SWEEPER SR 1300H B P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA (3) E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SWEEPER SR 1300H B P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 146 1062 000(3)2007-02 E"

Átírás

1 SWEEPER SR 1300H B ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA (3) E

2 / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model / / Modell / Modello / Modelis / Modelis / Modell / Model / Modelo / Model / Model / / Modell / Model / Model / Model : / Typ / Typ / Type / Tipo / Tüüp / Type / Tyyppi / Type / / Típus / Tipo / Tipas / Tips / Type / Type / Tipo / Typ / Tip / / Typ / Typ / Tip / Tip : / Výrobní íslo / Seriennummer / Serienummer / Número de serie / Seerianumber / Numéro de série / Sarjanumero / Serial number / / Sorozatszám / Numero di serie / Serijos numeris / S rijas numurs / Serienummer / Serienummer / Número de série / Numer seryjny / Num r de serie / / Serienummer / Výrobné íslo / Serijska številka / Seri Numarası : / Rok výroby / Baujahr / Fabrikationsår / Año de fabricación / Väljalaskeaasta / Année de fabrication / Valmistusvuosi / Year of construction / / Gyártási év / Anno di costruzione / Pagaminimo metai / Izgatavošanas gads / Byggeår / Bauwjaar / Ano de fabrico / Rok produkcji / Anul fabrica iei / / Tillverkningsår / Rok výroby / Leto izdelave / Leto izdelave/ mal yılı :,. Níže podepsaný stvrzuje, že výše uvedený model byl vyroben v souladu s následujícími sm rnicemi a normami. Der Unterzeichner bestätigt hiermit dass die oben erwähnten Modelle gemäß den folgenden Richtlinien und Normen hergestellt wurden. Undertegnede attesterer herved, at ovennævnte model er produceret i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder. El abajo rmante certi ca que los modelos arriba mencionados han sido producidos de acuerdo con las siguientes directivas y estandares. Allakirjutanu kinnitab, et ülalnimetatud mudel on valmistatud kooskõlas järgmiste direktiivide ja normidega. Je soussigné certi e que les modèles cidessus sont fabriqués conformément aux directives et normes suivantes. Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaan. Osv d ení o shod Konformitätserklärung Overensstemmelsescerti kat Declaración de conformidad Vastavusserti kaat Déclaration de conformité Yhdenmukaisuustodistus Conformity certi cate Megfelel sségi nyilatkozat Dichiarazione di conformità SWEEPER SR 1300H B The undersigned certify that the above mentioned model is produced in accordance with the following directives and standards.. Alulírottak igazoljuk, hogy a fent említett modellt a következ irányelvek és szabványok alapján hoztuk létre. Il sottoscritto dichiara che i modelli sopra menzionati sono prodotti in accordo con le seguenti direttive e standard. Toliau pateiktu dokumentu patvirtinama, kad min tas modelis yra pagamintas laikantis nurodyt direktyv bei standart. Ar šo tiek apliecin ts, ka augst kmin tais modelis ir izgatavots atbilstoši š d m direkt v m un standartiem. Undertegnede attesterer att ovennevnte modell är produsert i overensstemmelse med fölgende direktiv og standarder. Ondergetekende verzekert dat de bovengenoemde modellen geproduceerd zijn in overeenstemming met de volgende richtlijnen en standaards. EC Machinery Directive 98/37/EC EN ISO , EN ISO , EN 294, EN 349 EN , EN EC EMC Directive 89/336/EEC EN 61000, EN FAC-SIMILE Manufacturer: Nil sk-advance S.p.a. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: Atitikties deklaracija Atbilst bas deklar cija Konformitetsserti sering Conformiteitsverklaring Declaração de conformidade Deklaracja zgodno ci Certi cat de conformitate Överensstämmelsecerti kat Certi kát súladu Certi kat o ustreznosti Uyumluluk serti kası Address: Strada Comunale della Braglia, 18, GUARDAMIGLIO (LO) - ITALY Tel: +39 (0) , Fax: +39 (0) A presente assinatura serve para declarar que os modelos supramencionados são produtos em conformidade com as seguintes directivas e normas. Ni ej podpisany za wiadcza, e wymieniony powy ej model produkowany jest zgodnie z nast puj cymi dyrektywami i normami. Subsemnatul atest c modelul susmen ionat este produs în conformitate cu urm toarele directive i standarde.,. Undertecknad intygar att ovannämnda modell är producerad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder. Dolu podpísaný osved uje, že hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami. Spodaj podpisani potrjujem, da je zgoraj omenjeni model izdelan v skladu z naslednjimi smernicami in standardi. A a ıda mzası olan ki i, yukarıda bahsedilen model cihazın a a ıda verilen direkti ere ve standartlara uygunlukta imal edildi ini onaylar.

3 P ÍRU KA UŽIVATELE ESKY OBSAH ÚVOD... 2 OBSAH A Ú EL NÁVODU... 2 CÍLOVÁ SKUPINA... 2 UMÍST NÍ TOHOTO NÁVODU... 2 PROHLÁŠENÍ O SOULADU... 2 IDENTIFIKA NÍ DATA... 2 JINÉ REFEREN NÍ P ÍRU KY... 3 NÁHRADNÍ DÍLY A ÚDRŽBA... 3 ZM NY A VYLEPŠENÍ... 3 PROVOZNÍ SCHOPNOSTI... 3 KONVENCE... 3 ROZBALENÍ/DODÁVKA... 3 BEZPE NOST... 4 SYMBOLY... 4 VŠEOBECNÉ POKYNY... 4 POPIS STROJE... 6 STRUKTURA STROJE... 6 OVLÁDACÍ PANEL... 8 P ÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI... 9 TECHNICKÉ PARAMETRY... 9 SCHÉMA ZAPOJENÍ...11 SCHÉMA HYDRAULIKY POUŽITÍ KONTROLA BATERIE/MONTÁŽ V NOVÉM STROJI P ED NASTARTOVÁNÍM STROJE SPUŠT NÍ A ZASTAVENÍ STROJE PROVOZ STROJE VYPRÁZDN NÍ ZÁSOBNÍKU PO POUŽITÍ STROJE NASTAVENÍ PRACOVNÍHO SV TLA DLOUHÁ NE INNOST STROJE PRVNÍ POUŽITÍ ÚDRŽBA TABULKA PLÁNOVANÉ ÚDRŽBY KONTROLA A NASTAVENÍ VÝŠKY HLAVNÍHO KARTÁ E VÝM NA HLAVNÍHO KARTÁ E KONTROLA A NASTAVENÍ VÝŠKY BO NÍHO KARTÁ E VÝM NA BO NÍHO KARTÁ E IŠT NÍ PANELOVÉHO FILTRU A KONTROLA JEHO STAVU IŠT NÍ KOMOROVÉHO PRACHOVÉHO FILTRU A KONTROLA JEHO STAVU KONTROLA VÝŠKY A INNOSTI ZÁST REK KONTROLA ÚROVN HYDRAULICKÉHO OLEJE SYSTÉMU ZVEDÁNÍ ZÁSOBNÍKU MONTÁŽ/DEMONTÁŽ BATERIE A NASTAVENÍ TYPU BATERIE (MOKRÁ NEBO GELOVÁ) NABÍJENÍ BATERIE KONTROLA/VÝM NA/RESET POJISTEK EŠENÍ PROBLÉM LIKVIDACE SR 1300H B (3) E 1

4 ESKY P ÍRU KA UŽIVATELE ÚVOD POZNÁMKA íslo v závorce udává sou ásti uvedené v kapitole Popis stroje. OBSAH A Ú EL NÁVODU Ú elem tohoto Návodu je poskytnout Operátorovi všechny pot ebné informace k ádnému samostatnému a bezpe nému používání stroje. Návod obsahuje informace o technických parametrech, bezpe nosti, provozu, skladování, údržb, o náhradních dílech a likvidaci. P ed jakoukoli manipulací se strojem si pracovníci obsluhy a kvalifi kovaní technici musí pozorn p e íst tento návod. V p ípad jakýchkoliv otázek týkajících se instrukcí uvedených v návodu a v p ípad pot eby dalších informací se laskav obra te na Nilfi sk- Advance. CÍLOVÁ SKUPINA Tento návod je ur en pro kvalifi kované pracovníky obsluhy a techniky ur ené pro údržbu stroje. Pracovníci obsluhy nesmí provád t innosti vyhrazené kvalifi kovaným technik m. Nilfi sk-advance neodpovídá za škody zp sobené nedodržením tohoto zákazu. UMÍST NÍ TOHOTO NÁVODU Návod k Obsluze musí být umíst n poblíž stroje v odpovídající schránce, chrán n p ed kapalinami a dalšími látkami, které by ho mohly poškodit. PROHLÁŠENÍ O SOULADU Prohlášení o souladu dodávané se strojem dokládá soulad stroje s platnými zákony. POZNÁMKA Spole n s dokumentací k za ízení se dodávají dv kopie p vodního Prohlášení o souladu. IDENTIFIKA NÍ DATA Model stroje a sériové íslo jsou vyzna eny na štítku (1). Rok výroby modelu je uveden v prohlášení o souladu a je rovn ž ur en prvními dv ma íslicemi výrobního ísla stroje. Tyto informace jsou užite né p i objednávkách náhradních díl stroje. Pro zápis identifi ka ních dat stroje použijte následující tabulku. Model STROJE... Výrobní íslo STROJE (3) E SR 1300H B

5 P ÍRU KA UŽIVATELE ESKY JINÉ REFEREN NÍ P ÍRU KY Seznam Náhradních Díl (dodávaný se strojem) Návod k Opravám (který si lze prostudovat v servisních st ediscích Nilfi sk-advance Service Centers) NÁHRADNÍ DÍLY A ÚDRŽBA Veškeré pot ebné provozní postupy a postupy p i údržb a opravách musí být provedeny kvalifi kovanými pracovníky nebo servisními st edisky Nilfi sk-advance Service Center. Vždy je t eba používat jedin originální náhradní díly a p íslušenství. Servis nebo náhradní díly a p íslušenství si objednejte v servisních st ediscích Nilfi sk-advance; uve te model a výrobní íslo stroje. ZM NY A VYLEPŠENÍ Spole nost Nilfi sk-advance pr b žn zlepšuje své produkty a vyhrazuje si právo provád t zm ny a úpravy podle svého uvážení. Není povinna aplikovat tyto výhody na stroje prodané d íve. Jakékoliv úpravy a nebo dopl ky podléhají schválení výrobce a musí být provedeny spole ností Nilfi sk-advance. PROVOZNÍ SCHOPNOSTI Zametací stroj je navržen a zkonstruován tak, aby kvalifi kovanému pracovníkovi obsluhy p i dodržování bezpe ných podmínek provozu umož oval išt ní/zametání hladkých a pevných podlah ve ve ejném nebo pr myslovém prost edí a sb r prachu a lehkého odpadu. KONVENCE Zna ky v tomto návodu pro polohu dop edu, dozadu, vp edu, vzadu, vlevo nebo vpravo se vztahují na polohu pracovníka Obsluhy, který sedí na sedadle idi e (38). ROZBALENÍ/DODÁVKA P i vybalování stroje postupujte opatrn podle pokyn uvedených na obalu. P i dodávce zkontrolujte, zda obal a stroj nebyly b hem p epravy poškozeny. Jestliže došlo k viditelnému poškození, uschovejte si obaly a p edložte je ke kontrole dopravci, který stroj doru il. Okamžit se obra te na dopravce a sepište reklama ní záznam. Zkontrolujte, zda je stroj vybaven následujícími prvky: Technická dokumentace: P íru ka uživatele Seznam Náhradních díl Hlavní pojistka 150 A. 1 (F0) Pojistka A Konektor nabíje ky baterie. 1 SR 1300H B (3) E 3

6 ESKY P ÍRU KA UŽIVATELE BEZPE NOST Následující symboly ozna ují potenciáln nebezpe né situace. Tyto informace si vždy pe liv p e t te a p ijm te všechna pot ebná preventivní opat ení na ochranu osob i majetku. P i prevenci úraz je vždy základním p edpokladem spolupráce pracovníka obsluhy. Bez dokonalé spolupráce osoby odpov dné za provoz stroje nem že být ú inný žádný program prevence nehod. V tšina z nehod, ke kterým m že dojít v provozu b hem práce nebo p emis ování stroje, bývá zp sobena selháním pracovník p i dodržování nejjednodušších pravidel základní bezpe nosti. Pe livá a opatrná obsluha je nejlepší zárukou proti nehodám a je základním p edpokladem úsp šného spln ní jakéhokoliv programu prevence nehod. SYMBOLY NEBEZPE Í! Ozna uje nebezpe nou situaci, p i které je ohrožen život pracovníka obsluhy. VAROVÁNÍ! Ozna uje potenciální riziko nehod a úraz osob nebo poškození p edm t. UPOZORN NÍ! Ozna uje upozorn ní nebo poznámky související s d ležitými nebo užite nými funkcemi. Odstavc m ozna eným tímto symbolem v nujte zvláštní pozornost. POZNÁMKA Ozna uje upozorn ní související s d ležitými nebo užite nými funkcemi. RADA P ed provedením jakékoli operace si p e t te p íru ku. VŠEOBECNÉ POKYNY Dále jsou uvedena specifi cká varování a upozorn ní, která informují o potenciálním riziku poškození zdraví osob a poškození stroj. NEBEZPE Í! P ed zahájením jakýchkoliv prací údržby nebo oprav oto te klí zapalování na "0" a odpojte baterie. Tento stroj mohou obsluhovat jen správn vyškolené a oprávn né osoby. D ti nebo t lesn postižené osoby nesmí tento stroj obsluhovat. Chra te baterii p ed jisk ícími p edm ty, plameny a rozžhavenými materiály. B hem normálního provozu stroj vypouští výbušné plyny. P i práci poblíž elektrických sou ástí je zakázáno nosit šperky. Nepracujte pod vyzdviženým strojem bez bezpe nostních podpor. P i práci pod otev enou kapotou se ujist te, aby se nemohla náhodn zav ít. Se strojem nepracujte v blízkosti jedovatých, nebezpe ných, ho lavých a nebo výbušných prášk, kapalin ani par. Pokude je stroj vybaven olov nými (MOKRÝMI) bateriemi, vzniká vysoce výbušný vodíkový plyn. B hem nabíjení baterie ponechejte kapotu otev enou, innost provád jte v dob e v traném prost edí a mimo dosah otev eného ohn. Pokud jsou na stroji namontovány olov né (MOKRÉ) baterie, zabra te vyte ení vysoce žíravé kyseliny z baterií a nenaklán jte stroj vodorovn ve sklonu p esahujícím 30. Pokud je nutné z d vodu údržby stroj naklonit, vyjm te baterie (3) E SR 1300H B

7 P ÍRU KA UŽIVATELE ESKY VAROVÁNÍ! P ed provedením jakýchkoliv údržbových prací nebo oprav si pe liv p e t te celý návod. P ijm te veškerá pot ebná preventivní opat ení, aby pohybující se ásti stroje nemohly zachytit vlasy, šperky a volné ásti od v osob. Stroj je vybaven olov nými (MOKRÝMI) bateriemi, neku te p i jejich nabíjení. Stroj s klí kem v zapalování a uvoln nou parkovací brzdou nenechávejte bez dozoru. Stroj nepoužívejte na svazích se sklonem p esahujícím specifikovanou hodnotu. Stroj nepoužívejte zejména v prašném prost edí. Stroj neomývejte p ímým i tlakovým proudem vody ani roztoky látek s korozívními ú inky. S výjimkou filtr (viz p íslušný odstavec) ne ist te tento typ stroje stla eným vzduchem. P i použití tohoto stroje pracujte pozorn tak, abyste nezp sobili žádnou újmu ostatním lidem a zejména d tem. Na stroj nepokládejte žádné nádoby obsahující kapaliny. Teplota skladování stroje musí být v rozp tí 0 C až +40 C. Provozní teplota stroje musí být v rozp tí 0 C až +40 C. Relativní vlhkost vzduchu musí být mezi 30 % a 95 %. Stroj vždy za provozu i b hem odstávky chra te p ed p ímým slune ním zá ením, dešt m a nep íznivými pov trnostními vlivy. Stroj nepoužívejte jako dopravní prost edek nebo pro odtahování/tla ení. Maximální kapacita stroje bez hmotnosti operátora je 110 kg (hmotnost odpadu). Pokud se stroj nepohybuje, vypn te kartá, aby nedošlo k poškození podlahy. V p ípad požáru použijte k uhašení práškový hasicí p ístroj, nikoli vodní. Strojem nenarážejte do polic ani lešení i jiných konstrukcí, zejména v p ípadech, kdy hrozí riziko pádu p edm t. Nastavte provozní rychlost tak, aby odpovídala stavu podlahy. Stroj nepoužívejte na svazích se sklonem p esahujícím specifikovanou hodnotu. Tento stroj nelze používat na silnicích ani ve ejných komunikacích. S bezpe nostními prvky stroje a pojistkami svévoln nemanipulujte. Dodržujte pokyny pro obvyklé servisní úkony. Nesnímejte ani neupravujte desky upevn né ke stroji. V p ípad poruchy stroje si ov te, že není zp sobena nedostate nou údržbou. Jinak si vyžádejte pomoc oprávn ných pracovník oprávn ného servisního st ediska. Jestliže je nutné vym nit n které díly, vyžádejte si od Prodejce nebo Autorizovaného obchodníka ORIGINÁLNÍ náhradní díly. Chcete-li zajistit správný a bezpe ný provoz stroje, m li by plánovanou údržbu uvedenou v související kapitole tohoto návodu provád t autorizovaní pracovníci nebo autorizované Servisní St edisko. Stroj musí být správn zlikvidován, protože obsahuje nebezpe né jedovaté materiály (baterie, olej, atd.), které podléhají normám, jež vyžadují jejich likvidaci ve specializovaných st ediscích (viz kapitola Likvidace). Jestliže se stroj používá v souladu s instrukcemi, vznikající vibrace nejsou nebezpe né. Úrove vibrací stroje je nižší než 2,5 m/s 2 (EN /A1-98). SR 1300H B (3) E 5

8 ESKY P ÍRU KA UŽIVATELE POPIS STROJE STRUKTURA STROJE Štítek s výrobním íslem/technickými údaji/certifi kací souladu Blikající sv tlo (p i oto ení klí e zapalování do I je vždy zapnuto) (voliteln ) Kryt prachového fi ltru Zásobník (když je plný, vyprázdn te jej) 5. Levé dve e (otevírejte jen pro provád ní úkon údržby) 6. Levý zavírací upev ova s pojistným šroubem 7. Pravá dví ka (pro vyjmutí hlavního kartá e) 8. Pravý upev ova 9. Pracovní sv tlo (voliteln ) 10. Kartá napravo 1 Kartá nalevo (voliteln ) 1 Hlavní kartá 1 Kapota ásti s baterií 1 Zadní pohán ná kole ka na pevné náprav 15. P ední kolo, ízené 16. Levá bo ní zást ra 17. Pravá bo ní zást ra 18. P ední zást ra 19. Zadní zást ra 20. Pouzdro prachového fi ltru Pracovní sv tlo sm rované pomocí stav cích šroub Kapota ásti s baterií (otev ená) Olov né baterie (MOKRÉ) nebo volitelné gelové baterie (GELOVÉ) Krytky baterie (jen pro MOKRÉ baterie) Konektor baterie Resetovatelná tepelná pojistka motoru hlavního kartá e Resetovatelná tepelná pojistka motoru pravého kartá e Resetovatelná tepelná pojistka motoru levého kartá e Sk í s desti kovými pojistkami Motor systému vysava e/hlavního kartá e V trák vakua Motor pohonné soustavy Sk í ka s elektrickými sou ástmi Elektronická deska systému pohonu Nádrž hydraulického oleje systému zvedání zásobníku Schémata montáže baterie Stav cí ty ka kapoty Sedadlo idi e S (3) E SR 1300H B

9 P ÍRU KA UŽIVATELE ESKY STRUKTURA STROJE (pokra ování) S SR 1300H B (3) E 7

10 ESKY P ÍRU KA UŽIVATELE OVLÁDACÍ PANEL 5 Spína zvedání/spoušt ní/vysypávání zásobníku 5 P epína klaksonu 5 Vypína pracovního sv tla (voliteln ) 5 Pozice volitelného spína e (oto né sv tlo) 55. Pozice volitelného spína e 56. P epína vibrátoru fi ltru 57. Spína zvedání/spoušt ní zásobníku 58. P epína vysypávání zásobníku 59. Spína pro výb r na displeji pro následující funkce, v tomto po adí: Po et provozních hodin Poslední íslice po tu hodin - (te ka) - minuty Nap tí baterie (V) Displej Výstražné sv tlo vybití baterie ( ervené). Pokud svítí, baterie jsou vybité. Autonomie již neexistuje, baterie je nutné dobít (viz postup v p íslušném odstavci). Výstražné sv tlo polovi ní kapacity baterie (žluté). Pokud svítí, baterie jsou zpola vybité. Zbytková autonomie je pár minut. Výstražné sv tlo nabití baterie (zelené). Pokud svítí, baterie jsou nabité. Zbytková autonomie závisí na kapacit baterie a provozních podmínkách Nouzové tla ítko. V p ípad nouze stiskn te. Tím se ihned zastaví všechny funkce stroje. Pro vypnutí pohotovostního tla ítka jím oto te ve sm ru vyzna eném šipkou. Volant Ovládací tla ítka naklán ní volantu Pá ka pro zapnutí/vypnutí vysava e Klí zapalování: P i oto ení na "0" vypne stroj a znemožní všechny funkce. P i oto ení na "I" povolí všechny funkce stroje; zapne i blikající sv tlo. Ovládací páka zámku brzd. Zamkne provozní brzdu (76), ímž ji p epne na parkovací brzdu. Pedál záb ru dop edu/zp t Páka zvednutí/spušt ní pravého kartá e Páka zvednutí/spušt ní levého kartá e (voliteln ) Pá ka pro nastavení pozice sedadla v podélném sm ru Pá ka zvednutí/spušt ní hlavního kartá e Pedál pro zvednutí p ední zást ry Pedál provozní brzdy S (3) E SR 1300H B

11 P ÍRU KA UŽIVATELE ESKY P ÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI Krom standardních komponent m že být stroj vybaven následujícím p íslušenstvím/možnostmi podle specifi ckého použití stroje: Kartá nalevo Hlavní a bo ní kartá e s tvrdšími a m k ími št tinami Antistatický polyesterový nebo polyesterový prachový fi ltr BIA C Filtr s uzav enou kapsou Blikající sv tlo Pracovní sv tla Zást ry nezanechávající stopu Kola nezanechávající stopu Ochranná st echa Další informace o možných dopl cích a p íslušenství si vyžádejte od autorizovaného prodejce. TECHNICKÉ PARAMETRY Obecné Hodnoty Pracovní ší ka (s jedním bo ním kartá em) 054 mm Pracovní ší ka (se dv ma bo ními kartá i) 308 mm Délka stroje 776 mm Ší ka stroje (s jedním bo ním kartá em) 208 mm Ší ka stroje (se dv ma bo ními kartá i) 310 mm Maximální výška stroje (u volantu) 350 mm Minimální vzdálenost od zem (bez zást ry) 60 mm Zásobník - maximální výška zvednutí 750 mm Maximální hmotnost zvednutí zásobníku 110 kg Minimální/maximální výška pro vyprázdn ní 300 mm/450 mm Minimální polom r otá ení 685 mm Velikost hlavního kartá e (pr m r x délka) 300 mm x 800 mm Pr m r bo ního kartá e 500 mm Maximální rychlost vp ed 7 km/h Maximální rychlost vzad 3,5 km/h Stoupavost 16 % Kapacita zásobníku 130 litr Zatížení p ední nápravy za provozu 243 kg Hmotnost zadní nápravy 386 kg Hmotnost stroje (s operátorem) 709 kg P ední ízené kolo (pr m r x ší ka) 305 x 92 mm Zadní pohán né kolo (pr m r x ší ka) 305 x 92 mm Hladina akustického tlaku na pracovišti (A Lpa) 66,9 db(a) Hladina vibrací na úrovni paží operátora (*) Nižší než 2,5 m/s 2 Hladina vibrací na úrovni trupu operátora (*) Nižší než 0,5 m/s 2 (*) Za b žných provozních podmínek, na rovném asfaltovém povrchu. SR 1300H B (3) E 9

12 ESKY P ÍRU KA UŽIVATELE Elektrické sou ástky Nap tí elektrického systému Motor systému vysava e/hlavního kartá e Motor pohonné soustavy Jednotka snížení nap tí bo ního kartá e Motor vibrátoru fi ltru Hodnoty 24 V 24 V, 100 W, 800 ot/min 24 V, 750 W, 315 ot/min 24 V, 90 W, 85 ot/min 24 V, 90 W, ot/min Baterie Hodnoty Standardní MOKRÉ baterie s kyselým elektrolytem, zapojené do série 6V baterie. 4 Volitelná MOKRÁ baterie s kyselým elektrolytem 24V baterie. 1 Volitelné MOKRÉ nebo GELOVÉ baterie dostupné u každého prodejce Nilfi sk-advance Celkové nap tí 24V Maximální kapacita baterie 320 Ah Rozm r pouzdra baterie (délka x ší ka x výška) 800 x 300 x 150 mm Maximální rozm r prostoru pro baterie (délka x ší ka x výška) 800 x 360 x 380 mm Sání prachu a filtrování Hodnoty Papírový prachový fi ltr 5-10 m 4,5 m 2 Vysava ásti hlavního kartá e 7,6 mm H 2 O Hydraulický systém zvedání zásobníku Hodnoty erpadlo Parker 108 AE S32 Maximální tlak 110 bar Kapacita olejové nádrže 0,75 litr Celková kapacita hydraulického okruhu 1,4 litr Olej hydraulického systému (p i okolní teplot nad 10 C) AGIP Arnica 46 (*) UPOZORN NÍ! Chcete-li stroj používat p i teplotách okolí pod +10 C, je nutné olej nahradit ekvivalentním s viskositou 32 cst. Pro teploty pod bodem mrazu používejte olej s nižší viskositou. (*) Viz technická data oleje a referen ní data v tabulkách níže. TECHNICKÉ PARAMETRY REFEREN NÍ ÚDAJE AGIP ARNICA ISO-L-HV Viskozita p i 40 C mm ² /s ISO Viskozita p i 100 C mm ² /s 7,97 6,40 AFNOR NF E HV Index viskozity / AISE 127 Bod vznícení COC C ATOS Tab. P 002-0/I Bod tuhnutí C BS 4231 HSE Hustota p i 15 C kg/l 0,87 0,865 CETOP RP 91 H HV COMMERCIAL HYDRAULICS Danieli Standard (AGIP ARNICA22,46,68) EATON VICKERS I-286-S3 EATON VICKERS M-2950 DIN t.3 HVLP LAMB LANDIS-CINCINNATI P 68, P69, P70 LINDE PARKER HANNIFIN (DENISON) HF-0 REXROTH RE /102 SAUER-DANFOSS 520L (3) E SR 1300H B

13 P ÍRU KA UŽIVATELE ESKY SCHÉMA ZAPOJENÍ Výklad Barevný kód BE1 BZ1 C1 EB1 EB2 Blikající sv tlo (voliteln ) Zvukový alarm p i zp tném chodu Konektor baterie Elektronická deska systému pohonu Elektronická deska displeje BK BU BN GN erná Modrá Hn dá Zelená ES1 ES2 ES3 ES4 F0 Elektromagnetický vypína vedení Elektromagnetický vypína hlavního kartá e Relé erpadla Relé erpadla Hlavní pojistka GY OG PK RD Šedá Oranžová R žová ervená F1 F2 F3 F4 Hlavní pojistka Pojistka hydraulického erpadla Pojistka spoušt e zásobníku Pojistka vibrátoru fi ltru VT WH YE Fialová Bílá Žlutá F5 Pojistka p íslušenství F6 Pojistka pracovního sv tla (voliteln ) F7 Vypína okruhu pravého kartá e F8 Vypína okruhu levého kartá e (voliteln ) F9 Vypína okruhu hlavního kartá e K1 Klí zapalování L1 Pravé sv tlo (voliteln ) L2 Levé sv tlo (voliteln ) L3 Pracovní sv tlo (voliteln ) M1 Motor pohonné soustavy M2 Motor hlavního kartá e M3 Hydraulické erpadlo M4 Ak ní len M5 Motor vibrátoru fi ltru M7 Motor pravého bo ního kartá e M8 Motor pravého bo ního kartá e (voliteln ) R1 Potenciometr pedálu plynu (vestav ný v pedálu) SW0 Nouzové tla ítko SW1 P epína pro pohyb dop edu/zp t (vestav ný v pedálu) SW2 Mikrospína hlavního kartá e SW3 P epína spoušt ní zásobníku SW4 Spína zvedání/spoušt ní zásobníku SW5 P epína vysypávání zásobníku SW7 Mikrospína pravého bo ního kartá e SW8 Mikrospína levého bo ního kartá e (voliteln ) SW9 Mikrospína zvednutého zásobníku SW10 Mikrospína zvednutého zásobníku SW11 Mikrospína otev eného zásobníku SW12 Mikrospína zav eného zásobníku SW13 P epína vibrátoru fi ltru SW15 P epína klaksonu SW17 Bezpe nostní mikrospína sedadla idi e SR 1300H B (3) E 11

14 ESKY P ÍRU KA UŽIVATELE SCHÉMA ZAPOJENÍ (Pokra ování) S (3) E SR 1300H B

15 P ÍRU KA UŽIVATELE ESKY SCHÉMA HYDRAULIKY Výklad Olejová nádrž Olejový fi ltr erpadlo Motor Pojistný ventil zvedacího válce Zvedací válec zásobníku BAR 200 BAR BAR 70 BAR 4 750cc / HYDRAULIC OIL 32 cst 1 2 S SR 1300H B (3) E 13

16 ESKY P ÍRU KA UŽIVATELE POUŽITÍ VAROVÁNÍ! Na n kterých místech stroje jsou umíst ny samolepicí štítky oznamující: NEBEZPE Í VAROVÁNÍ UPOZORN NÍ RADA P i tení tohoto Návodu musí operátor v novat zvláštní pozornost významu symbol na štítcích. Tyto štítky z žádného d vodu nezakrývejte a v p ípad poškození je okamžit vym te. KONTROLA BATERIE/MONTÁŽ V NOVÉM STROJI VAROVÁNÍ! P i nesprávné montáži nebo p ipojení baterií m že dojít k vážnému poškození elektrických sou ástí stroje. Baterie musí namontovat pouze kvalifikovaný odborník. Podle typu baterií (MOKRÉ nebo GELOVÉ) nastavte elektronickou desku stroje. P ed montáží zkontrolujte, zda nejsou baterie poškozené. Odpojte konektor baterie a zástr ku nabíje ky baterie. S bateriemi manipulujte opatrn. Namontujte ochranné krytky svorek baterie dodané se strojem. Provoz stroje vyžaduje použití jedné 24voltové baterie nebo ty 6voltových baterií v sériovém zapojení. Stroj m že být dodán v jedné z následujících konfi gurací: a) S bateriemi už nainstalovanými a p ipravenými na použití b) Baterie jsou namontovány ve stroji, neobsahují však elektrolyt c) Stroj neobsahuje baterie Podle konfi gurace stroje postupujte následujícím zp sobem. a) b) c) S bateriemi už nainstalovanými a p ipravenými na použití Otev ete kapotu (13) a zapojte podp rnou ty kapoty (37). Zkontrolujte, zda jsou baterie p ipojeny ke stroji pomocí konektoru (25). Sejm te podp rnou stav cí ty (37) pod kapotou a zav ete kapotu. Zasu te klí ek zapalování (68) a oto te jím na "I" bez sešlápnutí pedálu (70). Rozsvítí-li se zelené výstražné sv tlo (63), jsou baterie p ipraveny k použití. Pokud se rozsvítí žluté (62) nebo ervené (61) výstražné sv tlo, je nutné dobít baterie (viz kapitola Údržba). Baterie jsou namontovány ve stroji, neobsahují však elektrolyt Otev ete kapotu (13) a zapojte podp rnou ty kapoty (37). Demontujte kryty baterie (24). VAROVÁNÍ! Dávejte pozor p i používání kyseliny sírové, je zna n korozívní. Dojde-li ke kontaktu s k ží nebo o ima, vypláchn te zasažené ásti d kladn vodou a vyhledejte léka skou pomoc. Pln ní baterií je t eba provád t v dostate n v traném prost edí. Použijte ochranné rukavice. Napl te lánky baterie kyselinou sírovou ur enou pro baterie (hustota mezi 1,27 a 1,29 kg p i teplot 25 C) v souladu s pokyny v Návodu k Obsluze a Údržb Baterie. P íslušné množství kyseliny sírové je uvedeno v Návodu k Obsluze a Údržb Baterie. Ponechejte baterie n kolik minut ležet a dopl te je kyselinou sírovou v souladu s pokyny v Uživatelském Návodu k Baterii. Nabijte baterie (viz postup v kapitole Údržba). Stroj neobsahuje baterie Nakupujte správné baterie (viz odstavec Technická data). Ohledn výb ru a montáže baterie se obra te na kvalifi kované prodejce baterií. Nainstalujte baterie, pak nastavte stroj podle typu baterií (MOKRÉ nebo GELOVÉ) (viz postup v kapitole Údržba). Nabijte baterie (viz postup v kapitole Údržba) (3) E SR 1300H B

17 P ÍRU KA UŽIVATELE ESKY P ED NASTARTOVÁNÍM STROJE Zkontrolujte, zda nejsou u stroje otev ená žádná dví ka/kryty a že se stroj nachází v normálním provozním stavu. Pokud jste stroj po p evozu ješt nepoužívali, zkontrolujte, že byly sejmuty všechny zajiš ovací bloky sloužící k p evozu. SPUŠT NÍ A ZASTAVENÍ STROJE Spušt ní stroje Posa te se do sedadla idi e (38), pak upravte sedadlo tak, abyste dosáhli pohodlné pozice, pomocí páky (73). Odemkn te tla ítko (66) zatažením, pak naklo te volant (65) tak, abyste dosáhli pohodlné pozice. Po se ízení uvoln te tla ítko (66) a nepatrným pohybem volantu upevn te vnit ní zámek. Posa te se do sedadla idi e (38), zasu te klí ek zapalování (68) a oto te jím na "I" bez sešlapování plynového pedálu (70), pak po kejte (pár vte in), než se displej (60) zapne a objeví se provozní hodiny. Zkontrolujte, zda se rozsvítí zelené výstražné sv tlo (63). Pokud se rozsvítí žluté (61) nebo ervené výstražné sv tlo (62), oto te klí ek zapalování na "0" a vyjm te jej. Nabijte baterie (viz postup v kapitole Údržba). POZNÁMKA Sedadlo (38) je vybaveno bezpe nostním idlem, které umož uje pohybovat strojem pouze v p ípad, že pracovník obsluhy sedí na sedadle idi e Odpojte parkovací brzdu tak, že sešlápnete pedál (76) a uvolníte páku (69). Za n te se se strojem p esouvat, ob ruce m jte položené na volantu (65) a postupn sešlápujte pedál (70) vep edu pro pohyb vp ed a dozadu sešlápnutím pedálu vzadu. Rychlost pojezdu lze nastavit od nuly na maximum zvyšováním tlaku na pedál. Sklopte hlavní kartá pákou (74), pak pákou (67) zapn te systém vysava e. Pomocí páky (71) spus te pravý bo ní kartá. Pomocí páky (72), je-li sou ástí výbavy, spus te pravý bo ní kartá. POZNÁMKA Bo ní kartá e (10, 11 a 12) lze spustit a zvednout i v p ípad, že se stroj pohybuje. Pokud jsou kartá e zvednuty, neotá í se. Pokud je zvednutý hlavní kartá, není v provozu systém vysava e. Pro zametání jezd te se strojem a udržujte ruce na volantu (65) a sešlapujte pedál (70). Zastavení stroje Chcete-li stroj zastavit, uvoln te pedál (70). Stroj m žete rychle zastavit sou asným použitím pedálu provozní brzdy (76). V p ípad nouze m žete stroj zastavit okamžit stisknutím nouzového tla ítka (64). Pro vypnutí pohotovostního tla ítka (64) jím oto te ve sm ru vyzna eném šipkou. Oto te klí ek zapalování (68) na "0" a vyjm te jej. Zapojte parkovací brzdu tak, že sešlápnete pedál (76) a zatáhnete páku ovládání zámku brzdy (69). SR 1300H B (3) E 15

18 ESKY P ÍRU KA UŽIVATELE PROVOZ STROJE S otá ejícími se kartá i nikdy nezastavujte nadlouho na jednom míst : na podlaze by mohly vzniknout nežádoucí stopy. Chcete-li sbírat drobný a objemný odpad, zvedn te sešlápnutím pedálu (75) p ední zást ru. Nezapome te, že p i zvednutí p ední zást ry se kapacita vysava e stroje sníží. VAROVÁNÍ! P i práci na vlhké podlaze je nezbytné pomocí pá ky (67) vypnout systém vysava e a zabránit tak poškození prachového filtru. Aby mohl stroj pracovat správn, musí být prachový fi ltr co nej istší. B hem zametání jej m žete vy istit následujícím zp sobem: Pákou (74) zvedn te hlavní kartá pro vypnutí systému vysava e. V krátkých intervalech tiskn te spína nat ásání fi ltru (56). Potom spus te hlavní kartá a znovu nastartujte systém vysava e, potom pokra ujte v práci. POZNÁMKA P i práci opakujte tuto innost pr m rn každých deset minut (v závislosti na mí e zne išt ní išt né oblasti). POZNÁMKA Tuto innost lze rovn ž provád t za pohybu stroje. POZNÁMKA Je-li vzduchový fi ltr ucpaný nebo zásobník plný, stroj nem že sbírat prach a ne istoty. Odpadovou nádobu (4) je t eba vyprázdnit po každé pracovní sm n a kdykoliv se naplní (viz postup v dalším odstavci) (3) E SR 1300H B

19 P ÍRU KA UŽIVATELE ESKY VYPRÁZDN NÍ ZÁSOBNÍKU Maximální výška pro vyprázdn ní zásobníku je 450 mm (viz Obr. 2). Chcete-li ji vyprázdnit, p esu te stroj blízko k nádob na odpad a postupujte následujícím zp sobem. Zvedn te bo ní a hlavní kartá. Vypn te systém vysava e pomocí páky (67). Stiskn te spína nat ásání fi ltru (56). VAROVÁNÍ! Tuto innost vždy provád jte na rovné podložce, aby nemohlo dojít k porušení rovnováhy stroje. VAROVÁNÍ! P i zvedání a vyprazd ování zásobníku (4) zapojte parkovací brzdu pedálem (76) a pákou (69) Všechny osoby musí být v dostate né vzdálenosti od stroje a zejména od zásobníku (4). Stiskn te zárove p epína spoušt ní zásobníku (51) a p epína zvedání zásobníku (57), zásobník tím zvednete (A, obr. 1) až do požadované pozice. Stiskn te zárove p epína spoušt ní zásobníku (51) a p epína vysypávání zásobníku (58) a vysypte všechen odpad z koše (A). VAROVÁNÍ! Zásobník (A, obr. 1) lze vysypat jen p i zvednutí do výšky minimáln 300 mm. Stiskn te zárove p epína spoušt ní zásobníku (51) a p epína vysypávání zásobníku (58) a vra te zásobník zp t do vodorovné pozice. Stiskn te zárove p epína spoušt ní zásobníku (51) a p epína skláp ní zásobníku (57) a zásobník sklopte. VAROVÁNÍ! Zásobník nelze sklopit, pokud jej nejprve nep esunete do vodorovné pozice. Stroj je op t p ipraven k práci. S Obrázek 1 Obrázek 2 S SR 1300H B (3) E 17

20 ESKY P ÍRU KA UŽIVATELE PO POUŽITÍ STROJE Po skon ení práce - p ed opušt ním stroje: Pomocí pá ky (74) zvedn te hlavní kartá. Pomocí pá ek (71) a (72) zvedn te bo ní kartá e. Pákou (67) vypn te systém vysava e a stiskn te p epína nat ásání fi ltru (56) na krátký interval, pak systém vysava e znovu zapn te. Vyprázdn te zásobník (4) (viz postup v p edchozím odstavci). Vyjm te klí ek zapalování (68). Zapojte parkovací brzdu tak, že sešlápnete pedál (76) a zatáhnete páku ovládání zámku brzdy (69). NASTAVENÍ PRACOVNÍHO SV TLA Je-li t eba nastavit sm r paprsk pracovního refl ektoru (9), použijte p íslušné šrouby (21). DLOUHÁ NE INNOST STROJE Pokud stroj nebudete používat více než 30 dní, postupujte takto: Zkontrolujte, že je prostor pro uložení stroje suchý a istý. Odpojte konektor baterie (25). PRVNÍ POUŽITÍ Po prvních 8 hodinách zkontrolujte upevn ní a spojení ástí stroje; zkontrolujte celistvost viditelných ástí a p ípadný únik kapalin (3) E SR 1300H B

21 P ÍRU KA UŽIVATELE ESKY ÚDRŽBA Životnost stroje a jeho maximální provozní bezpe nost jsou zaru eny jedin p i správné a pravidelné údržb. Popis plánované údržby naleznete v následující tabulce. Zobrazené intervaly údržby se mohou m nit v závislosti na pracovních podmínkách a musí je defi novat osoba odpov dná za údržbu. Veškerou plánovanou i mimo ádnou údržbu musí provád t zkušení kvalifi kovaní pracovníci nebo autorizované Servisní St edisko. Tento Návod popisuje pouze nejjednodušší a nejb žn jší postupy údržby. Další postupy údržby obsažené v tabulce plánované údržby naleznete v Návodu k Opravám, který je k dispozici ve všech Servisních St ediscích. VAROVÁNÍ! Pro provedení postupu údržby musí být stroj vypnutý a podle pot eby je nutné odpojit baterie. P ed provád ním jakýchkoli úkol údržby si navíc pozorn p e t te pokyny v kapitole Bezpe nost. TABULKA PLÁNOVANÉ ÚDRŽBY Postup P i dodání Každých 10 hodin Každých 50 hodin Každých 100 hodin Každých 200 hodin Každých 400 hodin Kontrola hladiny elektrolytu baterie (1) Kontrola a nastavení výšky bo ního a hlavního kartá e Nádrž hladiny hydraulického oleje systému zvedání zásobníku (1) Kontrola výšky a innosti zást r išt ní panelového prachového fi ltru a kontrola jeho stavu Kontrola innosti vibrátoru fi ltru (*) Kontrola nap tí et zu volantu a jeho vy išt ní (*) Vizuální prohlídka a kontrola nap tí emen mezi motorem a hlavním kartá em (*) išt ní zav eného komorového prachového fi ltru a kontrola jeho stavu Nastavení brzdy (*) Kontrola dotažení matic a šroub (*)(2) išt ní p evodového et zu (*) Kontrola stavu hadice vysava e (*) Vým na rozvodového emene mezi volnob hem a hlavním kartá em (*) Vým na klínového emenu mezi motorem hlavního kartá e a volnob hem (*) Kontrola stavu t sn ní zásobníku (*) Kontrola a se ízení mikrospína e kontroly zvednutého zásobníku (*) Kontrola a se ízení mikrospína e zásobníku ve vodorovné pozici (*) Kontrola a vým na karbonového kartá e motoru (*) Vým na oleje hydraulického systému (*)(3) (*) P íslušný postup naleznete v Návodu k Opravám. (1) Nebo p ed nastartováním. (2) A po prvních 8 hodinách práce. (3) Vým na oleje hydraulického systému poprvé po 500 hodinách, poté vždy po 000 hodinách provozu nebo každoro n. SR 1300H B (3) E 19

22 ESKY P ÍRU KA UŽIVATELE KONTROLA A NASTAVENÍ VÝŠKY HLAVNÍHO KARTÁ E POZNÁMKA K dispozici jsou kartá e s tvrdšími nebo m k ími št tinami. Tento postup se vztahuje ke všem typ m kartá. Zkontrolujte výšku hlavního kartá e od zem. P i kontrole postupujte takto: Strojem p eje te na rovný podklad. Stroj zastavte, spus te hlavní kartá a nechte ho n kolik sekund otá et. Hlavní kartá zastavte a zvedn te, potom strojem popoje te a vypn te ho. Zkontrolujte, zda je stopa po hlavním kartá i (A, Obr. 3) po celé délce široká 2 až 4 cm. Pokud není otisk (A) dle specifi kací, upravte výšku hlavního kartá e dle následujícího postupu. Vypn te stroj tak, že oto íte klí ek zapalování (68) do "0", pak jej vyjm te. VAROVÁNÍ! P ed otev ením levých dve í (5) vždy vypn te stroj, abyste zastavili otá ky emene a kladky. Vyjm te šroub, pak uvoln te upína (6). Otev ete levá dví ka (5). Povolte pojistnou matku (B, Obr. 4). Oto te tla ítko (A) a dbejte na to, aby: Ke snížení tlaku kartá e na podložku je t eba ru ní kole ko zašroubovat Ke zvýšení tlaku kartá e na podložku je t eba ru ní kole ko vyšroubovat POZNÁMKA Pro dosažení maximálního tlaku na zem odšroubujte tla ítko zcela. Obrázek 3 S Utáhn te pojistnou matku (B, Obr. 4). Op tovným provedením kroku 1 zkontrolujte, že se hlavní kartá nachází ve správné vzdálenosti od podlahy. Pokud jsou kartá e p íliš opot ebované a nelze je nastavit, vym te je podle postupu v následujícím odstavci. Zav ete levé dve e (5) a zapojte upína (6), pak šroub utáhn te. POZNÁMKA Pokud nelze upravit otisk (A, obr. 3) správn, je tlak na zem na koncích kartá e r zný. P íslušný postup se ízení viz Návod k Opravám. Obrázek 4 S (3) E SR 1300H B

23 P ÍRU KA UŽIVATELE ESKY VÝM NA HLAVNÍHO KARTÁ E POZNÁMKA K dispozici jsou kartá e s tvrdšími nebo m k ími št tinami. Tento postup se vztahuje ke všem typ m kartá. UPOZORN NÍ! P i vým n hlavního kartá e se doporu uje používat ochranné rukavice, protože mezi št tinami kartá e mohou být ne istoty s ostrými hranami. Odje te se strojem na rovnou podložku a zatáhn te parkovací brzdu stisknutím p íslušného pedálu (76) a páky (69). Oto te klí ek zapalování (68) na "0" a vyjm te jej. Otev ete kapotu (22) a odpojte baterie s konektorem (25). Uvoln te utahova (8) a otev ete pravá dví ka (7). Vyšroubujte a vyjm te knofl íky (A, Obr. 5). Vyjm te kryt prostoru hlavního kartá e (A, Obr. 6). Vyjm te hlavní kartá (A, Obr. 7). Zkontrolujte, zda na hnacím náboji (A, Obr. 8) nejsou navinuté ne istoty nebo cizí materiály (nitky, látky atd.). Nový hlavní kartá musí být namontován tak, aby byly ady št tin (B, Obr. 8) ohnuty podle obrázku. Nainstalujte nový hlavní kartá (C, Obr. 8) a zajist te, aby sí ka (D) správn zapadla do p íslušného pohonného náboje (A). Znovu nasa te kryt prostoru hlavního kartá e (A, Obr. 6) a zašroubujte knofl íky (A, Obr. 5). Zav ete pravá dví ka (7) a zapojte utahova (8). Zkontrolujte a upravte výšku hlavního kartá e dle p edchozího odstavce. Obrázek 6 S Obrázek 7 S Obrázek 5 S Obrázek 8 S SR 1300H B (3) E 21

24 ESKY P ÍRU KA UŽIVATELE KONTROLA A NASTAVENÍ VÝŠKY BO NÍHO KARTÁ E POZNÁMKA K dispozici jsou kartá e s tvrdšími nebo m k ími št tinami. Tento postup se vztahuje ke všem typ m kartá. Zkontrolujte vzdálenost bo ních kartá od zem. P i kontrole postupujte takto: Strojem p eje te na rovný podklad. Stroj zastavte, spus te bo ní kartá e a nechte je n kolik sekund otá et. Zastavte a zvedn te bo ní kartá e a potom popoje te strojem. Zkontrolujte, zda jsou otisky bo ního kartá e dle obrázku (A a B, Obr. 9). Pokud není otisk dle specifi kací, upravte výšku bo ního kartá e dle následujícího postupu. Zapojte parkovací brzdu tak, že sešlápnete pedál (76) a zatáhnete páku (69). Oto te klí ek zapalování (68) na "0". Otev ete kapotu (22) a podep ete jej podp rnou ty í (37). U pravého kartá e pracujte na volnob hu páky (A, Obr. 10), povolte kruhovou matici (B) a se i te se izova (C) až do dosažení správného otisku (A, Obr. 9). Pak upevn te se izova kruhovou maticí (B, Obr. 10). U levého kartá e pracujte na volnob hu páky (D, Obr. 10), povolte kruhovou matici (E) a se i te se izova (F) až do dosažení správného otisku (B, Obr. 9). Pak upevn te se izova kruhovou maticí (E, Obr. 10). Znovu zopakujte krok 1 a zkontrolujte správné nastavení výšky bo ního kartá e. Pokud jsou kartá e p íliš opot ebované a nelze je nastavit, vym te je podle postupu v následujícím odstavci. POZNÁMKA Podle pot eby lze upravit i náklon bo ního kartá e (viz postup v Servisní p íru ce). Obrázek 9 Obrázek 10 S S (3) E SR 1300H B

25 P ÍRU KA UŽIVATELE ESKY VÝM NA BO NÍHO KARTÁ E POZNÁMKA K dispozici jsou kartá e s tvrdšími nebo m k ími št tinami. Tento postup se vztahuje ke všem typ m kartá. VAROVÁNÍ! P i vým n bo ního kartá e se doporu uje používat ochranné rukavice, protože mezi št tinami kartá e mohou být ne istoty s ostrými hranami. Odje te se strojem na rovnou podložku a zatáhn te parkovací brzdu stisknutím p íslušného pedálu (84) a páky (76). Oto te klí ek zapalování (68) na "0". Zvedn te bo ní kartá, který chcete odebrat, pá kou (71) nebo (72). Uvnit bo ního kartá e povolte šroub (A, Obr. 11) a pak vyjm te bo ní kartá s nábojem (B) tak, že jej odpojíte od h ídele (C). Vyjm te pero (D) a podložku (E). Na pracovním stole vyšroubujte oba šrouby (F, Obr. 11) a sejm te kartá (H) z náboje (G). Nainstalujte nový bo ní kartá (H, Obr. 11) na náboj (G) a utáhn te šrouby (F). Nainstalujte klí (D), pak nainstalujte nový bo ní kartá s nábojem (B, Obr. 11). Podložku (E) umíst te do správné polohy a dotáhn te šroub (A). Zkontrolujte a upravte výšku bo ního kartá e dle p edchozího odstavce Obrázek 11 S SR 1300H B (3) E 23

26 ESKY P ÍRU KA UŽIVATELE IŠT NÍ PANELOVÉHO FILTRU A KONTROLA JEHO STAVU POZNÁMKA Krom standardních papírových fi ltr jsou k dispozici i polyesterové fi ltry. Následující postup platí pro oba typy fi ltr Odje te se strojem na rovnou podložku a zatáhn te parkovací brzdu stisknutím p íslušného pedálu (76) a páky (69). Oto te klí ek zapalování (68) na "0". Otev ete kapotu (22) a podep ete jej podp rnou ty í (37). Odpojte konektor baterie (25). Uvoln te utahova e (A, Obr. 12) a vyjm te kryt prachového fi ltru (B). Odpojte konektor (A, Obr. 13) od nat ásání fi ltru. Odšroubujte knofl íky (B, Obr. 13) a vyjm te rám pro montáž fi ltru (C). Vytáhn te prachový fi ltr (D, Obr. 13). Venku vy ist te fi ltr pot ásáním nad rovným a istým povrchem, p i emž poklepávejte na jeho stranu (A, Obr. 14) proti drát né sí ce (B). išt ní dokon ete stla eným vzduchem (C) s tlakem nejvýše 6 bar. Stla ený vzduch foukejte jen ze strany chrán né drát nou sí kou (B) z minimální vzdálenosti 30 cm. Zkontrolujte, zda není fi ltr poškozený. Podle typu fi ltru dodržujte následující pravidla: Papírový fi ltr (standardní): K išt ní nepoužívejte vodu ani isticí prost edky; mohly by fi ltr poškodit. Polyesterový fi ltr (dopl kové p íslušenství): V p ípad pot eby lze k lepšímu vy išt ní fi ltru omýt fi ltr vodou a nep nivými isticími prost edky. Tímto zp sobem se vám poda í fi ltr lépe vy istit, sou asn však snížíte jeho životnost. Filtr tak bude nutné ast ji vym ovat. Používání nevhodných isticích prost edk m že mít za následek poškození fi ltru. V p ípad pot eby vy ist te pryžové t sn ní p ihrádky fi ltru (A, Obr. 15) po celém obvodu a zkontrolujte jeho stav. Poškozené t sn ní vym te. Sou ástky sestavte v opa ném po adí oproti demontáži a sledujte toto: Nainstalujte fi ltr tak, aby drát ná sí ka (B, Obr. 14) sm ovala vzh ru. Obrázek 12 Obrázek 13 S S Obrázek 14 S (3) E SR 1300H B Obrázek 15 S311427

27 P ÍRU KA UŽIVATELE ESKY IŠT NÍ KOMOROVÉHO PRACHOVÉHO FILTRU A KONTROLA JEHO STAVU POZNÁMKA Polyesterové uzav ené komorové fi ltry se obvykle udržují v istot pomocí vibrátoru fi ltru dodávaného se strojem. Podle pot eby je lze vy istit extern podle následujícího postupu. Jestliže jsou fi ltra ní povrchy opot ebované, fi ltr je nutné vym nit Odje te se strojem na rovnou podložku a zatáhn te parkovací brzdu stisknutím p íslušného pedálu (76) a páky (69). Oto te klí ek zapalování (68) na "0". Otev ete kapotu (22) a podep ete jej podp rnou ty í (37). Odpojte konektor baterie (25). Uvoln te utahova e (A, Obr. 12) a vyjm te kryt prachového fi ltru (B). Vyšroubujte knofl íky (A, Obr. 16) a vyjm te držáky (B). Odpojte konektor vibrátoru fi ltru (B, Obr. 17) a vyjm te prachový fi ltr (A). Na otev ené ploše, když má operátor vhodné vybavení (rukavice, maska, brýle), vyjm te polyesterový fi ltra ní povrch podle následujícího postupu. Vyšroubujte dva upev ující šrouby motoru vibrátoru prachového fi ltru (A, Obr. 18) a motor vyjm te. Zcela otev ete nosnou op rnou konstrukci motoru vibrátoru fi ltru (B, Obr. 18) a uvoln te napínací ty e komory fi ltru (C). Vyjm te všechny napínací ty e fi ltra ní komory (D, Obr. 18). Rozpojte horní upínací lanko (E, Obr. 18) uzav eného komorového fi ltru, aby bylo možné vyjmout fi ltr z horního rámu (F). Vyjm te vnit ní d licí prvek komory (G, Obr. 18). Vy ist te polyesterový vláknový povrch (H, Obr. 18) (externím vysava em) ze zne išt né strany celý najednou nebo postupn po jednotlivých komorách. Sou asn vy ist te oba povrchy d licího prvku komory (G, Obr. 18) a odstra te všechny usazené ne istoty. Zkontrolujte povrch fi ltru, zda nenese trhliny, podle pot eby jej vym te. K išt ní lze také použít stla ený vzduch (tlak max. 6 bar ) a vyfukovat ne istoty z isté strany sm rem ke zne išt né. VAROVÁNÍ! Filtr neumývejte vodou. Polyesterová vlákna se mohou srazit a filtr je pak nepoužitelný. V p ípad pot eby vy ist te pryžové t sn ní p ihrádky fi ltru (C, Obr. 17) po celém obvodu a zkontrolujte jeho stav. Poškozené t sn ní vym te. Montáž sou ástek provád jte podle krok pro demontáž, ale v opa ném po adí. Obrázek 16 Obrázek 17 H E G S S F D C B A Obrázek 18 S SR 1300H B (3) E 25

28 ESKY P ÍRU KA UŽIVATELE KONTROLA VÝŠKY A INNOSTI ZÁST REK P edb žný postup Vyprázdn te zásobník (viz Uživatelská p íru ka), protože hmotnost odpadu uvnit zásobníku m že mít vliv na kontrolu výšky zást rky. Strojem p eje te na rovný podklad vhodný ke kontrole nastavení výšky zást r. Zapojte parkovací brzdu tak, že sešlápnete pedál (76) a zatáhnete páku (69). Oto te klí ek zapalování (68) na "0". Kontrola bo ní zást rky 5. Uvoln te upev ova e (8 a 6) a otev ete pravá i levá dví ka (7 a 5). 6. Zkontrolujte stav bo ních zást r (A, Obr. 19). Jsou-li zást rky na íznuté (A, Obr. 20) v délce p esahující 20 mm nebo mají-li praskliny i trhliny (B) delší než 10 mm, vym te je (vým na zást rek viz Návod k Opravám). 7. Zkontrolujte, zda vzdálenost bo ních zást r (A, Obr. 19) od zem je 0 až 3 mm (viz Obr. 21). V p ípad pot eby povolte šrouby (B, Obr. 19) a upravte polohu chlopní. Šrouby (B) poté dotáhn te. Kontrola p ední a zadní zást rky 8. Podle popisu v p íslušném odstavci demontujte hlavní kartá. 9. Zkontrolujte neporušenost p ední (A, Obr. 22) a zadní zást rky (B). Jsou-li zást rky na íznuté (A, Obr. 20) v délce p esahující 20 mm nebo mají-li praskliny i trhliny (B) delší než 10 mm, vym te je (vým na zást rek viz Návod k Opravám). 10. Zkontrolujte, zda se p ední (A, Obr. 22) a zadní zást rka (B) lehce dotýkají podlahy a nejsou zcela zvednuté od podlahy (Obr. 24). V p ípad pot eby povolte šrouby (C, Obr. 22) a upravte polohu chlopní. Šrouby (C) poté dotáhn te. 1 Zcela sešlápn te pedál pro zvednutí p ední zást ry (75) a zkontrolujte, že se p ední zást ra od zem zvedla p ibližn o 5 cm. Uvoln te pedál a zkontrolujte, zda zást rka nez stává ve st ední pozici, ale vrátí se do své výchozí pozice. Pomocí se izova e (B, Obr. 23) na levé p ední stran zást ry v p ípad pot eby nastavte lanko pro zdvihnutí zást ry (A) (vým na ovládacího lanka je popsána v Servisní p íru ce). Reset 1 Montáž sou ástek provád jte podle krok pro demontáž, ale v opa ném po adí. S S S Obrázek 19 Obrázek 20 Obrázek 21 S S S Obrázek 22 Obrázek 23 Obrázek (3) E SR 1300H B

29 P ÍRU KA UŽIVATELE ESKY KONTROLA ÚROVN HYDRAULICKÉHO OLEJE SYSTÉMU ZVEDÁNÍ ZÁSOBNÍKU VAROVÁNÍ! Tento postup je nutné provád t se zcela zataženým zásobníkem (4) (viz obrázek) Zapojte parkovací brzdu tak, že sešlápnete pedál (84) a zatáhnete páku (76). Oto te klí ek zapalování (69) na "0". Otev ete kapotu (23) a podep ete jej podp rnou ty í (55). Zkontrolujte, zda je hladina oleje v nádrži (41) mezi zna kami minima (MIN) a maxima (MAX) dle obr. 25. Podle pot eby dolijte olej zátkou (A, Obr. 25) a použijte olej popsaný v odstavci Technická data. Sejm te podp rnou stav cí ty (55) pod kapotou a zav ete kapotu (23). Obrázek 25 MONTÁŽ/DEMONTÁŽ BATERIE A NASTAVENÍ TYPU BATERIE (MOKRÁ NEBO GELOVÁ) VAROVÁNÍ! Nenaklán jte olov né (MOKRÉ) baterie, aby vysoce korozivní kyselina neunikla z baterií. Nezapojujte, a to ani necht n, kladné a záporné zakon ení baterie pomocí ná adí, klí, atd. Mohlo by tím dojít k nebezpe ným zkrat m. Montáž baterie Schválené typy baterií naleznete v odstavci Technická data. Baterie je nutno nainstalovat dle schématu (36). Podle rozm r baterie zkontrolujte, zda lze baterie vložit do p íslušného plastového zásobníku dodaného se strojem. Pokud jsou baterie v tší než zásobník, použijte tvercová vodítka dodané se strojem a zajist te pomocí nich stabilitu baterie uvnit ásti ur ené pro baterii. VAROVÁNÍ! Neuzav ené MOKRÉ baterie je t eba vždy vložit do p íslušného zásobníku, ímž zabráníte úniku kyseliny. Neinstalujte MOKRÉ baterie bez vhodné nádoby Zapojte parkovací brzdu tak, že sešlápnete pedál (76) a zatáhnete páku (69). Zkontrolujte, zda je vyjmutý klí ek zapalování (68). Otev ete kapotu (22) a podep ete jej podp rnou ty í (37). S pomocí druhé osoby a vhodným zvedacím nástrojem nainstalujte baterie (23) dle schématu (36). Baterie zapojte podle schématu (36). Nezapojujte konektor baterie (25). Nastavte typ baterie (MOKRÉ nebo GELOVÉ) následujícím postupem. S SR 1300H B (3) E 27

30 ESKY P ÍRU KA UŽIVATELE Nastavení MOKRÉ nebo GELOVÉ baterie 7. Tovární nastavení stroje je ur eno pro olov né (MOKRÉ) baterie. Pokud jsou nainstalovány olov né (MOKRÉ) baterie, nem te nastavení stroje. Jinak je nutné nastavit elektronickou desku stroje podle následujícího postupu. 8. Musí být odpojen konektor baterie (25). 9. Sejm te podp rnou stav cí ty (37) pod kapotou a zav ete kapotu (22). 10. Vyberte šrouby (A, Obr. 26) a opatrn taky kontrolní panel (B). 1 Ke konektor m ozna eným textem WET (MOKRÉ) (B, Obr. 27) olov ných baterií namontujte propojovací vodi (A) u gelových baterií namontujte vodi na konektory ozna ené textem GEL (GELOVÉ) (C). 1 Opatrn nainstalujte ovládací panel (B, Obr. 26) a p íslušné šrouby (A). 1 Otev ete kapotu (22), zapojte konektor baterie (25) a zav ete kapotu (22). 1 Podle pot eby nabijte baterie (viz postup v následujícím odstavci). Vyjmutí baterie Zapojte parkovací brzdu tak, že sešlápnete pedál (76) a zatáhnete páku (69). Vyjm te klí ek zapalování (68). Otev ete kapotu (22) a podep ete jej podp rnou ty í (37). Odpojte konektor baterie (25). 5. Odpojte kabelový svazek baterie (23). 6. Vyjm te ty hranné vodítko nebo držák upev ující baterie. 7. Zkontrolujte, zda jsou zav eny krytky MOKRÝCH baterií (24), aby vysoce korozivní kyselina nevytékala z baterií. 8. S pomocí druhé osoby a vhodným zvedacím systémem baterie vyjm te (23). B A A A A NABÍJENÍ BATERIE S Obrázek 26 Obrázek 27 VAROVÁNÍ! Pokude je stroj vybaven olov nými (MOKRÝMI) bateriemi, vzniká vysoce výbušný vodíkový plyn. Baterie nabíjejte v dob e v traném prost edí a z dosahu otev eného ohn. P i nabíjení baterií neku te. P i nabíjení baterií ponechejte kapotu vždy otev enou. S VAROVÁNÍ! P i nabíjení MOKRÝCH baterií pracujte velmi opatrn, m že dojít k úniku kapaliny baterie. Kapalina v baterii má leptavé ú inky. Dojde-li ke kontaktu s k ží nebo o ima, vypláchn te zasažené ásti d kladn vodou a vyhledejte léka skou pomoc. Odje te se strojem na rovnou podložku a zatáhn te parkovací brzdu stisknutím p íslušného pedálu (76) a páky (69). Oto te klí ek zapalování (68) na "0". Otev ete kapotu (22) a podep ete jej podp rnou ty í (37). (Jen pro MOKRÉ baterie) zkontrolujte hladinu elektrolytu v bateriích (23). V p ípad pot eby dopl te elektrolyt p es krytky (24). B hem dalšího nabíjení ponechejte krytky (24) otev ené. V p ípad pot eby o ist te horní stranu baterií. Podle P íru ky k Provozu Nabíje ky Baterie zkontrolujte, zda je nabíje ka pro baterie vhodná. Nap tí nabíje ky baterií je 24 V. Použijte nabíje ku baterie vhodnou pro typ baterie, která je namontována ve stroji. Odpojte konektor baterie (25) a p ipojte jej k externí nabíje ce baterií. P ipojte nabíje ku baterií do elekt iny a nabijte baterie. Po dokon ení nabíjení odpojte nabíje ku baterie od hlavního p ívodu elektrické energie a konektoru (25). Zkontrolujte hladinu elektrolytu a zav ete všechny krytky (24). P ipojte konektor baterie (25) ke stroji. Sejm te podp rnou stav cí ty (37) pod kapotou a zav ete kapotu (22). Stroj je p ipraven k použití (3) E SR 1300H B

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 9097058000(1)2007-02 E /

Részletesebben

RS 501 P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33015501(3)2008-02 E

RS 501 P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33015501(3)2008-02 E RS 501 ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33015501(3)2008-02 E A Conformity certificate Declaração de conformidade

Részletesebben

RS 850 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 33014576(4)2008-02 E. Nilfisk

RS 850 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 33014576(4)2008-02 E. Nilfisk RS 850 Nilfisk RS 850 by Nilfisk Advance ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 33014576(4)2008-02 E A Сертификат за

Részletesebben

hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami. Alulírottak igazoljuk, hogy a fent szabványok alapján hoztuk létre.

hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami. Alulírottak igazoljuk, hogy a fent szabványok alapján hoztuk létre. FAC AC-SIMILE AAC SWEEPER SR 1800C B-D P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROÈNIK ZA UPORABNIKA KULLANICI ELK TABI 33014817(2)2006-06 E A Model/Modell/ /Model/Model/Model

Részletesebben

RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019476 Edition 2 2009-06 Printed

Részletesebben

SR 1450 B-D PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1450 B-D PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1450 B-D PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33014811 Edition 3 2010-03 Printed

Részletesebben

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 1464020000 Edition 1 2009-04 Printed

Részletesebben

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 02/12 (2) 9099346000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234

Részletesebben

Digitální generátor el. proudu / CZ Digitálny generátor el. prúdu / SK Digitális áramfejlesztő generátor / HU

Digitální generátor el. proudu / CZ Digitálny generátor el. prúdu / SK Digitális áramfejlesztő generátor / HU DGI 30 q (8896215) Digitální generátor el. proudu / Digitálny generátor el. prúdu / Digitális áramfejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme

Részletesebben

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Popis spotřebiče _ 4 Provoz 5 Při prvním použití _ 5 Denní používání

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Frigider cu congelator ENB34233W 2 electrolux OBSAH Electrolux.

Részletesebben

FLOORTEC 350. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE ORIGINALANLEITUNG ČESKY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ INSTRUCTIONS D ORIGINE MAGYAR

FLOORTEC 350. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE ORIGINALANLEITUNG ČESKY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ INSTRUCTIONS D ORIGINE MAGYAR www.nilfisk-alto.com FLOORTE 350 ČESKY MGYR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČK UŽIVTELE ORIGINLNLEITUNG FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ INSTRUTIONS D ORIGINE NÁVOD N OSLUHU ÚDRŽU ORIGINL INSTRUTION PRIROČNIK Z UPORNIK ORIGINELE

Részletesebben

BEJUBLAD HYLLAD CZ HU

BEJUBLAD HYLLAD CZ HU BEJUBLAD HYLLAD CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 8 Popis spotřebiče 8 Před prvním použitím 9 Denní používání 9 Funkce hodin 11 Použití příslušenství

Részletesebben

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU HERON EGM 65E AVR-1E (8896121) Generátor elektrického proudu / Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU HERON EGM 65 AVR-1 (8896119) Generátor elektrického proudu / Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 10/2006 Revised 08/2008 (2) 146 3080 000 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 908 4701 010-9084708010

Részletesebben

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C PŘÍRUČK UŽIVTELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ EREDETI UTSÍTÁSOK NÁVOD N OBSLUHU ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK Z UPORBNIK ORIGINLN NVODIL 9098684000 Edition 2 2010-12 Printed

Részletesebben

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR GYÁRTÓ: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKÁCIÓK e-atland 5.0 MTB modell. Váz: slumínium keverék 6061

Részletesebben

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C366-CZ-SK-PL-H 03/2011

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C366-CZ-SK-PL-H 03/2011 ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C366-CZ-SK-PL-H 03/2011 Překlad originálních pokynů Obsah Návod k použití...2 Bezpečnost

Részletesebben

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ OK 610 W OK 610 X CZ POKYNY K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A POUŽÍVÁNÍ ODSAVAČE SK POKYNY K INŠTALÁCII, ÚDRŽBE A POUŽÍVANIU ODSÁVAČA HUN ELSZÍVÓBERENDEZÉS BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI

Részletesebben

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 02/2007 Revised 05/2015 (3) 9097054000 Česky Magyar Slovensky

Részletesebben

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-593-298-62(1) Micro HI-FI Component System Návod k obsluze CZ Használati útmutató HU CMT-GPX9DAB 2005 Sony Corporation UPOZORNĚNÍ Nevystavujte jednotku dešti ani vlhku, abyste zabránili vzniku nebezpečí

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 04/2014 Revised 02/2016 (2) 9100000444 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087362020-9087365020

Részletesebben

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25 EN PL Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 5 SK CS UK RO Akumulátorové prerezávacie Akumulátorové zahradnické acumulator NÁVOD

Részletesebben

1800130954_EP9870D0_DERMA_PERFECT_118 x 118 23/07/13 14:39 Page1. DERMA PERFECT Pro Precision

1800130954_EP9870D0_DERMA_PERFECT_118 x 118 23/07/13 14:39 Page1. DERMA PERFECT Pro Precision 1800130954_EP9870D0_DERMA_PERFECT_118 x 118 23/07/13 14:39 Page1 DERMA PERFECT Pro Precision 1800130954_EP9870D0_DERMA_PERFECT_118 x 118 23/07/13 14:40 Page68 68 OBSAH I- Úvod...str. 68 II- Bezpečnost...str.

Részletesebben

SWEEPER SR 1800S P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROENIK ZA UPORABNIKA 33014818(2)2006-12 E

SWEEPER SR 1800S P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROENIK ZA UPORABNIKA 33014818(2)2006-12 E SWEEPER SR 1800S ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO TÜRKÇE P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROENIK ZA UPORABNIKA KULLANICI ELK TABI 33014818(2)2006-12 E P ÍRU KA UŽIVATELE

Részletesebben

Köszönjük, hogy a MOULINEX háztartási robotgép termékcsaládjának készülékére esett a választása, melyet különféle ételek kizárólag otthoni, beltéri elkészítésére fejlesztettünk ki. TERMÉKLEÍRÁS a - Motorblokk

Részletesebben

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 03/2013 (1) 9099872000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

IH20. Inhalátor. Inhalátor Használati utasítás... 32-46. Inhalátor. Inhalator Instrucţiuni de utilizare... 47-64. Návod k použití...

IH20. Inhalátor. Inhalátor Használati utasítás... 32-46. Inhalátor. Inhalator Instrucţiuni de utilizare... 47-64. Návod k použití... IH20 CZ SK Inhalátor Návod k použití...2-16 Inhalátor Návod na používanie... 17-31 Inhalátor Használati utasítás... 32-46 Inhalator Instrucţiuni de utilizare... 47-64 Service: CZ Tel.: 239 014 121 Tel.

Részletesebben

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou CZ Návod k obsluze ICF-SW35 Sony Corporation 2000 Vyti tûno v âeské republice 3 Displej POWER ON/OFF ENTER/CLOCK TUNE/SCAN/TIME SET T, t + DC IN 4.5 V Bateriový

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ; HU; PL; RO; SK Pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci unistor, aurostor, geostor Bivalentní zásobník teplé vody pro solární zařízení VIH S Zásobník teplé vody

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para el uso Instrukcje użytkowania

Részletesebben

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry Tef-Veille bébé CzSk 10-03 25/03/08 14:28 Page 1 Jednotlivá vyobrazení jsou urãena pouze k ilustraci vlastností va í dûtské chûviãky a neodráïejí skuteãnou realitu. Spoleãnost TEAL SAS si vyhrazuje právo

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Připojení napájení...4

Részletesebben

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS 118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C76 - CZ - SK - PL - H 10/2007 Obsah Návod k použití... 2 Bezpečnost operátora...2 Obecné informace

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8865104 Regulátor tlaku s filtrem a manometrem / CZ Regulátor tlaku s filtrom a manometrom / SK Légszűrő nyomásszabályozóval és manométerrel / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

Sporák Tűzhely Sporák

Sporák Tűzhely Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 28 Sporák Tűzhely Sporák ZCE560N Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 6 Varná deska Denní používání

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti

Részletesebben

FlexCare+ 900+ series. Register your product and get support at www.philips.com/welcome

FlexCare+ 900+ series. Register your product and get support at www.philips.com/welcome FlexCare+ 900+ series Register your product and get support at www.philips.com/welcome Sonicare 900+ Series CZE SVK HUN +sanitizer.indd 1 23.08.12 21:41 2 1 Obsah balení může být odlišný dle zakoupeného

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

LLF22197MP4CR. Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

LLF22197MP4CR. Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea LLF22197MP4CR Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah P ed zahájením instalace a používání si prosím pe liv p e t te návod

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

návod k použití návod na použitie Használati utasítás 8865101 Filtr / CZ Filter / SK Mini szűrő / HU

návod k použití návod na použitie Használati utasítás 8865101 Filtr / CZ Filter / SK Mini szűrő / HU návod k použití návod na použitie Használati utasítás 8865101 Filtr / Filter / Mini szűrő / Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol zakoupením tohoto výrobku. Výrobek

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

SWEEPER SW 850S B P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA (4) E

SWEEPER SW 850S B P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA (4) E SWEEPER SW 850S B ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 146 0789 000(4)2007-03 E / Model / Modell / Model / Modelo /

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3884923

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3884923 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ERB34003W8. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Závěsné plynové kondenzační kotle Kondenzációs fali gázkazánok Centrale murale cu condensare, pe gaz HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Návod k použití určený pro uživatele a technika Felhasználói és szerelői

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Withings Thermo Smart temporal thermometer

Withings Thermo Smart temporal thermometer Withings Thermo Smart temporal thermometer Quick Installation Guide Průvodce rychlou instalací Gyors telepítési útmutató Sprievodca rýchlou inštaláciou Quick start from your smartphone and tablet Rychlé

Részletesebben

509111-69 CZ/SK DC010

509111-69 CZ/SK DC010 509111-69 CZ/SK DC010 2 3 CZ RADIOPØIJÍMAÈ Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí spoleènosti DEWALT. Roky zkušeností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace vytvoøily ze spoleènosti DEWALT jednoho z nejspolehlivìjších

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: FAC AC-SIMILE AAC SWEEPER RS 500 P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROÈNIK ZA UPORABNIKA KULLANICI ELK TABI 33014085(3)2006-06 E A B Model/Modell/ /Model/Model/Model :

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 LPG-NG-1F (8896316) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

BR 1100S, BR 1300S. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 1/06 revised 11/08 FORM NO. 56041632.

BR 1100S, BR 1300S. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 1/06 revised 11/08 FORM NO. 56041632. BR 1100S, BR 1300S Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Models: 56413006(BR 1100S), 56413007(BR 1100S C / w/sweep system), 56413889(OBS / BR 1100S C / w/o sweep system)

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EG 11 IMR (8896109) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

Hojdacie ležadlo Elepaloo / Přenosné houpátko Elepaloo / Elepaloo hintaszék

Hojdacie ležadlo Elepaloo / Přenosné houpátko Elepaloo / Elepaloo hintaszék Hojdacie ležadlo Elepaloo / Přenosné houpátko Elepaloo / Elepaloo hintaszék 7130 DÔLEŽITÉ! USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POTREBY! STN EN 12790:2009 DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ ČSN EN 12790:2009 FONTOS!

Részletesebben

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Kombinált tűzhely Használati és beszerelési utasítás Kuchnia gazowo-elektryczna Instrukcja obsługi i instalacji U104700-01 CEŠTINA 4 MAGYAR 20 POLSKI

Részletesebben

SWEEPER RS 1300 P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33014091(2)2007-05 E

SWEEPER RS 1300 P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33014091(2)2007-05 E SWEEPER RS 1300 ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33014091(2)2007-05 E A / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

TOSHIBA. A3000 Series

TOSHIBA. A3000 Series TOSHIBA A3000 Series Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE A NASTAVENÍ PARAMETRÒ Bezpeãnostní zásady doporuãené a zakázané ãinnosti 4 Instalace a dûleïité informace ohlednû instalace 5 Dálkové ovládání rychl orientaãní

Részletesebben

PÁRAMENTESÍTŐ DH-301

PÁRAMENTESÍTŐ DH-301 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c PÁRAMENTESÍTŐ DH-301 TISZTELT VÁSÁRLÓ! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 AVR (8896116) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

Konyhabútor Beépítés és használat. instalace a použití K3C55/R

Konyhabútor Beépítés és használat. instalace a použití K3C55/R Konyhabútor Beépítés és használat sporák instalace a použití àïàðàò Óïîçîðåœà sporák instalace a použití KC/R HU CZ SB SK Konyhabútor multifunkciós tûzhely sütési programmal Használati útmutató Sporák

Részletesebben

EN Circular Saw INSTRUCTION MANUAL 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 18 SK NÁVOD NA OBSLUHU 24 CS NÁVOD K OBSLUZE 30 HS6601

EN Circular Saw INSTRUCTION MANUAL 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 18 SK NÁVOD NA OBSLUHU 24 CS NÁVOD K OBSLUZE 30 HS6601 EN Circular Saw INSTRUCTION MANUAL 6 PL HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 8 SK NÁVOD NA OBSLUHU CS NÁVOD K OBSLUZE 0 UK RO DE 9 6 HS660 5 5 5 5.88 6 5 5.88 5.88 A B 0 5 SPECIFIKACE HS660 65 mm pod úhlem 0 5,5 mm

Részletesebben

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/ Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 592 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 492 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

e * f * b3.1 b3.2 / C/H A/D* E *

e * f * b3.1 b3.2 / C/H A/D* E * b b b b. d c e f g g g g b. a a a a g4 h C/H a4 A/D G E i i- i- i- i- i4 j j j j k k i i5 k m m m l m m7- m7- m8m7 m6 m5 n m4 o b,c,d,e,f, g,h,i,j,k, m,n,o.. 0 0 stop 0 0... 4... 4. 4. 4. e 4 d c 5. 5.

Részletesebben