BA 625, BA 725, BA 825

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BA 625, BA 725, BA 825"

Átírás

1 BA 625, BA 725, BA 825 Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Nilfisk Models: (625), (725) (725C), (825) 1/07 revised 10/08 FORM NO A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar

2 A-2 / SLOVENSKY OBSAH Strana Úvod... A-3 Diely a servis... A-3 Továrenský štítok... A-3 Vybalenie zariadenia... A-3 Upozornenia a výstrahy... A-4 Oboznámenie sa so zariadením...a-6 A-7 Ovládací panel... A-8 Príprava zariadenia na používanie Akumulátory... A-9 Inštalácia kief... A-10 Naplnenie nádrže s roztokom... A-11 Inštalácia stierača... A-11 Systém s čistiacim prostriedkom (EDS )...A-12 A-13 Prevádzka zariadenia Mokré čistenie...a-14 A-15 Mokré vysávanie...a-14 A-15 Po použití zariadenia... A-16 Plán údržby zariadenia... A-16 Servis motora vysávača... A-16 Mazanie zariadenia... A-16 Údržba Nabíjanie akumulátorov (Mokré)... A-17 Nabíjanie akumulátorov (Gél)... A-17 Servis stierača... A-18 Úprava stierača... A-18 Servis spínačov záchytného zásobníka... A-19 Úprava výšky obruby diskovej plošiny... A-20 Odstraňovanie problémov Vypínanie ističov... A-21 Nedostatočné nasávanie vody... A-21 Nedostatočná činnosť stierača... A-21 Vírivé značky... A-21 Žiadny prietok roztoku... A-21 Zdvíhanie plošiny počas čistenia (cylindrické modely)... A-21 Žiadny Prietok Čistiaceho Prostriedku (EDS )... A-21 Technické údaje... A-22 A-2 - FORM NO BA 625, BA 725, BA 825

3 SLOVENSKY / A-3 ÚVOD Táto príručka vám umožní dokonale využiť automatické čistiace/sušiace zariadenie Nilfisk. Predtým než začnete zariadenie používať, dôkladne si prečítajte túto príručku. Poznámka: Čísla napísané tučným písmom v zátvorkách označujú položku vyobrazenú na stranách 6-8 (pokiaľ nie je uvedené inak). Tento výrobok je určený len na komerčné používanie. DIELY A SERVIS Opravy na zariadení by malo vykonávať autorizované servisné centrum Nilfisk, ktoré zamestnáva odborne vyškolený servisný personál a disponuje originálnymi náhradnými dielmi a príslušenstvom spoločnosti Nilfisk. V prípade potreby opráv alebo servisného zásahu sa obráťte na spoločnosť Nilfisk. Pri kontaktovaní nezabudnite, prosím, uviesť model a sériové číslo zariadenia. (Upozornenie pre dílerov: sem nalepte servisný štítok.) TOVÁRENSKÝ ŠTÍTOK Číslo modelu a Sériové číslo sú uvedené na továrenskom štítku, ktorý sa nachádza v priestore pre akumulátor. Tieto informácie sú potrebné pri objednávaní náhradných dielov zariadenia. Do nižšie uvedeného priestoru si, prosím, poznačte číslo modelu a sériové číslo pre prípad budúcej potreby. Model Sériové číslo VYBALENIE ZARIADENIA Po doručení zariadenia dôkladne skontrolujte prepravný obal a zariadenie, či na nich nedošlo k poškodeniu. Ak je poškodenie zjavné, uschovajte prepravný obal, aby ho bolo možné podrobiť kontrole. Za účelom registrácie škody sa v čo najkratšom čase spojte s Oddelením služieb zákazníkom spoločnosti Nilfisk. Po odstránení prepravného kartónu odrežte plastové popruhy a odstráňte drevené bloky vedľa kolies. Pri presune zariadenia z palety na povrch použite šikmú plochu (rampu). FORM NO BA 625, BA 725, BA A-3

4 A-4 / SLOVENSKY UPOZORNENIA A VÝSTRAHY SYMBOLY Spoločnosť Nilfisk používa na označenie potenciálne nebezpečných situácií nižšie uvedené symboly. Tieto informácie si vždy dôkladne prečítajte a vykonajte všetky potrebné kroky na ochranu osôb a majetku. NEBEZPEČENSTVO! Tento symbol sa používa na varovanie pred okamžitým rizikom, ktoré by mohlo spôsobiť vážne zranenia osôb alebo smrť. VÝSTRAHA! Tento symbol sa používa na označenie situácie, ktorá by mohla spôsobiť vážne zranenia osôb. UPOZORNENIE! Tento symbol označuje situáciu, ktorá by mohla spôsobiť menej závažné zranenia osôb, poškodenie zariadenia, alebo iného majetku. Pre použitím zariadenia si vždy prečítajte všetky príslušné pokyny. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Súčasťou príručky sú aj Špecifické upozornenia a Výstrahy, ktoré varujú pred potenciálnym poškodením zariadenia alebo úrazom. VÝSTRAHA! * Toto zariadenie môžu používať len správne a riadne vyškolené a oprávnené osoby. * Ak ste so zariadením na šikmej ploche alebo v stúpaniach, vyvarujte sa náhlych zastavení. Vyvarujte sa náhlych ostrých zatočení. Ak so zariadením idete dole kopcom, zariadenie riaďte pomalou rýchlosťou. Zariadenie čistite iba ak je umiestnené na šikmej ploche (rampe). * Zariadenia vydávajúce iskry, plameň a dymiace zariadenia neuchovávajte spolu s akumulátormi. V priebehu bežnej prevádzky sa výbušné plyny odvetrávajú. * Pri nabíjaní akumulátorov vzniká vysoko výbušný vodíkový plyn. Akumulátor nabíjajte len v dobre vetraných priestoroch mimo dosahu otvoreného plameňa. Pri nabíjaní akumulátorov nefajčite. * Ak pracujete v blízkosti elektrických komponentov, odložte všetky šperky a bižutériu. * Predtým, než budete vykonávať servis elektrických komponentov, zariadenie vypnite pomocou hlavného vypínania (poloha 0) a odpojte akumulátory. * Nikdy nepracujte pod zariadením bez toho, aby ste predtým zariadenie nezaistili bezpečnostnými blokmi alebo stojanmi. * V blízkosti zariadenia nepoužívajte horľavé čistiace prostriedky a zariadenie nepoužívajte v priestoroch kde sa vyskytujú takéto čistiace prostriedky alebo iné horľavé kvapaliny. * Toto zariadenie nečistite pomocou tlakového čističa. * Toto zariadenie nepoužívajte na rampách alebo v sklonoch s vyššou než 2-percentnou stúpavosťou. * Používajte len kefy dodané so zariadením alebo tie, ktoré sú uvedené v prevádzkovej príručke. Používanie iných kief môže ohroziť bezpečnosť. UPOZORNENIE! * Toto zariadenie nie je schválené na používanie na verejných cestách alebo komunikáciách. * Toto zariadenie nie je vhodné na vysávanie nebezpečného prachu. * Pri používaní rozrývacích diskov a brúsnych kameňov buďte opatrní. Spoločnosť Nilfisk nezodpovedá za žiadne povrchové škody spôsobené rozrývačmi alebo brúsnymi kameňmi. * Pri prevádzkovaní tohto zariadenia sa ubezpečte, že nedochádza k ohrozeniu tretích osôb - najmä detí. * Predtým, než budete vykonávať akékoľvek servisné činnosti si pozorne prečítajte všetky inštrukcie týkajúce sa konkrétnej servisnej činnosti. * Zariadenie neponechávajte bez dozoru bez toho, aby ste predtým nevypli zapaľovanie (O), nevytiahli zo zariadenia kľúč a nezabezpečili zariadenie proti pohybu. * Predtým, než budete vymieňať kefy a pred otvorením akéhokoľvek prístupového panela prepnite vypínač zariadenia do polohy OFF (O) a vytiahnite kľúč. * Dbajte, aby sa do pohyblivých častí zariadenia nezachytili vlasy, šperky alebo voľné oblečenie. * V prípade prevádzkovania tohto zariadenia pri teplotách pod bodom mrazu buďte opatrní. Voda v roztoku, v záchytných zásobníkoch, v zásobníkoch s čistiacim prostriedkom, alebo v hadicovom systéme by mohla zmrznúť, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu ventilov a spojovacích dielov. Zariadenie vyplachujte s roztokom určeným na umývanie predných skiel. * Predtým, než sa zariadenie zabalí do prepravného obalu, je potrebné vybrať akumulátory. Akumulátory likvidujte bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi environmentálnymi predpismi. * Zariadenie nepoužívajte na svahoch presahujúcich stúpavosť uvedenú na zariadení. * Predtým, než budete zariadenie používať, ubezpečte sa, že všetky dvere a kryty sú v polohách uvedených v prevádzkovej príručke. * Ďalšie špecifické výstrahy týkajúce sa akumulátorov sú uvedené v produktovej príručke OEM pre nabíjačku akumulátorov. TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE A-4 - FORM NO BA 625, BA 725, BA 825

5 SLOVENSKY / A-5 FORM NO BA 625, BA 725, BA A-5

6 A-6 / SLOVENSKY OBOZNÁMENIE SA SO ZARIADENÍM Pri čítaní tejto príručky občas natrafíte na číslo vytlačené tučným písmom, alebo v zátvorkách - príklad: (2). Tieto čísla odkazujú na položku vyobrazenú na tejto strane (pokiaľ nie je uvedené inak). V prípade, že potrebujete zistiť umiestnenie konkrétnej položky, ktorá sa v texte spomína, prečítajte si uvedenú stranu. POZNÁMKA: Podrobné vysvetlenie každej položky vyobrazenej na ďalších 3 stranách je uvedené v servisnej príručke. 1 Otvor pre naplnenie roztoku 2 Ovládacia rukoväť operátora 3 Držiaky fliaš 4 Obrazovka vstupného otvoru sacieho motora 5 Kryt záchytného zásobníka 6 Kryt prístupu ku kazete s čistiacim prostriedkom (EDS) 6a Kazeta s čistiacim prostriedkom (platí len pre modely EDS) 7 Čistiaca plošina 8 Obruba čistiacej plošiny 9 Nárazník čistiacej plošiny 10 Hnacie koleso 11 Roztokový filter 12 Sústava stierača 13 Uzatvárací roztokový ventil A-6 - FORM NO BA 625, BA 725, BA 825

7 OBOZNÁMENIE SA SO ZARIADENÍM 14 Výpustná roztoková hadica/indikátor hladiny 15 Páka na zdvihnutie/spustenie stierača 16 Zabudovaná nabíjačka akumulátorov (netvorí súčasť všetkých modelov) 17 Istič pohonu kolies 18 Istič ovládacieho okruhu 19 Poistka radlice stierača 20 Montážna krídlová matica stierača 21 Nastavovací regulátor stierača 22 Výpustná hadica záchytného zásobníka 23 Násypný kôš na nečistoty (platí len pre cylindrické modely) 24 Vodiaca klapka (platí len pre cylindrické modely) SLOVENSKY / A-7 25 Konektor zväzku akumulátorov (platí len pre modely bez zabudovanej nabíjačky) 25a Konektor zväzku akumulátorov (platí len pre modely so zabudovanou nabíjačkou) 26 Napínací popruh radlice stierača 27 Zarovnávacie čapy radlice stierača 28 Hadica záchytného zásobníka 29 Ovládací panel 30 Tlačidlo pohonu 31 Ovládací regulátor rýchlosti 32 Vypínač vysávania 33 Predĺžený čistiaci filter (voliteľné) 34 Roztokové potrubie (platí len pre cylindrické modely) FORM NO BA 625, BA 725, BA A-7

8 A-8 / SLOVENSKY OBOZNÁMENIE SA SO ZARIADENÍM A B C D E F G H I Kľúčový prepínač (hlavný vypínač) Roztokový spínač Spínač vysávania Zobrazovací panel D1 Indikátor prietoku roztoku D2 Indikátor porúch D3 Merač času prevádzky zariadenia (v hodinách) D4 Indikátor EDS D5 Indikátor akumulátora D6 Indikátor tlaku čistenia D7 Indikátor NAPLNENIA záchytného zásobníka D8 Indikátor slabého akumulátora Spínač externej trubice (voliteľná položka nainštalovaná dílerom) Systém s čistiacim prostriedkom (platí len pre modely EDS) Predĺžený systém čistenia (voliteľná položka nainštalovaná dílerom) Čistenie VYPNUTÉ Čistenie ZAPNUTÉ D8 D7!! D D3 D4 D5 D2 Ø.4 D1 D6 Normálne Dôkladné Extrémne Normálne Dôkladné Extrémne čistenie čistenie čistenie čistenie čistenie čistenie (raz stlačte) (dvakrát stlačte) (pridržte 5 s) D E C F B G A H I A-8 - FORM NO BA 625, BA 725, BA 825

9 AKUMULÁTORY SLOVENSKY / A-9 Ak sa zariadenie dodáva s nainštalovanými akumulátormi, vykonajte nasledovné kroky: Skontrolujte, či sú akumulátory pripojené k zariadeniu (25 alebo 25a). Zapnite kľúčový prepínač (A) a skontrolujte indikátor akumulátora (D5). Ak je merač plný, akumulátory sú pripravené na použitie. Ak je merač plný menej než spolovice, akumulátory treba pred použitím nabiť. Pozri časť Nabíjanie akumulátorov. DÔLEŽITÉ!: AK JE ZARIADENIE VYBAVENÉ ZABUDOVANOU NABÍJAČKOU AKUMULÁTOROV, POKYNY TÝKAJÚCE SA NASTAVENIA NABÍJAČKY VZHĽADOM NA TYP AKUMULÁTORA SÚ UVEDENÉ V OEM PRODUKTOVEJ PRÍRUČKE (POZRI TABUĽKU). Pozrite si TSBUS , kde sú uvedené algoritmy najnovšej nabíjačky batérií. Ak sa zariadenie nedodáva s nainštalovanými akumulátormi, vykonajte nasledovné kroky: Informácie o odporúčaných akumulátoroch vám podá autorizovaný predajca Nilfisk. Podľa nižšie uvedených pokynov nainštalujte akumulátory. Do zariadenia NEINŠTALUJTE dva 12-voltové akumulátory. V opačnom prípade môže dôjsť k ohrozeniu stability zariadenia. DÔLEŽITÉ!: AK JE ZARIADENIE VYBAVENÉ ZABUDOVANOU NABÍJAČKOU AKUMULÁTOROV, POKYNY TÝKAJÚCE SA NASTAVENIA NABÍJAČKY VZHĽADOM NA TYP AKUMULÁTORA SÚ UVEDENÉ V OEM PRODUKTOVEJ PRÍRUČKE (POZRI TABUĽKU). Pozrite si TSBUS , kde sú uvedené algoritmy najnovšej nabíjačky batérií. VÝSTRAHA! Pri práci s akumulátormi buďte veľmi opatrní. Kyselina sírová môže pri kontakte s pokožkou alebo očami spôsobiť vážne zranenie. Zvnútra akumulátorov sa odvetráva výbušný vodíkový plyn prostredníctvom otvorov vo viečkach článkov akumulátorov. Tento plyn sa môže v dôsledku pôsobenia elektrických iskier alebo otvoreného plameňa vznietiť. Olovené akumulátory neinštalujte do uzatvorenej nádoby alebo puzdra. Vodíkový plyn vznikajúci pri prebíjaní akumulátora sa musí odvetrávať. Pri údržbe akumulátora... * Odložte všetku bižutériu a šperky * Nefajčite * Používajte ochranné okuliare, gumovú zásteru a gumové rukavice * Pracujte len v dobre vetraných priestoroch * Dbajte, aby sa nástroje súčasne nedotýkali viac než jednej svorky akumulátora * Pri výmene akumulátorov VŽDY najskôr odpojte záporný kábel (uzemnenie) - predídete tým tvorbe iskier. * Pri inštalácii akumulátora pripájajte záporný kábel VŽDY ako posledný. UPOZORNENIE! V prípade, že akumulátor nenainštalujete a nepripojíte správne, môže dôjsť k vážnemu poškodeniu elektrických komponentov tohto zariadenia. Inštaláciu akumulátora by mal vykonať zástupca spoločnosti Nilfisk, kvalifikovaný elektrikár, alebo výrobca akumulátora. 1 Vybaľte akumulátory z prepravného obalu a dôkladne ich prezrite, či na nich počas prepravy nedošlo k poškodeniu. Ak poškodenie nastalo, s reklamáciou sa obráťte na prepravcu, ktorý zabezpečoval prepravu akumulátorov, na výrobcu akumulátora. 2 Zariadenie vypnite pomocou hlavného vypínača zapaľovania (A) a vytiahnite kľúč. 3 Odklopte záchytný zásobník do strany (zaistená poloha). Zvnútra priestoru pre akumulátor odpojte káble akumulátora. 4 Zariadenie je skonštruované tak, že disponuje dostatkom káblov na osadenie šiestich 6-voltových akumulátorov. Opatrne zdvihnite akumulátory do priestoru pre akumulátory a nainštalujte ich v súlade s postupom, uvedeným na OBRÁZKU 1. Akumulátory dôkladne zasuňte k zadnej časti zariadenia. 5 Podľa vyobrazenia nainštalujte káble akumulátora. Káble uložte tak, aby sa dali v prípade potreby servisného zásahu ľahko odmontovať uzávery článkov akumulátora. 6 Opatrne dotiahnite skrutku na každej svorke akumulátora tak, aby sa svorka nedala viac dotiahnuť. Dbajte, aby ste svorky nedoťahovali príliš, pretože v prípade servisného zásahu ich bude obtiažne demontovať. 7 Nastriekajte svorky špeciálnym sprejom na svorky (tento prípravok je dostať v mnohých predajniach automobilových súčiastok). 8 Na každú svorku akumulátora umiestnite gumový chránič a pripojte konektor zväzku akumulátorov (25 alebo 25a). OBRÁZOK 1 revised 10/08 FORM NO BA 625, BA 725, BA A-9

10 A-10 / SLOVENSKY INŠTALÁCIA KIEF (DISKOVÝ SYSTÉM) UPOZORNENIE! Predtým než budete vymieňať kefy a pred otvorením akéhokoľvek prístupového panela prepnite vypínač zariadenia do polohy OFF (O) a vytiahnite kľúč. 1 Skontrolujte, či sa čistiaca plošina (7) nachádza v ZDVIHNUTEJ polohe. Skontrolujte, či je vypínač zapaľovania (A) vypnutý (O). 2 Ak používate držiaky vložiek, nainštalujte do nich vložky. 3 Pozri Obrázok 2. Pri montáži kief (AA) (alebo držiakov vložiek) zarovnajte zarážky (BB) na kefe s otvormi na montážnej plošine a pootočením kefu umiestnite na správne miesto (pootočte vonkajší kraj kefy smerom k zadnej časti zariadenia v súlade s vyobrazením (CC)). OBRÁZOK 2 INŠTALÁCIA KIEF (CYLINDRICKÝ SYSTÉM) UPOZORNENIE! Predtým než budete vymieňať kefy a pred otvorením akéhokoľvek prístupového panela prepnite vypínač zariadenia do polohy OFF (O) a vytiahnite kľúč. 1 Skontrolujte, či sa čistiaca plošina nachádza v ZDVIHNUTEJ polohe. Skontrolujte, či je vypínač zapaľovania (A) vypnutý (O). 2 Pozri Obrázok 3. Ak chcete získať prístup ku kefám, uvoľnite čierne nastavovacie skrutky (na každej strane) na vrchnej strane vodiacej klapky (24) a klapku odpojte. Zasuňte kefu na miesto, mierne ju podvihnite, zatlačte a pootočte s ňou, až pokiaľ pevne nezapadne do správnej polohy. Znova nainštalujte sústavu vodiacej klapky. OBRÁZOK 3 A-10 - FORM NO BA 625, BA 725, BA 825

11 SLOVENSKY / A-11 NAPĹŇANIE ZÁSOBNÍKA S ROZTOKOM Do roztokového zásobníka nalejte maximálne 20 galónov (76 l) čistiaceho roztoku. Nenapĺňajte roztokový zásobník nad úroveň 7,5 cm (3 palce) od spodnej časti otvoru pre napĺňanie roztoku (1). Roztok musí byť zmesou vody a príslušnej čistiacej chemikálie. Na štítku nádoby s chemikáliou si prečítajte informácie o riedení. POZNÁMKA: Zariadenia EDS sa môžu používať konvenčným spôsobom (čistiaci prostriedok sa rozmieša v zásobníku), alebo sa môže použiť dávkovací systém čistiaceho prostriedku EDS. Keď používate dávkovanie čistiaceho prostriedku EDS, nemiešajte čistiaci prostriedok v zásobníku - musí sa použiť čistá voda. UPOZORNENIE! Používajte len nepenivé a nehorľavé kvapalné čistiace prostriedky určené na používanie v čistiacich zariadeniach. Teplota vody nesmie presiahnuť 130 stupňov Fahrenheita (54,4 stupňov Celzia) INŠTALÁCIA STIERAČA 1 Pozri Obrázok 4. Zasuňte stierač (12) na montážnu konzolu a dotiahnite montážne skrutky stierača (20). 2 Ku vstupnému otvoru stierača pripojte záchytnú hadicu (28). 3 Spustite stierač nižšie, posuňte zariadenie smerom vpred a nastavte sklon stierača pomocou nastavovacieho regulátora stierača (21) tak, aby sa radlica zadného stierača rovnomerne dotýkala podlahy po celej svojej dĺžke a aby bol ej sklon v súlade s vyobrazením. OBRÁZOK 4 FORM NO BA 625, BA 725, BA A-11

12 A-12 / SLOVENSKY SYSTÉM S ČISTIACIM PROSTRIEDKOM (EDS) - PRÍPRAVA A POUŽÍVANIE VŠEOBECNÉ POKYNY: Ak chcete použiť iný než predtým použitý čistiaci prostriedok, systém sa musí vyčistiť. SERVISNÁ POZNÁMKA: Počas procesu vypúšťania presuňte zariadenie nad podlahový výpust (počas čistenia dôjde k úniku malého množstva čistiaceho prostriedku). Čistenie pri výmene chemikálií: 1 Odpojte a demontujte kazetu na čistiaci prostriedok. 2 Prepnite kľúč zapaľovania (A) do polohy ON a stlačte tlačidlo čistiaceho prostriedku (F) a roztokové tlačidlo (B) a pridržte ich stlačené po dobu najmenej 2 sekúnd. POZNÁMKA: Po aktivovaní sa spustí proces čistenia, ktorý trvá približne 10 sekúnd. Charakteristiku kontroliek systému s čistiacim prostriedkom nájdete na vyobrazení na ďalšej strane. Na vyčistenie systému stačí spravidla použiť jeden čistiaci cyklus. Týždenné čistenie: 1 Odpojte a demontujte kazetu na čistiaci prostriedok. Nainštalujte a pripojte kazetu naplnenú čistou vodou 2 Prepnite kľúč zapaľovania (A) do polohy ON a stlačte tlačidlo čistiaceho prostriedku (F) a roztokové tlačidlo (B) a pridržte ich stlačené po dobu najmenej 2 sekúnd. POZNÁMKA: Po aktivovaní sa spustí proces čistenia, ktorý trvá približne 10 sekúnd. Charakteristiku kontroliek systému s čistiacim prostriedkom nájdete na vyobrazení na ďalšej strane. Na vyčistenie systému stačí spravidla použiť jeden čistiaci cyklus. Keď sa kazeta na čistiaci prostriedok takmer vyprázdni, rozsvieti sa indikátor zobrazovacieho panela (D). Indikátor signalizujúci nízku hladinu čistiaceho prostriedku ostane svietiť dovtedy, kým neuskutočníte anulovanie systému. Po rozsvietení tohto indikátora by sa do kazety mal dať naliať celý galón čistiaceho prostriedku bez toho, aby ste museli sledovať meranie hladiny. POZNÁMKA: Systém anulujte len v prípade, ak je kazeta naplnená. Pri výmene kaziet má signalizácia nízkej hladiny čistiaceho prostriedku zmysel len vtedy, ak sa v náhradnej kazete nachádza rovnaká hladina prostriedku, ako vo vymieňanej kazete. Anulovanie: 1 Prepnite kľúč zapaľovania (A) do polohy ON a stlačte a pridržte tlačidlo čistiacej látky (F) stlačené po dobu 2 sekúnd. Charakteristiku kontroliek systému s čistiacim prostriedkom nájdete na vyobrazení na ďalšej strane. ŠPECIFICKÉ POKYNY PRE KAZETU NA JEDNO POUŽITIE: Odpojte viečko (AA) a kazetu umiestnite do skrinky na čistiaci prostriedok. Podľa vyobrazenia nainštalujte uzatváraciu zátku (BB). ŠPECIFICKÉ POKYNY KAZETU NA VIACERO POUŽITÍ: Do kazety s čistiacim prostriedkom naplňte maximálne 1,25 galónu (4,73 l) čistiaceho roztoku. SERVISNÁ POZNÁMKA: Pred plnením vyberte kazetu s čistiacim prostriedkom zo skrinky pre kazetu, čím zabránite rozliatiu čistiaceho prostriedku na zariadenie. Odporúčame, aby ste pre každý čistiaci prostriedok, ktorý plánujete použiť, použili osobitnú kazetu. Kazety na čistiaci prostriedok disponujú bielym štítkom, tzn. na tento štítok môžete napísať názov čistiaceho prostriedku a vyhnúť sa tak ich pomiešaniu. Kazeta na čistiaci prostriedok má na jednej strane magnetický posúvač (CC), ktorý sa musí nastaviť na správny roztokový pomer v súlade s pokynmi na riedenie, uvedenými výrobcom na fľaši. Posuňte magnetický posúvač (CC) do požadovanej polohy na štítku pomeru miešania čistiaceho prostriedku (DD). Pri inštalácii novej kazety odpojte viečko (AA) a kazetu umiestnite do skrinky na čistiaci prostriedok. Podľa vyobrazenia nainštalujte uzatváraciu zátku (BB). A-12 - FORM NO BA 625, BA 725, BA 825

13 SYSTÉM S ČISTIACIM PROSTRIEDKOM (EDS) - PRÍPRAVA A POUŽÍVANIE PLNÝ (ANULOVAŤ) Ø.4 SLOVENSKY / A-13 NÍZKA HLADINA ČISTIACEHO PROSTRIEDKU Ø.4 Ø.4 VYČISTIŤ Stlačením (F) po dobu 2 sekúnd systém anulujete. Stlačením (F) a (B) po dobu 2 sekúnd uskutočníte čistenie. D F B A FORM NO BA 625, BA 725, BA A-13

14 A-14 / SLOVENSKY MOKRÉ ČISTENIE VÝSTRAHA! Uistite sa, že rozumiete ovládacím prvkom operátora a ich funkciám. Ak ste so zariadením na šikmej ploche alebo v stúpaniach, vyvarujte sa náhlych zastavení. Vyvarujte sa náhlych ostrých zatočení. Ak so zariadením idete dole kopcom, zariadenie riaďte pomalou rýchlosťou. Zariadenie čistite iba ak je umiestnené na šikmej ploche (rampe). 1 Pri príprave zariadenia na používanie sa riaďte inštrukciami uvedenými v časti príručky s názvom Príprava zariadenia na použitie. 2 Hlavný vypínač (A) pootočte do polohy ON (I). Na displeji (D) Zobrazia sa indikátory ovládacieho panela, indikátor akumulátora a počítadlo prevádzkového času zariadenia v hodinách. 3 Ak sa chcete so zariadením presunúť do oblasti výkonu prác, stlačte pohonný pedál (30) smerom vpred (zariadenie sa pohne smerom vpred), alebo zatiahnite pohonný pedál (30) smerom vzad, čím sa zariadenie začne pohybovať smerom vzad. Zmenou tlaku na pohonný pedál (30) dosiahnete požadovanú rýchlosť. POZNÁMKA: Regulátor ovládania rýchlosti (13) sa používa na ovládanie maximálnej rýchlosti smerom vpred alebo vzad. 4 Stlačením a pridržaním tlačidla čistiaceho prostriedku (B) po dobu 5 sekúnd navlhčíte čistený povrch. POZNÁMKA: Túto činnosť musíte uskutočniť predtým, než stlačíte tlačidlo pre spustenie čistenia (I). 5 Jedným stlačením tlačidla pre spustenie čistenia (I) sa spustí režim normálneho čistenia a dvojnásobným stlačením tohto tlačidla sa spustí režim dôkladného čistenia. Ak toto tlačidlo pridržíte stlačené po dobu 5 sekúnd, spustí sa režim extrémneho čistenia. Roztokový systém a systéme s čistiacim prostriedkom (modely EDS) majú nastavené tri predvoľby prietoku, ktoré sa zhodujú s 3 režimami čistenia (pozri ovládací panel). POZNÁMKA: K dispozícii máte aj funkciu preskočenia nastaveného objemu prietoku čistiaceho prostriedku, pomocou ktorej môžete zvýšiť prietok roztoku bez toho, aby ste zvyšovali tlak čistenia. Pridržte roztokové tlačidlo (B) stlačené po dobu 3 sekúnd (indikátor čistiaceho prostriedku začne blikať) a následne ho pustite. K dispozícii máte 3 sekundy na nastavenie odlišnej miery prietoku - opakovane stláčajte roztokové tlačidlo (B), až pokiaľ sa na indikátore prietoku čistiaceho prostriedku (D1) nezobrazí hodnota, ktorú požadujete (normálne, dôkladné alebo extrémne čistenie/pozri ovládací panel). Každá následná úprava tlaku čistenia nastaví hodnotu prietoku čistiaceho prostriedku na predvolenú úroveň. POZNÁMKA: Roztokové, nasávacie systémy a systémy s čistiacim prostriedkom (modely EDS) sa automaticky aktivujú po stlačení tlačidla pre spustenie čistenia (I). Nevyžaduje sa žiadna iná činnosť, len spustenie stierača (15). Každý jednotlivý systém možno kedykoľvek počas čistenia vypnúť a opätovne zapnúť - stačí stlačiť príslušné tlačidlo. Ak ste nainštalovali rozšírenú čistiacu súpravu, táto súprava sa automaticky neaktivuje. Ak chcete aktivovať tento systém, musíte stlačiť recyklačné tlačidlo (G). Recyklačný systém sa nespustí dovtedy, kým sa v záchytnom zásobníku nedosiahne určitá hladina. 6 Pomocou páky na zdvihnutie/spustenie stierača (15) spustite stierač do pracovnej polohy. 7 Ak sa pedál pohonu (30) nachádza v neutrálnej polohe, režimy čistenia, vysávania, roztoku a čistiaceho prostriedku (modely EDS) sa aktivujú, avšak nebudú bežať. Uchopte ovládaciu rukoväť operátora (2) a zatlačte pohonný pedál (30) smerom vpred, čím sa spustí čistenie, vysávanie, prietok roztoku a čistiaceho prostriedku (modely EDS) a zariadenie sa pohne smerom vpred. V záujme dosiahnutia najlepších výsledkov sa so zariadením posúvajte pomalou rýchlosťou. V ostrých zatáčkach raz stlačte roztokové tlačidlo (B), čím sa tento systém vypne. Zatiahnutím za pohonný pedál (30) smerom vzad sa zariadenie bude pohybovať smerom vzad. Počas cúvania sa budú kefy točiť, avšak nedôjde k dávkovaniu roztoku a chemikálií. UPOZORNENIE! Poškodeniu povrchu predídete tým, že počas rotácie kief bude zariadenie v pohybe. 8 V prípade mimoriadne znečistených povrchov nebude jedno čistenie pravdepodobne stačiť a je možné, že tieto povrchy budete musieť čistiť dvakrát. Táto operácia je rovnaká, ako jedno čistenie s tým, že pri prvom čistení sa stierač bude nachádzať v zdvihnutej polohe. Čistiaci roztok ostane na povrchu, čím dosiahnete jeho vyšší účinok. Záverečné čistenie sa vykonáva na rovnakom priestore, pričom stierač je potrebné spustiť do pracovnej polohy, aby zotrel čistiaci roztok. 9 Záchytný zásobník disponuje automatickým uzatváracím spínačom, ktorý v prípade, že sa záchytný zásobník naplní, VYPNE VŠETKY systémy s výnimkou hnacieho systému. Akonáhle sa tento spínač aktivuje, záchytný zásobník treba vyprázdniť. Ak je tento spínač aktivovaný, zariadenie nebude nasávať vodu a nebude sa uskutočňovať čistenie. POZNÁMKA: Po aktivovaní tohto prepínača sa všetky ostatné indikátory stratia a na zobrazovacom paneli sa rozsvieti indikátor NAPLNENIA záchytného zásobníka (FF). 10 Ak operátor potrebuje zastaviť čistenie alebo dôjde k naplneniu záchytného zásobníka, je potrebné raz stlačiť tlačidlo vypnutia systému čistenia (H). Týmto sa automaticky zastavia čistiace kefy a prietok roztoku a čistiaca plošina sa zdvihne smerom HORE. POZNÁMKA: Vysávanie sa zastaví približne o 10 sekúnd. Je tomu tak preto, aby bolo možné nasať všetku zvyšnú vodu bez nutnosti opätovného zapínania sacieho systému. 11 Zdvihnite stierač a zamierte so zariadením k LIKVIDAČNEJ LOKALITE, určenej na likvidáciu znečistenej vody, a záchytný zásobník vyprázdnite. Vytiahnite výpustnú hadicu záchytného zásobníka (22) z držiaka a odpojte zátku (koniec hadice držte nad úrovňou hladiny vody v zásobníku, aby nedošlo k neočakávanému vytečeniu znečistenej vody). Výpustnú hadicu záchytného zásobníka (22) možno stlačiť, čím sa reguluje prietok. Doplňte zásobník s roztokom a pokračujte v čistení. POZNÁMKA: Skontrolujte, či sú kryt záchytného zásobníka (5) a viečko výpustnej hadice záchytného zásobníka (22) správne v zariadení nainštalované - v opačnom prípade zariadenie nebude správne nasávať vodu. Ak akumulátory vyžadujú nabitie, indikátor nízkeho nabitia akumulátora (GC) sa rozsvieti a sací motor sa o 30 sekúnd vypne. Dopravte zariadenie do servisnej oblasti a v súlade s pokynmi obsiahnutými v časti tejto príručky s názvom Akumulátor nabite akumulátor. MOKRÉ VYSÁVANIE K zariadeniu pripojte voliteľné príslušenstvo určené na mokré vysávanie. 1 Odpojte hadicu záchytného zásobníka (28) od stierača (12). 2 K hadici pripojte vhodné nástroje určené na mokré vysávanie (k dispozícii od spoločnosti Nilfisk). 3 Hlavný vypínač (A) pootočte do polohy ON. 4 Raz stlačte tlačidlo externej trubice (E), čím zapnete motor vysávača. SERVISNÁ POZNÁMKA: Informácie o možnosti programovania voliteľných možností a podrobnú funkčnú charakteristiku všetkých ovládacích prvkov nájdete v servisnej príručke. A-14 - FORM NO BA 625, BA 725, BA 825

15 H SLOVENSKY / A-15 D I E B FF! G A GG! FORM NO BA 625, BA 725, BA A-15

16 A-16 / SLOVENSKY PO POUŽITÍ ZARIADENIA 1 Zdvihnite kefy (alebo vložky) a zdvihnite stierač. Presuňte sa so zariadením do servisnej oblasti. 2 Zariadenie vypnite pomocou hlavného vypínača zapaľovania (A) a vytiahnite kľúč. 3 Ak chcete vypustiť zásobník s roztokom, stiahnite výpustnú hadicu roztoku (14) z ohybu. Nasmerujte hadicu do podlahového výpustu alebo do vedra. Zásobník vypláchnite čistou vodou. Skontrolujte roztokové hadice - ak sú zalomené alebo inak poškodené, vymeňte ich. 4 Ak chcete vypustiť záchytný zásobník, vytiahnite výpustnú hadicu záchytného zásobníka (22) z držiaka a odpojte zátku (koniec hadice držte nad úrovňou hladiny vody v zásobníku, aby nedošlo k neočakávanému vytečeniu znečistenej vody). Výpustnú hadicu záchytného zásobníka (22) možno stlačiť, čím sa reguluje prietok. Vypláchnite zásobník a tlačidlá záchytného zásobníka (32) čistou vodou. Skontrolujte hadice záchytného zásobníka a nasávania - ak sú zalomené alebo inak poškodené, vymeňte ich. SERVISNÁ POZNÁMKA: Dbajte, aby sa počas čistenia nedostala na prepážku vstupného otvoru motora nasávania (4). 4a 4b POZNÁMKA: Ak máte nainštalovanú možnosť rozšíreného čistenia, systém sa musí vyčistiť. Po každom použití vypustite a dôkladne vyčistite záchytný zásobník a potom ho naplňte do 1/3 čistou vodou. Na 3 sekundy stlačte a pridržte tlačidlo rozšíreného čistenia (G) (indikátor sa rozsvieti na zeleno), čím spustíte funkciu čistenia. Čistenie bude trvať približne 20 sekúnd. POZNÁMKA: Tento postup slúži na odstránenie všetkých nečistôt zo systému. Ak tento postup nebudete uskutočňovať, rozšírené čerpadlo a/alebo elektromagnetický ventil sa upchajú nečistotami. 5 Odpojte kefy alebo držiaky vložiek. Opláchnite kefy alebo vložky v teplej vode a potom ich zaveste, aby vyschli. Pred opätovným použitím leštiacich vložiek ich ponechajte dôkladne vyschnúť. POZNÁMKA: Kefy môžete odpojiť manuálne alebo automaticky stlačením a pridržaním tlačidla VYPNUTIA čistenia (H) po dobu 5 sekúnd (platí len pre diskové modely). 6 Odpojte stierač, opláchnite ho v teplej vode a zaveste ho na príslušné miesto, aby vyschol. 7 Skontrolujte nižšie uvedený rozvrh údržby a predtým, než zariadenie uskladníte, vykonajte potrebnú údržbu PLÁN ÚDRŽBY ZARIADENIA PREDMET ÚDRŽBY Denne Týždenne Mesačne Ročne Nabitie akumulátorov X Kontrola/vyčistenie zásobníkov a hadíc (vyčistenie tlačidiel záchytného zásobníka a prepážky vstupného otvoru vysávania) X Kontrola/vyčistenie/rotácia čistiacich kief/vložiek X Kontrola/vyčistenie stierača X Vyčistenie násypného koša (pri cylindrických systémoch) X Vyčistite systém rozšíreného čistenia (ak je nainštalovaný) X Kontrola hladiny vody v každom článku akumulátora (neplatí pre akumulátory s gélovými článkami) X Kontrola obrúb čistiacej jednotky X Kontrola a vyčistenie roztokového filtra X Vyčistenie roztokového potrubia (pri cylindrickom systéme) X Vyčistenie systému s čistiacim prostriedkom (platí len pre modely EDS) X Mazanie zariadenia X * Kontrola uhlíkových kief X ** Požiadajte obchodného zástupcu spoločnosti Nilfisk o zabezpečenie kontroly uhlíkových kief motora vysávača minimálne raz ročne alebo po 300 hodinách prevádzky. Kontrolu kief a uhlíkových kief hnacieho motora vykonajte po každých 500 hodinách prevádzky alebo minimálne raz ročne. POZNÁMKA: Informácie o údržbe a servisných opravách sú uvedené v servisnej príručke. 8 Zariadenie uskladňujte v čistých a suchých priestoroch. 9 Hlavný vypínač (A) pootočte do polohy OFF (poloha O) a vytiahnite kľúč. SERVIS MOTORA VYSÁVAČA Požiadajte obchodného zástupcu spoločnosti Nilfisk o zabezpečenie kontroly uhlíkových kief motora minimálne raz ročne alebo po 300 hodinách prevádzky. DÔLEŽITÉ! Na poškodenie motora, ktoré vzniklo v dôsledku nedodržania pravidiel kontroly a výmeny uhlíkových kief, sa záruka nevzťahuje. Pozri Prehlásenie o obmedzenej záruke. MAZANIE ZARIADENIA Raz mesačne použite ľahký strojový olej na namazanie: Všeobecných prípojných bodov pripojenia stierača (A). Závitu nastavovacej skrutky pre nastavenie uhla sklonu stierača (B). Koncových koliesok stierača (C). Všeobecných prípojných bodov pripojenia kefy (D). Nárazníkové kolieska čistiacej plošiny. Raz za štvrťrok namažte nasledovnú položku Otočné čapy zadného kolieska (E). A-16 - FORM NO BA 625, BA 725, BA 825

17 SLOVENSKY / A-17 NABÍJANIE MOKRÝCH AKUMULÁTOROV Akumulátory nabíjajte vždy, keď sa zariadenie používa alebo vtedy, keď sa na indikátore akumulátora (D) zobrazuje menej než polovičná úroveň nabitia. VÝSTRAHA! Pred nabíjaním akumulátory nenapĺňajte. Akumulátory nabíjajte len v dobre vetraných priestoroch. Pri servisných úkonoch s akumulátormi nefajčite. Pri údržbe akumulátora... * Odložte všetku bižutériu a šperky * Nefajčite * Používajte ochranné okuliare, gumovú zásteru a gumové rukavice * Pracujte len v dobre vetraných priestoroch * Dbajte, aby sa nástroje súčasne nedotýkali viac než jednej svorky akumulátora * Pri výmene akumulátorov VŽDY najskôr odpojte záporný kábel (uzemnenie) - predídete tým tvorbe iskier. * Pri inštalácii akumulátora pripájajte záporný kábel VŽDY ako posledný. Ak sa zariadenie dodáva s nainštalovanou nabíjačkou akumulátora, vykonajte nasledovné kroky: Hlavný vypínač (A) pootočte do polohy OFF. Rozviňte elektrický kábel zo strany zabudovanej nabíjačky a pripojte ho do správne uzemnenej zásuvky. Podrobnejšie prevádzkové informácie sú v OEM produktovej príručke. Ak sa zariadenie dodáva bez nainštalovanej nabíjačky akumulátora, vykonajte nasledovné kroky: Odpojte akumulátory zo zariadenia a pripojte konektor nabíjačky do konektora zväzku akumulátorov (25). Postupujte podľa inštrukcií uvedených na nabíjačke. SERVISNÁ POZNÁMKA: Nabíjačku akumulátorov pripájajte do konektora len s pripojenou rukoväťou. UPOZORNENIE! Poškodeniu povrchov zabránite tak, že po nabití akumulátorov vždy zotriete zvyšky vody a kyseliny z vrchnej časti akumulátorov. KONTROLA HLADINY VODY V AKUMULÁTORE Najmenej raz týždenne skontrolujte stav vody v akumulátoroch. Po nabití akumulátorov odstráňte viečka článkov a v každom článku akumulátora skontrolujte stav vody. Destilovanú alebo demineralizovanú vodu dolievajte do akumulátorov pomocou zariadenia na plnenie akumulátorov (k dispozícii vo väčšine predajní s automobilovými súčiastkami) - každý článok dolejte do výšky indikátora hladiny (alebo 10 mm nad vrchnú časť prepážok). Akumulátory NEPREPĹŇAJTE! UPOZORNENIE! V prípade preplnenia akumulátorov sa kyselina môže roztiecť po povrchu. Dotiahnite uzávery článkov akumulátora. Vrchnú časť akumulátorov vyčistite roztokom sódy na pečenie a vody (2 polievkové lyžice sódy na pečenie na 1 liter vody). NABÍJANIE GÉLOVÝCH (VRLA) AKUMULÁTOROV Akumulátory nabíjajte vždy, keď sa zariadenie používa alebo vtedy, keď sa na indikátore akumulátora (D) zobrazuje menej než polovičná úroveň nabitia. VÝSTRAHA! Akumulátory nabíjajte len v dobre vetraných priestoroch. Pri servisných úkonoch s akumulátormi nefajčite. Pri servise akumulátora... * Odložte všetku bižutériu a šperky * Nefajčite * Používajte ochranné okuliare, gumovú zásteru a gumové rukavice * Pracujte len v dobre vetraných priestoroch * Dbajte, aby sa nástroje súčasne nedotýkali viac než jednej svorky akumulátora * Pri výmene akumulátorov VŽDY najskôr odpojte záporný kábel (uzemnenie) - predídete tým tvorbe iskier. * Pri inštalácii akumulátora pripájajte záporný kábel VŽDY ako posledný. UPOZORNENIE! Olovený akumulátor s reguláciou napätia (VRLA) bude fungovať správne len v prípade, AK SA SPRÁVNE DOBÍJA! Nedostatočné nabitie alebo prebitie skracuje životnosť akumulátora a znižuje jeho výkon. Riaďte sa SPRÁVNYMI POKYNMI NA NABÍJANIE! NEPOKÚŠAJTE SA TENTO AKUMULÁTOR OTVÁRAŤ! Po otvorení VRLA akumulátora dôjde k strate tlaku a ku kontaminácii prepážok kyslíkom. PO OTVORENÍ AKUMULÁTORA STRATÍ ZÁRUKA PLATNOSŤ. Ak sa zariadenie dodáva s nainštalovanou nabíjačkou akumulátora, vykonajte nasledovné kroky: Hlavný vypínač (A) pootočte do polohy OFF. Rozviňte elektrický kábel zo strany zabudovanej nabíjačky a pripojte ho do správne uzemnenej zásuvky. Podrobnejšie prevádzkové informácie sú v OEM produktovej príručke. Ak sa zariadenie dodáva bez nainštalovanej nabíjačky akumulátora, vykonajte nasledovné kroky: Odpojte akumulátory zo zariadenia a pripojte konektor nabíjačky do konektora zväzku akumulátorov (25). Postupujte podľa inštrukcií uvedených na nabíjačke. SERVISNÁ POZNÁMKA: Nabíjačku akumulátorov pripájajte do konektora len s pripojenou rukoväťou. DÔLEŽITÉ: Skontrolujte, či na nabíjanie akumulátorov s gélovými článkami disponujete vhodnou nabíjačkou. Používajte výlučne nabíjačky s možnosťou regulácie napätia alebo obmedzenia napätia. Štandardné nabíjačky s konštantným prúdom alebo s nábehovým prúdom sa NESMÚ používať. Odporúča sa použitie nabíjačky so snímačom teploty, keďže manuálne úpravy nie sú nikdy presné a môžu poškodiť VRLA akumulátor. FORM NO BA 625, BA 725, BA A-17

18 A-18 / SLOVENSKY SERVIS STIERAČA V prípade, že stierač za sebou zanecháva rovné pruhy vody, radlice stierača môžu byť špinavé alebo poškodené. Odpojte stierač, opláchnite ho pod teplou vodou a skontrolujte radlice. Otočte alebo vymeňte radlice, ak sú pretrhnuté, zvlnené alebo opotrebované. Otočenie alebo výmena radlice zadného stierača... 1 Pozri Obrázok 5. Zdvihnite stierač smerom nahor z povrchu a potom odklopte stredovú poistku (19) stierača. 2 Odpojte napínacie popruhy (26). 3 Zo zarovnávacích kolíkov (27) zosuňte zadnú radlicu. 4 Stierač má 4 funkčné kraje. Pootočte radlicou tak, aby čistý a nepoškodený okraj smeroval k prednej časti zariadenia. Radlicu vymeňte, ak sú všetky 4 okraje zodraté, potrhané alebo opotrebované. 5 Opačným postupom ako pri demontáži nainštalujte radlicu a nastavte sklon stierača. Otočenie alebo výmena radlice predného stierača... 1 Zdvihnite stierač z podlahy, povoľte (2) krídlové matice (20), odpojte záchytnú hadicu (28) a odpojte sústavu stierača (12) z konzoly. 2 Najskôr odstráňte oba zadné napínacie popruhy (26). 3 Odstráňte všetky krídlové matice, ktoré upevňujú prednú radlicu a potom odstráňte napínací popruh a radlicu. 4 Stierač má 4 funkčné kraje. Pootočte radlicou tak, aby čistý a nepoškodený okraj smeroval k prednej časti zariadenia. Radlicu vymeňte, ak sú všetky 4 okraje zodraté, potrhané alebo opotrebované. 5 Opačným postupom ako pri demontáži nainštalujte radlicu a nastavte sklon stierača. NASTAVENIE STIERAČA Vždy po otočení alebo výmene radlice nastavte uhol sklonu - učiňte tak aj v prípade, že pri stieraní za stieračom neostáva suchá plocha. Nastavenie uhla sklonu stierača... 1 Zaparkujte zariadenie na rovnom povrchu a stierač spustite do dolnej polohy. 2 Pri pomalom posune zariadenia smerom vpred otáčajte nastavovacím regulátorom stierača (21) dovtedy, kým sa radlica stierača nezahne po celej svojej dĺžke (pozri vyobrazenie nižšie). OBRÁZOK 5 A-18 - FORM NO BA 625, BA 725, BA 825

19 SLOVENSKY / A-19 SERVIS SPÍNAČOV ZÁCHYTNÉHO ZÁSOBNÍKA Ak sa prietokové spínače záchytného zásobníka znečistia, môže dôjsť k ich nesprávnej funkcii. Znečistené spínače uzatvorenia vysávania môžu spôsobiť nefunkčnosť motora vysávania, alebo sa v prípade naplnenia zásobníka nezatvoria. Znečistené spínače rozšíreného čistiaceho systému môžu spôsobiť nesprávne fungovanie voliteľného rozšíreného čistiaceho systému. Ak je denné čistenie záchytného zásobníka vzhľadom na čistotu spínačov nedostatočné, je nevyhnutné tieto spínače rozobrať a vyčistiť. Dbajte, aby ste ich pri montáži správne namontovali - v opačnom prípade môže dôjsť k ich nesprávnemu fungovaniu. Správna orientácia plavákových ramien je uvedená na Obrázku 6. Podrobné pokyny o demontáži a čistení sú uvedené v servisnej príručke. A - (Otvorené) Vypnuté satie B - (Zavreté) Zapnuté satie C - (Zavreté) Vypnuté satie D - (Otvorené) Zapnuté satie Plavák vo VRCHNEJ časti. Pôvodný smer Normálne zavreté Súčasný smer Normálne otvorené OBRÁZOK 6 Plavák v SPODNEJ časti. ZAPNUTÉ ZAPNUTÉ VYPNUTÉ Smer kĺzania pozri vyššie. V továrni namontovaný spínač uzatvorenia vysávania. Spúšťací spínač voliteľného rozšíreného čistiaceho systému. Plavák v SPODNEJ časti. Zastavovací spínač voliteľného rozšíreného čistiaceho systému. Plavák v SPODNEJ časti. Plavák by sa mal voľne pohybovať smerom nahor a nadol. revised 10/08 FORM NO BA 625, BA 725, BA A-19

20 A-20 / SLOVENSKY ÚPRAVA VÝŠKY DISKOVEJ PLOŠINOVEJ OBRUBY UPOZORNENIE! Predtým než budete vymieňať kefy a pred otvorením akéhokoľvek prístupového panela prepnite kľúč zapaľovania (A) do polohy OFF (O) a vytiahnite kľúč. Je možné, že z hľadiska opotrebovania bude nevyhnutné nastaviť výšku diskovej plošinovej obruby. Úprava výšky diskovej plošinovej obruby... 1 Zdvihnite čistiacu plošinu (7), otočte kľúčom zapaľovania (A) do polohy OFF a kľúč vyberte. 2 Pozri obrázok 7. Vytiahnite nárazník čistiacej plošiny (9) NAHOR smerom k hornému okraju čistiacej plošiny tak, aby obruba nebola upevnená (pozri vyobrazenie). POZNÁMKA: Pred odpojením obruby čistiacej plošiny (8) si zaznamenajte otvory (3 rôzne úrovne), v ktorých bola obruba nainštalovaná. Niektoré zariadenia disponujú veľkou svorkou, ktorú pred odpojením nárazníka treba povoliť a odpojiť. 3 Ak chcete obrubu spustiť nižšie, posuňte ju smerom nadol do nižších otvorov. Servisná poznámka: Obrubu nainštalujte tak, že začnete s prvým zarovnávacím kolíkom na pravej strane (pozri vyobrazenie) a postupne ju budete pripájať proti smeru chodu hodinových ručičiek tak, aby sa následne nachádzala na všetkých zarovnávacích kolíkoch. 4 Stiahnite nárazník (9) smerom nadol ponad obrubu (8). POZNÁMKA: Skontrolujte, či sú zarovnávacie kolíky obruby zasunuté do spodného vnútorného kanála nárazníka a skontrolujte, či sa obruba nezosunula zo žiadneho zo zarovnávacích kolíkov. OBRÁZOK 7 PREDNÝ POHĽAD Prierez nárazníka Zarovnávacie kolíky obruby by sa mali nachádzať v spodnom otvore nárazníka. 9 Ak chcete obrubu znížiť, posuňte ju do nižšej úrovne otvorov. 8 Obrubu inštalujte tak, že začnete prvým zarovnávacím kolíkom napravo. PREDNÁ ČASŤ Obrubu upevňujte proti smeru chodu hodinových ručičiek. A-20 - FORM NO BA 625, BA 725, BA 825

21 SLOVENSKY / A-21 VYPÍNANIE ISTIČOV Ističe chránia elektrické okruhy a motory pred poškodením v dôsledku preťaženia. Ak dôjde k vypnutiu ističa, zariadenie vypnite pomocou hlavného vypínača zapaľovania (A) a vytiahnite kľúč. Následne sa pokúste zistiť príčinu tohto stavu. Po vyriešení problému obnovte činnosť ističa - stlačte tlačidlo ističa. Ak tlačidlo neostane stlačené, počkajte 5 minút a tento krok zopakujte. Ak istič opakovane vypína, obráťte sa na servisné stredisko Nilfisk za účelom dohodnutia servisnej opravy. Možné príčiny vypínania ističa ovládacieho systému (18): 1 Skrat vo vedení - požiadajte technika Nilfisk o servis zariadenia Možné príčiny vypínania ističa pohonného kolesa (17): 1 Okolo osi hnacieho kolesa je namotaná špina. 2 Opotrebované ložiská hnacieho motora. 3 Trvalé používanie v sklonoch. NEDOSTATOČNÉ VYSÁVANIE VODY 1 Záchytný zásobník je plný, aktivoval sa spínač pre uzatvorenie vysávania (alebo je znečistený) 2 Zablokovaný systém vysávania (stierač a hadice) 3 Odpojené alebo poškodené sacie hadice 4 Nesprávne nastavený stierač 5 Tesnenie krytu záchytného zásobníka je poškodené ZA STIERAČOM OSTÁVAJÚ PRUHY VODY 1 Pod radlicou stierača je zachytená špina 2 Opotrebovaná alebo potrhaná radlica stierača 3 Nesprávne nastavený stierač VÍRIVÉ ZNAČKY 1 Používanie zariadenia so suchými kefami alebo vložkami (bez čistiaceho roztoku) 2 Nesprávne použité kefy alebo vložky z hľadiska vykonávanej práce 3 Kefy alebo vložky sú znečistené ŽIADNY PRIETOK ROZTOKU 1 Uzatvárací roztokový ventil (13) je zatvorený. 2 Roztokový filter (11) je upchatý. 3 Pokazené roztokové čerpadlo. ZDVÍHANIE PLOŠINY POČAS ČISTENIA (CYLINDRICKÉ MODELY) 1 Medzi kefami a krytmi kief sa nachádza špina. 2 Chyba ložiska motora pohonu kief. ŽIADNY PRIETOK ČISTIACEHO PROSTRIEDKU (EDS) 1 Kazeta s čistiacim prostriedkom je prázdna. 2 Upchaté alebo zalomené vedenie čistiaceho roztoku. 3 Vedenie čerpadla pre čistiaci roztok je odpojené alebo je nesprávne zapojené. 4 Uzatváracia zátka na kazete s čistiacim prostriedkom nie je uzatvorená. FORM NO BA 625, BA 725, BA A-21

22 A-22 / SLOVENSKY TECHNICKÉ ÚDAJE (podľa nainštalovaných a testovaných súčastí na zariadení) Model BA 625 BA 725 BA 725C Číslo Modelu Napätie, Akumulátory V 24V 24V Kapacita Akumulátora Ah Trieda Ochrany IPX3 IPX3 Hladina Akustického Tlaku (Iso 11201) db(a) Hladina akustického výkonu (ISO 3744) db(a) Lwa 87.6 Lwa 87.6 Hmotnosť Brutto Libry /Kg 780 / / 354 Vibrácie Ručných Ovládacích Prvkov (ISO ) m/s 2.23m/s 2.23m/s 2 Stúpavosť Model BA 825 Číslo Modelu Napätie, Akumulátory V 24V Kapacita Akumulátora Ah 238 Trieda Ochrany IPX3 Hladina Akustického Tlaku (Iso 11201) db(a) 70 Hladina akustického výkonu (ISO 3744) db(a) Lwa 87.6 Hmotnosť Brutto Libry /Kg 780 / 354 Vibrácie Ručných Ovládacích Prvkov (ISO ) m/s 2.23m/s 2 Stúpavosť EDS = EDS (vstrekovanie chemikálie) (IE: BA 725 EDS) C = Cylindrické modely (IE: BA 725C) 2% (1 0 ) 2% (1 0 ) 2% (1 0 ) A-22 - FORM NO BA 625, BA 725, BA 825

23

24 B-2 / ČESKY OBSAH Strana Úvod... B-3 Náhradní díly a servis... B-3 Typový štítek... B-3 Rozbalení stroje... B-3 Upozornění a výstrahy... B-4 Poznej svůj stroj... B-6 B-7 Ovládací panel... B-8 Příprava stroje k použití Baterie... B-9 Instalace kartáčů... B-10 Naplnění nádrže s roztokem... B-11 Instalace stěrky... B-11 Systém přívodu saponátu (EDS )... B-12 B-13 Ovládání stroje Mokré mytí... B-14 B-15 Mokré vysávání... B-14 B-15 Po použití stroje... B-16 Plán údržby... B-16 Servis motoru vysávání... B-16 Mazání stroje... B-16 Údržba Nabíjení baterií (mokré)... B-17 Nabíjení baterií (gelové)... B-17 Servis stěrky... B-18 Nastavení stěrky... B-18 Servis spínačů sběrací nádrže... B-19 Seřízení výšky zástěrek plošiny kotoučů... B-20 Odstraňování závad Vypadnutí jističů... B-21 Nedostatečné odsávání vody... B-21 Stopy za stěrkou... B-21 Spirálové stopy... B-21 Nulový přítok roztoku... B-21 Mycí plošina se zvedá během mytí (válcové provedení)... B-21 Nulový Přítok Roztoku (EDS )... B-21 Technické údaje... B-22 B-2 - FORM NO BA 625, BA 725, BA 825

25 ČESKY / B-3 ÚVOD Tato příručka vám pomůže využívat automatický mycí/sušicí stroj Nilfisk nejvhodnějším způsobem. Důkladně si ji prostudujte, než stroj uvedete do provozu. Poznámka: Čísla uvedená tučnými písmeny v závorkách označují položky nakreslené na stranách 6-8, pokud není uvedeno jinak. Tento výrobek je určen pouze pro profesionální použití. NÁHRADNÍ DÍLY A SERVIS Opravy by v případě potřeby měly být prováděny výhradně v oprávněném servisním centru společnosti Nilfisk, které k tomuto účelu zaměstnává vyškolený personál a udržuje si zásobu originálních náhradních dílů a příslušenství Nilfisk. V případě potřeby požadujte služby a náhradní díly od servisního střediska Nilfisk. Specifikujte model a sériové číslo stroje, pokud servisní centrum kontaktujete. (Pro dodavatele zde přilepte servisní štítek.) TYPOVÝ ŠTÍTEK Model stroje a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku stroje v prostoru pro baterie. Tyto informace budete potřebovat při objednávání náhradních součástí pro údržbu stroje. Využijte místa níže pro zaznamenání modelu a sériového čísla stroje pro budoucí použití. Model Sériové číslo ROZBALENÍ STROJE Po doručení stroje si důkladně prohlédněte obal, ve kterém byl dodán, a samotný stroj, zda nevykazují známky poškození. Pokud je poškození zřejmé, uložte přepravní obal tak, aby mohl být později prohlédnut. Zákaznické servisní oddělení společnosti Nilfisk kontaktujte ihned poté, abyste mohli poškození reklamovat. Po sejmutí přepravního obalu odřízněte plastikové pásky a vyjměte dřevěné bloky vedle kol stroje. Použijte skloněnou plošinou a pomalu sjeďte se strojem dolů na podlahu. FORM NO BA 625, BA 725, BA B-3

26 B-4 / ČESKY UPOZORNĚNÍ A VÝSTRAHY SYMBOLY Společnost Nilfisk používá následující symboly k označení potenciálně nebezpečných podmínek a situací. Přečtěte si tyto informace velmi pečlivě a učiňte všechna potřebná opatření k ochraně osob a majetku. NEBEZPEČÍ! Používá se k varování o bezprostředně hrozícím nebezpečí, které může způsobit závažné zranění osob nebo úmrtí. VÝSTRAHA! Používá se k upozornění na situaci, která by mohla způsobit závažné zranění osob. UPOZORNĚNÍ! Používá se k upozornění na situaci, která by mohla způsobit lehčí zranění osob nebo poškození majetku. Před použitím stroje si pročtěte všechny pokyny. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY V textu jsou obsaženy specifická upozornění a výstrahy s cílem varovat vás před potenciálním nebezpečím, vedoucím k poškození stroje nebo fyzickému zranění osob. VÝSTRAHA! * Tento stroj by měl být používán pouze řádně vyškoleným a oprávněným personálem. * V případě naložení stroje při jízdě na rampách nebo skloněných plochách se vyhněte náhlému zastavování. Vyhněte se ostrým zatáčkám. Při jízdě ze svahu jeďte nízkou rychlostí. Pokud čistíte na skloněné ploše, provádějte to pouze při vyjíždění (směr vzhůru). * Udržujte baterie mimo dosah jisker, otevřeného ohně a materiálů vydávajících kouř. Během normálního provozu z baterií vycházejí výbušné plyny. * Nabíjení baterií produkuje vysoce výbušný vodík. Baterie nabíjejte pouze v dostatečně větraném prostoru, mimo dosah otevřených plamenů. Při nabíjení baterií nekuřte. * Při práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti odložte všechny šperky a ozdobné předměty. * Před servisním zásahem na elektrických součástech vypněte hlavní spínač stroje (0) a odpojte baterie. * Nikdy nepracuje pod strojem bez zabezpečovacích bloků nebo stojanů, které by stroj podpíraly. * Nikdy v blízkosti stroje nemanipulujte s hořlavými mycími kapalinami, nepoužívejte je ve stroji při práci, ani nepracujte se strojem v prostorách, kde jsou tyto prostředky uskladněny. * Nečistěte tento stroj tlakovou vodou. * Nepoužívejte stroj na rampách nebo plošinách se sklonem větším, než 2 procenta. * Používejte pouze kartáče dodané se zařízením nebo ty, které jsou popsané v uživatelské příručce. Použití jiných kartáčů může nepříznivě ovlivnit bezpečnost stroje. UPOZORNĚNÍ! * Tento stroj není určen pro použití na veřejných cestách nebo silnicích. * Tento stroj není vhodný pro sběr nebezpečného prachu. * Při použití rozrývacích kotoučů nebo brusných kamenů pracujte opatrně. Společnost Nilfisk nebude zodpovědná za jakékoliv škody vzniklé na povrchu podlah při použití rozrývačů nebo brusných kamenů. * Při používání tohoto stroje se ujistěte, že jiné osoby, obzvláště děti, nejsou ohroženy jeho provozem. * Před prováděním jakéhokoliv servisního zásahu na stroji si pečlivě prostudujte všechny pokyny, které se příslušného servisního zásahu týkají. * Neponechávejte stroj bez dozoru, aniž byste předtím nevypnuli hlavní spínač (0), vytáhli klíček ze spínací skříňky a nezajistili stroj. * Před výměnou kartáčů nebo otevřením přístupových panelů vypněte hlavní spínač stroje (0) a odpojte baterie. * Učiňte všechna bezpečnostní opatření, aby nedošlo k zachycení vlasů, šperků nebo volných částí oblečení pohyblivými součástmi stroje. * Pracujte vždy opatrně, pokud stroj používáte při teplotách pod bodem mrazu. Jakákoliv voda v roztoku nebo ve sběrací nádrži nebo nádrži saponátu v potrubním vedení by mohla zmrznout a způsobit tak poškození ventilů a armatur. Propláchněte systém kapalinou pro plnění ostřikovačů. * Baterie musí být demontovány ze stroje v případě, že jej hodláte vyřadit. Likvidace baterií musí být provedena bezpečným způsobem, v souladu s místními ekologickými předpisy. * Nepoužívejte stroj na skloněných plochách se sklonem vyšším, než je maximální hodnota vyznačená na stroji. * Před uvedením stroje do provozu musí být všechny kryty a panely v takové poloze, jak je vyznačeno v uživatelské příručce. * Viz také návod k obsluze nabíječky baterií OEM, kde jsou uvedeny další pokyny a výstrahy, specifické pro nabíječku baterie UCHOVEJTE SI TYTO POKYNY PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ B-4 - FORM NO BA 625, BA 725, BA 825

BR1100S, BR1300S INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 6/11 FORM NO. 56041977. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

BR1100S, BR1300S INSTRUCTIONS FOR USE. 7/10 revised 6/11 FORM NO. 56041977. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 7/10 revised 6/11 FORM NO. 56041977 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56413006(BR1100S), 56413007(BR1100S C / w/sweep system) 56413010(BR1300S), 56413011(BR1300S C / w/sweep system) Návod na

Részletesebben

BR 1100S, BR 1300S. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 1/06 revised 11/08 FORM NO. 56041632.

BR 1100S, BR 1300S. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 1/06 revised 11/08 FORM NO. 56041632. BR 1100S, BR 1300S Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Models: 56413006(BR 1100S), 56413007(BR 1100S C / w/sweep system), 56413889(OBS / BR 1100S C / w/o sweep system)

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

511888-09 SK EM1. www.blackanddecker.eu

511888-09 SK EM1. www.blackanddecker.eu 511888-09 SK EM1 www.blackanddecker.eu 2 17 16 20 15 14 13 B 7 8 13 18 19 8 C D 3 SLOVENČINA Ďakujeme Vám, že ste si zvolili výrobok Black & Decker. Dúfame, že vám tento prístroj bude slúžiť mnoho rokov.

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. STC1815 STC1820 STC1820D 511112-96 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. STC1815 STC1820 STC1820D 511112-96 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511112-96 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu STC1815 STC1820 STC1820D 2 3 4 Použitie výrobku Vaša strunová kosačka Black & Decker je určená

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-72 SK LZR6

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-72 SK LZR6 www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-72 SK LZR6 2 SLOVENČINA Použitie výrobku Tento výrobok Black & Decker slúži na premietanie laserových lúčov ako pomoc pri použití

Részletesebben

11a 11b 21* 18 19* 12* 13* 14a* 14b* 23* 24* 20* 25* 17a* 26* 17b* 17c* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01. Ref: WB3051.20-30-40

11a 11b 21* 18 19* 12* 13* 14a* 14b* 23* 24* 20* 25* 17a* 26* 17b* 17c* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01. Ref: WB3051.20-30-40 902975/01 40/11 C O M P A C T 11a 11b 3* 2 9 10 4 5 7b 8 10 12 7a 1a 1b 6 22 13* 12* 14a* 14b* 18 19* 21* 23* Ref: ZR0045 01 Ref: ZR0042 01 24* 15 16 20* 25* 17a* 17b* 17c* 26* Ref: WB3051.20-30-40 1 1

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. SZ360 511888-39 SK

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. SZ360 511888-39 SK www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-39 SK SZ360 2 Použitie výrobku Vaše akumulátorové nožnice Black & Decker sú určené na strihanie rôznych materiálov v domácnosti vrátane

Részletesebben

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-65 SK KW900

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-65 SK KW900 www.blackanddecker.eu 4 3 11 5 6 1 2 8 7 10 9 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-65 SK KW900 A B C D 2 E F G H 3 I J K 4 Použitie Vaša vrchná frézka Black & Decker je určená na frézovanie

Részletesebben

www.blackanddecker.eu KS700PE KS701PE KS702PE KS703PE AST8XC Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-82 SK

www.blackanddecker.eu KS700PE KS701PE KS702PE KS703PE AST8XC Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-82 SK www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-82 SK KS700PE KS701PE KS702PE KS703PE AST8XC 2 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Vaša priamočiara píla Black & Decker je určená na rezanie

Részletesebben

Flash HVL-F43M 4-463-175-41(1) Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrucţiuni de utilizare. Instrukcja obsługi

Flash HVL-F43M 4-463-175-41(1) Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrucţiuni de utilizare. Instrukcja obsługi 4-463-175-41(1) Flash Návod na obsluhu Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Instrukcja obsługi SK HU RO PL 2013 Sony Corporation Printed in China HVL-F43M Pred používaním tohto výrobku si, prosím,

Részletesebben

MODEL: DRY 300 PLASTIK DRY 400 PLASTIK DRY 500 SACIA PLASTIK

MODEL: DRY 300 PLASTIK DRY 400 PLASTIK DRY 500 SACIA PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS

PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS ÈESKY 1 - ZÁKLADNÍ INFORMACE O PARNÍM GENERÁTORU Pøívod páry Kontrolka termostatu Tlaèítko ovládání páry Regulátor teploty

Részletesebben

BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/08 revised 8/12 FORM NO. 56041742. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/08 revised 8/12 FORM NO. 56041742. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 12/08 revised 8/12 FORM NO. 56041742 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56601014(BR755), 56601015(BR855), 56601016(BR755C) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-91 (3) Digital Video Camera Recorder Návod na používanie Skôr, ako zariadenie začnete používa, prečítajte si pozorne tento návod a odložte si ho ako prípadný zdroj informácií v budúcnosti. Kezelési

Részletesebben

www.blackanddecker.eu VB1600 VB1630 VB1710 VB1740 VB1820 VB1850 VB2050 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-78 SK

www.blackanddecker.eu VB1600 VB1630 VB1710 VB1740 VB1820 VB1850 VB2050 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-78 SK www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-78 SK VB1600 VB1630 VB1710 VB1740 VB1820 VB1850 VB2050 2 3 4 5 6 7 SLOVENČINA Použitie výrobku Váš vysávač Black & Decker je určený

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/08 revised 2/13 FORM NO. 56041742. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/08 revised 2/13 FORM NO. 56041742. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 12/08 revised 2/13 FORM NO. 56041742 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56601014(BR755), 56601015(BR855), 56601016(BR755C) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

AE9C25A WATER PUMP 250W 7-10 11-15. CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6. H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas

AE9C25A WATER PUMP 250W 7-10 11-15. CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6. H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas AE9C25A WATER PUMP 250W CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6 SK PONORNÉ ČERPADLO - Návod na obsluhu 7-10 H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas 11-15 RO POMPĂ DE APA CURATA - Instructiuni de

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

Használati utasítás. Távirányítós autóriasztó rendszer Dvojzónový autoalarm s diaľkovým ovládaním. Uživateľská príručka

Használati utasítás. Távirányítós autóriasztó rendszer Dvojzónový autoalarm s diaľkovým ovládaním. Uživateľská príručka Távirányítós autóriasztó rendszer Dvojzónový autoalarm s diaľkovým ovládaním Termékkód / Kód produktu: 55076 CA011 i Használati utasítás Uživateľská príručka HU Használati utasítás Doboz tartalma 1db központi

Részletesebben

NÁVOD NA POUŽITIE K OBSLUŽNÝM PULTOM. Distribútor: Thermotechnika Crown Cool, s.r.o. www.tcslovakia.com

NÁVOD NA POUŽITIE K OBSLUŽNÝM PULTOM. Distribútor: Thermotechnika Crown Cool, s.r.o. www.tcslovakia.com NÁVOD NA POUŽITIE K OBSLUŽNÝM PULTOM Distribútor: Thermotechnika Crown Cool, s.r.o. www.tcslovakia.com Dôležité informácie Dôkladne si prečítajte návod pre bezpečné a dlhodobé použitie chladiaceho zariadenia,

Részletesebben

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv CZ SK H Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento

Részletesebben

FlexCare. 900 series. Register your product and get support at www.philips.com/welcome

FlexCare. 900 series. Register your product and get support at www.philips.com/welcome FlexCare 900 series Register your product and get support at www.philips.com/welcome 2 1 ČESKY 4 SLOVENSKY 15 MAGYAR 27 Obsah balení může být odlišný dle zakoupeného modelu. Obsah balenia môže byť odlišný

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry Tef-Veille bébé CzSk 10-03 25/03/08 14:28 Page 1 Jednotlivá vyobrazení jsou urãena pouze k ilustraci vlastností va í dûtské chûviãky a neodráïejí skuteãnou realitu. Spoleãnost TEAL SAS si vyhrazuje právo

Részletesebben

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-29 CZ/SK - (08/05) XTC12IK

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-29 CZ/SK - (08/05) XTC12IK www.blackanddecker.cz www.blackanddecker.sk Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-29 CZ/SK - (08/05) XTC12IK 7 6 5 8 A B 4 3 2 C D 2 ČEŠTINA Použití přístroje

Részletesebben

559122-67 CZ/SK D55155

559122-67 CZ/SK D55155 559122-67 CZ/SK D55155 2 3 CZ VZDUCHOVÝ KOMPRESOR Blahopřejeme Vám! Rozhodli jste se pro nářadí firmy DEWALT. Dlouhá léta zkušeností, nepřetržitý proces vývoje a inovací výrobků činí z firmy DEWALT jednoho

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

509111-69 CZ/SK DC010

509111-69 CZ/SK DC010 509111-69 CZ/SK DC010 2 3 CZ RADIOPØIJÍMAÈ Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí spoleènosti DEWALT. Roky zkušeností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace vytvoøily ze spoleènosti DEWALT jednoho z nejspolehlivìjších

Részletesebben

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ OK 610 W OK 610 X CZ POKYNY K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A POUŽÍVÁNÍ ODSAVAČE SK POKYNY K INŠTALÁCII, ÚDRŽBE A POUŽÍVANIU ODSÁVAČA HUN ELSZÍVÓBERENDEZÉS BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TEFAL CLASSIC VITALY http://hu.yourpdfguides.com/dref/3251469

Az Ön kézikönyve TEFAL CLASSIC VITALY http://hu.yourpdfguides.com/dref/3251469 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Membránové hlubinné ponorné čerpadlo / CZ Membránové hlbinné ponorné čerpadlo / SK Membrános mélységi búvárszivattyú / HU

Membránové hlubinné ponorné čerpadlo / CZ Membránové hlbinné ponorné čerpadlo / SK Membrános mélységi búvárszivattyú / HU Membránové hlubinné ponorné čerpadlo / CZ Membránové hlbinné ponorné čerpadlo / SK Membrános mélységi búvárszivattyú / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Membránové hlubinné ponorné

Részletesebben

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky VII. Čištění a údržba V případě potřeby štít omyjte vlahým roztokem saponátu nebo mýdlovou vodou a osušte jej měkkým hadříkem. V žádném případě k čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, např.

Részletesebben

Útmutató az alkalmazás elindítására

Útmutató az alkalmazás elindítására Útmutató az alkalmazás elindítására NÁVOD NA SPUSTENIE APLIKÁCIE A PC- re VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK A hardverre vonatkozó követelmények a JasPCP-HU alkalmazás működésére jelenleg a piacon kereskedelmi forgalomban

Részletesebben

EXTOL CRAFT 414172 Membránové hlubinné ponorné čerpadlo Membránové hĺbkové ponorné čerpadlo Mélykúti membrános búvárszivattyú

EXTOL CRAFT 414172 Membránové hlubinné ponorné čerpadlo Membránové hĺbkové ponorné čerpadlo Mélykúti membrános búvárszivattyú Membránové hlubinné ponorné čerpadlo Membránové hĺbkové ponorné čerpadlo Mélykúti membrános búvárszivattyú Membránové ponorné čerpadlo Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce

Részletesebben

CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod k obsluze 4-9. SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod na použitie 10-15

CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod k obsluze 4-9. SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod na použitie 10-15 CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod k obsluze 4-9 SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod na použitie 10-15 H EXCENTRIKUS CSISZOLÓ 430W - Kezelési utasítas 16-21 WETRA-XT, ČR s.r.o, Náchodská 1623, Praha 9,

Részletesebben

Přímočará pila / CZ Píla priamočiara / SK Dekopírfűrész / HU

Přímočará pila / CZ Píla priamočiara / SK Dekopírfűrész / HU Přímočará pila / CZ Píla priamočiara / SK Dekopírfűrész / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za

Részletesebben

Powerful Solutions TM

Powerful Solutions TM Powerful Solutions TM Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-74 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu PV9605(N) PV1205(B)(N) PV1405(N) PV1805(C)(N) 2 3 4 SLOVENČINA Použitie

Részletesebben

www.blackanddecker.eu 511888-13 SK XT2000 XT2020

www.blackanddecker.eu 511888-13 SK XT2000 XT2020 www.blackanddecker.eu 511888-13 SK XT2000 XT2020 2 SLOVENČINA Použitie výrobku Vaša žehlička Black & Decker je určená na žehlenie odevov zhotovených z ľanu, bavlny, hodvábu, vlny a syntetických materiálov.

Részletesebben

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C366-CZ-SK-PL-H 03/2011

ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS C366-CZ-SK-PL-H 03/2011 ATTIX 145-01 ATTIX 155-01 PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C366-CZ-SK-PL-H 03/2011 Překlad originálních pokynů Obsah Návod k použití...2 Bezpečnost

Részletesebben

ROZCUCHANÝ LOB I STRAPATÝ LOB I BOZONTOS ÁTMENET

ROZCUCHANÝ LOB I STRAPATÝ LOB I BOZONTOS ÁTMENET ROZCUCHANÝ LOB I STRAPATÝ LOB I BOZONTOS ÁTMENET profesionálov. CZ: PřÍPRAVA SK: PrÍPRAVA HU: ELKÉSZÍTÉS CZ: PŘÍPRAVA: Začněte umytím a ošetřením vlasů šamponem a péčí L Oréal Professionnel doporučenými

Részletesebben

ECE R-44/04 Gr. 0+ -13kg (- ca.18m) User guide PTBASE Q-FIX

ECE R-44/04 Gr. 0+ -13kg (- ca.18m) User guide PTBASE Q-FIX SK CZ HU PL ES NL FR IT UK DE ECE R-44/04 Gr. 0+ -13kg (- ca.18m) User guide PTBASE Q-FIX DE - WARNUNG Die folgende Kurzanleitung dient nur der Übersicht. Um maximale Sicherheit und maximalen Komfort für

Részletesebben

10-15 16-21. CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 480W - Návod k obsluze 4-9. H EXCENTRIKUS CSISZOLÓ 480W - Kezelési utasítas

10-15 16-21. CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 480W - Návod k obsluze 4-9. H EXCENTRIKUS CSISZOLÓ 480W - Kezelési utasítas CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 480W - Návod k obsluze 4-9 SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 480W - Návod na použitie 10-15 H EXCENTRIKUS CSISZOLÓ 480W - Kezelési utasítas 16-21 RO SLEFUITOR CU EXCENTRIC 480W - Instructiuni

Részletesebben

GAMME SOL. Függőleges csukású nehéz X tárcsa. Diskové brány v tvare X s vertikálnym sklápaním

GAMME SOL. Függőleges csukású nehéz X tárcsa. Diskové brány v tvare X s vertikálnym sklápaním GAMME SOL Függőleges csukású nehéz X tárcsa Diskové brány v tvare X s vertikálnym sklápaním MEGALINER XM 140-280 LE/KS A MEGALINER a JEAN DE BRU által konstruált függőleges csukású nehéztárcsa. Robosztus

Részletesebben

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Improve your day! 417200 Multifunkční nářadí / CZ Multifunkčné náradie / SK Multifunkcionális szerszám / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Részletesebben

LCD tv fali tartókonzol Nástenná konzola pre LCD. Termékkód / Kód produktu: L102560 N-TEAM.HU. Használati utasítás. Uživateľská príručka

LCD tv fali tartókonzol Nástenná konzola pre LCD. Termékkód / Kód produktu: L102560 N-TEAM.HU. Használati utasítás. Uživateľská príručka LCD tv fali tartókonzol ástenná konzola pre LCD Termékkód / Kód produktu: L102560 Fontos! Bizonyosodjon meg a szerelés előtt, hogy a doboz tartalmazza az összes alkatrészt. Ha bármelyik alkatrész hiányzik

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 02/12 (2) 9099346000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234

Részletesebben

MKi 9000. užívateľský manuál felhasználói kézikönyv

MKi 9000. užívateľský manuál felhasználói kézikönyv MKi 9000 užívateľský manuál felhasználói kézikönyv Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Inštalácia zariadenia Parrot MKi9000... 5 Audio systém s ISO konektorom... 5 Audio systém s line-in konektormi... 6 Audio systém

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás HD 550 CA (8890010) Příklepová vrtačka/ Príklepová vŕtačka/ Ütvefúró/ Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce EXTOL

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

730278_RO47_silence force upgraded_chvec_730278 21/01/10 10:00 Page2. www.rowenta.com 730278 / 03-10

730278_RO47_silence force upgraded_chvec_730278 21/01/10 10:00 Page2. www.rowenta.com 730278 / 03-10 730278_RO47_silence force upgraded_chvec_730278 21/01/10 10:00 Page2 www.rowenta.com 730278 / 03-10 730278_RO47_silence force upgraded_chvec_730278 21/01/10 10:00 Page3 1 2 8 4 6 13 5 12 10 7 9* 3 11 3

Részletesebben

MELEGLEVEGŐS HAJFORMÁZÓ HR-314

MELEGLEVEGŐS HAJFORMÁZÓ HR-314 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c MELEGLEVEGŐS HAJFORMÁZÓ HR-314 TISZTELT VÁSÁRLÓ! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú szépségápolási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY MDR-NC13 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4059991

Az Ön kézikönyve SONY MDR-NC13 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4059991 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. FSM1616 BDS1616R SK. Preložené z pôvodného návodu.

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. FSM1616 BDS1616R SK. Preložené z pôvodného návodu. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511114-50 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu FSM1616 BDS1616R 10 9 8 1 4 3 2 7 6 5 5a 5b 6a 2 4 4 4 3 11 11 A 7 B 5 5a 6 5 5b D C 9 10a 8 3

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. KW710 KW715 511888-89 SK

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. KW710 KW715 511888-89 SK www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-89 SK KW710 KW715 RUČNÝ HOBLÍK Blahoželáme! Rozhodli ste sa pre elektrické náradie od firmy Black & Decker. Toto náradie pokračuje

Részletesebben

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS 118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C76 - CZ - SK - PL - H 10/2007 Obsah Návod k použití... 2 Bezpečnost operátora...2 Obecné informace

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 8848100 Hořák s piezo zapalováním / CZ Horák s piezo zapaľovaním / SK Piezogyújtású forrasztópisztoly / Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

EMax34i EMax34s EMax38i EMax42i EMax42ri. www.blackanddecker.eu. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511112-00 SK. Preložené z pôvodného návodu

EMax34i EMax34s EMax38i EMax42i EMax42ri. www.blackanddecker.eu. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511112-00 SK. Preložené z pôvodného návodu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511112-00 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu EMax34i EMax34s EMax38i EMax42i EMax42ri SLOVENČINA Použitie výrobku Vaša elektrická rotačná kosačka

Részletesebben

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Jadrová omietka

Részletesebben

JUNO 2-FIX USER GUIDE. ECE R-44/04, Gr. 1 9-18 kg (ca. 9M - 4Y)

JUNO 2-FIX USER GUIDE. ECE R-44/04, Gr. 1 9-18 kg (ca. 9M - 4Y) JUNO 2-FIX USER GUIDE ECE R-44/04, Gr. 1 9-18 kg (ca. 9M - 4Y) PT ES SK CZ HU PL NL FR IT UK DE DE Kurzanleitung / UK Short manual / IT Sommario / FR Sommaire / NL Beknopte handleiding / PL Instrukcja

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Strunová sekačka / CZ Strunová kosačka / SK Fűszegélynyíró gép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Strunová sekačka / CZ Strunová kosačka / SK Fűszegélynyíró gép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Strunová sekačka / CZ Strunová kosačka / SK Fűszegélynyíró gép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Strunová sekačka Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

HÁZTARTÁSI PORSZÍVÓ. Regisztrálja termékét a www.samsung.com/global/register NL-1

HÁZTARTÁSI PORSZÍVÓ. Regisztrálja termékét a www.samsung.com/global/register NL-1 HÁZTARTÁSI PORSZÍVÓ mikosof s.r.o. HU Használati Használati útmutató útmutató SC 8570 SC 8570 mikosof h A készülék mûködtetése elôtt kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. h Csak beltéri

Részletesebben

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Ušľachtilá omietka / EdelPutz 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz 2. Typ, číslo

Részletesebben

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Sanova omietka S / SanovaPutz S 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S 2. Typ,

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

Részletesebben

FAVORIT 65042 WOP FAVORIT 65042 MOP. HUHasználati útmutató 2 SK Návod na používanie 18 TR Kullanma Kılavuzu 33

FAVORIT 65042 WOP FAVORIT 65042 MOP. HUHasználati útmutató 2 SK Návod na používanie 18 TR Kullanma Kılavuzu 33 FAVORIT 65042 WOP FAVORIT 65042 MOP HUHasználati útmutató 2 SK Návod na používanie 18 TR Kullanma Kılavuzu 33 2 www.aeg.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK................................................

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8865104 Regulátor tlaku s filtrem a manometrem / CZ Regulátor tlaku s filtrom a manometrom / SK Légszűrő nyomásszabályozóval és manométerrel / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod

Részletesebben

FlexCare+ 900+ series. Register your product and get support at www.philips.com/welcome

FlexCare+ 900+ series. Register your product and get support at www.philips.com/welcome FlexCare+ 900+ series Register your product and get support at www.philips.com/welcome Sonicare 900+ Series CZE SVK HUN +sanitizer.indd 1 23.08.12 21:41 2 1 Obsah balení může být odlišný dle zakoupeného

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: Baumit Poter/ Baumit Estrich Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter / Estrich 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Poter / Estrich 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo,

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov SK. Preložené z pôvodného návodu ASI500.

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov SK. Preložené z pôvodného návodu ASI500. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 599333-86 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu ASI500 2 3 SLOVENČINA Použitie výrobku Vaša kompresorová stanica Black & Decker je určená na použitie

Részletesebben

PÁRAMENTESÍTŐ DH-301

PÁRAMENTESÍTŐ DH-301 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c PÁRAMENTESÍTŐ DH-301 TISZTELT VÁSÁRLÓ! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

Baumit Thermo vakolat (Baumit ThermoPutz) Baumit Thermo omietka [Dátum výroby je na obale na bočnej strane vo formáte yyyy.mm.dd (rok, mesiac, deň)]

Baumit Thermo vakolat (Baumit ThermoPutz) Baumit Thermo omietka [Dátum výroby je na obale na bočnej strane vo formáte yyyy.mm.dd (rok, mesiac, deň)] 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.

Részletesebben

Návod k použití VAŘIČ A TROUBA. Operating Instructions COOKER AND OVEN Contents Operating Instructions,1. Használati útmutató tűzhely és a sütő

Návod k použití VAŘIČ A TROUBA. Operating Instructions COOKER AND OVEN Contents Operating Instructions,1. Használati útmutató tűzhely és a sütő ACWT 5G311/WH ACWT 5G311/IX GB English Operating Instructions COOKER AND OVEN Contents Operating Instructions,1 SAFETY INSTRUCTIONS,3 Description of the appliance-overall view,23 Description of the appliance-control

Részletesebben

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 02/2007 Revised 05/2015 (3) 9097054000 Česky Magyar Slovensky

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu SK Elektromos áramot fejlesztő generátor HU

Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu SK Elektromos áramot fejlesztő generátor HU HERON EG 12 AVR (8896110) Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu Elektromos áramot fejlesztő generátor Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

Sporák Tűzhely Sporák

Sporák Tűzhely Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 28 Sporák Tűzhely Sporák ZCE560N Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 6 Varná deska Denní používání

Részletesebben

IH20. Inhalátor. Inhalátor Használati utasítás... 32-46. Inhalátor. Inhalator Instrucţiuni de utilizare... 47-64. Návod k použití...

IH20. Inhalátor. Inhalátor Használati utasítás... 32-46. Inhalátor. Inhalator Instrucţiuni de utilizare... 47-64. Návod k použití... IH20 CZ SK Inhalátor Návod k použití...2-16 Inhalátor Návod na používanie... 17-31 Inhalátor Használati utasítás... 32-46 Inhalator Instrucţiuni de utilizare... 47-64 Service: CZ Tel.: 239 014 121 Tel.

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. GL301 GL315 GL350 504999-98 SK

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. GL301 GL315 GL350 504999-98 SK www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-98 SK GL301 GL315 GL350 2 3 4 SLOVENČINA Použitie Vaša strunová kosačka Black & Decker GL301/ GL315/GL350 je určená na kosenie a

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben