RS 850 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA (4) E. Nilfisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RS 850 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 33014576(4)2008-02 E. Nilfisk"

Átírás

1 RS 850 Nilfisk RS 850 by Nilfisk Advance ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA (4) E

2

3 A Сертификат за съответствие Conformity certificate Declaração de conformidade Osvědčení o shodě Πιστοποιητικό συμμόρφωσης Deklaracja zgodności Konformitätserklärung Megfelelősségi nyilatkozat Certificat de conformitate Overensstemmelsescertifikat Dichiarazione di conformità Заявление о соответствии Declaración de conformidad Atitikties deklaracija Överensstämmelsecertifikat Vastavussertifikaat Atbilstības deklarācija Certifikát súladu Déclaration de conformité Konformitetssertifisering Certifikat o ustreznosti Yhdenmukaisuustodistus Conformiteitsverklaring Uyumluluk sertifikası Модел / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model / Μοντέλο / Modell / Modello / Modelis / Modelis / Modell / Model / Modelo / Model / Model / Модель / Modell / Model / Model / Model : ROAD SWEEPER Тип / Typ / Typ / Type / Tipo / Tüüp / Type / Tyyppi / Type / Τύπος / Típus / Tipo / Tipas / Tips / Type / Type / Tipo / Typ / Tip / Тип / Typ / Typ / Tip / Tip : RS 850 Сериен номер / Výrobní číslo / Seriennummer / Serienummer / Número de serie / Seerianumber / Numéro de série / Sarjanumero / Serial number / Σειριακός αριθμός / Sorozatszám / Numero di serie / Serijos numeris / Sērijas numurs / Serienummer / Serienummer / Número de série / Numer seryjny / Număr de serie / Серийный номер / Serienummer / Výrobné číslo / Serijska številka / Seri Numarası : Година на производство / Rok výroby / Baujahr / Fabrikationsår / Año de fabricación / Väljalaskeaasta / Année de fabrication / Valmistusvuosi / Year of construction / Έτος κατασκευής / Gyártási év / Anno di costruzione / Pagaminimo metai / Izgatavošanas gads / Byggeår / Bauwjaar / Ano de fabrico / Rok produkcji / Anul fabricaţiei / Год выпуска / Tillverkningsår / Rok výroby / Leto izdelave / Leto izdelave/imal yılı : Долуподписаният потвърждава, че гореспоменатият модел е произведен в съответствие със следните директиви и стандарти. Níže podepsaný stvrzuje, že výše uvedený model byl vyroben v souladu s následujícími směrnicemi a normami. Der Unterzeichner bestätigt hiermit dass die oben erwähnten Modelle gemäß den folgenden Richtlinien und Normen hergestellt wurden. Undertegnede attesterer herved, at ovennævnte model er produceret i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder. El abajo firmante certifica que los modelos arriba mencionados han sido producidos de acuerdo con las siguientes directivas y estandares. Allakirjutanu kinnitab, et ülalnimetatud mudel on valmistatud kooskõlas järgmiste direktiivide ja normidega. The undersigned certify that the above mentioned model is produced in accordance with the following directives and standards. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος πιστοποιεί ότι η παραγωγή του προαναφερθέντος μοντέλου γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες και πρότυπα. Alulírottak igazoljuk, hogy a fent említett modellt a következő irányelvek és szabványok alapján hoztuk létre. Il sottoscritto dichiara che i modelli sopra menzionati sono prodotti in accordo con le seguenti direttive e standard. Toliau pateiktu dokumentu patvirtinama, kad minėtas modelis yra pagamintas laikantis nurodytų direktyvų bei standartų. Ar šo tiek apliecināts, ka augstākminētais modelis ir izgatavots atbilstoši šādām direktīvām un standartiem. A presente assinatura serve para declarar que os modelos supramencionados são produtos em conformidade com as seguintes directivas e normas. Niżej podpisany zaświadcza, że wymieniony powyżej model produkowany jest zgodnie z następującymi dyrektywami i normami. Subsemnatul atest că modelul susmenţionat este produs în conformitate cu următoarele directive şi standarde. Настоящим удостоверяется, что машина вышеуказанной модели изготовлена в соответствии со следующими директивами и стандартами. Undertecknad intygar att ovannämnda modell är producerad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder. Dolu podpísaný osvedčuje, že hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami. Je soussigné certifie que les modèles cidessus sont fabriqués conformément aux directives et normes suivantes. Undertegnede attesterer att ovennevnte modell är produsert i overensstemmelse med fölgende direktiv og standarder. Spodaj podpisani potrjujem, da je zgoraj omenjeni model izdelan v skladu z naslednjimi smernicami in standardi. Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaan. Ondergetekende verzekert dat de bovengenoemde modellen geproduceerd zijn in overeenstemming met de volgende richtlijnen en standaards. Aşağıda İmzası olan kişi, yukarıda bahsedilen model cihazın aşağıda verilen direktiflere ve standartlara uygunlukta imal edildiğini onaylar. EC Machinery Directive 98/37/EC EN , EN , EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC EN , EN EC EMC Directive 89/336/EEC EN 61000, EN 50366, EN Manufacturer: Nilfisk-Advance S.p.a. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: Address: Strada Comunale della Braglia, 18, GUARDAMIGLIO (LO) - ITALY Tel: +39 (0) , Fax: +39 (0) B C Model: RS 850 Prod. Nr: Serial No: 08XXXXXXX Date code : H07 Total Weight : KG 2600 IPX3 db(a)80,5 2 KW 48 Battery: 12VDC 3 MAX 18% Manufactured By: Nilfisk - Advance S.p.a Guardamiglio (LO) - Italy Made in Italy S S RS (4) E I

4 D c 35b 35a S II (4) E RS 850

5 E ! WARNING Risk of machine tip-over and serious injury Sharp turns must be made at slowest possible speed. Do not - Turn abruptly Turn on incline - Turn with hopper raised Never raise hopper on incline. Operating on incline or with weight in the hopper increases instability. Regularly check tires for appropriate air pressure according to Operator s Manual. S RS (4) E III

6 F S IV (4) E RS 850

7 G S RS (4) E V

8 H I J S K S L S M S S S N O S S VI (4) E RS 850

9 P Q R S S S T S U S S S V W S S RS (4) E VII

10 X Y Z S AA S S AB S S AC S VIII (4) E RS 850

11 AD AE 1 2 AF 6 7 S AG 1 2 S S AH S S AI AJ S S RS (4) E IX

12 AK AL AM1 S AM2 S S S AN AO S S AP 1 AQ 1 S S X (4) E RS 850

13 AR-1 S RS (4) E XI

14 AR-2 S XII (4) E RS 850

15 AR-3 X J1 R D1 D2 D3 EV1 EV2 EV5 EV3 EV6 EV4 S RS (4) E XIII

16 22cc cc 76 18bar V 210bar AP 251cc P 3 00 ba r a b ar b RPM 28cc µm 10µ m 71 Lt µm 60µm 21cc 7 10µm M RPM 91 11cc DX 86 SX X ar b bar 80cc X 15 b ar 0 b 15 ar 0 DX SX cc bar cc DX 79 X SX T 2 AT bar 6cc P bar SAL AR BR MM RM S cc µm 4 S XIV (4) E RS 850

17 AU a 17 17b 18 S RS (4) E XV

18 AV cm (0,8-1,6 inch) 20 21b 21 21a 22 S XVI (4) E RS 850

19 AX S RS (4) E XVII

20 AY S XVIII (4) E RS 850

21 AZ S RS (4) E XIX

22 XX (4) E RS 850

23 PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY OBSAH ÚVOD... 3 OBSAH A ÚČEL NÁVODU... 3 CÍLOVÁ SKUPINA... 3 UMÍSTĚNÍ TOHOTO NÁVODU... 3 OSVĚDČENÍ O SHODĚ... 3 IDENTIFIKAČNÍ DATA... 3 JINÉ REFERENČNÍ PŘÍRUČKY... 4 NÁHRADNÍ DÍLY A ÚDRŽBA... 4 ZMĚNY A VYLEPŠENÍ... 4 BEZPEČNOST... 4 SYMBOLY... 4 VŠEOBECNÉ POKYNY... 5 ROZBALENÍ/DODÁVKA... 7 POPIS STROJE... 8 PROVOZNÍ SCHOPNOSTI... 8 KONVENCE... 8 POPIS... 8 TECHNICKÉ PARAMETRY...11 PODMÍNKY PRO OCHRANU PROSTŘEDÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ SCHÉMA ZAPOJENÍ RAMENE 3. KARTÁČE (*)...15 SCHÉMA HYDRAULIKY ELEKTRICKÉ POJISTKY PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI POUŽITÍ OBECNÁ UPOZORNĚNÍ PŘED SPUŠTĚNÍM STARTOVÁNÍ A ZASTAVOVÁNÍ VZNĚTOVÉHO MOTORU SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ STROJE PROVOZ STROJE VYPRAZDŇOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU POUŽÍVÁNÍ ZADNÍ SACÍ TRUBICE (*) POUŽÍVÁNÍ STĚRAČE/UMÝVÁNÍ ČELNÍHO SKLA POUŽÍVÁNÍ VYTÁPĚNÍ KABINY POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU KONTROLY KLIMATU V KABINĚ (*) POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU OSVĚTLENÍ POUŽÍVÁNÍ VÝSTRAŽNÉHO SVĚTLA PŘI OHROŽENÍ RUČNÍ ZVEDÁNÍ ZÁSOBNÍKU INSTALACE PODPŮRNÉ TYČE POD ZVEDNUTÝ ZÁSOBNÍK INSTALACE PODPŮRNÉ TYČE POD ZVEDNUTÉ VÍKO ZÁSOBNÍKU POUŽÍVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ VODNÍ PISTOLE (*) POUŽÍVÁNÍ KAMERY (volitelné) PO POUŽITÍ STROJE VYPRAZDŇOVÁNÍ VODNÍ NÁDRŽE PRACHOVÉHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU TAŽENÍ STROJE PŘEPRAVA NA NÁVĚSU USKLADNĚNÍ STROJE PRVNÍ POUŽITÍ MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SYPAČE SOLI (volitelné) MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SNĚŽNÉHO KARTÁČE (volitelné) RS (4) E 1

24 ČESKY PŘÍRUČKA UŽIVATELE ÚDRŽBA TABULKA PLÁNOVANÉ ÚDRŽBY ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU, FILTRU A SACÍ TRUBICE, KONTROLA TĚSNĚNÍ A PROMAZÁNÍ LOŽISKA SACÍHO VĚTRÁKU ČIŠTĚNÍ TRYSKY PRACHOVÉHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU A FILTRU ČIŠTĚNÍ VODNÍHO FILTRU PRACHOVÉHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU KONTROLA HLADINY OLEJE HYDRAULICKÉ SOUSTAVY KONTROLA ČIŠTĚNÍ LOPATEK VĚTRÁKU HYDRAULICKÉ SOUSTAVY KONTROLA HLADINY ELEKTROLYTU V BATERII KONTROLA HLADINY BRZDOVÉ KAPALINY KONTROLA SENZORU BZUČÁKU PRO ZPĚTNÝ CHOD KONTROLA TLAKU V PNEUMATIKÁCH KONTROLA FUNKCE, VÝŠKY ZÁSTĚRY A VSTUPU SÁNÍ KONTROLA A NASTAVENÍ POZICE BOČNÍHO KARTÁČE KONTROLA A NASTAVENÍ POZICE 3. KARTÁČE VÝMĚNA KARTÁČE KONTROLA PARKOVACÍ BRZDY KONTROLA HLADINY MOTOROVÉHO OLEJE VÝMĚNA MOTOROVÉHO OLEJE VÝMĚNA FILTRU MOTOROVÉHO OLEJE ČIŠTĚNÍ PŘED-ČIŠTĚNÍ VZDUCHU MOTORU A FILTRU KONTROLA ČIŠTĚNÍ LOPATEK RADIÁTORU MOTORU KONTROLA HLADINY CHLADICÍ KAPALINY MOTORU VÝMĚNA PALIVOVÉHO FILTRU MOTORU VÝMĚNA VZDUCHOVÉHO FILTRU KABINY VÝMĚNA KOLA VÝMĚNA POJISTKY DEMONTÁŽ/MONTÁŽ VSTUPU SÁNÍ MONTÁŽ/DEMONTÁŽ PAŽE 3. KARTÁČE ZIMNÍ ÚDRŽBA BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PROBLÉMY A ŘEŠENÍ LIKVIDACE (4) E RS 850

25 PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY ÚVOD OBSAH A ÚČEL NÁVODU Tento návod je nedílnou součástí stroje, jeho účelem je poskytnout operátorovi všechny potřebné informace k řádnému samostatnému a bezpečnému používání stroje. Návod obsahuje informace o technických parametrech, provozu, skladování, údržbě, o náhradních dílech a likvidaci. Před provedením jakékoli operace se strojem si pracovníci obsluhy a kvalifi kovaní technici musí pozorně přečíst tento návod. V případě jakýchkoliv otázek týkajících se instrukcí uvedených v návodu a v případě potřeby dalších informací se laskavě obraťte na Nilfi sk. CÍLOVÁ SKUPINA Tento návod je určen pro kvalifi kované pracovníky obsluhy a techniky určené pro údržbu stroje. Operátoři nesmějí provádět úkony vyhrazené pro kvalifi kované techniky. Nilfisk neodpovídá za škody způsobené nedodržením tohoto zákazu. UMÍSTĚNÍ TOHOTO NÁVODU Návod k Obsluze musí být umístěn uvnitř stroje v kabině, chráněn před kapalinami a dalšími látkami, které by ho mohly poškodit. OSVĚDČENÍ O SHODĚ Obrázek A zobrazuje kopii dokumentace dokládající shodu zametacího stroje s požadavky platných zákonů. POZNÁMKA Společně s dokumentací k zařízení se dodává jedna kopie původního Prohlášení o souladu. POZNÁMKA Pokud je stroj schválen pro provoz na veřejných komunikacích, je stroj dodáván se zvláštním Osvědčením souladu. IDENTIFIKAČNÍ DATA Model stroje a výrobní číslo naleznete na nálepce (1, Obr. C) a štítku (1, Obr. E) připevněném unvitř kabiny. Sériové číslo stroje je dále vytištěné na boku stroje (33, Obr. G). Sériové číslo vznětového možoru a model jsou vyznačeny na místech uvedených v příslušné příručce; v některých zemích je štítek s uvedením těchto dat umístěn v dané pozici (1, Obr. E). Tyto informace jsou užitečné při objednávkách náhradních dílů stroje a vznětového motoru. Do následující tabulky si poznamenejte identifi kační údaje stroje a vznětového motoru k pozdějšímu použití. Model STROJE... Výrobní číslo STROJE... Model MOTORU... Výrobní číslo MOTORU... RS (4) E 3

26 ČESKY PŘÍRUČKA UŽIVATELE JINÉ REFERENČNÍ PŘÍRUČKY Tento zametací stroj se dodává s následujícími příručkami: Příručka vznětového motoru (*) Seznam Náhradních Dílů Příručka rozdělovače soli (volitelné) (*) Seznam náhradních dílů rozdělovače soli (volitelné) Příručka sněhového kartáče (volitelné) (*) Seznam náhradních dílů sněhového kartáče (volitelné) Příručka kamery (volitelné) (*) Seznam náhradních dílů kamery (volitelné) (*) Tyto příručky je nutné považovat za nedílnou součást příručky uživatele zametacího stroje. V Servisním centru Nilfi sk je k dispozici i následující příručka: Příručka obsluhy zametacího stroje NÁHRADNÍ DÍLY A ÚDRŽBA Veškeré potřebné provozní postupy a postupy při údržbě a opravách musí být provedeny kvalifi kovanými pracovníky nebo servisními středisky Nilfi sk Service Center. Vždy je třeba používat jedině originální náhradní díly a příslušenství. Servis nebo náhradní díly a příslušenství si objednejte v servisních střediscích Nilfi sk Service Center; uveďte model a výrobní číslo stroje. ZMĚNY A VYLEPŠENÍ Společnost Nilfi sk průběžně zlepšuje své produkty a vyhrazuje si právo provádět změny a úpravy podle svého uvážení. Není povinna aplikovat tyto výhody na stroje prodané dříve. Jakékoliv úpravy a nebo doplňky podléhají schválení výrobce a musí být provedeny společností Nilfi sk. BEZPEČNOST Následující symboly označují potenciálně nebezpečné situace. Tyto informace si vždy pečlivě přečtěte a přijměte všechna potřebná preventivní opatření na ochranu osob i majetku. Při prevenci úrazů je vždy základním předpokladem spolupráce pracovníka obsluhy. Bez dokonalé spolupráce osoby odpovědné za provoz stroje nemůže být účinný žádný program prevence nehod. Většina z nehod, ke kterým může dojít během práce nebo přemisťování stroje, bývá způsobena selháním pracovníků při dodržování nejjednodušších pravidel základní bezpečnosti. Pečlivá a opatrná obsluha je nejlepší zárukou proti nehodám a je základním předpokladem úspěšného splnění jakéhokoliv programu prevence nehod. SYMBOLY NEBEZPEČÍ! Označuje nebezpečnou situaci, při které je ohrožen život pracovníka Obsluhy. VAROVÁNÍ! Označuje potenciální nebezpečí zranění osob anebo poškození věcí. UPOZORNĚNÍ! Označuje upozornění nebo poznámky související s důležitými nebo užitečnými funkcemi. Odstavcům označeným tímto symbolem věnujte nejvyšší pozornost. POZNÁMKA Označuje upozornění související s důležitými nebo užitečnými funkcemi. RADA Před provedením jakékoli operace si přečtěte příručku (4) E RS 850

27 PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY VŠEOBECNÉ POKYNY Dále jsou uvedena specifi cká varování a upozornění, která informují o potenciálním riziku poškození zdraví osob a poškození strojů. NEBEZPEČÍ! Tento stroj mohou obsluhovat jen správně vyškolené a oprávněné osoby. Kromě toho musí operator: Být starší 18 let Mít řidičské oprávnění Být v normálním tělesném i duševním stavu Nebýt pod vlivem látek, které ovlivňují činnost nervové soustavy (alcohol, psychofarmaka, drogy, atd.) Před provedením jakýchkoliv údržbových prací nebo oprav odstraňte zapalovací klíč. Tento stroj mohou obsluhovat jen správně vyškolené a oprávněné osoby. Děti nebo tělesně postižené osoby nesmí tento stroj obsluhovat. Při práci poblíž pohyblivých součástí je zakázáno nosit šperky. Nepracujte pod vyzdviženým strojem bez bezpečnostních podpor. Se strojem nepracujte v blízkosti jedovatých, nebezpečných, hořlavých a nebo výbušných prášků, kapalin ani par. Pracujte opatrně, benzín je vysoce vznětlivý. V místech, kde se doplňuje nádrž stroje nebo kde se skladuje benzín, nekuřte a nepohybujte se s otevřeným ohněm. Palivo doplňujte venku nebo v dobře větraných prostorách, přičemž motor musí být vypnutý. Nenaplňujte palivovou nádrž po okraj, nechte nejméně 4 cm (1,6 in) volného prostoru v naplňovacím hrdle, aby se palivo mohlo rozpínat. Po doplnění paliva zkontrolujte, zda je víčko nádrže pevně uzavřeno. Jestliže se během doplňování palivo rozlije, vyčistěte příslušnou oblast a před spuštěním motoru počkejte, až se páry rozptýlí. Vyhýbejte se kontaktu s pokožkou a nevdechujte výpary paliva. Ukládejte mimo dosah dětí. Před provedením jakékoli opravy/údržby vyjmětge zapalovací klíč, zatáhněte parkovací brzdu a odpojte baterii. Při práci pod otevřenou kapotou/dveřmi zkontrolujte, zda se nemohou samovolně zavřít. Při provádění údržby s otevřenou výsypkou ji podepřete podpůrnými tyčkami. Během přepravy zametacího stroje nesmí být palivová nádrž plná. Výfukové plyny ze vznětového motoru obsahují oxid uhelnatý, vysoce jedovatý, bezbarvý plyn bez zápachu. Nevdechujte. Nenechávejte motor běžet v uzavřených prostorách. Na motor nepokládejte žádné předměty. Před prací na motoru jej vypněte. Chcete-li předejít nechtěnému nastartování motoru, odpojte zápornou svorku baterie. Viz také OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA v návodu k obsluze motoru, který je nedílnou součástí tohoto návodu. Viz také BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA v příručkách následujícího vybavení (volitelné), které je nutno považovat za nedílnou součást této příručky: Sypač soli Sněhový kartáč Kamera RS (4) E 5

28 ČESKY PŘÍRUČKA UŽIVATELE VAROVÁNÍ! Pro jízdu na veřejných komunikacích musí vůz splňovat místní požadavky na umístění registrační značky. Stroj byl vyroben pro používání jako zametací stroj, nepoužívejte jej na jiné účely. Při použití tohoto stroje pracujte pozorně tak, abyste nezpůsobili žádnou újmu lidem a majetku. Stroj nepoužívejte jako dopravní prostředek. Stroj s klíčkem v zapalování a uvolněnou parkovací brzdou nenechávejte bez dozoru. Strojem nenarážejte do polic ani lešení či jiných konstrukcí; to platí zejména v případech, kdy hrozí riziko pádu předmětů. Dávejte maximální opatrnost při zvedání a vysypávání zásobníku. Nastavte provozní rychlost tak, aby odpovídala stavu podlahy. Před provedením jakýchkoliv údržbových prací nebo oprav si pečlivě přečtěte celý návod. Přijměte veškerá potřebná preventivní opatření, aby pohybující se části stroje nemohly zachytit vlasy, šperky a volné části oděvů osob. Přijměte veškerá potřebná preventivní opatření, aby pohybující se části stroje nemohly zachytit vlasy, šperky a volné části oděvů osob. Náležitě ochraňujte části těla (oči, vlasy, ruce atd.) při čištění pomocí stlačeného vzduchu nebo vodního děla. Předcházejte kontaktu s kyselinou baterie, nedotýkejte se horkých součástí. Pokud se stroj nepohybuje, vypněte kartáč, aby nedošlo k poškození podlahy. V případě požáru použijte k uhašení práškový hasicí přístroj, nikoli vodní. Neumývejte stroj korozivními látkami. Stroj nepoužívejte zejména v prašném prostředí. S bezpečnostními prvky stroje a pojistkami svévolně nemanipulujte a přesně dodržujte obvyklé pokyny k údržbě. Nesnímejte ani neupravujte desky upevněné ke stroji. V případě poruchy stroje si ověřte, že není způsobena nedostatečnou údržbou. Jinak si vyžádejte pomoc oprávněných pracovníků oprávněného servisního střediska. V případě výměny náhradního dílu objednávejte ORIGINÁLNÍ náhradní díly od autorizovaného Dodavatele nebo Prodejce. Chcete-li zajistit správný a bezpečný provoz stroje, měli by plánovanou údržbu (podrobně popsanou v související kapitole tohoto návodu) provádět autorizovaní pracovníci nebo autorizované Servisní Středisko. Stroj musí být správně zlikvidován, protože obsahuje nebezpečné jedovaté materiály (baterie, olej, plasty atd.), které podléhají normám, jež vyžadují jejich likvidaci ve specializovaných střediscích (viz kapitola Likvidace) (4) E RS 850

29 PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY VAROVÁNÍ! Jestliže se stroj používá v souladu s instrukcemi, vznikající vibrace nejsou nebezpečné. Hladina vibrace u těla operátora je 0,43 m/s 2 (17,0 in/s 2 ) (ISO ) při nejvyšší pracovní rychlosti (850 ot/min). Když je motor v chodu, tlumič se zahřívá. Nedotýkejte se tlumiče, hrozí vážné popálení nebo požár. Nepouštějte motor, pokud je hladina oleje příliš nízká, hrozí jeho vážné poškození. Zkontrolujte hladinu oleje při vypnutém motoru a na rovném povrchu. Nepouštějte motor, pokud vzduchový filtr není nainstalován, hrozí jeho vážné poškození. Vedení chladicí kapaliny motoru je pod tlakem. Veškeré kontroly provádějte při vypnutém motoru a po jeho vychladnutí. I když je motor chladný, dávejte pozor v blízkosti víčka chladiče. Motor je vybaven větrákem; nestůjte v blízkosti motoru, když je horký, jelikož větrák může začít pracovat, i když je stroj vypnutý. Všechny operace pro obsluhu vznětového motoru by měl provádět autorizovaný Prodejce. Používejte pro vznětový motor jen originální náhradní díly nebo díly odpovídající kvality. Použitím náhradních dílů nižší kvality můžete motor závažně poškodit. Viz také OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA v návodu k obsluze motoru, který je nedílnou součástí tohoto návodu. Viz také BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA v příručkách následujícího vybavení (volitelné), které je nutno považovat za nedílnou součást této příručky: Sypač soli Sněhový kartáč Kamera VAROVÁNÍ! Oxid uhelnatý (CO) může způsobit poškození mozku nebo smrt. Motor s vnitřním spalováním tohoto stroje může uvolňovat oxid uhelnatý. Nevdechujte výfukové plyny. Používejte stroj uvnitř pouze tehdy, když je zajištěno řádné odvětrání a pomocník má určeno vás kontrolovat. ROZBALENÍ/DODÁVKA Stroj se dodává již smontovaný a připravený k použití, rozbalování/instalace nejsou nutné. Zkontrolujte laskavě, zda byly se strojem dodány následující položky: Technická dokumentace: Návod k obsluze zametacího stroje Příručka vznětového motoru Seznam Náhradních Dílů Příručka a seznam náhradních dílů následujícího volitelného vybavení: Sypač soli Sněhový kartáč Kamera RS (4) E 7

30 ČESKY PŘÍRUČKA UŽIVATELE POPIS STROJE PROVOZNÍ SCHOPNOSTI Zametací stroj je navržen a zkonstruován tak, aby kvalifi kovanému pracovníkovi obsluhy při dodržování bezpečných podmínek provozu umožňoval čištění (zametáním a vysáváním) silnic, hladkých a pevných podlah ve veřejném nebo průmyslovém prostředí a sběr prachu a lehkého odpadu. Stroj lze též použít jako sypač soli a sněžný pluh po osazení příslušným vybavením. KONVENCE Značky v tomto návodu pro polohu dopředu, dozadu, vpředu, vzadu, vlevo nebo vpravo se vztahují na polohu pracovníka Obsluhy, který sedí na sedadle řidiče (14, Obr. E). POPIS Popis kontrolní oblasti (Viz Obr. D) Měřič a kontrolní panel Panel s indikátorovými světly Volitelné světlo ukazatele Jasné indikátorové světlo Světlo provozu Indikátorové světlo změny směru Výstražné světlo nabití baterie Výstražné světlo tlaku motorového oleje Výstražné světlo vysoké teploty chladicí kapaliny motoru Výstražné světlo malého množství paliva Výstražné světlo předehřívání zapalovací svíčky Výstražné světlo parkovací brzdy Kontrolka přeplněného vzduchového fi ltru motoru Výstražné světlo přítomnosti vody v palivu Ukazatel hladiny paliva Ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru Displej s ukazateli: Provozní doby (po otočení zapalovacího klíče do první pozice, před spuštěním motoru) Rychlost motoru (když je motor v chodu a výstražné světlo dobití baterie nesvítí) Na displeji se mohou též objevit následující zkratky: F.OPE: znamená, že není zapojen kabel ukazatele hladiny paliva F.COr: znamená, že je zkratován kabel ukazatele hladiny paliva H.OPE: znamená, že není zapojen kabel ukazatele teploty chladicí kapaliny H.COr: znamená, že je zkratován kabel ukazatele teploty chladicí kapaliny Výstražné světlo zvednuté výsypky (červené) Výstražné světlo nízké hladiny vody v prachovém kontrolním systému (žluté) Spínač výstražného světla při ohrožení Spínač otevření/uzavření krytu zásobníku Pedál pro zvednutí přední zástěry Spínač stěračů Zapalovací klíček Pravá pojistková skříň Pedál pohonu Spínač vodního čerpadla prachového kontrolního systému: Když je spínač otočený do první pozice, trysky rozstřikují střední množství vody Když je spínač otočený do druhé pozice, trysky rozstřikují maximální množství vody Volant Spínač bočních kartáčů (první pozice) a 3. kartáče (druhá pozice) Spínač horních/dolních světel Brzdový pedál Nádrž pro ostřikovače (*) Spínač stěrače (*) Levá pojistková skříň Spínač s následujícími funkcemi: Světla vypnutá, se značkou (35b) u symbolu O Provozní světla zapnutá, se značkou (35b) u symbolu Nízký paprsek zapnutý, se značkou (35b) u symbolu Vysoký paprsek zapnutý se značkou (35b) u symbolu a snížená páka (35a) Vysoký paprsek dočasně zapnutý, zvedání páky (35a) Zapnutý signál odbočení vpravo, vychýlení páky (35a) dopředu Zapnutý signál odbočení vlevo, vychýlení páky (35a) dozadu Spuštění klaksonu, zatlačení páky (35a) ve směru šipky (35c) Sací vstup, kartáče, ovládač výsypky Tlačítko sacího vstupu a snížení bočního kartáče Tlačítko sacího vstupu a zvedání bočního kartáče Tlačítko vrácení zásobníku Tlačítko vysypání zásobníku Tlačítko sacího vstupu a přesunutí levého bočního kartáče Tlačítko sacího vstupu a přesunutí pravého bočního kartáče Tlačítko zvedání zásobníku Tlačítko sklopení zásobníku Bezpečnostní tlačítko (stiskněte a přidržte, aby se aktivovaly další tlačítka na joysticku) Joystick 3. kartáče, slouží k aktivaci následujících funkčí (po stisknutí spínače 3. kartáče): Dopředu: snížení 3. kartáče Dozadu: zvednutí 3. kartáče Pravá strana: paže doprava Levá strana: paže doleva (*) U strojů s řízením na pravé straně jsou tyto součástky na pravé straně od volantu (4) E RS 850

31 PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY (Viz Obr. E) Štítek s výrobním číslem/technickými údaji/certifi kací souladu Ventilace kabiny Stropní světlo Otvory recirkulace vzduchu v kabině Tlačítko kontroly klimatu Ovládací tlačítko proudění vzduchu v kabině Nádrž brzdové kapaliny (**) Páka sacího větráku/volitelného vybavení Vysokotlaká vodní pistole Kohoutek trysky prachového kontrolního systému: Sací hadice (od vstupu sání do zásobníku) Zadní sací trubice (*) Kohout trysky prachového kontrolního systému bočního kartáče Kohout trysky prachového kontrolního systému 3. kartáče Páka parkovací brzdy Sedadlo řidiče Tlačítko kontroly topení v kabině Plynová páčka naftového motoru Páka nastavení pozice vpřed/vzad sedadla řidiče Bezpečnostní pás na sedadle řidiče Výstražný štítek (*) Volitelné v některých zemích. (**) U strojů s řízením na pravé straně jsou tyto součástky na pravé straně od sedadla řidiče. Vnější pohled (Viz Obr. F) Zvednutý a vysypaný zásobník Podpůrné tyčky zvednutého zásobníku (nepoužité) Podpůrné tyčky zvednutého zásobníku (použité) Upevňovače podpůrných tyček zvednutého zásobníku (nepoužité) Těsnění sací hadice Sací hadice (od vstupu sání do zásobníku) Kryt přední sací hadice zásobníku Kondenzátor kontroly klimatu v kabině Chladič oleje hydraulického systému Napouštěcí hrdlo palivové nádrže Panel motorové části Filtr vstupu odvzdušňovače Prostor sacího větráku Dopravník Filtr nasávání prachu a nečistot Upevňovače sacího fi ltru Podpůrná tyč (otevřeného) víka zásobníku Pouzdro podpůrné tyče víka zásobníku Těsnění sání Pouzdro podpůrné tyče zásobníku Hadice tlakového čištění s cívkou Rychlé napojení tlakové vody Kohoutek trysek zadní sací trubice prachového kontrolního systému Vedlejší nádrž prachového kontrolního systému Vzduchový fi ltr motoru Vyprazdňovací hadice vody ze zásobníku Páka manuálního zvedání zásobníku Hlavní nádrž prachového kontrolního systému Hadice zásobení vodou pro prachový kontrolní systém Zásuvka hlavní nádrže prachového kontrolního systému Olejový fi ltr vypouštění hydraulického systému Páka manuálního zvedání zásobníku Vznětový motor (popis součástek vznětového motoru naleznete v příslušné příručce) Baterie Ukazatel hladiny hydraulické soustavy Nádrž na olej hydraulického systému Držák zvedání předního kola Montážní tlačítka držáku Před-čištění vzduchu motoru RS (4) E 9

32 ČESKY PŘÍRUČKA UŽIVATELE (Viz Obr. G) Kabina Světla (horní) 3. Světla (dolní) 4. Levé dveře kabiny 5. Nádrže chladicí kapaliny motoru 6. Háky zvedání stroje (používat jen při prázdném zásobníku) 7. Zásobník 8. Ukazatel hladiny vody prachového kontrolního systému 9. Horní víko levé strany 10. Upevňovač víka 1 Spodní víko levé strany 1 Upevňovač víka 13. Zadní řídící kolečka 14. Víko levého prostoru pod kabinou 15. Upevňovač víka 16. Přední pohonná kolečka (pevná) 17. Sací vstup 18. Přední tažný hák 19. Levý kartáč 20. Pravý boční kartáč 2 3. kartáč (*) 2 Bezpečnostní paže 3. kartáče pro přenos stroje (odpojeno) 23. Paže 3. kartáče 24. Sací hadice (od vstupu sání do zásobníku) 25. Přední zástěra 26. Upevňovače kapoty vstupu odvzdušňovacího fi ltru 27. Kapota fi ltru vstupu odvzdušňovače 28. Horní víko pravé strany 29. Upevňovač víka 30. Pravé dveře kabiny 3 Víko pravého prostoru pod kabinou 3 Upevňovač víka 33. Výrobní číslo stroje 34. Spodní víko pravé strany 35. Upevňovač víka 36. Naftový motor 37. Zadní vlečný hák 38. Zadní řídicí osa 39. Koncová světla 40. Montážní tlačítko zadní strany 4 Zadní vyprazdňovací otvor (otevřený) 4 Zadní sací trubice 43. Zadní sací trubice (*) 44. Dvířka zásobníku 45. Podpůrná paže zadní sací trubice (zapojená) 46. Kryt zadní sací trubice 47. Další tažný hák pro stroje se sněhovým kartáčem, atd. 48. Zadní nárazník (*) (*) Volitelné v některých zemích. Popis sypače soli (volitelné) (viz Obr. AU) Ovládací páčka proudění soli Prostor nakládání soli 3. Koncová světla 4. Nastavitelná nožka, když není vybavení instalováno na zametací stroj 5. Zvedací hák 6. Spojovací skříňka 7. Technické údaje Popis sněhového kartáče (volitelné) (viz Obr. AV) Rychlý spoj pro připojení hydraulických trubic k zametacímu stroji Zametací hydraulické trubice, speciální pro sněhový kartáč Technické údaje Hydraulický motor Nastavitelná nožka, když není vybavení instalováno na zametací stroj Montážní tlačítko nastavitelné nožky Přední zástěra Umisťovací kolík naklánění kartáče Umisťovací svorka kolíku naklánění kartáče Válcový kartáč Podpůrné kolo vybavení Naviják zvedání/spouštění kola Montážní kolík navijáku Montážní šrouby vybavení Nastavovací šroub výšky horního vybavení Nastavovací šroub výšky dolního vybavení Umisťovací tyč naklánění sněhového kartáče Umisťovací otvory Vstup sání/paže kotvicího vybavení Popis kamery (volitelné) (viz Obr. AX) Displej Spínač 3. Nastavovací tlačítka videa 4. Přední kamera 5. Zadní kamera (4) E RS 850

33 PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY TECHNICKÉ PARAMETRY Rozměry a hmotnosti Hodnoty Délka stroje (včetně štětin kartáče) mm (143,0 in) Délka stroje se 3. kartáčem (včetně štětin kartáče) mm (163,4 in) Délka stroje s kartáčem na sníh mm (155,5 in) Délka zařízení pro posyp solí 560 mm (22,0 in) Šířka stroje (včetně štětin kartáče) 450 mm (57,0 in) Šířka sněhového kartáče 500 mm (59,0 in) Vzdálenost mezi předními a zadními koly 680 mm (66,1 in) Základna předního kola 115 mm (43,9 in) Základna zadního kola 140 mm (44,9 in) Výška stroje 470 mm (97,2 in) Minimální vzdálenost od země (bez zástěr) 90 mm (3,5 in) Maximální pracovní úhel přední 16 Maximální výška vysypání 620 mm (63,8 in) Přední pneumatiky 195 R 14C 106/104N (8 PR) Zadní pneumatiky 23x8,50-12 (10 PR) Tlak v pneumatikách 5 Barů (72,5 psi) Průměr bočního kartáče 650 mm (25,6 in) Celková hmotnost stroje za provozu (bez operátora) 430 kg (5.357 lb) Celková hmotnost stroje za provozu s kartáčem na sníh (bez operátora) 430 kg (5.357 lb) Hmotnost 3. kartáče 100 kg (220 lb) Hmotnost zařízení pro posyp solí 130 kg (287 lb) Celková hmotnost kg (8.267 lb) Výkon Hodnoty Maximální rychlost jízdy dopředu (jen pro přesun) 19 km/h (11,8 mph) Maximální pracovní rychlost 12 km/h (7,4 mph) Maximální rychlost vzad 8 km/h (5,0 mph) Stoupavost při plném zatížení 18% Minimální vnitřní poloměr otáčení 500 mm (98,4 in) Maximální rychlost bočního kartáče 77 ot/min Sběrný systém Sání Čistící šířka stroje se dvěma kartáči 600 mm (63,0 in) Čistící šířka stroje se třemi kartáči 100 mm (82,7 in) Filtrační systém Kovová síťka Hladina tlaku hluku na pracovišti (ISO/EN3744) při maximální pracovní rychlosti 80 db(a) Certifi kovaná síla hluku (2000/14/ES) při maximální pracovní rychlosti 111 db(a) Kapacita zásobníku 850 litrů (224,5 USgal) Maximální zatížení zásobníku 100 kg (425 lb) Prachová kontrola Vodou Celkový objem nádrže systému prachové kontroly (č.2) 250 litrů (66,0 USgal) Osvětlení a signalizace Silniční typ Převodovka Hydrostatická se servoasistentem Systém řízení Na zadní ose, s posilovačem Brzda Hydraulická Parkovací brzda Mechanická Ovládací prvky Elektrohydraulické RS (4) E 11

34 ČESKY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Data vznětového motoru (*) Hodnoty Výrobce VM MOTORI Typ D703 TE2 EPA/CARB Válce 3 Objem 082 cm 3 (127,0 in 3 ) Maximální rychlost 600 ot/min Maximální pracovní rychlost 050 ot/min Maximální výkon 48 kw (64,4 Hp) Rychlost volnoběhu 000 ot/min Chladicí kapalina motoru 50 % protizamrzávací AGIP a 50% voda Typ nemrznoucí kapaliny AGIP Antifreeze Extra (**) Typ motorového oleje AGIP Sigma Turbo 15W40 (***) Kapacita vany motorového oleje (max./min.) 5,45/4,45 kg (12,0/10,0 lb) (*) Další parametry/hodnoty vznětového motoru naleznete v příslušné příručce. (**) Viz níže technické údaje chladicí kapaliny a tabulky referenčních údajů. (***) Viz níže technické údaje motorového oleje a tabulky referenčních údajů. SPECIFIKACE NEMRZNOUCÍ KAPALINY AGIP ANTIFREEZE EXTRA Schválení a parametry Bod varu C ( F) 170 (338) CUNA NC Bod varu v roztoku s 50% vody C ( F) 110 (230) FF.SS kat. 002/132 Bod zamrznutí v roztoku s 50% vody C ( F) -38 (-36,4) ASTM D 1384 Barva / Tyrkysově modrá Hustota při +15 C (+59 F) kg/l 1,13 SPECIFIKACE PRO AGIP SIGMA TURBO 15W40 Schválení a parametry SAE KVALITA / 15W40 ACEA E3-96 Viskozita při +100 C (+212 F) mm 2 /s 13,7 API Service CG-4/SG Viskozita při +104 F (+40 C) mm 2 /s 100 CCMC D5, PD-2 Viskozita při +5 F (-15 C) mm 2 /s US Department of the Army MIL-L-2104 E Index viskozity / 138 US Department of the Army MIL-L E Bod vznícení COC C ( F) 230 (446) MACK EO-L Bod tuhnutí C ( F) -27 (-16,6) MAN M 3275 Hustota při +15 C (+59 F) kg/l 0,885 Mercedes Benz VOLVO VDS2 MTU typ 2 Data pro doplňování paliva Objem palivové nádrže Hydraulický systém kapacita nádržky na olej Elektrický systém data Napětí systému Startovací baterie Hodnoty 65 litrů (17,2 USgal) 54 litrů (14,3 USgal) Hodnoty 12 V 12 V 100 Ah Parametry hydraulického systému Hodnoty Maximální tlak systému pohonu 300 Barů (4.351 psi) Maximální tlak soustavy sacího větráku 210 Barů (3.046 psi) Maximální tlak přídavného systému 110 Barů (595 psi) Viskosita oleje hydraulické soustavy [při teplotách okolí nad +10 C (+50 F)] (*) 46 cst Typ oleje hydraulického systému AGIP Arnica 46 (**) Typ brzdové kapaliny DOT4 (***) (*) Pokud je přístroj používán při okolní teplotě nižší jak +10 C (+50 F), měl by být olej nahrazen obdobným olejem s viskozitou 32 cst. Pro teploty pod 0 C (+32 F) používejte olej s nižší viskositou. (**) Viz níže technické údaje oleje hydraulické soustavy a tabulky referenčních údajů. (***) Viz níže technické údaje brzdové kapaliny a tabulky referenčních údajů (4) E RS 850

35 PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY PARAMETRY AGIP ARNICA Schválení a parametry Viskozita při +104 F (+40 C) mm 2 /s ISO-L-HV Viskozita při +100 C (+212 F) mm 2 /s 7,97 6,40 ISO Index viskozity / AFNOR NF E HV Bod vznícení COC C ( F) 215 (419) 202 (395,6) AISE 127 Bod tuhnutí C ( F) -36 (-32,8) -36 (-32,8) ATOS Tab. P 002-0/I Hustota při +15 C (+59 F) kg/l 0,87 0,865 BS 4231 HSE CETOP RP 91 H HV COMMERCIAL HYDRAULICS Danieli Standard (AGIP ARNICA 22, 46, 68) EATON VICKERS I-286-S3 EATON VICKERS M-2950 DIN t.3 HVLP LAMB LANDIS-CINCINNATI P68, P69 a P70 LINDE PARKER HANNIFIN (DENISON) HF-0 REXROTH RE /102 SAUER-DANFOSS 520L0463 SPECIFIKACE DOT4 Schválení a parametry Viskozita při -40 F (-40 C) mm 2 /s 1,300 SAE J 1703 Viskozita při +100 C (+212 F) mm 2 /s 2,2 FMVSS DOT4&DOT3 Suchý bod varu C ( F) 265 (509) ISO 4925 Vlhký bod varu C ( F) 170 (338) CUNA NC 956 DOT4 Hustota při +15 C (+59 F) kg/l 1,07 Barva / Žlutá Data systému kontroly klimatu Typ plynu Množství plynu Hodnoty Reclin 134a 0,8 kg (1,76 lb) Popis soustavy sypače soli (volitelné) (*) Hodnoty Značka - typ Epoke - PM 4 Popis sněhového kartáče (volitelné) (*) Hodnoty (*) Značka - typ Tuchel - ZKM Popis kamery (volitelné) (*) Hodnoty (*) Značka - typ IMEL - Car Vision System (*) Další data/hodnoty volitelného vybavení naleznete v příslušných příručkách. PODMÍNKY PRO OCHRANU PROSTŘEDÍ V prostředí, kde stroj pracuje nesmí být žádné riziko výbuchu. Přístroj smí být používán jen tam, kde je správná ventilace, aby nedošlo ke vdechování výfukových plynů. Přístroj pracuje správně (*) v následujících prostředích: Teplota: -10 C až +40 C (+14 F až +104 F) Vlhkost: 30% až 95% (*) Při používání stroje při teplotě mezi -10 C a 0 C (mezi +14 F a +32 F) nelze prachový kontrolní systém používat; vodní nádrže a prachový kontrolní systém samotný musí být navíc prázdné. RS (4) E 13

36 ČESKY PŘÍRUČKA UŽIVATELE SCHÉMA ZAPOJENÍ (Viz Obr. AR-1 a AR-2) A B B1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 CC CC1 CK D1 D2 EG EV EV1/2 EV3 EV4 FE F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 Alternátor 12 V baterie Lampa oleje hydraulické soustavy Elektromagnet startování motoru Kompresor systému kontroly klimatu Zámek zapalování Spínač stěrače Spínač vodního čerpadla Spínač výstražného světla při ohrožení Spínač horních/dolních světel Spínač bočních kartáčů a 3. kartáče Spínač zástěry Spínač aktuátoru otevření/uzavření krytu zásobníku Mikrospínač brzdového světla Mikrospínač zvednutého zásobníku Lampa motorového oleje Lampa chladicí kapaliny motoru Mikrospínač sedadla Mikrospínač parkovací brzdy Mikrospínač ucpaného vzduchového fi ltru Snímač teploty chladicí kapaliny motoru Plovák hladiny paliva Mikrospínač otevřeného víka Spínač dmychadla systému kontroly klimatu Spínač světla v kabině Bzučák parkovací brzdy Zvukový alarm při zpětném chodu Řídicí jednotka zapalovací svíčky Kombinační spínač 6A 60V dioda Solenoidový ventil paliva (motor vypnutý) Dmychadlo výměníku Dmychadlo systému kontroly klimatu Solenoidový ventil otevření zástěry Soenoidový ventil uzavření zástěry Tlačítko nouzového zastavení (je-li vybaven) Pojistka pravého světlometu Pojistka nízkého paprsku Pojistka levého světlometu/výstražných světel Pojistka brzdových světel/obecného systému osvětlení Pojistka pravého provozního světla/přepínače horního nebo spodního světlometu Pojistka levého provozního světlometu/osvětelení vstupu sání Pojistka blikacího světla Pojistka motoru stěrače čelního skla Pojistka znamení o změně směru/klaksonu Pojistka kontrolní jednotky žhavicí svíčky Pojistka pro solenoidový ventil paliva Pojistka dmychadla systému kontroly klimatu/osvětlení kabiny Volitelná pojistka Pojistka napájení výstražných světel Pojistka pro mikrospínač sedadla Pojistka vodního čerpadla Pojistka displeje Pojistka čidla napájení/bzučáku zpátečky/mikrospínače otevřených dveří/spínače dveří F19 F20 F21 F22 F23 F24 G1 I - R4 Pojistka elektronické kontrolní desky kartáče Pojistka dmychadla systému kontroly klimatu Pojistka čidla vody v palivu/výstražného bzučáku parkovací brzdy Pojistka solenoidového ventilu zástěry Pojistka čerpadla ostřikování čelního skla Pojistka dmychadla výměníku Vodní plovák systému prachové kontroly 21/99W intermitence L1/3 Signál o zatočení doleva L4/6 Signál o zatočení doprava L7 Levé zadní provozní světlo L8 Levé přední nižší provozní světlo L9 Levé přední vyšší provozní světlo L10 Pravé přední nižší provozní světlo L11 Pravé přední vyšší provozní světlo L12 Pravé zadní provozní světlo L13 Levé brzdové světlo L14 Pravé brzdové světlo L15 Levý nižší nízký paprsek L16 Pravý nižší nízký paprsek L17 Levý nižší vysoký paprsek L18 Pravý nižší vysoký paprsek L19 Světlo poznávací značky L20 Blikající světlo L21 Světlo vstupu sání L22 Levý horní nízký paprsek L23 Pravý horní nízký paprsek L24 Levý horní vysoký paprsek L25 Pravý horní vysoký paprsek L26 Světlo v kabině M Startér MN Displej (Kamera) ML Čerpadlo umývání čelního skla MP1 Vodní čerpadlo MP2 Vodní čerpadlo MR Motor dmychadla systému kontroly klimatu MS Spínač víka MT Motor stěrače čelního skla P Spínač tlaku systému kontroly klimatu P1 Spínač čerpadla stěračů PR Senzor zpětné rychlosti PR1 Senzor vody v palivu PX Bezpečnostní senzor spuštění motoru R1 Bezpečnostní relé kartáče 12 V, 20/30 A R2 Relé vodního čerpadla 12 V, 20/30 A R3 Relé čidla zpátečky 12 V, 20/30 A R5 Hlavní relé 12 V, 70 A R6 Relé čidla vody v palivu 12 V COM1 R7 Relé čerpadla ostřikovačů 12 V COM1 R8 Relé výstražného světla zapalovací svíčky 12 V COM1 R9 Relé bezpečného startu 12 V, 20/30 A R10 Relé bezpečného startu 12 V, 20/30 A R11 Relé spínače horních/dolních světel MY4 12 V R12 Relé ventilátoru systému kontroly klimatu 12 V, 20/30 A RS Odpor dmychadla systému kontroly klimatu (4) E RS 850

37 PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY S1 Výstražné světlo žhavící svíčky S2 Výstražné světlo baterie S3 Výstražné světlo oleje S4 Výstražné světlo vody S5 Výstražné světlo malého množství paliva S6 Výstražné světlo parkovací brzdy S7 Kontrolka přeplněného vzduchového fi ltru S8 Indikátorové světlo změny směru S9 Ukazatel výstražného světla při ohrožení S10 Světlo provozu S11 Jasné indikátorové světlo S12 Výstražné světlo nízké hladiny vody S13 Výstražné světlo zvednutého zásobníku S14 Výstražné světlo ZAPNUTÉHO vodního čerpadla S15 Měřidlo S16 Kontrolka horních čelních světel S17 Výstražné světlo ZAPNUTÉHO kartáče S18 Výstražné světlo otevřeného krytu S19 Výstražné světlo přítomnosti vody v palivu T 12 V klakson TL1 Zadní kamera TL2 Přední kamera TM Ovládací tlačítko systému kontroly klimatu K1/3 Žhavicí svíčky SCHÉMA ZAPOJENÍ RAMENE 3. KARTÁČE (*) (*) Volitelné v některých zemích. (Viz Obr. AR-3) D1 6A 60V dioda D2 6A 60V dioda D3 6A 60V dioda EV1 Solenoidový ventil rotace kartáče EV2 Solenoidový ventil otáčení ramene (doleva) EV3 Solenoidový ventil zvedání kartáče EV4 Solenoidový ventil spouštění kartáče EV5 Solenoidový ventil otáčení ramene (doprava) EV6 Společný solenoidový ventil J1 Joystick R1 Relé sklápění X Spínač ke kartáči Barevný kód A Světle modrá B Bílá C Oranžová G Žlutá H Šedá L Modrá M Hnědá N Černá R Červená S Růžová V Zelená Z Fialová SCHÉMA HYDRAULIKY (Viz Obr. AT) 7 Nádrž na olej hydraulického systému 7 Odčerpávací fi ltr 73. Sací fi ltr 74. Čerpadlo systému řízení 75. Naftový motor 76. Motory hydraulického systému pohonu 77. Sestava řídicího ventilu pro doplňkový systém 78. Válec pro zvednutí přední zástěry 79. Zvedací válec zásobníku 80. Ruční čerpadlo 8 Motor bočního kartáče 8 Motory hydraulického systému pohonu 83. Chladič oleje hydraulického systému 84. Solenoidový ventil 85. Válec přesunu bočního vstupu sání 86. Válec zvedání vstupu sání 87. Zpětný ventil 88. Vyprazdňovací válec zásobníku 89. Posilovač řízení 90. Odlučovač toku (prioritní ventil) 9 Vedlejší čerpadlo a čerpadlo 3. kartáče 9 Čerpadlo větráku sání 93. Sestava řídicího ventilu pro větrák sání 94. Sestava řídicího ventilu přední zástěry 95. Motor větráku sání 96. Válec posilovače řízení 97. Asistent pohonného pedálu 98. Olejový fi ltr sání hydraulického systému 99. Olejový fi ltr sání hydraulického systému 100. Válec rotace ramene 3. kartáče (*) 10 Válec zvednutí 3. kartáče (*) 10 Solenoidový ventil (*) 103. Motory hydraulického 3. kartáče (*) 104. Hydraulický fi ltr (*) 105. Čerpadlo pro systém vysokotlakého čištění (*) 106. Sání vody (*) 107. Výstup vody (*) (*) Volitelné v některých zemích. RS (4) E 15

38 ČESKY PŘÍRUČKA UŽIVATELE ELEKTRICKÉ POJISTKY Na pravé a levé straně od sloupce volantu jsou dvě pojistkové skříně (25 a 34, Obr. D) s průhledným krytem a obsahující následující pojistky: Pojistková skříň A (34, Obr. D) Pojistka pravého světlometu (10 A) Pojistka nízkého paprsku (7,5 A) 3. Pojistka levého světlometu/výstražných světel (10 A) 4. Pojistka brzdových světel/obecného systému osvětlení (20 A) 5. Pojistka pravého provozního světla/přepínače horního nebo spodního světlometu (7,5 A) 6. Pojistka levého provozního světlometu/osvětelení vstupu sání (7,5 A) 7. Pojistka blikacího světla (7,5 A) 8. Pojistka motoru stěrače čelního skla (7,5 A) 9. Pojistka znamení o změně směru/klaksonu (15 A) 10. Pojistka kontrolní jednotky žhavicí svíčky (15 A) 1 Pojistka solenoidového ventilu paliva (7,5 A) 1 Pojistka dmychadla systému kontroly klimatu/osvětlení kabiny (10 A) Pojistková skříň B (25, Obr. D) 13. Volitelná pojistka (7,5 A) 14. Pojistka napájení výstražných světel (10 A) 15. Pojistka pro mikrospínač sedadla (7,5 A) 16. Pojistka vodního čerpadla (20 A) 17. Pojistka displeje (7,5 A) 18. Pojistka čidla napájení/bzučáku zpátečky/mikrospínače otevřených dveří/spínače dveří (10 A) 19. Pojistka elektronické kontrolní desky kartáče (7,5 A) 20. Pojistka dmychadla systému kontroly klimatu (15 A) 2 Pojistka čidla vody v palivu/výstražného bzučáku parkovací brzdy (10 A) 2 Pojistka solenoidového ventilu zástěry (7,5 A) 23. Pojistka čerpadla ostřikování čelního skla (10 A) 24. Pojistka dmychadla výměníku (15 A) PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI Kromě standardních komponent může být stroj vybaven následujícím příslušenstvím/možnostmi podle specifi ckého použití stroje: 3. kartáč (*) (**) Kartáče s tvrdšími a jemnějšími štětinami Rozsypávač soli (*) (**) Sněhový kartáč (*) (**) Kamera (*) Systém vysokotlakého čištění (*) (**) Zadní nárazník Zadní blatníky Audio jednotka Tlačítko kontroly klimatu v kabině (*) (**) Zadní sací trubice (*) (**) Bezpečnostní pás na sedadle řidiče (*)(**) (*) Volitelné v některých zemích. (**) Zametací stroj musí být vybaven příslušnými úchyty, aby bylo možno na něj upevnit tato příslušenství (4) E RS 850

39 PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY POUŽITÍ VAROVÁNÍ! Na některých místech stroje jsou umístěny samolepicí štítky oznamující: NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ RADA Při čtení této příručky musí dávat obsluha zvláštní pozor na vyznačené symboly. Tyto štítky z žádného důvodu nezakrývejte a v případě poškození je okamžitě vyměňte. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ Tento stroj je navržen jako vysoce výkonový, velkoobjemový zametací stroj, který může čistit ve stísněných a úzkých prostorech. To znamená, že má úzký rozchod kol a schopnost řízení ve stísněných podmínkách. Tyto designové požadavky mohou za určitých okolností vést k nestabilitě při obsluze stroje. Nestabilitu může způsobit kombinace rychlosti pojezdu, prudké manévrování, práce na svahu, nízký tlak pneumatiky, zátěž v zásobníku a/nebo zvednutý zásobník. Z tohoto důvodu musí být stroj řízen zkušeným pracovníkem, který musí mít důkladné pokyny o používání stroje a být si vědom možných rizik. Níže uvedené situace prokazatelně vedou k nestabilitě stroje a obsluha musí dávat pozor, aby zajistila bezpečný provoz: Zvedání zásobníku na svahu Manévrování se strojem při zvednutém zásobníku Prudké řízení Manévrování v rychlosti, na svahu a/nebo se zátěží v zásobníku Nízký tlak pneumatiky V kabině je štítek (19, Obr. E), který varuje obsluhu na riziko nestability a poskytuje informace o činnostech, které je třeba vypustit, aby nedošlo k nestabilitě stroje (viz obrázek). PŘED SPUŠTĚNÍM V nutném případě otevřete pravé horní víko (28, Obr. G) tak, že uvolníte upínač (29) dodávaným klíčem a doplníte palivo stroje naplňovacím hrdlem (10, Obr. F). UPOZORNĚNÍ! Nenaplňujte palivovou nádrž po okraj, nechte nejméně 4 cm (1,6 in) volného prostoru v naplňovacím hrdle, aby se palivo mohlo rozpínat. Zkontrolujte hladinu vody v prachovém kontrolním systému pomocí ukazatele (8, Obr. G). V nutném případě dodejte vodu podle následujícího postupu: Uvolněte upínač (10, Obr. G) dodaným klíčem, pak otevřete levé víko (9). Nalijte vodu do nádrží přes zátku (30, Obr. F) nebo hadici (29). Zavřete zásuvku (30) nebo vyrolujte hadici (29) a umístěte ji zpět do jejího prostoru. Uzavřete víko (9, Obr. G) a zajistěte je upín ačem (10) pomocí dodaného klíče. Zkontrolujte, zda nejsou u stroje otevřená žádná víka/kryty a že se stroj nachází v normálním provozním stavu. RS (4) E 17

40 ČESKY PŘÍRUČKA UŽIVATELE STARTOVÁNÍ A ZASTAVOVÁNÍ VZNĚTOVÉHO MOTORU Start vznětového motoru Posaďte se do sedadla řidiče (14, Obr. E) a zkontrolujte, zda je parkovací brzda zatažená (13). Pákou (17, Obr. E) upravte sedadlo do pohodlné pozice. 3. Zapněte si bezpečnostní pásy UPOZORNĚNÍ! Z důvodu bezpečnosti obsluhy musí být bezpečnostní pásy vždy zapnuté. Otočte páku pedálu plynu (16, Obr. E) na volnoběh. Zkontrolujte, zda jsou kartáče zvednuté, jinak nezapomínejte, že po spuštění motoru bezprostřední rotace kartáčů může způsobit škody. Posaďte se do sedadla řidiče (14, Obr. E), zasuňte klíček do zapalování (24, Obr. D), otočte jím po směru hodinových ručiček a přidržte v první pozici. Rozsvítí se následující výstražná světla a indikátory: Výstražné světlo předehřívání žhavicí svíčky vznětového motoru (11, Obr. D) Indikátorové světlo dobité baterie (7, Obr. D) Výstražné světlo tlaku motorového oleje (8, Obr. D) Výstražné světlo parkovací brzdy (12, Obr. D) Když výstražné světlo předehřívání žhavicí svíčky (11, Obr. D) zhasne, otočte klíčkem po směru hodinových ručiček na konec záběru, pak jej uvolněte, až se vznětový motor nastartuje. UPOZORNĚNÍ! Při startování motoru nedržte klíč v pozici startování příliš dlouho (nejvýše 20 vteřin), aby nedošlo k poškození startéru. Jestliže motor nenastartuje, před dalším pokusem minutu počkejte. Než se pokusíte motor znovu nastartovat, otočte zapalovacím klíčkem proti směru hodinových ručiček do původní pozice. Jestliže motor nenastartuje ani po dvou pokusech, nepokračujte a požádejte o pomoc osobu odpovědnou za stroj. UPOZORNĚNÍ! Při spouštění motoru klíčkem zapalování (24, Obr. D) nesešlapujte pedál pohonu (26), protože stroj je vybaven bezpečnostním systémem, který nepovoluje nastartování motoru v tomto stavu. Po spuštění motoru zkontrolujte, zda zhasly všechny výstražné kontrolky. Posuňte páčku plynu (16, Obr. E) doprostřed a ponechejte motor několik minut běžet, aby se zahřál, zejména v případě nízkých teplot vzduchu. Zastavení vznětového motoru Otočte páčku plynu motoru (16, Obr. E) na volnoběh a podržte ji v této poloze několik minut, aby se systém mohl stabilizovat. Otočte zapalovací klíč (24, Obr. D) proti směru hodinových ručiček, na konec záběru, pak jej vyjměte. 3. Zatáhněte pákou (13, Obr. E) parkovací brzdu (4) E RS 850

RS 501 P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33015501(3)2008-02 E

RS 501 P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33015501(3)2008-02 E RS 501 ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33015501(3)2008-02 E A Conformity certificate Declaração de conformidade

Részletesebben

RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019476 Edition 2 2009-06 Printed

Részletesebben

hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami. Alulírottak igazoljuk, hogy a fent szabványok alapján hoztuk létre.

hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami. Alulírottak igazoljuk, hogy a fent szabványok alapján hoztuk létre. FAC AC-SIMILE AAC SWEEPER SR 1800C B-D P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROÈNIK ZA UPORABNIKA KULLANICI ELK TABI 33014817(2)2006-06 E A Model/Modell/ /Model/Model/Model

Részletesebben

SWEEPER SR 1300H B P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 146 1062 000(3)2007-02 E

SWEEPER SR 1300H B P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 146 1062 000(3)2007-02 E SWEEPER SR 1300H B ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 146 1062 000(3)2007-02 E / Model / Modell / Model / Modelo /

Részletesebben

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 9097058000(1)2007-02 E /

Részletesebben

SR 1450 B-D PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1450 B-D PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1450 B-D PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33014811 Edition 3 2010-03 Printed

Részletesebben

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

Digitální generátor el. proudu / CZ Digitálny generátor el. prúdu / SK Digitális áramfejlesztő generátor / HU

Digitální generátor el. proudu / CZ Digitálny generátor el. prúdu / SK Digitális áramfejlesztő generátor / HU DGI 30 q (8896215) Digitální generátor el. proudu / Digitálny generátor el. prúdu / Digitális áramfejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU HERON EGM 65 AVR-1 (8896119) Generátor elektrického proudu / Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU HERON EGM 65E AVR-1E (8896121) Generátor elektrického proudu / Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

BEJUBLAD HYLLAD CZ HU

BEJUBLAD HYLLAD CZ HU BEJUBLAD HYLLAD CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 8 Popis spotřebiče 8 Před prvním použitím 9 Denní používání 9 Funkce hodin 11 Použití příslušenství

Részletesebben

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 02/12 (2) 9099346000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234

Részletesebben

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 1464020000 Edition 1 2009-04 Printed

Részletesebben

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ OK 610 W OK 610 X CZ POKYNY K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A POUŽÍVÁNÍ ODSAVAČE SK POKYNY K INŠTALÁCII, ÚDRŽBE A POUŽÍVANIU ODSÁVAČA HUN ELSZÍVÓBERENDEZÉS BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI

Részletesebben

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Popis spotřebiče _ 4 Provoz 5 Při prvním použití _ 5 Denní používání

Részletesebben

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR GYÁRTÓ: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKÁCIÓK e-atland 5.0 MTB modell. Váz: slumínium keverék 6061

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Frigider cu congelator ENB34233W 2 electrolux OBSAH Electrolux.

Részletesebben

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C366-CZ-SK-PL-H 03/2011

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C366-CZ-SK-PL-H 03/2011 ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C366-CZ-SK-PL-H 03/2011 Překlad originálních pokynů Obsah Návod k použití...2 Bezpečnost

Részletesebben

SWEEPER SR 1800S P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROENIK ZA UPORABNIKA 33014818(2)2006-12 E

SWEEPER SR 1800S P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROENIK ZA UPORABNIKA 33014818(2)2006-12 E SWEEPER SR 1800S ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO TÜRKÇE P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROENIK ZA UPORABNIKA KULLANICI ELK TABI 33014818(2)2006-12 E P ÍRU KA UŽIVATELE

Részletesebben

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

Részletesebben

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25 EN PL Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 5 SK CS UK RO Akumulátorové prerezávacie Akumulátorové zahradnické acumulator NÁVOD

Részletesebben

FLOORTEC 350. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE ORIGINALANLEITUNG ČESKY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ INSTRUCTIONS D ORIGINE MAGYAR

FLOORTEC 350. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE ORIGINALANLEITUNG ČESKY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ INSTRUCTIONS D ORIGINE MAGYAR www.nilfisk-alto.com FLOORTE 350 ČESKY MGYR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČK UŽIVTELE ORIGINLNLEITUNG FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ INSTRUTIONS D ORIGINE NÁVOD N OSLUHU ÚDRŽU ORIGINL INSTRUTION PRIROČNIK Z UPORNIK ORIGINELE

Részletesebben

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C PŘÍRUČK UŽIVTELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ EREDETI UTSÍTÁSOK NÁVOD N OBSLUHU ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK Z UPORBNIK ORIGINLN NVODIL 9098684000 Edition 2 2010-12 Printed

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

návod k použití návod na použitie Használati utasítás 8865101 Filtr / CZ Filter / SK Mini szűrő / HU

návod k použití návod na použitie Használati utasítás 8865101 Filtr / CZ Filter / SK Mini szűrő / HU návod k použití návod na použitie Használati utasítás 8865101 Filtr / Filter / Mini szűrő / Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol zakoupením tohoto výrobku. Výrobek

Részletesebben

SWEEPER RS 1300 P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33014091(2)2007-05 E

SWEEPER RS 1300 P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33014091(2)2007-05 E SWEEPER RS 1300 ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33014091(2)2007-05 E A / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8865104 Regulátor tlaku s filtrem a manometrem / CZ Regulátor tlaku s filtrom a manometrom / SK Légszűrő nyomásszabályozóval és manométerrel / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod

Részletesebben

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 02/2007 Revised 05/2015 (3) 9097054000 Česky Magyar Slovensky

Részletesebben

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: SWEEPER RS 1300 P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROÈNIK ZA UPORABNIKA KULLANICI ELK TABI 33014091(2)2006-02 E A B 3 6 1 EC Machinery Directive 98/37/EC EN 12100-1, EN

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 10/2006 Revised 08/2008 (2) 146 3080 000 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 908 4701 010-9084708010

Részletesebben

1800130954_EP9870D0_DERMA_PERFECT_118 x 118 23/07/13 14:39 Page1. DERMA PERFECT Pro Precision

1800130954_EP9870D0_DERMA_PERFECT_118 x 118 23/07/13 14:39 Page1. DERMA PERFECT Pro Precision 1800130954_EP9870D0_DERMA_PERFECT_118 x 118 23/07/13 14:39 Page1 DERMA PERFECT Pro Precision 1800130954_EP9870D0_DERMA_PERFECT_118 x 118 23/07/13 14:40 Page68 68 OBSAH I- Úvod...str. 68 II- Bezpečnost...str.

Részletesebben

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature:

Address: Località Novella Terza, 26862 Guardamiglio (LO) - Italy. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: FAC AC-SIMILE AAC SWEEPER RS 500 P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROÈNIK ZA UPORABNIKA KULLANICI ELK TABI 33014085(3)2006-06 E A B Model/Modell/ /Model/Model/Model :

Részletesebben

EN Circular Saw INSTRUCTION MANUAL 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 18 SK NÁVOD NA OBSLUHU 24 CS NÁVOD K OBSLUZE 30 HS6601

EN Circular Saw INSTRUCTION MANUAL 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 18 SK NÁVOD NA OBSLUHU 24 CS NÁVOD K OBSLUZE 30 HS6601 EN Circular Saw INSTRUCTION MANUAL 6 PL HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 8 SK NÁVOD NA OBSLUHU CS NÁVOD K OBSLUZE 0 UK RO DE 9 6 HS660 5 5 5 5.88 6 5 5.88 5.88 A B 0 5 SPECIFIKACE HS660 65 mm pod úhlem 0 5,5 mm

Részletesebben

IH20. Inhalátor. Inhalátor Használati utasítás... 32-46. Inhalátor. Inhalator Instrucţiuni de utilizare... 47-64. Návod k použití...

IH20. Inhalátor. Inhalátor Használati utasítás... 32-46. Inhalátor. Inhalator Instrucţiuni de utilizare... 47-64. Návod k použití... IH20 CZ SK Inhalátor Návod k použití...2-16 Inhalátor Návod na používanie... 17-31 Inhalátor Használati utasítás... 32-46 Inhalator Instrucţiuni de utilizare... 47-64 Service: CZ Tel.: 239 014 121 Tel.

Részletesebben

SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 04/2014 Revised 02/2016 (2) 9100000444 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087362020-9087365020

Részletesebben

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 03/2013 (1) 9099872000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC

Részletesebben

Köszönjük, hogy a MOULINEX háztartási robotgép termékcsaládjának készülékére esett a választása, melyet különféle ételek kizárólag otthoni, beltéri elkészítésére fejlesztettünk ki. TERMÉKLEÍRÁS a - Motorblokk

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ; HU; PL; RO; SK Pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci unistor, aurostor, geostor Bivalentní zásobník teplé vody pro solární zařízení VIH S Zásobník teplé vody

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Připojení napájení...4

Részletesebben

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-593-298-62(1) Micro HI-FI Component System Návod k obsluze CZ Használati útmutató HU CMT-GPX9DAB 2005 Sony Corporation UPOZORNĚNÍ Nevystavujte jednotku dešti ani vlhku, abyste zabránili vzniku nebezpečí

Részletesebben

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para el uso Instrukcje użytkowania

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Withings Thermo Smart temporal thermometer

Withings Thermo Smart temporal thermometer Withings Thermo Smart temporal thermometer Quick Installation Guide Průvodce rychlou instalací Gyors telepítési útmutató Sprievodca rýchlou inštaláciou Quick start from your smartphone and tablet Rychlé

Részletesebben

Hojdacie ležadlo Elepaloo / Přenosné houpátko Elepaloo / Elepaloo hintaszék

Hojdacie ležadlo Elepaloo / Přenosné houpátko Elepaloo / Elepaloo hintaszék Hojdacie ležadlo Elepaloo / Přenosné houpátko Elepaloo / Elepaloo hintaszék 7130 DÔLEŽITÉ! USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POTREBY! STN EN 12790:2009 DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ ČSN EN 12790:2009 FONTOS!

Részletesebben

PÁRAMENTESÍTŐ DH-301

PÁRAMENTESÍTŐ DH-301 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c PÁRAMENTESÍTŐ DH-301 TISZTELT VÁSÁRLÓ! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés

Részletesebben

FlexCare+ 900+ series. Register your product and get support at www.philips.com/welcome

FlexCare+ 900+ series. Register your product and get support at www.philips.com/welcome FlexCare+ 900+ series Register your product and get support at www.philips.com/welcome Sonicare 900+ Series CZE SVK HUN +sanitizer.indd 1 23.08.12 21:41 2 1 Obsah balení může být odlišný dle zakoupeného

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti

Részletesebben

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS 118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C76 - CZ - SK - PL - H 10/2007 Obsah Návod k použití... 2 Bezpečnost operátora...2 Obecné informace

Részletesebben

BR 1100S, BR 1300S. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 1/06 revised 11/08 FORM NO. 56041632.

BR 1100S, BR 1300S. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 1/06 revised 11/08 FORM NO. 56041632. BR 1100S, BR 1300S Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Models: 56413006(BR 1100S), 56413007(BR 1100S C / w/sweep system), 56413889(OBS / BR 1100S C / w/o sweep system)

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

e * f * b3.1 b3.2 / C/H A/D* E *

e * f * b3.1 b3.2 / C/H A/D* E * b b b b. d c e f g g g g b. a a a a g4 h C/H a4 A/D G E i i- i- i- i- i4 j j j j k k i i5 k m m m l m m7- m7- m8m7 m6 m5 n m4 o b,c,d,e,f, g,h,i,j,k, m,n,o.. 0 0 stop 0 0... 4... 4. 4. 4. e 4 d c 5. 5.

Részletesebben

Conformity certificate. Declaração de conformidade Osvědčení o shodě. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Deklaracja zgodności Konformitätserklärung

Conformity certificate. Declaração de conformidade Osvědčení o shodě. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Deklaracja zgodności Konformitätserklärung RS 1300 Nilfisk RS 1300 by Nilfisk Advance ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 33014091(3)2008-02 E A Сертификат

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry Tef-Veille bébé CzSk 10-03 25/03/08 14:28 Page 1 Jednotlivá vyobrazení jsou urãena pouze k ilustraci vlastností va í dûtské chûviãky a neodráïejí skuteãnou realitu. Spoleãnost TEAL SAS si vyhrazuje právo

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Závěsné plynové kondenzační kotle Kondenzációs fali gázkazánok Centrale murale cu condensare, pe gaz HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Návod k použití určený pro uživatele a technika Felhasználói és szerelői

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EG 11 IMR (8896109) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Konyhabútor Beépítés és használat. instalace a použití K3C55/R

Konyhabútor Beépítés és használat. instalace a použití K3C55/R Konyhabútor Beépítés és használat sporák instalace a použití àïàðàò Óïîçîðåœà sporák instalace a použití KC/R HU CZ SB SK Konyhabútor multifunkciós tûzhely sütési programmal Használati útmutató Sporák

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Basic 270 115 166 3660 / 1400-1.0

Basic 270 115 166 3660 / 1400-1.0 K0008IVZ.fm Basic 270 115 166 3660 / 1400-1.0 Betriebsanleitung.....................3 Operating Instruction..................7 Instructions d utilisation...............11 Handleiding........................16

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TOSHIBA. A3000 Series

TOSHIBA. A3000 Series TOSHIBA A3000 Series Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE A NASTAVENÍ PARAMETRÒ Bezpeãnostní zásady doporuãené a zakázané ãinnosti 4 Instalace a dûleïité informace ohlednû instalace 5 Dálkové ovládání rychl orientaãní

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 AVR (8896116) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Sporák Tűzhely Sporák

Sporák Tűzhely Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 28 Sporák Tűzhely Sporák ZCE560N Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 6 Varná deska Denní používání

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 LPG-NG-1F (8896316) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou CZ Návod k obsluze ICF-SW35 Sony Corporation 2000 Vyti tûno v âeské republice 3 Displej POWER ON/OFF ENTER/CLOCK TUNE/SCAN/TIME SET T, t + DC IN 4.5 V Bateriový

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

RS 502 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

RS 502 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY RS 502 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA Nilfisk 502 33019741 Edition 2 2009-12

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

OXYGEN. Gőz kabin. Beüzemelési és használati útmutató. Kedves Vásárló!

OXYGEN. Gőz kabin. Beüzemelési és használati útmutató. Kedves Vásárló! Gőz kabin OXYGEN Beüzemelési és használati útmutató Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Cseh cég ARTTEC s.r.o. dobozok a piacon elérhető áron, amely nem tartalmazza az összeget

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS

PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS ÈESKY 1 - ZÁKLADNÍ INFORMACE O PARNÍM GENERÁTORU Pøívod páry Kontrolka termostatu Tlaèítko ovládání páry Regulátor teploty

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2010. október 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben