékfizetést) 127 Egészségügyi szolgáltatási járulék Alanyai: Nyugdíjas társas vállalkozó Nyugdíjas egyéni vállalkozó (EVA-s is) Eltartottak, ha jövedelmük meghaladja a nyugdíjminimum (havi ft) 120 %-át Mértéke: ft/hó (150 Ft/nap)

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Az Art személyi hatálya

Az Art személyi hatálya Adózás rendje Területi hatály 1. Székhellyel, telephellyel rendelkezı gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkezı magánszemély 3. Vagyonnal rendelkezı vagy bevételt elérı magánszemély,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Jáni Anikó. Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége. A követelménymodul megnevezése: Jáni Anikó Szépségipari vállalkozások adóés járulékfizetési kötelezettsége A követelménymodul megnevezése: Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése A követelménymodul száma: 1210-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Az adórendszer megfelelı kialakításával az állam a következı funkciók ellátását biztosítja: megteremti a közösségi feladatok ellátásának fedezetét a

Az adórendszer megfelelı kialakításával az állam a következı funkciók ellátását biztosítja: megteremti a közösségi feladatok ellátásának fedezetét a Adózás, járulékfizetés Az adók, járulékok és egyéb közterhek társadalmi, gazdasági szerepe Az adórendszer megfelelı kialakításával az állam a következı funkciók ellátását biztosítja: megteremti a közösségi

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Jogszabályi háttér A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6667. számú törvényjavaslat egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Elıadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. október 2008. évi törvény egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3 Tisztelt Ügyfeleink! 2010-01-26 Az elıttünk álló 2010-es évet érintı számos adótörvény változással, illetve az elıttünk álló idıszak feladataival kapcsolatosan néhány kiemelt témára szeretnénk írásban

Részletesebben

AdóTükör 2010 a legfontosabb (KKV) változások

AdóTükör 2010 a legfontosabb (KKV) változások Személyi jövedelemadó (SZJA): A jövedelemadó alapjának kiszámítása szuperbruttósítással történik, vagyis az adóalapot meg kell növelni 27%-kal. Az adótábla alkalmazásában a szuperbruttó alapja 5 mft-os

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei Az Országgyőlés november 16-án elfogadta a 2011. évi adósaláta-törvényt és a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló törvényt. Hírlevelünkben a jelentısebb változásokat foglaljuk össze. Jövı évi adó- és járulékváltozások

Részletesebben

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék A 2010. évi minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó,

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

Copyright Verlag Dashöfer Kft. Minden jog fenntartva!

Copyright Verlag Dashöfer Kft. Minden jog fenntartva! Hasznos adatok, információk 1. Különbözı törvényeket érintı 2006. évi változások 1.1. Adótörvény változások 2006 év folyamán 1.2. Adó- és járulékváltozások 2006 januártól 1.3. Tárasági adó változásai 2006.

Részletesebben

ADÓFÓKUSZ. 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı

ADÓFÓKUSZ. 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı InterTax Pro Kft. ADÓFÓKUSZ 2010 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı InterTax Pro 2010 1 Tartalom 1. Fıbb adóváltozások 2010 a) Személyi jövedelemadó

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 SZJA 2009.10.07 Samling 1 2009.01.01-én: Szja 2009 Az adótábla változatlan, 1,7 mft-ig az adó 18%, felette 36%. A különadóval együtt a legfelsı adókulcs lényegében 40%. 2009.07.01 Adótábla

Részletesebben

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez Általános tudnivalók A 2010. évi jövedelemre vonatkozó adatokat

Részletesebben

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1 / 151 2014.05.07. 14:52 A jogszabály mai napon (2014.V.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( határozatlan ) 1995. évi

Részletesebben

1992. évi LXXIV. törvény. az általános forgalmi adóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET HATÁLY. Területi hatály.

1992. évi LXXIV. törvény. az általános forgalmi adóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET HATÁLY. Területi hatály. 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról Az állami költségvetés feladatainak ellátásához szükséges állandó és értékálló bevétel biztosítása érdekében, az árutermelı piacgazdaság igényeit kielégítı

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai. 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia. Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai 2.1.2. Társasági adó 2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai /0. fólia Az oktatási blokk tartalma 2.1. Az adó és járulékszabályok változásai 2.1.1. Személyi

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben