Bezpečnost dětí a postižených osob

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bezpečnost dětí a postižených osob"

Átírás

1 CZ GRÄNSLÖS HU

2

3 ČESKY 4 MAGYAR 29

4 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce hodin 17 Doplňkové funkce 18 Tipy a rady 19 Čištění a údržba 22 Odstraňování závad 23 Technické informace 25 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 26 ZÁRUKA IKEA - CESKÁ REPUBLIKA 26 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní informace Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití. Bezpečnost dětí a postižených osob Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče. Nenechte děti hrát si se spotřebičem. Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly. Přístupné části jsou horké. Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat. Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

5 ČESKY 5 Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu spotřebiče. Všeobecné bezpečnostní informace Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět jen kvalifikovaná osoba. Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se topných článků ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky. Před údržbou odpojte spotřebič od napájení. Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem. K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky k čistění skleněných dvířek, mohly by poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla. Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu. Pokud je spotřebič prázdný, nezapínejte jej. Kovové součásti uvnitř spotřebiče mohou způsobit elektrický oblouk. Jsou-li poškozena dvířka nebo těsnění dvířek, nesmí se spotřebič používat, dokud jej neopraví kvalifikovaná osoba. Opravy či údržbu, které zahrnují sejmutí krytu chránícího před vystavením mikrovlnné energii, může provádět pouze k tomu kvalifikovaná osoba. Tekutiny či jiné potraviny neohřívejte v hermeticky uzavřených nádobách. Mohou explodovat. Používejte jen nádobí vhodné k použití v mikrovlnných troubách. Při ohřívání potravin v plastových či papírových nádobách sledujte spotřebič z důvodu jejich možného vznícení. Tento spotřebič je určen k ohřevu potravin a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů a ohřívání zahřívacích podložek,

6 ČESKY 6 pantoflů, hub, vlhkých hadrů a podobných předmětů může způsobit poranění, vznícení či požár. Pokud ze spotřebiče vychází kouř, spotřebič vypněte nebo odpojte od sítě a nechte dvířka zavřená, aby se případné plameny uhasily. Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může vést k utajenému varu a pozdějšímu prudkému vystříknutí kapaliny. S nádobou je proto nutné zacházet opatrně. Kojenecké láhve nebo skleničky s dětskou výživou byste měli zamíchat nebo protřepat, a před podáním si ještě ověřit jejich teplotu, aby se dítě nespálilo. Vajíčka ve skořápce a vajíčka vařená natvrdo by se neměla ve spotřebiči ohřívat, protože mohou explodovat i po dokončení mikrovlnného ohřevu. Spotřebič je nutné pravidelně čistit a odstraňovat jakékoliv zbytky potravin. Pokud není spotřebič udržován v čistém stavu, může jeho povrch zkorodovat, a ovlivnit tak celkovou životnost spotřebiče a vést k nebezpečným situacím. Bezpečnostní pokyny Instalace UPOZORNĚNÍ! Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba. Odstraňte veškerý obalový materiál. Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte. Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem. Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy noste ochranné rukavice. Netahejte spotřebič za držadlo. Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních spotřebičů a nábytku. Ujistěte se, že je spotřebič namontován pod bezpečnou konstrukcí a vedle bezpečných konstrukcí. Strany spotřebiče musí být umístěny vedle spotřebičů nebo kuchyňského nábytku stejné výšky. Připojení k elektrické síti UPOZORNĚNÍ! Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem. Spotřebič musí být uzemněn. Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není,

7 ČESKY 7 obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely. Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést námi autorizované servisní středisko. Síťové kabely se nesmí nacházet v blízkosti dveří spotřebiče nebo se jich dotýkat, obzvláště jsou-li dveře horké. Ochrana před úrazem elektrickým proudem u živých či izolovaných částí musí být připevněna tak, aby nešla odstranit bez použití nástrojů. Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojujte do ní síťovou zástrčku. Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku. Používejte pouze správná izolační zařízení: ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky šroubového typu se musí odstranit z držáku), ochranné zemnící jističe a stykače. Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izolační zařízení k řádnému odpojení všech napájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační zařízení musí mít mezeru mezi kontakty alespoň 3 mm širokou. Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi EHS. Použití spotřebiče UPOZORNĚNÍ! Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úrazu elektrickým proudem či výbuchu. Tento spotřebič používejte pouze v domácnosti. Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče. Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory zakryté. Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru. Spotřebič po každém použití vypněte. Pokud je spotřebič v provozu, buďte při otevírání jeho dvířek opatrní. Může dojít k uvolnění horkého vzduchu. Nepracujte se spotřebičem, když máte vlhké ruce nebo když je v kontaktu s vodou. Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím. Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo odkládací plochu. Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně. Používáte-li při přípravě jídla přísady obsahující alkohol, může vzniknout směs vzduchu s alkoholem. Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený oheň. Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky. UPOZORNĚNÍ! Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče. Jak zabránit poškození nebo změně barvy smaltovaného povrchu: Nepokládejte nádobí či jiné předměty přímo na dno spotřebiče. Pouze v případě použití nemikrovlnné funkce trouby. Na dno spotřebiče nepokládejte hliníkovou fólii. Nenalévejte vodu přímo do horkého spotřebiče. po dokončení pečení nenechávejte vlhká jídla ve spotřebiči. Při vkládání nebo vyjímání příslušenství buďte opatrní. Barevné změny na smaltovaném povrchu nemají vliv na výkon spotřebiče. Nejedná se o závadu z hlediska ustanovení záruky.

8 ČESKY 8 Při pečení vlhkých koláčů používejte hluboký plech. Ovocné šťávy mohou zanechat trvalé skvrny. Tento spotřebič je určen výhradně pro přípravu jídel. Nesmí být používán k jiným účelům, například k vytápění místností. Vždy pečte se zavřenými dvířky trouby. Je-li spotřebič instalován za nábytkovým panelem (např. dvířky), dvířka nábytku nesmí být nikdy zavřená, když je spotřebič v provozu. Za zavřeným nábytkovým panelem může docházet k nárůstu horka a vlhka, což může následně poškodit spotřebič, byt nebo podlahu. Nezavírejte nábytkový panel, dokud spotřebič po použití zcela nevychladne. Čištění a údržba UPOZORNĚNÍ! Hrozí nebezpečí poranění, požáru nebo poškození spotřebiče. Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí skla. Poškozené skleněné panely okamžitě vyměňte. Kontaktujte autorizované servisní středisko. Dbejte na to, aby vnitřek spotřebiče a dvířka byly po každém použití vytřeny dosucha. Pára, která se tvoří během provozu spotřebiče, se sráží na stěnách vnitřku spotřebiče a může způsobovat korozi. Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili poškození materiálu jeho povrchu. Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mohou způsobit požár. Použijete-li sprej do trouby, řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na jeho balení. Vnitřní osvětlení V tomto spotřebiči se používají speciální či halogenové žárovky pouze pro použití v domácích spotřebičích. Nepoužívejte je pro osvětlení domácnosti. UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před výměnou žárovky spotřebič odpojte od napájení. Používejte pouze žárovky se stejnými vlastnostmi. Likvidace UPOZORNĚNÍ! Hrozí nebezpečí úrazu či udušení. Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Odřízněte a vyhoďte síťový kabel. Odstraňte dvířka, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči. Obalový materiál: Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly jsou označeny mezinárodními zkratkami jako PE, PS apod. Veškerý obalový materiál zlikvidujte ve vhodném kontejneru ve sběrném dvoře v místě svého bydliště. Obsluha Pro opravu spotřebiče se obraťte na autorizované servisní středisko. Používejte výhradně originální náhradní díly.

9 ČESKY 9 Instalace Montáž UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti. Při instalaci se řiďte Pokyny k montáži. Elektrická instalace UPOZORNĚNÍ! Elektrickou instalaci smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Výrobce nenese odpovědnost za úrazy či škody způsobené nedodržením bezpečnostních pokynů uvedených v kapitolách o bezpečnosti. Spotřebič se dodává s síťovým kabelem. Kabel Typy kabelů vhodné pro instalaci nebo výměnu: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F Průřez kabelu viz celkový příkon uvedený na typovém štítku a v této tabulce: Celkový výkon (W) Průřez kabelu (mm²) max x 0,75 max x 1 max x 1,5 Zemnicí vodič (žlutozelený) musí být přibližně o 2 cm delší než fázový a nulový vodič (modrý a hnědý). Popis spotřebiče Celkový pohled Ovládací panel 2 Ovladač funkcí trouby 3 Elektronický programátor 4 Ovladač teploty / mikrovlnného výkonu 5 Gril 6 Magnetron 7 Osvětlení 8 Ventilátor 9 Typový štítek 10 Drážky na rošty, vyjímatelné 11 Polohy roštů Příslušenství Tvarovaný rošt x 1 Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové formy, pečeně. Plech na pečení x 1

10 ČESKY 10 Na koláče a sušenky. Před prvním použitím UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti. První čištění Ze spotřebiče odstraňte veškeré příslušenství a vyjímatelné drážky na rošty. Viz část Čištění a údržba. Před prvním použitím spotřebič vyčistěte. Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte zpět do jejich původní polohy. Nastavení času Po prvním připojení spotřebiče k elektrické síti se na displeji na několik sekund rozsvítí všechny symboly. Následujících několik sekund se na displeji zobrazuje verze software. Když zhasne verze softwaru, zobrazí se na displeji a 12:00. "12 bliká. 1. Aktuální čas v hodinách nastavíte otočením ovladačem teploty / mikrovlnného výkonu doprava nebo doleva. 2. Potvrďte stisknutím. Toto je nutné pouze tehdy, když nastavujete čas poprvé. Později bude nový čas po pěti sekundách automaticky uložen. Na displeji se objeví a nastavená hodina. "00 bliká. 3. Aktuální čas v minutách nastavíte otočením ovladačem teploty / mikrovlnného výkonu doprava nebo doleva. 4. Potvrďte stisknutím. Toto je nutné pouze tehdy, když nastavujete čas poprvé. Později bude nový čas po pěti sekundách automaticky uložen. Na displeji se zobrazí nový čas. Změna času Denní čas lze změnit, pouze když je trouba v pohotovostním režimu. Opakovaně stiskněte, dokud na displeji nezačne blikat symbol. Pro nastavení nového času viz Nastavení času. Použití mechanické dětské pojistky Ve spotřebiči je nainstalována a aktivována dětská pojistka. Je umístěna pod ovládacím panelem na pravé straně. Chcete-li otevřít dvířka trouby s instalovanou dětskou pojistkou, vysuňte držadlo způsobem uvedeným na obrázku. Zavřete dvířka trouby bez zatažení za dětskou pojistku. Jestliže potřebujete dětskou pojistku odstranit, otevřete dvířka trouby a pojistku odšroubujte pomocí nástrčného klíče. Nástrčný klíč je v sáčku s úchytkami v troubě. Po vyjmutí dětské pojistky zašroubujte šroub zpět do otvoru.

11 ČESKY 11 Denní používání UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti. Zapnutí a vypnutí spotřebiče 1. Otočte ovladačem funkcí trouby po směru hodinových ručiček na požadovanou funkci. 2. Otočte ovladačem teploty na požadovanou teplotu. Na displeji se zobrazuje nastavená teplota. 3. Pokud chcete spotřebič vypnout, otočte ovladač funkcí trouby do polohy vypnuto. Funkce trouby Funkce trouby Poloha Vypnuto Spotřebič je vypnutý. Použití Intenzivní horkovzdušné pečení Konvenční ohřev (horní a spodní ohřev) Velkoplošný gril Spodní ohřev Gril a ventilátor Pečení chleba a pizzy Rozmrazování K pečení jídla na dvou úrovních současně a k sušení potravin. Když používáte tuto funkci, snižte teplotu trouby o C oproti standardním teplotám, které používáte u funkce Konvenční ohřev (horní a spodní ohřev). K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni trouby. Ke grilování plochých kusů ve velkém množství a opékání chleba. K pečení koláčů s křupavým spodkem a zavařování potravin. K pečení větších kusů masa nebo drůbeže s kostmi na jedné úrovni trouby. Také k zapékání a pečení dozlatova. K pečení jídel, která vyžadují propečenější a křupavý spodek, na jedné úrovni. Když používáte tuto funkci, snižte teplotu trouby o C oproti standardním teplotám, které používáte u funkce Konvenční ohřev (horní a spodní ohřev). K rozmrazování potravin.

12 ČESKY 12 Funkce trouby Rychlé zahřátí Ke zkrácení doby rozehřátí. Použití Mikrovlnná trouba Osvětlení Vytváří teplotu přímo v pokrmu. Funkci použijte k ohřívání hotových pokrmů a nápojů, k rozmrazování masa nebo ovoce a také k vaření zeleniny a pečení ryb. Zapne osvětlení bez pečicí funkce. V konečné fázi přípravy pokrmů lze využít zbytkové teplo k úspoře energie. Funkce rychlého zahřátí Funkce rychlého zahřátí snižuje čas potřebný k rozehřátí trouby. 1. Nastavte funkci rychlého rozehřátí. Viz tabulka Funkce trouby. 2. Otočte ovladačem teploty na požadovanou teplotu. Když spotřebič dosáhne nastavené teploty, ozve se zvukový signál. Funkce rychlého zahřátí se po zaznění zvukového signálu nevypne. Funkci musíte vypnout ručně. 3. Nastavte funkci trouby. Displej G A F E B C A) Čas a teplota B) Ukazatel zahřívání / zbytkového tepla C) Mikrovlnná funkce D) Pečicí sonda (pouze u vybraných modelů) E) Zámek dvířek (pouze u vybraných modelů) F) Hodiny / minuty G) Funkce hodin D Tlačítka Tlačítko Funkce Popis MIKROVLNNÁ TROU- BA HODINY Slouží k nastavení mikrovlnné funkce. Podržením tlačítka déle než tři sekundy zapnete či vypnete osvětlení trouby. Slouží k nastavení funkce hodin.

13 ČESKY 13 Tlačítko Funkce Popis TEPLOTA Slouží ke kontrole teploty trouby nebo teploty pečicí sondy (je-li součástí výbavy). Používejte pouze během spuštěné funkce trouby. Ukazatel ohřevu Jestliže zapnete funkci trouby, stavové čárky na displeji se budou postupně rozsvěcovat. Stavové čárky signalizují zvyšování nebo snižování teploty trouby. Režim mikrovlnné trouby Nastavení funkce mikrovlnné trouby 1. Otočte ovladačem funkcí trouby na požadovanou mikrovlnnou funkci. Na displeji se zobrazí výchozí mikrovlnný výkon a poté výchozí hodnota funkce Trvání. Spotřebič automaticky začne pracovat po několika sekundách bez zásahu uživatele. 2. Nastavení mikrovlnného výkonu změníte otočením ovladače teploty / mikrovlnného výkonu. Nastavení výkonu je stupňováno po 100 W. 3. Stiskněte a otočením ovladače teploty / mikrovlnného výkonu změňte nastavení mikrovlnného výkonu. Spotřebič automaticky začne pracovat po několika sekundách nebo když stisknete tlačítko.po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál a funkce mikrovlnné trouby se automaticky vypne. 4. Otočte ovladačem funkcí trouby do polohy vypnuto. Když je spuštěná funkce mikrovlnné trouby, můžete: měnit nastavení výkonu. kontrolovat nastavení výkonu. Stiskněte. Otevřením dvířek trouby se funkce vypne. Funkci opět spustíte stisknutím. Nastavení kombinované funkce Mikrovlnnou funkci lze přidat ke kterékoli pečicí funkci. Používá se pro ovládání pečicí funkce a mikrovlnné trouby společně. Používá se také k vaření pokrmů s kratší dobou přípravy a současnému opékání. 1. Otočením ovladače funkcí trouby zvolte požadovanou funkci. Na displeji se zobrazí výchozí teplota. 2. Změňte teplotu. 3. Stiskněte. Viz Nastavení funkce mikrovlnné trouby a přejděte ke kroku 2. Mikrovlnná funkce se spustí, jakmile je dosaženo nastavené teploty. Po uplynutí nastaveného času zazní zvukový signál a funkce trouby a mikrovlnné trouby se automaticky vypne. 4. Otočte ovladačem funkcí trouby do polohy vypnuto.

14 ČESKY 14 Mikrovlnná trouba Obecné informace: Nezapínejte spotřebič, nejsou-li v něm vloženy potraviny. Po vypnutí spotřebiče nechte jídlo několik minut odstát. Viz tabulky pro vaření pomocí mikrovln: čas dojití. Před přípravou pokrmu sejměte obal z hliníkové fólie, kovové nádoby atd. Při režimu mikrovlnné trouby se nedoporučuje používat více než jednu úroveň. Není-li uvedeno jinak, jídlo vložte na talíři na dno trouby. Vaření: Pokud to je možné, vařte pokrm zakrytý materiálem vhodným pro mikrovlnou troubou. Nezakryté potraviny připravujte pouze tehdy, chcete-li uchovat kůrčičku. Neohřívejte potraviny příliš dlouho a na příliš vysoký výkon. Potraviny by mohly vyschnout, spálit se nebo se na některých místech vznítit. Ve spotřebiči nepřipravujte vejce ve skořápkách a šneky, protože mohou prasknout. V případě smažených vajec nejprve propíchněte žloutek. Potraviny se slupkou nebo kůžičkou - např. jablka, rajčata, brambory, uzeniny - propíchněte, aby nepraskly. Chlazené nebo zmrazené pokrmy vyžadují delší dobu přípravy. Pokrmy obsahující omáčku by měly být občas zamíchány. Zelenina mající pevnou strukturu, například mrkev, hrách nebo květák, musí být vařena ve vodě. V polovině přípravy vždy větší kousky otočte. Pokud to je možné, rozřízněte zeleninu na podobně velké kusy. Použijte ploché, široké mísy. Nepoužívejte nádobí z porcelánu, keramiky nebo hlíny s malými dírkami, například na rukojetích nebo neglazovaných dnech. Vlhkost pronikající do otvorů může způsobit prasknutí nádobí po jeho zahřátí. Rozmrazování masa, ryb, drůbeže: Umístěte zmražené, rozbalené potraviny na malý hluboký talíř s nádobkou umístěnou vespodu nebo na rozmrazovací rošt či plastové síto, aby při rozmrazování mohla odtékat tekutina. Asi v polovině času rozmrazování potraviny obraťte. Pokud to je možné, rozdělte a pak odeberte kusy, které se již rozmrazily. Rozmrazování másla, částí dortů, tvarohu: Nerozmrazujte zcela ve spotřebiči, ale nechte dokončit rozmrazování při pokojové teplotě. Dosáhnete tím rovnoměrnějších výsledků. Před rozmrazováním odstraňte kovový nebo hliníkový obal nebo jeho části. Rozmrazování ovoce a zeleniny: Ovoce a zeleninu nerozmrazujte ve spotřebiči úplně, pokud je dále budete zpracovávat čerstvé. Nechte dokončit jejich rozmrazování při pokojové teplotě. Vyšší mikrovlnný výkon můžete použít k vaření ovoce a zeleniny bez jejich předchozího rozmrazení. Hotová jídla: Hotová jídla v kovových obalech nebo umělohmotných vaničkách se mohou rozmrazovat nebo ohřívat pomocí mikrovln pouze tehdy, jestliže jsou výslovně označeny jako vhodné pro mikrovlnnou troubu. Musíte dodržet pokyny výrobce uvedené na obalu (například sejmutí kovového obalu a propíchnutí plastové fólie).

15 ČESKY 15 Tipy pro mikrovlnou troubu Výsledek Pro připravované množství jídla nenajdete žádné údaje. Pokrm je příliš suchý. Pokrm stále není rozmrazený, horký nebo uvařený ani po uplynutí nastaveného času. Po uplynutí doby vaření je pokrm přehřátý na okraji, ale uprostřed není hotový. Řešení Vyhledejte podobný pokrm. Prodlužte nebo zkraťte čas vaření podle následujícího pravidla: dvojnásobné množství jídla = téměř dvojnásobný čas, poloviční množství jídla = poloviční čas. Nastavte kratší dobu přípravy nebo nižší výkon mikrovln. Nastavte delší dobu přípravy nebo vyšší výkon mikrovln. Povšimněte si, že vyšší mísy vyžadují delší dobu přípravy. Vhodné nádobí a materiály X - vhodné -- nevhodné Příště zvolte vyšší výkon a delší čas. Tekutiny, např. polévky, v polovině doby přípravy zamíchejte. Nádobí / materiál Mikrovlnná trouba Gril Rozmrazování Ohřev Vaření Žáruvzdorné sklo a porcelán (bez kovových dílů, například Pyrex, žáruvzdorné sklo) X X X X Nežáruvzdorné sklo a porcelán1) X Sklo a sklokeramika ze žáruvzdorného a mrazuvzdorného materiálu (například Arcoflam), grilovací rošt X X X X Keramika 2), kamenina2) X X X -- Plast, žáruvzdorný do 200 C3) X X X -- Kartón, papír X Fólie X Fólie na pečení s uzávěrem vhodným X X X -- pro mikrovlnnou troubu 3)

16 ČESKY 16 Nádobí / materiál Mikrovlnná trouba Gril Rozmrazování Ohřev Vaření Pečicí misky zhotovené z kovu, například smaltované, litinové X Formy na pečení, černě lakované nebo X 3) se silikonovou vrstvou Plech na pečení X Opékací nádoby, například pražicí pánvičky nebo zapékací formy -- X X -- Hotová jídla v obalech 3) X X X X 1) Bez stříbrné, zlaté, platinové nebo kovové vrstvy/dekorace 2) Bez skleněných nebo kovových částí, bez glazury s obsahem kovu 3) Je nutné řídit se pokyny výrobce ohledně maximálních teplot. Co dalšího je nutné zvážit Potraviny jsou různých tvarů a kvality. Jsou připravovány v různých množstvích. Proto se čas nutný k přípravě a výkon potřebný k rozmrazování, ohřevu či přípravě může lišit. Hrubé vodítko: dvojité množství = téměř dvojnásobek času. Mikrovlny vytváří teplotu přímo v pokrmu. Z tohoto důvodu nemohou být všechna místa prohřátá současně. Ohřívané pokrmy proto musíte míchat či otáčet, obzvláště u větších množství jídla. V tabulkách je uveden čas dojití. Ponechte pokrm dojít, ve spotřebiči nebo venku, aby teplo mohlo být rozvedeno rovnoměrně. V případě rýže dosáhnete lepších výsledků při použití plochých a širších misek. Příklady vaření a nastavení výkonu Údaje v následující tabulce jsou jen orientační. Nastavení výkonu W 900 W 800 W 700 W 600 W 500 W Použití spotřebiče Ohřívání tekutin Uvedení do varu na začátku vaření Vaření zeleniny Rozpouštění želatiny a másla Rozmrazování a ohřívání hlubokozmrazených jídel Ohřívání porcí na talíři Vaření jídel v jednom hrnci Vaření vaječných jídel

17 ČESKY 17 Nastavení výkonu 400 W 300 W 200 W Použití spotřebiče Další vaření jídel Vaření choulostivých potravin Ohřívání dětské výživy Dušení rýže Ohřívání choulostivých jídel Rozpouštění sýrů 100 W Rozmrazování masa, ryb, chleba Rozmrazování sýrů, smetany, másla Rozmrazování ovoce a koláčů (šlehačkové dorty) Vykynutí těsta Ohřívání studených jídel a nápojů Funkce hodin Tabulka funkcí hodin Funkce hodin DENNÍ ČAS Použití K nastavení, změně nebo kontrole denního času. Viz Nastavení času. MINUTKA Pomocí této funkce nastavíte odpočet (maximálně 23 hodin a 59 minut). Tato funkce nemá žádný vliv na provoz spotřebiče. Funkci MINUTKA můžete zapnout kdykoliv; i u vypnutého spotřebiče. TRVÁNÍ UKONČENÍ Slouží k nastavení délky provozu spotřebiče. Použijte pouze v případě, že je nastavená funkce trouby. Slouží k nastavení doby vypnutí spotřebiče. Použijte pouze v případě, že je nastavená funkce trouby. Funkci Trvání a Ukončení lze použít současně pro naprogramování automatického zapnutí a pozdějšího vypnutí spotřebiče (odloženého startu). Mezi funkcemi hodin se přepíná opakovaným zmáčknutím. Pokud chcete nastavení funkce hodin potvrdit, stiskněte počkejte pět sekund na automatické potvrzení. nebo Nastavení funkce TRVÁNÍ nebo UKONČENÍ během pečicí funkce 1. Stiskněte opakovaně, dokud se na displeji neobjeví nebo. Na displeji bliká nebo. 2. Nastavte hodnoty otočením ovladače teploty / mikrovlnného výkonu doprava

18 ČESKY 18 nebo doleva a volbu potvrďte stisknutím tlačítka. U funkce Trvání nejprve nastavte minuty a poté hodiny, u funkce Ukončení nastavte nejprve hodiny a poté minuty. Po uplynutí časové lhůty zazní na dvě minuty zvukový signál. Na displeji bliká nastavený čas a symbol nebo. Trouba přestane pracovat. 3. Zvukový signál vypnete otevřením dvířek trouby nebo stisknutím jakéhokoliv tlačítka. Pokud stisknete, když nastavujete hodiny funkce TRVÁNÍ, spotřebič přejde na nastavení funkce UKONČENÍ. Nastavení funkce MINUTKA 1. Opakovaně stiskněte, dokud na displeji nezačne blikat a Funkci MINUTKA nastavíte otočením ovladačem teploty / mikrovlnného výkonu doprava nebo doleva. Nejprve nastavte sekundy, poté minuty a pak hodiny. Čas se nejprve vypočítá v minutách a sekundách. Když nastavíte čas delší než 60 minut, zobrazí se na displeji symbol. Spotřebič nyní počítá čas v hodinách a minutách. 3. Funkce MINUTKA se po pěti sekundách spustí automaticky. Po uplynutí 90 % nastaveného času zazní zvukový signál. 4. Po uplynutí nastaveného času zazní na dvě minuty zvukový signál. "Na displeji bliká 00:00 a. Zvukový signál vypnete otevřením dvířek trouby nebo stisknutím jakéhokoli tlačítka. Když nastavíte funkci MINUTKA, když je spuštěná funkce TRVÁNÍ Měřič času nebo UKONČENÍ, zobrazí se na displeji symbol. Měřič času můžete použít ke zjištění, jak dlouho je trouba v provozu. Opakovaně stiskněte, dokud se na displeji neobjeví čas bez symbolu hodin. Měřič času nelze použít při spuštěné funkci Trvání Ukončení. či Doplňkové funkce Použití funkce dětské bezpečnostní pojistky Funkce dětské bezpečnostní pojistky brání náhodnému použití spotřebiče. 1. Ovladač funkcí trouby musí být v poloze vypnuto. 2. Stiskněte a současně otočte ovladačem teploty / mikrovlnného výkonu doprava. Zazní zvukový signál. Na displeji se zobrazí SAFE. K vypnutí funkce dětské bezpečnostní pojistky zopakujte krok 2. Automatické vypnutí Z bezpečnostních důvodů se spotřebič po určité době, kdy je spuštěna nějaká funkce trouby a vy nezměníte žádné nastavení, automaticky vypne. Teplota ( C) ,5 Čas vypnutí (h)

19 ČESKY 19 Teplota ( C) , ,5 Čas vypnutí (h) Po automatickém vypnutí spotřebič zcela vypněte. Pak jej můžete znovu zapnout. Automatické vypnutí nefunguje s funkcemi: Trvání, Ukončení. Ukazatel zbytkového tepla Když spotřebič vypnete, na displeji se zobrazuje ukazatel zbytkového tepla, pokud je teplota v troubě vyšší než 40 C. Otočením ovladačem teploty doleva či doprava se zobrazí teplota trouby. Chladicí ventilátor Když je spotřebič v provozu, chladicí ventilátor se automaticky zapne, aby udržoval povrch spotřebiče chladný. Jestliže spotřebič vypnete, bude chladicí ventilátor pokračovat v chlazení až do úplného ochlazení spotřebiče. Bezpečnostní termostat Nesprávná obsluha spotřebiče nebo vadné součásti mohou způsobit nebezpečné přehřátí. Aby se tomu zabránilo, je tato trouba vybavena bezpečnostním termostatem, který přeruší napájení. Po poklesu teploty se trouba opět automaticky zapne. Tipy a rady Všeobecné informace Při předehřívání trouby dosáhnete nejrychlejšího výsledku, když z vnitřku trouby vyjmete tvarované rošty a plechy na pečení. Spotřebič má čtyři úrovně roštů. Polohy roštů ve spotřebiči se počítají zdola. Tento spotřebič je vybaven speciálním systémem, který zajišťuje oběh vzduchu a stálou recyklaci páry. Tento systém umožňuje pečení a vaření v páře, takže jídla jsou uvnitř měkká a na povrchu mají kůrčičku. Doba pečení a spotřeba energie jsou sníženy na minimum. Ve spotřebiči nebo na skleněných panelech dvířek se může srážet vlhkost. To je normální jev. Při otvírání dvířek spotřebiče během přípravy jídla vždy odstupte. Pokud uvnitř trouby zjistíte vlhkost, nechte dvířka několik minut otevřená. Po každém použití spotřebiče setřete vlhkost. Při přípravě jídel na dno spotřebiče nestavte žádné předměty a žádnou část spotřebiče nezakrývejte hliníkovou fólií (když používáte jinou než mikrovlnnou funkci trouby). Mohlo by to ovlivnit výsledky pečení a poškodit smalt. Pečení moučníků Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou 3/4 času nutného k pečení. Jestliže do trouby vložíte dva plechy na pečení, musí být mezi plechy jedna úroveň drážek volná. Pečení masa a ryb Při pečení velmi tučného jídla použijte hluboký pekáč / plech, aby se v troubě nevytvořily skvrny, které by již nemusely jít odstranit. Před podáváním nechte maso odpočívat asi 15 minut, a teprve potom ho krájejte, aby nevytekla šťáva. Do hlubokého pekáče / plechu nalijte trochu vody, aby se při pečení tolik nekouřilo. Kondenzaci kouře zabráníte dolitím vody pokaždé, když se odpaří.

20 ČESKY 20 Doby přípravy Doba přípravy záleží na druhu potravin, jejich konzistenci a množství. Nejprve sledujte průběh pečení a jeho výsledek. Postupně si najděte nejlepší nastavení (nastavení teploty, dobu pečení, apod.) pro nádobí, recepty a množství potravin, které s tímto spotřebičem používáte. Tabulka pro vaření Množství (kg) 0,75-1 Jídlo Funkce Poloha roštu Výkon (Watty) Vepřové koleno (předvařené) Teplota ( C) Čas (min) Telecí pečeně ,4-0,5 g každá Půlka kuřete ,5-2 Kachna ,5 Celá ryba Plněná zelenina Piškotový koláč Sušenky z křehkého těsta Lasagne nejprve: - Chléb (žitný chléb) 1) 230 potom: nejprve: 20 potom: Pizza (tenká) 1) ) Předehřejte troubu. Tabulka pro vaření v mikrovlnné troubě Není-li uvedeno jinak, vložte jídlo na dno trouby na talíři nebo v nádobě.

21 ČESKY 21 Jídlo Výkon (Watty) Množství Čas (min) Čas do konce (min) Poznámky Celá ryba g Připravujte zakryté, nádobu několikrát otočte. Rybí filety g Připravujte zakryté, nádobu několikrát otočte. Čerstvá zelenina g Přidejte asi 50 ml vody, připravujte zakryté, v polovině doby promíchejte. Mražená zelenina g Přidejte asi 50 ml vody, připravujte zakryté, v polovině doby promíchejte. Brambory ve slupce g ml Rýže g ml Pražená kukuřice 1) Všechnu zeleninu připravujte zakrytou W / Vařte zakryté, v polovině doby promíchejte Vařte zakryté, v polovině doby promíchejte Kukuřici k upražení vložte na talíři na spodní úroveň. Tabulka kombinované funkce Použijte grilovací a mikrovlnné funkce. Jídlo 2 kuřecí půlky (2 x 600 g) zapékané brambory (1 kg) Vepřová pečeně z krkovice (1 100 g) Výkon (Watty) Teplota ( C) Čas (min) Poloha roštu Poznámky Zapněte na 20 minut, 5 minut čas dojití minut čas dojití V průběhu obracejte, 10 minut čas dojití.

22 ČESKY 22 Tabulka pro rozmrazování Jídlo Celé kusy masa Míchaná sekaná Výkon (Watty) Množství (g) Čas (min) Čas do konce (min) Poznámky V polovině doby obraťte V polovině doby obraťte; odeberte rozmražené části. Kuře V polovině doby obraťte; zakryjte rozmrazené části hliníkovou fólií. Celá ryba V polovině doby obraťte. Tvarohový dort kus V polovině doby otočte. Chléb g V polovině doby obraťte. Švestky, třešně, maliny, borůvky, meruňky Čištění a údržba Rozmrazte zakryté, v polovině doby promíchejte. UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti. Poznámky k čištění Přední stranu spotřebiče otřete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a mycího prostředku. K čištění kovových ploch používejte běžný čisticí prostředek. Vnitřek spotřebiče čistěte po každém použití. Hromadění mastnoty či zbytků jídel může způsobit požár. Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciálního prostředku k čištění trouby. Vyčistěte všechno příslušenství po každém použití a nechte jej vysušit. Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem. Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte je agresivními čisticími prostředky, ostrými předměty, ani je nemyjte v myčce nádobí. Mohlo by dojít k poškození nepřilnavého povrchu.

23 ČESKY 23 Spotřebiče z nerezové oceli nebo hliníku Dvířka trouby čistěte pouze vlhkou houbou. Osušte je měkkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky, kyseliny nebo abrazivní (pískové) prostředky, protože by mohly poškodit povrch trouby. Ovládací panel vyčistěte se stejnou opatrností. Čištění dveřního těsnění Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte. Těsnění je umístěno kolem rámu dvířek trouby. Spotřebič nepoužívejte, je-li těsnění dvířek poškozeno. Kontaktujte servisní středisko. Těsnění dvířek otřete měkkým hadříkem namočeným v teplé vodě s mycím prostředkem. Vyjmutí drážek na rošty Před údržbou zkontrolujte, zda spotřebič již vychladl. Hrozí nebezpečí popálení. K vyčištění spotřebiče vyjměte drážky na rošty. 1. Drážky opatrně nadzvedněte a vytáhněte z předního úchytu Odtáhněte přední konec drážek na rošty od stěny trouby. 3. Drážky vytáhněte ze zadního úchytu. Drážky na rošty instalujte stejným postupem v opačném pořadí. Výměna žárovky Na dno vnitřku spotřebiče položte měkkou látku. Zabráníte tak poškození krytu žárovky a vnitřku trouby. UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před výměnou žárovky vypněte pojistky. Žárovka trouby a její kryt mohou být horké. POZOR! Halogenovou žárovku vždy držte v kusu látky, aby na jejím povrchu nedošlo ke připálení mastnoty. 1. Vypněte spotřebič. 2. Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce nebo vypněte jistič. 3. Skleněným krytem otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte jej. 4. Skleněný kryt vyčistěte. 5. Vyměňte žárovku v troubě za novou žárovku do trouby 25 W, 230 V (50 Hz), žáruvzdornou do 300 C (objímka: G9). 6. Nasaďte skleněný kryt. Odstraňování závad UPOZORNĚNÍ! Viz kapitoly o bezpečnosti.

24 ČESKY 24 Co dělat, když... Problém Možná příčina Řešení Trouba nehřeje. Trouba je vypnutá. Zapněte troubu. Trouba nehřeje. Hodiny nejsou nastavené. Nastavte hodiny. Trouba nehřeje. Trouba nehřeje. Trouba nehřeje. Trouba nehřeje. Nejsou provedena nutná nastavení. Je zapnutá funkce Automatické vypnutí. Dětská bezpečnostní pojistka je zapnutá. Nejsou správně zavřená dvířka. Zkontrolujte, zda jsou nastavení správná. Viz Automatické vypnutí. Viz Použití dětské bezpečnostní pojistky. Zcela dvířka zavřete. Trouba nehřeje. Je uvolněná pojistka. Zkontrolujte, zda příčinou závady není pojistka. Pokud se pojistka uvolňuje opakovaně, obraťte se na autorizovaného elektrikáře. Osvětlení nefunguje. Vadná žárovka. Vyměňte žárovku. Na jídle a uvnitř trouby se usazuje pára a kondenzát. Na displeji se zobrazí --- C Na displeji se zobrazuje chybový kód, který není uvedený v tabulce. Nechali jste jídlo v troubě příliš dlouho. Chcete nastavit mikrovlnnou funkci, ale dvířka jsou otevřená nebo je mikrovlnná funkce nastavena s výkonem 0 W. Jedná se závadu na elektroinstalaci. Po dokončení přípravy nenechávejte jídla v troubě déle než minut. Jsou-li dvířka stále otevřená, zavřete je, přejděte zpět do polohy Vypnuto a znovu nastavte mikrovlnnou funkci. Troubu vypněte a znovu zapněte prostřednictvím domovní pojistky nebo ochranného spínače v pojistkové skříňce. Pokud se chybový kód opět zobrazí, obraťte se na servisní středisko.

25 ČESKY 25 Servisní údaje Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte se na autorizované servisní středisko. Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na typovém štítku. Typový štítek se nachází na předním rámu vnitřní části spotřebiče. Nesundávejte typový štítek z vnitřní části spotřebiče. Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde: Model (MOD.)... Výrobní číslo (PNC)... Sériové číslo (SN)... Technické informace Technické údaje Rozměry (vnitřní) Využitelný objem Plocha plechu na pečení Horní topný článek Dolní topný článek Gril Okruh Celkový jmenovitý výkon Napětí Frekvence Počet funkcí 10 Šířka Výška Hloubka 43 l 1424 cm² 1900 W 1000 W 1900 W 1650 W 3000 W V 50 Hz 480 mm 217 mm 411 mm

26 ČESKY 26 POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Recyklujte materiály označené symbolem. Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad. ZÁRUKA IKEA - CESKÁ REPUBLIKA Jak dlouho záruka IKEA platí? Tato záruka platí po dobu pěti (5) let od data nákupu spotřebiče v IKEA; pokud však jde o spotřebič LAGAN, platí pouze dvouletá (2 roky) záruka. Jako doklad o koupi se vyžaduje originální účtenka. Jestliže se v době záruky provádí servisní oprava, tato činnost neprodlužuje záruční dobu na spotřebič ani na nové díly. Na jaké spotřebiče se nevztahuje pětiletá (5 let) záruka IKEA? Na řadu spotřebičů LAGAN a všechny spotřebiče zakoupené v IKEA do 1. srpna Kdo provádí servisní službu? Poskytovatel servisu IKEA zajišťuje servisní službu prostřednictvím svých vlastních servisních provozů nebo sítě autorizovaných servisních partnerů. Čeho se záruka týká? Záruka se týká závad spotřebiče, který byly způsobené vadnou konstrukcí nebo vadným materiálem po datu zakoupení v IKEA. Tato záruka se vztahuje pouze na domácí používání. Výjimky jsou uvedené v části "Na co se nevztahuje záruka?". Během záruční doby se záruka vztahuje na náklady k odstranění závady, např. opravu, díly, práci a cestu pracovníka za předpokladu, že je tento spotřebič dostupný pro opravu bez zvláštních nákladů a že závada byla způsobena vadnou konstrukcí nebo vadným materiálem, na které se vztahuje záruka. Za těchto podmínek se uplatňují směrnice EU (č. 99/44/ES) a příslušné místní předpisy. Vyměněné díly se stávají majetkem IKEA. Jak bude IKEA při odstranění závady postupovat? Určený poskytovatel servisu IKEA prozkoumá výrobek a dle svého vlastního uvážení rozhodne, zda se na něj vztahuje tato záruka. Jestliže rozhodne, že záruka platí, poskytovatel servisu IKEA nebo jeho autorizovaný servisní partner prostřednictvím svých vlastních servisních provozů dle vlastního uvážení buď vadný výrobek opraví, nebo ho vymění za stejný nebo srovnatelný výrobek. Na co se nevztahuje záruka? Na normální opotřebení a odření. Na poškození způsobené úmyslně nebo nedbalostí, nedodržením návodu k použití, nesprávnou instalací nebo připojením k nesprávnému napětí, poškození způsobené chemickou nebo elektrochemickou reakcí, rzí, korozí nebo vodou včetně, ale nikoli výhradně omezené na nadměrné množství vápence v přiváděné vodě, poškození

27 ČESKY 27 způsobené abnormálními podmínkami okolního prostředí. Na spotřební materiál včetně baterií a žárovek. Na nefunkční a ozdobné části, který nemají vliv na normální používání spotřebiče včetně jakéhokoli poškrábání a možných rozdílů v barvě. Na náhodné poškození způsobené cizími předměty nebo látkami a čištěním nebo uvolněním filtrů, vypouštěcích systémů nebo zásuvek na čisticí prostředek. Na poškození následujících dílů: keramického skla, příslušenství, košů na nádobí a příbory, přívodní a vypouštěcí trubky, těsnění, žárovky a kryty žárovek, filtry, ovladače, opláštění a jeho části. S výjimkou případů, kdy lze prokázat, že tato poškození byla způsobena vadnou výrobou. Na případy, kdy technik při své návštěvě nenalezl žádnou závadu. Na opravy, které neprováděli naši k tomu určení poskytovatelé služeb a/ nebo autorizovaní smluvní servisní partneři, nebo na opravy, při nichž nebyly použity originální náhradní díly. Na opravy způsobené instalací, která není správná, nebo neodpovídá technickým údajům. Na použití spotřebiče mimo domácnost, tedy k profesionálnímu použití. Poškození při dopravě. Jestliže zákazník dopravuje výrobek sám do svého bytu nebo na jinou adresu, neodpovídá společnost IKEA za žádné poškození, ke kterému mohlo při dopravě dojít. Pokud ale dopraví výrobek na uvedenou adresu zákazníka společnost IKEA, pak je případné poškození při dopravě kryto touto zárukou. Náklady na provedení první instalace spotřebiče IKEA Jestliže poskytovatel servisu IKEA nebo jeho autorizovaný servisní partner opraví nebo vymění spotřebič v rámci této záruky, poskytovatel servisu IKEA nebo jeho autorizovaný servisní partner v případě potřeby znovu instalují opravený spotřebič nebo instalují nový spotřebič. Toto omezení se nevztahuje na práce prováděné bez zjištění závady, které provedl náš vyškolený technik s použitím našich originálních dílů za účelem přizpůsobení spotřebiče technickým bezpečnostním požadavkům v jiné zemi EU. Uplatnění zákonů dané země Záruka IKEA Vám poskytuje zvláštní zákonná práva, která pokrývají nebo přesahují všechny místní zákonné požadavky, která se v různých zemích liší. Rozsah platnosti Pro spotřebiče, které jsou zakoupeny v jedné zemi EU a převezeny do jiné země EU, budou servisní služby prováděny v rámci záručních podmínek obvyklých v nové zemi. Povinnost provést servisní službu v rámci záruky existuje jen tehdy, pokud: je spotřebič v souladu s technickými požadavky země, ve které byl záruční požadavek vznesen, a je podle nich instalován; je spotřebič v souladu s návodem k montáži a bezpečnostními informacemi návodu k použití a je podle nich instalován; Vyhrazený poprodejní servis pro spotřebiče IKEA: Budeme rádi, když se obrátíte na poprodejní servis IKEA: 1. požadavku v rámci záruky; 2. dotazu na vysvětlení instalace spotřebiče IKEA do určeného kuchyňského nábytku IKEA. Tento servis neposkytuje vysvětlení týkající se: celkové instalace kuchyně IKEA; připojení k elektrické síti (pokud se spotřebič dodává bez zástrčky a kabelu), vodě a plynu, protože tato

28 ČESKY 28 připojení má provést autorizovaný servisní technik. 3. dotazu na vysvětlení obsahu návodu k použití a technických parametrů spotřebičů IKEA. Před zavoláním do servisu si prosím pozorně přečtěte návod k montáži a/nebo návod k použití v této příručce, abychom Vám mohli co nejlépe pomoci. Jak nás najdete, když potřebujete naši servisní službu telefonickou službu zákazníkům našeho nejbližšího obchodního domu IKEA. Než se nás obrátíte, přečtěte si prosím pozorně dokumentaci ke spotřebiči. Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených kontaktních míst IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. Abychom Vám mohli rychleji pomoci, doporučujeme vždy použít zvláštní telefonní čísla uvedená na konci tohoto návodu. Pokud potřebujete servisní službu, vždy použijte čísla uvedená v příručce k danému spotřebiči. Před zavoláním si ověřte, že máte pro spotřebič, který vyžaduje naši opravu, připravené číslo položky IKEA (kód z 8 číslic) USCHOVEJTE SI ÚČTENKU! Je to Váš doklad o koupi a je nutný k uplatnění záruky. Všimněte si, že na účtence je uvedeno také číslo položky IKEA (kód z 8 číslic) pro každý zakoupený spotřebič. Potřebujete jinou pomoc? V případě všech dalších dotazů, které se netýkají poprodejního servisu nebo vašeho spotřebiče, se prosím obraťte se na

29 MAGYAR 29 Tartalom Biztonsági információk 29 Biztonsági utasítások 31 Üzembe helyezés 34 Termékleírás 35 Az első használat előtt 35 Napi használat 36 Mikrohullámú üzemmód 38 Órafunkciók 43 További funkciók 44 Hasznos tanácsok és javaslatok 45 Ápolás és tisztítás 48 Hibaelhárítás 50 Műszaki információk 51 KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK 52 IKEA GARANCIA 52 A változtatások jogát fenntartjuk. Biztonsági információk Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót. Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága A készüléket a gyermekek (csak 8 évnél idősebb) és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják. Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől. A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak. Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor célszerű azt bekapcsolni. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.

30 MAGYAR 30 3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében. Általános biztonság A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel cseréjét csak képesített személy végezheti el. A készülék belseje használat közben felforrósodik. Ne érintse meg a készülék belsejében lévő fűtőelemeket. Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt. A karbantartás megkezdése előtt húzza ki a hálózati dugaszt a fali aljzatból. Az izzó cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy megelőzze áramütést. A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású gőzt. Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti. Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő. Ne indítsa el üresen a készüléket. A sütőtérben levő fém alkatrészek szikraképződést okozhatnak. A sütőajtó vagy az ajtótömítések sérülése esetén ne használja a készüléket mindaddig, amíg azt a jótállási jegyben feltüntetett szervizben meg nem javították. Kizárólag szakember végezhet bármely olyan javítást, mely a mikrohullámú energia ellen védelmet nyújtó burkolat eltávolításával jár. Ne melegítsen folyadékot vagy egyéb élelmiszert lezárt edényben. Ezek ilyenkor felrobbanhatnak. Csak olyan edényeket használjon, amelyek mikrohullámú sütőben való használatra alkalmasak.

31 MAGYAR 31 Ha műanyag, illetve papír dobozban melegít ételt, a meggyulladás elkerülése érdekében tartsa szemmel a készüléket. A készüléket élelmiszerek és italok melegítésére tervezték. Az élelmiszerek vagy ruhaneműk szárítása, valamint a melegítőpárnák, lábbelik, szivacsok, nedves konyharuhák és hasonlók melegítése sérüléshez, felgyulladáshoz vagy tűzhöz vezethet. Ha a készülék füstöt bocsát ki, kapcsolja ki, vagy húzza ki a dugót a konnektorból, és tartsa az ajtót zárva, hogy elfojtsa az esetleges lángokat. Az italok mikrohullámmal történő melegítése késleltetett kifutásos forrást eredményezhet, ezért óvatosan járjon el az edény kezelésekor. A cumis üvegek, valamint a bébiételes üvegek tartalmát fogyasztás előtt fel kell rázni, és az égési sérülések elkerülése érdekében.ellenőrizni kell azok hőmérsékletét. A friss vagy főtt egész tojás a héjában nem melegíthető a mikrohullámú sütővel, mivel az, akár a melegítést követően is, felrobbanhat. A készüléket rendszeresen tisztítani kell, és az ételmaradékokat el kell távolítani. A rendszeres tisztítás hiánya a felületek állapotának gyengüléséhez vezethet, ami káros befolyással lehet a készülék élettartamára, és veszélyes helyzetekhez vezethet. Biztonsági utasítások Elhelyezés VIGYÁZAT! A készüléket csak képesített személy helyezheti üzembe. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket. Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat. Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi kesztyűt. Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál fogva. Tartsa meg a minimális távolságot a többi készüléktől és egységtől.

32 MAGYAR 32 A készüléket biztonságos szerkezetek alá és mellé helyezze. A készüléket azonos magasságú készülékek vagy egységek mellett helyezze el. Elektromos csatlakoztatás VIGYÁZAT! Tűz- és áramütésveszély. Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie. A készüléket kötelező földelni. Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon. Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket. Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a hálózati kábel épségére. Amennyiben a készülék hálózati vezetékét ki kell cserélni, a cserét márkaszervizünknél végeztesse el. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek hozzá a készülék ajtajához, különösen akkor, ha az forró. A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani azokat. Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen. Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése laza, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót hozzá. A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki. Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédő megszakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított csavaros típusú biztosítékot), földzárlatkioldót és védőrelét. Az elektromos készüléket szigetelőberendezéssel kell ellátni, amely lehetővé teszi, hogy minden fázison leválassza a készüléket az elektromos hálózatról. A szigetelőberendezésnek legalább 3 mmes érintkezőtávolsággal kell rendelkeznie. A készülék megfelel az EGK irányelveinek. Használat VIGYÁZAT! Sérülés-, égés-, áramütés- és robbanásveszély. A készüléket kizárólag háztartási célra használja. Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit. Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva. Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni. Minden használat után kapcsolja ki a készüléket. Körültekintően járjon el, ha működés közben kinyitja a készülék ajtaját. Forró levegő távozhat a készülékből. Ne működtesse a készüléket nedves kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik. Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra. Ne használja a készüléket munka- vagy tárolófelületként. Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos levegőelegyet hozhatnak létre. Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng ne legyen a készülék közelében, amikor kinyitja az ajtót.

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

Sporák Tűzhely Sporák

Sporák Tűzhely Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 28 Sporák Tűzhely Sporák ZCE560N Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 6 Varná deska Denní používání

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 492 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/ Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 592 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

47635IP. Sporák Sporák. Návod k použití Návod na použitie

47635IP. Sporák Sporák. Návod k použití Návod na použitie 47635IP Sporák Sporák Návod k použití Návod na použitie 2 Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu velmi oblíbíte. Electrolux si klade

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

BEJUBLAD HYLLAD CZ HU

BEJUBLAD HYLLAD CZ HU BEJUBLAD HYLLAD CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 8 Popis spotřebiče 8 Před prvním použitím 9 Denní používání 9 Funkce hodin 11 Použití příslušenství

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Kombinált tűzhely Használati és beszerelési utasítás Kuchnia gazowo-elektryczna Instrukcja obsługi i instalacji U104700-01 CEŠTINA 4 MAGYAR 20 POLSKI

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 02/12 (2) 9099346000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ; HU; PL; RO; SK Pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci unistor, aurostor, geostor Bivalentní zásobník teplé vody pro solární zařízení VIH S Zásobník teplé vody

Részletesebben

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Závěsné plynové kondenzační kotle Kondenzációs fali gázkazánok Centrale murale cu condensare, pe gaz HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Návod k použití určený pro uživatele a technika Felhasználói és szerelői

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-620

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-620 DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-620 CZ SK PL H SI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NAVODILA ZA UPORABO 1 DŮLEŽITÉ

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky VII. Čištění a údržba V případě potřeby štít omyjte vlahým roztokem saponátu nebo mýdlovou vodou a osušte jej měkkým hadříkem. V žádném případě k čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, např.

Részletesebben

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Popis spotřebiče _ 4 Provoz 5 Při prvním použití _ 5 Denní používání

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3884923

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3884923 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ERB34003W8. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Frigider cu congelator ENB34233W 2 electrolux OBSAH Electrolux.

Részletesebben

Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE

Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE F F Čeština Magyar Hrvatski Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE www.mt.com XPE04 METTLER TOLEDO StaticDetect

Részletesebben

FLOORTEC 350. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE ORIGINALANLEITUNG ČESKY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ INSTRUCTIONS D ORIGINE MAGYAR

FLOORTEC 350. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE ORIGINALANLEITUNG ČESKY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ INSTRUCTIONS D ORIGINE MAGYAR www.nilfisk-alto.com FLOORTE 350 ČESKY MGYR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČK UŽIVTELE ORIGINLNLEITUNG FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ INSTRUTIONS D ORIGINE NÁVOD N OSLUHU ÚDRŽU ORIGINL INSTRUTION PRIROČNIK Z UPORNIK ORIGINELE

Részletesebben

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou CZ Návod k obsluze ICF-SW35 Sony Corporation 2000 Vyti tûno v âeské republice 3 Displej POWER ON/OFF ENTER/CLOCK TUNE/SCAN/TIME SET T, t + DC IN 4.5 V Bateriový

Részletesebben

MELEGLEVEGŐS HAJFORMÁZÓ HR-314

MELEGLEVEGŐS HAJFORMÁZÓ HR-314 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c MELEGLEVEGŐS HAJFORMÁZÓ HR-314 TISZTELT VÁSÁRLÓ! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú szépségápolási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki

Részletesebben

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EG 11 IMR (8896109) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry Tef-Veille bébé CzSk 10-03 25/03/08 14:28 Page 1 Jednotlivá vyobrazení jsou urãena pouze k ilustraci vlastností va í dûtské chûviãky a neodráïejí skuteãnou realitu. Spoleãnost TEAL SAS si vyhrazuje právo

Részletesebben

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku POKYN ÚTMUTATÓ VIDEOKAMERA kamerát választotta GZ-MS120AE/BE/SE/PE Podrobnější informace o obsluze přístroje viz NÁVOD K OBSLUZE na disku CD-ROM. CZ LYT2008-007A-M HU Vážený zákazníku Děkujeme vám za koupi

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás _CZ.book 1 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Návod k použití Kezelési utasítás

Részletesebben

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 1464020000 Edition 1 2009-04 Printed

Részletesebben

Obsah Nezapomeňte přečíst

Obsah Nezapomeňte přečíst Česky Polski Magyar Číslo modelu TX-P42XT50E TX-P50XT50E Návod k obsluze Plazmový televizor Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném na CD-ROM. K zobrazení návodu k obsluze na CD-ROM

Részletesebben

Smart. Janschitz ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY VILLANYPÁSZTOROK IZOLÁTORY SZIGETELŐK BATERIE SZÁRAZELEMEK PÁSKY, LANKA, ŠŇŮRY SZALAGOK, HUZALOK,

Smart. Janschitz ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY VILLANYPÁSZTOROK IZOLÁTORY SZIGETELŐK BATERIE SZÁRAZELEMEK PÁSKY, LANKA, ŠŇŮRY SZALAGOK, HUZALOK, VŠE KOLEM PASTVY Smart MINDEN A LEGELŐ KÖRÜL ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY VILLANYPÁSZTOROK IZOLÁTORY SZIGETELŐK BATERIE SZÁRAZELEMEK PÁSKY, LANKA, ŠŇŮRY SZALAGOK, HUZALOK, DŮM & DVŮR HÁZ & UDVAR Janschitz Smart

Részletesebben

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv CZ SK H Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento

Részletesebben

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 AVR (8896116) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ MIRAKULÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 28 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 12 Funkce

Részletesebben

PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS

PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS ÈESKY 1 - ZÁKLADNÍ INFORMACE O PARNÍM GENERÁTORU Pøívod páry Kontrolka termostatu Tlaèítko ovládání páry Regulátor teploty

Részletesebben

SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 10/2006 Revised 08/2008 (2) 146 3080 000 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 908 4701 010-9084708010

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 25 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 8 Popis spotřebiče 8 Před prvním použitím 9 Denní používání 10 Funkce hodin 12 Použití příslušenství

Részletesebben

EJ2300AOW... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 23 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 46

EJ2300AOW... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 23 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 46 EJ2300AOW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 23 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 46 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

Konyhabútor Beépítés és használat. instalace a použití K3C55/R

Konyhabútor Beépítés és használat. instalace a použití K3C55/R Konyhabútor Beépítés és használat sporák instalace a použití àïàðàò Óïîçîðåœà sporák instalace a použití KC/R HU CZ SB SK Konyhabútor multifunkciós tûzhely sütési programmal Használati útmutató Sporák

Részletesebben

KDC-W6027 KDC-WV6027

KDC-W6027 KDC-WV6027 KDC-W6027 KDC-WV6027 RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS CD UREDJAJ UPUTA ZA UPORABU B64-2711-00/00 (E2N/E2W) Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Poznámky 5

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 LPG-NG-1F (8896316) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben

Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu SK Elektromos áramot fejlesztő generátor HU

Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu SK Elektromos áramot fejlesztő generátor HU HERON EG 12 AVR (8896110) Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu Elektromos áramot fejlesztő generátor Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-61(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 30 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 10 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 14 Funkce

Részletesebben

509111-69 CZ/SK DC010

509111-69 CZ/SK DC010 509111-69 CZ/SK DC010 2 3 CZ RADIOPØIJÍMAÈ Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí spoleènosti DEWALT. Roky zkušeností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace vytvoøily ze spoleènosti DEWALT jednoho z nejspolehlivìjších

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ MIRAKULÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 10 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB36003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900693

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB36003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900693 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ERB36003W8. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 02/2007 Revised 05/2015 (3) 9097054000 Česky Magyar Slovensky

Részletesebben

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla.

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. MAGYAR Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok

Részletesebben

návod k použití brugsanvisning használati útmutató istruzioni per l uso návod na používanie

návod k použití brugsanvisning használati útmutató istruzioni per l uso návod na používanie návod k použití brugsanvisning használati útmutató istruzioni per l uso návod na používanie Myčka nádobí Opvaskemaskine Mosogatógép Lavastoviglie Umývačka riadu ESL63010 2 electrolux Obsah Electrolux.

Részletesebben

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS CZ HU

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS CZ HU MIRAKULÖS GRÄNSLÖS CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 9 Funkce hodin 12 Použití

Részletesebben

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Digitální fotoaparát / Digitális fényképezőgép / Digitálny fotoaparát CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Podrobnosti o pokročilých postupech naleznete v příručkách

Részletesebben

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla.

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. CZ MIRAKULÖS HU ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. MAGYAR Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok

Részletesebben

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 03/2013 (1) 9099872000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC

Részletesebben

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

Részletesebben

FlexCare. 900 series. Register your product and get support at www.philips.com/welcome

FlexCare. 900 series. Register your product and get support at www.philips.com/welcome FlexCare 900 series Register your product and get support at www.philips.com/welcome 2 1 ČESKY 4 SLOVENSKY 15 MAGYAR 27 Obsah balení může být odlišný dle zakoupeného modelu. Obsah balenia môže byť odlišný

Részletesebben

730278_RO47_silence force upgraded_chvec_730278 21/01/10 10:00 Page2. www.rowenta.com 730278 / 03-10

730278_RO47_silence force upgraded_chvec_730278 21/01/10 10:00 Page2. www.rowenta.com 730278 / 03-10 730278_RO47_silence force upgraded_chvec_730278 21/01/10 10:00 Page2 www.rowenta.com 730278 / 03-10 730278_RO47_silence force upgraded_chvec_730278 21/01/10 10:00 Page3 1 2 8 4 6 13 5 12 10 7 9* 3 11 3

Részletesebben

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS 118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C76 - CZ - SK - PL - H 10/2007 Obsah Návod k použití... 2 Bezpečnost operátora...2 Obecné informace

Részletesebben

GSM bezpečnostní kamera

GSM bezpečnostní kamera GSM bezpečnostní kamera EYE-02...Buď v obraze vždy a všude... SMS CALL MMS MAIL VIDEO WWW JabloTool Návod k obsluze EYE-02.CZE.MAN.User_Manual.24.A - 1 - A Kamera EYE-02 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2

Részletesebben

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ OK 610 W OK 610 X CZ POKYNY K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A POUŽÍVÁNÍ ODSAVAČE SK POKYNY K INŠTALÁCII, ÚDRŽBE A POUŽÍVANIU ODSÁVAČA HUN ELSZÍVÓBERENDEZÉS BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI

Részletesebben

CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod k obsluze 4-9. SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod na použitie 10-15

CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod k obsluze 4-9. SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod na použitie 10-15 CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod k obsluze 4-9 SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod na použitie 10-15 H EXCENTRIKUS CSISZOLÓ 430W - Kezelési utasítas 16-21 WETRA-XT, ČR s.r.o, Náchodská 1623, Praha 9,

Részletesebben

Trouba Sütő Cepeškrāsns

Trouba Sütő Cepeškrāsns CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 21 LV Lietošanas instrukcija 40 Trouba Sütő Cepeškrāsns ZOB35752 ZOB535752 ZOB735752 Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Popis spotřebiče

Részletesebben

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti

Részletesebben

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para el uso Instrukcje użytkowania

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ MIRAKULÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 8 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Funkce hodin 13 Použití příslušenství

Részletesebben

11a 11b 21* 18 19* 12* 13* 14a* 14b* 23* 24* 20* 25* 17a* 26* 17b* 17c* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01. Ref: WB3051.20-30-40

11a 11b 21* 18 19* 12* 13* 14a* 14b* 23* 24* 20* 25* 17a* 26* 17b* 17c* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01. Ref: WB3051.20-30-40 902975/01 40/11 C O M P A C T 11a 11b 3* 2 9 10 4 5 7b 8 10 12 7a 1a 1b 6 22 13* 12* 14a* 14b* 18 19* 21* 23* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01 24* 15 16 20* 25* 17a* 17b* 17c* 26* Ref: WB3051.20-30-40 1 1

Részletesebben

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25 EN PL Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 5 SK CS UK RO Akumulátorové prerezávacie Akumulátorové zahradnické acumulator NÁVOD

Részletesebben

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZOB35722 CS Návod k použití 2 Trouba HU Használati útmutató 22 Sütő BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním

Részletesebben

RAFFINERAD RUTINERAD CZ HU

RAFFINERAD RUTINERAD CZ HU RAFFINERAD RUTINERAD CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 21 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 9 Funkce hodin 11 Použití

Részletesebben