SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) Model: PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK"

Átírás

1 02/12 (2) ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234 C USER MANUAL PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA

2 Konformitätserklärung Declaración de conformidad V Déclaration de conformité Yhdenmukaisuustodistus Dichiarazione di conformità Atitikties deklaracija Conformiteitsverklaring Declaração de conformidade RYER T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Y T Der Unterzeichner bestätigt hiermit dass die oben erwähnten Modelle gemäß den folgenden Richtlinien und Normen Undertegnede attesterer herved, at overensstemmelse med følgende direktiver og standarder de acuerdo con las siguientes directivas Allakirjutanu kinnitab, et ülalnimetatud mudel on valmistatud kooskõlas järgmiste Tehnilise The undersigned certify that the above accordance with the following directives r hoztuk A T T Tehnisko A A r Undertecknad intygar att ovannämnda med följande direktiv och standarder T Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja Valmistaja kääntää Undertegnede attesterer att ovennevnte med fölgende direktiv og standarder Ondergetekende verzekert dat de zijn in overeenstemming met de volgende omenjeni model izdelan v skladu z r Teknik dosya üretici r T T Strada Comunale della Braglia, GUARDAMIGLIO (LO) - ITALY Tel: +39 (0) , Fax: +39 (0) Authorized signatory: Per Sonne Sorensen, Managing Director Date: Signature:

3 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY OBSAH ÚVOD... 2 OBSAH A ÚČEL NÁVODU... 2 CÍLOVÁ SKUPINA... 2 UMÍSTĚNÍ TOHOTO NÁVODU... 2 PROHLÁŠENÍ O SOULADU... 2 IDENTIFIKAČNÍ DATA... 2 JINÉ REFERENČNÍ PŘÍRUČKY... 2 NÁHRADNÍ DÍLY A ÚDRŽBA... 2 ZMĚNY A VYLEPŠENÍ... 2 PROVOZNÍ SCHOPNOSTI... 3 KONVENCE... 3 ROZBALENÍ/DODÁVKA... 3 BEZPEČNOST... 3 VIDITELNÉ SYMBOLY NA STROJI... 3 SYMBOLY UVÁDĚNÉ V TOMTO NÁVODU... 4 VŠEOBECNÉ POKYNY... 4 POPIS STROJE... 6 KONSTRUKCE STROJE... 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI... 7 TECHNICKÉ PARAMETRY... 7 SCHÉMA ZAPOJENÍ... 8 POUŽITÍ... 9 PŘED SPUŠTĚNÍM STROJE... 9 PROVOZ STROJE (DRHNUTÍ/SUŠENÍ) VYPRÁZDNĚNÍ NÁDRŽE...11 PŘEPRAVA STROJE...11 PO POUŽITÍ STROJE...11 ÚDRŽBA TABULKA PLÁNOVANÉ ÚDRŽBY ČIŠTĚNÍ, KONTROLA A VÝMĚNA STĚRKY ČIŠTĚNÍ KARTÁČE ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ LIKVIDACE SCRUBTEC 234 C

4 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE ÚVOD POZNÁMKA Čísla v závorkách označují komponenty uváděné v kapitole týkající se popisu stroje. Děkujeme vám za zakoupení čističe-sušiče Nilfi sk Alto. Čistič-sušič Nilfisk Alto Scrubtec 234 C je účinný a vysoce kvalitní stroj na čištění podlah. Stroj je vybaven jedním válcovým kartáčem s šířkou čištění 440 mm. Přední a zadní stěrky čistí podlahu, zatímco sací systém sbírá špinavou vodu, to vše jedním záběrem. OBSAH A ÚČEL NÁVODU Účelem tohoto Návodu je poskytnout Operátorovi všechny potřebné informace k řádnému samostatnému a bezpečnému používání stroje. Návod obsahuje informace o technických parametrech, provozu, skladování, údržbě, o náhradních dílech a likvidaci. Před jakoukoli manipulací se strojem si pracovníci obsluhy a kvalifi kovaní technici musí pozorně přečíst tento návod. V případě jakýchkoliv otázek týkajících se instrukcí uvedených v návodu a v případě potřeby dalších informací se laskavě obraťte na Nilfi sk Alto. CÍLOVÁ SKUPINA Tento návod je určen pro kvalifi kované pracovníky obsluhy a techniky určené pro údržbu stroje. Pracovníci Obsluhy nesmí provádět činnosti vyhrazené kvalifi kovaným Technikům. Nilfi sk Alto neodpovídá za škody způsobené nedodržením tohoto zákazu. UMÍSTĚNÍ TOHOTO NÁVODU Návod k Obsluze musí být umístěn poblíž stroje v odpovídající schránce, chráněn před kapalinami a dalšími látkami, které by ho mohly poškodit. PROHLÁŠENÍ O SOULADU Toto Prohlášení o shodě, které se dodává se strojem, je osvědčení stroje o jeho shodě s platnými zákony. POZNÁMKA Společně s dokumentací k zařízení se dodávají dvě kopie původního Prohlášení o souladu. IDENTIFIKAČNÍ DATA Model a výrobní číslo stroje jsou vyznačeny na destičce (26). Kód výrobku a rok výroby jsou vyznačeny na štítku. Tyto informace jsou užitečné při objednávkách náhradních dílů stroje. Pomocí následující tabulky zapište identifi kační údaje stroje. Model STROJE... Kód VÝROBKU... Výrobní číslo STROJE... JINÉ REFERENČNÍ PŘÍRUČKY Seznam Náhradních Dílů (dodávaný se strojem) Návod k Opravám (který si lze prostudovat v servisních střediscích Nilfi sk Alto Service Centers) NÁHRADNÍ DÍLY A ÚDRŽBA Veškeré potřebné provozní postupy a postupy při údržbě a opravách musí být provedeny kvalifi kovanými pracovníky nebo servisními středisky Nilfi sk Alto Service Center. Vždy je třeba používat jedině originální náhradní díly a příslušenství. Servis nebo náhradní díly a příslušenství si objednejte v servisních střediscích Nilfi sk Alto; uveďte model, kód výrobku a výrobní číslo stroje. ZMĚNY A VYLEPŠENÍ Společnost Nilfi sk Alto průběžně zlepšuje své produkty a vyhrazuje si právo provádět změny a úpravy podle svého uvážení. Není povinna aplikovat tyto výhody na stroje prodané dříve. Jakékoliv úpravy a nebo doplňky podléhají schválení výrobce a musí být provedeny společností Nilfi sk Alto. 2 SCRUBTEC 234 C

5 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY PROVOZNÍ SCHOPNOSTI Tento čistič-sušič se používá na čištění (čištění a sušení) hladkých a pevných podlah ve stavebnictví nebo průmyslu, které kvalifikovaný pracovník obsluhuje v bezpečných provozních podmínkách. Tento čistič-sušič se nesmí používat na čištění koberců položených na podlaze. KONVENCE Značky v tomto návodu pro polohu dopředu, dozadu, vpředu, vzadu, vlevo nebo vpravo se vztahují na polohu pracovníka Obsluhy, který má ruce položeny na tyči rukojeti (8). ROZBALENÍ/DODÁVKA Při vybalování stroje postupujte opatrně podle pokynů uvedených na obalu. Po doručení zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození obalu a stroje. Jestliže došlo k viditelnému poškození, uschovejte si obaly a předložte je ke kontrole Dopravci, který stroj doručil. Okamžitě se obraťte na Dopravce a sepište reklamační záznam. Zkontrolujte laskavě, zda byly se strojem dodány následující položky: Technická dokumentace: Uživatelská příručka Stroje na drhnutí a sušení Seznam Náhradních dílů Stroje na drhnutí a sušení BEZPEČNOST Následující symboly označují potenciálně nebezpečné situace. Tyto informace si vždy pečlivě přečtěte a přijměte všechna potřebná preventivní opatření na ochranu osob i majetku. Při prevenci úrazů je vždy základním předpokladem spolupráce pracovníka obsluhy. Bez dokonalé spolupráce osoby odpovědné za provoz stroje nemůže být účinný žádný program prevence nehod. Většina z nehod, ke kterým může dojít v provozu během práce nebo přemisťování stroje, bývá způsobena selháním pracovníků při dodržování nejjednodušších pravidel základní bezpečnosti. Pečlivá a opatrná obsluha je nejlepší zárukou proti nehodám a je základním předpokladem úspěšného splnění jakéhokoliv programu prevence nehod. VIDITELNÉ SYMBOLY NA STROJI VAROVÁNÍ! Pozorně si přečtěte všechny pokyny, než na stroji provedete jakoukoli činnost. VAROVÁNÍ! Nemyjte stroj přímým nebo tlakovaným proudem vody. max.2% VAROVÁNÍ! Nepoužívejte stroj na svazích se sklonem vyšším, než uvádějí parametry. SCRUBTEC 234 C

6 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE SYMBOLY UVÁDĚNÉ V TOMTO NÁVODU NEBEZPEČÍ! Označuje nebezpečnou situaci, při které je ohrožen život pracovníka Obsluhy. VAROVÁNÍ! Označuje potenciální riziko nehod a úrazů osob. UPOZORNĚNÍ! Označuje upozornění nebo poznámky související s důležitými nebo užitečnými funkcemi. Odstavcům označeným tímto symbolem věnujte pozornost. POZNÁMKA Označuje upozornění související s důležitými nebo užitečnými funkcemi. RADA Udává nezbytnost konzultovat návod pro obsluhu před prováděním jakékoli operace. VŠEOBECNÉ POKYNY Dále jsou uvedena specifi cká varování a upozornění, která informují o potenciálním riziku poškození zdraví osob a poškození strojů. NEBEZPEČÍ! Než provedete jakoukoli údržbu, opravu, čištění nebo výměnu, odpojte zástrčku od elektrické sítě. Tento stroj mohou obsluhovat jen správně vyškolené osoby. Při práci poblíž elektrických součástí je zakázáno nosit šperky. Nepracujte pod vyzdviženým strojem bez bezpečnostních podpor. Se strojem nepracujte v blízkosti jedovatých, nebezpečných, hořlavých a nebo výbušných prášků, kapalin ani par: Tento stroj se nehodí na sběr nebezpečného prachu. VAROVÁNÍ! Než stroj použijete, uzavřete všechna dvířka a/nebo kryty podle návodu k použití. Zástrčku přívodního kabelu úmyslně nepoškozujte. Když se zástrčka přívodního kabelu nedá zapojit do zásuvky, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval řádnou zásuvku v souladu s platnými zákony. Před zapojením přívodního kabelu do elektrické sítě zkontrolujte kmitočet a napětí, které je uvedené na výrobním štítku stroje (1), zda se shoduje s napětím v elektrické síti. Neodpojujte stroj taháním za kabel napájení. Při vytahování se zásuvky, uchopte zástrčku, nikoli kabel. Nedotýkejte se zástrčky, kabelu ani stoje mokrýma rukama. Před vytažením zástrčky vypněte všechny ovládací prvky. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel kvůli poškození, trhlinám, prasklinám a opotřebení. Podle nutnosti jej vyměňte. Když je přívodní kabel poškozený, obraťte se na servisní středisko společnosti Nilfisk Alto. Stroj se nesmí tahat nebo přenášet uchopením za přívodní kabel nebo používat tento kabel jako rukojeť. Nepřivírejte napájecí kabel do dveří, netahejte napájecí kabel kolem ostrých rohů nebo okrajů. Nepřejíždějte strojem přes napájecí kabel. Kartáč nesmí přijít do kontaktu s napájecím kabelem. Chraňte kabel napájení před horkými povrchy. Na zabránění nebezpečí požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění se stroj nesmí ponechávat bez dozoru, když je kabel zapojený do sítě. Když se stroj nepoužívá a před vykonáváním údržby kabel odpojte ze sítě. 4 SCRUBTEC 234 C

7 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY VAROVÁNÍ! Stroj vždy za provozu i během odstávky chraňte před přímým slunečním zářením, deštěm a nepříznivými povětrnostními vlivy. Stroj se musí skladovat v uzavřených prostorách a na suchém místě: Tento stroj je nutno používat v suchu, nesmí se používat nebo skladovat venku ve vlhku. Tento stroj by neměly používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nemajíli dohled či informace o používání stroje od osob odpovědných za jejich bezpečnost. Děti je nutno kontrolovat, aby se zajistilo, že si nemohou hrát se strojem. Při použití v blízkosti dětí dbejte zvýšené pozornosti. Stroj používejte pouze v souladu s popisem v tomto Návodu. Nesmí se používat jiné příslušenství než doporučované společností Nilfisk. Přijměte veškerá potřebná preventivní opatření, aby pohybující se části stroje nemohly zachytit vlasy, šperky a volné části oděvů osob. Nepoužívejte stroj na svazích se sklonem vyšším, než uvádějí parametry. Nepoužívejte stroj na svahu. Stroj nepoužívejte zejména v prašném prostředí. Při použití tohoto stroje pracujte pozorně tak, abyste nezpůsobili žádnou újmu lidem. Strojem nenarážejte do nábytku, polic ani lešení či jiných konstrukcí; to platí zejména v případech, kdy hrozí riziko pádu předmětů. Na stroj nepokládejte žádné nádoby obsahující kapaliny. Provozní teplota stroje musí být v rozpětí 0 C až +40 C. Teplota skladování musí být v rozpětí 0 C až +40 C. Relativní vlhkost vzduchu musí být mezi 30 % a 95 %. Když používáte přípravky na čištění podlah, dodržujte pokyny na obalu těchto saponátů. Pro práci s přípravky na podlahy používejte vhodné rukavice a ochranu. Stroj nepoužívejte jako dopravní prostředek. Nenechávejte v činnosti kartáč/kotouč, když se stroj nepohybuje, aby se předešlo poškození podlahy. V případě požáru použijte k uhašení práškový hasicí přístroj, nikoli vodní. S bezpečnostními prvky stroje a pojistkami svévolně nemanipulujte a přesně dodržujte obvyklé pokyny k údržbě. Zabraňte proniknutí jakýchkoli předmětů do otvorů. Nepoužívejte stroj, pokud jsou otvory zanesené. Otvory vždy udržujte bez prachu, vlasů či jiných cizích materiálů, které by mohly snížit tok vzduchu. Nesnímejte ani neupravujte desky upevněné ke stroji. Tento stroj nelze používat na silnicích ani veřejných komunikacích. Pokud klesne teplota pod bod mrazu, věnujte při přepravě stroji zvýšenou pozornost. Voda v nádrži na obnovení vody nebo v hadicích může zamrznout a stroj tak závažně poškodit. Používejte pouze kartáče dodané se strojem nebo uvedené v Návodu na Použití. Používáním jiných kartáčů by mohlo dojít k omezení bezpečnosti. V případě poruchy stroje si ověřte, že není způsobena nedostatečnou údržbou. Podle potřeby si vyžádejte pomoc oprávněných pracovníků oprávněného servisního střediska. Pokud zařízení nefunguje správně je poškozeno vykazuje únik vody nebo pěny bylo ponecháno venku vystaveno nepříznivým povětrnostním vlivům je vlhké nebo bylo upuštěno do vody okamžitě je vypněte a kontaktujte Servisní středisko Nilfisk Alto nebo kvalifikovaného technika. Jestliže je nutné vyměnit některé díly, vyžádejte si od prodejce nebo autorizovaného obchodníka ORIGINÁLNÍ náhradní díly. Chcete-li zajistit správný a bezpečný provoz stroje, měli by plánovanou údržbu (podrobně popsanou v související kapitole tohoto návodu) provádět autorizovaní pracovníci nebo autorizované Servisní Středisko. Před provedením jakýchkoliv údržbových prací nebo oprav si pečlivě přečtěte celý návod. Stroj neomývejte přímým či tlakovým proudem vody ani roztoky látek s korozívními účinky. Stroj musí být znehodnocen vhodným způsobem, protože obsahuje jedovaté a škodlivé látky (elektronické součástky apod.), které musí být ve smyslu platných norem zneškodněné ve specializovaných střediscích (viz kapitola Likvidace ). SCRUBTEC 234 C

8 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE POPIS STROJE KONSTRUKCE STROJE 1. Ovládací panel 2. Hlavní spínač a spínač pohonu kartáče 3. Spínač motoru systému vysavače 4. Spínač systému roztoku 5. Ovládací přepínač na regulaci průtoku roztoku Jedna kapka - minimální proud roztoku Dvě kapky - maximální proud roztoku 6. Spínače kartáče 7. Kabel s napájecí zástrčkou 8. Tyč rukojeti stroje 9. Páka pro nastavení řidítek 10. Zadní držadlo na přepravu 11. Přední držadlo na přepravu 12. Filtr roztoku 13. Kryt nádrže 14. Nádrž na roztok 15. Nádrž na obnovení vody 16. Kryt kartáče a stěrky 17. Tryska roztoku 18. Přední stěrka 19. Zadní stěrka 20. Cylindrický kartáč 21. Předfi ltr motoru systému vysavače 22. Filtr-tlumič 23. Předfi ltr systému vysavače 24. Nádrž na obnovu vody s automatickým plovákovým uzávěrem 25. Pedály na zvedání/spouštění kartáče a stěrek 26. Štítek s výrobním číslem/technické parametry/osvědčení o shodě P SCRUBTEC 234 C

9 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI Kromě standardních komponent může být stroj vybaven následujícím příslušenstvím/možnostmi podle specifi ckého použití stroje: Kotouče z různých materiálů Další informace o možných doplňcích a příslušenství si vyžádejte od autorizovaného prodejce. TECHNICKÉ PARAMETRY Popis Výkon motoru kartáče Výkon systému motoru vysavače Výkon čerpadla roztoku Třída ochrany (IP) Třída ochrany (elektřina) Průměr kartáče Otáčky motoru kartáče Tlak kartáče na podlahu Vysávání Hladina akustického tlaku na pracovišti (ISO 11201, ISO 4871, EN ) (LpA) Hladina akustického tlaku stroje (ISO 3744, ISO 4871, EN ) (LwA) Hodnoty 320 W 900 W 25 W X4 II 100 mm 1000 ot/min 21 kg 1400 mmh 2 O 72 db(a) ± 3 db(a) 90 db(a) Úroveň vibrací na paže operátora (ISO , EN ) 2,8 m/s 2 ± 0,4 m/s 2 Délka kabelu Šířka čištění 15 m 440 mm Výstup (teoretický) m 2 /h Proud roztoku Kapacita nádrže roztoku Kapacita nádrže na obnovení vody 1,3 / 1,7 l/min 12 litrů 12 litrů Maximální svaz při práci 2% Šířka stroje Šířka trupu stroje Šířka stroje se stěrkou Minimální/maximální délka stroje s nastavitelnou tyčí rukojeti Hmotnost s prázdnými nádržemi Maximální hmotnost s plnou nádrží (GVW) Přepravní hmotnost Napětí elektrického systému Celkový pohlcovaný výkon 620 mm 400 mm 480 mm 480/1.050 mm 38 kg 50 kg 51 kg 230 V - 50 Hz 1,2 kw SCRUBTEC 234 C

10 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE SCHÉMA ZAPOJENÍ Klíč C1 Kondenzátor motoru kartáče C2 Kondenzátor systému vysavače K1 Relé motoru kartáče M1 Motor kartáče M2 Motor systému vysavače M3 Motor čerpadla roztoku R1 Odpor výstupu čerpadla S1 Hlavní spínač - aktivace kartáče S2 Spínač odsávací soustavy S3 Spínač čerpadla roztoku S4 Spínač výstupu čerpadla S5,S6 Spínače pro spínání kartáčů P SCRUBTEC 234 C

11 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY POUŽITÍ VAROVÁNÍ! Na některých místech stroje jsou umístěny samolepicí štítky oznamující: NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ RADA Při čtení tohoto Návodu musí Operátor věnovat zvláštní pozornost významu symbolů na štítcích. Tyto štítky z žádného důvodu nezakrývejte a v případě poškození je okamžitě vyměňte. PŘED SPUŠTĚNÍM STROJE Nastavení tlaku kartáče Stroj je vybaven kartáčem (20) nainstalovaným na desce. Chcete-li jej nainstalovat/vyměnit, postupujte podle odstavce Čištění kartáče v kapitole Údržba. Chcete-li nastavit tlak na podlahu, otočte tlačítko (obr. 1) podle obrázku: + Vyšší tlak Otočte šroub doprava. - Nižší tlak Otočte šroub doleva. Plnění nádrže na roztok 1. Naplňte nádrž (14) roztokem vhodným pro práci, kterou chcete provádět. 2. Nádržku nenaplňujte roztokem úplně doplna, ale ponechejte několik centimetrů od horního okraje (Obr. 2). 3. Vždy postupujte podle pokynů týkajících se roztoku na štítku nádoby s chemikálií, kterou jste k vytváření roztoku použili. 4. Teplota roztoku nesmí být vyšší než 40 C. UPOZORNĚNÍ! Používejte pouze méně pěnivé a nehořlavé tekuté čisticí prostředky určené pro použití v automatickém stroji na drhnutí. VAROVÁNÍ! Když používáte přípravky na čištění podlah, dodržujte pokyny na obalu těchto saponátů. Pro práci s přípravky na podlahy používejte vhodné rukavice a ochranu. Nastavení 5. Upravte sklon rukojeti (8) pomocí páčky (9) tak, abyste dosáhli pohodlné polohy. Obrázek číslo 1 Obrázek číslo 2 P P SCRUBTEC 234 C

12 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE PROVOZ STROJE (DRHNUTÍ/SUŠENÍ) 1. Stroj připravte podle popisu v předchozím odstavci. 2. Podlahu vyčistěte nebo vysajte a odstraňte nečistoty. 3. Zástrčku napájecího kabelu (7) zapojte do elektrické sítě. VAROVÁNÍ! Před zapojením zástrčky napájecího kabelu do elektrické sítě zkontrolujte kmitočet a napětí, které je uvedené na výrobním štítku stroje (26), zda se shoduje s napětím v elektrické síti. 4. Otočte hlavní spínač (2) do polohy I a zapněte motor kartáčů. 5. Otočte spínač (3) do polohy I a zapněte motor systému vysavače. 6. Otočte spínač čerpadla (4) do polohy I a zapněte přívod roztoku ke kartáčům. 7. Sešlápněte pedál (Obr. 3) a spusťte kartáč a stěrky na podlahu. 8. Přidržujte ruce na rukojeti a nastartujte stroj stiskem spínačů kartáčů (6), pak začněte umývat/sušit podlahu. 9. Pomocí spínače (5) upravte proud roztoku podle typu prováděného čištění. Spínač není stisknutý ( ): pokud podlaha, kterou chcete čistit, není příliš znečištěná; v tomto stavu je autonomní provoz stroje asi 10 minut. Spínač je stisknutý ( ): pokud podlaha, kterou chcete čistit, je znečištěná nebo velmi znečištěná; v tomto stavu je autonomní provoz stroje asi 7 minut. 10. Pro lepší výsledek musí být stroj používán při nízkých otáčkách. 11. V případě odolné nečistoty důkladně podlahu umyjte tak, že otočíte spínač systému vysavače (3) na 0, pak umyjte podlahu ještě jednou a pak setřete kapalinu tím, že otočíte spínač systému vysavače (3) do polohy ON (Zapnuto). UPOZORNĚNÍ! Abyste nepoškodili povrch podlahy, nepoužívejte kartáč bez roztoku, pokud stroj nepracuje, zastavte kartáč. 12. Na konci činnosti uvolněte spínače (6), otočte hlavní spínač (2) do polohy 0, pak zvedněte kartáč a stěrky pomocí pedálu (Obr. 4). Obrázek číslo 3 Obrázek číslo 4 P P SCRUBTEC 234 C

13 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY VYPRÁZDNĚNÍ NÁDRŽE VAROVÁNÍ! Na konci každého čisticího cyklu vypusťte nádrž na obnovu (15), aby nedošlo k tomu, že se špinavá voda vypustí z nádrží (například při náhlém pohybu stroje). Nádrž na obnovu vody (15) je vybavena automatickým vypínacím ventilem (24), aby roztok nemohl proniknout do systému vysavače. Když je proud vysavače uzavřený, je nutno vypustit nádrž na obnovu vody. Stroj nemůže sbírat vodu, když je ventil uzavřený. Po naplnění nádrž na obnovení vody (15) vyprázdněte následujícím způsobem: 1. Hlavní spínač (2) dejte do polohy Odpojte zástrčku ze sítě. 3. Zvedněte kartáč a stěrky pomocí pedálu (25). 4. Zatlačením přesuňte stroj do stanoveného místa likvidace. 5. Ručně vyjměte nádrž na obnovu a vyprázdněte ji. 6. Po skončení práce vypláchněte nádrž na obnovu vody čistou vodou. PŘEPRAVA STROJE 1. Smotejte napájecí kabel na příslušný držák na rukojeti. 2. Uvolněte rukojeť (8) pomocí páčky (9). 3. Otáčejte rukojetí až na konec chodu, nad kryt stroje. 4. Zajistěte ji. VAROVÁNÍ! Nezvedejte stroj, pokud je rukojeť otočená. Stroj přepravujte tak, že jej zvednete pomocí uvedených držadel (10) a (11). PO POUŽITÍ STROJE 1. Hlavní spínač (2) dejte do polohy Zvedněte kartáč a stěrky pomocí pedálu (25). 3. Odpojte zástrčku ze sítě a smotejte kabel. 4. Vypusťte nádrž na roztok (14) a vyčistěte ji čistou vodou. 5. Vypusťte nádrž na obnovu vody (15) a vyčistěte ji čistou vodou. 6. Zkontrolujte hadice a podle potřeby je vyměňte. 7. Sejměte kartáč (20) a vyčistěte jej čistou vodou. 8. Zkontrolujte vnitřní kanály stěrek (18-19) a vyčistěte je čistou vodou. 9. Zkontrolujte fi ltr roztoku (A, obr. 5) a předfi ltr (B). Vyčistěte je čistou vodou a podle potřeby je vyměňte. 10. Zkontrolujte výstupní fi ltr (C). Vyčistěte jej vzduchem, pokud je zanesený, vyměňte jej. 11. Stroj uložte na čisté a suché místo. Obrázek číslo 5 P SCRUBTEC 234 C

14 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE ÚDRŽBA Životnost stroje a jeho maximální provozní bezpečnost jsou zaručeny jedině při správné a pravidelné údržbě. Popis plánované údržby naleznete v následující tabulce. Zobrazené intervaly údržby se mohou měnit v závislosti na pracovních podmínkách a musí je defi novat osoba odpovědná za údržbu. VAROVÁNÍ! Údržba se musí vykonávat při vypnutém stroji a přívodní kabel musí být odpojený ze sítě. Dále si pečlivě přečtěte instrukce v kapitole Bezpečnost. Veškerou plánovanou i mimořádnou údržbu musí provádět zkušení kvalifi kovaní pracovníci nebo autorizované Servisní Středisko. Tento návod popisuje pouze jednodušší a nejběžnější postupy údržby. POZNÁMKA Další postupy údržby obsažené v tabulce plánované údržby naleznete v Návodu k Opravám, který je k dispozici ve všech Servisních Střediscích. TABULKA PLÁNOVANÉ ÚDRŽBY Postup Denně, po použití stroje Jednou za týden Jednou za 6 měsíců Jednou za rok Čištění kartáče Čištění stěrky Čištění nádrže a mřížky sání Čištění a kontrola hadice Kontrola a čištění fi ltru Kontrola přívodního kabelu Kontrola trysky Kontrola a výměna listu stěrky Kontrola a výměna karbonového kartáče motoru systému sání (1) (1) Tato údržbová operace musí být provedena autorizovaným servisním střediskem Nilfi sk Alto. ČIŠTĚNÍ, KONTROLA A VÝMĚNA STĚRKY POZNÁMKA Chcete-li dosáhnout kvalitního sušení, musí být stěrky čisté a jejich listy musí být v dobrém stavu. UPOZORNĚNÍ! Při čištění stěrky doporučujeme používat ochranné rukavice, protože na stěrkách může být zachycen odpad s ostrými hranami. Pokud listy stěrek zanechávají slabé stopy vody, jsou pravděpodobně znečištěné nebo poškozené. Vyjměte listy, vyčistěte je čistou vodou a zkontrolujte jejich stav. Zkontrolujte neporušenost listů, případné zářezy a trhliny; podle potřeby je vyměňte takto: 1. Hlavní spínač (2) dejte do polohy Odpojte zástrčku ze sítě. 3. Odstraňte nádržky. 4. Nakloňte stroj dozadu. 5. Vyjměte oba šrouby ze stěrky (Obr. 6). 6. Vyjměte stěrku nebo vyměňte listy. Obrázek číslo 6 P SCRUBTEC 234 C

15 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY ČIŠTĚNÍ KARTÁČE UPOZORNĚNÍ! Při čištění kartáče doporučujeme používat ochranné rukavice, protože na stěrce může být zachycen odpad s ostrými hranami. VAROVÁNÍ! Pohyblivé části - Odpojte zástrčku ze sítě, než provedete jakékoli údržbové činnosti na stroji. C D Demontáž 1. Ručně vyjměte šroub (A, obr. 7) tak, že jím otočíte doprava. 2. Demontujte kartáč (B) z desky. 3. Vyčistěte kartáč vodou a čistidlem. 4. Zkontrolujte, zda nejsou štětiny kartáče porušené nebo opotřebené. V případě potřeby kartáč vyměňte. B Montáž 5. Zasuňte kartáč s vodítky náboje (C, obr. 7) na hnací hřídel (D) podle obrázku. 6. Ručně utáhněte šroub (A) tak, že jím otočíte doleva, abyste upevnili kartáč (B) k hnací hřídeli. A Obrázek číslo 7 P VAROVÁNÍ! Pokud zařízení není dokonale smontováno, může dojít k poškození majetku a zranění osob. Vždy zkontrolujte, zda jsou všechny součástky smontovány, než zařízení spustíte. Zařízení před použitím pečlivě zkontrolujte. Dostupné válcové kartáče a jejich příslušné návody k použití (jen návrhy) Typy dodávaných kartáčů Nylon Aglite Grit Beton Terakotová podlaha Keramické dlaždice/lomový kámen Mramor Dlaždice z PVC Gumová dlaždicová podlahovina SCRUBTEC 234 C

16 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Porucha Možná příčina Řešení Není přívod energie. Elektromotory se nezapínají. Napájecí kabel je poškozen nebo odpojený od sítě. Vyměňte kabel (*) nebo jej zapojte. Na panelu je vadný spínač. Vyměňte spínač (*). Vysávání špinavé vody je nedostatečné nebo žádné. Stěrky je znečištěná nebo pásy stěrky jsou opotřebované nebo poškozené. Je ucpaný vstup sání. Hadice vysavače je odpojená nebo poškozená. Těsnění nádrže je poškozeno. Předfiltr turbíny je znečištěný. Vyčistěte nebo vyměňte stěrky. Vyčistěte. Vyčistěte, zapojte nebo vyměňte. Vyměňte. Vyčistěte. Průtok roztoku je nedostatečný. Filtr roztoku je znečištěný. Vyčistěte nebo vyměňte. Kartáč se neotáčí. Hnací řemen je volný nebo potrhaný. Upravte nebo vyměňte (*). Kartáč není správně nainstalován. Nainstalujte jej správně. Motor kartáče je vadný. Vyměňte (*). Stěrka zanechává na podlaze stopy. Pod pásy stěrky jsou drobné úlomky. Pásy stěrky jsou opotřebované, zanesené nebo roztrhnuté. Odstraňte úlomky. Vyměňte pásy. Podlaha není dostatečně vyčištěná. Kartáč je opotřebený. Vyměňte. Kartáč je příliš měkký. Pracovní rychlost je příliš vysoká. Použijte tvrdší kartáč. Pracujte na nižší rychlost. (*) Tato údržbová operace musí být provedena autorizovaným servisním střediskem Nilfi sk Alto. Podrobnější informace si lze vyhledat v Příručce k Opravám, která je k dispozici ve všech Servisních Střediscích společnosti Nilfi sk Alto. LIKVIDACE Stroj nechte zlikvidovat specializovanou fi rmou. Před zlikvidováním stroje vyjměte a oddělte následující materiály je třeba je zlikvidovat náležitě v souladu s platnými zákony: Kartáč Elektrické a elektronické součástky (*) (*) Kontaktujte nejbližší servisní středisko společnosti Nilfi sk Alto, obzvlášť, když se vyřazují elektrické a elektronické komponenty. 14 SCRUBTEC 234 C

17 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 A KÉZIKÖNYV CÉLJA ÉS TARTALMA... 2 CÉLCSOPORT... 2 A KÉZIKÖNYV TÁROLÁSA... 2 KONFORMITÁSI NYILATKOZAT... 2 AZONOSÍTÓ ADATOK... 2 TOVÁBBI HIVATKOZÁSI KÉZIKÖNYVEK... 2 PÓTALKATRÉSZEK ÉS KARBANTARTÁS... 2 MÓDOSÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK... 2 MŰKÖDÉSI KAPACITÁS... 3 EGYEZMÉNYEK... 3 KICSOMAGOLÁS/SZÁLLÍTÁS... 3 BIZTONSÁG... 3 A GÉPEN LÁTHATÓ SZIMBÓLUMOK... 3 A KÉZIKÖNYVBEN TALÁLHATÓ SZIMBÓLUMOK... 4 ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK... 4 KÉSZÜLÉK LEÍRÁS... 6 A GÉP FELÉPÍTÉSE... 6 KIEGÉSZÍTŐK/OPCIÓK... 7 MŰSZAKI ADATOK... 7 KAPCSOLÁSI RAJZ... 8 HASZNÁLAT... 9 BEINDÍTÁS ELŐTT... 9 GÉP KEZELÉSE (SÚROLÁS/SZÁRÍTÁS) TARTÁLY KIŰRÍTÉSE...11 A GÉP SZÁLLÍTÁSA...11 A GÉP HASZNÁLATA UTÁN...11 KARBANTARTÁS TERVEZETT KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT LEHÚZÓEGYSÉG TISZTÍTÁSA, ELLENŐRZÉSE ÉS CSERÉJE KEFE TISZTÍTÁSA HIBAELHÁRÍTÁS LESELEJTEZÉS SCRUBTEC 234 C

18 MAGYAR FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ BEVEZETÉS MEGJEGYZÉS A zárójelben levő számok a gép leírása fejezetben található alkatrészeket jelöli. Köszönjük, hogy a Nilfi sk Alto súroló-tisztítót választotta. A Nilfisk Alto Scrubtec 234 C súroló-tisztító egy hatékony és minőségi tisztítóberendezés padlók tisztításhoz. A gép 440 mm-es tisztítási szélességre alkalmas hengerszerű kefével van felszerelve. Az elülső és hátső lehúzóegység a padlót tisztítja, miközben a vákum rendszer összegyűjti a koszos vizet, mindezt egy törléssel. A KÉZIKÖNYV CÉLJA ÉS TARTALMA A kézikönyv célja, hogy ellássa a Felhasználót a készülék autonóm és biztonságos módon történő működtetéséhez szükséges minden fontos információval. Ez tartalmazza a technikai adatokkal, a biztonsággal, a működtetéssel, a gép tárolásával, karbantartásával, a cserealkatrészekkel és a hulladékkezeléssel kapcsolatos információkat. Mielőtt a gépet működésbe helyeznék, a kezelők és a szakképzett technikusok alaposan olvassák el a kézikönyvet. Lépjen kapcsolatba a Nilfi sk Alto-cal, ha kétségei támadnának az utasítások értelmezését illetően, vagy ha további információra van szüksége. CÉLCSOPORT Ez a Kézikönyv a szakképzett kezelők és a gép karbantartásával foglalkozó szerelők részére készült. A kezelők ne hajtsanak végre szakképzett technikusok számára fenntartott műveleteket. Az Nilfi sk Alto nem vonható felelősségre az ezen tiltás fi gyelmen kívül hagyásából eredő károkért. A KÉZIKÖNYV TÁROLÁSA A Felhasználói Kézikönyvet tartsa a gép közelében egy erre alkalmas tokban, folyadékoktól, és más egyéb rongáló anyagoktól védve. KONFORMITÁSI NYILATKOZAT A konformitás nyilatkozat igazolja, hogy a gép megfelel az érvényben levő szabályoknak. MEGJEGYZÉS A gép dokumentációja tartalmazza az eredeti konformitási nyilatkozat két másolatát is. AZONOSÍTÓ ADATOK A gép modellszáma és sorozatszáma a (26) címkén található. A termék kódja és a gyártás éve a címkén található. Ez hasznos információ, ha cserealkatrészekre van szüksége a géphez. Az alábbi táblázatot használja a gép azonosító adatainak leírásához. GÉP modellje... TERMÉK kód... GÉP sorozatszáma... TOVÁBBI HIVATKOZÁSI KÉZIKÖNYVEK Cserealkatrész Lista (készülékkel együtt szállítva) Szervizkönyv (az Nilfi sk Alto Szervizközponttól felvilágosítást kérhet ezzel kapcsolatban) PÓTALKATRÉSZEK ÉS KARBANTARTÁS Minden szükséges működtetési, karbantartási és javítási műveletet szakképesített személyzet vagy pedig a Nilfisk Alto Szervizközpontok hajthatnak végre. Csak eredeti pótalkatrészeket és kiegészítőket használjon. Hívja az Nilfi sk Alto-t a javítással ill. pótalkatrészek és kiegészítők rendelésével kapcsolatban, melyhez adja meg a gép modelljét, termék kódját és sorozatszámát. MÓDOSÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK Az Nilfi sk Alto folyamatosan tökéletesíti termékeit, és fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint változtatásokat és javításokat hajtson végre anélkül, hogy köteles lenne ezeket az fejlesztéseket a korábban eladott gépeken alkalmazni. Bármely változtatást és/vagy kiegészítő egység hozzáadását jóvá kell hagyatni az Nilfi sk Alto és általa kell végrehajtani. 2 SCRUBTEC 234 C

19 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ MAGYAR MŰKÖDÉSI KAPACITÁS A súroló-tisztító puha és kemény padló takarításához (súrolás és szárítás) használható, polgári vagy ipari környezetben, biztonságos működési feltételek között, szakképzett kezelő által. A súroló-szárító nem használható szőnyegpadló vagy szőnyeg takarításához. EGYEZMÉNYEK Az előre, hátra, elől, hátul, bal vagy jobb irányok a kezeit a kormányon tartó kezelő szemszögéből értendők (8). KICSOMAGOLÁS/SZÁLLÍTÁS A készülék kicsomagolásához kövesse a csomagoláson található utasításokat. A készülék szállítása után ellenőrizze a csomagolás és a készülék sértetlenségét. Ha a sérülés nyilvánvaló, tartsa meg a csomagolást és ellenőriztesse le a szállítóval. Azonnal értesítse a szállítót és töltse ki a kárigénylést. Ellenőrizze, hogy a géppel szállították a következő elemeket: Technikai dokumentáció: Súroló-szárító Felhasználói kézikönyv Súroló-szárító alkatrészlista BIZTONSÁG A következő szimbólumok jelzik a potenciálisan veszélyes helyzeteket. Mindig gondosan olvassa el ezt az információt, és tegye meg a szükséges óvintézkedéseket az emberek és a tárgyi eszközök védelmének érdekében. Balestemegelőzéshez szükséges a kezelő együttműködése. Egy balesetmegelőző program sem hatásos, a gép működtetéséért felelős személy teljes körű közreműködése nélkül. A legtöbb, munka közben, gyárban esetlegesen bekövetkező baleset a legegyszerűbb elővigyázatossági szabályok be nem tartásából fakad. A gondos és elővigyázatos Kezelő a legjobb garancia a balesetek ellen, és elengedhetetlen bármely balesetmegelőző program sikeres teljesítése érdekében. A GÉPEN LÁTHATÓ SZIMBÓLUMOK VIGYÁZAT! A gép használata előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót. VIGYÁZAT! Soha ne mossa le a gépet közvetlen vagy nyomás alatt lévő vízsugárral. max.2% VIGYÁZAT! A gépet ne használja az előírt dőlésszöget meghaladó lejtőkön. SCRUBTEC 234 C

20 MAGYAR FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A KÉZIKÖNYVBEN TALÁLHATÓ SZIMBÓLUMOK VESZÉLY! Jelzi a Kezelőre veszélyes - életveszélyes - helyzetet. VIGYÁZAT! Jelzi a személyi sérülés potenciális kockázatát. FIGYELEM! Fontos vagy hasznos funkciókhoz kapcsolódó figyelmeztetést vagy észrevételt mutat. Az ilyen jelzéssel megjelölt bekezdéseket különös figyelemmel olvassa. MEGJEGYZÉS Fontos vagy hasznos funkciókhoz kapcsolódó megjegyzést mutat. TANÁCSADÁS Annak szükségességét jelöli, hogy a művelet végrehajtása előtt a felhasználói kézikönyvet át kell tekinteni. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK A személyeket és gépet potenciálisan fenyegető veszélyre az alábbi fi gyelmeztetések hívják fel a fi gyelmet. VESZÉLY! Karbantartás, javítás, tisztítás, vagy alkatrészcsere előtt húzza ki az elektromos csatlakozót. A gépet csak szakképzett gépkezelőnek szabad használnia. Ne viseljen ékszereket, ha elektromos alkatrészek közelében dolgozik. Ne dolgozzon a megemelt gép alatt, annak biztonsági támasztékkal történő rögzítése nélkül. Ne működtesse a gépet veszélyes, gyúlékony és/vagy robbanóanyagok, folyadékok vagy pára közelében: Ez a gép nem alkalmas veszélyes porok felszívására. VIGYÁZAT! A gép használata előtt zárjon be minden ajtót és/vagy fedelet, ahogy az a Használati Útmutatóban is látható. Ne bolygassa a tápegység kábel dugóját. Ha a tápegység kábel dugója nem csatlakoztatható a konnektorhoz, forduljon szakemberhez egy új, megfelelő kimenet érdekében. Mielőtt csatlakoztatja a tápegység kábelt az elektromos hálózathoz, ellenőrizze, hogy a gép sorozatszám tábláján (1) feltüntetett frekvencia és feszültség megfelel-e az elektromos hálózatéval. A gépet ne a kábelnél fogva húzza ki. Ne a vezetéknél, hanem a csatlakozónál fogva húzza ki. Ne használja a csatlakozót, vezetéket vagy a készüléket nedves kézzel. Kapcsoljon ki minden vezérlőt mielőtt kihúzná. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tápkábel nem törött, sérült, vagy elhasználódott-e. Sügség esetén cserélje ki. Ha a tápkábel sérült, vegye fel a kapcsolatot a Nilfisk Alto-Szervízközponttal. Ne húzza vagy hordozza a gépet az áramvezetéknél fogva, soha ne használja az áramvezetéket fogantyúként. Ne zárjon rá ajtót az áramvezetékre vagy húzza át éles sarkokon vagy peremeken. Ne tolja a gépet az áramvezetékre. A kefe ne érjen a tápkábelhez. Tartsa távol a vezetéket fűtőtestektől. A tűz-, az áramütés és a sérülésveszély elkerülése végett ne hagyja őrizetlenül a gépet működés közben. Húzza ki a gépet az elektromos hálózatból, ha nem használja vagy ha javítási műveleteket akar elvégezni rajta. 4 SCRUBTEC 234 C

21 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ MAGYAR VIGYÁZAT! Mindig védje a gépet a közvetlen napfénytől, az esőtől és a rossz időtől, mind működés, mind pedig inaktív állapot alatt. Tárolja a készüléket beltéren, száraz helyen: A gépet száraz környezetben használja, kültéren, nedves körülmények között tartása, használata tilos. A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékeszervi vagy mentális képességgel rendelkező emberek (ideértve a gyerekeket is), illetve a gyakorlatlan emberek, kivéve, ha megfelelő felügyeletet vagy utasítást kapnak a biztonságukért felelős személytől. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartan, hogy ne játszanak a géppel. A gyerekek közelében történő használat nagy odafigyelést igényel. A készüléket csak a kezelési könyvben leírtaknak megfelelően használja. Kizárólag a Nilfisk Alto által ajánlott kiegészítőket használjon. Tegye meg az összes szükséges óvintézkedést annak érdekében, hogy a gép mozgó alkatrészeibe ne kerüljön haj, ékszer és lazán viselt ruha. A gépet ne használja az előírt dőlésszöget meghaladó lejtőkön. Ne használja a gépet lejtőn. Ne használja a készüléket túlságosan poros helyeken. A gép használata közben ügyeljen arra, hogy ne okozzon kárt a környezetében. Ne ütközzön bútornak vagy állványoknak a géppel, főleg ahol nagy a leeső tárgyak kockázata. Ne tegyen semmiféle folyadékot tartalmazó kannát sem a gépre. A gép munkahőmérsékletének 0 C +40 C között kell lennie. A gép tárolási hőmérsékletnek 0 C +40 C között kell lennie. A páratartalomnak 30% és 95% között kell lennie. Padlótisztítószer használatakor tartsa be a tisztítószeren feltűntetett utasításokat. A padlótisztítószerek kezelésekor viseljen védőkesztyűt és védőfelszerelést. A gépet ne használja szállítóeszköznek. Ne hagyja a keféket/korongokat, hogy a gép álló helyzetében is működjenek, mert károsulhat a padló. Tűz esetén lehetőleg poroltót használjon az oltáshoz, ne vizet. Ne legyen könnyelmű a gép munkavédelmi előírásait illetően; kövesse pontosan a szokásos karbantartási útmutatásokat. Ne hagyjon semmilyen tárgyat a nyílásokba kerülni. Ne használja a gépet, ha a nyílásai el vannak dugulva. A nyílásokat mindig tartsa szabadon portól, hajtól és minden egyéb olyan anyagoktól, amelyek a légáramlást csökkenthetnék. Ne távolítsa el, és ne módosítsa a gépre ráerősített táblákat. A gép nem használható közutakon vagy utcán. Figyeljen a készülék mozgatása során, ha a hőmérséklet fagypont alatti. A visszanyerőtartályban és a tömlőben található víz megfagyhat és megrongálhatja a készüléket. Csak a géphez mellékelt, vagy a használati útmutatóban meghatározott keféket használjon. Más kefék használata csökkentheti az üzembiztonságot. A gép hibás működése esetén győződjön meg arról, hogy azt nem a karbantartás elmaradása okozza. Szükség esetén a hivatalos szakértőtől, vagy a hivatalos szerviz központtól kérjen segítséget. Ha a gép nem működik megfelelően sérült vizet vagy habot ereszt kint maradt rosst időjárási körülmények között vizes lett vagy vízbe esett azonnal kapcsolja ki, és lépjen kapcsolatba az Nilfisk Alto Szervizközponttal vagy egy képzett szakemberrel. Alkatrészcsere esetén igényeljen a hivatalos ellátótól, vagy márkakereskedőtől EREDETI cserealkatrészeket. A gép biztonságos és megfelelő használata érdekében az előírt időszakos karbantartást - melyenek leírását megtalálja ebben a kézikönyvben is - arra feljogosított személy vagy szervízközpont végezze. Karbantartás/javítás előtt figyelmesen olvassa el a rendelekezésre álló útmutatásokat. Ne mossa le a gépet közvetlen vagy magasnyomású vízsugárral, vagy maró hatású anyagokkal. A gépet az előírásoknak megfelelően kell kidobni, a mérgező káros anyagok jelenléte (akkumulátorok, elektromos alkatrészek stb.) miatt, amelyeket az előírások szerint speciális gyűjtőközpontokba kell szállítani (lásd a Selejtezés fejezetet). SCRUBTEC 234 C

22 MAGYAR FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ KÉSZÜLÉK LEÍRÁS A GÉP FELÉPÍTÉSE 1. Vezérlőpult 2. Fő és kefemotor kapcsoló 3. Elszívórendszer motor kapcsoló 4. Adagolórendszer kapcsoló 5. Oldat áramlását szabályozó kapcsoló Egy fokozat - minimális oldatáramlás Két fokozat - maximális oldatáramlás 6. Kefe kapcsolók 7. Kábel tápdugóval 8. Készülék kormányrúd 9. Fogantyú beállítókar 10. Hátsó fogantyú szállításhoz 11. Elülső fogantyú szállításhoz 12. Oldatszűrő 13. Tartálytető 14. Oldattartály 15. Vízvisszanyerőtartály 16. Kefe és lehúzóegység borítás 17. Oldat adagoló 18. Elülső lehúzóegység 19. Hátsó lehúzóegység 20. Hengerszerű kefe 21. Elszívórendszer motor előszűrője 22. Szűrő-zajfogó 23. Elszívórendszer előszűrő 24. Vízvisszanyerő tartály automatikus úszózáróval 25. A kefe és a lehúzóegység emelésére/leengedésére szolgáló pedálok 26. Sorozatszám-lemez/technikai adatok/konformitás minősítés P SCRUBTEC 234 C

23 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ MAGYAR KIEGÉSZÍTŐK/OPCIÓK A szabványos összetevők kiegészítéseként a gépet a következő kiegészítőkkel/opciókkal is felszerelhetik, a gép specifi kus használata szerint: Különböző anyagú korongok A további kiegészítő tartozékokkal kapcsolatosan forduljon a felhatalmazott viszonteladóhoz. MŰSZAKI ADATOK Megnevezés Kefe motorteljesítmény Elszívó-rendszer motorteljesítménye Oldat szivattyúzó erő Védettségi besorolás (IP) Védettségi besorolás (elektromos) Kefeátmérő Kefemotor sebesség Kefenyomás a padlón Szívás A munkaállomás hangnyomásszintje (ISO 11201, ISO 4871, EN ) (LpA) Gép hangnyomásszintje (ISO 3744, ISO 4871, EN ) (LwA) Értékek 320 W 900 W 25 W X4 II 100 mm 1000 ford./perc. 21 kg 1400 mmh 2 O 72 db(a) ± 3 db(a) 90 db(a) Kezelő karrezgési szintje (ISO , EN ) 2,8 m/s 2 ± 0,4 m/s 2 Kábel hossz Tisztítási szélesség Teljesítmény (teoretikus) Folyadék áramlás Oldattartály kapacitás Vízvisszanyerő tartály kapacitás 15 m 440 mm m 2 /óra 1,3 / 1,7 l/perc. 12 liter 12 liter Max. emelkedő takarítás közben 2% Gép szélessége Géptest szélessége Gép szélessége lehúzóegységgel Min./max. gépmagasság állítható karral Tömeg üres tartállyal Maximális tömeg teli tartállyal (GVW) Szállítási tömeg Elektromos rendszer feszültségek Összesen felvett teljesítmény 620 mm 400 mm 480 mm 480/1.050 mm 38 kg 50 kg 51 kg 230 V - 50 Hz 1,2 kw SCRUBTEC 234 C

24 MAGYAR FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ KAPCSOLÁSI RAJZ Kulcs C1 Kefe motor kondenzátor C2 Elszívórendszer kondenzátor K1 Kefemotor relé M1 Kefe motor M2 Elszívórendszer motor M3 Oldatszivattyúzó motor R1 Szivattyú vízszállítási ellenállás S1 Főkapcsoló - a kefe aktiválása S2 Elszívórendszer kapcsoló S3 Oldatszivattyú kapcsoló S4 Szivattyú vízszállítás kapcsoló S5,S6 Kefe aktiváló kapcsolók P SCRUBTEC 234 C

25 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ MAGYAR HASZNÁLAT VIGYÁZAT! A gép néhány pontján öntapadó táblákat helyeztünk el, amelyek a következőket jelzik: VESZÉLY VIGYÁZAT FIGYELEM TANÁCSADÁS A Kézikönyv olvasása közben a Kezelő különösen fi gyeljen ezen szimbólumok jelentésére. Ne takarja le semmilyen okból sem egyik ilyen táblát sem, és azonnal cserélje őket, ha megsérültek. BEINDÍTÁS ELŐTT A kefenyomás beállítása A gép felszerelt kefével (20) kerül forgalomba. A kefe felszerelését/cseréjét illetően olvassa el a Karbantartás fejezet Kefe tisztítása c. bekezdését. A kefe talajnyomásának beállításához forgassa el a gombot (1. ábra): + Nagyobb nyomás Fordítsa el a csavart jobbra. - Alacsonyabb nyomás Fordítsa el a csavart balra. Oldattartály feltöltése 1. Töltse fel az oldattartályt (14) az elvégzendő munkához alkalmas oldattal. 2. Ne töltse teli az oldattartályt, a tetejétől számítva hagyjon szabadon egy pár centimétert (2. ábra). 3. Mindig tartsa be az oldat készítéséhez használt oldószer címkéjén található higítási arányokat. 4. Az oldat hőmérséklete nem lehet 40 C-nál magasabb. FIGYELEM! Csak automata súrológéphez megfelelő alacsony habzású, nem gyúlékony és folyékony tisztítószert használjon. VIGYÁZAT! Padlótisztítószer használatakor tartsa be a tisztítószeren feltűntetett utasításokat. A padlótisztítószerek kezelésekor viseljen védőkesztyűt és védőfelszerelést. Beállítások 5. A kar (9) segítségével állítsa kényelmes állásba a kezelőkar dőlésszögét (8). 1-as ábra 2-as ábra P P SCRUBTEC 234 C

26 MAGYAR FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ GÉP KEZELÉSE (SÚROLÁS/SZÁRÍTÁS) 1. Készítse fel a készüléket az előző fejezetben leírtaknak megfelelően. 2. A törmelékek eltávolításához tisztítsa meg vagy porszívózza fel a padlót. 3. Csatlakoztassa a hálózati dugót (7) az elektromos hálózatra. VIGYÁZAT! Mielőtt csatlakoztatja a tápdugót az elektromos hálózathoz, ellenőrizze, hogy a gép sorozatszám tábláján (26) feltüntetett frekvencia és feszültség megfelel-e az elektromos hálózatéval. 4. A kefemotor elindításához fordítsa a főkapcsolót I (2) állásba. 5. Az elszívórendszer motorjának elindításához fordítsa a kapcsolót (3) I állásba. 6. Az oldat áramlás elindításához a kefébe fordítsa a szivattyú kapcsolót (4) I állásba. 7. A kefe és a lehúzóegység leengedéséhez nyomja meg a pedált (3. ábra). 8. Miközben kezeit a fogantyún tartja, a kefe kapcsolók (6) lenyomásával indítsa el a gépet és kezdje el a padló súrolását/szárítását. 9. A kapcsoló (5) használatával állítsa az oldat áramlását a végzett tisztítási folyamat típusához. A kapcsoló nincs lenyomva ( ): ha a tisztítandó padlófelület nem túlságosan szennyezett; ebben a helyzetben a gép körülbelül 10 percig működik. A kapcsoló le van nyomva ( ): ha a tisztítandó padlófelület szennyezett, vagy erősen szennyezett; ebben a helyzetben a gép körülbelül 7 percig működik. 10. A lehető legjobb eredmények érdekében a gépet lassú sebességen kell működtetni. 11. Makacs szennyeződések esetén, alaposan mossa át a padlót úgy, hogy az elszívó rendszer kapcsolót (3) 0 pozícióba állítja, mossa át újra a padlót, majd az elszívó rendszer kapcsoló (3) ON állásba állításával gyűjtse össze a felesleges folyadékot. FIGYELEM! A padlófelület sérülésének elkerülése végett, ne használja a kefét oldat nélkül, és ha a gép nem működik, állítsa le a kefét. 12. A munka végén engedje fel a kapcsolókat (6), fordítsa el a főkapcsolót (2) 0 állásba, majd a pedállal emelje fel a kefét és a lehúzóegységet (4. ábra). 3-as ábra 4-as ábra P P SCRUBTEC 234 C

27 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTÁLY KIŰRÍTÉSE VIGYÁZAT! Minden egyes tisztítási ciklus végén eressze le a visszanyerőtartályt (15) annak megelőzése érdekében, hogy a koszos víz kilötykölődjön a tartályokból (például hirtelen irányváltoztatáskor). A vízvisszanyerő tartály (15) automatikus zárószeleppel van ellátva (24), mely megakadályozza, hogy az oldat az elszívórendszerbe kerüljön. Ha a szívóáramlást elzárja, a vízvisszanyerő tartályt le kell ereszteni. Zárt szelep mellett a gép nem tudja összegyűjteni a vizet. Ha a vízvisszanyerő tartály (15) megtelt, ürítse ki a következők szerint: 1. Fordítsa el a főkapcsolót (2) a 0 pozícióba. 2. Húzza ki a dugót a konnektorból. 3. Emelje fel a pedállal (25) a kefét és a lehúzóegységet. 4. Mozgassa el a gépet a kijelölt hulladékgyűjtő területre. 5. Kézzel távolítsa el a vízvisszanyerő tartályt és ürítse azt ki. 6. Ezután öblítse ki a vízvisszanyerő tartályt tiszta vízzel. A GÉP SZÁLLÍTÁSA 1. Tekerje fel a tápkábelt a fogantyú megfelelő tartójára. 2. Oldja ki a fogantyút (8) a kar (9) használatával. 3. Fordítsa el a fogantyút ütközésig a gép fölé. 4. Zárja le. VIGYÁZAT! Ne emelje fel a gépet, ha a fogantyú be van hajtva. A gép szállításakor emelje azt meg a megfelelő fogantyúkkal (10) és (11). A GÉP HASZNÁLATA UTÁN 1. Fordítsa el a főkapcsolót (2) a 0 pozícióba. 2. Emelje fel a pedállal (25) a kefét és a lehúzóegységet. 3. Húzza ki a dugót a konektorból és tekerje fel a kábelt. 4. Eressze le az oldat tartályt (14) és tiszta vízzel tisztítsa meg. 5. Eressze le a vízvisszanyerő tartályt (15) és tiszta vízzel tisztítsa meg. 6. Ellenőrizze a tömlőket, és szükség esetén cserélje ki azokat. 7. Távolítsa el a kefét (20), majd tisztítsa azt meg tiszta vízzel. 8. Ellenőrizze a lehúzóegységek (18-19) belső vájatait, és tisztítsa meg azokat tiszta vízzel. 9. Ellenőrizze az oldatszűrőt (A, 5. ábra) és az előszűrőt (B). Tisztítsa meg azokat tiszta vízzel és szükség esetén cserélje ki őket. 10. Ellenőrizze a leeresztő szűrőjét (C). Tisztítsa meg levegővel és cserélje ki, ha eltömődött. 11. Tárolja a készüléket tiszta, száraz helyen. 5-as ábra P SCRUBTEC 234 C

28 MAGYAR FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ KARBANTARTÁS A gép élettartamának és maximális működési biztonságának feltétele a megfelelő és rendszeres karbantartás. A következő táblázat mutatja a szükséges karbantartásokat. Az időintervallumok a gép munkakörülményeitől függően változhatnak, ezeket a karbantartásért felelős személyeknek kell megállapítani. VIGYÁZAT! A karbantartási műveleteket a gép kikapcsolása és a hálózati kábelnek a hálózatból történő kihúzása után lehet elvégezni. Ezen felül olvassa el figyelmesen a Biztonság fejezetet. Minden tervezett vagy különleges karbantartási munkálatot megfelelően képzett személyzetnek, vagy egy felhatalmazott Szervizközpontnak kell elvégeznie. Ez a kézikönyv csak a legegyszerűbb és leggyakoribb karbantartási eljárásokat írja le. MEGJEGYZÉS A Tervszerű Karbantartási Táblázatban szereplő további karbantartási eljárásokkal kapcsolatosan olvassa el a megfelelő Gépkönyvet, melyhez bármelyik Szervizközpontnál hozzájuthat. TERVEZETT KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT Művelet Kefe tisztítása Lehúzóegység tisztítása Tartály és elszívó rács tisztítása A tömlő tisztítása és ellenőrzése A szűrő ellenőrzése és tisztítása Hálózati kábel ellenőrzése A fúvóka ellenőrzése Lehúzóegység pengéjének ellenőrzése és cseréje Naponta, a gép használata után Hetente Hat hónaponta Évente Elszívómotor szénkefe ellenőrzése és cseréje (1) (1) Ezt a karbantartási eljárást csak az Nilfi sk Alto által feljogosított Szervizközpont végezheti el. LEHÚZÓEGYSÉG TISZTÍTÁSA, ELLENŐRZÉSE ÉS CSERÉJE MEGJEGYZÉS A lehúzóegységnek tisztának kell lenni és a pengéknek jó állapotban kell lenniük a jó szárítási teljesítmény érdekében. FIGYELEM! A lehúzóegységek takarítása során védőkesztyű használata javasolt, mivel a törmelék között éles tárgyak is lehetnek. Ha a lehúzóegység élei nyomot hagynak, valószínűleg piszkosak, vagy sérültek. Távolítsa el azokat, tisztítsa meg őket tiszta vízzel és ellenőrizze állapotukat. Ellenőrizze, hogy az éleken nem találhatók-e vágások, vagy repedések, és szükség esetén cserélje ki azokat az alábbiak szerint: 1. Fordítsa el a főkapcsolót (2) a 0 pozícióba. 2. Húzza ki a dugót a konnektorból. 3. Távolítsa el a tartályokat. 4. Döntse meg hátrafelé a gépet. 5. Távolítsa el a lehúzóegység két csavarját (6. ábra). 6. Távolítsa el a lehúzó egységet és cserélje ki az éleket. 6-as ábra P SCRUBTEC 234 C

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

Részletesebben

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 03/2013 (1) 9099872000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC

Részletesebben

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 02/2007 Revised 05/2015 (3) 9097054000 Česky Magyar Slovensky

Részletesebben

SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 04/2014 Revised 02/2016 (2) 9100000444 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087362020-9087365020

Részletesebben

FLOORTEC 350. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE ORIGINALANLEITUNG ČESKY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ INSTRUCTIONS D ORIGINE MAGYAR

FLOORTEC 350. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE ORIGINALANLEITUNG ČESKY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ INSTRUCTIONS D ORIGINE MAGYAR www.nilfisk-alto.com FLOORTE 350 ČESKY MGYR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČK UŽIVTELE ORIGINLNLEITUNG FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ INSTRUTIONS D ORIGINE NÁVOD N OSLUHU ÚDRŽU ORIGINL INSTRUTION PRIROČNIK Z UPORNIK ORIGINELE

Részletesebben

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 1464020000 Edition 1 2009-04 Printed

Részletesebben

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C PŘÍRUČK UŽIVTELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ EREDETI UTSÍTÁSOK NÁVOD N OBSLUHU ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK Z UPORBNIK ORIGINLN NVODIL 9098684000 Edition 2 2010-12 Printed

Részletesebben

SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 10/2006 Revised 08/2008 (2) 146 3080 000 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 908 4701 010-9084708010

Részletesebben

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

Sporák Tűzhely Sporák

Sporák Tűzhely Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 28 Sporák Tűzhely Sporák ZCE560N Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 6 Varná deska Denní používání

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

SR 1450 B-D PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1450 B-D PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1450 B-D PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33014811 Edition 3 2010-03 Printed

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 9097058000(1)2007-02 E /

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

SWEEPER SR 1300H B P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 146 1062 000(3)2007-02 E

SWEEPER SR 1300H B P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 146 1062 000(3)2007-02 E SWEEPER SR 1300H B ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 146 1062 000(3)2007-02 E / Model / Modell / Model / Modelo /

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS 118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C76 - CZ - SK - PL - H 10/2007 Obsah Návod k použití... 2 Bezpečnost operátora...2 Obecné informace

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ; HU; PL; RO; SK Pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci unistor, aurostor, geostor Bivalentní zásobník teplé vody pro solární zařízení VIH S Zásobník teplé vody

Részletesebben

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti

Részletesebben

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky VII. Čištění a údržba V případě potřeby štít omyjte vlahým roztokem saponátu nebo mýdlovou vodou a osušte jej měkkým hadříkem. V žádném případě k čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, např.

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019476 Edition 2 2009-06 Printed

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Závěsné plynové kondenzační kotle Kondenzációs fali gázkazánok Centrale murale cu condensare, pe gaz HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Návod k použití určený pro uživatele a technika Felhasználói és szerelői

Részletesebben

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR GYÁRTÓ: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKÁCIÓK e-atland 5.0 MTB modell. Váz: slumínium keverék 6061

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

RS 850 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 33014576(4)2008-02 E. Nilfisk

RS 850 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 33014576(4)2008-02 E. Nilfisk RS 850 Nilfisk RS 850 by Nilfisk Advance ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 33014576(4)2008-02 E A Сертификат за

Részletesebben

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25 EN PL Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 5 SK CS UK RO Akumulátorové prerezávacie Akumulátorové zahradnické acumulator NÁVOD

Részletesebben

Membránové hlubinné ponorné čerpadlo / CZ Membránové hlbinné ponorné čerpadlo / SK Membrános mélységi búvárszivattyú / HU

Membránové hlubinné ponorné čerpadlo / CZ Membránové hlbinné ponorné čerpadlo / SK Membrános mélységi búvárszivattyú / HU Membránové hlubinné ponorné čerpadlo / CZ Membránové hlbinné ponorné čerpadlo / SK Membrános mélységi búvárszivattyú / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Membránové hlubinné ponorné

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EG 11 IMR (8896109) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Kombinált tűzhely Használati és beszerelési utasítás Kuchnia gazowo-elektryczna Instrukcja obsługi i instalacji U104700-01 CEŠTINA 4 MAGYAR 20 POLSKI

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

Konyhabútor Beépítés és használat. instalace a použití K3C55/R

Konyhabútor Beépítés és használat. instalace a použití K3C55/R Konyhabútor Beépítés és használat sporák instalace a použití àïàðàò Óïîçîðåœà sporák instalace a použití KC/R HU CZ SB SK Konyhabútor multifunkciós tûzhely sütési programmal Használati útmutató Sporák

Részletesebben

RS 501 P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33015501(3)2008-02 E

RS 501 P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33015501(3)2008-02 E RS 501 ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33015501(3)2008-02 E A Conformity certificate Declaração de conformidade

Részletesebben

Kezelési utasítás VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.

Kezelési utasítás VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning. Kezelési utasítás Eredeti használati utasítás VE 17P-EU VE 17HDP-EU VE 17DSP-EU VE 17HSP-EU Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VF72309EU (1) 2012-04-10 Kezelési utasítás

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 LPG-NG-1F (8896316) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben

Kezelési utasítás SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Eredeti használati utasítás

Kezelési utasítás SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Eredeti használati utasítás Kezelési utasítás Eredeti használati utasítás SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Kezelési utasítás MAGYAR TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 AVR (8896116) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

AE9C25A WATER PUMP 250W 7-10 11-15. CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6. H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas

AE9C25A WATER PUMP 250W 7-10 11-15. CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6. H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas AE9C25A WATER PUMP 250W CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6 SK PONORNÉ ČERPADLO - Návod na obsluhu 7-10 H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas 11-15 RO POMPĂ DE APA CURATA - Instructiuni de

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/ Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 592 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 492 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod k obsluze 4-9. SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod na použitie 10-15

CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod k obsluze 4-9. SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod na použitie 10-15 CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod k obsluze 4-9 SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod na použitie 10-15 H EXCENTRIKUS CSISZOLÓ 430W - Kezelési utasítas 16-21 WETRA-XT, ČR s.r.o, Náchodská 1623, Praha 9,

Részletesebben

EXTOL CRAFT 414172 Membránové hlubinné ponorné čerpadlo Membránové hĺbkové ponorné čerpadlo Mélykúti membrános búvárszivattyú

EXTOL CRAFT 414172 Membránové hlubinné ponorné čerpadlo Membránové hĺbkové ponorné čerpadlo Mélykúti membrános búvárszivattyú Membránové hlubinné ponorné čerpadlo Membránové hĺbkové ponorné čerpadlo Mélykúti membrános búvárszivattyú Membránové ponorné čerpadlo Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Frigider cu congelator ENB34233W 2 electrolux OBSAH Electrolux.

Részletesebben

47635IP. Sporák Sporák. Návod k použití Návod na použitie

47635IP. Sporák Sporák. Návod k použití Návod na použitie 47635IP Sporák Sporák Návod k použití Návod na použitie 2 Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu velmi oblíbíte. Electrolux si klade

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Popis spotřebiče _ 4 Provoz 5 Při prvním použití _ 5 Denní používání

Részletesebben

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

10-15 16-21. CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 480W - Návod k obsluze 4-9. H EXCENTRIKUS CSISZOLÓ 480W - Kezelési utasítas

10-15 16-21. CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 480W - Návod k obsluze 4-9. H EXCENTRIKUS CSISZOLÓ 480W - Kezelési utasítas CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 480W - Návod k obsluze 4-9 SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 480W - Návod na použitie 10-15 H EXCENTRIKUS CSISZOLÓ 480W - Kezelési utasítas 16-21 RO SLEFUITOR CU EXCENTRIC 480W - Instructiuni

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3884923

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3884923 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ERB34003W8. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami. Alulírottak igazoljuk, hogy a fent szabványok alapján hoztuk létre.

hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami. Alulírottak igazoljuk, hogy a fent szabványok alapján hoztuk létre. FAC AC-SIMILE AAC SWEEPER SR 1800C B-D P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROÈNIK ZA UPORABNIKA KULLANICI ELK TABI 33014817(2)2006-06 E A Model/Modell/ /Model/Model/Model

Részletesebben

Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu SK Elektromos áramot fejlesztő generátor HU

Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu SK Elektromos áramot fejlesztő generátor HU HERON EG 12 AVR (8896110) Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu Elektromos áramot fejlesztő generátor Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

POWX0057 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX0057 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZF 4010 E EN Tartalom 51 HU Elektromos kerti porszívó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kerti porszívót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

MELEGLEVEGŐS HAJFORMÁZÓ HR-314

MELEGLEVEGŐS HAJFORMÁZÓ HR-314 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c MELEGLEVEGŐS HAJFORMÁZÓ HR-314 TISZTELT VÁSÁRLÓ! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú szépségápolási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki

Részletesebben

Přímočará pila / CZ Píla priamočiara / SK Dekopírfűrész / HU

Přímočará pila / CZ Píla priamočiara / SK Dekopírfűrész / HU Přímočará pila / CZ Píla priamočiara / SK Dekopírfűrész / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za

Részletesebben

509111-69 CZ/SK DC010

509111-69 CZ/SK DC010 509111-69 CZ/SK DC010 2 3 CZ RADIOPØIJÍMAÈ Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí spoleènosti DEWALT. Roky zkušeností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace vytvoøily ze spoleènosti DEWALT jednoho z nejspolehlivìjších

Részletesebben

Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE

Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE F F Čeština Magyar Hrvatski Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE www.mt.com XPE04 METTLER TOLEDO StaticDetect

Részletesebben

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv CZ SK H Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

POW2085 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW2085 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (ÁBRA A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi

Részletesebben

FLOORTEC R 580 P. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

FLOORTEC R 580 P. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU www.nilfisk-alto.com FLOORTEC R 580 P ČESKY MAGYAR РУССКИЙ SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROÈNIK ZA UPORABNIKA 14 5

Részletesebben

Obsah Nezapomeňte přečíst

Obsah Nezapomeňte přečíst Česky Polski Magyar Číslo modelu TX-P42XT50E TX-P50XT50E Návod k obsluze Plazmový televizor Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném na CD-ROM. K zobrazení návodu k obsluze na CD-ROM

Részletesebben

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C366-CZ-SK-PL-H 03/2011

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C366-CZ-SK-PL-H 03/2011 ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C366-CZ-SK-PL-H 03/2011 Překlad originálních pokynů Obsah Návod k použití...2 Bezpečnost

Részletesebben

559122-67 CZ/SK D55155

559122-67 CZ/SK D55155 559122-67 CZ/SK D55155 2 3 CZ VZDUCHOVÝ KOMPRESOR Blahopřejeme Vám! Rozhodli jste se pro nářadí firmy DEWALT. Dlouhá léta zkušeností, nepřetržitý proces vývoje a inovací výrobků činí z firmy DEWALT jednoho

Részletesebben

GH 2500 W # 94057 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. www.guede.com. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

GH 2500 W # 94057 D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO. www.guede.com. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers GH 2500 W D GB F DK CZ SK NL I NOR S H HR SLO # 94057 Güde GmbH & Co. KG Birkichstraße 6 D-74549 Wolpertshausen www.guede.com Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers www.guede.com Güde/UNICORE

Részletesebben

11a 11b 21* 18 19* 12* 13* 14a* 14b* 23* 24* 20* 25* 17a* 26* 17b* 17c* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01. Ref: WB3051.20-30-40

11a 11b 21* 18 19* 12* 13* 14a* 14b* 23* 24* 20* 25* 17a* 26* 17b* 17c* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01. Ref: WB3051.20-30-40 902975/01 40/11 C O M P A C T 11a 11b 3* 2 9 10 4 5 7b 8 10 12 7a 1a 1b 6 22 13* 12* 14a* 14b* 18 19* 21* 23* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01 24* 15 16 20* 25* 17a* 17b* 17c* 26* Ref: WB3051.20-30-40 1 1

Részletesebben

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Improve your day! 417200 Multifunkční nářadí / CZ Multifunkčné náradie / SK Multifunkcionális szerszám / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás HD 550 CA (8890010) Příklepová vrtačka/ Príklepová vŕtačka/ Ütvefúró/ Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce EXTOL

Részletesebben

Elektromos keverőgép. Használati utasítás

Elektromos keverőgép. Használati utasítás PANSAM Elektromos keverőgép Modell: A140020 Használati utasítás GARANCIA KÁRTYÁVAL Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt termékekre. Olvassa el a Használati Utasítást TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet oldal

Részletesebben

Digitální generátor el. proudu / CZ Digitálny generátor el. prúdu / SK Digitális áramfejlesztő generátor / HU

Digitální generátor el. proudu / CZ Digitálny generátor el. prúdu / SK Digitális áramfejlesztő generátor / HU DGI 30 q (8896215) Digitální generátor el. proudu / Digitálny generátor el. prúdu / Digitális áramfejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme

Részletesebben

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou CZ Návod k obsluze ICF-SW35 Sony Corporation 2000 Vyti tûno v âeské republice 3 Displej POWER ON/OFF ENTER/CLOCK TUNE/SCAN/TIME SET T, t + DC IN 4.5 V Bateriový

Részletesebben