Conformity certificate. Declaração de conformidade Osvědčení o shodě. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Deklaracja zgodności Konformitätserklärung

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Conformity certificate. Declaração de conformidade Osvědčení o shodě. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Deklaracja zgodności Konformitätserklärung"

Átírás

1 RS 1300 Nilfisk RS 1300 by Nilfisk Advance ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA (3) E

2

3 A Сертификат за съответствие Conformity certificate Declaração de conformidade Osvědčení o shodě Πιστοποιητικό συμμόρφωσης Deklaracja zgodności Konformitätserklärung Megfelelősségi nyilatkozat Certificat de conformitate Overensstemmelsescertifikat Dichiarazione di conformità Заявление о соответствии Declaración de conformidad Atitikties deklaracija Överensstämmelsecertifikat Vastavussertifikaat Atbilstības deklarācija Certifikát súladu Déclaration de conformité Konformitetssertifisering Certifikat o ustreznosti Yhdenmukaisuustodistus Conformiteitsverklaring Uyumluluk sertifikası Модел / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model / Μοντέλο / Modell / Modello / Modelis / Modelis / Modell / Model / Modelo / Model / Model / Модель / Modell / Model / Model / Model : ROAD SWEEPER Тип / Typ / Typ / Type / Tipo / Tüüp / Type / Tyyppi / Type / Τύπος / Típus / Tipo / Tipas / Tips / Type / Type / Tipo / Typ / Tip / Тип / Typ / Typ / Tip / Tip : RS 1300 Сериен номер / Výrobní číslo / Seriennummer / Serienummer / Número de serie / Seerianumber / Numéro de série / Sarjanumero / Serial number / Σειριακός αριθμός / Sorozatszám / Numero di serie / Serijos numeris / Sērijas numurs / Serienummer / Serienummer / Número de série / Numer seryjny / Număr de serie / Серийный номер / Serienummer / Výrobné číslo / Serijska številka / Seri Numarası : Година на производство / Rok výroby / Baujahr / Fabrikationsår / Año de fabricación / Väljalaskeaasta / Année de fabrication / Valmistusvuosi / Year of construction / Έτος κατασκευής / Gyártási év / Anno di costruzione / Pagaminimo metai / Izgatavošanas gads / Byggeår / Bauwjaar / Ano de fabrico / Rok produkcji / Anul fabricaţiei / Год выпуска / Tillverkningsår / Rok výroby / Leto izdelave / Leto izdelave/imal yılı : Долуподписаният потвърждава, че гореспоменатият модел е произведен в съответствие със следните директиви и стандарти. Níže podepsaný stvrzuje, že výše uvedený model byl vyroben v souladu s následujícími směrnicemi a normami. Der Unterzeichner bestätigt hiermit dass die oben erwähnten Modelle gemäß den folgenden Richtlinien und Normen hergestellt wurden. Undertegnede attesterer herved, at ovennævnte model er produceret i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder. El abajo firmante certifica que los modelos arriba mencionados han sido producidos de acuerdo con las siguientes directivas y estandares. Allakirjutanu kinnitab, et ülalnimetatud mudel on valmistatud kooskõlas järgmiste direktiivide ja normidega. The undersigned certify that the above mentioned model is produced in accordance with the following directives and standards. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος πιστοποιεί ότι η παραγωγή του προαναφερθέντος μοντέλου γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες και πρότυπα. Alulírottak igazoljuk, hogy a fent említett modellt a következő irányelvek és szabványok alapján hoztuk létre. Il sottoscritto dichiara che i modelli sopra menzionati sono prodotti in accordo con le seguenti direttive e standard. Toliau pateiktu dokumentu patvirtinama, kad minėtas modelis yra pagamintas laikantis nurodytų direktyvų bei standartų. Ar šo tiek apliecināts, ka augstākminētais modelis ir izgatavots atbilstoši šādām direktīvām un standartiem. A presente assinatura serve para declarar que os modelos supramencionados são produtos em conformidade com as seguintes directivas e normas. Niżej podpisany zaświadcza, że wymieniony powyżej model produkowany jest zgodnie z następującymi dyrektywami i normami. Subsemnatul atest că modelul susmenţionat este produs în conformitate cu următoarele directive şi standarde. Настоящим удостоверяется, что машина вышеуказанной модели изготовлена в соответствии со следующими директивами и стандартами. Undertecknad intygar att ovannämnda modell är producerad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder. Dolu podpísaný osvedčuje, že hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami. Je soussigné certifie que les modèles cidessus sont fabriqués conformément aux directives et normes suivantes. Undertegnede attesterer att ovennevnte modell är produsert i overensstemmelse med fölgende direktiv og standarder. Spodaj podpisani potrjujem, da je zgoraj omenjeni model izdelan v skladu z naslednjimi smernicami in standardi. Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaan. Ondergetekende verzekert dat de bovengenoemde modellen geproduceerd zijn in overeenstemming met de volgende richtlijnen en standaards. Aşağıda İmzası olan kişi, yukarıda bahsedilen model cihazın aşağıda verilen direktiflere ve standartlara uygunlukta imal edildiğini onaylar. EC Machinery Directive 98/37/EC EN , EN , EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC EN , EN EC EMC Directive 89/336/EEC EN 61000, EN 50366, EN Manufacturer: Nilfisk-Advance S.p.a. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: Address: Strada Comunale della Braglia, 18, GUARDAMIGLIO (LO) - ITALY Tel: +39 (0) , Fax: +39 (0) B C Model: RS 1300 Prod. Nr: Serial No: 08XXXXXXX Date code : H07 Total Weight : KG 2800 IPX3 db(a)79 KW 55 Battery: 12VDC MAX 24% setting standards Manufactured By: Nilfisk - Advance S.p.a Guardamiglio (LO) - Italy Made in Italy S S RS (3) E I

4 D c 6 35b 35a Risk of machine tip-over and serious injury Sharp turns must be made at slowest possible speed.! WARNING Do not - Turn abruptly - Turn on incline Never raise hopper on incline. Operating on incline or with weight in the hopper increases instability. 54 Regularly check tires for appropriate air pressure according to Operator s Manual. - Turn with hopper raised S II (3) E RS 1300

5 E S RS (3) E III

6 F S IV (3) E RS 1300

7 G S RS (3) E V

8 H I 2 1 J S K S L S M S S S N O S S VI (3) E RS 1300

9 P Q R S S S T S U S S S V W S S RS (3) E VII

10 X Y Z S AA S S AB S S AC S VIII (3) E RS 1300

11 AD AE 1 2 AF S AG 1 2 S S AH S S AI AJ S S RS (3) E IX

12 AK AL 1 2 DX SX 2 1 AM1 S AM2 S AN AO S S S S AP AQ S S X (3) E RS 1300

13 (->AR2) (->AR2) B C3 M C1 5/ F14 F7 F1 F 12 F16 F 6 F1 5 F 1 1 F 5 F 8 30 R R2 C a 5 4 R6 A 85 F13 C PR S16 C20 CK S15 L20 B1 R4 S S2 S S 4 S 6 S7 S 5 S R a R10 R S 18 G C 13 C 1 4 C 1 6 C C12 F25 +B +D W K 1 K 2 K 3 K4 A C 19 C 1 8 TA1 KSB S13 E G CC1 M T ML E V 30 87a R a G S19 S2 0 P2 R a F2 P3 R a E V3 EV 4 C S 12 S14 MP1 MP 2 C MS L II I 0 2 II I 0 II AR1 Rx Ry MN TL1 TL2 CAVO AUDIO Px S RS (3) E XI

14 C R R5 L 1 L 2 L 3 F 24 F23 F2 1 F22 F4 F10 1/3D1 E A D02 D C8 C001-8 C L13 C7 10 S9 1/3D1 1 0 F 17 F 1 8 F19 F C D03 B C RS S8 C11 TM R P L L5 6 L 15 T L 14 L S L L 9 L 1 0 L 1 1 L L17 18 L 1 L1 L 9 S 1 EL1 R C 2 VC M 1 E EVC 2 S21 EL 2 S17 F 3 F C L AR2 1/3D1 (<-AR1) (<-AR1) S XII (3) E RS 1300

15 AS B A S RS (3) E XIII

16 AT cc 100cc cc 425cc T 1 P DX SX X X 98 DX SX 98 DX SX X X bar 250bar a b 10µm bar cc cc RPM M 2480 RPM bar cc 6cc bar µm 125µm 10µm bar 80cc 30bar 121 Lt µm 60µm 180bar bar bar 21cc cc bar S XIV (3) E RS 1300

17 AU a 17 17b 18 S RS (3) E XV

18 AV cm (0,8-1,6 inch) 20 21b 21 21a 22 S XVI (3) E RS 1300

19 AW b 17 17a 18 S RS (3) E XVII

20 AX S XVIII (3) E RS 1300

21 AY S RS (3) E XIX

22 AZ S XX (3) E RS 1300

23 PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY OBSAH ÚVOD... 3 OBSAH A ÚČEL NÁVODU... 3 CÍLOVÁ SKUPINA... 3 UMÍSTĚNÍ TOHOTO NÁVODU... 3 OSVĚDČENÍ O SHODĚ... 3 IDENTIFIKAČNÍ DATA... 3 JINÉ REFERENČNÍ PŘÍRUČKY... 4 NÁHRADNÍ DÍLY A ÚDRŽBA... 4 ZMĚNY A VYLEPŠENÍ... 4 BEZPEČNOST... 4 SYMBOLY... 4 VŠEOBECNÉ POKYNY... 5 ROZBALENÍ/DODÁVKA... 7 POPIS STROJE... 7 PROVOZNÍ SCHOPNOSTI... 7 KONVENCE... 7 POPIS... 8 TECHNICKÉ PARAMETRY...11 PODMÍNKY PRO OCHRANU PROSTŘEDÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ RAMENE 3. KARTÁČE (*)...16 ELEKTRICKÉ POJISTKY PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI POUŽITÍ OBECNÁ UPOZORNĚNÍ PŘED SPUŠTĚNÍM STARTOVÁNÍ A ZASTAVOVÁNÍ VZNĚTOVÉHO MOTORU SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ STROJE PROVOZ STROJE VYPRAZDŇOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU POUŽÍVÁNÍ ZADNÍ SACÍ TRUBICE (*) POUŽÍVÁNÍ STĚRAČE/UMÝVÁNÍ ČELNÍHO SKLA POUŽÍVÁNÍ VYTÁPĚNÍ KABINY POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU KONTROLY KLIMATU V KABINĚ (*) POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU OSVĚTLENÍ PROVOZ STROPNÍHO SVĚTLA PROVOZ PRACOVNÍHO SVĚTLA 3. KARTÁČE POUŽÍVÁNÍ VÝSTRAŽNÉHO SVĚTLA PŘI OHROŽENÍ RUČNÍ ZVEDÁNÍ ZÁSOBNÍKU INSTALACE PODPŮRNÉ TYČE POD ZVEDNUTÝ ZÁSOBNÍK INSTALACE PODPŮRNÉ TYČE POD ZVEDNUTÉ VÍKO ZÁSOBNÍKU POUŽÍVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ VODNÍ PISTOLE (*) POUŽÍVÁNÍ KAMERY (volitelné) PO POUŽITÍ STROJE VYPRAZDŇOVÁNÍ VODNÍ NÁDRŽE PRACHOVÉHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU TAŽENÍ STROJE PŘEPRAVA NA NÁVĚSU USKLADNĚNÍ STROJE PRVNÍ POUŽITÍ MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SYPAČE SOLI (volitelné) MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SNĚŽNÉHO KARTÁČE (volitelné) MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SNĚHOVÉ FRÉZY (volitelné) RS (3) E 1

24 ČESKY PŘÍRUČKA UŽIVATELE ÚDRŽBA TABULKA PLÁNOVANÉ ÚDRŽBY ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU, FILTRU A SACÍ TRUBICE, KONTROLA TĚSNĚNÍ A PROMAZÁNÍ LOŽISKA SACÍHO VĚTRÁKU ČIŠTĚNÍ TRYSKY PRACHOVÉHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU A FILTRU ČIŠTĚNÍ VODNÍHO FILTRU PRACHOVÉHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU KONTROLA HLADINY OLEJE HYDRAULICKÉ SOUSTAVY KONTROLA ČIŠTĚNÍ LOPATEK VĚTRÁKU HYDRAULICKÉ SOUSTAVY KONTROLA HLADINY ELEKTROLYTU V BATERII KONTROLA HLADINY BRZDOVÉ KAPALINY KONTROLA SENZORU BZUČÁKU PRO ZPĚTNÝ CHOD KONTROLA TLAKU V PNEUMATIKÁCH KONTROLA FUNKCE, VÝŠKY ZÁSTĚRY A VSTUPU SÁNÍ KONTROLA A NASTAVENÍ POZICE BOČNÍHO KARTÁČE KONTROLA A NASTAVENÍ POZICE 3. KARTÁČE VÝMĚNA KARTÁČE KONTROLA PARKOVACÍ BRZDY KONTROLA HLADINY MOTOROVÉHO OLEJE VÝMĚNA MOTOROVÉHO OLEJE VÝMĚNA FILTRU MOTOROVÉHO OLEJE ČIŠTĚNÍ PŘED-ČIŠTĚNÍ VZDUCHU MOTORU A FILTRU KONTROLA ČIŠTĚNÍ LOPATEK RADIÁTORU MOTORU KONTROLA HLADINY CHLADICÍ KAPALINY MOTORU VÝMĚNA PALIVOVÉHO FILTRU MOTORU VÝMĚNA VZDUCHOVÉHO FILTRU KABINY VÝMĚNA KOLA VÝMĚNA POJISTKY DEMONTÁŽ/MONTÁŽ VSTUPU SÁNÍ MONTÁŽ/DEMONTÁŽ PAŽE 3. KARTÁČE ZIMNÍ ÚDRŽBA BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PROBLÉMY A ŘEŠENÍ LIKVIDACE (3) E RS 1300

25 PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY ÚVOD OBSAH A ÚČEL NÁVODU Tento návod je nedílnou součástí stroje, jeho účelem je poskytnout operátorovi všechny potřebné informace k řádnému samostatnému a bezpečnému používání stroje. Návod obsahuje informace o technických parametrech, provozu, skladování, údržbě, o náhradních dílech a likvidaci. Před provedením jakékoli operace se strojem si pracovníci obsluhy a kvalifi kovaní technici musí pozorně přečíst tento návod. V případě jakýchkoliv otázek týkajících se instrukcí uvedených v návodu a v případě potřeby dalších informací se laskavě obraťte na Nilfi sk. CÍLOVÁ SKUPINA Tento návod je určen pro kvalifi kované pracovníky obsluhy a techniky určené pro údržbu stroje. Operátoři nesmějí provádět úkony vyhrazené pro kvalifi kované techniky. Nilfi sk neodpovídá za škody způsobené nedodržením tohoto zákazu. UMÍSTĚNÍ TOHOTO NÁVODU Návod k Obsluze musí být umístěn uvnitř stroje v kabině, chráněn před kapalinami a dalšími látkami, které by ho mohly poškodit. OSVĚDČENÍ O SHODĚ Obrázek A zobrazuje kopii dokumentace dokládající shodu zametacího stroje s požadavky platných zákonů. POZNÁMKA Společně s dokumentací k zařízení se dodává jedna kopie původního Prohlášení o souladu. POZNÁMKA Pokud je stroj schválen pro provoz na veřejných komunikacích, je stroj dodáván se zvláštním Osvědčením souladu. IDENTIFIKAČNÍ DATA Model stroje a výrobní číslo naleznete na nálepce (1, Obr. C) a štítku (1, Obr. E) připevněném unvitř kabiny. Sériové číslo stroje je dále vytištěné na boku stroje (33, Obr. G). Sériové číslo vznětového možoru a model jsou vyznačeny na místech uvedených v příslušné příručce; v některých zemích je štítek s uvedením těchto dat umístěn v dané pozici (1, Obr. E). Tyto informace jsou užitečné při objednávkách náhradních dílů stroje a vznětového motoru. Do následující tabulky si poznamenejte identifi kační údaje stroje a vznětového motoru k pozdějšímu použití. Model STROJE... Výrobní číslo STROJE... Model MOTORU... Výrobní číslo MOTORU... RS (3) E 3

26 ČESKY PŘÍRUČKA UŽIVATELE JINÉ REFERENČNÍ PŘÍRUČKY Tento zametací stroj se dodává s následujícími příručkami: Příručka vznětového motoru (*) Seznam Náhradních Dílů Příručka rozdělovače soli (volitelné) (*) Seznam náhradních dílů rozdělovače soli (volitelné) Příručka sněhového kartáče (volitelné) (*) Seznam náhradních dílů sněhového kartáče (volitelné) Příručka sněhové frézy (volitelné) (*) Seznam náhradních dílů sněhové frézy (volitelné) Příručka kamery (volitelné) (*) Seznam náhradních dílů kamery (volitelné) (*) Tyto příručky je nutné považovat za nedílnou součást příručky uživatele zametacího stroje. V Servisním centru Nilfi sk je k dispozici i následující příručka: Příručka obsluhy zametacího stroje NÁHRADNÍ DÍLY A ÚDRŽBA Veškeré potřebné provozní postupy a postupy při údržbě a opravách musí být provedeny kvalifi kovanými pracovníky nebo servisními středisky Nilfi sk Service Center. Vždy je třeba používat jedině originální náhradní díly a příslušenství. Servis nebo náhradní díly a příslušenství si objednejte v servisních střediscích Nilfi sk Service Center; uveďte model a výrobní číslo stroje. ZMĚNY A VYLEPŠENÍ Společnost Nilfi sk průběžně zlepšuje své produkty a vyhrazuje si právo provádět změny a úpravy podle svého uvážení. Není povinna aplikovat tyto výhody na stroje prodané dříve. Jakékoliv úpravy a nebo doplňky podléhají schválení výrobce a musí být provedeny společností Nilfi sk. BEZPEČNOST Následující symboly označují potenciálně nebezpečné situace. Tyto informace si vždy pečlivě přečtěte a přijměte všechna potřebná preventivní opatření na ochranu osob i majetku. Při prevenci úrazů je vždy základním předpokladem spolupráce pracovníka obsluhy. Bez dokonalé spolupráce osoby odpovědné za provoz stroje nemůže být účinný žádný program prevence nehod. Většina z nehod, ke kterým může dojít během práce nebo přemisťování stroje, bývá způsobena selháním pracovníků při dodržování nejjednodušších pravidel základní bezpečnosti. Pečlivá a opatrná obsluha je nejlepší zárukou proti nehodám a je základním předpokladem úspěšného splnění jakéhokoliv programu prevence nehod. SYMBOLY NEBEZPEČÍ! Označuje nebezpečnou situaci, při které je ohrožen život pracovníka Obsluhy. VAROVÁNÍ! Označuje potenciální nebezpečí zranění osob anebo poškození věcí. UPOZORNĚNÍ! Označuje upozornění nebo poznámky související s důležitými nebo užitečnými funkcemi. Odstavcům označeným tímto symbolem věnujte nejvyšší pozornost. POZNÁMKA Označuje upozornění související s důležitými nebo užitečnými funkcemi. RADA Před provedením jakékoli operace si přečtěte příručku (3) E RS 1300

27 PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY VŠEOBECNÉ POKYNY Dále jsou uvedena specifi cká varování a upozornění, která informují o potenciálním riziku poškození zdraví osob a poškození strojů. NEBEZPEČÍ! Tento stroj mohou obsluhovat jen správně vyškolené a oprávněné osoby. Kromě toho musí operator: Být starší 18 let Mít řidičské oprávnění Být v normálním tělesném i duševním stavu Nebýt pod vlivem látek, které ovlivňují činnost nervové soustavy (alcohol, psychofarmaka, drogy, atd.) Před provedením jakýchkoliv údržbových prací nebo oprav odstraňte zapalovací klíč. Tento stroj mohou obsluhovat jen správně vyškolené a oprávněné osoby. Děti nebo tělesně postižené osoby nesmí tento stroj obsluhovat. Při práci poblíž pohyblivých součástí je zakázáno nosit šperky. Nepracujte pod vyzdviženým strojem bez bezpečnostních podpor. Se strojem nepracujte v blízkosti jedovatých, nebezpečných, hořlavých a nebo výbušných prášků, kapalin ani par. Pracujte opatrně, benzín je vysoce vznětlivý. V místech, kde se doplňuje nádrž stroje nebo kde se skladuje benzín, nekuřte a nepohybujte se s otevřeným ohněm. Palivo doplňujte venku nebo v dobře větraných prostorách, přičemž motor musí být vypnutý. Nenaplňujte palivovou nádrž po okraj, nechte nejméně 4 cm (1,6 in) volného prostoru v naplňovacím hrdle, aby se palivo mohlo rozpínat. Po doplnění paliva zkontrolujte, zda je víčko nádrže pevně uzavřeno. Jestliže se během doplňování palivo rozlije, vyčistěte příslušnou oblast a před spuštěním motoru počkejte, až se páry rozptýlí. Vyhýbejte se kontaktu s pokožkou a nevdechujte výpary paliva. Ukládejte mimo dosah dětí. Před provedením jakékoli opravy/údržby vyjmětge zapalovací klíč, zatáhněte parkovací brzdu a odpojte baterii. Při práci pod otevřenou kapotou/dveřmi zkontrolujte, zda se nemohou samovolně zavřít. Při provádění údržby s otevřenou výsypkou ji podepřete podpůrnými tyčkami. Během přepravy zametacího stroje nesmí být palivová nádrž plná. Výfukové plyny ze vznětového motoru obsahují oxid uhelnatý, vysoce jedovatý, bezbarvý plyn bez zápachu. Nevdechujte. Nenechávejte motor běžet v uzavřených prostorách. Na motor nepokládejte žádné předměty. Před prací na motoru jej vypněte. Chcete-li předejít nechtěnému nastartování motoru, odpojte zápornou svorku baterie. Viz také OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA v návodu k obsluze motoru, který je nedílnou součástí tohoto návodu. Viz také BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA v příručkách následujícího vybavení (volitelné), které je nutno považovat za nedílnou součást této příručky: Sypač soli Sněhový kartáč Sněhová fréza Kamera RS (3) E 5

28 ČESKY PŘÍRUČKA UŽIVATELE VAROVÁNÍ! Pro jízdu na veřejných komunikacích musí vůz splňovat místní požadavky na umístění registrační značky. Stroj byl vyroben pro používání jako zametací stroj, nepoužívejte jej na jiné účely. Při použití tohoto stroje pracujte pozorně tak, abyste nezpůsobili žádnou újmu lidem a majetku. Stroj nepoužívejte jako dopravní prostředek. Stroj s klíčkem v zapalování a uvolněnou parkovací brzdou nenechávejte bez dozoru. Strojem nenarážejte do polic ani lešení či jiných konstrukcí; to platí zejména v případech, kdy hrozí riziko pádu předmětů. Dávejte maximální opatrnost při zvedání a vysypávání zásobníku. Nastavte provozní rychlost tak, aby odpovídala stavu podlahy. Před provedením jakýchkoliv údržbových prací nebo oprav si pečlivě přečtěte celý návod. Přijměte veškerá potřebná preventivní opatření, aby pohybující se části stroje nemohly zachytit vlasy, šperky a volné části oděvů osob. Náležitě ochraňujte části těla (oči, vlasy, ruce atd.) při čištění pomocí stlačeného vzduchu nebo vodního děla. Předcházejte kontaktu s kyselinou baterie, nedotýkejte se horkých součástí. Pokud se stroj nepohybuje, vypněte kartáč, aby nedošlo k poškození podlahy. V případě požáru použijte k uhašení práškový hasicí přístroj, nikoli vodní. Neumývejte stroj korozivními látkami. Stroj nepoužívejte zejména v prašném prostředí. S bezpečnostními prvky stroje a pojistkami svévolně nemanipulujte a přesně dodržujte obvyklé pokyny k údržbě. Nesnímejte ani neupravujte desky upevněné ke stroji. V případě poruchy stroje si ověřte, že není způsobena nedostatečnou údržbou. Jinak si vyžádejte pomoc oprávněných pracovníků oprávněného servisního střediska. V případě výměny náhradního dílu objednávejte ORIGINÁLNÍ náhradní díly od autorizovaného Dodavatele nebo Prodejce. Chcete-li zajistit správný a bezpečný provoz stroje, měli by plánovanou údržbu (podrobně popsanou v související kapitole tohoto návodu) provádět autorizovaní pracovníci nebo autorizované Servisní Středisko. Stroj musí být správně zlikvidován, protože obsahuje nebezpečné jedovaté materiály (baterie, olej, plasty atd.), které podléhají normám, jež vyžadují jejich likvidaci ve specializovaných střediscích (viz kapitola Likvidace). Jestliže se stroj používá v souladu s instrukcemi, vznikající vibrace nejsou nebezpečné. Hladina vibrace u těla operátora je 0,531 m/s 2 (20,9 in/s 2 ) (ISO ) při nejvyšší pracovní rychlosti (1.850 ot/min). Když je motor v chodu, tlumič se zahřívá. Nedotýkejte se tlumiče, hrozí vážné popálení nebo požár. Nepouštějte motor, pokud je hladina oleje příliš nízká, hrozí jeho vážné poškození. Zkontrolujte hladinu oleje při vypnutém motoru a na rovném povrchu. Nepouštějte motor, pokud vzduchový filtr není nainstalován, hrozí jeho vážné poškození. Vedení chladicí kapaliny motoru je pod tlakem. Veškeré kontroly provádějte při vypnutém motoru a po jeho vychladnutí. I když je motor chladný, dávejte pozor v blízkosti víčka chladiče (3) E RS 1300

29 PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY VAROVÁNÍ! Motor je vybaven větrákem; nestůjte v blízkosti motoru, když je horký, jelikož větrák může začít pracovat, i když je stroj vypnutý. Všechny operace pro obsluhu vznětového motoru by měl provádět autorizovaný Prodejce. Používejte pro vznětový motor jen originální náhradní díly nebo díly odpovídající kvality. Použitím náhradních dílů nižší kvality můžete motor závažně poškodit. Viz také OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA v návodu k obsluze motoru, který je nedílnou součástí tohoto návodu. Viz také BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA v příručkách následujícího vybavení (volitelné), které je nutno považovat za nedílnou součást této příručky: Sypač soli Sněhový kartáč Sněhová fréza Kamera VAROVÁNÍ! Oxid uhelnatý (CO) může způsobit poškození mozku nebo smrt. Motor s vnitřním spalováním tohoto stroje může uvolňovat oxid uhelnatý. Nevdechujte výfukové plyny. Používejte stroj uvnitř pouze tehdy, když je zajištěno řádné odvětrání a pomocník má určeno vás kontrolovat. ROZBALENÍ/DODÁVKA Stroj se dodává již smontovaný a připravený k použití, rozbalování/instalace nejsou nutné. Zkontrolujte laskavě, zda byly se strojem dodány následující položky: Technická dokumentace: Návod k obsluze zametacího stroje Příručka vznětového motoru Seznam Náhradních Dílů Příručka a seznam náhradních dílů následujícího volitelného vybavení: Sypač soli Sněhový kartáč Sněhová fréza Kamera POPIS STROJE PROVOZNÍ SCHOPNOSTI Zametací stroj je navržen a zkonstruován tak, aby kvalifi kovanému pracovníkovi obsluhy při dodržování bezpečných podmínek provozu umožňoval čištění (zametáním a vysáváním) silnic, hladkých a pevných podlah ve veřejném nebo průmyslovém prostředí a sběr prachu a lehkého odpadu. Stroj lze též použít jako sypač soli a sněžný pluh po osazení příslušným vybavením. KONVENCE Značky v tomto návodu pro polohu dopředu, dozadu, vpředu, vzadu, vlevo nebo vpravo se vztahují na polohu pracovníka Obsluhy, který sedí na sedadle řidiče (14, Obr. E). RS (3) E 7

30 ČESKY PŘÍRUČKA UŽIVATELE POPIS Popis kontrolní oblasti (Viz Obr. D) Měřič a kontrolní panel Panel s indikátorovými světly Výstražné světlo zvednuté výsypky (červené) Jasné indikátorové světlo Světlo provozu Indikátorové světlo změny směru Výstražné světlo nabití baterie Výstražné světlo tlaku motorového oleje Výstražné světlo vysoké teploty chladicí kapaliny motoru Výstražné světlo malého množství paliva Výstražné světlo předehřívání zapalovací svíčky Výstražné světlo parkovací brzdy Kontrolka přeplněného vzduchového fi ltru motoru Výstražné světlo přítomnosti vody v palivu Ukazatel hladiny paliva Ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru Displej s ukazateli: Provozní doby (po otočení zapalovacího klíče do první pozice, před spuštěním motoru) Rychlost motoru (když je motor v chodu a výstražné světlo dobití baterie nesvítí) Na displeji se mohou též objevit následující zkratky: F.OPE: znamená, že není zapojen kabel ukazatele hladiny paliva F.COr: znamená, že je zkratován kabel ukazatele hladiny paliva H.OPE: znamená, že není zapojen kabel ukazatele teploty chladicí kapaliny H.COr: znamená, že je zkratován kabel ukazatele teploty chladicí kapaliny Levý ventilační otvor Stropní světlo: Po stisknutí na pravé nebo levé straně se zapne. Ve středové pozici se vypne. Spínač výstražného světla při ohrožení Spínač otevření/uzavření krytu zásobníku Spínač náklonu 3. kartáče Pravý ventilační otvor Zapalovací klíček Přepínač směru otáček 3. kartáče Pedál pohonu Spínač vodního čerpadla prachového kontrolního systému: Když je spínač otočený do první pozice, trysky rozstřikují střední množství vody Když je spínač otočený do druhé pozice, trysky rozstřikují maximální množství vody Volant Spínač bočních kartáčů (první pozice) a 3. kartáče (druhá pozice) Páka sacího větráku/volitelného vybavení Brzdový pedál Nádrž pro ostřikovače Spínač stěrače V pozici 0: stěrač zastaven V pozici 1: stěrač se pohybuje V pozici 2 (s pružinovým vracením): zapnutí ostřikovače Přepínač prodloužení paže 3. kartáče (s pružinovým vracením) Spínač s následujícími funkcemi: Světla vypnutá, se značkou (35b) u symbolu O Provozní světla zapnutá, se značkou (35b) u symbolu Nízký paprsek zapnutý, se značkou (35b) u symbolu Vysoký paprsek zapnutý se značkou (35b) u symbolu a snížená páka (35a) Vysoký paprsek dočasně zapnutý, zvedání páky (35a) Zapnutý signál odbočení vpravo, vychýlení páky (35a) dopředu Zapnutý signál odbočení vlevo, vychýlení páky (35a) dozadu Spuštění klaksonu, zatlačení páky (35a) ve směru šipky (35c) Sací vstup, kartáče, ovládač výsypky Tlačítko sacího vstupu a snížení bočního kartáče Tlačítko sacího vstupu a zvedání bočního kartáče Tlačítko vrácení zásobníku Tlačítko vysypání zásobníku Tlačítko sacího vstupu a přesunutí levého bočního kartáče Tlačítko sacího vstupu a přesunutí pravého bočního kartáče Tlačítko zvedání zásobníku Tlačítko sklopení zásobníku Bezpečnostní tlačítko (stiskněte a přidržte, aby se aktivovaly další tlačítka na joysticku) Joystick 3. kartáče, slouží k aktivaci následujících funkčí (po stisknutí spínače 3. kartáče): Dopředu: snížení 3. kartáče Dozadu: zvednutí 3. kartáče Pravá strana: paže doprava Levá strana: paže doleva Tlačítko zvedání zástěry Otevřené tlačítko sklápění zástěry Výstražné světlo zaplněné nádrže (zelené) Výstražné světlo zaplněné pod-nádrže (žluté) Výstražné světlo vyprázdnění vodních nádrží (červené) (čerpadla se zastaví automaticky) Spínač pracovního světla 3. kartáče Výstražné světlo zavřeného víka zásobníku Výstražný štítek (3) E RS 1300

31 PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY (Viz Obr. E) Štítek s výrobním číslem/technickými údaji/certifi kací souladu Ventilace kabiny Horní pojistková skříňka Otvory recirkulace vzduchu v kabině Tlačítko kontroly klimatu Ovládací tlačítko proudění vzduchu v kabině Nádrž brzdové kapaliny Centrální pojistková skříňka Spodní pojistková skříňka Kohoutek trysky prachového kontrolního systému: Sací hadice (od vstupu sání do zásobníku) Zadní sací trubice (*) Kohout trysky prachového kontrolního systému bočního kartáče Kohout trysky prachového kontrolního systému 3. kartáče Páka parkovací brzdy Sedadlo řidiče Tlačítko kontroly topení v kabině Plynová páčka naftového motoru Páka nastavení pozice vpřed/vzad sedadla řidiče Tlačítko nouzového zastavení (volitelné) Ochranný panel elektrických součástí Bezpečnostní pás na sedadle řidiče (*) Volitelné v některých zemích. Vnější pohled (Viz Obr. F) Zvednutý a vysypaný zásobník Podpůrné tyčky zvednutého zásobníku (nepoužité) Podpůrné tyčky zvednutého zásobníku (použité) Upevňovače podpůrných tyček zvednutého zásobníku (nepoužité) Těsnění sací hadice Sací hadice (od vstupu sání do zásobníku) Kryt přední sací hadice zásobníku Kondenzátor kontroly klimatu v kabině Chladič oleje hydraulického systému Napouštěcí hrdlo palivové nádrže Panel motorové části Filtr vstupu odvzdušňovače Prostor sacího větráku Dopravník Filtr nasávání prachu a nečistot Upevňovače sacího fi ltru Podpůrná tyč (otevřeného) víka zásobníku Pouzdro podpůrné tyče víka zásobníku Těsnění sání Pouzdro podpůrné tyče zásobníku Hadice tlakového čištění s cívkou (*) Rychlé napojení tlakové vody (*) Kohoutek trysek zadní sací trubice prachového kontrolního systému Vedlejší nádrž prachového kontrolního systému Vzduchový fi ltr motoru Vyprazdňovací hadice vody ze zásobníku Páka manuálního zvedání zásobníku Hlavní nádrž prachového kontrolního systému Hadice zásobení vodou pro prachový kontrolní systém Zásuvka hlavní nádrže prachového kontrolního systému Olejový fi ltr vypouštění hydraulického systému Páka manuálního zvedání zásobníku Vznětový motor (popis součástek vznětového motoru naleznete v příslušné příručce) Baterie Ukazatel hladiny hydraulické soustavy Nádrž na olej hydraulického systému Držák zvedání předního kola Montážní tlačítka držáku Vysokotlaká vodní pistole (*) Plovák hlavní nádrže prachového kontrolního systému Háky zvedání stroje (používat jen při prázdném zásobníku) Ukazatel hladiny vody prachového kontrolního systému Nádrže chladicí kapaliny motoru Postřikovací tryska vysokotlaké vodní pistole Palivový fi ltr Před-čištění vzduchu motoru (*) Volitelné v některých zemích. RS (3) E 9

32 ČESKY PŘÍRUČKA UŽIVATELE (Viz Obr. G) 1. Kabina 2. Světla 3. Světlo 3. kartáče 4. Levé dveře kabiny 5. Bezpečnostní kolík paže 3. kartáče pro převoz stroje 6. Zásobník 7. Zadní blatníky 8. Zadní nárazníková tyč 9. Horní víko levé strany 10. Upevňovače pravého víka 11. Spodní víko levé strany 12. Upevňovač víka 13. Zadní řídící kolečka 14. Víko levého prostoru pod kabinou 15. Šrouby pro montáž víka 16. Přední pohonná kolečka (pevná) 17. Sací vstup 18. Přední tažný hák 19. Levý kartáč 20. Pravý boční kartáč kartáč (*) 22. Paže 3. kartáče (*) 23. Paže 3. kartáče (*) 24. Sací hadice (od vstupu sání do zásobníku) 25. Přední zástěra 26. Upevňovače kapoty vstupu odvzdušňovacího fi ltru 27. Kapota fi ltru vstupu odvzdušňovače 28. Horní víko pravé strany 29. Upevňovače pravého víka 30. Pravé dveře kabiny 31. Víko pravého prostoru pod kabinou 32. Šrouby pro montáž víka 33. Výrobní číslo stroje 34. Spodní víko pravé strany 35. Upevňovač víka 36. Zadní řídicí osa 37. Podpůrná paže zadní sací trubice (zapojená) 38. Kryt zadní sací trubice 39. Osvětlení a signalizace 40. Montážní tlačítko zadní strany 41. Zadní vyprazdňovací otvor (otevřený) 42. Zadní sací trubice 43. Zadní sací trubice (volitelné) 44. Dvířka zásobníku 45. Zadní vlečný hák 46. Světlo vstupu sání 47. Blikající světlo (*) Volitelné v některých zemích. Popis sypače soli (volitelné) (Viz Obr. AU) 1. Ovládací páčka proudění soli 2. Prostor nakládání soli 3. Koncová světla 4. Nastavitelná nožka, když není vybavení instalováno na zametací stroj 5. Zvedací hák 6. Spojovací skříňka 7. Technické údaje Popis sněhového kartáče (volitelné) (Viz Obr. AV) 1. Rychlý spoj pro připojení hydraulických trubic k zametacímu stroji 2. Zametací hydraulické trubice, speciální pro sněhový kartáč 3. Technické údaje 4. Hydraulický motor 5. Nastavitelná nožka, když není vybavení instalováno na zametací stroj 6. Montážní tlačítko nastavitelné nožky 7. Přední zástěra 8. Umisťovací kolík naklánění kartáče 9. Umisťovací svorka kolíku naklánění kartáče 10. Válcový kartáč 11. Podpůrné kolo vybavení 12. Naviják zvedání/spouštění kola 13. Montážní kolík navijáku 14. Montážní šrouby vybavení 15. Nastavovací šroub výšky dolního vybavení 16. Nastavovací šroub výšky horního vybavení 17. Umisťovací tyč naklánění sněhového kartáče 18. Umisťovací otvory 19. Vstup sání/paže kotvicího vybavení Popis sněhové frézy (volitelné) (Viz Obr. AW) Rychlý spoj pro připojení hydraulických trubic k vybavení Rychlý spoj pro připojení vybavení k hydraulické trubici zametacího stroje, používán též pro vstup sání Zametací hydraulické trubice, speciální pro sněhový kartáč Hydraulické trubice zametacího stroje, používány též pro vstup sání Deska uvolňovací přepážky Montážní tlačítka desky přepážky Trubice vyložení sněhu Čisticí nástroj sněhové frézy Zástěra Fréza Posuvný blok Naviják nastavení výšky posuvného bloku Montážní šroub vybavení Šroub nastavení výšky vybavení Vstup sání/paže kotvicího vybavení Nastavovací naviják vykládací trubice Popis kamery (volitelné) (Viz Obr. AX) 1. Displej 2. Spínač 3. Nastavovací tlačítka videa 4. Přední kamera 5. Zadní kamera (3) E RS 1300

33 PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY TECHNICKÉ PARAMETRY Rozměry a hmotnosti Hodnoty Délka stroje (včetně štětin kartáče) mm (155,1 in) Délka stroje se 3. kartáčem (včetně štětin kartáče) mm (174,0 in) Délka stroje s kartáčem na sníh mm (155,5 in) Délka zařízení pro posyp solí 560 mm (22,0 in) Šířka stroje (včetně štětin kartáče) mm (57,1 in) Šířka sněhového kartáče mm (59,0 in) Vzdálenost mezi předními a zadními koly mm (71,6 in) Základna předního kola mm (44,9 in) Základna zadního kola mm (42,3 in) Výška stroje mm (85,8 in) Minimální vzdálenost od země (bez zástěr) 90 mm (3,5 in) Maximální pracovní úhel přední 15 Maximální výška vysypání mm (63,0 in) Přední pneumatiky 195 R 14C 106/104N (8 PR) Zadní pneumatiky 23x8,50-12 (10 PR) Tlak v pneumatikách 5 Barů (72,5 psi) Průměr bočního kartáče 650 mm (25,6 in) Celková hmotnost stroje za provozu (bez operátora) kg (6.063 lb) Celková hmotnost stroje za provozu s kartáčem na sníh (bez operátora) kg (6.063 lb) Hmotnost 3. kartáče 150 kg (331,0 lb) Hmotnost zařízení pro posyp solí 130 kg (287,0 lb) Celková hmotnost kg (8.818 lb) Výkon Maximální rychlost jízdy dopředu (jen pro přesun) Maximální pracovní rychlost Maximální rychlost vzad Stoupavost při plném zatížení Minimální vnitřní poloměr otáčení Maximální rychlost bočního kartáče Sběrný systém Čistící šířka stroje se dvěma/třemi kartáči Filtrační systém Hladina tlaku hluku na pracovišti (ISO/EN3744) při maximální pracovní rychlosti Certifi kovaná síla hluku (2000/14/ES) při maximální pracovní rychlosti Kapacita zásobníku Maximální zatížení zásobníku Prachová kontrola Celkový objem nádrže systému prachové kontroly (č.2) Koncová světla Převodovka Systém řízení Brzda Parkovací brzda Ovládací prvky Hodnoty 22 km/h (13,7 mph) 12 km/h (7,4 mph) 8 km/h (5,0 mph) 24% (30% volitelné) mm (90,5 in) 77 ot/min Sání 1.600/2.100 mm (63,0/82.7 in) Kovová síťka 79 db(a) 110 db(a) litrů (343,4 USgal) kg (2.425 lb) Vodou 250 litrů (66,0 USgal) Silniční typ Hydrostatická se servoasistentem Na zadní ose, s posilovačem Hydraulická Mechanická Elektrohydraulické RS (3) E 11

34 ČESKY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Data vznětového motoru HR 494 HT3 (*) Výrobce Typ Válce 4 Hodnoty VM MOTORI HR 494 HT3 Objem cm 3 (169,4 in 3 ) Maximální rychlost Maximální pracovní rychlost Maximální výkon Maximální moment Emise Rychlost volnoběhu Chladicí kapalina motoru ot/min ot/min 55 kw (73,7 Hp) 230 N m (170 lb ft) CE 99/96-Euro3 CE97/68-2. fáze ot/min 50 % protizamrzávací AGIP a 50% voda Typ nemrznoucí kapaliny AGIP Antifreeze Extra (**) Typ motorového oleje AGIP Sigma Turbo 15W40 (***) Objem vany motorového oleje (*) Další parametry/hodnoty vznětového motoru naleznete v příslušné příručce. (**) Viz níže technické údaje chladicí kapaliny a tabulky referenčních údajů. (**) Viz níže technické údaje motorového oleje a tabulky referenčních údajů. 5,8 kg (13,0 lb) Data dieselového motoru DT04 TE2 (*) (jen pro americký trh) Výrobce Typ Válce 4 Hodnoty VM MOTORI DT04 TE2 Objem cm 3 (169,4 in 3 ) Maximální rychlost Maximální pracovní rychlost Maximální výkon Maximální moment Emise Rychlost volnoběhu Chladicí kapalina motoru ot/min ot/min 60 kw (80,5 Hp) 290 N m (214 lb ft) EPA-97/68/EC 2. fáze ot/min 50 % protizamrzávací AGIP a 50% voda Typ nemrznoucí kapaliny AGIP Antifreeze Extra (**) Typ motorového oleje AGIP Sigma Turbo 15W40 (***) Objem vany motorového oleje (*) Další parametry/hodnoty vznětového motoru naleznete v příslušné příručce. (**) Viz níže technické údaje chladicí kapaliny a tabulky referenčních údajů. (***) Viz níže technické údaje motorového oleje a tabulky referenčních údajů. SPECIFIKACE NEMRZNOUCÍ KAPALINY AGIP ANTIFREEZE EXTRA 5,8 kg (13,0 lb) Schválení a parametry Bod varu C ( F) 170 (338) CUNA NC Bod varu v roztoku s 50% vody C ( F) 110 (230) FF.SS kat. 002/132 Bod zamrznutí v roztoku s 50% vody C ( F) -38 (-36,4) ASTM D 1384 Barva / Tyrkysově modrá Hustota při +15 C (+59 F) kg/l 1, (3) E RS 1300

35 PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY SPECIFIKACE PRO AGIP SIGMA TURBO 15W40 Schválení a parametry SAE KVALITA / 15W40 ACEA E3-96 Viskozita při +100 C (+212 F) mm 2 /s 13,7 API Service CG-4/SG Viskozita při +104 F (+40 C) mm 2 /s 100 CCMC D5, PD-2 Viskozita při +5 F (-15 C) mm 2 /s US Department of the Army MIL-L-2104 E Index viskozity / 138 US Department of the Army MIL-L E Bod vznícení COC C ( F) 230 (446) MACK EO-L Bod tuhnutí C ( F) -27 (-16,6) MAN M 3275 Hustota při +15 C (+59 F) kg/l 0,885 Mercedes Benz VOLVO VDS2 MTU typ 2 Data pro doplňování paliva Objem palivové nádrže Hydraulický systém kapacita nádržky na olej Hodnoty 75 litrů (19,8 USgal) 45 litrů (11,9 USgal) Elektrický systém data Napětí systému Startovací baterie Hodnoty 12 V 12 V 100 Ah Parametry hydraulického systému Hodnoty Maximální tlak systému pohonu 250 Barů (3.626 psi) Maximální tlak soustavy sacího větráku 210 Barů (3.046 psi) Maximální tlak přídavného systému 210/130 Barů (3.046/1.885 psi) Viskosita oleje hydraulické soustavy [při teplotách okolí nad +10 C (+50 F)] (*) 46 cst Typ oleje hydraulického systému AGIP Arnica 46 (**) Typ brzdové kapaliny DOT4 (***) (*) Pokud je přístroj používán při okolní teplotě nižší jak +10 C (+50 F), měl by být olej nahrazen obdobným olejem s viskozitou 32 cst. Pro teploty pod 0 C (+32 F) používejte olej s nižší viskositou. (**) Viz níže technické údaje oleje hydraulické soustavy a tabulky referenčních údajů. (***) Viz níže technické údaje brzdové kapaliny a tabulky referenčních údajů. PARAMETRY AGIP ARNICA Schválení a parametry Viskozita při +104 F (+40 C) mm 2 /s ISO-L-HV Viskozita při +100 C (+212 F) mm 2 /s 7,97 6,40 ISO Index viskozity / AFNOR NF E HV Bod vznícení COC C ( F) 215 (419) 202 (395,6) AISE 127 Bod tuhnutí C ( F) -36 (-32,8) -36 (-32,8) ATOS Tab. P 002-0/I Hustota při +15 C (+59 F) kg/l 0,87 0,865 BS 4231 HSE CETOP RP 91 H HV COMMERCIAL HYDRAULICS Danieli Standard (AGIP ARNICA 22, 46, 68) EATON VICKERS I-286-S3 EATON VICKERS M-2950 DIN t.3 HVLP LAMB LANDIS-CINCINNATI P68, P69, P70 LINDE PARKER HANNIFIN (DENISON) HF-0 REXROTH RE /11.02 SAUER-DANFOSS 520L0463 RS (3) E 13

36 ČESKY PŘÍRUČKA UŽIVATELE SPECIFIKACE DOT4 Schválení a parametry Viskozita při -40 C (-40 F) mm 2 /s SAE J 1703 Viskozita při +100 C (+212 F) mm 2 /s 2,2 FMVSS DOT4&DOT3 Suchý bod varu C ( F) 265 (509) ISO 4925 Vlhký bod varu C ( F) 170 (338) CUNA NC 956 DOT4 Hustota při +15 C (+59 F) kg/l 1,07 Barva / Žlutá Data systému kontroly klimatu Typ plynu Množství plynu Hodnoty Reclin 134a 0,8 kg (1,76 lb) Popis soustavy sypače soli (volitelné) (*) Hodnoty Značka - typ Epoke - PM 1,4 Popis sněhového kartáče (volitelné) (*) Značka - typ Hodnoty Tuchel - ZKM Popis sněhové frézy (volitelné) (*) Značka - typ Hodnoty Bittante - Jedno-fázová Popis kamery (volitelné) (*) Značka - typ (*) Další data/hodnoty volitelného vybavení naleznete v příslušných příručkách. PODMÍNKY PRO OCHRANU PROSTŘEDÍ Hodnoty IMEL - Car Vision System V prostředí, kde stroj pracuje nesmí být žádné riziko výbuchu. Přístroj smí být používán jen tam, kde je správná ventilace, aby nedošlo ke vdechování výfukových plynů. Přístroj pracuje správně (*) v následujících prostředích: Teplota: -10 C až +40 C (+14 F až +104 F) Vlhkost: 30% až 95% (*) Při používání stroje při teplotě mezi -10 C a 0 C (mezi +14 F a +32 F) nelze prachový kontrolní systém používat; vodní nádrže a prachový kontrolní systém samotný musí být navíc prázdné (3) E RS 1300

37 PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY SCHÉMA ZAPOJENÍ (Viz Obr. AR1 a AR2) A Alternátor B 12 V baterie B1 Lampa chladicího větráku oleje hydraulické soustavy C1 Elektromagnet startování motoru C2 Kompresor systému kontroly klimatu (*) C3 Zámek zapalování C4 Spínač stěrače C5 Spínač vodního čerpadla C6 Spínač výstražného světla při ohrožení C7 Páka sacího větráku/volitelného vybavení C8 Spínač kartáče C10 Spínač akčního členu zavírání/otevírání víka C11 Mikrospínač brzdového světla C12 Mikrospínač zásobníku C13 Lampa motorového oleje C14 Lampa chladicí kapaliny motoru C16 Mikrospínač parkovací brzdy C17 Spínač tlaku ucpaného čističe vzduchu C18 Snímač teploty vody C19 Plovák hladiny paliva C20 Spínač pracovního světla 3. kartáče C21 Spínač dmychadla systému kontroly klimatu (*) C22 Spínač světla v kabině CC1 Zvukový alarm při zpětném chodu CK Řídicí jednotka zapalovací svíčky D1 Kombinační spínač D02 6A 60V dioda D03 6A 60V dioda EG Solenoidový ventil paliva EV Dmychadlo EL1 Solenoidový ventil sacího větráku EL2 Soenoidový ventil volitelného vybavení EV3 Solenoidový zvedání zástěry EV4 Solenoidový sklápění zástěry EVC1 Dmychadlo systému kontroly klimatu (*) EVC2 Soenoidový systému kontroly klimatu (*) F1 Pojistka systému sytiče (7,5 A) F2 Pojistka solenoidového ventilu zástěry (10 A) F3 Pojistka tlačítka zástěry (7,5 A) F4 Pojistka volitelného vybavení (10 A) F5 Pojistka dmychadla (20 A): F6 Pojistka solenoidového ventilu paliva (7,5 A) F7 Pojistka bezpečnosti kartáče (15 A) F8 Pojistka vodního čerpadla (15 A) F9 Pojistka dmychadla systému kontroly klimatu (20 A) (*) F10 Pojistka systému kontroly klimatu (15 A) (*) F11 Pojistka stěrače čelního skla (10 A) F12 Pojistka blikacího světla (7,5 A) F13 Pojistka kontrolní jednotky žhavicí svíčky (7,5 A) F14 Pojistka měřiče (7,5 A) F15 Pojistka pro bzučák zpětného chodu (7,5 A) F16 Pojistka otevřeného zásobníku/víka (7,5 A) F17 Pojistka levého pracovního světla (7,5 A) F18 Pojistka pravého pracovního světla (7,5 A) F19 Pojistka nízkého paprsku (10 A) F20 Pojistka vysokého paprsku (15 A) F21 Pojistka brzdného světla (7,5 A) F22 Pojistka klaksonu (7,5 A) F23 Pojistka výstražného světla při ohrožení/kabinového světla (10 A) F24 Pojistka znamení o změně směru (7,5 A) F25 Pojistka zapalovací svíčky (80 A) G1 Ukazatel hladiny vody prachového kontrolního systému G2 Plovák hlavní nádrže prachového kontrolního systému L1 Přední signál o zatočení doleva L2 Signál o zatočení doleva L3 Zadní signál o zatočení doleva L4 Přední signál o zatočení doprava L5 Signál o zatočení doprava L6 Zadní signál o zatočení doprava L4/6 Signály o zatočení doprava L7 Levé přední provozní světlo L8 Pravé zadní provozní světlo L9 Světlo vstupu sání L10 Pravé přední provozní světlo L11 Levé zadní provozní světlo L12 Světlo poznávací značky L13 Světlo v kabině L14 Levé brzdové světlo L15 Pravé brzdové světlo L16 Levý nízký paprsek L17 Pravý nízký paprsek L18 Levý vysoký paprsek L19 Pravý vysoký paprsek L20 Blikající světlo M Startér MB Aktivátor zástěry ML Systém umývání čelního skla MN Displej kamery (*) MP1 Motor vodního čerpadla MP2 Motor vodního čerpadla MR Motor dmychadla kabiny MS Motor akčního členu víka zásobníku MT Motor stěrače čelního skla P Spínač tlaku systému kontroly klimatu P2 Tlačítko zvedání zástěry P3 Otevřené tlačítko sklápění zástěry PR Senzor zpětné rychlosti PX Bezpečnostní senzor spuštění motoru R1 Obecné relé R2 Bezpečnostní relé kartáče R3 Relé dmychadla systému kontroly klimatu (*) RS (3) E 15

38 ČESKY PŘÍRUČKA UŽIVATELE R4 Relé senzoru zpětné rychlosti R5 Relé intermitence signálu o zatočení R6 Relé vodního čerpadla systému prachové kontroly R7 Ukazatel hladiny vody systému prachové kontroly R8 Relé zvedání zástěry R9 Relé uzavření zástěry R10 Relé výstražného světla přítomnosti vody v palivu R11 Relé výstražného světla zapalovací svíčky R12 Relé systému sytiče RS Odpor dmychadla systému kontroly klimatu (*) RX Bezpečnostní relé spuštění motoru RY Bezpečnostní relé spuštění motoru S1 Výstražné světlo žhavící svíčky S2 Výstražné světlo baterie S3 Výstražné světlo motorového oleje S4 Výstražné světlo chladicí kapaliny motoru S5 Výstražné světlo malého množství paliva S6 Výstražné světlo parkovací brzdy S7 Kontrolka přeplněného vzduchového fi ltru S8 Indikátorové světlo změny směru S9 Ukazatel výstražného světla při ohrožení S10 Světlo provozu S11 Jasné indikátorové světlo S12 Výstražné světlo nízké hladiny vody v prachovém kontrolním systému S13 Výstražné světlo zvednutého zásobníku S14 Výstražné světlo ZAPNUTÉHO vodního čerpadla S15 Měřidlo S16 Senzor vody v palivu S17 Výstražné světlo rotace kartáče S18 Pracovní světlo 3. kartáče S19 Výstražné světlo hlavní nádrže plného systému protiprachové kontroly S20 Výstražné světlo hlavní nádrže prázdného systému protiprachové kontroly S21 Výstražné světlo volitelného vybavení S22 Výstražné světlo přítomnosti vody v palivu T Klakson TA1 Snímač teploty vody TL1 Zadní kamera TL2 Přední kamera TM Ovládací tlačítko systému kontroly klimatu K1/4 Žhavicí svíčky SCHÉMA ZAPOJENÍ RAMENE 3. KARTÁČE (*) (Viz Obr. AS) A Deska relé 3. kartáče B Schéma zapojení desky 3. kartáče (vlevo a vpravo) C005 Vstupní konektor C006 Výstupní konektor D19/26 Dioda IN4007 D27/29 Dioda 6A60/P600K D59 Vstupní kontrolka čidla bezpečnosti otáček D60 Vstupní kontrolka čidla bezpečnosti zdvihu D61 Kontrolka vstupu tlačítka zdvihu EV1 Solenoidový ventil otáček EV2 Solenoidový ventil posunu vpravo EV3 Solenoidový ventil P1 Otevřené tlačítko zvedání kartáče P2 Tlačítko posunu ramene doleva (rotace) P3 Tlačítko posunu ramene doprava (rotace) P4 Otevřené tlačítko spouštění kartáče RL20 Relé spouštění kartáče RL21 Relé spouštění kartáče RR4/ RR5 Multi-odpor (*) Volitelné v některých zemích. Barevný kód BK BU BN GN GY OG PK RD VT WH Černá Světle modrá Hnědá Zelená Šedá Oranžová Růžová Červená Fialová Bílá (3) E RS 1300

39 PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY Hydraulický diagram (Viz Obr. AT) 81. Nádrž na olej hydraulického systému 82. Odčerpávací fi ltr 83. Sací fi ltr 84. Čerpadlo systému řízení 85. Naftový motor 86. Motor systému levého pohonu 87. Sestava řídicího ventilu pro doplňkový systém 88. Válec pro zvednutí přední zástěry 89. Zvedací válec zásobníku 90. Ruční čerpadlo 91. Motor bočního kartáče 92. Motor systému pravého pohonu 93. Chladič oleje hydraulického systému 94. Solenoidový ventil 95. Válec přesunu bočního vstupu sání 96. Válec zvedání vstupu sání 97. Zpětný ventil 98. Vyprazdňovací válec zásobníku 99. Posilovač řízení 100. Odlučovač toku (prioritní ventil) 101. Vedlejší čerpadlo a čerpadlo 3. kartáče 102. Čerpadlo větráku sání 103. Sestava řídicího ventilu pro větrák sání 104. Sestava řídicího ventilu přední zástěry 105. Motor větráku sání 106. Rozdělovač 3. kartáč (*) 107. Válec náklonu 3. kartáče (*) 108. Válec přesunu 3. kartáče (*) 109. Zpětný ventil (*) 110. Válec zvednutí 3. kartáče (*) 111. První válec přesunu 3. kartáče (*) 112. Rozdělovač motoru 3. kartáče (*) 113. Motor 3. kartáče (*) 114. Válec posilovače řízení 115. Asistent pohonného pedálu 116. Sací fi ltr 117. Sací filtr 118. Sací filtr 119. Prioritní ventil (*) 120. Čerpadlo pro systém vysokotlakého čištění (*) 121. Sání vody (*) 122. Výstup vody (*) (*) Volitelné v některých zemích. ELEKTRICKÉ POJISTKY V levém prostoru zadnís těny kabiny je elektrická skříň obsahující 3 pojistkové skříňky (3, 8 a 9, Obr. E). Kadá pojistková skříň je vybavena průhledným plastovým krytem a obsahuje následující pojistky: Pojistková skříň (3, Obr. E) 1. Pojistka systému sytiče (7,5 A) 2. Pojistka solenoidového ventilu zástěry (10 A) 3. Pojistka tlačítka zástěry (7,5 A) 4. Pojistka volitelného vybavení (10 A) 5. Pojistka dmychadla (20 A) 6. Pojistka solenoidového ventilu paliva (7,5 A) 7. Pojistka bezpečnosti kartáče (15 A) 8. Pojistka vodního čerpadla (15 A) Pojistková skříň (8, Obr. E) 1. Pojistka dmychadla systému kontroly klimatu (20 A) (*) 2. Pojistka systému kontroly klimatu (15 A) (*) 3. Pojistka stěrače čelního skla (10 A) 4. Pojistka blikacího světla (7,5 A) 5. Pojistka kontrolní jednotky žhavicí svíčky (7,5 A) 6. Pojistka měřiče (7,5 A) 7. Pojistka pro bzučák zpětného chodu (7,5 A) 8. Pojistka otevřeného zásobníku/víka (7,5 A) Pojistková skříň (9, Obr. E) 1. Pojistka levého pracovního světla (7,5 A) 2. Pojistka pravého pracovního světla (7,5 A) 3. Pojistka nízkého paprsku (10 A) 4. Pojistka vysokého paprsku (15 A) 5. Pojistka brzdného světla (7,5 A) 6. Pojistka klaksonu (7,5 A) 7. Pojistka výstražného světla při ohrožení/kabinového světla (10 A) 8. Pojistka znamení o změně směru (7,5 A) 9. Pojistka zapalovací svíčky (80 A) (*) Volitelné v některých zemích. PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI Kromě standardních komponent může být stroj vybaven následujícím příslušenstvím/možnostmi podle specifi ckého použití stroje: 3. kartáč (*) (**) Kartáče s tvrdšími a jemnějšími štětinami Rozsypávač soli (*) (**) Sněhový kartáč (*) (**) Sněhová fréza (*) (**) Kamera (*) Systém vysokotlakého čištění (*) (**) Audio jednotka (*) (**) (*) Volitelné v některých zemích. (**) Zametací stroj musí být vybaven příslušnými úchyty, aby bylo možno na něj upevnit tato příslušenství. RS (3) E 17

SR 1450 B-D PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1450 B-D PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1450 B-D PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33014811 Edition 3 2010-03 Printed

Részletesebben

RS 850 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 33014576(4)2008-02 E. Nilfisk

RS 850 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 33014576(4)2008-02 E. Nilfisk RS 850 Nilfisk RS 850 by Nilfisk Advance ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 33014576(4)2008-02 E A Сертификат за

Részletesebben

RS 1301 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

RS 1301 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY RS 1301 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA Nilfisk RS 1301 by Nilfisk Advance

Részletesebben

RS 502 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

RS 502 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY RS 502 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA Nilfisk 502 33019741 Edition 2 2009-12

Részletesebben

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 02/12 (2) 9099346000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234

Részletesebben

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 1464020000 Edition 1 2009-04 Printed

Részletesebben

RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019476 Edition 3 2010-02 Printed

Részletesebben

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Részletesebben

SR 1601 D3 / LPG3 / P3

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 SR 1601 D3 / LPG3 / P3 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019216 Edition 3

Részletesebben

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: SWEEPER RS 1300 P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROÈNIK ZA UPORABNIKA KULLANICI ELK TABI 33014091(2)2006-02 E A B 3 6 1 EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN

Részletesebben

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY 03/2012 (4) 33019216 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA

Részletesebben

RS 501 P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33015501(3)2008-02 E

RS 501 P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33015501(3)2008-02 E RS 501 ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33015501(3)2008-02 E A Conformity certificate Declaração de conformidade

Részletesebben

SWEEPER RS 1300 P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33014091(2)2007-05 E

SWEEPER RS 1300 P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33014091(2)2007-05 E SWEEPER RS 1300 ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33014091(2)2007-05 E A / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel

Részletesebben

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: FAC AC-SIMILE AAC SWEEPER RS 500 P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROÈNIK ZA UPORABNIKA KULLANICI ELK TABI 33014085(3)2006-06 E A B Model/Modell/ /Model/Model/Model :

Részletesebben

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

Részletesebben

FLOORTEC 350. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE ORIGINALANLEITUNG ČESKY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ INSTRUCTIONS D ORIGINE MAGYAR

FLOORTEC 350. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE ORIGINALANLEITUNG ČESKY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ INSTRUCTIONS D ORIGINE MAGYAR www.nilfisk-alto.com FLOORTE 350 ČESKY MGYR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČK UŽIVTELE ORIGINLNLEITUNG FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ INSTRUTIONS D ORIGINE NÁVOD N OSLUHU ÚDRŽU ORIGINL INSTRUTION PRIROČNIK Z UPORNIK ORIGINELE

Részletesebben

RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019476 Edition 2 2009-06 Printed

Részletesebben

RS 502 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

RS 502 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY RS 502 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA Nilfisk 502 33019741 Edition 1 2009-03

Részletesebben

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 02/2007 Revised 05/2015 (3) 9097054000 Česky Magyar Slovensky

Részletesebben

FLOORTEC R 680 B. www.nilfi sk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

FLOORTEC R 680 B. www.nilfi sk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA www.nilfi sk-alto.com FLOORTEC R 680 B ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 1463516000(1)2008-05 E Модел / Model /

Részletesebben

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C PŘÍRUČK UŽIVTELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ EREDETI UTSÍTÁSOK NÁVOD N OBSLUHU ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK Z UPORBNIK ORIGINLN NVODIL 9098684000 Edition 2 2010-12 Printed

Részletesebben

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25 EN PL Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 5 SK CS UK RO Akumulátorové prerezávacie Akumulátorové zahradnické acumulator NÁVOD

Részletesebben

SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 10/2006 Revised 08/2008 (2) 146 3080 000 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 908 4701 010-9084708010

Részletesebben

FLOORTEC R 670 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY ČESKY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK MAGYAR NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

FLOORTEC R 670 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY ČESKY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK MAGYAR NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY FLOORTEC R 670 B ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA

Részletesebben

SWEEPER SR 1800S P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROENIK ZA UPORABNIKA 33014818(2)2006-12 E

SWEEPER SR 1800S P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROENIK ZA UPORABNIKA 33014818(2)2006-12 E SWEEPER SR 1800S ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO TÜRKÇE P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROENIK ZA UPORABNIKA KULLANICI ELK TABI 33014818(2)2006-12 E P ÍRU KA UŽIVATELE

Részletesebben

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 03/2013 (1) 9099872000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC

Részletesebben

SC351 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SC351 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 03/2013 (1) 9099864000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA

Részletesebben

SC350 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SC350 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SC350 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Részletesebben

SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 04/2014 Revised 02/2016 (2) 9100000444 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087362020-9087365020

Részletesebben

SCRUBTEC 343B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY ČESKY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK MAGYAR NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SCRUBTEC 343B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY ČESKY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK MAGYAR NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 343B ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA

Részletesebben

SWEEPER SW 700S P PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 146 0676 000(5)2007-06 E

SWEEPER SW 700S P PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 146 0676 000(5)2007-06 E SWEEPER SW 700S P ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 146 0676 000(5)2007-06 E Модел / Model / Modell / Model / Modelo

Részletesebben

SWEEPER SR 1300H B P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 146 1062 000(3)2007-02 E

SWEEPER SR 1300H B P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 146 1062 000(3)2007-02 E SWEEPER SR 1300H B ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 146 1062 000(3)2007-02 E / Model / Modell / Model / Modelo /

Részletesebben

BA 410 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA. 909 5683 000 Edition 3 2008-11.

BA 410 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. BA 410 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 909 5683 000 Edition 3 2008-11 Printed in Italy setting standards Osv d ení o shod Konformitätserklärung

Részletesebben

hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami. Alulírottak igazoljuk, hogy a fent szabványok alapján hoztuk létre.

hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami. Alulírottak igazoljuk, hogy a fent szabványok alapján hoztuk létre. FAC AC-SIMILE AAC SWEEPER SR 1800C B-D P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROÈNIK ZA UPORABNIKA KULLANICI ELK TABI 33014817(2)2006-06 E A Model/Modell/ /Model/Model/Model

Részletesebben

FLOORTEC R 680 P. sk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

FLOORTEC R 680 P.  sk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA www.nilfi sk-alto.com FLOORTEC R 680 P ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 1463514000(1)2008-05 E Модел / Model /

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

www.nilfi sk-alto.com SCRUBTEC 233 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 9097883000(1)2008-06 E

www.nilfi sk-alto.com SCRUBTEC 233 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 9097883000(1)2008-06 E www.nilfi sk-alto.com SCRUBTEC 233 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 9097883000(1)2008-06 E Модел / Model / Modell

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

EN Circular Saw INSTRUCTION MANUAL 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 18 SK NÁVOD NA OBSLUHU 24 CS NÁVOD K OBSLUZE 30 HS6601

EN Circular Saw INSTRUCTION MANUAL 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 18 SK NÁVOD NA OBSLUHU 24 CS NÁVOD K OBSLUZE 30 HS6601 EN Circular Saw INSTRUCTION MANUAL 6 PL HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 8 SK NÁVOD NA OBSLUHU CS NÁVOD K OBSLUZE 0 UK RO DE 9 6 HS660 5 5 5 5.88 6 5 5.88 5.88 A B 0 5 SPECIFIKACE HS660 65 mm pod úhlem 0 5,5 mm

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ; HU; PL; RO; SK Pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci unistor, aurostor, geostor Bivalentní zásobník teplé vody pro solární zařízení VIH S Zásobník teplé vody

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

SC2000 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SC2000 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SC2000 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 01/2015 (1) 9100000383 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087360020-9087364020 Сертификат

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

BA BA 551D BA 551CD - BA 611D

BA BA 551D BA 551CD - BA 611D BA 551 - BA 551D BA 551CD - BA 611D PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 909 6752

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

SCRUBTEC R 253 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SCRUBTEC R 253 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SCRUBTEC R 253 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 01/2015 Revised 02/2016 (3) 9100000391 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087362020-9087365020

Részletesebben

BA 451 / 451D / 531 / 531D Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

BA 451 / 451D / 531 / 531D Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo BA 451 / 451D / 531 / 531D Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 06/2006 - Revised 03/2010 (4) 909 6748 000 Česky Magyar Slovensky Slovenščina

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 9097058000(1)2007-02 E /

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

Kezelöi kézikönyv. Henger RD 16. 0178395hu 005 0610

Kezelöi kézikönyv. Henger RD 16. 0178395hu 005 0610 Kezelöi kézikönyv Henger RD 16 0178395hu 005 0610 Copyright üzenet Copyright 2010.; tulajdonosa a Wacker Neuson Corporation. Minden jog fenntartva, ideértve a másolási és forgalmazási jogokat is. Ezt a

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

BA BA 451D BA BA 531D

BA BA 451D BA BA 531D BA 451 - BA 451D BA 531 - BA 531D PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 909 6748

Részletesebben

SCRUBTEC 545B 545BL 553B 553BL BOOST 5

SCRUBTEC 545B 545BL 553B 553BL BOOST 5 www.nilfi sk-alto.com SCRUBTEC 545B 545BL 553B 553BL BOOST 5 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

Sporák Tűzhely Sporák

Sporák Tűzhely Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 28 Sporák Tűzhely Sporák ZCE560N Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 6 Varná deska Denní používání

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

SC400 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SC400 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SC400 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 07/2012 - Revised 08/2013 (2) 9099612000 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087313020 Сертификат

Részletesebben

SCRUBTEC USER MANUAL 07/2012 (1) Model: PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC USER MANUAL 07/2012 (1) Model: PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 07/2012 (1) 9099644000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087317020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC

Részletesebben

SCRUBTEC Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SCRUBTEC Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SCRUBTEC 343.2 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 07/2012 (1) 9099644000 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087317020 Сертификат за

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Závěsné plynové kondenzační kotle Kondenzációs fali gázkazánok Centrale murale cu condensare, pe gaz HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Návod k použití určený pro uživatele a technika Felhasználói és szerelői

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EG 11 IMR (8896109) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

SWEEPER SW 700S B PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA (4) E

SWEEPER SW 700S B PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA (4) E SWEEPER SW 700S B ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 146 0594 000(4)2007-06 E Модел / Model / Modell / Model / Modelo

Részletesebben

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS 118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C76 - CZ - SK - PL - H 10/2007 Obsah Návod k použití... 2 Bezpečnost operátora...2 Obecné informace

Részletesebben

SCRUBTEC R R 366 R R 371 C

SCRUBTEC R R 366 R R 371 C www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC R 361 - R 366 R 371 - R 371 C ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 9097421000(1)2008-01

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU HERON EGM 65E AVR-3E (8896120) Generátor elektrického proudu / Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR GYÁRTÓ: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKÁCIÓK e-atland 5.0 MTB modell. Váz: slumínium keverék 6061

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky VII. Čištění a údržba V případě potřeby štít omyjte vlahým roztokem saponátu nebo mýdlovou vodou a osušte jej měkkým hadříkem. V žádném případě k čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, např.

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 AVR (8896116) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE

Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE F F Čeština Magyar Hrvatski Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE www.mt.com XPE04 METTLER TOLEDO StaticDetect

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 60 AVR-3E (8896114) Generátor elektrického proudu / Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben

L 76264 ETL. CS Návod k použití HU Használati útmutató

L 76264 ETL. CS Návod k použití HU Használati útmutató L 76264 ETL CS Návod k použití HU Használati útmutató 2 30 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu SK Elektromos áramot fejlesztő generátor HU

Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu SK Elektromos áramot fejlesztő generátor HU HERON EG 12 AVR (8896110) Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu Elektromos áramot fejlesztő generátor Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

TRAKTOR S NAKLADAČEM

TRAKTOR S NAKLADAČEM TRAKTOR S NAKLADAČEM CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Dříve než si začnou Vaše děti s touto hračkou hrát, prosím přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Dodržujte veškeré instrukce uvedené

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ HÖGKLASSIG HU ČESKY 4 MAGYAR 27 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 8 Denní používání 10 Flexibilní indukční varná zóna 12 Tipy a rady 16 Čištění a údržba

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 LPG-NG-1F (8896316) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben