CZ/SK DC010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "509111-69 CZ/SK DC010"

Átírás

1 CZ/SK DC010

2 2

3 3

4 CZ RADIOPØIJÍMAÈ Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí spoleènosti DEWALT. Roky zkušeností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace vytvoøily ze spoleènosti DEWALT jednoho z nejspolehlivìjších partnerù pro uživatele profesionálního elektrického náøadí. Technické údaje DC010 Napájecí zdroj AC/DC Napìtí sítì V AC 230 Napìtí baterie V DC Hmotnost kg 5.5 Pojistky: náøadí 230 V 10 A V tomto návodu jsou použity následující symboly: Upozoròuje na riziko poranìní, zkrácení životnosti nebo poškození náøadí v pøípadì nedodržení pokynù uvedených v tomto návodu. Upozoròuje na riziko úrazu zpùsobeného elektrickým proudem. Obsah balení Balení obsahuje: 1 Radiopøijímaè 1 Návod k použití 1 Výkresovou dokumentaci Zkontrolujte, zda bìhem pøepravy nedošlo k poškození náøadí, jeho èástí nebo pøíslušenství. Pøed zahájením pracovních operací vìnujte dostatek èasu peèlivému proètení a porozumìní tomuto návodu. Popis (obr. A) Váš radiopøijímaè DC010 je urèen k pøehrávání rádiového vysílání na staveništi. Napájení pøístroje ze sítì (kabelem) nebo z baterie (bezšòùrové) je možné použít jak v místnosti, tak ve venkovním prostøedí. Pøi bateriovém napájení používejte v náøadí bateriové bloky DEWALT NiCd a NiMH v napì ovém rozsahu od 7.2 do 18 V. 1 Regulace hlasitosti 2 Voliè režimu 3 Voliè stanice 4 Západka 5 Stupnice DC010 Elektrická bezpeènost Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno napìtí. Vždy zkontrolujte, zda sí ové napìtí odpovídá napìtí uvedenému na typovém štítku náøadí. Vaše náøadí DEWALT je chránìno dvojitou izolací v souladu s normou EN 60065; z tohoto dùvodu není nutná ochrana zemìním. Použití prodlužovacího kabelu Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte pouze schválený typ kabelu, který je vhodný pro pøíkon tohoto náøadí (viz technické údaje). Minimální prùøez vodièe je 1,5 mm 2. V pøípadì použití navinovacího kabelu, odviòte vždy celou délku kabelu. Montáž Pøed provádìním montáže vždy odpojte náøadí od sítì. Pøed provádìním montáže vždy zkontrolujte, zda není v náøadí vložena baterie a pokud ano, vyjmìte ji. Vložení bateriového bloku (obr. B) Kryt bateriového prostoru otevøete po uvolnìní západky (4). Dovnitø vložte bateriový blok (6). Kryt bateriového prostoru zavøete. Pøed vložením nebo vyjmutím baterie náøadí vždy vypnìte. Stav baterie Ujistìte se, zda je bateriový blok (plnì) nabit. Pokud bateriový blok nedodává dostateèný výkon nabijte bateriový blok podle pokynù uvedených v pøíruèce nabíjeèky. Používejte pouze bateriové bloky a nabíjeèky DEWALT. 4

5 Pokyny pro obsluhu Vždy dodržujte bezpeènostní pøedpisy a platná naøízení. Ovládání radiopøijímaèe Regulace hlasitosti (obr. A) Ovladaè hlasitosti (1) natoète na požadovanou úroveò. Voliè režimu (obr. A & C) Voliè režimu (2) natoète na požadovaný mód: AM, FM nebo FM stereo. Indikátor napájení (9) se rozsvítí. Radiopøijímaè vypnete natoèením volièe režimu do polohy vypnuto (off). Voliè stanice (obr. A & C) Voliè stanice (3) natoète na požadovanou frekvenci, kterou ukazuje ruèièka (10). V režimu FM stereo se indikátor stereofonního pøíjmu (8) rozsvítí pouze v pøípadì, že se jedná o stereofonní pøíjem. Zdroj napájení Náøadí je možné provozovat jak pøi sí ovém napájení, tak pøi napájení z baterie. Náøadí se pøepíná mezi zdrojem napájení ze sítì (AC) a z baterie (DC)automaticky. Údržba Vaše elektrické náøadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Pøedpokladem jeho dlouhodobé bezproblémové funkce je jeho pravidelné èištìní a pravidelná péèe. Nabíjitelný bateriový blok Pokud pøestane bateriový blok s dlouhou životností dodávat dostateènou úroveò výkonu, je tøeba jej dobít. Po ukonèení jeho životnosti proveïte jeho likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostøedí: Nechejte náøadí v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití baterie a potom ji vyjmìte z náøadí. Baterie NiCd a NiMH lze recyklovat. Odevzdejte je prosím dodavateli nebo v místní recyklaèní stanici. Shromáždìné bateriové bloky budou vhodnì zlikvidovány nebo recyklovány. Prohlášení o shodì DC010 Spoleènost DEWALT prohlašuje, že tento výrobek odpovídá následujícím normám: 89/ 336/EEC, 73/23/EEC, EN , EN 50081, EN , EN a EN -3. V pøípadì zájmu o podrobnìjší informace, kontaktujte prosím spoleènost DEWALT na níže uvedené adrese nebo na adrese uvedené na konci tohoto návodu. Èištìní Pøed èištìním krytù mìkkým hadøíkem náøadí odpojte ze sítì a vyjmìte z nìj bateriový blok. Udržujte èisté ventilaèní drážky a plastový kryt pravidelnì èistìte mìkkou tkaninou. Øeditel technického a vývojového oddìlení Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11 D-65510, Idstein, Germany Nepotøebné náøadí a životní prostøedí Nepotøebné náøadí pøineste do znaèkového servisu DEWALT, kde bude zpracováno tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostøedí. 5

6 Všeobecné bezpeènostní pokyny Pøi používání tohoto náøadí vždy dodržujte platné bezpeènostní pøedpisy, abyste snížili riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo osobního poranìní. Pøed použitím tohoto výrobku si øádnì prostudujte celý návod. Tento návod uschovejte pro pøípadné další použití. Všeobecné Udržujte poøádek na pracovišti. Nepoøádek na pracovním stole a pøeplnìný pracovní prostor mohou vést ke vzniku úrazu. Berte ohled na okolí pracovní plochy. Zajistìte si kvalitní osvìtlení pracovní plochy ( luxù). Nepoužívejte náøadí na místech, kde hrozí riziko vzniku požáru nebo exploze, napøíklad v blízkosti hoølavých nebo výbušných kapalin a plynù. Ochrana proti úrazu elektrickým proudem. Zabraòte kontaktu tìla s uzemnìnými povrchy (napø. potrubí, radiátory, sporáky a chladnièky). Pøi práci v extrémních podmínkách (napøíklad vysoká vlhkost, tvorba kovových pilin pøi práci, atd.) mùže být elektrická bezpeènost zvýšena vložením izolaèního transformátoru nebo ochranného jistièe (FI). Držte z dosahu dìtí. Nedovolte dìtem, ostatním osobám nebo zvíøatùm, aby se dostaly do blízkosti náøadí a aby se dotýkaly náøadí nebo napájecího kabelu. Používejte vhodné náøadí. Použití tohoto náøadí je popsáno v tomto návodu. Nepøetìžujte malá náøadí nebo pøídavná zaøízení pøi práci, která je urèena pro výkonnìjší náøadí. Náøadí bude pracovat lépe a bezpeènìji, jestliže bude používáno ve výkonnostním rozsahu, pro který bylo urèeno. Náøadí nepøetìžujte. Varování! Použití jiného pøíslušenství nebo pøídavného zaøízení a provádìní jiných pracovních operací než je doporuèeno tímto návodem mùže zapøíèinit poranìní obsluhy. Kontrola poškozených èástí. Pøed tím, než náøadí budete používat peèlivì zkontrolujte, zdali není poškozeno, aby byla zajištìna jeho správná funkce a aby splnilo svùj úèel. Zkontrolujte vychýlení a uložení pohybujících se èástí, opotøebení jednotlivých èástí a další prvky, které mohou ovlivnit správný chod náøadí. Poškozené kryty nebo jiné vadné díly nechejte pøedem opravit nebo vymìnit. Pokud je vypínaè vadný, náøadí nepoužívejte. Vypínaè nechejte vymìnit autorizovaným servisním zástupcem DEWALT. Uskladnìní nepoužívaného náøadí. Neníli náøadí používáno, musí být uskladnìno na suchém místì a musí být také vhodnì zabezpeèeno, mimo dosah dìtí. Provádìjte peèlivou údržbu. Z dùvodu bezpeènìjšího a výkonnìjšího provozu udržujte náøadí v èistém a v bezvadném technickém stavu. Pøi údržbì a výmìnì pøíslušenství se øiïte pokyny. Udržujte všechny ovládací prvky a rukojeti èisté, suché a nezneèistìné olejem nebo mazivy. Opravy. Toto náøadí odpovídá platným bezpeènostním pøedpisùm. Opravy tohoto náøadí vždy svìøujte mechanikùm znaèkového servisu DEWALT. Opravy by mìly být provádìny kvalifikovanými servisními mechaniky s použitím originálních náhradních dílù; v ostatních pøípadech mùže dojít k nebezpeènému ohrožení uživatele. Bezpeènostní pokyny pro náøadí napájené ze sítì Prodlužovací kabely Pøed použitím tyto kabely prohlédnìte a pokud jsou poškozené, tak je vymìòte. Používáte-li náøadí venku, používejte pouze prodlužovací kabel urèený pro venkovní použití, který je i takto oznaèen. Vypínejte náøadí Jestliže chcete ponechat náøadí bez dozoru, vypnìte jej a poèkejte, dokud se zcela nezastaví. Není-li náøadí používáno, pøed výmìnou èástí náøadí, pøíslušenství nebo doplòkù a pøed provádìním údržby vždy odpojte napájecí kabel. Zamezte poškození napájecího kabelu Pøi pøenášení nikdy nedržte náøadí za napájecí kabel. Neškubejte a netahejte za kabel pøi jeho vytahování ze zásuvky. Kabel pokládejte tak, aby nepøecházel pøes ostré hrany nebo horké a mastné povrchy. 6

7 Bezpeènostní pokyny pro náøadí napájené z baterií Vyjmìte bateriový blok Jestliže chcete ponechat náøadí bez dozoru, vypnìte jej a poèkejte, dokud se zcela nezastaví. Vyjmìte baterii pokud není používána, pøed výmìnou jakékoliv èásti náøadí, pøíslušenství nebo doplòkù a pøed provádìním údržby. 7

8 Politika našich služeb zákazníkùm Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potøebovat radu èi pomoc, obra te se s dùvìrou na náš nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na nejvyšší úrovni. Záruka DEWALT Blahopøejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke kvalitì v sobì samozøejmì zahrnuje také naše služby zákazníkùm. Proto poskytujeme záruèní dobu daleko pøesahující minimální požadavky vyplývající ze zákona. Kvalita tohoto pøístroje nám umožòuje poskytnout Vám 30 dní záruku výmìny. Pokud se objeví v prùbìhu 30 dní od zakoupení náøadí jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude Vám u Vašeho obchodního náøadí vymìnìno za nové. Díky 1 roèní záruce jistoty máte nárok po dobu 1 roku od zakoupení pøístroje na bezplatný servis v autorizovaném servisním støedisku DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT garantuje po dobu trvání záruèní doby (24 mìsícù pøi nákupu pro pøímou osobní spotøebu, 12 mìsícù pøi nákupu pro podnikatelskou èinnost) bezplatné odstranìní jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za následujících podmínek: Pøístroj bude dopraven (spolu s originálním záruèním listem DEWALT a s dokladem o nákupu), do jednoho z povìøených servisních støedisek DEWALT, které jsou autorizované k provádìní záruèních oprav. Pøístroj byl používán pouze s originálním pøíslušenstvím nebo pøídavnými zaøízeními a pøíslušenstvím BBW èi Piranha, které je vyslovenì doporuèené jako vhodné k použití spolu s pøístrojem DEWALT. Pøístroj byl používán a udržován v souladu s návodem k obsluze. Motor pøístroje nebyl pøetìžován a nejsou viditelné žádné známky poškození vlivem vnìjších vlivù. Do pøístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoøí personál servisních støedisek DEWALT, které jsou autorizované k provádìní záruèních oprav. Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny provádìné opravy a vymìnìné náhradní díly další servisní záruèní dobu v trvání 6 mìsícù. Záruka se nevztahuje na spotøební pøíslušenství (vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože, brusné kotouèe, pilové listy, pilové kotouèe, brusný papír, apod.) ani na pøíslušenství pøístroje poškozené opotøebováním. Záruèní list je dokladem práv spotøebitele zákazníka ve smyslu 620 Obèanského zákoníku a 429 Obchodního zákoníku. Patøí k prodávanému výrobku odpovídajícího katalogového a výrobního èísla jako jeho pøíslušenství. Pøí každé reklamaci je tøeba tento záruèní list pøedložit prodávajícímu, pøípadnì servisnímu støedisku DEWALT povìøenému vykonáváním záruèních oprav. Ve vlastním zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu o nákupu peèlivì uschovejte. DEWALT nabízí rozsáhlou sí autorizovaných servisních opraven a sbìrných støedisek. Jejich seznam najdete na záruèním listì. Další informace týkající se servisu mùžete získat na níže uvedených telefonních èíslech a na internetové adrese Black & Decker Klášterského Praha 4 tel: fax: Právo na pøípadné zmìny vyhrazeno. 06/2004 8

9 SK RÁDIOPRIJÍMAÈ Blahoželáme Vám! Zvolili ste si náradie spoloènosti DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia vytvorili zo spoloènosti DEWALT jedného z najspo¾ahlivejších partnerov pre užívate¾ov profesionálneho elektrického náradia. Technické údaje DC010 Napájací zdroj AC/DC Napätie siete V AC 230 Napätie batérie V DC Hmotnos kg 5.5 Poistky: náradie 230 V 10 A v napájacej sieti V tomto návode sú použité nasledovné symboly: Upozoròuje na riziko poranenia osôb, skrátenia životnosti náradia alebo jeho poškodenia v prípade nedodržania pokynov uvedených v tomto návode. Upozoròuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom. Obsah balenia Balenie obsahuje: 1 Rádioprijímaè 1 Návod na použitie 1 Výkresovú dokumentáciu Skontrolujte, èi poèas prepravy nedošlo k poškodeniu náradia, jeho èastí alebo príslušenstva. Pred zahájením pracovných operácií venujte dostatok èasu starostlivému preèítaniu a porozumeniu tomuto návodu. Popis (obr. A) Váš rádioprijímaè DC010 je urèený na prehrávanie rádiového vysielania na stavenisku. Napájanie prístroja zo siete (káblom) alebo z batérie (bezkáblové) je možné použi rovnako v miestnosti ako vo vonkajšom prostredí. Pri batériovom napájaní používajte v rádiu batériové zdroje DEWALT NiCd a NiMH s rozsahom napätia od 7.2 do 18 V. 1 Regulácia hlasitosti 2 Voliè režimu 3 Voliè stanice 4 Západka 5 Stupnica DC010 Elektrická bezpeènos Elektromotor bol skonštruovaný iba pre jedno napätie. Vždy skontrolujte, èi sie ové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku náradia. Vaše náradie DEWALT je chránené dvojitou izoláciou v súlade s normou EN 60065; z tohto dôvodu nie je nutná ochrana zemnením. Použitie predlžovacieho kábla Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (viï technické údaje). Minimálny prierez vodièa je 1,5 mm 2. V prípade použitia navinovacieho kábla, odviòte vždy celú dåžku kábla. Montáž Pred prevádzaním montáže vždy odpojte náradie od siete. Pred prevádzaním montáže vždy skontrolujte, èi nie je v náradí vložená batéria a pokia¾ áno, vyberte ju. Vloženie batériového zdroja (obr. B) Kryt batériového priestoru otvoríte po uvo¾není západky (4). Dovnútra vložte batériový zdroj (6). Kryt batériového priestoru zavrite. Pred vložením alebo vybratím batérie náradie vždy vypnite. Stav batérie Uistite sa, èi je batériový zdroj (úplne) nabitý. Pokia¾ batériový zdroj nedáva dostatoèný výkon, nabite ho pod¾a pokynov uvedených v príruèke nabíjaèky. Používajte iba batériové zdroje a nabíjaèky DEWALT. 9

10 Pokyny na obsluhu Vždy dodržujte bezpeènostné predpisy a platné nariadenia. Ovládanie rádioprijímaèa Regulácia hlasitosti (obr. A) Ovládaè hlasitosti (1) natoète na požadovanú úroveò. Voliè režimu (obr. A & C) Voliè režimu (2) natoète na požadovaný režim: AM, FM alebo FM stereo. Indikátor napájania (9) sa rozsvieti. Rádioprijímaè vypnite natoèením volièa režimu do polohy vypnuté (off). Voliè stanice (obr. A & C) Voliè stanice (3) natoète na požadovanú frekvenciu, ktorú ukazuje ruèièka (10). V režime FM stereo sa indikátor stereofónneho príjmu (8) rozsvieti iba v prípade, že ide o stereofónny príjem. Zdroj napájania Rádio je možné prevádzkova tak pri napájaní zo siete ako pri napájaní z batérie. Náradie sa prepína medzi zdrojom napájania zo siete (AC) a z batérie (DC) automaticky. Údržba Vaše elektrické náradie DEWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo èo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Predpokladom jeho dlhodobej bezproblémovej funkcie je jeho pravidelné èistenie a starostlivos. Èistenie Pred èistením krytov mäkkou handrièkou náradie odpojte zo siete a vyberte z neho batériový zdroj. Udržujte èisté ventilaèné drážky a plastový kryt pravidelne èistite mäkkou tkaninou. Nabíjate¾ný batériový zdroj Pokia¾ prestane batériový zdroj s dlhou životnos ou dodáva dostatoènú úroveò výkonu, je treba ho dobi. Po ukonèení jeho životnosti preveïte jeho likvidáciu tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia: Nechajte náradie v chode, pokia¾ nedôjde k úplnému vybitiu batérie a potom ju vyberte z náradia. Batérie NiCd a NiMH je možné recyklova. Odovzdajte ho prosím dodávate¾ovi alebo v miestnej recyklaènej stanici. Zhromaždené batériové zdroje budú vhodne zlikvidováné alebo recyklované. Prehlásenie o zhode DC010 Spoloènos DEWALT prehlasuje, že tento výrobok zodpovedá nasledujúcim normám: 89/ 336/EEC, 73/23/EEC, EN , EN 50081, EN , EN a EN -3. Ak chcete získa podrobnejšie informácie, kontaktujte prosím spoloènos DEWALT na dole uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na konci tohto návodu. Riadite¾ technického a vývojového oddelenia Horst Großmann DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Germany Nepotrebné náradie a životné prostredie Nepotrebné náradie prineste do znaèkového servisu DEWALT, kde bude spracované tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia. 10

11 Všeobecné bezpeènostné pokyny Pri používaní tohto náradia vždy dodržujte platné bezpeènostné predpisy, aby ste znížili riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo osobného poranenia. Pred použitím tohto výrobku si riadne preštudujte celý návod. Tento návod si uschovajte pre prípadné ïalšie použitie. Všeobecné Udržujte poriadok na pracovisku. Neporiadok na pracovnom stole a preplnený pracovný priestor môžu vies k vzniku úrazu. Berte oh¾ad na okolie pracovnej plochy. Zaistite si kvalitné osvetlenie pracovnej plochy ( luxov). Nepoužívajte náradie na miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru alebo explózie, napríklad v blízkosti hor¾avých alebo výbušných kvapalín a plynov. Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom. Zabráòte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi (napr. potrubie, radiátory, sporáky a chladnièky). Pri práci v extrémnych podmienkach (napríklad vysoká vlhkos, tvorba kovových pilín pri práci, atï.) môže by elektrická bezpeènos zvýšená vložením izolaèného transformátora alebo ochranného istièa (FI). Držte deti mimo dosahu. Nedovo¾te de om, ostatným osobám alebo zvieratám, aby sa dostali do blízkosti náradia a aby sa dotýkali náradia alebo napájacieho kábla. Používajte vhodné náradie. Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode. Nepre ažujte malé náradia alebo prídavné zariadenia pri práci, ktorá je urèená pre výkonnejšie náradie. Náradie bude pracova lepšie a bezpeènejšie, ak sa bude používa vo výkonnostnom rozsahu, pre ktorý bolo urèené. Náradie nepre ažujte. Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a prevádzanie iných pracovných operácií než je odporuèené v tomto návode môže zapríèini poranenie obsluhy. Kontrola poškodených èastí. Pred tým, než náradie budete používa, starostlivo skontrolujte, èi nie je poškodené, aby bolo zaistené jeho správne fungovanie a aby splnilo svoj úèel. Skontrolujte vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa èastí, opotrebenie jednotlivých èastí a ïalšie prvky, ktoré môžu ovplyvni správny chod náradia. Poškodené kryty alebo iné chybné diely nechajte vopred opravi alebo vymeni. Pokia¾ je vypínaè chybný, náradie nepoužívajte. Vypínaè nechajte vymeni autorizovaným servisným zástupcom DEWALT. Uskladnenie nepoužívaného náradia. Ak nie je náradie používané, musí by uskladnené na suchom mieste a musí by tiež vhodne zabezpeèené mimo dosahu detí. Prevádzajte údržbu starostlivo. Z dôvodu bezpeènejšej a výkonnejšej prevádzky udržujte náradie v èistom a bezchybnom technickom stave. Pri údržbe a výmene príslušenstva sa riaïte pokynmi. Udržujte všetky ovládacie prvky a rukoväte èisté, suché a nezneèistené olejom alebo mazivami. Opravy. Toto náradie zodpovedá platným bezpeènostným predpisom. Opravy tohto náradia vždy zverujte mechanikom znaèkového servisu DEWALT. Opravy by mali by vykonávané kvalifikovanými servisnými mechanikmi s použitím originálnych náhradných dielov; v ostatných prípadoch môže dôjs k nebezpeènému ohrozeniu užívate¾a. Bezpeènostné pokyny pre náradie napájané zo siete Predlžovacie káble Pred použitím tieto káble prehliadnite a pokia¾ sú poškodené, tak ich vymeòte. Ak používate náradie vonku, používajte iba predlžovací kábel urèený na vonkajšie použitie, ktorý je i takto oznaèený. Vypínajte náradie Ak chcete ponecha náradie bez dozoru, vypnite ho a poèkajte, dokia¾ sa úplne nezastaví. Ak sa náradie nepoužíva, pred výmenou èastí náradia, príslušenstva alebo doplnkov a pred prevádzaním údržby vždy odpojte napájací kábel. Zamedzte poškodeniu napájacieho kábla Pri prenášaní nikdy nedržte náradie za napájací kábel. Nešklbte a ne ahajte za kábel pri jeho vy ahovaní zo zásuvky. Kábel neklaïte tak, aby prechádzal cez ostré hrany alebo horúce a mastné povrchy. 11

12 Bezpeènostné pokyny pre náradie napájané z batérií Vyberte batériový zdroj Ak chcete ponecha náradie bez dozoru, vypnite ho a poèkajte, dokia¾ sa úplne nezastaví. Vyberte batériu pokia¾ sa nepoužíva, pred výmenou akejko¾vek èasti náradia, príslušenstva alebo doplnkov a pred prevádzaním údržby. 12

13 Politika našich služieb zákazníkom Spokojnos zákazníka s výrobkom a servisom je náš najvyšší cie¾. Kedyko¾vek budete potrebova radu èi pomoc, obrá te sa s dôverou na náš najbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na najvyššej úrovni. Záruka DEWALT Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko kvalitného výrobku DEWALT. Náš záväzok ku kvalite zahàòa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom. Preto ponúkame záruènú dobu ïaleko presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona. Kvalita tohto prístroja nám umožòuje ponúknu Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia akýko¾vek nedostatok podliehajúci záruke, bude Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené za nové. Vïaka 1 roènej záruke istoty máte nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja na bezplatné prehliadky v autorizovanom servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT garantuje poèas trvania záruènej doby (24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú a podnikate¾skú èinnos ) bezplatné odstránenie akejko¾vek materiálovej alebo výrobnej chyby za nasledovných podmienok: Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym záruèným listom DEWALT a s dokladom o nákupe), do jedného z poverených servisných stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záruèných opráv. Prístroj bol používaný iba s originálnym príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami a príslušenstvom BBW èi Piranha, ktoré je vyslovene odporúèané ako vhodné na použitie spolu s prístrojom DEWALT. Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s návodom na obsluhu. Motor prístroja nebol pre ažovaný a nie sú badate¾né žiadne známky poškodenia vonkajšími vplyvmi. Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou osobou. Osoby povolané tvoria personál poverených servisných stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záruèných opráv. Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky vykonávané opravy a vymenené náhradné diely ïalšiu servisnú záruènú dobu v trvaní 6 mesiacov. Záruka sa nevz ahuje na spotrebné príslušenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce, hob¾ovacie nože, brúsne kotúèe, pílové listy, pílové kotúèe, brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja poškodené opotrebovaním. Záruèný list je dokladom práv spotrebite¾a zákazníka v zmysle 620 Obèianskeho zákonníka a 429 Obchodného zákonníka. Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho katalógového a výrobného èísla ako jeho príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné tento záruèný list predloži predávajúcemu, príp. servisnému stredisku DEWALT poverenému vykonávaním záruèných opráv. Vo vlastnom záujme si ho preto spolu s originálom dokladu o nákupe starostlivo uschovajte. DEWALT ponúka rozsiahlu sie autorizovaných servisných opravovní a zberných stredísk. Ich zoznam nájdete na záruènom liste. Ïalšie informácie týkajúce sa servisu môžete získa na dole uvedených telefónnych èíslach a na internetovej adrese Black & Decker Stará Vajnorská cesta Bratislava tel: fax: Právo na prípadné zmeny vyhradené. 06/

14 CZ BAND SERVIS, Praha-Modøany, Klášterského 2 tel: fax: BAND SERVIS, Zlín, K Pasekám 4440, tel: / 551 fax: BAND SERVIS, Brno, Veleslavínova11, tel: fax: BAND SERVIS, Hradec Králové, Veverkova 1515, tel: fax: BAND SERVIS, Ostrava-Radvanice, Tìšínská 120, tel: fax: SK BAND SERVIS, Trnava, Paulínska 22, tel: 033/ fax: 033/ BAND SERVIS, Košice, Zvonárska 8, tel: 055/

15 CZ ZÁRUÈNÍ LIST LV GARANTIJAS TALONS H JÓTÁLLÁSI JEGY PL KARTA GWARANCYJNA LT GARANTINIS TALONAS SK ZÁRUÈNÝ LIST ZÁRUÈNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE: ZÁRUÈNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE: 24 mìsícù pøi prodeji zboží fyzické osobì spotøebiteli pro soukromou pøímou spotøebu ( 620 Obèanského zákoníku) q 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe spotrebite¾ovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu ( 52 a 620 Obèianskeho zákonníka) 12 mìsícù pøi prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské èinnosti ( 429 Obchodního zákoníku) q 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikate¾ovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikate¾skej èinnosti ( 429 Obchodného zákonníka) Od data prodeje/od dátumu predaja:. Kupující prohlašuje, že úèel nákupu je pro/kupujúci prehlasuje, že úèel nákupu je pre: q Pøímou osobní spotøebu/priamu osobnú spotrebu q Obchodní a podnikatelskou èinnost/obchodnú a podnikate¾skú èinnos IÈO:..... Èíslo pokladního dokladu - faktury/èíslo pokladnièného dokladu - faktúry:. TYP VÝROBKU: CZ H LT LV PL SK Výrobní kód Gyári szám Serijos numeris Sçrijas numurs Numer seryjny Èíslo série Datum prodeje A vásárlás napia Pardavimo data Pârdošanas datums Data sprzedazy Dátum predaja Razítko prodejny Podpis Pecsét helye Aláírás Pardavejo antspaudas Parašas Pârdevçja zîmogs Pârdevçja paraksts Stempel Podpis Peèiatka predajne Podpis

16 CZ Adresy servisu Band Servis Klášterského 2 CZ Praha 4 Tel.: Fax: Band Servis K Pasekám 4440 CZ Zlín Tel.: /551 Fax: H Black & Decker Központi Garanciális-és Márkaszerviz 1163 Budapest (Sashalom) Thököly út 17. Tel.: Fax: LT Remonto dirbtuviu adresas BLACK & DECKER Žírmûnø 139a 2012 Vílníus Tel.: Fax: LV Servisa adrese Baltijas Dizaina Grupa Skanstes iela 13 Rîga, LV-1013, Latvija Tel.: Fax: PL Adres serwisu centralnego ERPATECH ul. OBOZOWA Warszawa Tel.: Fax: SK Adresa servisu Band Servis Paulínska ul. 22 SK Trnava Tel.: 033/ Fax: 033/ CZ Dokumentace záruèní opravy LV Garantijas remonta dokumentâcija H A garanciális javitás dokumentálása PL Przebieg napraw gwarancyjnych LT Garantiniø remontø dukumentacija SK Záznamy o záruèných opravách CZ Èíslo Datum pøíjmu Datum zakázky Èíslo zakázky Závada Razítko Podpis H Sorszám Bejelentés idopontja ~ Javítási idopont ~ Javitási Hiba jelleg okapecsét Jótállás új határideje munkalapszám Aláírás LT Nr. Registracijos data Remonto data Remonto Nr. Defektas Antspaudas Parašas LV N.p.k. Pieòemšanas Remonta datums Remonta doku- Defekti Zîmogs datums menta numurs Paraksts PL Nr. Data zg³oszenia Data naprawy Nr. zlecenia Przebieg Stempel naprawy Podpis SK Èíslo Dátum nahlásenia Dátum opravy Èíslo Popis Peèiatka dodávky objednávky poruchy Podpis 07/04

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. KD650 KD960 502333-85 H - (08/05)

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. KD650 KD960 502333-85 H - (08/05) www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-85 H - (08/05) KD650 KD960 9 8 A 7 10 6 11 13 12 6 11 B C 16 14 15 17 D 13 E 5 2 8 9 F 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat

Részletesebben

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. KD970 KD980 502333-82 H - (08/05)

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. KD970 KD980 502333-82 H - (08/05) www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-82 H - (08/05) KD970 KD980 7 6 A B 9 6 10 C 12 11 6 10 14 16 15 13 D 12 2 4 4 E F 7 6 G 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat

Részletesebben

AUTÓS AKKUTÖLTŐ KÉSZÜLÉK

AUTÓS AKKUTÖLTŐ KÉSZÜLÉK 502333-07 H DE9112 2 AUTÓS AKKUTÖLTŐ KÉSZÜLÉK DE9112 Szívből Gratulálunk Önnek, hogy a DEWALT termékét választotta. Hosszú évek tapasztalata és a termékek folyamatos fejlesztése teszi a DEWALTot megbízható

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

DW913 DW915 DW918 DW919 559022-50H

DW913 DW915 DW918 DW919 559022-50H 559022-50H DW913 DW915 DW918 DW919 6 5 1 2 4 3 A 7 B 2 MŰSZAKI ADATOK DW913 DW915 DW918 DW919 VELEJÁRÓ TARTOZÉKOK A csomagolás tartalma: 1 flexibilis univerzális lámpa 1 tartalékégö 1 vásárlói tájékoztató

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-72 SK LZR6

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-72 SK LZR6 www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-72 SK LZR6 2 SLOVENČINA Použitie výrobku Tento výrobok Black & Decker slúži na premietanie laserových lúčov ako pomoc pri použití

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

Tartalomjegyzék. DeWalt jótállási feltételek - - - - - - - - - - - - - -13

Tartalomjegyzék. DeWalt jótállási feltételek - - - - - - - - - - - - - -13 Tartalomjegyzék HU A műszer beállítása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bevezetés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Áttekintés - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

KISFELSŐMARÓ ASZTAL, TARTOZÉK SZETT

KISFELSŐMARÓ ASZTAL, TARTOZÉK SZETT 522101-40 H DE6900 2 3 4 KISFELSŐMARÓ ASZTAL, TARTOZÉK SZETT DE6900 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok termék fejlesztés

Részletesebben

533444-95 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW902 DW904 DW906 DW908

533444-95 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW902 DW904 DW906 DW908 533444-95 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW902 DW904 DW906 DW908 N093443 1. ábra f 2. ábra (OCT10) Copyright DEWALT e g h g a 3. ábra h d b c 2 AKKUMULÁTOROS LÁMPA DW902, DW904,

Részletesebben

502333-73 H - (00/05) DC600

502333-73 H - (00/05) DC600 502333-73 H - (00/05) DC600 2 3 4 AKKUMULÁTOROS FÚRÓ/CSAVAROZÓ DC600 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok termék fejlesztés

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-44 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-44 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-44 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GW100 2 MAGYAR Figyelmeztetés: Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi

Részletesebben

EGYENES CSISZOLÓGÉP. Szívből gratulálunk. A gép leírása (A ábra) Elektromos biztonság. Műszaki adatok. Hosszabbítókábel. Szerelés és beállítás

EGYENES CSISZOLÓGÉP. Szívből gratulálunk. A gép leírása (A ábra) Elektromos biztonság. Műszaki adatok. Hosszabbítókábel. Szerelés és beállítás 559088-12H DW882 2 3 4 EGYENES CSISZOLÓGÉP Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt által értékelt, kiforrott minőségű termékeket kínálunk

Részletesebben

502333-92 H - (00/05) D25840

502333-92 H - (00/05) D25840 502333-92 H - (00/05) D25840 2 3 4 5 BONTÓKALAPÁCS Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok termék fejlesztés és innováció

Részletesebben

522101-21 H DW099 2 3 4 5 6 TÖBB PONTÚ LÉZERSZINTEZŐ DW099 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok termék fejlesztés és innováció

Részletesebben

AKKUS FÚRÓ-CSAVAROZÓ. Szívből gratulálunk. A gép leírása (A ábra) Muszaki adatok. Elektromos biztonság. Velejáró tartozékok.

AKKUS FÚRÓ-CSAVAROZÓ. Szívből gratulálunk. A gép leírása (A ábra) Muszaki adatok. Elektromos biztonság. Velejáró tartozékok. 559222-04H DW920 2 3 AKKUS FÚRÓ-CSAVAROZÓ Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt által értékelt, kiforrott minőségű termékeket kínálunk

Részletesebben

522101-35 H DW631K 2 3 4 5 6 SZÉLMARÓ Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok termék fejlesztés és innováció tette a DEWALTot

Részletesebben

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-29 CZ/SK - (08/05) XTC12IK

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-29 CZ/SK - (08/05) XTC12IK www.blackanddecker.cz www.blackanddecker.sk Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-29 CZ/SK - (08/05) XTC12IK 7 6 5 8 A B 4 3 2 C D 2 ČEŠTINA Použití přístroje

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ 559022-82 H DW006 2 3 AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ DW006 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt által értékelt, kiforrott minőségű

Részletesebben

D26500(K) D26501K 502333-33 H

D26500(K) D26501K 502333-33 H 502333-33 H D26500(K) D26501K 2 3 4 5 6 GYALU Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok termék fejlesztés és innováció tette

Részletesebben

DC021 DC022 533444-90 H

DC021 DC022 533444-90 H 533444-90 H DC021 DC022 Ábra 1 DC021 b a d g f c d e DC022 b a d g f c d e Ábra 2 h j o n i m 2 Ábra 3 Ábra 4 DC022 GB DC022 QW l k Ábra 5 A B 3 Ábra 6 n n o Ábra 7 h 4 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ AKKUS / VEZETÉKES

Részletesebben

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. SZ360 511888-39 SK

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. SZ360 511888-39 SK www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-39 SK SZ360 2 Použitie výrobku Vaše akumulátorové nožnice Black & Decker sú určené na strihanie rôznych materiálov v domácnosti vrátane

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-08 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-08 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-08 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu MTSA2 A 2 3 B C 4 Rendeltetésszerű használat Az Ön Black & Decker

Részletesebben

DW650 DW650E 559022-69 H

DW650 DW650E 559022-69 H 559022-69 H DW650 DW650E 2 3 4 5 TÍPUSÚ SZALAGCSISZOLÓGÉP DW650/DW650E (A FÉMLEMEZBURKOLATTAL EGYÜTT) Műszaki adatok DW650 DW650E Feszültség V 230 230 Meghajtó teljesítmény W 1010 1100 A szalag gyorsasága

Részletesebben

D21710 D21711 D21716 D21717 502333-41 H

D21710 D21711 D21716 D21717 502333-41 H 502333-41 H D21710 D21711 D21716 D21717 2 3 4 ÜTVEFÚRÓ D21710/D21711/D21716/D21717 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok

Részletesebben

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. CD70CRE CD70CKA 559222-98 H

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. CD70CRE CD70CKA 559222-98 H www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-98 H CD70CRE CD70CKA 2 Felhasználás Szívből gratulálunk új Black & Decker Ütvefúrójához. Ezt a készüléket fa, fém, műanyagok

Részletesebben

511888-09 SK EM1. www.blackanddecker.eu

511888-09 SK EM1. www.blackanddecker.eu 511888-09 SK EM1 www.blackanddecker.eu 2 17 16 20 15 14 13 B 7 8 13 18 19 8 C D 3 SLOVENČINA Ďakujeme Vám, že ste si zvolili výrobok Black & Decker. Dúfame, že vám tento prístroj bude slúžiť mnoho rokov.

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-09 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-09 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-09 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu MTHD5 A 2 Rendeltetésszerű használat Az Ön BLACK+DECKER többcélú

Részletesebben

522101-41 H DW753 2 3 4 5 6 7 KÖSZÖRŰ / ÉLEZŐGÉP DW753 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok termék fejlesztés és innováció

Részletesebben

522101-37 H DW755 2 3 4 5 6 7 8 KÖSZÖRŰ / ÉLEZŐGÉP DW755 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok termék fejlesztés és innováció

Részletesebben

559022-50 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW913 DW915 DW918 DW919

559022-50 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW913 DW915 DW918 DW919 559022-50 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW913 DW915 DW918 DW919 N094270 (OCT10) Copyright DEWALT 1. ábra 2. ábra f e a g b c d 2 UNIVERZÁLIS LÁMPA DW913, DW915, DW918, DW919 Műszaki

Részletesebben

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. BDM100 502333-57 H

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. BDM100 502333-57 H www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-57 H BDM100 2 MAGYAR Felhasználás Szívből gratulálunk új Black & Decker Hangradaros Távolság és Területmérőjéhez. A készüléket

Részletesebben

DWE74912 típusú, erős igénybevételre készült asztalifűrész-állvány

DWE74912 típusú, erős igénybevételre készült asztalifűrész-állvány 1. ábra MAGYAR DWE74912 típusú, erős igénybevételre készült asztalifűrész-állvány FIGYELMEZTETÉS: Bármely tartozék használata előtt saját biztonsága érdekében olvassa el az asztali fűrész használati útmutatóját.

Részletesebben

D51256 D51275 559222-51H

D51256 D51275 559222-51H 559222-51H D51256 D51275 2 3 4 PNEUMATIKUS SZEGEZŐGÉP Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt által értékelt, kiforrott minőségű termékeket

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533444-93 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült PAV1205. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533444-93 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült PAV1205. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533444-93 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu PAV1205 2 3 4 Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új

Részletesebben

502333-92 H D25840 2 3 4 5 BONTÓKALAPÁCS Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok termék fejlesztés és innováció tette a DEWALTot

Részletesebben

PNEUMATIKUS SZEGEZŐGÉP

PNEUMATIKUS SZEGEZŐGÉP 559222-52H D51238 2 3 PNEUMATIKUS SZEGEZŐGÉP Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt által értékelt, kiforrott minőségű termékeket kínálunk

Részletesebben

559022-44 H DW625E 2 3 4 5 BEVEZETŐ Gratulálunk Önnek abból az alkalomból, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt értékeli termékeink minőségét, amit szakembereink

Részletesebben

559022-12 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült DW443

559022-12 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült DW443 559022-12 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült DW443 1. ábra a c j b i g h f e d l 2. ábra 3. ábra h k b 2 2 4. ábra f o 5. ábra e d g 3 6. ábra n h m 7. ábra 4 EXCENTER CSISZOLÓ DW443

Részletesebben

DW392 DW393 559222-03 H

DW392 DW393 559222-03 H 559222-03 H DW392 DW393 2 3 4 SPECIÁLIS FŰRÉSZGÉP DW392/393 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt által értékelt, kiforrott minőségű termékeket

Részletesebben

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. CD601 CD602 502333-10 H

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. CD601 CD602 502333-10 H www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-10 H CD601 CD602 2 3 MAGYAR Felhasználás Szívből gratulálunk új Black & Decker Kézi Körfűrészéhez. Ezt a készüléket faanyagok

Részletesebben

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. VH780 559222-86 H

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. VH780 559222-86 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-86 H VH780 4 3 2 1 A 14 15 16 5 13 12 6 7 11 8 B 10 9 2 6 C 5 D 10 18 E 17 F 3 G 19 20 21 H I 2 4 J K 4 22 23 L M 24 N O

Részletesebben

559122-67 CZ/SK D55155

559122-67 CZ/SK D55155 559122-67 CZ/SK D55155 2 3 CZ VZDUCHOVÝ KOMPRESOR Blahopřejeme Vám! Rozhodli jste se pro nářadí firmy DEWALT. Dlouhá léta zkušeností, nepřetržitý proces vývoje a inovací výrobků činí z firmy DEWALT jednoho

Részletesebben

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky VII. Čištění a údržba V případě potřeby štít omyjte vlahým roztokem saponátu nebo mýdlovou vodou a osušte jej měkkým hadříkem. V žádném případě k čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, např.

Részletesebben

PD1080 PD1202. www.blackanddecker.eu. Kezelési útmutató a hátlapon. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott.

PD1080 PD1202. www.blackanddecker.eu. Kezelési útmutató a hátlapon. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. Kezelési útmutató a hátlapon A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533224-09 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu PD1080 PD1202 MAGYAR Rendeltetésszerű

Részletesebben

533222-16 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DE9135

533222-16 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DE9135 533222-16 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DE9135 1. ábra 2. ábra A B 2 DE9135 TÖLTŐ Gratulálunk! Köszönjük,hogy DEWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunknak, valamint

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS GIPSZKARTON CSAVAROZÓ (AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL) DC520N

AKKUMULÁTOROS GIPSZKARTON CSAVAROZÓ (AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL) DC520N 533444-75 H DC520N 4 3 5 6 7 2 1 8 8 9 10 2 3 18 17 13 12 14 15 16 2 3 2 1 4 19 1 3 AKKUMULÁTOROS GIPSZKARTON CSAVAROZÓ (AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL) DC520N Gratulálunk, hogy DEWALT terméket választott!

Részletesebben

BDS200 DTR1. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533444-26 H

BDS200 DTR1. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533444-26 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533444-26 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu BDS200 DTR1 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-20 H KS40

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-20 H KS40 www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-20 H KS40 2 3 4 MAGYAR KÉZI KÖRFŰRÉSZGÉP SZÍVBŐL GRATULÁLUNK Önnek, hogy a Black & Decker készüléke mellett döntött. Szeretnénk

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

www.blackanddecker.eu GT90 GT100 GT105 GT110 A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-02 H

www.blackanddecker.eu GT90 GT100 GT105 GT110 A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-02 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-02 H GT90 GT100 GT105 GT110 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker Sövényvágójához. Ezt

Részletesebben

533444-63 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült DC509 DC519

533444-63 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült DC509 DC519 533444-63 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült DC509 DC519 3 2 1 4 5 6 7 A 2 8 7 9 6 B C 2 4 3 D 3 KÉZILÁMPA Gratulálunk! Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunk,

Részletesebben

533444-23 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW082

533444-23 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW082 533444-23 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW082 1 2 4 3 A 2 7 5 6 B 8 C 3 1 D 4 LÉZERES FÜGGŐINGA DW082(K) Gratulálunk! Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunknak,

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533224-74 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült PD1200AV. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533224-74 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült PD1200AV. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533224-74 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu PD1200AV 2 3 4 5 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön BLACK+DECKER,

Részletesebben

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. LZR5 502333-13 H

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. LZR5 502333-13 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-13 H LZR5 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker Lézeréhez. A Lézeregységet lézervonalak

Részletesebben

Powerful Solutions TM

Powerful Solutions TM Powerful Solutions TM Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-74 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu PV9605(N) PV1205(B)(N) PV1405(N) PV1805(C)(N) 2 3 4 SLOVENČINA Použitie

Részletesebben

AUTÓS AKKUTÖLTŐ DE9136

AUTÓS AKKUTÖLTŐ DE9136 567000-31 H DE9136 Ábra 1 Ábra 2 2 AUTÓS AKKUTÖLTŐ DE9136 Gratulálunk, hogy a DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, állandó termékfejlesztés és innováció tette a DEWALT ot a

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-35 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-35 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-35 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu ORB48 2 3 Rendeltetésszerű használat Az Ön Black & Decker orb-it

Részletesebben

AKKUS SAROKCSISZOLÓGÉP

AKKUS SAROKCSISZOLÓGÉP 502333-06 H DC410 2 3 4 AKKUS SAROKCSISZOLÓGÉP Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt által értékelt, kiforrott minőségű termékeket kínálunk

Részletesebben

www.blackanddecker.eu KS55 KS64 KS64K KS65K A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-13 H

www.blackanddecker.eu KS55 KS64 KS64K KS65K A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-13 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-13 H KS55 KS64 KS64K KS65K 2 C 3 4 5 MAGYAR KÖRFŰRÉSZGÉP SZÍVBŐL GRATULÁLUNK Önnek, hogy a Black & Decker készüléke mellett

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-74 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült TLD100. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-74 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült TLD100. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-74 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu TLD100 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Black & Decker hőszivárgás

Részletesebben

www.blackanddecker.eu AST6 CD105 CD110 CD115 A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-86 H

www.blackanddecker.eu AST6 CD105 CD110 CD115 A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-86 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-86 H AST6 CD105 CD110 CD115 2 3 4 MAGYAR SAROKCSISZOLÓGÉP AST6/CD105/CD110/CD115 SZÍVBŐL GRATULÁLUNK Önnek, hogy a Black

Részletesebben

www.blackanddecker.eu KS700PE KS701PE KS702PE KS703PE AST8XC Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-82 SK

www.blackanddecker.eu KS700PE KS701PE KS702PE KS703PE AST8XC Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-82 SK www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-82 SK KS700PE KS701PE KS702PE KS703PE AST8XC 2 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Vaša priamočiara píla Black & Decker je určená na rezanie

Részletesebben

AKKUS SPECIÁLFŰRÉSZ. Szívből gratulálunk. Műszaki adatok. A gép leírása (A ábra) Elektromos biztonság. Velejáró tartozékok

AKKUS SPECIÁLFŰRÉSZ. Szívből gratulálunk. Műszaki adatok. A gép leírása (A ábra) Elektromos biztonság. Velejáró tartozékok 502333-05 H DC380 2 3 AKKUS SPECIÁLFŰRÉSZ Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt által értékelt, kiforrott minőségű termékeket kínálunk

Részletesebben

DV4810N DV6010N DV7210N DV9610N DV9610AN DV1210N. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott.

DV4810N DV6010N DV7210N DV9610N DV9610AN DV1210N. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-14 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu DV4810N DV6010N DV7210N DV9610N DV9610AN DV1210N 2 3 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Powerful Solutions TM

Powerful Solutions TM Powerful Solutions TM A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 567000-50 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu ASI200 2 Rendeltetés A Black & Decker pumpáját

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-00 H KS880

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-00 H KS880 www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-00 H KS880 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker Fűrészéhez. Ezt a készüléket fa, műanyagok

Részletesebben

AKKUS FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ

AKKUS FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ 559222-42H DW934 2 3 4 AKKUS FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ SZÍVBŐL GRATULÁLUNK Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt által értékelt, kiforrott minőségű termékeket kínálunk

Részletesebben

BDS200 DTR1. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-26 H

BDS200 DTR1. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-26 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-26 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu BDS200 DTR1 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk

Részletesebben

533444-23 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW082

533444-23 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW082 533444-23 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW082 1 2 4 3 A 2 7 5 6 B 8 C 3 1 D 4 LÉZERES FÜGGŐINGA DW082(K) Gratulálunk! Ön DEWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunknak,

Részletesebben

www.blackanddecker.eu KR50RE KR50CRE AST1XC KR52CRE KR53CRE KR55CRE A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott.

www.blackanddecker.eu KR50RE KR50CRE AST1XC KR52CRE KR53CRE KR55CRE A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-42 H KR50RE KR50CRE AST1XC KR52CRE KR53CRE KR55CRE 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker

Részletesebben

559222-58 H DW073 2 3 4 5 6 7 8 9 FORGÓLÉZER (AKKUS) DW073 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt által értékelt, kiforrott minőségű termékeket

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-59 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-59 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-59 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu PAD1200 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk

Részletesebben

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. KA85 KA85E 559002-90 H

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. KA85 KA85E 559002-90 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559002-90 H KA85 KA85E ELEKTROMOS KÉZI SZALAGCSISZOLÓGÉP KA85, KA85E SZÍVBŐL GRATULÁLUNK új Black & Decker termékéhez. Figyelmesen

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-41 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-41 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-41 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu FSM1630 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön Black & Decker

Részletesebben

522101-38 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D51430 D51431

522101-38 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D51430 D51431 522101-38 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D51430 D51431 4 xx xx xxx 2 1 6 3 5 7 A 2 9 8 11 6 11 10 B C 14 13 12 D 3 E 3 15 F 4 KAPCSOZÓGÉP D51430, D51431 TÍPUS Gratulálunk! Köszönjük,

Részletesebben

8 10 12MM 600N 16MM 800N

8 10 12MM 600N 16MM 800N 559022-56H DW876 0 8 9 8 6MM 300N 10 10MM 500N 12MM 600N 16MM 800N 20MM 1000N 1 3 15 5 2 14 4 6 9 12 11 16 13 7 A 2 B 11 17 96 110 C 12 3 8 9 3 3 17 18 D1 D2 19 24 8 23 0 6MM 300N 10MM 500N 12MM 600N 16MM

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559099-01 H KS890E

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559099-01 H KS890E www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559099-01 H KS890E MAGYAR Skorpiófűrész Szívből gratulálunk Önnek az új Black and Decker termékéhez. Kérjük, a gép üzembehelyezése

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS KARDFŰRÉSZ

AKKUMULÁTOROS KARDFŰRÉSZ 522101-61 H DC305 2 3 4 AKKUMULÁTOROS KARDFŰRÉSZ Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, állandó termék fejlesztés és innováció

Részletesebben

533222-29 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DE0892

533222-29 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DE0892 533222-29 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DE0892 1. ábra h b a n i d l c f e g 2. ábra m k j o 2 DIGITÁLIS LÉZERDETEKTOR DE0892 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú

Részletesebben

www.blackanddecker.eu GW200 GW225 GW250 GW254 A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-44 H

www.blackanddecker.eu GW200 GW225 GW250 GW254 A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-44 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-44 H GW200 GW225 GW250 GW254 2 3 4 5 MAGYAR Szívből gratulálunk, hogy a Black & Decker terméke mellett döntött, amely problémamentes

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-35 H BDV040

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-35 H BDV040 www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-35 H BDV040 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker Segédindítójához/ Feszültségerősítőjéhez.

Részletesebben

www.blackanddecker.eu VB1600 VB1630 VB1710 VB1740 VB1820 VB1850 VB2050 A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott.

www.blackanddecker.eu VB1600 VB1630 VB1710 VB1740 VB1820 VB1850 VB2050 A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-51 H VB1600 VB1630 VB1710 VB1740 VB1820 VB1850 VB2050 2 3 4 5 6 7 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk

Részletesebben

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. VO1700 VO1710 522101-27 H

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. VO1700 VO1710 522101-27 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-27 H VO1700 VO1710 2 3 4 5 6 7 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker porszívójához. A

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. KC9036 KC9039 559222-27 H

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. KC9036 KC9039 559222-27 H www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-27 H KC9036 KC9039 2 3 4 AKKUS CSAVAROZÓGÉP, CSUKLÓS FOGANTYÚVAL KC9036/KC9039 SZÍVBŐL GRATULÁLUNK Önnek, hogy a Black

Részletesebben

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. KC1036 502333-43 H

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. KC1036 502333-43 H www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-43 H KC1036 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker Akkumulátoros Csavarozójához. Ezt

Részletesebben

559088-15 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW872

559088-15 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW872 559088-15 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW872 A ábra b C a Z d e f g h i j B1 ábra B2 ábra d l3 l2 l1 l d j2 k e m1 m 2 C1 ábra n3 n2 n n1 s i g f C2 ábra C3 ábra o1 t2 g o 3

Részletesebben

567000-88 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D51321

567000-88 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D51321 567000-88 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D51321 4 20 7 6 2 1 5 8 3 9 A 2 11 10 13 12 B 7 15 C 16 14 6 3 19 18 17 D 22 3 8 E 4 F 21 G 5 SZÖGEZŐGÉP D51321 Gratulálunk! Köszönjük,

Részletesebben

DC800 DC810 533444-62 H

DC800 DC810 533444-62 H 533444-62 H DC800 DC810 2 3 AKKUMULÁTOROS ÜTVE CSAVAROZÓ DC800/DC810 Gratulálunk Önnek, hogy DEWALT szerszámot választott. Hosszú évek tapasztalata, gondos termék fejlesztés és újítások tették a DEWALT-ot

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-27 H KS710

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-27 H KS710 www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-27 H KS710 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker Dekopírfűrészéhez. Ezt a készüléket

Részletesebben

522101-31 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW340

522101-31 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW340 522101-31 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW340 1. ábra e d b c a g 2. ábra d 2 3. ábra 4. ábra 5. ábra a f 3 HŐLÉGFÚVÓ DW340 Gratulálunk! Ön DEWALT szerszámot választott. Sokéves

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. STC1815 STC1820 STC1820D 511112-96 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. STC1815 STC1820 STC1820D 511112-96 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511112-96 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu STC1815 STC1820 STC1820D 2 3 4 Použitie výrobku Vaša strunová kosačka Black & Decker je určená

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-66 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-66 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-66 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu BDCS361 2 Rendeltetésszerű használat Az Ön Black & Decker gyártmányú

Részletesebben

533223-15 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült FMC700

533223-15 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült FMC700 533223-15 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült FMC700 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön Stanley Fat Max munkalámpáját világítás céljára terveztük. A szerszám professzionális

Részletesebben

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. AV1205 502333-68 H - (06/05)

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. AV1205 502333-68 H - (06/05) www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-68 - (06/05) AV1205 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker Autó porszívójához. Az autó

Részletesebben

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. BDJS450I 567000-00 H

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. BDJS450I 567000-00 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 567000-00 H BDJS450I 2 Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker Autó Gyorsindítójához és Légpumpájához.

Részletesebben

522101-15 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC740 DC750

522101-15 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC740 DC750 522101-15 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DC740 DC750 2 3 4 AKKUMULÁTOROS FÚRÓ/CSAVAROZÓ DC740/DC750 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett

Részletesebben

533222-31 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW040

533222-31 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW040 533222-31 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW040 1. ábra a 2. ábra b c d g f k h j i e 2 3. ábra l n o p q m q r s 4. ábra 3 5. ábra 6. ábra 4 7. ábra 8. ábra 5 LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ

Részletesebben