Vállalatok adózása. Gazdaságirányítás szerepei a piacon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalatok adózása. Gazdaságirányítás szerepei a piacon"

Átírás

1 Vállalatok adózása Dr. Kiss Árpád Ph.D Bejegyzett Könyvvizsgáló Egyetemi Adjunktus Telefon 30/ mtk.nyme.hu Gazdaságirányítás szerepei a piacon Általános piacgazdasági szabályozó. Belépési korlátok befolyásolása. Finanszírozó pozíció. Szállítói, vagy vevı pozíció. 2 1

2 Gazdaságirányítás Önkormányzatok Nemzeti (Állami) Regionális Nemzetközi 3 Költségvetési szervek APEH VPOP Önkormányzatok 4 2

3 Adózási alapismeretek Adó fogalma: A gazdaságban megtermelt javak központosításának egyik formája, mely a közkiadások fedezésére szolgál. 5 Adózási alapismeretek Javak központosításának egyéb formái: Illetékek Olyan a költségvetésbe teljesített befizetés, melynek fejében a befizetı valamilyen szolgáltatásra tarthat igényt. Járulékok Olyan a költségvetésbe teljesített befizetés, mely valamilyen konkrét társadalmi szolgáltatás finanszírozására szolgál. 6 3

4 Adózási alapismeretek Adózás céljai Közkiadások fedezéséhez szükséges források összegyőjtése Szabályozó szerep Társadalmi egyenlıtlenségek befolyásolása 7 Adózási alapismeretek Adók jellemzıi: A közhatalom egyoldalú akaratával keletkezik közvetlen ellenszolgáltatással nem jár Nem teljesítés esetén a teljesítés kikényszeríthetı 8 4

5 Adózási alapismeretek Mitıl függ az adók elfogadottsága Mérték Az adó célja Mire használják fel a befizetett adót Az adóhatóság viselkedése az adó beszedésénél 9 Adózási alapismeretek Adóalany Adóviselı Adó tárgya Adóalap Adó mértéke Adó összege Adómentesség Adókedvezmény 10 5

6 Adózási alapismeretek Adók csoportosításának szempontjai Adóviselés alapján Közvetlen adók Közvetett adók Felhasználás szerint Központi Helyi 11 Adózási alapismeretek Adók csoportosításának szempontjai Rendeltetés szerint Általános adók Céladók Halmozódás szerint Nettó típusú adók Bruttó típusú adók 12 6

7 Adózási alapismeretek Adók csoportosításának szempontjai Levonás technikája szerint Hozzáadott érték típusú adók Bevételi típusú adók Adóviselı szerint Fogyasztói adók Termelési típusú adók 13 Adózási alapismeretek Adókötelezettség elemei bejelentés adó megállapítása bevallás adó és adóelıleg fizetés bizonylatok kiállítása és megırzése adatszolgáltatás adólevonás, beszedés 14 7

8 Adózási alapismeretek Önadózás Jogkövetkezmények Adóigazgatási szabályok 15 Önadózás Az adót a költségvetési támogatást az adózó köteles megállapítani bevallani megfizetni 16 8

9 Önadózás Az adóalany és az adóviselı ugyanaz Az adóalany és az adóviselı eltér 17 Önellenırzés A tévesen megállapított adó korrekciójának joga Önellenırzési lapot kell kitölteni Az egyes adónemeknél eltér az önellenırzés kötelezettsége Az önellenırzés pótlékköteles 18 9

10 Jogkövetkezmények Késedelmi kamat mulasztási bírság Adóbírság Adószám felfüggesztés 19 Adóigazgatási szabályok Adóigazolás Adóellenırzés Adózó jogai és kötelezettségei az adóellenırzés folyamatában Adóbecslés 20 10

11 Adóigazgatási szabályok Adóellenırzés fajtái Adóbevallások utólagos vizsgálata Egyszerősített ellenırzés Egyes adókötelezettségek teljesítésének ellenırzése Adatgyőjtési céllal végzett ellenırzés Ellenırzéssel lezárt idıszak ismételt ellenırzése 21 Adóigazgatási szabályok Adózó jogai az adóigazgatási eljárásban Az ellenırzést végzı jogosultságának ellenırzése Jelen lenni az ellenırzésen Képviselıt jelölhet ki Észrevétel Fellebbezés Adómérséklést, vagy fizetési könnyítést kérelmezhet 22 11

12 Adózási alapismeretek Fontosabb adófajták általános forgalmi adó személyi jövedelemadó társasági adó egyszerősített vállalkozói adó helyi adók 23 Adózási alapismeretek Fontosabb adófajták Gépjármőadó Jövedéki adó Energiaadó 24 12

13 Adózási alapismeretek Fontosabb járulékok Nyugdíjjárulék Egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Vállalkozói járulék 25 Adózási alapismeretek Fontosabb járulékok Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Innovációs járulék Környezetterhelési díj Környezetvédelmi termékdíj Kulturális járulék 26 13

14 Általános forgalmi adó (Áfa) Hozzáadott érték típusú adó Adómentesség lehet tárgyi, vagy alanyi Adómértékek 5, 18, 25 %, adómentesség levonási joggal Adóviselı: a végsı fogyasztó Közvetett adó 27 Általános forgalmi adó (Áfa) Tárgyi adómentes termékek és tevékenységek Adó alóli mentesség a tevékenység közérdekő jellegére tekintettel Adó alóli mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel 28 14

15 Általános forgalmi adó (Áfa) 5 %-os adókulcs gyógyszerek, könyvek, napilapok 29 Általános forgalmi adó (Áfa) 18 %-os adókulcs Tej és tejtermékek Gabona, liszt, keményítı, vagy tej felhasználásával készült termékek 30 15

16 Általános forgalmi adó (Áfa) Fontosabb fogalmak Teljesítés helye Teljesítés idıpontja Területi hatály (EU) Fordított adózás Számlázási szabályok 31 Áfa Számlázás szabályai Teljesítés idıpontja Gazdasági esemény tényállás szerinti teljesülése: Termék átadása, szolgáltatás nyújtása. Általános feltétel: az ellenérték követelhetıvé válik. Zártvégő lízing (lízing): Birtokba (használatba adás idıpontja Bizományosi értékesítés: Az idıszaki elszámolás fizetési határideje. Értékesítés tulajdonjog fenntartásával: Birtokba (használatba) adás Részteljesítés: Birtokba (használatba) adás Részletfizetés: Fizetési részlet átvétele Elıleg fizetése: Az elıleg átvétele 32 16

17 ÁFA Fordított adózás Akkor alkalmazható, ha a gazdasági ügylet mindkét résztvevıje az általános forgalmi adó alanya. Akkor alkalmazható, ha az építıipari tevékenység hatósági engedélyhez kötött. A tevékenység miatti adómentes vállalkozásokra is vonatkozhatnak a fordított adózás szabályai Fordított adózás alkalmazása esetén az elıleg után nem kell Áfa-t bevallani és megfizetni. A vevınek a visszaigényléshez, (elızetes áfa elszámolásához) nem kell a számlát kifizetnie. 33 ÁFA Fordított adózás A szerzıdésekben célszerő rögzíteni, hogy a jogszabály változása miatti esetleges számlamódosítást, az ebbıl adódó fizetési kötelezettségeket mindkét fél elfogadja. A számlában külön lehet szerepeltetni a beépített (szolgáltatáshoz felhasznált) anyagot (egyenes adóval) és a szolgáltatást (fordított adóval). Tehát egy számla tartalmazhat egyenesen és fordítottan adózó tételeket is. Külön számla azonban adócsalásnak, de legalábbis rosszhiszemő törvényalkalmazásnak minısülne

18 ÁFA Fordított adózás Egyenes adózás Kerítésen kívül végzett kertészeti szolgáltatások Vásárolt és gyártott építıanyag beszereléssel és anélkül, ha az anyagot a beszerelést végzı gyártja, vagy rendszeres tevékenységként kereskedik vele. Fordított adózás Kerítésen belül végzett kertészeti szolgáltatások Építıanyag beszerelése akkor is, ha az anyag beszerzését a megbízott végzi. Szerelést végzı alvállalkozó, ha az anyagot a megbízó adja, vagy mástól vásárolja. 35 ÁFA Fordított adózás Fuvarozás Gépek kölcsönzése Egyenes adózás Fordított adózás Ingatlan fenntartási munkák közül: - épület gépészet - szakipari munkák Két évnél régebben épített (birtokolt) ingatlan értékesítése, ha a vevı áfa alany 36 18

19 Áfa Számlázás szabályai Számlázási formák Általános szabályok Határozott idıtartamra szóló elszámolások Győjtıszámla Egyszerősített adattartamú számla Nyugta 37 Áfa Számlázás szabályai A vevı adószámát csak fordított adózásnál kötelezı feltüntetni. Készpénzes számlát lehet az adóalanyok között is kiállítani

20 Áfa Számlázás szabályai Számla kiállításának határideje Teljesítés napja + 15 nap A határidı be nem tartása adóbírságot von maga után, melynek mértéke egyéni vállalkozóknál ötszázezer, társas vállalkozásoknál egymillió forint. A bírság alól a vállalkozó csak akkor mentesül, ha igazolja, hogy az elvárható gondossággal járt el. Elvárható gondosság A késve kapott szállítói számla gyors (egy-két munkanapon belüli) továbbszámlázása. A szállítói számla beérkezésének bizonyító erejő dokumentálása A szabályokat a győjtıszámláknál, a fordított adózásnál és a határozott idejő elszámolásoknál is alkalmazni kell. 39 Áfa Számlázás szabályai Győjtıszámla Akkor célszerő alkalmazni, ha a teljesítéssel egyidıben azonnal követelhetı az ellenérték Áfa fizetési kötelezettség keletkezése: Az elszámolt idıszak utolsó napja 40 20

21 Áfa Számlázás szabályai Határozott idıre szóló elszámolás A megállapodást írásba kell foglalni. Teljesítés idıpontja: Fizetési határidı 41 Áfa Számlázás szabályai Számla módosítások Rontott számla Számla módosítás Meghiúsult ügylet 42 21

22 Elıre (értékesítéssel e- gyütt) adott kedvezmény Elıre hozott fizetés miatt Mennyiségi kedvezmény Egyéb üzletpolitikai kedvezmény A kedvezmény összegével az adóalap csökkenthetı. Áfa Számlázás szabályai Engedmények Utólag adott kedvezmény Nem számlázott kedvezmény Visszamenıleges számlamódosítás Számlázással egy tekintet alá esı okirattal történhet, mely lehet módosító számla is. Teljesítés idıpontja: számla átadása A kedvezmény címzettjének, a fizetendı adó alapját és adóját kell módosítania 43 Áfa Ingatlan értékesítés Adóköteles ingatlan értékesítés esetei Két éven belül épített (vásárolt) ingatlan értékesítése Építés alatt álló ingatlan Beépített telek Adómentes ingatlan értékesítés esetei Két évnél régebben értékesített (vásárolt) ingatlan értékesítése Nem építési telkek értékesítése 44 22

23 Áfa Egyebek Apport Nem kell számlát kiállítani Áfa mentes Ingyenes átadás Az Áfa alapja a beszerzési ár Felszámolás A felszámoló ingatlan értékesítése fordítottan adózik 45 Áfa Speciális adózási területek Árrésadózás Utazásszervezés Mezıgazdasági termelık 46 23

24 Általános forgalmi adó (Áfa) Mezıgazdasági sajátosságok Alanyi adómentesség értékhatára megegyezik az általános szabályokkal Új elnevezés: mezıgazdasági különleges jogállású adóalany Alanyi feltétel: mikrovállalkozás feltételeinek teljesülése. Tárgyi feltétel: a törvényben meghatározott tevékenységek folytatása Egyéb feltétel: kompenzációs felár megtéríttetésre jogosultság 47 Általános forgalmi adó Felvásárlási jegy Értékesítés belföldi felvásárlónak: Felvásárló Értékesítés harmadik országból (EU tagállam, vagy nem EU tagállam) származó vevınek: Értékesítı Értékesítés belföldi magánszemélynek Alanyi adómentességet választó termelı: Nyugta Erre az esetre nem vonatkozik a különleges jogállás

25 Általános forgalmi adó (Áfa) Bevallás szabályai Önadózás szabályai érvényesek Termékimportnál hatósági adómegállapítás Bevallási idıszakok éves bevallók negyedéves bevallók havi bevallók gyakorított adóbevallás 49 Általános forgalmi adó Áfa Bevallás idıpontjai: éves bevalló: üzleti évet követı év február 25. Negyedéves bevalló: negyedévet követı hó 20. Havi bevalló: tárgyhónapot követı hó

26 Általános forgalmi adó (Áfa) Adófizetés szabályai Kivetett adó: kivetés idıpontjában Éves, negyedéves, havi bevallások: bevallási határidıvel egyidıben 51 Általános forgalmi adó (Áfa) Adó-visszaigénylés: Havi bevalló: visszaigényelhetı összeg > 1 millió forint Negyedéves bevalló: visszaigényelhetı összeg > 250 ezer forint Éves bevalló: visszaigényelhetı összeg > 50 ezer forint A visszaigénylésnél a ki nem fizetett szállítói számlákat figyelembe kell venni 52 26

27 Személyi jövedelemadó (Szja) Jövedelem (közvetlen) típusú adó Adóalanyok: magánszemélyek egyéni vállalkozók mezıgazdasági ıstermelık családi gazdálkodók Adóalap jellemzıi: összevont jövedelmek forrásadók (lineáris adók) 53 Személyi jövedelemadó (Szja) Adókulcsok kamatjövedelmek 20 % többi külön adózó jövedelem általában 25 % összevonandó jövedelmek Ft-ig 17 % Ft felett 32 % 54 27

28 Személyi jövedelemadó (Szja) Adómentes jövedelmek csoportjai szociális és más ellátások lakáshoz kapcsolódó adómentes jövedelmek közcélú juttatások tevékenységek egyes költségtérítések kártérítések egyes természetbeni juttatások egyéb indokkal adómentes 55 Személyi jövedelemadó (Szja) Adóterhet nem viselı járandóságok: 1. Nyugdíj 2. Családi pótlék 56 28

29 Személyi jövedelemadó (Szja) Adókedvezmények A. Adójóváírás B. Sorrendbe állított kedvezmények 1. Lakáscélú hiteltörlesztés áthúzódó kedvezménye 2. Személyi kedvezmény 3. Alkalmi foglalkoztatás kedvezménye 4. Összevont adókedvezmény 5. İstermelıi kedvezmény 6. Családi kedvezmény 7. Egyéb kedvezmények Önkéntes nyugdíjpénztárba fizetett tagdíj 57 Személyi jövedelemadó (Szja) Adójóváírás számítása Adójóváírás Jövedelem Szja Adójóváírás Fizetendı adó

30 Személyi jövedelemadó (Szja) Összevont kedvezményalap 1. Háztartási kedvezmény 2. Megállapodás alapján magánszemély által társadalombiztosítási ellátásra fizetett összeg 3. Megállapodás alapján gazdálkodó által magánnyugdíjpénztárba fizetett összeg 4. Magánnyugdíjpénztárba a magánszemély saját tagdíjának kiegészítésére fizetett összeg 5. Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe a foglalkoztatói hozzájárulás kiegészítéseként történı befizetés 6. Tandíj 7. Közcélú adomány, tartós adomány céljára történı befizetés 8. Biztosításra történı befizetés 59 Személyi jövedelemadó (Szja) Összevont kedvezmény számítása Összevont kedvezmények összege *30 % Maximum: az ıstermelıi kedvezménnyel együtt forint

31 Személyi jövedelemadó (Szja) Családi kedvezmény 3 gyermeknél Jövedelem Családi kedvezmény Korlátok Adókedvezmény korlátok Jövedelemkorlát Összevont adókedvezményre: 3,4 millió forint İstermelıi adókedvezménynél: 6 millió forint Adókedvezmény korlát: forint 62 31

32 Személyi jövedelemadó Példa a kedvezmények érvényesítésére Sorsz Megnevezés Összeg A, Alapadatok 1 Éves kereset (összevont sdóalap) Befizetett tandíj egy évre Kiemelt közhasznú szervezetnek fizetett támogatás Éves biztosítási díj Háztartási szolgáltatások elismert értéke Könyvelınek fizetett díj Adókedvezményre jogosító gyermekek száma 3 B, Kidolgozás 8 Összevont adólap adója *0,18+( )*0,36 9 Összevont adókedvezmény ( )*0,30 10 İstermelıi kedvezmény (max forint) Adókedvemény határ csökkentése ( )*0,2 12 Érvényesíthetı adókedvezmény ( ) Érvenyesíthetı adókedvezmény , de max Családi adókedvezmény ft*7*12 15 Fizetendı személyi jövedelemadó Nettó jövedelem Személyi jövedelemadó (Szja) Bevallási kötelezettség gyakorisága Vizsgált idıszak:adóévet megelızı második év Havi bevallásra kötelezett az adózó, ha nettó áfa+jövedéki adó+szja elıleg=>10 MFt Negyedéves bevallásra kötelezett az adózó, ha 4 MFt<=nettó áfa+jövedéki adó+szja elıleg>10 MFt Éves bevallás Nettó áfa+jövedéki adó+szja elıleg < 4 MFt 64 32

33 Személyi jövedelemadó (Szja) Bevallás idıpontjai: Éves bevallók: Üzleti évet követı év február 25 Negyedéves bevallók: Negyedévet követı hónap 20. Havi bevallók: tárgyhónapot követı hónap Személyi jövedelemadó (Szja) Adóelıleghez kapcsolódó szabályok: A kifizetınek minden kifizetett jövedelembıl adóelıleget kell vonnia. Bérjellegő jövedelembıl Egyéb összevonandó jövedelembıl Nem összevonandó jövedelmekbıl 66 33

34 Személyi jövedelemadó (Szja) Adófizetés szabályai: Adóelıleg: elszámolt hónapot követı hónap 12 Végleges elszámolás: a magánszemélytıl történı levonás hónapját követı hónap Társasági és osztalékadó (TAO) Közvetlen jövedelem típusú adó Adóalanyok: Gazdasági társaságok Adóalap: Az üzleti évben elért jövedelem, az adóalapot növelı és csökkentı tételekkel módosítva Adó mértéke: Sávos megállapítás Adókedvezmények 50 millió forint nyereségig 10 % 50 millió forint feletti nyereség 16 % 68 34

35 Társasági és osztalékadó (TAO) Kedvezményes adókulcs alkalmazásának feltételei Az adóalany nem vesz igénybe adókedvezményt Adóalapja az üzleti évben és az üzleti évet megelızı évben magasabb mint a minimum adóalap Van legalább egy alkalmazottja Rendszeresen fizeti a járulékokat legalább a minimálbér kétszerese után 69 Társasági és osztalékadó (TAO) Jövedelem-minimum számítása + Összes bevétel - ELÁBÉ - Közvetített szolgáltatások értéke = Jövedelem-minimum alapja Jövedelem-minimum= jövedelem minimum Alapja*2 % 70 35

36 Társasági és osztalékadó (TAO) Fontosabb adóalapot növelı jogcímek A TAO törvényben meghatározottnál magasabb értékcsökkenés Képzett céltartalék összege A követeléseknél a TAO törvényben meghatározott összegnél magasabb összegő értékvesztés Elengedett követelés Az üzleti évben megfizetett adóbírságok 71 Társasági és osztalékadó (TAO) Fontosabb adóalap csökkentı jogcímek: Elızı 5 év vesztesége Fejlesztési tartalék, ha kisebb mint az adózás elıtti nyereség 25 %-a, és 500 millió Ft Szakképzésben való részvételért tanulónként minimálbér 24 százaléka Közcélú adomány összege vagy ennek másfélszerese, de maximum az adózás elıtti eredmény 20 százaléka 72 36

37 Társasági és osztalékadó (TAO) Mikro és kisvállalkozások beruházási kedvezménye Iparőzési adó, de maximum az adózás elıtti eredmény összege (Maximum adózás elıtti eredmény, vagy 30 millió forint). 73 Társasági és osztalékadó (TAO) Adókedvezmények csoportjai: Beruházási adókedvezmények Térségi adókedvezmények Fejlesztési adókedvezmény Kis és középvállalkozások adókedvezménye 74 37

38 Társasági és osztalékadó (TAO) Adóbevallás: üzleti évet követı év május 31 Adóelıleg fizetési szabályok Elızı évben megállapított adófizetési kötelezettség alapján Ha az adó kevesebb mint 5 millió forint, akkor negyedévente egyenlı részletekben Ha az adó több mint 5 millió forint, akkor havonta egyenlı részletekben Feltöltési kötelezettség 75 Társasági és osztalékadó (TAO) Adóelıleg fizetés mezıgazdasági sajátosságai Fizetendı adó kevesebb mint 5 millió forint I negyedév 10 % II negyedév 20 % III negyedév 30 % IV negyedév 40 % Fizetendı adó több mint 5 millió forint az elızı arányok hónapokra elosztva 76 38

39 Különadó Hatályba lépés ideje: Adóalanyok: Magánszemély, ha éves összevont jövedelmének a járulékfizetés felsı határát meghaladó része után egyéni vállalkozók, Összevont jövedelmének a járulékfizetés felsı határát meghaladó része + Vállalkozói bevételek-kapott támogatás-vállalkozói költségek (vállalkozási adó elıtti nyereség) Társasági adó alanyai Adó alapja: Adózás elıtti nyereség Adó mértéke: 4 % Bevallás: Társasági adóra vonatkozó szabályok szerint 77 Különadó Adó alapja: A külföldön elért jövedelem nélkül számított adózás elıtti eredmény Adóalap csökkentı tételek Kapott (járó) osztalék Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás Külföldön megfizetett adóból beszámított összeg 78 39

40 Egyszerősített vállalkozói adó EVA Alkalmazásának feltételei: A bevétel kevesebb mint 25 millió forint Nem folytat a jövedéki adóról szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységet Nem folytat a fordított adózás hatálya alá tartozó tevékenységet Nem rendelkezik közösségi adószámmal Rendelkezik belföldi bankszámlával 79 Egyszerősített vállalkozói adó EVA Az adóhatóság nem szabott ki számla, vagy nyugtaadási kötelezettség ismételt elmulasztása miatt mulasztási bírságot A vállalkozás nem állt végelszámolási, felszámolási eljárás alatt Tagsága nem változott lényegesen Nem alakult át 80 40

41 EVA alanyai lehetnek Egyéni vállalkozók Kkt BT Kft Szövetkezet Lakásszövetkezet Ügyvédi iroda Közjegyzıi iroda Szabadalmi ügyvivı iroda 81 Egyszerősített vállalkozói adó EVA Kiváltott adók Áfa személyi jövedelemadó, gépjármő magáncélú használata miatti adó társasági és osztalékadó Adó mértéke: Áfával növelt bevétel 25 %-a Adóelıleg fizetési kötelezettség: negyedévente a tényleges bevétel alapján, a negyedévet követı hó 12. Adófeltöltési kötelezettség: december 20. Adóbevallás és megfizetés: Üzleti évet köv.év máj

42 Helyi adók Adó alanyai: magánszemélyek Az önkormányzat területén mőködı jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok jogi személyiséggel rendelkezı társaságok magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkezı egyesülései 83 Helyi adók Fajtái: vagyoni típusú adók kommunális jellegő adók helyi iparőzési adók 84 42

43 Helyi adók Adó mértéke Az adó mértéket az önkormányzat állapítja meg A törvény csak a felsı határt határozza meg. 85 Helyi adók Vagyoni típusú adók Építményadó Telekadó 86 43

44 Helyi adók Kommunális jellegő adók Vállalkozások kommunális adója Idegenforgalmi adó 87 Helyi adók Iparőzési adó Állandó Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység 88 44

45 Iparőzési adó Állandó tevékenység után Adóviselı és adóalanyok: Vállalkozók Adóalap számítás módszere:» Nem EVA-s vállalkozók + Vállalkozás módosított bevétele - Anyagköltség - Eladott áruk beszerzési értéke - Közvetített szolgáltatások értéke» EVA szerint adózó vállalkozók: EVA alap 50 százaléka 89 Iparőzési adó Vállalkozás módosított bevétele + Nettó árbevétel - Jogdíjból származó bevételek - Jövedéki adó - Adóhatósággal elszámolt, nettó árbevételbe beszámított regisztrációs adó - Adóhatósággal elszámolt, nettó árbevételbe beszámított energiaadó 90 45

46 Iparőzési adó Állandó tevékenység után Adó mértéke: maximum 2 százalék Adóbevallás: üzleti évet követı év május 31. Bevallás helye 91 Iparőzési adó Adókedvezmények Adóalap kisebb mint 2,5 millió forint Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adókedvezmény 92 46

47 Iparőzési adó Adóelıleg fizetés szabályai kivetéssel kerül megállapításra Két részlet elsı részlet szeptember 15 második részlet következı év március 15 Feltöltési kötelezettség december Gépjármőadó Adó alanya: tulajdonos, üzemben tartó Adókötelezettség keletkezése: üzembe helyezést követı hónap elsı napja Adóalap: személygépjármő teljesítménye Tehergépjármő, busz: önsúly+ raksúly 50 %-a Adó mértéke:gépkocsi korától függ Ft/KW Adóhatóság: Önkormányzat Tehergépkocsi: Ft/100 kg 94 47

48 Gépjármőadó Adózás módja: kivetés Adó megfizetése: Két részletben március 15 szept Gépjármőadó Adómentességek Költségvetési szerv Egyház Tőzoltó szerkocsi Helyi és helyközi tömegközlekedés Súlyosan mozgáskorlátozott személy NATO Társadalmi szervezet, alapítvány, ha nem végez vállalkozási tevékenységet 96 48

49 Cégautóadó Adó tárgya: Vállalkozás tulajdonában lévı személygépkocsi A magánszemély tulajdonában lévı személygépkocsi, ha költséget számoltak el rá. Adóalany: tulajdonos Adó mértéke: cm 3 hengerürtartalom, vagy cm 3 kamratérfogatig: Ft/hó cm 3 hengerürtartalom, vagy cm 3 kamratérfogat fölött: Ft/hó 97 Példa: Cégautóadó A vállalkozás tulajdonában lévı 2 éve, 4 millió forintért vásárolt személygépkocsi hengerőrtartalma 1800 cm3, teljesítménye 90 KW. Mekkora cégautóadót és gépjármőadót kell fizetnie a vállalkozásnak? 98 49

50 Cégautóadó Gépjármőadó (300 Ft/KW*90KW): Ft Számított cégautóadó (15 000*12): Ft Fizetendı cégautóadó ( ): Ft Gépkocsi összes közterhe: Ft 99 Jövedéki adó Jövedék termékek ásványolaj alkoholtermékek sör bor pezsgı köztes alkoholtermékek dohánygyártmány

51 Jövedéki adó Törvény személyi hatálya Jövedéki termékkel bármilyen (a fogyasztás kivételével) kapcsolatba kerülı természetes személy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság jogi személyiségő gazdasági társaság Adóztatást végzı államhatalmi szervek 101 Jövedéki adó Adó alanya gyártó importáló vásárló

52 Jövedéki adó Nyilvántartási kötelezettség zárjegy termékkísérı okmány negyedéves termékmérleg vevınyilvántartás jelentési kötelezettség 103 Jövedéki adó Bevallás: Havonta a tárgyhónapot követı hó 20-ig Megfizetés Havonta a tárgyhónapot követı hó 20-ig

53 Energiaadó Célja energiagazdálkodás környezetvédelem liberalizáció kezelése 105 Energiaadó Termékkör földgáz villamos energia

54 Energiaadó Adóviselık Szolgáltatók Energiakereskedık Termelık 107 Energiaadó Bevallás Üzleti évet követı év május 31 Elılegfizetés Negyedévente a negyedévet követı hónap 20-ig. Elıleg összege elızı évi járulék negyedrésze

55 Társadalombiztosítás Egészségbiztosítás Nyugdíjbiztosítás 109 Egészségbiztosítási ellátások Egészségügyi szolgáltatás pénzbeli ellátások terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj táppénz Baleseti ellátások baleseti táppénz baleseti járadék

56 Nyugdíjbiztosítási ellátások Társadalombiztosítási saját jogú nyugellátás öregségi nyugdíj rokkantsági nyugdíj baleseti rokkantsági nyugdíj Hozzátartozói nyugellátás özvegyi nyugdíj árvaellátás szülıi nyugdíj baleseti hozzátartozói nyugellátások 111 Társadalombiztosítás fedezete Nyugdíjjárulék egyéni 9,5 % foglalkoztatói 24 % Egészségbiztosítási járulék egyéni 6 % (természetbeni: 4 %, pénzbeli: 2 %) foglalkoztatói Minimálbér kétszereséig 2 % (1,5; 0,5 %) Minimálbér kétszerese felett: 5 % (4,5;05 %) táppénz finanszírozása Egészségügyi szolgáltatási járulék Egészségügyi hozzájárulás

57 Társadalombiztosítási járulékalapok Fıbb csoportok Munkaviszony és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony Társas vállalkozás és társas vállalkozó Egyéni vállalkozó Biztosított mezıgazdasági ıstermelı Személyi jövedelemadó köteles természetbeni juttatás 113 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony fontosabb típusai Megbízási jogviszony Vállalkozási jellegő jogviszony Bedolgozói jogviszony Választott tisztségviselı Segítı családtag

58 Társadalombiztosítási járulék Munkaviszony és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony Legalább a minimálbér kétszerese Munkaviszony Heti 36 órás munkaviszony melletti munkaviszony Nyugdíj melletti munkaviszony Adóköteles jövedelem Megbízási és vállalkozási jellegő jogviszony Heti 36 órás munkaviszony melletti egyéb jogviszony Nyugdíj melletti egyéb jogviszony 115 Társadalombiztosítási járulék Társas vállalkozás és társas vállalkozó Legalább a minimálbér kétszerese Fıfoglalkozású tag Adóköteles jövedelem Van máshol legalább 36 órás munkaviszonya, vagy egy másik vállalkozás fıfoglalkozású tagja Egyéni vállalkozóként is biztosított Közép-, vagy felsıoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója Másik társas vállalkozás fıfoglalkozású tagja

59 Társadalombiztosítási járulék Egyéni vállalkozó Legalább a minimálbér kétszerese Fıfoglalkozású vállalkozó Fıfoglalkozású EVA alany Adóköteles jövedelem Van máshol legalább 36 órás munkaviszonya Közép-, vagy felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló Társas vállalkozóként is biztosított 117 Társadalombiztosítási járulék Nyugdíjas Legalább a minimálbér kétszerese Munkaviszony Adóköteles jövedelem Megbízási és vállalkozási jellegő jogviszony Nincs TB járulék fizetési kötelezettség kiegészítı tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kiegészítı tevékenységet folytató EVA-s egyéni váll. kiegészítı tevékenységet folytató társas vállalkozás

60 Társadalombiztosítási járulék Biztosított mezıgazdasági ıstermelı Minimálbér Elızı évben 8 millió forintnál magasabb bevételt elérı, vagy a tevékenységét a tárgyévben kezdı mezıgazdaságiıstermelı Nincs járulékfizetési kötelezettség Elızı évben 8 millió forintnál alacsonyabb bevételt elérı mezıgazdaságiıstermelı (vállalhat járulékfizetést) 119 Nyugdíjjárulék (9,5 %) Munkaviszony és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony Legalább a minimálbér kétszerese Adóköteles jövedelem Munkaviszony Megbízási, vállalkozási jogviszony Közép-, vagy felsıoktatási hallgató Nyugdíj melletti jogviszony

61 Nyugdíjjárulék (9,5 %) Társas vállalkozás és társas vállalkozó Legalább a minimálbér kétszerese Fıfoglalkozású tag Adóköteles jövedelem Van máshol legalább 36 órás munkaviszonya, vagy egy másik vállalkozás fıfoglalkozású tagja Egyéni vállalkozóként is biztosított Közép-, vagy felsıoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója Másik társas vállalkozás fıfoglalkozású tagja Kiegészítı tevékenységő nyugdíjas 121 Nyugdíjjárulék (9,5 %) Egyéni vállalkozó Legalább a minimálbér kétszerese Fıfoglalkozású vállalkozó Fıfoglalkozású EVA alany Adóköteles jövedelem Van máshol legalább 36 órás munkaviszonya Közép-, vagy felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló Társas vállalkozóként is biztosított Kiegészítı tevékenységet folytató nyugdíjas

62 Nyugdíjjárulék (9,5 %) Biztosított mezıgazdasági ıstermelı Minimálbér Megelızı évi bevétel 20 %-a Elızı évben 8 millió forintnál magasabb bevételt elérı, vagy a tevékenységét a tárgyévben kezdııstermelı Elızı évben 8 millió forintnál alacsonyabb bevételt elérııstermelı (vállalhat járulékfizetést 123 Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4 %) alapja Adóköteles jövedelem Minden munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, Társas vállalkozás és társas vállalkozó (kivéve: fıfoglalkozású tag és a nyugdíjas) Egyéni vállalkozó (kivéve: fıfoglalkozású vállalkozó és a nyugdíjas) Legalább a minimálbér kétszerese Társas vállalkozás fıfoglalkozású tagja Fıfoglalkozású egyéni vállalkozó

63 Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4 %) alapja Biztosított mezıgazdasági kistermelı Minimálbér Megelızı évi bevétel 20 %-a Elızı évben 8 millió forintnál magasabb bevételt elérı, vagy a tevékenységét a tárgyévben kezdııstermelı Elızı évben 8 millió forintnál alacsonyabb bevételt elérııstermelı (vállalhat járulékfizetést) 125 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (2 %) alapja Legalább a minimálbér Adóköteles jövedelem kétszerese Munkaviszony Megbízási és vállalkozási jellegő Fıfoglalkozású társas váll. jogviszony Fıfoglalkozású egyéni váll. Közép-, vagy felsıfokú okt.int. EVA-s fıfogl.egyéni váll. hallgatója munkajogi viszonyban és egyéni vállalkozóként Nincs pénzbeli eg.bizt.járulék fizetési kötelezettség Nyugdíj melletti minden formában végzett tevékenység Heti 36 órás másik jogviszony mellett minden formában végzett tevékenység EVA-s közép-, vagy felsıfokú intézményben tanuló egyéni 126 váll. 63

64 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (2 %) alapja Biztosított mezıgazdasági ıstermelı Minimálbér Elızı évben 8 millió forintnál magasabb bevételt elérı, vagy a tevékenységét a tárgyévben kezdııstermelı Nincs ilyen járulékfizetési kötelezettség Elızı évben 7 millió forintnál alacsonyabb bevételt elérııstermelı (vállalhat járulékfizetést) 127 Egészségügyi szolgáltatási járulék Alanyai: Nyugdíjas társas vállalkozó Nyugdíjas egyéni vállalkozó (EVA-s is) Eltartottak, ha jövedelmük meghaladja a nyugdíjminimum (havi ft) 120 %-át Mértéke: ft/hó (150 Ft/nap)

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik EVA EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA Fİ JELLEMZİI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály Adócsoport 5331 KENDERES SZENT ISTVÁN ÚT 56. Tel: 59/528-033; Fax: 59/328-251 Átvétel: BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési

Részletesebben

Káli Polgármesteri Hivatal 3350 Kál, Szent István tér 2. Tel.: (36) 487-001 E-mail: hivatal@kal.hu. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Káli Polgármesteri Hivatal 3350 Kál, Szent István tér 2. Tel.: (36) 487-001 E-mail: hivatal@kal.hu. Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2014. adóévrıl a Kál Nagyközségi Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl szóló helyi

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. január 1-jétıl 1 hatályos változások Fogalmak Megbízási jogviszony, munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

1. a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1. a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik 2013. január 1-jétıl érvényes jegyzéke

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.)

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.) HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévrıl Ercsi Város önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Benyújtás, postára adás napja:..év

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. Tel.: 77/507-106 Fax.: 77/507-131 ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:......

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik 2012. február 29-tıl érvényes jegyzéke

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2008. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. évben Várvölgy Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról.

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról. 23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi iparőzési adóról. Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ának

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni.

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! A 2009. évben hatályba lépı törvénymódosításokról az alábbiakban tájékoztatom: Általános forgalmi adó (Áfa) 2009. július 1-tıl az adó általános mértéke 25 %, a készpénzes

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

átvevı aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK

átvevı aláírása I. AZONOSÍTÓ ADATOK BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2012. adóévben az Hıgyész Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat

Papkeszi Községi Önkormányzat Papkeszi Községi Önkormányzat 8183 Papkeszi Fı u. 42. Telefon: (88) 588-650 Fax: (88) 588-651 papkesziadoep@invitel.hu 35/2008.(X31.) PM rendelet alapján HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2011. adóévrıl Papkeszi

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 2. Telefon: 82/581-003, fax: 82/385-250 Web: www.kadarkutph.hu e-mail: hivatal@kadarkutph.hu

7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 2. Telefon: 82/581-003, fax: 82/385-250 Web: www.kadarkutph.hu e-mail: hivatal@kadarkutph.hu BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén 2011. adóévben a/az Kadarkút város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Az adózás elıtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevont összege. A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévrıl OZORA KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. adóévben a BUDAKESZI önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a továbbiakban (Ht.) 1. -ának (1)

Részletesebben

TiszalökiKözösÖnkormányzati Hivatal Adócsoport 4450Tiszalök,Kossuthutca67. Tel.: 42/578-507, Fax: 42/278-185 BEVALLÁS

TiszalökiKözösÖnkormányzati Hivatal Adócsoport 4450Tiszalök,Kossuthutca67. Tel.: 42/578-507, Fax: 42/278-185 BEVALLÁS TiszalökiKözösÖnkormányzati Hivatal Adócsoport 4450Tiszalök,Kossuthutca67. Tel.: 42/578-507, Fax: 42/278-185... TiszalokiKozosOnkormányzati Hivatal : Érkezett: Eladó: ı Szám: Elıirat: BEVALLÁS a helyi

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2012. évben kezdıdı adóévben a Bér Község Önkormányzat illetékességi

Részletesebben

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele:

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele: HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévrıl Salgótarján önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2011. adóévben a/az Mélykút önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Társasági adó. Adóalany

Társasági adó. Adóalany Társasági adó 2010 Társasági adó Adóalany Belföldi gazdasági társaság Szövetkezet, MRP (Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program) Jogi személyiségő munkaközösség Közhasznú társaság, vizitársulat Egyebek,

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefügg számlaszámok IBAN számlaszámok 2012.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefügg számlaszámok IBAN számlaszámok 2012. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok (IBAN számok)

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 október Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó változások B. Új adónemek C. Társasági szerzıdéssel, cégbejegyzéssel kapcsolatos

Részletesebben

Adózási ismeretek. Adózási alapfogalmak. Illeték. Adó csoportosítása. Adózási alapelvek 2012.11.07.

Adózási ismeretek. Adózási alapfogalmak. Illeték. Adó csoportosítása. Adózási alapelvek 2012.11.07. Adózási ismeretek Czibula Zoltán igazgató 06-30-9451590 czibula@alfakepzo.hu www.alfakepzo.hu Adózási alapfogalmak Adó: Állam egyoldalú bevétele, ellenszolgáltatás nélküli elvonását törvény biztosítja.

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévrıl Hıgyész Nagyközség önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig B E V A L L Á S helyi iparőzési adóról állandó jellegő tevékenység esetén 2008. adóévrıl Mélykút Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások Tartalomjegyzék 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 2. Adóelıleg feltöltési kötelezettség... 2 3. Átváltási árfolyam

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/

MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM /magánszemély, egyéni vállalkozó részére/ 1./ Adózó azonosító adatai /kérjük az összes vonatkozó adatot kitölteni!/: a) neve:... b) születési helye és ideje:. c) anyja neve:. d) adóazonosító

Részletesebben

http://apeh.hu/magyar_oldalak/adoinfo/szocialis_hozzajarulasi_ado/elvart_beremeles_2012.html 1. melléklet a 299/2011. (XII. 22.) Korm.

http://apeh.hu/magyar_oldalak/adoinfo/szocialis_hozzajarulasi_ado/elvart_beremeles_2012.html 1. melléklet a 299/2011. (XII. 22.) Korm. 1. MINIMÁLBÉR: Minimálbér: 93.000.-Ft Garantált bérminimum: 108.000.-Ft Az elvárt béremelésrıl szóló kormányrendelet gyakorlati végrehajtásának és így a szociális adóból érvényesíthetı adókedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 11NY29 és 11NY63 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 2011. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezıgazdasági kistermelı egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata a közigazgatási terület lakosság igényeinek

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év. Közhasznúsági jelentése

A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év. Közhasznúsági jelentése A Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. 2011. üzleti év Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. február 15. Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 2011.üzleti év Közhasznúsági jelentése 2/7 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2002. (XII. 14.) rendelete a helyi adóról 1 [Egységes szerkezetben a 24/2003. (XII. 12.), a 3/2004. (I. 28.), a 22/2004. (VI. 30.), a 32/2004.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.)

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.) Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl Nyári adócsomag I. (2010.) Sport-támogatás: - társasági adó (EU) - szja (50e Ft-ig adómentes a kifizetı által juttatott sporteseményre szóló belépıjegy, bérlet)

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék A 2010. évi minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó,

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓ BEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓ BEVALLÁS Kübekháza Községi Önkormányzat: Iparőzési adó számlaszáma: 11735005-15354343-0354000 Mulasztási bírság számlaszáma: 11735005-15354343-0361000 Késedelmi pótlék számlaszáma: 11735005-15354343-0378000 HELYI

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl SZJA kulcs 16% Adójóváírás megszőnik Szuperbruttósítás 202.000 Ft/hó kereset felett

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 Hatálya Vállalkozási tevékenységet folytató Magyarországi illetőségű vállalkozások: Kft, Nyrt, Zrt, Bt, KKt, szövetkezetek, Egyesületek, Alapítványok,

Részletesebben

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja.

Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! Körlevelünk a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének 2011. évi szabályait taglalja. A rehabilitációs hozzájárulás fizetése szektor semleges kötelezettség, mert minden munkáltatót

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 1. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ a társadalombiztosítással összefüggı törvények fıbb változásairól 1. RÉSZ Levélcím: 1068. Budapest, Benczúr u. 45. Tel.: 4612-464, Fax: 4612480. E-mail: autonom@t-online.hu Az Európai Szakszervezeti Szövetség /ETUC/ és a Nemzetközi Szakszervezetek Szövetsége /ITUC/ tagja TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:... d) telefonszáma:...

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Bevallását egyéni vállalkozóként vagy ıstermelıként nyújtja be. (kérem a megfelelı részt aláhúzni)

Bevallását egyéni vállalkozóként vagy ıstermelıként nyújtja be. (kérem a megfelelı részt aláhúzni) Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. Tel./Fax: 63/366-555 Iparőzési adó számla: 11735043-15354518-03540000 Mulasztási bírság szla: 11735043-15354518-03610000

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

I. Bevallás jellege. II. Bevallott idıszak év hó naptól év hó napig. III. Záró bevallás benyújtásának oka

I. Bevallás jellege. II. Bevallott idıszak év hó naptól év hó napig. III. Záró bevallás benyújtásának oka BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2013 adóévben K U N C S O R B A Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN SZJA 1. 2007.01.01-től: ha valaki nyugdíj mellett szerez jövedelmet, akkor a nyugdíj és a szerzett jövedelem együttes összege után kell az SZJA-t megállapítani, majd az

Részletesebben

2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel

2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI Adótábla: 2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel Az adó mértéke, ha a jövedelem összege: 0-1 900 000

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás Akkreditált Iskolarendszerű

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011.12.20.

FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011.12.20. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34 /568-159; Fax: 34/ 369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011.12.20.

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA EGYSZERÛSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása A Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása 2013. adóévről a Rózsaszentmárton Községi Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr.

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr. DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Dr. Felkai Roland 2011. január 18. Az ellenırzés célja az adókötelezettségek

Részletesebben

48. oldal 9. c) válasz javítandó: c) Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság rendelkezik.

48. oldal 9. c) válasz javítandó: c) Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság rendelkezik. Az 58340/1 r. sz. Dr. Horváth Zsuzsanna: Pénzügyi példatár és feladatgyőjtemény tankönyv javításai a 2006. július 17-tıl érvényes jogszabályok alapján (a változások vastagon szedett betővel). Segítségével

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1.Személyi adatok: ( A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: ) Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a Vállalkozások lk á k adózása (MSC levelező hallgatók részére) (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás rendjéről szóló tv., SZJA, TA, ÁFA törvény Vizsga: Félórás vizsga az elméletből

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról.

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról. Grant Thornton Hungary News 2013 április 2.rész Tartalom 1. Gépjármőadóról szóló törvény 2. Társasági adóról szóló törvény 3. Általános forgalmi adóról szóló törvény 4. Helyi adókról szóló törvény C:\Documents

Részletesebben