PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS"

Átírás

1 PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS

2

3 ÈESKY 1 - ZÁKLADNÍ INFORMACE O PARNÍM GENERÁTORU Pøívod páry Kontrolka termostatu Tlaèítko ovládání páry Regulátor teploty ehlièky Podstavec na ehlièku Uzávìr bojleru Ovládací panel (v závislosti na modelu) Elektrická pøívodní šòùra Bojler Kontrolka pára pøipravena Kontrolka pára pøipravena Tlaèítko vypnuto/zapnuto (0/I)

4 2 - PØÍPRAVA PARNÍHO GENERÁTORU Naplnìní bojleru: 1. Parní generátor umístìte na stabilní vodorovnou teplovzdornou podlo ku. 2. Ujistìte se, e je parní generátor odpojen od elektrického proudu a studený. 3. Odšroubujte uzávìr bojleru. 4. Naplòte bojler jedním litrem vody z vodovodního kohoutku. Pou ijte d bán na vodu. 5. Pøi plnìní bojleru dbejte na to, aby voda nepøetekla. Pokud se tak stane pøebyteènou vodu odlijte. 6. Zašroubujte zpìt uzávìr bojleru a pevnì jej dotáhnìte. Jakou vodu pou ívat? Parní generátor je urèen k provozu s neupravenou vodou z vodovodní sítì. Pokud je voda z vašeho vodovodu pøíliš tvrdá, smíchejte 50% neupravené vody z vodovodu s 50% destilované vody. Jakou vodu nepou ívat? Nepøidávejte nic do bojleru, nepou ívejte filtrovanou vodu ze sušièky, parfémovanou nebo zmìkèenou vodu, vodu z lednièek, baterií nebo klimatizace, èistou destilovanou vodu nebo deš ovou vodu. Uvedené druhy vody obsahují organický odpad nebo minerální prvky, které se budou pøi zahøívání koncentrovat a zpùsobí hnìdé skvrny a pøedèasné opotøebování ehlièky. 3 - POU ÍVÁNÍ PARNÍHO GENERÁTORU 1. Pøipojte generátor do uzemnìné elektrické zásuvky a zapnìte jej. 2. Stisknìte tlaèítko vypnuto/zapnuto (0/I) (v závislosti na modelu). Rozsvítí se svìtelná kontrolka páry a bojler se zaène zahøívat. A kontrolka zhasne (asi po 8 minutách) je pára pøipravena. Bìhem ehlení se kontrolka termostatu ehlièky a kontrolka páry støídavì rozsvìcí a zhasínají v souladu s øízením teploty. POZOR: Pøi první pou ití pøístroje se mù e objevit kouø a zápach. Nejedná se o vadu pøístroje. Kouø ani zápach nemají vliv na funkènost pøístroje a rychle zmizí. 4 - EHLENÍ 1. Nastavte regulátor teploty na typ látky, kterou budete ehlit. 2. Kontrolka termostatu se rozsvítí. Pozor! Parní generátor je pøipraven, kdy kontrolka termostatu ehlièky a kontrolka pára pøipravena zhasnou. 3. Chcete-li napaøovat, stisknìte tlaèítko ovládání páry pod dr adlem ehlièky a dr te je stisknuté. Kdy tlaèítko uvolníte, pára pøestane z ehlièky vystupovat. Len Bavlna Vlna Hedvábí, viskóza Syntetické látky, polyester, acetát, akrylát, polyamid

5 Doporuèení: Pro lepší obìh páry, buï pøed prvním pou itím ehlièky nebo pokud jste páru nìkolik minut nepou ívali, stisknìte nìkolikrát za sebou tlaèítko ovládání páry, ehlièku dr te stranou od odìvu. Z obìhu páry se tak dostane všechna studená voda Nastavení regulátoru teploty ehlièky: Nejprve ehlete látky, které se ehlí pøi ni ších teplotách ( ) a nakonec ty, které vy adují vyšší teplotu ( nebo Max). Látky z rùzných typù vláken: nastavte teplotu ehlení, jako byste ehlili nejjemnìjší látky. Vlnìné odìvy: opakovanì stisknìte tlaèítko ovládání páry, tak e pára nìkolikrát krátce vyjde z ehlièky, ale ehlièku na odìv nepokládejte. ehlení bez páry: Netisknìte tlaèítko ovládání páry pod dr adlem ehlièky. ehlicí prkno: Vzhledem k vydatnému výstupu páry je tøeba pou ívat sí ovaná ehlicí prkna, která umo òují únik pøebyteèné páry a prádlo se tak znovu nezvlhèí Pou íváte-li škrob, nastøíkejte ho na druhou stranu látky ne na tu, kterou budete ehlit. Pøi ehlení jemných látek ( ), stisknìte pøerušovanì tlaèítko ovládání páry (pod dr adlem ehlièky), zamezíte tak mo nému výskytu kapièek vody v páøe. 5 - EHLENÍ VE SVISLÉ POLOZE 1. Nastavte regulátor teploty ehlièky do polohy MAX. 2. Povìste odìv na ramínko a jednou rukou lehce napínejte látku. Proto e je pára velmi horká, nikdy ne ehlete odìv pøímo na tìle. V dy povìste odìv na ramínko. 3. Dr te ehlièku ve svislé poloze, lehce naklonìnou dopøedu, opakovanì tisknìte tlaèítko ovládání páry (pod dr adlem ehlièky) a pohybujte ehlièkou shora dolù. Doporuèení: Pøi ehlení jiných látek ne len a bavlna dr te ehlièka nìkolik centimetrù od odìvu, abyste ho nespálili. 6 - PLNÌNÍ BOJLERU BÌHEM POU ÍVÁNÍ (PRÁZDNÝ BOJLER) VELMI DÙLE ITÉ: Ne bojler otevøete pøesvìdèete se, e v nìm nezùstala ádná pára tak, e budete tisknout tlaèítko ovládání páry (umístìné pod dr adlem ehlièky) dokud nevyjde všechna pára. Nikdy neodšroubovávejte uzávìr bojleru dokud z ehlièky vystupuje pára. 1. Vypnìte pøístroj stisknutím tlaèítka vypnuto/zapnuto (v závislosti na modelu) 2. Odpojte pøístroj od elektrického proudu 3. Pomalu odšroubujte uzávìr bojleru (poznámka: z bojleru stále mù e vyjít zbytek horké páry). 4. Naplòte bojler jedním litrem vody z vodovodního kohoutku. Pou ijte d bán na vodu. 5. Pøi plnìní bojleru dbejte na to, aby voda nepøetekla. Pokud se tak stane pøebyteènou vodu odlijte. 6. Zašroubujte zpìt uzávìr bojleru a pevnì jej dotáhnìte. Zapojte pøístroj do uzemnìné elektrické zásuvky a zapnìte jej stisknutím tlaèítka vypnuto/zapnuto (v závislosti na modelu). 7. Poèkejte nìkolik minut dokud se bojler nezahøeje. Parní generátor a ehlièka jsou pøipraveny k pou ití kdy kontrolka termostatu ehlièky a kontrolka pára pøipravena zhasnou.

6 7 - ÚDR BA PARNÍHO GENERÁTORU Pøed èištìním pøístroje se ujistìte, e je odpojen od elektrické sítì a e ehlicí deska a podstavec na ehlièku vychladli. K èištìní ehlicí desky nebo bojleru nepou ívejte èistící prostøedky ani prostøedky na odstranìní vodního kamene. Nikdy nedávejte ehlièku nebo základní jednotku pod vodovodní kohoutek. Nepokládejte ehlièku na kovovou plochu, proto e by se mohla poškodit. Pokládejte ji na podstavec na ehlièku na základní jednotce: má neklouzavé podlo ky a je teplovzdorný. ehlicí deska: pravidelnì èistìte ehlicí desku ehlièky vlhkým, nekovovým èistícím polštáøkem. Základní jednotka: Pøíle itostnì vyèistìte mìkkým hadøíkem plastické souèásti pøístroje. 8 - ÚDR BA BOJLERU DÙLE ITÉ: Chcete-li prodlou it ivotnost bojleru a zamezit výskytu vodního kamene, je nezbytné pøibli nì po 10 pou itích vypláchnout bojler. Pokud pou íváte tvrdou vodu, provádìjte vyplachování èastìji. Nepou ívejte èinidla pro odstranìní vodního kamene, proto e by mohla poškodit bojler 1. Zkontrolujte, e je generátor studený a více ne 1 hodinu vypnutý. 2. Naplòte bojler vodou z kohoutku do 3/4 objemu. Pou ijte d bán na vodu. 3. Nìkolikrát zatøeste se základní jednotkou a potom bojler zcela vyprázdnìte do výlevky nebo kbelíku. Doporuèení: Nejlepšího výsledku dosáhnete nìkolikerým provedením postupu. 9 - USKLADNÌNÍ PARNÍHO GENERÁTORU 1. Vypnìte pøístroj stisknutím tlaèítka vypnuto/zapnuto (v závislosti na modelu) 2. Odpojte pøístroj od elektrického proudu 3. Umístìte ehlièku na podstavec. 4. Nechejte pøístroj ( ehlièku i základní jednotku) nejménì 30 minut vychladnout. Potom mù ete pøístroj uskladnit.

7 10 - BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY Parní generátor je elektrické zaøízení. Pou ívejte ho za normálních podmínek. Je urèen pouze k domácímu pou ití. Generátor je vybaven 2 bezpeènostními systémy: - Uzávìr bojleru pro sní ení tlaku. V pøípadì chybné funkce vypustí pøebyteènou páru. - Tepelná pojistka, která zabraòuje pøehøátí pøístroje. Parní generátor zapojujte v dycky do: - Elektrické sítì s napìtím mezi 220V a 240V. Pokud zapojíte pøístroj k nesprávnému napìtí, mù e to zpùsobit neopravitelné škody na pøístroji, na které se nevztahuje záruka. - Uzemnìné zásuvky. V pøípadì pou ití prodlu ovací šòùry se ujistìte, e má pøedepsanou hodnotu (10A) s uzemnìním. Poškozená pøívodní šòùra, nebo pøívod páry, který spojuje ehlièku se základní jednotkou, musejí být opraveny pouze autorizovaným servisním støediskem, aby se zamezilo riziku poranìní nebo poškození. Dbejte zvýšené pozornosti: ehlicí deska a podstavec ehlièky na generátoru: mohou být velice horké a zpùsobit popáleniny; tìchto èástí se nikdy nedotýkejte. Pára, kterou produkuje pøístroj, mù e zpùsobit popáleniny. ehlièku dr te pevnì a opatrnì, zvláštì pøi vertikálním ehlení Uchovávejte generátor páry mimo dosah dìtí. Nikdy nenechávejte pøístroj bez dozoru: - je-li zapojen v síti, - dokud nevychladne (asi 1 hodina). Pøístroj v dycky odpojte od sítì: - pøed vyplachováním bojleru, - pøed plnìním nebo vyprazdòováním bojleru, - pøed èištìním - po ka dém pou ití. Ne odšroubujte uzávìr bojleru, v dy zajistìte aby byl generátor buï: - studený (odpojený více ne 1 hodinu), - nebo bez tlaku páry v bojleru (poznáte tak, e pøi tisknutí tlaèítka výstupu páry z ehlièky nevystupuje ádná pára) V ádném pøípadì se nepokoušejte odšroubovat uzávìr bojleru bìhem pou ívání. Silný tlak páry mù e zpùsobit zranìní. Pozor: Pokud vám uzávìr bojleru upadne nebo utrpí nìjaký náraz, nechejte jej vymìnit v autorizovaném servisním støedisku, proto e mù e být poškozený. Neponoøujte generátor páry do vody ani do jiné kapaliny. Nedr te ho pod vodovodním kohoutkem. Pøi vyplachování bojleru ho nenaplòujte pøímo pod vodovodním kohoutkem. V pøípadì pádu pøístroje, silného úderu do nìj nebo nesprávného fungování pøístroj nerozebírejte, ale zašlete do autorizovaného servisního støediska, aby se pøedešlo jakémukoli nebezpeèí. Tento pøístroj je urèen pouze k domácímu pou ití. V pøípadì profesionálního pou ití, nesprávného pou ití nebo pøi nedodr ení pokynù nepøebírá TEFAL zodpovìdnost a nelze uplatnit záruku.

8 11 - ØEŠENÍ PROBLÉMÙ Problém Mo né pøíèiny Øešení Voda protéká otvory v ehlicí desce. Bojler je pøíliš naplnìný. Neplòte bojler a úplnì k okraji. Nefunguje termostat, teplota je stále pøíliš nízká. Kontaktujte autorizované servisní støedisko. V otvorech na ehlicí desce se objevují bílé prou ky. V otvorech na ehlicí desce se objevují hnìdé prou ky, které vytváøejí na prádle skvrny. ehlicí deska je špinavá nebo hnìdá a mù e zpùsobovat skvrny na prádle. Pøedèasné pou ití tlaèítka ovládání páry ( ehlièka není dost horká). Pou íváte tlaèítko ovládáni páry pøi pøíliš nízké teplotì Voda zkondenzovala v trubièkách, proto e páru pou íváte poprvé, nebo jste ji nìjakou dobu nepou ívali. V bojleru je vodní kámen, proto e není pravidelnì vyplachován. Málo páry nebo ádná pára. Z uzávìru bojleru vystupuje pára Pou íváte chemická èinidla na odstraòování vodního kamene, nebo aditiva do vody na ehlení. ehlíte pøi pøíliš vysoké teplotì. Vaše prádlo není dostateènì vymáchané nebo pou íváte škrob. Bojler je prázdný. Bojler není pøipraven. Uzávìr bojleru není správnì uta ený. ehlièku nikdy nerozebírejte, v dycky ji odvezte do autorizovaného servisního støediska. HELPLINE: Pøed aktivací tlaèítka ovládání páry poèkejte, dokud kontrolka termostatu nezhasne. Nastavte regulátor teploty do zvýraznìné polohy Stisknìte tlaèítko ovládání páry mimo ehlící prkno, dokud ehlièka nezaène produkovat páru Vyplachujte bojler v dy po 10 pou itích. Pou íváte-li tvrdou vodu, provádìjte proplachování èastìji. Nikdy nepøidávejte takové výrobky do vodní nádr ky (viz doporuèení týkající se pou ívané vody). Podívejte se na doporuèení týkající se nastavení teploty. Škrob nastøíkejte v dycky na druhou stranu látky, kterou budete ehlit. Naplòte bojler. Po zapnutí poèkejte dokud nezhasne svìtelná kontrolka pára pøipravena (asi 8 minut). Znovu uzávìr dotáhnìte. Je poškozeno tìsnìní uzávìru bojleru. Vymìòte tìsnìní uzávìru (náhradní tìsnìní je pøilo eno v krabici k pøístroji). Z pøístroje vystupuje pára. Zaøízení je vadné. Pøestaòte generátor pou ívat a obra te se na autorizované servisní støedisko.

9 SLOVENSKY 1 - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O GENERÁTORE PARY Prívod pary Kontrolka termostatu Tlaèidlo ovládania pary Regulátor teploty ehlièky Podstavec na ehlièku Uzáver bojleru Ovládací panel (v závislosti na modelu) Elektrický prívodný kábel Bojler Kontrolka para pripravena Kontrolka para pripravena Tlaèítko vypnuté/zapnuté (0/I)

10 2 - PRÍPRAVA GENERÁTORA PARY Naplnenie bojlera: 1. Generátor pary umiestnite na stabilnú vodorovnú teplovzdornú podlo ku. 2. Uistite sa, e je parný generátor odpojený o elektrickej siete a studený. 3. Odskrutkujte uzáver bojlera. 4. Naplòte bojler jedným litrom vody z vodovodného kohútika. Pou ite d bán na vodu. 5. Pri plnení dbajte na to, aby vode nepretiekla. Ak sa tak stane, prebytoènú vodu odlejte. 6. Zaskrutkujte spä uzáver bojleru a pevne ho dotiahnite. Akú vodu pou íva? Generátor pary je urèený na pou ívanie s neupravenou vodou z vodovodnej siete. Pokia¾ ale máte k dispozícii ve¾mi tvrdú vodu, zmiešajte 50% neupravenej vody z vodovodu s 50% destilovanej vody. Akú vodu nepou íva? Nepridávajte niè do vyberate¾nej nádr ky na vodu, nepou ívajte filtrovanú vodu zo sušièky, navoòanú, alebo zmäkèenú vodu, vodu z chladnièiek, batérií, alebo klimatizácie, èistú destilovanú vodu, alebo da ïovú vodu. Uvedené druhy vôd obsahujú organický odpad, alebo minerálne prvky, ktoré sa budú pri zahrievaní koncentrova a spôsobova hnedé škvrny a predèasné opotrebovanie ehlièky. 3 - POU ÍVANIE GENERÁTORA PARY 1. Pripojte generátor do uzemnenej elektrickej zásuvky a zapnite ho. 2. Stlaète tlaèidlo vypnuté/zapnuté (0/I) (v závislosti od modelu). Roz iari sa svetelná kontrolka pary a bojler sa zaène zahrieva. A kontrolka zhasne (asi po 8 minútach) je para pripravená. Behom ehlenia sa kontrolka termostatu ehlièky a kontrolka pary striedavo rozsvecujú a zhasínajú v súlade s riadením teploty POZOR: Prvé pou itie prístroja mô e sprevádza výskyt dymu a pachov, ale to nie je porucha. Dym, ani pachy nemajú iadny vplyv na pou itie prístroja a ve¾mi rýchlo zmiznú. 4 - EHLENIE 1. Nastavte regulátor teploty na typ látky, ktorú budete ehli. 2. Kontrolka termostatu sa rozsvieti. Pozor! Generátor pary je pripravený, keï kontrolka termostatu a kontrolka para pripravená zhasnú. 3. Pokia¾ chcete naparova stisnite tlaèidlo ovládania pary pod dr adlom ehlièky a dr te ho stisnuté. Keï tlaèidlo uvolníte, para prestane zo ehlièky vystupova. ¼an Bavlna Vlna Hodváb, viskóza Syntetické látky, polyester, acetát, akryl, polyamid

11 Odporúèanie: Pre lepší obeh pary, buï pred prvým pou itím ehlièky, alebo pokia¾ ste paru nieko¾ko minút nepou ívali, stlaète nieko¾kokrát za sebou tlaèidlo ovládania pary, ehlièku dr te bokom od odevu. Z obehu pary sa tak dostane všetka studená voda. Nastavenie regulátoru teploty ehlièky: Najprv ehlite látky, ktoré sa ehlia pri ni ších teplotách ( )a nakoniec tie, ktoré vy adujú vyššiu teplotu ( alebo Max). Látky z rôznych typov vlákien: nastavte teplotu ehlenia, ako by ste ehlili najjemnejšie látky. Vlnené odevy: opakovane stlaète tlaèidlo ovládania pary tak, aby para nieko¾kokrát krátko vytryskla, ale ehlièku na odev neklaïte. Nastavenie volièa výstupu pary: Pri nízkej teplote: nastavte voliè výstupu pary na nízku polohu. ehlenie bez pary: Nestláèajte tlaèidlo ovládania pary pod dr adlom ehlièky. ehliaca doska: Vzh¾adom na výdatný výstup pary je potrebné pou íva sie ovanú ehliacu dosku, ktorá umo òuje únik prebytoènej pary, ktorá sa tak neodvádza po stranách. Ak pou ívate škrob, nastriekajte ho na druhú stranu látky, ktorú budete ehli. Pri ehlení jemných látok ( ), stlaète prerušovane tlaèidlo ovládania pary (pod dr adlom ehlièky), zamedzíte tak mo nému výskytu kvapiek vody v pare. 5 - EHLENIE VO ZVISLEJ POLOHE 1. Nastavte regulátor teploty ehlièky do polohy MAX. 2. Zaveste odev na vešiak a jednou rukou ¾ahko napínajte látku. Preto e je para ve¾mi horúca, nikdy sa nepokúšajte ehli odev, ktorý má niekto na sebe. V dy zaveste odev na vešiak. 3. Dr te ehlièku vo zvislej polohe, ¾ahko naklonenú dopredu, opakovane stláèajte tlaèidlo ovládania pary (pod dr adlom ehlièky) a pohybujte ehlièkou zhora nadol. Odporúèanie: Pri ehlení iných látok ne je ¾an a bavlna dr te ehlièku nieko¾ko cm od odevu, aby ste ho nespálili. 6 - PLNENIE BOJLERA BEHOM POU ÍVANIA (PRÁZDNY BOJLER) VE¼MI DÔLE ITÉ: Skôr ako bojler otvoríte presvedèite sa, e v òom nezostala iadna para tak, e budete tiknú tlaèidlo ovládania pary (umiestnené pod dr adlo ehlièky) dokia¾ nevyjde von všetka para. Nikdy neodskrutkovávajte uzáver bojlera pokia¾ zo ehlièky vystupuje para. 1. Vypnite prístroj stisnutím tlaèidla vypnuté/zapnuté (v závislosti od modelu) 2. Odpojte prístroj od elektrického prúdu 3. Pomaly odskrutkujte uzáver bojleru (poznámka: z bojleru stále mô e vyjs zbytok horúcej pary). 4. Naplòte bojler jedným litrom vody z vodovodného kohútika. Pou ite d bán na vodu. 5. Pri plnení dbajte na to, aby vode nepretiekla. Ak sa tak stane, prebytoènú vodu odlejte. 6. Zaskrutkujte spä uzáver bojleru a pevne ho dotiahnite. Zapojte prístroj do uzemnenej elektrickej zásuvky a zapnite ho stisnutím tlaèidla vypnuté/zapnuté (v závislosti od modelu). 7. Poèkajte nieko¾ko minút dokia¾ sa bojler nezahreje. Generátor pary a ehlièka sú pripravené k pou itiu keï kontrolka termostatu ehlièky a kontrolka para pripravená zhasnú.

12 7 - ÚDR BA GENERÁTORA PARY Pred èistením prístroja sa ubezpeète, e je odpojený od elektrickej siete a e ehliaca doska a podstavec na ehlièku vychladli. Na èistenie ehliacej dosky, alebo bojlera nepou ívajte èistiace prostriedky, ani prostriedky na odstraòovanie vodného kameòa. Nikdy nedávajte ehlièku, alebo základnú jednotku pod vodovodný kohútik. Neklaïte ehlièku na kovový plochu, preto e by sa mohla poškodi. Klaïte ju na podstavec na ehlièku na základnej jednotke: má protišmykové podlo ky a je teplovzdorný. ehliaca doska: Pravidelne èistite ehliacu dosku ehlièky vlhkou, nekovovou èistiacou hubkou. Základná jednotka: Príle itostne vyèistite mäkkou handrièkou plastické súèasti prístroja. 8 - ÚDR BA BOJLERA DÔLE ITÉ: Ak chcete predå i ivotnos bojlera a zamedzi výskytu vodného kameòa, je nevyhnutné pribli ne po 10 pou itiach vypláchnu bojler. Pokia¾ pou ívate tvrdú vodu, vykonávajte vyplachovanie èastejšie. Nepou ívajte èinidlá na odstraòovanie vodného kameòa, preto e by mohli poškodi bojler. 1. Skontrolujte, èi je generátor studený a viac ne 1 hodiny vypnutý. 2. Naplòte bojler vodou z kohútika do 3 objemu. Pou ite d bán na vodu. 3. Nieko¾kokrát zatraste so základnou jednotkou a potom bojler úplne vyprázdnite do výlevky, alebo vedra. Odporúèanie: Najlepší výsledok dosiahnete dvojnásobným vykonaním postupu. 9 - USKLADNENIE GENERÁTORA PARY 1. Vypnite prístroj stisnutím tlaèidla vypnuté/zapnuté (v závislosti od modelu) 2. Odpojte prístroj od elektrického prúdu 3. Umiestnite ehlièku na podstavec. 4. Nechajte pristroj ( ehlièku aj základnú jednotku) najmenej 30 minút vychladnú. Potom mô ete prístroj uskladni.

13 10 - BEZPEÈNOSTNÉ POKYNY Generátor pary je elektrické zariadenie. Pou ívajte ho pri normálnych podmienkach. Je urèený iba na domáce pou itie. Generátor je vybavený 2 bezpeènostnými systémami: - Uzáver bojleru pre zní enie tlaku. V prípade chybnej funkcie vypustí prebytoènú paru - Tepelná poistka, ktorá zabraòuje prehriatiu prístroja. Generátor pary zapájajte v dy do: - Elektrickej siete s napätím medzi 220V a 240V. Pokia¾ zapojíte prístroj do nesprávneho napätia, mô e to spôsobi neopravite¾né škody na prístroji, na ktoré sa nevz ahuje záruka. - Uzemnená zásuvka. V prípade pou itia predl ovacej šnúry sa ubezpeète, e má predpísanú hodnotu (10A) s uzemnením a e je plne rozvinutá. Poškodená prívodná šnúra, alebo prívod pary, ktorý spája ehlièku so základnou jednotkou, musia by opravené v autorizovanom servisnom centre, aby sa zamedzilo riziku poranenia, alebo poškodenia. Dbajte na nasledovné: ehliaca doska a podstavec ehlièky na generátore mô u by ve¾mi horúce a spôsobi popáleniny: týchto èastí sa nikdy nedotýkajte. Para, ktorú produkuje prístroj, mô e spôsobi popáleniny. ehlièku dr te pevne a opatrne, osobitne pri vertikálnom ehlení Odkladajte generátor pary mimo dosah detí. Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru: - ak je zapojený v sieti, - dokia¾ nevychladne (asi 1 hodina). Prístroj v dy odpojte zo siete: - pred oplachovaním bojleru, - pred plnením alebo vyprázdòovaním bojleru - pred èistením - po ka dom pou ití. Ne povolíte uzáver bojleru, poèkajte, v dy sa uistite, aby bol generátor buïto: - studený (odpojený viac ako hodinu) - alebo bez tlaku pary (poznáte tak, e pri tisnutí tlaèidla výstupu pary z ehlièka iadna para nevystupuje) V iadnom prípade sa nepokúšajte odskrutkova uzáver bojlera behom pou ívania. Silný tlak pary mô e spôsobi zranenie. Pozor: Pokia¾ vám uzáver bojlera spadne alebo utrpí nejaký náraz, nechajte ho vymeni v autorizovanom servisnom stredisku, preto e mô e by poškodený. Neponárajte generátor pary do vody, ani do inej kvapaliny. Nedr te ho pod vodovodným kohútikom Pri vyplachovaní bojleru ho neplòte priamo pod kohútikom. V prípade pádu prístroja, silného úderu do neho, alebo nesprávnom fungovaní, prístroj nerozoberajte, ale zašlite do autorizovaného servisného strediska, aby sa predišlo akémuko¾vek nebezpeèenstvu. Tento prístroj je urèený iba na domáce pou itie. V prípade profesionálneho pou itia, nesprávneho pou itia, alebo pri nedodr aní pokynov nepreberá TEFAL zodpovednos a nie je mo né uplatni záruku.

14 11 - ØIEŠENIE PROBLÉMOV Problém Mo né príèiny Riešenie Generátor pary nesvieti. Kontrolka termostatu a vypínaè nie sú osvetlené. Prístroj nie je zapnutý. Skontrolujte, èi je prístroj správne zapojený a stlaète spínaè osvetlenia (umiestnený v blízkosti úlo ného priestoru prívodného kábla). Voda preteká otvormi v spodnej èasti. Bojler je prive¾mi naplnený. Neplòte bojler a úplne po okraj. Nefunguje termostat, teplota je stále príliš nízka. Kontaktujte autorizované servisné stredisko. V otvoroch na ehliacej doske sa objavujú biele prú ky. V otvoroch na ehliacej doske sa objavujú hnedé prú ky, ktoré vytvárajú na odeve škvrny. ehliaca doska je špinavá, alebo hnedá a mô e spôsobova škvrny na bielizni. Predèasne pou ívate tlaèidlo ovládania pary ( ehlièka nie je dostatoène horúca). Pou ívate tlaèítko ovládania pary pri prive¾mi nízkej teplote Voda skondenzovala v trubièkách, preto e paru pou ívate prvýkrát, alebo ste ju nejaký èas nepou ívali. V bojlery je vodný kameò, preto e nie je pravidelne vyplachovaný. Málo pary, alebo iadna para. Z uzáveru bojleru vystupuje para. Pou ívate chemické èinidlá na odstraòovanie vodného kameòa, alebo prísady do vody na ehlenie. ehlíte pri príliš vysokej teplote. Vaša bielizeò nie je dostatoène vypláchnutá alebo pou ívate škrob. Bojler je prázdny. Bojler nieje pripravený Uzáver bojleru nieje správne utiahnutý. Prístroj nikdy nerozoberajte, v dy ju odvezte do autorizovaného servisného strediska. HELPLINE: Pred aktiváciou tlaèidla ovládania pary poèkajte, pokia¾ kontrolka termostatu nezhasne. Nastavte regulátor teploty do zvýraznenej zóny Stlaète tlaèidlo ovládania pary mimo ehliacu dosku, pokia¾ ehlièka nezaène produkova paru. Vyplachujte bojler v dy po 10 pou itiach (viï. kapitola 9). Ak pou ívate tvrdú vodu, vykonávajte oplachovanie èastejšie. Nikdy nepridávajte také výrobky do vyberate¾nej vodnej nádr ky (viï. odporúèania týkajúce sa pou ívanej vody). Podívajte sa na odporúèania týkajúce sa nastavenia teploty. Škrob nastriekajte v dy na druhú stranu látky, ktorú budete ehli. Naplòte bojler. Po zapnutí poèkajte dokia¾ nezhasne svetelná kontrolka para pripravená (asi 8 minút). Znovu utiahnite uzáver bojleru. Tesnenie uzáveru bojleru je poškodené. Vymeòte tesnenie uzáveru bojleru (náhradné tesnenie je prilo ené v krabici k prístroji). Z prístroja vystupuje para. Zariadenie je chybné. Prestaòte pou íva generátor a obrá te sa na autorizované servisné stredisko.

15 MAGYAR 1 - ISMERKEDÉS A GÕZÁLLOMÁSSAL Vasaló alapegység gõzvezeték Termosztát lámpa Gõzszabályozó gomb Hõmérsékletszabályozó a vasaló számára Vasaló tartó Víztartály fedél Vezérlõpanel (a modelltõl függõen) Alapegység hálózati kábel Bojler Gõzjelzõ lámpa Be/ki kapcsoló Gõzjelzõ lámpa (0/1)

16 2 - A GÕZÁLLOMÁS ELÕKÉSZÍTÉSE 1. Helyezze a gõzállomást stabil, vízszintes és hõálló felületre. 2. Ellenõrizze, hogy a gõzállomás nincs bedugva és hideg. 3. Csavarja le a víztartály fedelét. 4. Egy vizeskancsóba töltsön 1 liter csapvizet. 5. Töltse fel a víztartályt, de ügyeljen arra, hogy a víz ne töltõdjön túl. Ha ez megtörténne, távolítsa el a fölösleges vizet. 6. Csavarja vissza és szorítsa meg jól a víztartály fedelét. Milyen vizet kell használni a gõzállomásnál: A gõzállomást úgy tervezték, hogy kezeletlen csapvíz használatával mûködjön. Ha azonban a víz túlságosan kemény, keverjen össze 50% kezeletlen csapvizet és 50% desztillált vizet. Milyen típusú vizet nem szabad használni: Ne használjon ruhaszárítóból származó vizet, lágyított vagy illatosított vizet, hûtõbõl, akkumulátorból vagy légkondicionálóból származó vizet, tiszta desztillált vizet vagy esõvizet. Ezek olyan szerves hulladékot vagy ásványi elemeket tartalmaznak, amelyek melegítés esetén koncentrálódnak, és hatásukra a vasaló fröcskölni kezdhet, barna foltokat okozhat és idõ elõtt elhasználódhat. 3 - A GÕZÁLLOMÁS HASZNÁLATA 1. Dugja be a gõzállomást egy földelt hálózati aljzatba, és kapcsolja be. 2. Nyomja meg a be/ki kapcsolót (0/1) (a modelltõl függõen). Ekkor világítani kezd a gõzjelzõ lámpa és a víztartály melegíteni kezd. Amikor a lámpa kialszik (kb. 8 perc elteltével), a gõz készen áll a használatra. A vasalás során a termosztát lámpája és a gõzjelzõ lámpa a hõmérséklet szabályozástól függõen be - és kikapcsol LEGYEN ÓVATOS Amikor elsõ alkalommal használja a berendezést, némi füst és szag képzõdhet, de ez nem veszélyes. Azok a berendezés mûködését nem befolyásolják, és nagyon gyorsan megszûnnek 4 - GÕZÖLÕS VASALÁS 1. Állítsa a hõmérsékletszabályozót a vasalandó anyag típusára. 2. Ekkor világítani kezd a termosztát lámpája. Legyen óvatos: a gõzállomás és a vasaló használatra készen áll, amikor a termosztát lámpa és amikor a gõz készen lámpa kialszik. 3. A gõzöléshez nyomja meg a vasaló fogantyúja alatt lévõ gõzszabályozó gombot, és tartsa megnyomva. A gõzölés leáll, ha elengedi a gombot. Vászon Pamut Gyapjú Selyem, viszkóz Szintetikus anyag, poliészter, acetát, akril, poliamid

17 Javaslat: A gõzrendszer feltöltéséhez az elsõ használat elõtt, vagy ha pár percig nem használta a gõzölési funkciót, a ruhától eltartva, nyomja meg párszor a gõzszabályozó gombot. Ezzel a gõzrendszerbõl eltávolítható az ott lévõ hideg víz. A hõmérsékletszabályozó beállítása: A vasalást kezdje az alacsony hõmérsékletet igénylõ ( ) anyagokkal, majd fejezze be a magas hõmérsékletet igénylõkkel ( vagy Max) Kevert szálas anyagok: a vasalási hõmérsékletet állítsa a legkényesebb anyag szerinti beállításra. Gyapjú ruhák esetében: a gõzszabályozó gomb többszöri megnyomásával engedjen ki rövid gõzadagokat anélkül, hogy magát a vasalót rátenné a ruhára. Vasalás gõzhasználat nélkül Ne nyomja meg a vasaló fogantyúja alatt lévõ gõzszabályozó gombot. Vasalódeszka Az erõteljes gõzkibocsátás miatt szellõzõlyukas vasalódeszkát kell használni, hogy lehetõvé tegye a fölösleges gõz távozását, és hogy megakadályozza a gõz oldalra való kieresztését. Keményítõ használata esetén azt a vasalandó anyag hátoldalára kell permetezni. A kényes anyagok esetében ( ) szünetekkel nyomkodja meg a vasaló fogantyúja alatt lévõ gõzszabályozó gombot, ezzel megakadályozható, hogy a gõzben esetlegesen vízcseppek jelenjenek meg. 5 - FÜGGÕLEGES GÕZÖLÕS VASALÁS 1. Állítsa be a hõmérsékletszabályozót a maximális állásra. 2. Akassza a ruhát vállfára, és egyik kézzel kissé feszítse meg az anyagot. Minthogy a gõz nagyon forró, a gyûrõdéseket sohase próbálja meg viselés közben eltávolítani a ruhából, hanem a ruhát mindig akassza vállfára. 3. A vasalót függõleges helyzetben kissé elõredöntve tartva nyomja meg többször a (vasaló fogantyúja alatt lévõ) gõzszabályozó gombot, és eközben mozgassa a vasalót fentrõl lefelé. Javaslat: A vászon és a pamut kivételével tartsa a vasalót pár centiméter távolságra az anyagtól, hogy megakadályozza az anyag megégését. 6 - A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE HASZNÁLAT KÖZBEN (AMIKOR A VÍZTARTÁLY ÜRES) NAGYON FONTOS: A víztartály kinyitása elõtt gyõzõdjön meg róla, hogy a víztartályban nincs több gõz, úgy, hogy megnyomja a vasaló fogantyúja alatt lévõ gõzszabályozó gombot, majd addig megnyomva tartja, amíg az összes gõz el nem távozik. A víztartály fedelét addig sohase vegye le, amíg a vasalóból gõz jön. 1. A be/ki kapcsoló megnyomásával (a modelltõl függõen) kapcsolja ki a gõzállomást. 2. Húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból. 3. Lassan csavarja le a víztartály fedelét (megjegyzés: egy kevés gõz még mindig kiszökhet). 4. Egy vizeskancsóba töltsön 1 liter csapvizet. 5. Töltse fel a víztartályt, de ügyeljen arra, hogy a víz ne töltõdjön túl. Ha ez megtörténne, távolítsa el a fölösleges vizet. 6. Csavarja vissza és szorítsa meg jól a víztartály fedelét, dugja vissza a gõzállomást és kapcsolja be. 7. Várjon egy pár percig, hogy a víztartály felmelegedjen. A gõzállomás és a vasaló akkor áll készen a használatra, ha mind a termosztát lámpa, mind a gõzjelzõ lámpa kikapcsol.

18 7 - A GÕZÁLLOMÁS KARBANTARTÁSA Tisztítás elõtt gyõzõdjön meg róla, hogy a gõzállomás ki van-e húzva, és hogy a vasaló talpa és a vasaló tartója kihûlt-e már. A talp vagy a víztartály tisztításához ne használjon tisztítószert vagy vízkõoldót. Sohase tartsa a vasalót vagy az alapegységet vízcsap alá. A vasalót ne tegye fém tartóra, mert az megrongálhatja. A vasalót mindig az alapegységen lévõ tartóra helyezze: az csúszásgátló párnázattal van ellátva, és úgy van kialakítva, hogy ellenálljon a magas hõmérsékletnek. A vasaló talpát: rendszeresen tisztítsa le nedves, nem fémbõl készült mosogatókendõvel. Az alapegységet: a mûanyag részeket rendszeresen tisztítsa le puha ruhával. 8 - A VÍZTARTÁLY KIÖBLÍTÉSE LEGYEN KÖRÜLTEKINTÕ: A víztartály élettartamának megnövelése és a vízkõlerakódás megakadályozása érdekében nagyon fontos, hogy körülbelül minden tizedik használat után öblítse ki a víztartályt. Ha a használt víz kemény, akkor ezt gyakrabban tegye meg. A víztartály kiöblítéséhez ne használjon vízkõoldót, mert az megrongálhatja a víztartályt. 1. Ellenõrizze le, hogy a gõzállomás már hideg és több mint 1 órája ki van húzva. 2. Egy kancsóból öntsön ¾ liter vizet a víztartályba (az alapegységben). 3. Pár másodpercig rázza meg az alapegységet, majd egy megfelelõ edény fölött ürítse ki teljesen. A legjobb eredmény úgy érhetõ el, ha ezt a mûveletet megismétli. 9 - A GÕZÁLLOMÁS TÁROLÁSA 1. A be/ki kapcsoló megnyomásával (a modelltõl függõen) kapcsolja ki a gõzállomást. 2. Húzza ki a gõzállomást az aljzatból. 3. Tegye a vasalót a tartóra. 4. Hagyja a vasalót (és a vasaló tartót) 30 percig hûlni. Most már elteheti a gõzállomást.

19 10 - BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK A gõzállomás elektromos berendezés. Azt normál körülmények között kell használni. Csak otthoni használat célját szolgálja. A gõzállomás kétféle biztonsági rendszerrel rendelkezik: - Nyomáscsökkentõ szelep, ami mûködési rendellenesség esetén kiengedi a fölösleges gõzt. - Túlmelegedés elleni biztosíték, ami védi a berendezést a túlmelegedéstõl. A gõzállomást mindig: és 240 V közötti feszültségû hálózatra csatlakoztassa. A nem megfelelõ feszültség javíthatatlan károsodást idézhet elõ a berendezésben, és érvényteleníti a garanciát. - Földelt aljzatba dugja be. Amennyiben hosszabbítót használ, gyõzõdjön meg róla, hogy az megfelelõ áramerõsségû és földelt-e (10A) és hogy nincs-e összetekeredve. A hálózati kábel vagy a vasalót az alapegységgel összekötõ gõzvezeték megrongálódása esetén, azokat a kárveszély vagy a sérülésveszély elhárítása érdekében cseréltesse ki a hivatalos márkaszervizben. Legyen körültekintõ: A vasaló talpa és a gõzállomás vasaló tartója nagyon felmelegedhet, és égési sérülést okozhat: sohase érintse meg ezeket a részeket. A berendezés olyan gõzt bocsát ki, amely égési sérülést okozhat. Óvatosan használja a vasalót, különösen akkor, amikor a függõleges gõzölõs vasalás funkciót használja. A gõzállomást mindig tartsa távol a gyermekektõl. A berendezést sohase hagyja felügyelet nélkül: - amikor az rá van csatlakoztatva a hálózati áramra, - amíg teljesen le nem hûlt (kb. 1 óra). Mindig húzza ki a berendezést: - mielõtt kiöblíti a víztartályt, - mielõtt kitisztítja a gõzállomást, - minden egyes használat után. A víztartály fedelének lecsavarása elõtt mindig gyõzõdjön meg a következõkrõl: - a gõzállomás lehûlt (több mint 1 órája ki van húzva), - vagy a víztartályban nincs gõznyomás (a vasalóból a gõzszabályozó gomb megnyomása esetén nem jön több gõz). A víztartály fedelét sohase próbálja meg lecsavarni addig, amíg a víztartály használatban van: a nagy gõznyomás sérülést okozhat. Legyen óvatos: Ha a víztartály fedele leesik vagy megütõdik, cseréltesse ki a hivatalos márkaszervizünkkel, mert lehet, hogy megrongálódott. A Gõzállomást sohase tegye vízbe vagy más folyadékba. Sohase tartsa csap alá. A víztartályt az öblítés közben sohase töltse fel közvetlenül a csapból. Ha a berendezés leesik, erõs ütést kap vagy nem mûködik megfelelõen, ne szerelje szét: a veszélyek elkerülése érdekében küldje el a hivatalos márkaszervizünknek. A berendezés kizárólag házi használatra tervezték. Iparszerû alkalmazás, nem megfelelõ használat vagy az utasítások be nem tartása esetén a TEFAL semmilyen felelõsséget nem vállal, és a garancia érvényét veszti.

20 11 - VALAMILYEN PROBLÉMÁJA VAN? Probléma Lehetséges okok Megoldások Víz folyik ki a vasalótalp nyílásain. A víztartály túl van töltve. Ne töltse teljesen fel a víztartályt. A termosztát nem mûködik, a hõmérséklet mindig túl alacsony. Forduljon a hivatalos márkaszervizhez. Azelõtt használta a gõzszabályozó gombot, mielõtt a vasaló eléggé felmelegedett volna. A gõzszabályozó gomb használata elõtt várja meg, amíg a termosztát lámpája kialszik. A gõzszabályozó túl alacsony hõmérsékleten használja. Gyõzõdjön meg róla, hogy a termosztát szabályozója a színes sávon belül van-e. Víz csapódott ki a csövekben, mert elõször használja a gõzt, vagy hosszabb ideig nem használta azt. A vasalódeszkától elfelé tartva nyomja meg a gõzszabályozó gombot, amíg a vasaló gõzt nem bocsát ki. Fehér lé folyik ki a vasalótalp nyílásain. A víztartályban vízkõ rakódott le, mert nem öblítette ki rendszeresen. Minden 10. használat után öblítse ki a víztartályt (lásd a 9. fejezetet). Kemény víz esetén ezt gyakrabban tegye meg. Barna lé folyik ki a vasalótalp nyílásain, és összefoltozza az anyagot. Vegyi vízkõoldót használt vagy valamilyen adalékanyag van a vasaláshoz használt vízben. Sohase tegyen ilyen jellegû anyagot a víztartályba (lásd a használandó vízre vonatkozó javaslatokat). A vasaló talpa koszos vagy barna, és összefoltozza az anyagot Túl magas hõmérsékleten vasal. Lásd a hõmérséklet szabályozó beállítására vonatkozó javaslatokat. A ruhák nem lettek megfelelõen kiöblítve, vagy keményítõt használt. A víztartály üres. A víztartály még nem áll készen a mûködésre. Sohase szerelje szét a vasalót: mindig vigye el a hivatalos márkaszervizbe. HELPLINE: A keményítõt mindig a vasalandó anyag hátoldalára kell permetezni. Nincs gõz vagy kevés a gõz. Töltse fel a víztartályt. A bekapcsolás után várja meg, amíg gõzjelzõ lámpa ki nem alszik (kb. 8 perc elteltével) Gõz szökik ki a víztartály A fedél nincs jól visszacsavarva. Csavarja vissza a fedelet. fedelénél. A fedél tömítése megsérült. Cserélje ki a fedél tömítését (a póttömítés a Gõzállomás dobozában található). Gõz szökik ki a berendezés alatt. A berendezés meghibásodott. Ne használja tovább a Gõzállomást, és forduljon a hivatalos márkaszervizhez.

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR GYÁRTÓ: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKÁCIÓK e-atland 5.0 MTB modell. Váz: slumínium keverék 6061

Részletesebben

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry Tef-Veille bébé CzSk 10-03 25/03/08 14:28 Page 1 Jednotlivá vyobrazení jsou urãena pouze k ilustraci vlastností va í dûtské chûviãky a neodráïejí skuteãnou realitu. Spoleãnost TEAL SAS si vyhrazuje právo

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ OK 610 W OK 610 X CZ POKYNY K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A POUŽÍVÁNÍ ODSAVAČE SK POKYNY K INŠTALÁCII, ÚDRŽBE A POUŽÍVANIU ODSÁVAČA HUN ELSZÍVÓBERENDEZÉS BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

e * f * b3.1 b3.2 / C/H A/D* E *

e * f * b3.1 b3.2 / C/H A/D* E * b b b b. d c e f g g g g b. a a a a g4 h C/H a4 A/D G E i i- i- i- i- i4 j j j j k k i i5 k m m m l m m7- m7- m8m7 m6 m5 n m4 o b,c,d,e,f, g,h,i,j,k, m,n,o.. 0 0 stop 0 0... 4... 4. 4. 4. e 4 d c 5. 5.

Részletesebben

BEJUBLAD HYLLAD CZ HU

BEJUBLAD HYLLAD CZ HU BEJUBLAD HYLLAD CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 8 Popis spotřebiče 8 Před prvním použitím 9 Denní používání 9 Funkce hodin 11 Použití příslušenství

Részletesebben

PÁRAMENTESÍTŐ DH-301

PÁRAMENTESÍTŐ DH-301 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c PÁRAMENTESÍTŐ DH-301 TISZTELT VÁSÁRLÓ! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Frigider cu congelator ENB34233W 2 electrolux OBSAH Electrolux.

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

Powerful Solutions TM

Powerful Solutions TM Powerful Solutions TM Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-74 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu PV9605(N) PV1205(B)(N) PV1405(N) PV1805(C)(N) 2 3 4 SLOVENČINA Použitie

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

Sporák Tűzhely Sporák

Sporák Tűzhely Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 28 Sporák Tűzhely Sporák ZCE560N Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 6 Varná deska Denní používání

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Notice FTD - Tefal 20 langues 24/01/06 14:48 Page 1 ULTRAGLISS LEASYCORD D FR NL E P I DK S N FIN GR PL CZ SK SLO HR RO BG H SR

Notice FTD - Tefal 20 langues 24/01/06 14:48 Page 1 ULTRAGLISS LEASYCORD D FR NL E P I DK S N FIN GR PL CZ SK SLO HR RO BG H SR Notice FTD - Tefal 20 langues 24/01/06 14:48 Page 1 ULTRAGLISS LEASYCORD D FR NL E P I DK S N FIN GR PL CZ SK SLO HR RO BG H SR Notice FTD - Tefal 20 langues 24/01/06 14:48 Page 2 1 2 4 3 5 6 7 8 9 10

Részletesebben

IH20. Inhalátor. Inhalátor Használati utasítás... 32-46. Inhalátor. Inhalator Instrucţiuni de utilizare... 47-64. Návod k použití...

IH20. Inhalátor. Inhalátor Használati utasítás... 32-46. Inhalátor. Inhalator Instrucţiuni de utilizare... 47-64. Návod k použití... IH20 CZ SK Inhalátor Návod k použití...2-16 Inhalátor Návod na používanie... 17-31 Inhalátor Használati utasítás... 32-46 Inhalator Instrucţiuni de utilizare... 47-64 Service: CZ Tel.: 239 014 121 Tel.

Részletesebben

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TEFAL CLASSIC VITALY http://hu.yourpdfguides.com/dref/3251469

Az Ön kézikönyve TEFAL CLASSIC VITALY http://hu.yourpdfguides.com/dref/3251469 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para el uso Instrukcje użytkowania

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Popis spotřebiče _ 4 Provoz 5 Při prvním použití _ 5 Denní používání

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C366-CZ-SK-PL-H 03/2011

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C366-CZ-SK-PL-H 03/2011 ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C366-CZ-SK-PL-H 03/2011 Překlad originálních pokynů Obsah Návod k použití...2 Bezpečnost

Részletesebben

AJ 3940 CD Clock Radio

AJ 3940 CD Clock Radio CLOCK RADIO AJ3940 COMPACT DISC 24 HRS RESET AJ 3940 CD Clock Radio REPEAT ALARM PUSH OPEN RADIO TRACK SELECT BUZZER IN PLAY WEEKEND SLEEPER DBB 870 155 88 830 175 92 800 200 225 1000 96 100 255 1300 104

Részletesebben

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic 2-189-280-11(1) Čtečka paměťových karet pouze pro Hi-MD walkman Čítačka pamäťových kariet určená len pre Hi-MD Walkman Czytnik kart pamięci (tylko do odtwarzaczy Hi-MD Walkman) Memóriakártya olvasó (csak

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

511888-09 SK EM1. www.blackanddecker.eu

511888-09 SK EM1. www.blackanddecker.eu 511888-09 SK EM1 www.blackanddecker.eu 2 17 16 20 15 14 13 B 7 8 13 18 19 8 C D 3 SLOVENČINA Ďakujeme Vám, že ste si zvolili výrobok Black & Decker. Dúfame, že vám tento prístroj bude slúžiť mnoho rokov.

Részletesebben

509111-69 CZ/SK DC010

509111-69 CZ/SK DC010 509111-69 CZ/SK DC010 2 3 CZ RADIOPØIJÍMAÈ Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí spoleènosti DEWALT. Roky zkušeností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace vytvoøily ze spoleènosti DEWALT jednoho z nejspolehlivìjších

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

www.blackanddecker.eu VB1600 VB1630 VB1710 VB1740 VB1820 VB1850 VB2050 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-78 SK

www.blackanddecker.eu VB1600 VB1630 VB1710 VB1740 VB1820 VB1850 VB2050 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-78 SK www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-78 SK VB1600 VB1630 VB1710 VB1740 VB1820 VB1850 VB2050 2 3 4 5 6 7 SLOVENČINA Použitie výrobku Váš vysávač Black & Decker je určený

Részletesebben

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 65 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 65 Kezelőlap... 65 Professzionális vasaló... 65 Háztartási vasaló... 65 ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

11a 11b 21* 18 19* 12* 13* 14a* 14b* 23* 24* 20* 25* 17a* 26* 17b* 17c* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01. Ref: WB3051.20-30-40

11a 11b 21* 18 19* 12* 13* 14a* 14b* 23* 24* 20* 25* 17a* 26* 17b* 17c* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01. Ref: WB3051.20-30-40 902975/01 40/11 C O M P A C T 11a 11b 3* 2 9 10 4 5 7b 8 10 12 7a 1a 1b 6 22 13* 12* 14a* 14b* 18 19* 21* 23* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01 24* 15 16 20* 25* 17a* 17b* 17c* 26* Ref: WB3051.20-30-40 1 1

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

BR 1100S, BR 1300S. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 1/06 revised 11/08 FORM NO. 56041632.

BR 1100S, BR 1300S. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 1/06 revised 11/08 FORM NO. 56041632. BR 1100S, BR 1300S Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Models: 56413006(BR 1100S), 56413007(BR 1100S C / w/sweep system), 56413889(OBS / BR 1100S C / w/o sweep system)

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

Flash HVL-F43M 4-463-175-41(1) Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrucţiuni de utilizare. Instrukcja obsługi

Flash HVL-F43M 4-463-175-41(1) Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrucţiuni de utilizare. Instrukcja obsługi 4-463-175-41(1) Flash Návod na obsluhu Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Instrukcja obsługi SK HU RO PL 2013 Sony Corporation Printed in China HVL-F43M Pred používaním tohto výrobku si, prosím,

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085

Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085 Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép. Ez pedig problémákat

Részletesebben

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou CZ Návod k obsluze ICF-SW35 Sony Corporation 2000 Vyti tûno v âeské republice 3 Displej POWER ON/OFF ENTER/CLOCK TUNE/SCAN/TIME SET T, t + DC IN 4.5 V Bateriový

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

KlÍMABERENDEZÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

KlÍMABERENDEZÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KlÍMABERENDEZÉS Kérjük, mielõtt szobai klímaberendezését felszerelné és üzembe helyezné, gondosan és alaposan olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet. TYPE : FALRA SZERELT KIVITEL

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 492 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

Használati utasítás. Távirányítós autóriasztó rendszer Dvojzónový autoalarm s diaľkovým ovládaním. Uživateľská príručka

Használati utasítás. Távirányítós autóriasztó rendszer Dvojzónový autoalarm s diaľkovým ovládaním. Uživateľská príručka Távirányítós autóriasztó rendszer Dvojzónový autoalarm s diaľkovým ovládaním Termékkód / Kód produktu: 55076 CA011 i Használati utasítás Uživateľská príručka HU Használati utasítás Doboz tartalma 1db központi

Részletesebben

MODEL: DRY 300 PLASTIK DRY 400 PLASTIK DRY 500 SACIA PLASTIK

MODEL: DRY 300 PLASTIK DRY 400 PLASTIK DRY 500 SACIA PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

1800118683 GV52XX TEFAL:110x154 22/02/10 12:15 Page C1

1800118683 GV52XX TEFAL:110x154 22/02/10 12:15 Page C1 1800118683 GV52XX TEFAL:110x154 22/02/10 12:15 Page C1 GB p. 4-8 D p. 9-13 F p. 14-18 NL p. 19-23 E p. 24-28 P p. 29-33 I p. 34-38 DK p. 39-43 N p. 44-48 S p. 49-53 FIN p. 54-58 TR p. 59-65 GR p. 66-70

Részletesebben

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv CZ SK H Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/ Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 592 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

FlexCare+ 900+ series. Register your product and get support at www.philips.com/welcome

FlexCare+ 900+ series. Register your product and get support at www.philips.com/welcome FlexCare+ 900+ series Register your product and get support at www.philips.com/welcome Sonicare 900+ Series CZE SVK HUN +sanitizer.indd 1 23.08.12 21:41 2 1 Obsah balení může být odlišný dle zakoupeného

Részletesebben

MELEGLEVEGŐS HAJFORMÁZÓ HR-314

MELEGLEVEGŐS HAJFORMÁZÓ HR-314 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c MELEGLEVEGŐS HAJFORMÁZÓ HR-314 TISZTELT VÁSÁRLÓ! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú szépségápolási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki

Részletesebben

AE9C25A WATER PUMP 250W 7-10 11-15. CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6. H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas

AE9C25A WATER PUMP 250W 7-10 11-15. CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6. H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas AE9C25A WATER PUMP 250W CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6 SK PONORNÉ ČERPADLO - Návod na obsluhu 7-10 H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas 11-15 RO POMPĂ DE APA CURATA - Instructiuni de

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

Hojdacie ležadlo Elepaloo / Přenosné houpátko Elepaloo / Elepaloo hintaszék

Hojdacie ležadlo Elepaloo / Přenosné houpátko Elepaloo / Elepaloo hintaszék Hojdacie ležadlo Elepaloo / Přenosné houpátko Elepaloo / Elepaloo hintaszék 7130 DÔLEŽITÉ! USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POTREBY! STN EN 12790:2009 DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ ČSN EN 12790:2009 FONTOS!

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER Gôzölôs vasaló kerámia bevonatú talppal SI-9400 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés

Részletesebben

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Kombinált tűzhely Használati és beszerelési utasítás Kuchnia gazowo-elektryczna Instrukcja obsługi i instalacji U104700-01 CEŠTINA 4 MAGYAR 20 POLSKI

Részletesebben

Konyhabútor Beépítés és használat. instalace a použití K3C55/R

Konyhabútor Beépítés és használat. instalace a použití K3C55/R Konyhabútor Beépítés és használat sporák instalace a použití àïàðàò Óïîçîðåœà sporák instalace a použití KC/R HU CZ SB SK Konyhabútor multifunkciós tûzhely sütési programmal Használati útmutató Sporák

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben

BA 625, BA 725, BA 825

BA 625, BA 725, BA 825 BA 625, BA 725, BA 825 Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Nilfisk Models: 56315800(625), 56315801(725) 56315802(725C), 56315803(825) 1/07 revised 10/08 FORM NO.

Részletesebben

47635IP. Sporák Sporák. Návod k použití Návod na použitie

47635IP. Sporák Sporák. Návod k použití Návod na použitie 47635IP Sporák Sporák Návod k použití Návod na použitie 2 Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu velmi oblíbíte. Electrolux si klade

Részletesebben

Útmutató az alkalmazás elindítására

Útmutató az alkalmazás elindítására Útmutató az alkalmazás elindítására NÁVOD NA SPUSTENIE APLIKÁCIE A PC- re VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK A hardverre vonatkozó követelmények a JasPCP-HU alkalmazás működésére jelenleg a piacon kereskedelmi forgalomban

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 02/12 (2) 9099346000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234

Részletesebben

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 Mosógép Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 1 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép.

Részletesebben

Aquamatic 1000 TMET mosógép

Aquamatic 1000 TMET mosógép FIGYELEM! HASZNÁLATI UTASÍTÁS A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT! Aquamatic

Részletesebben

Vasaló gőzállomással. Használati útmutató és jótállási jegy Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 62194FV01XII02

Vasaló gőzállomással. Használati útmutató és jótállási jegy Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 62194FV01XII02 Vasaló gőzállomással Használati útmutató és jótállási jegy Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 62194FV01XII02 Kedves Vásárlónk! Új, gőzállomással rendelkező vasalójának köszönhetően könnyen megy majd a vasalás.

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

CS HOTLINE : CZ : 731 010 111. SK ZÁKAZNĺCKA LINKA : SK : 233 595 224. HU ÜgyféLSZoLgÁLAt : HU : (1) 8018434 567. www.krups.com

CS HOTLINE : CZ : 731 010 111. SK ZÁKAZNĺCKA LINKA : SK : 233 595 224. HU ÜgyféLSZoLgÁLAt : HU : (1) 8018434 567. www.krups.com CS HOTLINE : CZ : 731 010 111 CS A SK ZÁKAZNĺCKA LINKA : SK : 233 595 224 SK G 1 HU ÜgyféLSZoLgÁLAt : HU : (1) 8018434 567 ESPRESSERIA AUTOMATIC HU SERIE EA80 EA81 B L 2 C D W E X F 1 2 0A21059 www.krups.com

Részletesebben

Köszönjük, hogy a MOULINEX háztartási robotgép termékcsaládjának készülékére esett a választása, melyet különféle ételek kizárólag otthoni, beltéri elkészítésére fejlesztettünk ki. TERMÉKLEÍRÁS a - Motorblokk

Részletesebben

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM

05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM 05099-hu.fm5 Page 51 Wednesday, January 3, 2001 3:14 PM TARTALOMJEGYZÉK A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A MOSÓGÉP LEÍRÁSA GYERMEKBIZTONSÁG A MOSNIVALÓ

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVL 109 Összefoglalás Üzembehelyezés, 62-63 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 62 Víz és elektromos csatlakozás, 62-63 Elsõ mosási ciklus, 63 Mûszaki adatok, 63 Mosógép

Részletesebben

Ultrahangos Párásító Készülék GYVH21 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ultrahangos Párásító Készülék GYVH21 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ultrahangos Párásító Készülék GYVH21 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Általános leírás Otthonunk megfelelő páratartalmának biztosítása egészségünk

Részletesebben

1800130954_EP9870D0_DERMA_PERFECT_118 x 118 23/07/13 14:39 Page1. DERMA PERFECT Pro Precision

1800130954_EP9870D0_DERMA_PERFECT_118 x 118 23/07/13 14:39 Page1. DERMA PERFECT Pro Precision 1800130954_EP9870D0_DERMA_PERFECT_118 x 118 23/07/13 14:39 Page1 DERMA PERFECT Pro Precision 1800130954_EP9870D0_DERMA_PERFECT_118 x 118 23/07/13 14:40 Page68 68 OBSAH I- Úvod...str. 68 II- Bezpečnost...str.

Részletesebben

Használati útmutató. IN 3829 VibroGym insportline TULIPE

Használati útmutató. IN 3829 VibroGym insportline TULIPE Használati útmutató IN 3829 VibroGym insportline TULIPE 1 Köszönjük, hogy vibromasszázs berendezésünk vásárlása mellett döntött. A berendezés első használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

Használati útmutató beépíthető sütőhöz

Használati útmutató beépíthető sütőhöz Használati útmutató beépíthető sütőhöz használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Bízunk benne, hogy a megvásárolt háztartási készülék megfelel majd elvárásainak. Ennek érdekében kérjük

Részletesebben

DutyMax hidraulikus festékszórók

DutyMax hidraulikus festékszórók Használat DutyMax hidraulikus festékszórók 3A2455A HU - Kizárólag professzionális használatra - - Európában nem engedélyezett a használata robbanékony légterû helyeken - Típusok: 24M054 (EH200DI), 24M055

Részletesebben

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25 EN PL Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 5 SK CS UK RO Akumulátorové prerezávacie Akumulátorové zahradnické acumulator NÁVOD

Részletesebben