L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS"

Átírás

1 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C76 - CZ - SK - PL - H 10/2007

2

3 Obsah Návod k použití... 2 Bezpečnost operátora...2 Obecné informace o používání vysavače...2 Správné používání...2 Verze...2 Klasifikace v souladu s normou EN Příloha AA...2 Emise prachu do prostředí...3 Všeobecná doporučení...3 Popis vysavače - Štítky...3 Volitelné sady...4 Příslušenství...4 Balení a vybalení...4 Příprava na spuštění - zapojení do sítě...4 Prodlužovací kabely...5 Suché použití...5 Údržba a opravy...5 Technické parametry - Rozměry...6 Ovladače a ukazatele (obr. 4)...7 Kontrola před spuštěním...7 Spouštění...7 Provoz vysavače...7 Natřásání hlavního filtru...7 Zastavování - Nouzové zastavení...8 Vyprázdnění nádoby...8 Na konci čisticích prací...9 Údržba, čištění a dekontaminace...9 Demontáž a výměna hlavního a HEPA filtru...9 Výměna hlavního filtru...10 Výměna filtru HEPA...10 Kontrola a čištění větráku na chlazení motoru...10 Kontrola těsnosti...11 Likvidace vysavače...11 Schémata zapojení...11 Doporučené náhradní díly...12 Odstraňování závad...12 Servisní středisko výrobce...12 CZ 10/ C76

4 Návod k použití Přečtěte si provozní pokyny a dodržujte důležitá bezpečnostní doporučení označená: Bezpečnost operátora Před spuštěním vysavače je naprosto nezbytné přečíst si tyto provozní pokyny a mít je po ruce pro případnou potřebu. Vysavač mohou používat pouze osoby, které jsou seznámené s jeho funkcemi a byly výslovně určeny a vyškoleny k tomuto účelu. Před použitím vysavače musí být operátoři informováni a proškoleni o tom, jak vysavač pracuje a na jaké látky je jeho používání povoleno včetně bezpečného způsobu vyjmutí a likvidace vysátého materiálu. Obecné informace o používání vysavače Používání vysavače se řídí zákony, které jsou platné v zemi, kde je používán. Kromě provozních pokynů a platných zákonů v zemi používání vysavače je třeba dodržovat i technické předpisy pro zajištění bezpečného a správného provozu (legislativa týkající se životního prostředí a bzpečnosti práce, tzn. Směrnice EU 89/391/EC a následné směrnice). Neprovádějte žádnou operaci, která by mohla ohrozit bezpečnost lidí, majetku a živnotního prostředí. Dodržujte bezpečnostní rady a pokyny obsažené v této příručce. Správné používání Tento vysavač je vhodný pro kolektivní použití, např. v hotelích, školách, nemocnicích, závodech, obchodech, kancelářích a rezidencích. Vysavače popsané v této příručce jsou určeny pro průmyslové využití. Vyrábějí se v různých verzích a na různá použití. Vysavač byl určen na použití jen jedním operátorem. Verze Klasifikace prachu Tento vysavač se vyrábí ve dvou verzích: 1 - normální verze: není vhodná pro vysávání nebezpečných, hořlavých/výbušných prachů. 2 - verze pro zdraví škodlivé prachy: třídy L, M, H. V tomto případě je vysavač vhodný pro použití na nebezpečné, nehořlavé/nevýbušné prachy v souladu s referenční normou EN , odst. AA b), c). Zkontrolujte na štítku s parametry a na štítku na vysavači, jaká je tolerovaná třída nebezpečnosti prachu: L (nízké riziko), M (střední riziko), H (vysoké riziko). CZ Klasifikace v souladu s normou EN Příloha AA Vysavače pro zdraví škodlivý prach jsou klasifikovány v souladu s následujícími kategoriemi prachu: 1- L (nízké riziko) vhodné pro separaci prachu s limitem vystavení vyšším než 1 mg/m 3, v závislosti na zabíraném objemu; 2- M (střední riziko) vhodné pro separaci prachu s limitem vystavení vyšším než 0,1 mg/m 3, v závislosti na zabíraném objemu; 3 - H (vysoké riziko) pro separaci všech prachů s limitem vystavení nižším než 0,1 mg/m 3, v závislosti na zabíraném objemu, a to včetně karcinogenních a patogenních prachů. C /2007

5 Emise prachu do prostředí Indikativní hodnoty výkonnosti: - normální verze (nevhodná pro vysávání nebezpečných prachů): zachytí nejméně 99,1% částeček o rozměnu 3 μm; - verze pro zdraví škodlivé prachy (Třídy L - M - H) L zachytí nejméně 99,1% částeček o rozměnu 3 μm; M zachytí nejméně 99,9% částeček o rozměnu 3 μm; H, absolutní filtr třídy H14 podle EN1822. Všeobecná doporučení - Riziko vypuknutí požáru a výbuchů. Vysavač je možno použít, když aktivní zdroje vznícení nebudou vysávány. Je zakázáno vysávat následující materiály: hořící materiály (žhavý popel, uhlíky, zapálené cigarety, atd.), kapalin. Je zakázáno vysávat následující materiály: výbušné prachy nebo ty, které se mohou spontánně vznítit (např. hliníkový nebo magnéziový prach, atd.). Vysavač není vhodný na vysávání výbušných nebo podobných látek dle ustanovení zákonů týkajících se výbušných látek, zejména: kapalných paliv a směsí hořlavých prachů a kapalin. Náhlá situace Pokud dojde k náhlé situaci: - prasknutí filtru - vypuknutí požáru - zkrat - blokování motoru - zásah elektrickým proudem - atd.; vypněte vysavač, odpojte jej ze sítě a požádejte o pomoc kvalifikovaný personál. Poznámka Ověřte povolené látky. Vysavače nesmějí být používány nebo skladovány venku nebo na vlhkých místech. Popis vysavače - Štítky Viz obr. 1. Seznam štítků - obr. 1 A - Identifikační destička: Kód modelu, který obsahuje třídu (L, M, H), technická data, sériové číslo, označení CE, rok výroby. B - Nádoba na prach C - Zámky D - Rukojeť E - Vstup F - Kryt vstupu (jen pro vysavače třídy M - H) G - Výstražný štítek (jen pro vysavače třídy L - M - H) H - Výstup I - Výstražný štítek Upozorňuje obsluhu na skutečnost, že filtr lze natřásat pouze tehdy, když je vysavač vypnutý (viz také odst. Natřásání primárního filtru ). L - Výkonový štítek na panelu Oznamuje, že panel je napájen napětím uvedeným na datovém štítku. N - Varovný štítek Udává, že stroj se nesmí likvidovat s ostatním domovním odpadem na konci životnosti (viz Likvidace vysavače ). Tento vysavač vytváří silný proud vzduchu, který je vtahován vstupem E a vychází výstupem H. Před zapnutím vysavače zapojte hadici do vstupu a pak připojte požadovaný nástroj na koncovou část (viz katalog příslušenství výrobce nebo kontaktujte Servisní středisko). Průměry povolených hadic jsou uvedeny v tabulce technických parametrů. Tento vysavač je vybaven vnitřní odrazovou deskou, která uvádí vysáté létky do kruhového odstředivého pohybu, během něhož padají do nádoby. Vysavač je vybaven primárním filtrem, který umožňuje jej použít pro většinu použití. K dispozici jsou různé typy primárního filtru: standard a třídy L - M pro typy prachu, které jsou zdraví škodlivé. Kromě primárního filtru, který zachytí většinu běžných typů prachu, lze vysavač vybavit sekundárním filtrem (absolutní H) s vyšší filtrační kapacitou na jemný prach a prach, který je zdraví škodlivý. CZ 10/ C76

6 CZ Volitelné sady Pro konverzi vysavače jsou k dispozici tyto volitelné sady: - mřížka a stlačovač; - nádoba na prach v papírovém sáčku. Na požádání může být vysavač dodán s již nainstalovanými volitelnými sadami. Je však možné je instalovat i později. Kontaktujte prosím prodejní síť výrobce pro další detaily. Pokyny s návodem, jak upevnit volitelné sady a příslušné příručky pro provoz a údržbu se dodávají společně s volitelnými sadami. Používejte jen originální volitelné sady dodávané a schválené výrobcem. Příslušenství K dispozici jsou různá příslušenství; viz katalog příslušenství výrobce. Používejte jen originální příslušenství dodávané a schválené výrobcem. Balení a vybalení Obalové materiály zlikvidujte v souladu s platnými zákony. Balení v kartonové krabici (obr. 2) Model L, M, H A (mm) 600 B (mm) 600 C (mm) Hmotnost včetně obalu (kg) 33 Příprava na spuštění - zapojení do sítě - Ujistěte se, že vysavač je v dokonalém stavu, než s ním začnete pracovat. - Před zapojením vysavače do sítě se ujistěte, že hodnoty napětí uvedené na datovém štítku odpovídají hodnotám v elektrické síti. - Zapojte vysavač do zásuvky s řádně instalovaným uzemněním. - Zkontrolujte, zda je vysavač vypnutý - Zásuvky a konektory připojovacích kabelů musí být ochráněny před vodou. - Ujistěte se, že zapojení do elektrické sítě a zásuvka jsou v pořádku. - Používejte vysavače jen tehdy, když jsou kabely, které jej připojují do sítě, v dokonalém stavu (poškozené kabely mohou způsobit zásah elektrickým proudem!). - Pravidelně kontrolujte, zda elektrický kabel nevykazuje známky přílišného opotřebení, poškození, praskání či stárnutí. Když je vysavač v provozu: - nepřejíždějte, netahejte, nepoškozujte a nechoďte po kabelu, který jej připojuje do sítě. - odpojujte kabel ze sítě jen vyjmutím zásuvky (netahejte za kabel). - vyměňujte napájecí kabel jen za stejný typ, jako je originál: HO7 RN - F. Stejné pravidlo platí pro použití prodlužovacího kabelu. - kabel musí vyměnit zaměstnanci servisního střediska výrobce nebo ekvivalentně kvalifikovaný personál. C76 10/2007

7 Prodlužovací kabely Pokud používáte prodlužovací kabel, ujistěte se, že je vhodný pro příkon a stupeň ochrany vysavače. Minimální průřez prodlužovacím kabelem L = 20 m max - Kabel = HO7 RB - F. Max výkon (kw) Minimální průměr (mm 2 ) , Zásuvky, zástrčky, konektory a instalace prodlužovacího kabelu musí zachovávat stupeň ochrany IP vysavače podle vyznačení na datovém štítku. Zásuvka vysavače musí být ochráněna diferenciálovým přerušovačem obvodu s omezením přepětí, který vypne přívod energie, pokud proud šířený k zemi překročí 30 ma po dobu 30 ms, nebo ekvivalentní ochranný obvod. Údržba a opravy Odpojte vysavač ze zdroje napájení, než přisoutpíte k čištění, servisu, výměně dílů nebo přestavbě na jinou verzi/variantu, zásuvka musí být odpojena ze sítě. - Provádějte jen údržbové práce popsané v této příručce. - Používejte jen originální náhradní díly. - Vysavač nijak neupravujte. Nedodržením těchto pokynů můžete ohrozit svou bezpečnost. Takový krok navíc okamžitě znehodnotí prohlášení o souladu EC vydávané s vysavačem. Pro provedení údržbových prací, které nejsou popsány v této příručce, kontaktujte servisní středisko výrobce nebo jeho prodejní síť. Nikdy na vysavač nestříkejte vodu: takový krok představuje riziko pro osoby a mohl by způsobit zkratování zdroje. Vyhledejte poslední vydání směrnic Evropské unie, zákony v zemi používání a aktuální platné normy (UNI - CEI - EN), zejména evropskou normu EN Suché použití Poznámka CZ Dodávané filtry a bezpečnostní kontejner (pokud existuje) musí být správně nainstalovány. Dodržujte bezpečnostní pokyny vztahující se na materiály, na něž je vysavač používán. 10/ C76

8 Technické parametry - Rozměry Technické parametry Parametr Jednotky měření L, M, H Napětí / kmitočet Volty/Hz 230/50-60 Příkon kw 1 Výkon (EN ) kw 1 Hmotnost kg 26 Hladina hlučnosti db(a) 75 Ochrana IP 43 Izolace třída F Objemy L 25 Vstup mm Ø 50 Max. vakuum mm H 2 O Maximální průtok vzduchu bez hadice a redukcí l/m Maximální průtok vzduchu(m 3 hadice Ø 40 mm) l/m Hadice povolené pro třídy L a standard mm Ø 50 Hadice povolené pro třídy M a H mm Ø 40 Plocha primárního filtru ( L a M ) m 2 0,8 Plocha horního absolutního filtru H m 2 1,2 Účinnost absolutního filtru podle metody MPPS (EN 1822) % 99,995 (H14) Poznámka - Podmínky skladování: T: C / Vlhkost: 85% - Podmínky provozu: Maximální nadmořská výška 800 m (až m se sníženým výkonem) T: C / Vlhkost: 85% CZ C /2007

9 Rozměry (obr. 3) Model A (mm) B (mm) C (mm) L, M, H Ovladače a ukazatele (obr. 4) A - Spínač sacího motoru; B - Světelný ukazatel napájení ze sítě; - pokud svítí světelný ukazatel: přívod elektrické energie funguje; - pokud nesvítí světelný ukazatel: přívod elektrické energie je odpojen; C - Světelný ukazatel zanesení primárního filtru; - pokud svítí světelný ukazatel: filtr je ucpaný; - pokud nesvítí světelný ukazatel: filtr je v provohu. Kontrola před spuštěním Před spuštěním zkontrolujte, zda: - Filtry jsou nainstalovány; - Všechny svorky jsou pevně uzamčeny; - Vysávací hadice A a příslušenství jsou správně zapojeny na vstupu B (obr. 5). - Sáček nebo bezpečnostní kontejner jsou nainstalovány, pokud existují. - Nepoužívejte vysavač, pokud je filtr závadný. Spouštění - Zablokujte brzdy pastorků E (obr. 6) (je-li jí stroj vybaven) před spuštěním vysavače; - Stiskněte tlačítko A - obr. 4. Provoz vysavače Mod. 118 provoz Ucpání primárního filtru způsobí snížení sacího výkonu; je tedy nezbytné: - natřást primární filtr pomocí páky A ; - pokud problém přetrvává, vyměňte filtr (viz Výměna primárního filtru). Mod. 118 M a 118 H provoz Kontrola proudění: - Když je vysavač v provozu, ukazatel C (obr. 4) nesmí svítit, aby se zajistilo, že rychlost vstupního vzduchu neklesne pod bezpečnostní hodnotu 20 ms; - Pokud se ukazatel rozsvítí, znamená to, že rychlost vzduchu ve vysávací hadici je 20 ms a že vysavač nepracuje v bezpečných podmínkách. Filtry je třeba vyměnit nebo vyčistit. - Zavřete sací hadici; ukazatel světla C (obr. 4) se musí rozsvítit. Pokud vysavač patří do třídy M nebo H, používejte jen hadice s průměry, které odpovídají hodnotám uvedeným v tabulce technických dat, aby se předešlo k poklesu rychlosti vzduchu pod 20 ms. Když vysavač pracuje, kontrolujte vždy, že světelný ukazatel C (obr. 4) nesvítí. V případě nastálé chyby nalistujte kapitolu Odstraňování závad. Natřásání hlavního filtru Podle množství vysátého prachu, a pokud se rozsvítí ukazatel C (obr. 4), protřeste primární filtr pákou A (obr. 7). Před natřásáním filtru vysavač zastavte. Nenatřásejte filtr, když je vysavač zapnutý, mohlo by totiž dojít k poškození filtru samotného. Před znovuspuštěním vysavače počkejte, aby si prach mohl sednout. Filtrační prvek vyměňte, pokud světelný ukazatel stále svítí i po natřesení filtru (viz odstavec Výměna primárního filtru ). CZ 10/ C76

10 Zastavování - Nouzové zastavení Stiskněte tlačítko A - obr. 4. Vyprázdnění nádoby Před dalším pokračováním těchto prací vypněte vysavač a vytáhněte zásuvku ze sítě. Zkontrolujte třídu vysavače. - Před vyprázdněním kontejneru doporučujeme vyčistit filtr (viz odstavec Natřásání hlavního filtru ). a) Normální verze nevhodná pro vysávání nebezpečných prachů - Uvolněte nádobu na prach A (obr. 10), pak ji vyjměte a vyprázdněte. - Ujistěte se, že je těsnění v dokonalém stavu a správně umístěno. - Umístěte nádobu zpět na místo a znovu ji zajistěte. Plastový sáček Na sběr prachu lze použít plastový sáček (kód ) (viz obr. 8). V tomto případě musí být vysavač vybaven volitelným příslušenstvím (stlačovač a mřízka, obr. 8). Papírový sáček Papírový sáček A - obr. 9 lze použít na sběr prachu. V tomto případě musí být vysavač vybaven volitelným příslušenstvím (nádoba na prach B a kryt C - obr. 9). - Tyto operace smí provádět jen proškolený a kvalifikovaný pracovník v náležitém oděvu v souladu s platnými zákony. - Při této práci dejte pozor, aby nedošlo ke zvíření prachu. Používejte ochrannou masku P3. - Chcete-li zlikvidovat prach, který je nebezpečný a/nebo zdraví škodlivý, můžete použít plastový sáček (kód 40100) nebo bezpečnostní nádobu ABS (kód ). - Kontejner a/nebo sáček musí být zlikvidován jen kvalifikovaným pracovníkem a podle platných zákonů. Výměna bezpečnostního kontejneru - Umístěte sací hadici na bezpečné bezprašné místo; - uvolněte nádobu na prach I (obr. 13); - zavřete bezpečnostní nádobu dodávaným krytem, sejměte ji z nádoby na prach I (obr. 13), a vyměňte ji za prázdnou. - Znovu spusťte motor, aby prach nebyl rozfoukán do stran. - Ujistěte se, že je těsnění v dokonalém stavu a správně umístěno. - Vypněte motor, usaďte na místo prázdný kontejner a upevněte jej na místě. CZ b) Verze pro zdraví škodlivé prachy Třídy M - H vhodné pro vysávání nebezpečných a/nebo karcinogenních typů prachu. C /2007

11 Na konci čisticích prací 1 - Vypněte vysavač a vyjměte zásuvku ze sítě. 2 - Naviňte elektrický připojovací kabel (obr. 14). 3 - Vyprázdněte kontejner dle popisu v odstavci Vyprazdňování kontejnerů. Vyčistěte vysavač podle popisu v odstavci Údržba, čištění a dekontaminace. 4 - Umyjte kontejner čistou vodou, pokud jste vysávali agresivní látky. 5 - Skladujte vysavač na suchém místě mimo dosah nepovolaných osob. 6 - Uzavřete vstup správnou zátkou A (obr. 14), pokud vysavač přenášíte nebo nepoužíváte (zejména v případě verzí M, H). Údržba, čištění a dekontaminace DŮLEŽITÉ: opatření popsaná níže je třeba dodržet během všech údržbových prací včetně čištění a výměny primárního i absolutního filtru. a) Aby uživatel mohl provádět pdržbové práce, musí být vysavač rozebrán, vyčištěn a odtažen co možná nejdále, aby nedošlo k ohrožení pracovníků údržby či jiných osob. Mezi vhodné opatření patří dekontaminace před demontáží vysavače, adekvátní filtrace výfuku vzduchu z místnosti, v níž dochází k demontáži, čištění údržbové oblasti a vhodná osobní ochrana. b) Pokud vysavač patří do třídy M nebo H, vnější součásti je nutné dekontaminovat čištěním a vysáváním, odprášit nebo potřít přípravkem, než jej vyjmete z rizikové oblasti. Všechny části vysavače musí být považovány za kontaminované, když jsou vyjímány z rizikové oblasti, a je třeba provést vhodné kroky, aby nedošlo k rozprášení prachu. Při provádění údržby nebo oprav, všechny kontaminované prvky, které nelze řádně vyčistit, musí být zlikvidovány. Tyto prvky je třeba odstranit v zapečetěných sáčcích podle uplatnitelných nařízení a v souladu s místními zákony ohledně likvidace takovýchto materiálů. Tento postup je také nutno, když jsou filtry eliminovány (primární a absolutní filtr). DŮLEŽITÉ: prostory, které nejsou prachotěsné je třeba otevřít vhodnými nástroji (šroubovák, klíče atd.) a řádně vyčistit. c) Účinnost filtrace zařízení třídy H by se měla kontrolovat nejméně jednou ročně nebo i častěji, pokud to národní legislativa vyžaduje. Účinnost filtrace zařízení se testuje podle testovacího postupu uvedeného v normě DIN EN AA Pokud je výsledek negativní, je nutno test zopakovat s novým primárním filtrem. d) POZOR: Tento spotřebič obsahuje prach škodlivý zdraví. Údržbu a vyprazdňování včetně vyjímání prachu z nádoby smí provádět jen specializovaný personál používající ochranné oděvy. Nezačínejte bez kompletního systému filtrace. e) Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) s tělesnými nebo smyslovými potížemi nebo duševními problémy či s nedostatečným školením a/nebo znalostmi, kteří musí být vždy pod dohledem zkušených osob nebo používat rady od nich směřující k použití spotřebiče. Používejte jen originální náhradní díly dodávané a schválené výrobcem. Demontáž a výměna hlavního a HEPA filtru Když se vysavač používá na vysávání nebezpečných látek, jsou filtry kontaminovány, takže: - pracujte opatrně a nerozlijte vysátý prach a/nebo materiál; - umístěte demontovaný a/nebo vyměněný filtr do uzavřeného plastového sáčku; - neprodyšně sáček uzavřete; - zlikvidujte filtr v souladu s platnými zákony. Výměna filtru je vážná záležitost. Filtr se musí nahradit jiným s identickými charakteristikami, filtrační plochou a ve stejné kategorii. Jinak nebude vysavač správně fungovat. CZ 10/ C76

12 Výměna hlavního filtru Zkontrolujte třídu vysavače (L, M, H). Při této práci dejte pozor, aby nedošlo ke zvíření prachu. Používejte P3 masku a jiné ochranné oděvy včetně ochranných rukavic (DPI) vhodných pro nebezpečnou povahu sebraného prachu, viz platné zákony. Před dalším pokračováním těchto prací vypněte vysavač a vytáhněte zásuvku ze sítě. Výměna primárního filtru (obr. 16) Demontáž - Uvolněte zavírací háčky A a vyjměte desku B. - Zvedněte filtr C a vsuňte ruku dovnitř k závlačce D a pak ji vyjměte, abyste uvolnili páku E natřásání filtru z kroužku F. - Zvedněte filtr C, odpojte svorky G a odepněte kroužek F z filtru. - Odšroubujte svorku H a sejměte kroužek I. Montáž - Namontujte západku a držák starého filtru na nový. - Nasaďte kroužek F na filtr C pomocí svorek G dodávaných společně s filtrem. - Nasaďte filtr na filtrační komoru, pak nainstalujte závlačku D osazením kroužku F na páku E natřásání filtru. - Nainstalujte desku B a upevněte ji pomocí dvou zavíracích háčků A. Zlikvidujte filtr v souladu s platnými zákony. Výměna filtru HEPA - Verze pro zdraví škodlivé prachy: Třída H. Při této práci dejte pozor, aby nedošlo ke zvíření prachu. Používejte P3 masku a jiné ochranné oděvy včetně ochranných rukavic (DPI) vhodných pro nebezpečnou povahu sebraného prachu, viz platné zákony. Výměna horního absolutního filtru (obr. 17) Demontáž - Uvolněte háčky C a zvedněte desku D. - Odšroubujte tlačítko G a vyjměte matici F pod filtrem E. - Zakryjte filtr E plastovým sáčkem a sejměte jej. - Hermeticky uzavřete plastový sáček a zasuňte novou filtrační jednotku odpovídající platným zákonům a kryt znovu hermeticky zavřete. Montáž Montáž provádějte v tomto pořadí: - absolutní filtr; - matice a středové tlačítko pro uzamykání; - deska zablokujete ji pomocí háčků C. Kontrola a čištění větráku na chlazení motoru Pravidelně čistěte větrák na chlazení motoru, aby se motor nepřehříval, zejména pokud vysavač používáte na prašném místě. CZ C /2007

13 Kontrola těsnosti Kontrola hadic Zkontrolujte, zda je hadice A (obr. 15) v dobrém stavu a správně upevněná. Pokud je hadice poškozena, rozbita nebo špatně připojena ke spojům, musí být vyměněna. Při práci s lepkavými materiály kontrolujte případně ucpávky podél hadice, ve vstupu a na odrazové desce uvnitř filtrační komory. Oškrábněte vstup zvenčí a odstraňte usazený odpad dle návodu v obr. 15. Kontrola těsnosti krytu Pokud těsnění A (obr. 11) pod krytem D je povolené, odšroubujte šrouby B, které blokují zamykací háčky C na místě, a nechte je sklouznout dolů, dokud se deska D dokonale neuzavře. Nyní dotáhněte blokovací šrouby B. Vyměňte těsnění A - obr. 11, pokud stupeň těsnosti stále není optimální. Kontrola těsnosti filtrační komory Pokud těsnění A - obr 12 mezi kontejnerem a filtrační komorou C nemůže zaručit těsnost: - povolte čtyři šrouby B, které blokují filtrační komoru C u kostry vysavače - nechte filtrační komoru C klesnout a dotáhněte šrouby B, jakmile dorazí do pozice utažení. Těsnění je třeba vyměnit, pokud je potrhané, rozřízlé atd... Vyměňte těsnění A, pokud stupeň těsnosti stále není optimální. Správná likvidace (elektrický a elektronický odpad) (použitelné v Evropské unii a zemích zajišťujících systém třídění odpadu) Výše uvedený symbol ( N, obr. 1) umístěný na výrobku nebo jeho dokumentaci ukazuje, že výrobek nelze zlikvidovat s jiným domovním odpadem na konci jeho cyklu životnosti. Pro prevenci poškození životního prostředí nebo zdraví způsobeného nesprávnou likvidací odpadu oddělte tento produkt od ostatního odpadu a recyklujte jej zodpovědně tak, abyste podpořili obnovitelné používání zdrojů materiálu. Domácí uživatelé by měli kontaktovat prodejce nebo místní kancelář poskytující informace o třídění odpadu a recyklaci tohoto výrobku. Společnosti by měly kontaktovat dodavatele a ověřit si podmínky nákupní smlouvy. Tento výrobek není možné likvidovat společně s jiným komerčním odpadem. Schémata zapojení Viz obr. 18. Seznam schémat zapojení Jméno Díl Kód J1 Filtr proti zacpání H1 Ukazatel desky napětí S1 Spínače motoru Likvidace vysavače Vysavač zlikvidujte v souladu s platnými zákony. CZ 10/ C76

14 Doporučené náhradní díly Následuje přehled náhradních dílů, které byste měli mít po ruce, abyste urychlili údržbu (obr. 19). Seznam doporučených náhradních dílů (obr. 19) Umíst. Popis Mod. Rozm. Číslo kódu 1 Hvězdicový filtr L L Ø Hvězdicový filtr M 118 M H Ø Kroužek filtru L, M, H Ø Jednofázový motor 1000 W Těsnění filtračního kroužku L, M, H Ø Svorka filtru L, M, H Ø Absolutní filtr H 118 H Ø Nádoba/kryt 118 L, M, H Ø Odstraňování závad CZ Vysavač se nespustí Problém Příčina Náprava Zvyšují se otáčky vysavače Z vysavače uniká prach Chybí napájení Ucpaný primární filtr Ucpaná sací hadice Roztržený filtr Nedostatečný filtr Zkontrolujte energii v zásuvce Zkontrolujte stav zástrčky a kabelu Požádejte o asistenci provedenou kvalifikovaným technikem výrobce Protřeste filtr. Pokud to nestačí, vyměňte ho. Zkontrolujte sací trubici a vyčistěte ji. Nahraďte ho jiným ve stejném typu Nahraďte ho jiným ve vhodném typu a proveďte kontrolu. Hlučný sací motor Opotřebované nebo rozbité uhlíky Vyjměte a vyměnte uhlíky motoru Elektrostatický náboj na vysavači Servisní středisko výrobce Prostudujte prosím přílohu. Neexistující nebo nedostatečné uzemnění Zkontrolujte uzemnění, zejména spoj se vstupem; hadice navíc musí být přísně antistatická C /2007

15 Obsah Návod na použitie... 2 Bezpečnosť obsluhy...2 Všeobecné informácie o použití vysávača...2 Správne použitie...2 Verzie...2 Klasifikácia v súlade so štandardmi EN Príloha AA...2 Emisia prachu do okolia...3 Všeobecné odporúčania...3 Popis vysávača - štítky...3 Voliteľné sady...4 Príslušenstvo...4 Balenie a rozbaľovanie...4 Spustenie - pripojenie sieťového napájania...4 Predĺžovacie káble...5 Suché použitia...5 Údržba a opravy...5 Technické údaje - Rozmery...6 Ovládacie prvky a indikátory (obr. 4)...7 Kontrola pred spustením...7 Zapínanie...7 Prevádzka vysávača...7 Striasanie hlavného filtra...7 Zastavenie - núdzové zastavenie...8 Vyprázdnenie nádoby...8 Na konci čistenia...9 Údržba, čistenie a dekontaminácia...9 Demontáž a výmena hlávného filtra a filtra HEPA...9 Výmena hlavného filtru...10 Výmena filtra HEPA...10 Kontrola a čistenie chladiaceho ventilátora motora...10 Kontrola utesnenia...11 Likvidácia vysávača...11 Nákresy elektrického pripojenia...11 Odporúčané náhradné diele...12 Riešenie problémov...12 Servisné centrum výrobcu...12 SK 10/ C76

16 Návod na použitie Prečítajte si tieto návody pre použitie a dodržiavajte dôležité bezpečnostné nariadenia označené: Bezpečnosť obsluhy Pred naštartovaním vysávača je absolútne potrebné, aby ste si prečítali tento návod k obsluhe a mali ho po ruke pre konzultáciu. Vysávač môžu používať len ľudia, ktorí sú oboznámení so spôsobom, ako funguje, ktorí majú povolenie a sú pre tento účel školení. Pred použitím vysávača sa musí obsluha informovať, poučiť a vyškoliť o tom, ako funguje a pre aké materiály je jeho použitie povolené vrátane bezpečného spôsobu odstránenia a likvidácie vysatého materiálu. Všeobecné informácie o použití vysávača Na použitie vysávača sa vzťahujú platné zákony krajiny, kde sa používa. Okrem návodu pre použitie a platných zákonov danej krajiny, kde sa vysávač používa, sa musia dodržiavať technické nariadenia pre zaistenie bezpečnej a správnej prevádzky (Zákony týkajúce sa životného prostredia a bezpečnosti práce, t.j. smernica Európskej Únie 89/391/ES a nasledujúce smernice). Nevykonávajte žiadnu činnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť ľudí, majetku a životného prostredia. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a predpisy v tomto návode k používaniu. Správne použitie Tento vysávač je vhodný pre kolektívne použitie, napríklad v hoteloch, nemocniciach, továrňach, obchodoch a rezidenciách. Vysávače opísané v tejto prevádzkovej príručke sú navrhnuté na priemyselné použitie. Sú vyrobené v rôznych verziách a pre rôzne použitie. Vysávač sa navrhol, aby sa používal jedným obsluhujúcim pracovníkom. Verzie Klasifikácia prachu Tento vysávač je vyrobený v dvoch verziách: 1 - normálna verzia: nie je vhodné pre vysávanie nebezpečných a horľavých/výbušných prachov. 2 - verzie pre prachy nebezpečné pre zdravie: triedy L - M - H. V tomto prípade je vysávač vhodný na použitie s nebezpečným a nehorľavým/ nevýbušným prachom podľa referenčnej normy EN , časť. AA b), c). Skontrolujte tolerovanú triedu nebezpečnosti prachov na dátovom štítku a na štítku nalepenom na vysávači: L (nízke riziko), M (stredné riziko), H (vysoké riziko). SK Klasifikácia v súlade so štandardmi EN Príloha AA Vysávače určené pre prachy nebezpečné na zdravie sa klasifikujú podľa nasledujúcej klasifikácii prachov: 1 - L (nízke riziko) vhodné na oddeľovanie prachu s limitnou hodnotou vystavenia presahujúcou 1 mg/m 3 v závislosti od naplneného objemu; 2 - M (stredné riziko) vhodné pre oddelenie prachu s limitnou hodnotou vystavenia presahujúcou 0,1 mg/m 3 v závislosti od naplneného objemu; 3 - H (vysoké riziko) vhodné pre oddeľovanie všetkých prachov s limitnou hodnotou vystavenia presahujúcou 0,1 mg/m 3 v závislosti od naplneného objemu vrátane karcinogénnych a patogénnych prachov. C /2007

17 Emisia prachu do okolia Indikatívne hodnoty výkonu: - normálna verzia (nie je vhodné pre vysávanie nebezpečného prachu): zadrží aspoň 99,1 % častíc merajúcich 3 μm; - verzie pre prach nebezpečný na zdravie (Triedy L - M - H) L, zadrží aspoň 99,1 % častíc merajúcich 3 μm; M, zadrží aspoň 99,9% častíc merajúcich 3 μm; H, absolútna trieda filtra H14 podľa EN1822. Všeobecné odporúčania - Riziko vypuknutia požiaru a výbuchov. Vysávač sa môžu použiť len v prípade, ak sa nejdú vysávať aktívne zápalné zdroje. Je zakázané vysávať nasledujúce materiály: horiace materiály (uhlíky, horúci popol, zapálené cigarety atď.), kvapaliny. Je zakázané vysávať nasledujúce materiály: výbušný prach alebo prach, ktorý sa môže spontánne zapáliť (ako napríklad magnéziový alebo hliníkový prach atď.). Vysávač nie je vhodný pre vysávanie výbušných alebo podobných látok podľa určenia v zákonoch vzťahujúcich sa na výbušné látky, a to obzvlášť: kvapalné palivá a zmesi horľavého prachu a kvapalín. Stav núdze Ak dojde k stavu núdze: - prasknutie filtra - vypuknutie požiaru - skrat - zablokovanie motora - zásah elektrickým prúdom - atď.; vypnite vysávač, odpojte ho a požiadajte, aby asistenciu vykonal kvalifikovaný personál. Poznámka Skontrolujte akúkoľvek tolerovanú látku. Vysávač sa nesmie používať ani skladovať v exteriéri alebo na vlhkých miestach. Popis vysávača - štítky Viď obr. 1. Zoznam štítkov - obr. 1 A - Identifikačný štítok: Kód modelu obsahuje triedu (L, M, H), technické údaje, sériové číslo, označenie CE, rok výroby B - Nádoba na prach C - Západky D - Rukoväť E - Prívod F - Zátka prívodu (iba pre triedy vysávačov M - H) G - Výstražný štítok (iba pre triedy vysávačov L - M - H) H - Zásuvka I - Upozorňujúci štítok Pritiahne pozornosť obsluhy na fakt, že filter sa musí zatriasť iba v prípade, ak je vysávač vypnutý (pozrite si tiež časť Zatrasenie predfiltrom ). L - Štítok výkonu panelu Naznačí, že panel je napájaný napätím, ktoré je uvedené na štítku s údajmi. N - Výstražný štítok Naznačuje, že stroj sa nemôže likvidovať s iným domovým odpadom na konci jeho životnosti (pozrite si časť Likvidácia vysávača ). Tento vysávač vytvorí silný prietok vzduchu, ktorý sa nasáva cez vstup E a vyfukuje sa cez výstup H. Pred zapnutím vysávača zapojte hadicu do vstupu a potom pripojte príslušný nástroj ku konečnej časti (obráťte sa na katalóg výrobcu príslušenstva alebo na servisné stredisko). Priemere autorizovaných hadíc sú uvedené v tabuľke s technickými údajmi. Tento vysávač je vybavený vnútornou doskou vysýpania, ktorá privádza vysávaný materiál do cirkulárneho odstredivého pohybu, ktorý ho uloží do zásobníka. Vysávač je vybavený predfiltrom, ktorý mu umožní použitie pri viacerých použitiach. Dostupných je niekoľko typov predfiltrov: bežné triedy a triedy L - M pre prachy, ktoré sú nebezpečné voči zdraviu. Okrem predfiltra, ktorý uchováva väčšinu najbežnejších typov prachu, sa vysávač môže vybaviť sekundárnym filtrom (absolútnym H) s vyššou filtrovacou kapacitou pre jemné prachy a prachy, ktoré sú nebezpečné na zdravie. SK 10/ C76

18 SK Voliteľné sady Nasledujúce voliteľné sady sú dostupné na prerobenie vysávača: - mriežka a stlačovač; - nádoba na prach v papierovom vrecku. Na požiadanie môžeme dodať vysávač aj so zabudovanými voliteľnými sadami. Môžu sa však nainštalovať neskôr. Ohľadom ďalších podrobností kontaktujte, prosím, predajnú sieť výrobcu. Pokyny s opisom ako upevniť voliteľné sady a príslušné príručky pre prevádzku a údržbu sa dodávajú spolu s voliteľnými sadami. Používajte iba dodané originálne voliteľné sady a sady, ktoré schválil výrobca. Príslušenstvo K dispozícii sú rôzne príslušenstvá; obráťte sa na výrobcov katalóg príslušenstva. Používajte len originálne príslušenstvo dodávané a povolené výrobcom. Balenie a rozbaľovanie Baliace materiály likvidujte v súlade s platnými zákonmi. Kartónové balenie (obr. 2) Model L, M, H A (mm) 600 B (mm) 600 C (mm) Hmotnosť s balením (kg) 33 Spustenie - pripojenie sieťového napájania - Pred začatím práce sa uistite, že je vysávač vo vynikajúcom stave. - Pred pripojením vysávača k elektrickej sieti sa uistite, že menovité napätie, ktoré je uvedené na štítku s údajmi, je v súlade s napätím uvedeným u elektrickej sieti. - Zapojte vysávač do zásuvky so správne nainštalovaným kontaktom uzemnenia/ pripojením. - Uistite sa, že je vysávač vypnutý. - Zástrčky a spojovacie káble musia byť chránené proti striekajúcej vode. - Uistite sa, že sú správne pripojenia k elektrickej sieti a zásuvke. - Vysávače použite iba v prípade, ak sú káble, ktoré sa pripájajú k elektrickej sieti vo vynikajúcom stave (poškodené káble by mohli viesť k zásahu elektrickým prúdom!). - Pravidelne kontrolujte, či elektrické káble nevykazujú známky nadmerného opotrebovania, trhliny alebo starnutie. Pri prevádzke vysávača nikdy: - nedrvte, neťahajte, nepoškodzujte ani nešliapte na kábel, ktorý sa pripája k elektrickej sieti; - kábel odpojte od elektrickej siete iba tak, že odpojíte od zásuvky (neťahajte za kábel). - kábel elektrického vedenia vymeňte len za kábel rovnakého typu ako je pôvodný: HO7 RN - F. Rovnaké pravidlo platí aj pre predĺžovací kábel (ak sa používa). - Kábel musí vymeniť personál servisného strediska výrobcu alebo podobne kvalifikovaný personál. C /2007

19 Predĺžovacie káble Ak sa použil predlžovací kábel, uistite sa, že je vhodný pre príkon a stupeň ochrany vysávača. Minimálny priemer predlžovacieho kábla L = 20 m max - Kábel = HO7 RN - F. Max. výkon (kw) Minimálny prierez (mm 2 ) , Zásuvky, zástrčky, konektory a montáž predĺžovacieho kábla musí dodržovať ochranný stupeň IP vysávača tak, ako je to zobrazené na výrobnom štítku. Napájacia zásuvka vysávača sa musí chrániť odlišným prerušovačom obvodu s obmedzením nárazového prúdu, ktorý odpojí napájanie, keď napätie vybíjané do zeme prekročí na 30 ms 30 ma alebo ekvivalentný napájací okruh. Údržba a opravy Vysávač odpojte pred čistením, vykonávaním servisu, výmenou dielov alebo premenou od zdroja napájania, aby ste získali inú verziu. Zástrčka sa musí vybrať zo zásuvky. - Vykonajte údržbu, ktorá je opísaná v tejto príručke. - Používajte iba originálne náhradné diely. - Vysávač žiadnym spôsobom neupravujte. Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete ohroziť svoju bezpečnosť. Naviac takáto činnosť by mohla anulovať prehlásenie o zhode ES vydané s týmto vysávačom. Pred vykonaním údržby, ktorá nie je opísaná v tejto príručke, kontaktujte servisné stredisko výrobcu alebo jeho predajnú sieť. Nikdy na vysávač nestriekajte vodu: takáto činnosť vytvára nebezpečenstvo ohrozenia osôb a mohla by spôsobiť skrat napájania. Pozrite si najnovšie vydanie noriem Európskej únie, zákony v krajine použitia a aktuálne platné referencie noriem (UNI - CEI - EN), a to obzvlášť v referencii európskej normy EN Suché použitia Poznámka Dodané filtre a bezpečnostná nádoba (ak ju zariadenie obsahuje) musia byť správne nainštalované. SK Dodržte bezpečnostné nariadenia týkajúce sa materiálov, pre ktoré sa tento vysávač používa. 10/ C76

20 Technické údaje - Rozmery Technické údaje Parameter Merné jednotky L, M, H Napätie/frekvencia Volty/Hz 230/50-60 Výkon kw 1 Výkon (EN ) kw 1 Hmotnosť kg 26 Úroveň hluku db(a) 75 Ochrana IP 43 Izolácia trieda F Kapacita L 25 Prívod mm Ø 50 Max vysávanie mm H 2 O Maximálna úroveň prietoku vzduchu bez hadice a redukcií l/m Maximálna úroveň prietoku vzduchu(m 3 hadica Ø 40 mm) l/m Hadice povolené pre triedy L a štandard mm Ø 50 Hadice povolené pre triedy M a H mm Ø 40 Povrch predfiltra ( L a M ) m 2 0,8 Absolútny protiprúd povrch filtra H m 2 1,2 Efektivita absolútneho filtra podľa metódy MPPS (EN 1822) % 99,995 (H14) Poznámka - Podmienky uskladnenia: T : C / Vlhkosť: 85% - Prevádzkové podmienky: Maximálna nadmorská výška 800 m (až do m s obmedzenými výkonmi) T : C / Vlhkosť: 85% SK C /2007

21 Rozmery (obr. 3) Model A (mm) B (mm) C (mm) L, M, H Ovládacie prvky a indikátory (obr. 4) A - Spínač na spustenie motora nasávania; B - Indikačná kontrolka sieťového napätia; - ak je indikačná kontrolka zapnutá: dodáva sa elektrické napájanie; - ak je indikačná kontrolka vypnutá: elektrické napájanie je vypnuté; C - Indikačná kontrolka zanesenia predfiltra; - ak je indikačná kontrolka zapnutá: filter je zanesený; - ak je indikačná kontrolka vypnutá: filter je efektívny. Kontrola pred spustením Pred spustením skontrolujte, či: - sú nainštalované filtre; - sú všetky západky pevne uzamknuté; - sa hadica vysávača A a príslušenstvo správne zapojili do vstupu B (obr. 5); - je nainštalované vrecko alebo bezpečnostná nádoba (ak sa dodali). - Vysávač nepoužívajte, ak je filter poškodený. Zapínanie - Uzamknite kolieskové brzdy E (obr. 6) (ak sa dodali) skôr, ako spustíte vysávač; - Zatlačte tlačidlo A - obr. 4. Prevádzka vysávača Rež. prevádzky 118 Zanesenie predfiltra spôsobuje zníženie kapacity vysávania; preto je potrebné: - zatriasť predfiltrom pomocou páčky A ; - ak problém pretrváva, vymeňte filter (pozrite si časť Výmena predfiltra ). Rež. prevádzky 118 M a 118 H Skontrolujte nasledujúcu hodnotu: - keď je vysávač v prevádzke, indikačná kontrolka C (obr. 4) musí byť vypnutá, aby sa zaručilo, že rýchlosť nasávaného vzduchu neklesne pod bezpečnostnú hodnotu 20 ms; - Ak sa indikátor zapne, znamená to, že rýchlosť vetra v hadici vysávača je 20 ms a že sa vysávač neprevádzkuje v bezpečnostných podmienkach. Filtre sa musia vyčistiť alebo vymeniť. - Zatvorte saciu hadicu; musí byť zapnutá kontrolka indikátora C (obr. 4). Ak vysávač patrí k triede M alebo H, použite iba hadice s priemermi, ktoré sú v súlade s naznačeniami v tabuľke s technickými údajmi, aby sa zabránilo klesnutiu rýchlosti vzduchu pod 20 ms. Keď je vysávač v prevádzke, vždy skontrolujte, či je indikačná kontrolka C (obr. 4) vypnutá. Ak dojde k poruche, pozrite sa do Riešení problémov. Striasanie hlavného filtra V závislosti od množstva povysávaného prachu a ak sa zapne indikačná kontrolka C (obr. 4), zatraste predfiltrom pomocou páčky A (obr. 7). Pred striasaním filtra zastavte vysávač. Filtrom netraste zatiaľ, čo je vysávač zapnutý, pretože by to mohlo poškodiť samotný filter. Počkajte pred opätovným spustením vysávača, kým sa prach neusadí. Vymeňte filter, ak indikačná kontrolka stále zostane zapnutá aj v prípade, že ste zatriasli filtrom (pozrite si odsek Výmena predfiltra ). SK 10/ C76

22 Zastavenie - núdzové zastavenie Zatlačte tlačidlo A - obr. 4. Vyprázdnenie nádoby Pred vykonaním týchto činností vysávač vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky prívodu elektrického prúdu. Overte si triedu vysávača. - Pred vysypaním zásobníka odporúčame vyčistiť filter (pozrite odsek Striasanie hlavného filtra ). a) Normálna verzia nie je vhodná pre vysávanie nebezpečných prachov - Uvoľnite nádobu na prach A (obr. 10), potom ju vyberte a vysypte. - Uistite sa, že tesnenie je vo vynikajúcom stave a že je správne umiestnené. - Nádobu nasaďte späť na svoje miesto a opätovne ju zaistite. Plastové vrecko Plastové vrecko sa môže použiť na zozbieranie prachu (kód ) (pozrite si obr. 8). V tomto prípade, sa vysávač musí vybaviť voliteľným príslušenstvom (stlačovadlo a mriežka - obr. 8). Papierové vrecko Papierové vrecko A - obr. 9 sa môže použiť na zozbieranie prachu. V tomto prípade sa vysávač musí vybaviť voliteľným príslušenstvom (nádoba na prach B a zástrčka C - obr. 9). - Tieto činnosti môžu vykonať len vyškolené a kvalifikované osoby, ktoré nosia príslušné oblečenie v súlade s platnými zákonmi. - Dávajte pozor, aby sa počas vykonávania tejto činnosti nezodvihol prach. Noste ochrannú masku P3. - Aby ste mohli zlikvidovať prachy, ktoré sú nebezpečné a/alebo nepriaznivé na zdravie, budete môcť použiť plastové vrecko (kód 40100) alebo bezpečnostnú nádobu ABS (kód ). - Nádoba a/alebo vrecko sa môže zlikvidovať iba kvalifikovaným personálom a v súlade s platnými zákonmi. Ako vymeniť bezpečnostnú nádobu - Saciu hadicu umiestnite na bezpečné a bezprašné miesto; - uvoľnite nádobu na prach I (obr. 13); - zatvorte bezpečnostnú nádobu s dodaným krytom, vyberte ho z nádoby na prach I (obr. 13) a vymeňte ho za prázdny. - Opätovne spustite motor, aby sa zabránilo rozfukovaniu prachu. - Uistite sa, že tesnenie je vo vynikajúcom stave a že je správne umiestnené. - Vypnite motor, upevnite prázdnu nádobu na svoje miesto a upevnite ju v tejto polohe. b) Verzie pre prachy nebezpečné na zdravie Triedy M - H, ktoré sú vhodné na vysávanie nebezpečného a/alebo karcinogénneho prachu. SK C /2007

23 Na konci čistenia 1 - Vypnite vysávač a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. 2 - Stočte prepojovací kábel (obr. 14). 3 - Vysypte nádobu podľa popisu v časti Vysýpanie nádoby. Vysávač vyčistite podľa popisu v odseku Údržba, čistenie a dekontaminácia. 4 - Nádobu umyte pomocou čistej vody, ak sa vysávali agresívne látky. 5 - Vysávač skladujte na suchom mieste mimo dosahu neoprávnených ľudí. 6 - Zatvorte prívod pomocou vhodnej zátky A (obr. 14), keď sa vysávač prepravuje alebo sa nepoužíva (obzvlášť v prípade verzií M, H). Údržba, čistenie a dekontaminácia DÔLEŽITÉ: nižšie opísané bezpečnostné opatrenia sa musia vykonávať počas všetkých činností údržby, vrátane čistenia a výmeny predfiltra a absolútneho filtra. a) Aby sa umožnilo používateľovi vykonať činnosti údržby, vysávač sa musí rozobrať, vyčistiť a vykonať generálna oprava pokiaľ to bude možné bez spôsobenia nebezpečenstva pre personál údržby alebo iných ľudí. Vhodné opatrenia obsahujú dekontamináciu pred rozmontovaní vysávača, odpovedajúcu filtrovanú ventiláciu výfukového vzduchu z miestnosti, v ktorej je vysávač rozmontovaný, čistenie priestoru údržby a vhodnú osobnú ochranu. b) Ak vysávač patrí do triedy M alebo H, externé diely sa musia dekontaminovať pomocou metód čistenia a vysávania, odprašniť alebo ošetriť tesniacim prostriedkom skôr, ako sa vyberú z nebezpečnej zóny. Všetky časti vysávača je treba považovať za kontaminované, kým sa vynášajú z nebezpečného pásma a musia sa preto urobiť odpovedajúce kroky, aby sa zabránilo šíreniu prachu. Kým sa vykonáva údržba alebo oprava, všetky kontaminované prvky, ktoré sa nedajú správne očistiť, musia byť odstránené. Tieto prvky sa musia likvidovať v utesnených vreckách, ktoré sú v súlade s príslušnými nariadeniami a v súlade s miestnymi zákonmi týkajúcimi sa likvidácie takýchto materiálov. Tento postup sa musí dodržiavať, keď sa vyberú filtre (predfilter a absolútny filter). DÔLEŽITÉ: priečinky, ktoré nie sú utesnené proti prachu, sa musia otvoriť príslušnými nástrojmi (skrutkovačmi, kľúčmi atď.) a poriadne vyčistiť. c) Okrem toho efektívnosť filtrovania zariadení triedy H by sa mala skontrolovať aspoň raz do roka alebo ešte častejšie, ak tak určuje zákon krajiny. Efektívnosť filtrovania zariadenia sa dá otestovať podľa postupu testovania vysvetleného v norme DIN EN AA Ak je výsledok negatívny, test sa musí zopakovať s novým základným filtrom. d) POZOR: toto zariadenie obsahuje prášky, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie. Všetku údržbársku prácu a vysýpanie, a to vrátane odstraňovania prášku z nádoby, musia vykonať len špecializovaní pracovníci a musia nosiť ochranné oblečenie. Neštartujte bez vloženého kompletného filtrovacieho systému. e) Toto zariadenie nemôžu používať ľudia (vrátane detí) s fyzickými alebo zmyslovými problémami, prípadne s mentálnymi problémami alebo so slabým vzdelaním a/alebo znalosťami, na ktorých musia stále dohliadať zruční ľudia alebo sa im musí prikázať, ako zariadenie používať. Používajte len originálne príslušenstvo dodávané a povolené výrobcom. Demontáž a výmena hlávného filtra a filtra HEPA Kým sa vysávač používa pre vysávanie nebezpečných látok a filtre sú kontaminované, tak: - pracujte opatrne a predchádzajte rozsypaniu povysávaného prachu a/alebo materiálu; - umiestnite rozobraný a/alebo vymenený filter do utesneného plastového vrecka; - hermeticky vrecko uzatvorte; - filter likvidujte v súlade s platnými zákonmi. Likvidácia filtra je vážna záležitosť. Filter musí byť nahradený filtrom s rovnakými vlastnosťami, kategóriou a filtračným povrchom. Inak nebude vysávač fungovať správne. SK 10/ C76

24 Výmena hlavného filtru Skontrolujte triedu vysávača (L, M, H). Pri vykonávaní tejto činnosti dbajte, aby ste nezdvihli prach. Noste masku P3 a iné ochranné oblečenie vrátane ochranných rukavíc (DPI), ktoré sú vhodné pre nebezpečný pôvod zozbieraného prachu a obráťte sa na platné zákony. Pred vykonaním týchto činností vysávač vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky prívodu elektrického prúdu. Výmena predfiltra (obr. 16) Rozoberanie - Uvoľnite zatváracie háky A a odpojte platňu B. - Nadvihnite filter C, vložte dovnútra ruku, aby ste dočiahli na závlačku D a vyberte ju, aby sa uvoľnila páčka E vytriasača filtra od krúžku F. - Nadvihnite filter C, prerežte svorky G a odpojte krúžok F od filtra. - Odskrutkujte svorku H a vyberte krúžok I. Montáž - Zachytávač filtra a zadržiavací krúžok odpojte zo starého filtra a namontujte ho na nový. - Upevnite krúžok F na filter C pomocou svoriek G, ktoré sa dodali spolu s filtrom. - Filter upevnite k filtrovacej komore, potom namontujte závlačku D tak, že upevníte krúžok F k páčke E vytriasača filtra. - Namontujte platňu B a upevnite ju pomocou dvoch zatváracích hákov A. Filter likvidujte podľa platných zákonov. Výmena filtra HEPA - Verzia pre prachy, ktoré sú nebezpečné pre zdravie: Trieda H. Pri vykonávaní tejto činnosti dbajte, aby ste nezdvihli prach. Noste masku P3 a iné ochranné oblečenie vrátane ochranných rukavíc (DPI), ktoré sú vhodné pre nebezpečný pôvod zozbieraného prachu a obráťte sa na platné zákony. Výmena absolútneho filtra protiprúdu (obr. 17) Rozoberanie - Uvoľnite háčiky C a nadvihnite platňu D. - Odskrutkujte gombík G a vyberte maticu F pod filtrom E. - Zakryte filter E plastovým vreckom a vyberte ho. - Hermeticky plastové vrecko utesnite, vložte nový filter, ktorý je v súlade s platnými zákonmi a kryt opäť hermeticky utesnite. Montáž Zložte v tomto poradí: - absolútny filter; - matica a stredový gombík pre uzamknutie; - platňa, zablokujte ju pomocou háčikov C. Kontrola a čistenie chladiaceho ventilátora motora Pravidelne čistite chladiaci ventilátor motora, aby ste zabránili prehriatiu motora, a to najmä vtedy, keď sa vysávač používa na prašnom mieste. SK C /2007

25 Kontrola utesnenia Kontrola hadice Skontrolujte, či je hadica A (obr. 15) v dobrom stave a či je správne upevnená. Ak je hadica poškodená, zlomená alebo zle pripojená k spojom, tak sa musí vymeniť. Keď sa narába s lepkavými materiálmi, skontrolujte, či hadica, prívod alebo odrazová platňa z vnútornej strany filtrovacej komory nie sú zanesené. Odrhnite vstup zvonku a odstráňte usadený odpad, ako je zobrazené na obrázku 15. Kontrola utesnenia krytu Ak sa roztiahlo tesnenie A (obr. 11) pod krytom D, odskrutkujte skrutky B, ktoré uzamykajú uzatváracie háčiky C na svojom mieste a umožnite im posunúť sa nadol, až kým sa platňa D perfektne nezatvorí. Teraz dotiahnite uzamykacie skrutky B. Opätovne nasaďte tesnenie A - obr. 11, ak úroveň utesnenia stále nie je optimálna. Kontrola upevnenia filtrovacej komory Ak tesnenie A - obr. 12 medzi nádobou a filtrovacou komorou C prestane dobre tesniť: - uvoľnite štyri skrutky B, ktoré uzamykajú filtrovaciu komoru C ku konštrukcii vysávača; - umožnite, aby filtrovacia komora C klesla a dotiahnite skrutky B potom, čo dosiahne polohu utesnenia. Tesnenia sa musia vymeniť, ak sú roztrhnuté, rozrezané atď... Opätovne nasaďte tesnenie A, ak úroveň utesnenia stále nie je optimálna. Správna likvidácia (elektrický a elektronický odpad) (platné v Európskej únii a v krajinách, ktoré zaisťujú systém triedeného zberu) Vyššie uvedený symbol ( N, obr. 1), ktorý sa nachádza na produktu a v jeho dokumentácii naznačuje, že produkt sa nemôže likvidovať s iným domácim odpadom na konci svojho životného cyklu. Aby ste zabránili poškodeniu životného prostredia alebo zdravia, ktoré spôsobí nesprávna likvidácia odpadu, tak oddeľte tento produkt od iného odpadu a zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili nepretržité opätovné používanie materiálnych zdrojov. Domáci používatelia musia kontaktovať predajcu alebo miestnu kanceláriu, aby získali informácie o samostatnom zbere a recyklácie tohto produktu. Spoločnosti musia kontaktovať dodávateľa skontrolovať zmluvné podmienky kúpnej zmluvy. Tento produkt sa nemôže likvidovať spolu s iným komerčným odpadom. Nákresy elektrického pripojenia Viď obr. 18. Zoznam schémy káblov Názov Diel Kód J1 Filter zabraňujúci zaseknutiu H1 Indikátor platne napätia S1 Prepínače motora Likvidácia vysávača Likvidujte vysávač v súlade s platnými zákonmi. SK 10/ C76

26 Odporúčané náhradné diele Nasledujúci zoznam je zoznamom náhradných dielov, ktoré sa musia pripraviť, aby sa urýchlila údržba (obr. 19). Zoznam odporúčaných náhradných dielov (obr. 19) Poz. Popis Rež. Roz. Číslo kódu 1 Spúšťací filter L L Ø Spúšťací filter M 118 M H Ø Krúžok filtra L, M, H Ø Jednofázový motor 1000 W Kruhové tesnenie filtra L, M, H Ø Svorka filtra L, M, H Ø Absolútny filter H 118 H Ø Nádoba/kryt 118 L, M, H Ø Riešenie problémov Problém Príčina Náprava Vysávač sa nechce spustiť Zvyšujú sa otáčky vysávača Z vysávača uniká prach Hlučný sací motor Elektrostatický prúd na vysávači Nedostatočné napätie Zanesený predfilter Upchatá hadica vysávača Filter je roztrhaný Nevhodný filter Opotrebované alebo polámané karbónové kefy Neexistujúce alebo zlé uzemnenie Skontrolujte napätie v zásuvke Skontrolujte stav zásuvky a kábla Požiadajte technika kvalifikovaného výrobcom, aby vykonal asistenciu Filtrom zatraste. Ak to nie je dostatočné, vymeňte ho Skontrolujte saciu hadicu a vyčistite ju Vymeňte ho iným alebo identickým typom Vymeňte ho za iný vhodný typ a skontrolujte ho Vyberte a vymeňte karbónové kefy motora Skontrolujte všetko uzemnenie, a to hlavne objímku na prívode; okrem toho musí byť hadica výlučne antistatická SK Servisné centrum výrobcu Obráťte sa, prosím, na prílohu. C /2007

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C366-CZ-SK-PL-H 03/2011

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C366-CZ-SK-PL-H 03/2011 ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C366-CZ-SK-PL-H 03/2011 Překlad originálních pokynů Obsah Návod k použití...2 Bezpečnost

Részletesebben

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 02/12 (2) 9099346000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv CZ SK H Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento

Részletesebben

ECO OIL 13 ECO OIL 22

ECO OIL 13 ECO OIL 22 ECO OIL 13 ECO OIL 22 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C77-CZ-SK-PL-H 12/2008 Obsah ECO OIL 13/22 Návod k použití...2 Bezpečnost operátora... 2 Obecné

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

730278_RO47_silence force upgraded_chvec_730278 21/01/10 10:00 Page2. www.rowenta.com 730278 / 03-10

730278_RO47_silence force upgraded_chvec_730278 21/01/10 10:00 Page2. www.rowenta.com 730278 / 03-10 730278_RO47_silence force upgraded_chvec_730278 21/01/10 10:00 Page2 www.rowenta.com 730278 / 03-10 730278_RO47_silence force upgraded_chvec_730278 21/01/10 10:00 Page3 1 2 8 4 6 13 5 12 10 7 9* 3 11 3

Részletesebben

11a 11b 21* 18 19* 12* 13* 14a* 14b* 23* 24* 20* 25* 17a* 26* 17b* 17c* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01. Ref: WB3051.20-30-40

11a 11b 21* 18 19* 12* 13* 14a* 14b* 23* 24* 20* 25* 17a* 26* 17b* 17c* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01. Ref: WB3051.20-30-40 902975/01 40/11 C O M P A C T 11a 11b 3* 2 9 10 4 5 7b 8 10 12 7a 1a 1b 6 22 13* 12* 14a* 14b* 18 19* 21* 23* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01 24* 15 16 20* 25* 17a* 17b* 17c* 26* Ref: WB3051.20-30-40 1 1

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

AE9C25A WATER PUMP 250W 7-10 11-15. CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6. H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas

AE9C25A WATER PUMP 250W 7-10 11-15. CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6. H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas AE9C25A WATER PUMP 250W CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6 SK PONORNÉ ČERPADLO - Návod na obsluhu 7-10 H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas 11-15 RO POMPĂ DE APA CURATA - Instructiuni de

Részletesebben

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ; HU; PL; RO; SK Pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci unistor, aurostor, geostor Bivalentní zásobník teplé vody pro solární zařízení VIH S Zásobník teplé vody

Részletesebben

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 1464020000 Edition 1 2009-04 Printed

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Sporák Tűzhely Sporák

Sporák Tűzhely Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 28 Sporák Tűzhely Sporák ZCE560N Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 6 Varná deska Denní používání

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

Membránové hlubinné ponorné čerpadlo / CZ Membránové hlbinné ponorné čerpadlo / SK Membrános mélységi búvárszivattyú / HU

Membránové hlubinné ponorné čerpadlo / CZ Membránové hlbinné ponorné čerpadlo / SK Membrános mélységi búvárszivattyú / HU Membránové hlubinné ponorné čerpadlo / CZ Membránové hlbinné ponorné čerpadlo / SK Membrános mélységi búvárszivattyú / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Membránové hlubinné ponorné

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EG 11 IMR (8896109) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

FLOORTEC 350. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE ORIGINALANLEITUNG ČESKY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ INSTRUCTIONS D ORIGINE MAGYAR

FLOORTEC 350. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE ORIGINALANLEITUNG ČESKY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ INSTRUCTIONS D ORIGINE MAGYAR www.nilfisk-alto.com FLOORTE 350 ČESKY MGYR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČK UŽIVTELE ORIGINLNLEITUNG FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ INSTRUTIONS D ORIGINE NÁVOD N OSLUHU ÚDRŽU ORIGINL INSTRUTION PRIROČNIK Z UPORNIK ORIGINELE

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 AVR (8896116) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

MELEGLEVEGŐS HAJFORMÁZÓ HR-314

MELEGLEVEGŐS HAJFORMÁZÓ HR-314 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c MELEGLEVEGŐS HAJFORMÁZÓ HR-314 TISZTELT VÁSÁRLÓ! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú szépségápolási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki

Részletesebben

509111-69 CZ/SK DC010

509111-69 CZ/SK DC010 509111-69 CZ/SK DC010 2 3 CZ RADIOPØIJÍMAÈ Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí spoleènosti DEWALT. Roky zkušeností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace vytvoøily ze spoleènosti DEWALT jednoho z nejspolehlivìjších

Részletesebben

Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu SK Elektromos áramot fejlesztő generátor HU

Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu SK Elektromos áramot fejlesztő generátor HU HERON EG 12 AVR (8896110) Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu Elektromos áramot fejlesztő generátor Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti

Részletesebben

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ OK 610 W OK 610 X CZ POKYNY K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A POUŽÍVÁNÍ ODSAVAČE SK POKYNY K INŠTALÁCII, ÚDRŽBE A POUŽÍVANIU ODSÁVAČA HUN ELSZÍVÓBERENDEZÉS BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod k obsluze 4-9. SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod na použitie 10-15

CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod k obsluze 4-9. SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod na použitie 10-15 CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod k obsluze 4-9 SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod na použitie 10-15 H EXCENTRIKUS CSISZOLÓ 430W - Kezelési utasítas 16-21 WETRA-XT, ČR s.r.o, Náchodská 1623, Praha 9,

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

EXTOL CRAFT 414172 Membránové hlubinné ponorné čerpadlo Membránové hĺbkové ponorné čerpadlo Mélykúti membrános búvárszivattyú

EXTOL CRAFT 414172 Membránové hlubinné ponorné čerpadlo Membránové hĺbkové ponorné čerpadlo Mélykúti membrános búvárszivattyú Membránové hlubinné ponorné čerpadlo Membránové hĺbkové ponorné čerpadlo Mélykúti membrános búvárszivattyú Membránové ponorné čerpadlo Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Závěsné plynové kondenzační kotle Kondenzációs fali gázkazánok Centrale murale cu condensare, pe gaz HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Návod k použití určený pro uživatele a technika Felhasználói és szerelői

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry Tef-Veille bébé CzSk 10-03 25/03/08 14:28 Page 1 Jednotlivá vyobrazení jsou urãena pouze k ilustraci vlastností va í dûtské chûviãky a neodráïejí skuteãnou realitu. Spoleãnost TEAL SAS si vyhrazuje právo

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 03/2013 (1) 9099872000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC

Részletesebben

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

Részletesebben

10-15 16-21. CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 480W - Návod k obsluze 4-9. H EXCENTRIKUS CSISZOLÓ 480W - Kezelési utasítas

10-15 16-21. CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 480W - Návod k obsluze 4-9. H EXCENTRIKUS CSISZOLÓ 480W - Kezelési utasítas CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 480W - Návod k obsluze 4-9 SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 480W - Návod na použitie 10-15 H EXCENTRIKUS CSISZOLÓ 480W - Kezelési utasítas 16-21 RO SLEFUITOR CU EXCENTRIC 480W - Instructiuni

Részletesebben

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 02/2007 Revised 05/2015 (3) 9097054000 Česky Magyar Slovensky

Részletesebben

SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 10/2006 Revised 08/2008 (2) 146 3080 000 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 908 4701 010-9084708010

Részletesebben

PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS

PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS ÈESKY 1 - ZÁKLADNÍ INFORMACE O PARNÍM GENERÁTORU Pøívod páry Kontrolka termostatu Tlaèítko ovládání páry Regulátor teploty

Részletesebben

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Részletesebben

Přímočará pila / CZ Píla priamočiara / SK Dekopírfűrész / HU

Přímočará pila / CZ Píla priamočiara / SK Dekopírfűrész / HU Přímočará pila / CZ Píla priamočiara / SK Dekopírfűrész / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 LPG-NG-1F (8896316) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Improve your day! 417200 Multifunkční nářadí / CZ Multifunkčné náradie / SK Multifunkcionális szerszám / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Részletesebben

SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 04/2014 Revised 02/2016 (2) 9100000444 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087362020-9087365020

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/ Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 592 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

559122-67 CZ/SK D55155

559122-67 CZ/SK D55155 559122-67 CZ/SK D55155 2 3 CZ VZDUCHOVÝ KOMPRESOR Blahopřejeme Vám! Rozhodli jste se pro nářadí firmy DEWALT. Dlouhá léta zkušeností, nepřetržitý proces vývoje a inovací výrobků činí z firmy DEWALT jednoho

Részletesebben

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C PŘÍRUČK UŽIVTELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ EREDETI UTSÍTÁSOK NÁVOD N OBSLUHU ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK Z UPORBNIK ORIGINLN NVODIL 9098684000 Edition 2 2010-12 Printed

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky VII. Čištění a údržba V případě potřeby štít omyjte vlahým roztokem saponátu nebo mýdlovou vodou a osušte jej měkkým hadříkem. V žádném případě k čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, např.

Részletesebben

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-29 CZ/SK - (08/05) XTC12IK

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-29 CZ/SK - (08/05) XTC12IK www.blackanddecker.cz www.blackanddecker.sk Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-29 CZ/SK - (08/05) XTC12IK 7 6 5 8 A B 4 3 2 C D 2 ČEŠTINA Použití přístroje

Részletesebben

Strunová sekačka / CZ Strunová kosačka / SK Fűszegélynyíró gép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Strunová sekačka / CZ Strunová kosačka / SK Fűszegélynyíró gép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Strunová sekačka / CZ Strunová kosačka / SK Fűszegélynyíró gép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Strunová sekačka Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Kombinált tűzhely Használati és beszerelési utasítás Kuchnia gazowo-elektryczna Instrukcja obsługi i instalacji U104700-01 CEŠTINA 4 MAGYAR 20 POLSKI

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. STC1815 STC1820 STC1820D 511112-96 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. STC1815 STC1820 STC1820D 511112-96 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511112-96 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu STC1815 STC1820 STC1820D 2 3 4 Použitie výrobku Vaša strunová kosačka Black & Decker je určená

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás HD 550 CA (8890010) Příklepová vrtačka/ Príklepová vŕtačka/ Ütvefúró/ Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce EXTOL

Részletesebben

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 8848100 Hořák s piezo zapalováním / CZ Horák s piezo zapaľovaním / SK Piezogyújtású forrasztópisztoly / Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Részletesebben

FlexCare. 900 series. Register your product and get support at www.philips.com/welcome

FlexCare. 900 series. Register your product and get support at www.philips.com/welcome FlexCare 900 series Register your product and get support at www.philips.com/welcome 2 1 ČESKY 4 SLOVENSKY 15 MAGYAR 27 Obsah balení může být odlišný dle zakoupeného modelu. Obsah balenia môže byť odlišný

Részletesebben

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25 EN PL Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 5 SK CS UK RO Akumulátorové prerezávacie Akumulátorové zahradnické acumulator NÁVOD

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-72 SK LZR6

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-72 SK LZR6 www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-72 SK LZR6 2 SLOVENČINA Použitie výrobku Tento výrobok Black & Decker slúži na premietanie laserových lúčov ako pomoc pri použití

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Részletesebben

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. SZ360 511888-39 SK

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. SZ360 511888-39 SK www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-39 SK SZ360 2 Použitie výrobku Vaše akumulátorové nožnice Black & Decker sú určené na strihanie rôznych materiálov v domácnosti vrátane

Részletesebben

511888-09 SK EM1. www.blackanddecker.eu

511888-09 SK EM1. www.blackanddecker.eu 511888-09 SK EM1 www.blackanddecker.eu 2 17 16 20 15 14 13 B 7 8 13 18 19 8 C D 3 SLOVENČINA Ďakujeme Vám, že ste si zvolili výrobok Black & Decker. Dúfame, že vám tento prístroj bude slúžiť mnoho rokov.

Részletesebben

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR GYÁRTÓ: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKÁCIÓK e-atland 5.0 MTB modell. Váz: slumínium keverék 6061

Részletesebben

SWEEPER SR 1300H B P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 146 1062 000(3)2007-02 E

SWEEPER SR 1300H B P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 146 1062 000(3)2007-02 E SWEEPER SR 1300H B ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 146 1062 000(3)2007-02 E / Model / Modell / Model / Modelo /

Részletesebben

47635IP. Sporák Sporák. Návod k použití Návod na použitie

47635IP. Sporák Sporák. Návod k použití Návod na použitie 47635IP Sporák Sporák Návod k použití Návod na použitie 2 Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu velmi oblíbíte. Electrolux si klade

Részletesebben

Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE

Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE F F Čeština Magyar Hrvatski Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE www.mt.com XPE04 METTLER TOLEDO StaticDetect

Részletesebben

Digitální generátor el. proudu / CZ Digitálny generátor el. prúdu / SK Digitális áramfejlesztő generátor / HU

Digitální generátor el. proudu / CZ Digitálny generátor el. prúdu / SK Digitális áramfejlesztő generátor / HU DGI 30 q (8896215) Digitální generátor el. proudu / Digitálny generátor el. prúdu / Digitális áramfejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 492 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

BR1100S, BR1300S INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 6/11 FORM NO. 56041977. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

BR1100S, BR1300S INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 6/11 FORM NO. 56041977. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 7/10 revised 6/11 FORM NO. 56041977 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56413006(BR1100S), 56413007(BR1100S C / w/sweep system) 56413010(BR1300S), 56413011(BR1300S C / w/sweep system) Návod na

Részletesebben

TOSHIBA. A3000 Series

TOSHIBA. A3000 Series TOSHIBA A3000 Series Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE A NASTAVENÍ PARAMETRÒ Bezpeãnostní zásady doporuãené a zakázané ãinnosti 4 Instalace a dûleïité informace ohlednû instalace 5 Dálkové ovládání rychl orientaãní

Részletesebben

BA 625, BA 725, BA 825

BA 625, BA 725, BA 825 BA 625, BA 725, BA 825 Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Nilfisk Models: 56315800(625), 56315801(725) 56315802(725C), 56315803(825) 1/07 revised 10/08 FORM NO.

Részletesebben

Obsah Nezapomeňte přečíst

Obsah Nezapomeňte přečíst Česky Polski Magyar Číslo modelu TX-P42XT50E TX-P50XT50E Návod k obsluze Plazmový televizor Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném na CD-ROM. K zobrazení návodu k obsluze na CD-ROM

Részletesebben