MKi užívateľský manuál felhasználói kézikönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MKi 9000. užívateľský manuál felhasználói kézikönyv"

Átírás

1 MKi 9000 užívateľský manuál felhasználói kézikönyv

2 Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Inštalácia zariadenia Parrot MKi Audio systém s ISO konektorom... 5 Audio systém s line-in konektormi... 6 Audio systém bez ISO konektorov... 6 Inštalácia napájacieho vodi a sady... 6 Inštalácia audio konektorov... 7 Inštalácia elektronického boxu... 7 Inštalácia dia kového ovládania... 7 Inštalácia mikrofónu použite zariadenia PARROT MKi Ako sa orientova v menu... 9 Ovládanie hlasitosti... 9 Párovanie a pripájanie telefónu / PDA k zariadeniu Parrot MKi Synchronizácia telefónneho zoznamu istenie pamäte Používanie funkcie hlasovej vo by Hovor pomocou hlasovej vo by Príjem hovoru pomocou hlasovej vo by Používanie funkcii telefónu Príjem hovoru Uskuto nenie hovoru Funkcia opakovaného vyto enia ísla Funkcia diskrétneho režimu Funkcia utajeného režimu Prijatie druhého hovoru Posielanie DTMF Nastavenie hlasitosti

3 Používanie funkcie hudba Výber zdroja hudby Používanie dia kového ovládania pri prehrávaní hudobných súborov Používanie virtuálneho Super Basového efektu Aktualizácia Vášho zariadenia Parrot MKi Hotline

4 Úvod Technológia Bluetooth umož uje hlasovú a dátovú komunikáciu prostredníctvom rádiového spojenia na krátku vzdialenos. Umož uje sú asnú komunikáciu viacerých elektronických zariadení, hlavne telefónov a hands-free súprav. Parrot na základe svojich dlhoro ných skúseností so spracovaním signálov a technológiami na rozpoznávanie hlasu, predstavuje hands-free súpravu, ktorá po as hovorov poskytuje prvotriednu kvalitu. Po spárovaní s Vašim mobilným telefónom Vám Parrot MKi9000 umožní v priebehu nieko kých sekúnd uskuto ni telefónny hovor vo Vašom vozidle bez potreby manipulácie s telefónom, aj v prípade ak ho máte vložený vo svojom vrecku. Spojenie s Vašim mobilným telefónom sa uskuto uje úplne transparentným spôsobom. Váš Parrot MKi9000 používa funkciu hlasovej vo by a hlasovej syntézy, o výrazne u ah uje jeho používanie v každej situácii. Vaša hands-free sada umož uje pripojenie všetkých prehráva ov hudby: ipod, iphone, itouch, USB k ú e, USB MP3 prehráva e, Bluetooth Stereo zariadenia, CD prehráva e, MiniDisc, a pod. 4

5 I Inštalácia zariadenia Parrot MKi9000 Radi by sme našim zákazníkom doporu ili, aby si nechali svoj Parrot MKi9000 namontova odborníkom. Skôr ako vo vnútri vozidla upevníte rôzne komponenty hands-free sady, zapojte inštala né vodi e, ovládaciu klávesnicu a dvojitý mikrofón k elektronickej riadiacej jednotke. Vodi e dodávané so sadou sú vybavené ISO konektormi a dvomi pármi line-out konektorov. Line-out konektory sa dajú použi v prípade, ak Váš audio systém vo vozidle umož uje takúto možnos (použitie zosil ova a). V závislosti od typu audio systému vo Vašom vozidle je preto možné nieko ko zapojení. Pri prichádzajúcom telefónom hovore sa využíva funkcia stíšenia hlasitosti audio systému (mute), aby ste mohli uskuto ni hovor. Možnos zapojenia funkcie záleží od konfigurácie audio systému Vášho vozidla. Audio systém s ISO konektorom 1. Zapojte konektory hands-free sady na zasunutie do zdierky k audio systému vozidla. 2. Zapojte audio a napájacie vodi e do dutinkových konektorov zariadenia Parrot MKi Na inštala nom vodi i zapojte vo ný žltý vodi na niektorý z konektorov audio systému ur eného pre funkciu stíšenia (mute in 1, mute in 2, alebo mute in 3). A: 12V zapa ovanie (oranžový) E: Zapojenie na reproduktory vozidla F: Nepoužitý vodi B: 12V stály zdroj energie ( ervený) 1. Pravý zadný (fialový / fialový - ierny) C. Uzemnenie 2. Pravý predný (šedý / šedý ierny) D: Pripojenie na zdroj napájania vozidla 3. avý predný (biely / biely ierny) 4. avý zadný (zelený / zelený ierny) 5

6 Audio systém s line-in konektormi Tento druh zapojenia vykonajte pomocou spojenia line-out konektora (hnedý a biely vodi alebo ervený a ierny) do line-in zdierky audio systému Vášho vozidla. Pomocou dvoch párov audio konektorov môžete rozšíri audio funkciu do stereo režimu na všetky reproduktory audio systému Vášho vozidla. Na inštala nom vodi i zapojte vo ný žltý vodi na niektorý z konektorov audio systému ur eného pre funkciu stíšenia (mute in 1, mute in 2 alebo mute in 3). A: 12V zapa ovanie (oranžový) E: Line-out 1 F: line-out 2 Nepoužitý vodi B: 12V stály zdroj energie ( ervený) 1. Line 1 + : biely 1. Line 2 + : ervený C. Uzemnenie 2. Line 1 : hnedý 2. Line 2 : ierny D: Pripojenie na zdroj napájania vozidla Audio systém bez ISO konektorov Pre zjednodušenie zapájania si budete musie zakúpi adaptérový ISO kábel. Preh ad dostupných ISO adaptérov si môžete pozrie na našej webovej stránke: Inštalácia napájacieho vodi a sady Pozrite si schému zapojenia audio systému Vášho vozidla. ervený vodi kábla hands-free sady musí by zapojený na stály zdroj +12V napätia, oranžový vodi na +12V na zapa ovaní a ierny vodi na uzemnení. Skontrolujte, i oranžový vodi nie je zapojený na stály zdroj +12V. napätia. Takéto zapojenie má za následok úplné vybitie autobatérie. 6

7 Pri niektorých vozidlách je potrebné zameni ervený a oranžový napájací vodi. Toto uskuto nite jednoduchou zámenou dvoch poistkových držiakov na inštala nom vodi i Parrot MKi9000. Na niektorých vozidlách nie je na konektoroch vozidla k dispozícii zapínané +12V napätie. Preto musíte zapoji oranžový napájací vodi na poistkový box alebo na iný zdroj zapínaného zdroja energie. Inštalácia audio konektorov Inštalácia elektronického boxu Zapojte hudobný vodi k elektronickému boxu a vložte USB/iPod konektory do odkladacej skrinky v palubnej doske, stredovej konzoly, alebo do odkladacej poli ky za zadnými sedadlami v závislosti od typu Vašej palubnej dosky. Na ochranu konektorov od prachu použite dodávaný ochranný kryt. V žiadnom prípade elektronický box neinštalujte na: - miesta v blízkosti vyhrievania alebo klimatiza ného systému; - miesta vystavené priamemu pôsobeniu slne ného žiarenia; - medzi kovové steny. Inštalácia dia kového ovládania Vo vnútri Vášho vozidla si vyberte miesto pre inštaláciu dia kového ovládania. Doporu ili by sme Vám, aby ste dia kové ovládanie umiestnili do stredu palubnej dosky. Ak chcete umiestni dia kové ovládanie na volant, nezabudnite skontrolova jeho riadne upevnenie, aby po as jazdy nedošlo k jeho náhodnému uvo neniu. Ovládanie neinštalujte na vonkajšiu stranu volantu, aby ste ho mali vždy v dosahu aj po as riadenia. 7

8 Ak chcete umiestni dia kové ovládanie na palubnú dosku, prilepte obojstrannú lepiacu pásku na rovnú plochu konzoly a túto tlakom prilepte na palubnú dosku. Potom môžete dia kové ovládanie zasunú do konzoly. Po prilepení konzoly na palubnú dosku, vy kajte približne 2 hodiny pokia sa páska riadne neprilepí. Inštalácia mikrofónu Mikrofóny Parrot sú smerové mikrofóny a je potrebné aby boli nasmerované priamo na užívate a, ím sa zaru uje zrete ný prenos hovoreného slova. Ak je to možné, mikrofón by mal by inštalovaný v blízkosti prednej konzoly stropného osvetlenia v strede vozidla tak, aby sa medzi mikrofónom a jeho užívate om nenachádzali žiadne prekážky. 8

9 1. použitie PARROT MKi9000 Ako sa orientova v menu Ak používate Parrot MKi9000 po prvý krát a zdá sa Vám že dia kové ovládanie nie je pridružené k elektronickému boxu zatla te sú asne na 3 sekundy tla idlá, a. Toto je možné iba prvých 30 sekúnd po zapnutí sady. Stla te stredový dotykový ovláda pre vstup do menu > Sada oznámi meno aktuálneho menu. Pohybujte sa v menu pomocou otá ania ovláda a a vo bu potvr te stla ením tla idla alebo stla ením rolovacieho kolieska. Pre ukon enie menu stla te tla idlo alebo po kajte nieko ko sekúnd. Ovládanie hlasitosti Pre ovládanie hlasitosti na Vašom Parrot MKi9000 stla te dotykový ovláda pre vstup do menu a zvo te si možnos Settings > Volume. Použite oto ný ovláda na nastavenie potrebnej hlasitosti a stla ením ovláda a potvrdíte nastavenú hlasitos. Párovanie a pripájanie telefónu / PDA k zariadeniu Parrot MKi9000 Skôr ako použijete svoj Parrot MKi9000 so svojim mobilným telefónom, musíte vykona párovanie oboch zariadení. Proces párovania sa vyžaduje iba raz. Spojenie zariadení sa potom aktivuje automaticky vždy, ako zapnete zapa ovanie. Táto funkcia závisí od modelu Vášho mobilného telefónu. 1. Z Vášho mobilného telefónu vyh adajte periférne zariadenia, ktoré využívajú technológiu Bluetooth (podrobné informácie ako postupova sú uvedené v užívate skom manuáli Vášho mobilného telefónu). 2. V zozname si vyberte zariadenie «MKi9000». 3. Po vyzvaní zadajte na svojom mobilnom telefóne kód «0000». > Sada oznámi «Párovanie prebehlo úspešne». 9

10 Synchronizácia telefónneho zoznamu Pri niektorých Bluetooth telefónoch sa synchronizácia telefónneho zoznamu v pamäti sady uskuto uje automaticky. Synchronizujú sa iba kontakty uložené v pamäti telefónu. Pokia Váš telefón nepodporuje automatickú synchronizáciu môžete použi taktiež funkciu Object Push na odoslanie kontaktov z Vášho telefónu do vozidlovej sady pomocou Bluetooth technológie. K tomuto postupujte nasledovne: 1. Stla te oto ný ovláda a zvo te si možnos Settings > Receive Contacts. > Sada oznámi «Waiting for contact» - akanie na kontakt. 2. Viac informácii o odosielaní kontaktov pomocou funkcie Object Push nájdete v užívate skom manuáli Vášho mobilného telefónu. istenie pamäte So zariadením Parrot MKi9000 môžete párova až pä zariadení. Ak sa pokúsite párova 6-ty telefón Parrot MKi9000 oznámi «Memory full» - plná pamä. Pre párovanie nového telefónu musíte uvo ni pamä tým, že podržíte sú asne zatla ené tla idlá a na dobu 3 sekundy. Týmto taktiež vymažete všetky svoje kontakty. 10

11 Používanie funkcie hlasovej vo by Skôr ako použijete funkciu hlasovej vo by, musíte svoj mobilný telefón / PDA pripoji k zariadeniu Parrot MKi9000. Pre podrobnejšie informácie si pozrite si as Párovanie a pripojenie telefónu / PDA k zariadeniu Parrot MKi9000. Uskuto nenie hovoru pomocou hlasovej vo by Táto funkcia je k dispozícii iba ak ste predtým vykonali synchronizáciu kontaktov vo Vašej hands-free sade. 1. Pre aktiváciu funkcie hlasovej vo by stla te tla idlo. > Ozve sa pípnutie. 2. Povedzte k ú ové slovo «Call» - hovor a meno kontaktu, ktorému chcete zavola. > Ak zariadenie správne identifikovalo hlasovú vo bu, automaticky uskuto ní telefonický hovor. Ak identifikácia neprebehne jednozna ne, prístroj položí kontrolnú otázku. Pri telefonovaní pomocou funkcie hlasovej vo by môžete využíva kombináciu nieko kých k ú ových slov. Napríklad «Bob». Môžete ur i aj typ ísla na ktoré chcete zavola : napr. «Bob at home», «Bob home» a pod. 3. Svoju vo bu potvr te slovom «Yes» alebo «Call» - hovor. > Hovor je aktivovaný. 11

12 Príjem hovoru pomocou hlasovej vo by arovné slovo «Accept» - prija, umožní prija prichádzajúci hovor. arovné slovo «Refuse» - odmietnu, vám umožní odmietnu prichádzajúci hovor. Pre aktiváciu/vypnutie arovných slov ich musíte najskôr aktivova. V tomto prípade postupujte nasledovne: 1. Stla te oto ný dotykový ovláda a zvo te si Settings > Magic words. 2. Pre aktiváciu/vypnutie arovných slov stla te oto ný dotykový ovláda. 12

13 Používanie funkcii telefónu Skôr ako za nete využíva funkcie telefónu, musíte svoj mobilný telefón / PDA pripoji k zariadeniu Parrot MKi9000. Pre podrobnejšie informácie si pozrite si as Párovanie a pripojenie telefónu / PDA k zariadeniu Parrot MKi9000. Príjem hovoru Prichádzajúci hovor je signalizovaný vyzvá acím tónom Ak hands-free sada pozná detaily volajúceho, potom oznámi jeho meno. Ak chcete hovor prija, stla te tla idlo. Na ukon enie hovoru stla te tla idlo. Ak chcete prichádzajúci hovor odmietnu, stla te tla idlo. Ak máte aktivovanú funkciu arovných slov môžete pre prijatie alebo odmietnutie hovoru použi hlasovú vo bu. Pre podrobnejšie informácie si pozrite si as Príjem hovoru pomocou hlasovej vo by. Uskuto nenie hovoru Ak je kontakt na osobu, ktorej chcete telefonova v telefónom zozname telefónu pripojeného k Parrot MKi9000 potom postupujte nasledovne: 1. Stla te oto ný dotykový ovláda pre vstup do hlavného menu a vyberte si možnos Phonebook telefónny zoznam. > Nachádzate sa v telefónnom zozname pripojeného telefónu. 2. Zvo te si písmeno a stla te oto ný dotykový ovláda. > Ak ste si vybrali kontakt: - Stla te tla idlo na uskuto nenie hovoru. - alebo použite oto ný dotykový ovláda na výber niektorého z ísiel pre daný kontakt. Ak sa kontakt na osobu ktorej si želáte zavola nenachádza v telefónnom zozname telefónu pripojeného k Parrot MKi9000, zastavte vozidlo na bezpe nom mieste a použite svoj telefón na uskuto nenie telefonického hovoru. 13

14 Funkcia opakovaného vyto enia ísla Stla te tla idlo a podržte ho zatla ené na dobu dve sekundy. Aktivujete funkciu opakovaného vyto enia posledného volaného ísla. Funkcia diskrétneho režimu Ak si želáte po as hovoru pokra ova v hovore súkromne, mimo audio systému vozidla, stla te na Parrot MKi9000 tla idlo. > Hovor je presmerovaný do mobilného telefónu. Ak si želáte hovor prepnú spä na sadu, stla te opä tla idlo. Funkcia utajeného režimu Ak si želáte po as hovoru želáte deaktivova mikrofón, podržte tla idlo zatla ené na dve sekundy. Pre opätovnú aktiváciu mikrofónu stla te to isté tla idlo ešte raz. Prijatie druhého hovoru Parrot MKi9000 umož uje sú asne zvládnu dva telefonické rozhovory v prípade, že aj Váš telefón podporuje takúto funkciu. Pre podrobnejšie informácie použite užívate ský manuál od vášho mobilného telefónu. Prijatie druhého hovoru 1. Stla te na Parrot MKi9000 tla idlo. > Prvý hovor je automaticky podržaný. 2. Stla te tla idlo na Parrot MKi9000, alebo zelené tla idlo Vášho telefónu na prepnutie z jedného telefonického hovoru na druhý. 3. Stla te tla idlo pre ukon enie prebiehajúceho hovoru. Hovor môžete ukon i priamo aj na telefóne. > Automaticky ste prepnutý na prvý podržaný hovor. Odmietnutie druhého hovoru Stla te na Parrot MKi9000 tla idlo priamo z mobilného telefónu.. Hovor môžete odmietnu aj 14

15 Posielanie DTMF DTMF (Dual Tone Modulation Frequency = tónová vo ba) Tento systém umož uje ovláda pomocou systému hands-free i telefónu hlasové servery s využitím tónovej vo by (po stla ení tla idiel *, # at.) (napr. hlasový server operátora). Po as hovoru Vám Parrot MKi9000 umož uje posiela DTMF aby ste si mohli organizova svoju hlasovú poštu. K tomuto postupujte nasledovne: 1. Stla te oto ný dotykový ovláda a otvorte si DTMF menu. 2. Použite oto ný dotykový ovláda a vyberte si niektorú z nasledovných možností: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, # alebo *. 3. Stla te oto ný dotykový ovláda na odoslanie DTMF do Vášho telefónu. Nastavenie hlasitosti Po as telefonického hovoru použite na nastavenie hlasitosti oto ný dotykový ovláda zariadenia Parrot MKi9000, alebo nastavte hlasitos na telefóne. > Nastavená úrove hlasitosti ostane zachovaná pre všetky nasledujúce hovory. Hlasitos nastavená na Parrot MKi9000 nie je uložená pre hovory vo Vašom telefóne. 15

16 Používanie funkcie hudba Výber zdroja hudby Na pripojenie Vášho zariadenia Parrot MKi9000 k Vášmu audio prehráva u / ipod / USB k ú použite USB, Jack alebo ipod konektor. Pre spustenie funkcie hudba stla te tla idlo. Na zmenu zdroja hudby stla te oto ný dotykový ovláda a otvorte si menu pre zdroj a vyberte si z nasledujúcich možností: - ipod / iphone - USB periférne zariadenie - Audio prehráva pripojený cez Bluetooth - Audio prehráva pripojený cez Line-in. > Parrot MKi9000 pod a výberu oznámi: ipod, USB, Bluetooth Audio a Line in. Používanie dia kového ovládania pri prehrávaní hudobných súborov Prerušenie po as prehrávania Po as prehrávania hudobných súborov stla te krátko stla te tla idlo ím okamžite zastavíte prehrávanie. Rýchle stla enie tla idla obnoví prehrávanie hudobného súboru. Rýchly posun dopredu / dozadu na aktuálnej skladbe Po as prehrávania hudobného súboru môžete stla ením a podržaním tla idla alebo aktivova rýchly posun po stope smerom dopredu alebo dozadu. Výber hudobných súborov Po as prehrávania hudobného súboru môžete stla ením tla idla alebo prejs o jednu stopu dopredu alebo dozadu. Funkcia Next/Previous nie je k dispozícii ak Parrot MKi 9000 pripojený k audio prehráva u cez jack/jack kábel. Nastavenie hlasitosti Po as prehrávania hudobného súboru oto te dotykový ovláda na hands-free sade pre nastavenie požadovanej hlasitosti. 16

17 Hlasitos pre hovory a pre prehrávanie audio súborov fungujú separátne. Používanie virtuálneho Super Basového efektu Virtuálny Super Basový efekt Vám umožní zosilni basové frekvencie. Pre aktiváciu funkcie Super Bass stla te oto ný dotykový ovláda. Otvorte si hlavné menu a vyberte si možnos Settings > Virtual Super Bass effect > Activated alebo Deactivated. Po as prehrávania hudobného súboru stla te a podržte tla idlo, ím aktivujete funkciu Super Bass efektu. 17

18 Aktualizácia Vášho zariadenia Parrot MKi90000 Podrobný postup, ktorý vysvet uje krok za krokom spôsob aktualizácie Vášho zariadenia Parrot MKi9000 je dostupný na našej webovej stránke Hotline Operátori na našej hotline linke sú Vám k dispozícii v pracovných d och pondelok až piatok od 9.00 do 18,00 hod prostredníctvom u na adrese alebo môžete použi služby telefonického operátora: Taliansko: [+39] Španielsko: [+34] UK: [+44] (0) Nemecko: USA: [+1] (877) 9 Parrot (bezplatná služba) ína: [+86] (0) Hong Kong: [+852] Francúzsko: Európa: [+33] (používané jazyky: francúzsky, anglický, španielsky a nemecký) Slovensko: [+421] ; [+421]

19

20 Tartalom Tartalom Bevezetés A Parrot MKi9000 beszerelése Audió rendszer ISO csatlakozókkal Audió rendszer line-in csatlakozókkal Audió rendszer ISO csatlakozók nélkül A készlet tápvezetékének beszerelése Az audió csatlakozók beszerelése Az elektronikai rendszer beszerelése A távirányítás beszerelése A mikrofon beszerelése A PARROT MKi9000 berendezés használata Tájékozódás a menüben A hanger beállítása a menüben A telefon / PDA párosítása és csatlakoztatása Bluetoothon keresztül A telefonkönyv szinkronizálása A memória törlése A hangtárcsázási funkció használata Hívás hangtárcsázás segítségével Hívás fogadása hanggal A telefon funkcióinak használata Hívás fogadása Hívás kezdeményezése Az újrahívási funkció A diszkrét mód használata A titkosított mód használata Második hívás fogadása DTMF küldése A hanger beállítása

21 A zenei funkciók használata A zenei forrás kiválasztása A távvezérl használata a zenefájlok lejátszásakor A virtuális Super Bass effektus használata A Parrot MKi9000 készülék frissítése Forró vonal

22 Bevezetés A Bluetooth technológia, rádióösszeköttetés segítségével, rövid hatótávolságú hang- és adatátvitelt tesz lehet vé. Segítségével, több elektronikus berendezés, f leg telefonok és hands-free készülékek egyidej kommunikációjára van lehet ség. A Parrot cég az évek hosszú során megszerzett tapasztalatai alapján, melyet a jelfeldolgozás és a hangfelismer technológiák területén szerzett, bemutatja új hands-free készülékét, a Parrot MKi9000-at, amely a beszélgetések során els osztályú min séget biztosít. Az Ön mobiltelefonjával történ összepárosítás után a Parrot MKi9000 néhány másodperc alatt lehet vé teszi Önnek telefonbeszélgetés létrehozását az gépkocsijában, a telefonnal történ manipulálás nélkül, abban az esetben is, ha a mobilja az Ön zsebében van. Az összekötetés az Ön mobiltelefonjával teljesen átlátható módon valósul meg. Az Ön Parrot MKi9000 készüléke a felhasználó szempontjából független hangtárcsázás és hangszintézis funkciókat használja, ami minden helyzetben kifejezetten megkönnyíti használatát. Az Ön hands-free készüléke lehet vé teszi az összes zenelejátszó készülék csatlakoztatását: ipod, iphone, itouch, USB kulcsok, USB MP3 lejátszók, Bluetooth Sztereó berendezések, CD lejátszók, MiniDisc és hasonlók. 22

23 I A Parrot MKi9000 üzembe helyezése Azt ajánljuk kedves vev inknek, hogy a Parrot MKi9000 beszerelését bízzák szakemberre! Miel tt a gépkocsi belsejében rögzítené a hands-free készlet egyes alkatrészeit, kösse össze a vezérl gombot, a dupla mikrofont és az elektronikus irányító egységet. A készletben található vezetékek ISO csatlakozókkal és két pár line-out csatlakozóval vannak ellátva. A line-out csatlakozókat abban az esetben használhatjuk, ha a járm audió rendszere ezt lehet vé teszi (er sít használata). A járm audió rendszerének típusától függ en ezért több lehet ség is szóba jöhet. Bejöv telefonhíváskor az audió rendszer automatikus lehalkításának funkciója (mute) lépé m ködésbe, hogy a hívás létre jöhessen. A funkció üzembe helyezésének lehet sége függ a gépjárm audió rendszerének konfigurációjától. Audió rendszer ISO csatlakozókkal 1. Csatlakoztassa a hands-free készlet vezetékét a gépkocsi audió rendszerének aljzatába. 2. Kösse be az audió és tápkábeleket a Parrot MKi9000 készülék konnektoraiba. 3. A szabad sárga vezetéket csatlakoztassa az audió rendszer automatikus lehalkítási funkciójának konnektorába (mute in 1, mute in 2, vagy mute in 3). A: 12V gyújtás (narancssárga) B: 12V állandó energiaforrás (piros) C. Földelés D: Csatlakozás az áramforrásához F: Használaton kívüli csatlakozó E: Csatlakozás a gépjárm hangszóróihoz 1. Jobb hátsó (lila / lila fekete) 2. Jobb elüls (szürke / szürke fekete) 3. Bal elüls (fehér / fehér fekete) 4. Bal hátsó (zöld / zöld fekete) 23

24 Audió rendszer line-in csatlakozókkal Ezt a fajta bekötést a line-out konnektor (barna és fehér vezeték vagy piros és fekete) és a gépkocsi audió rendszerének line-in bemenetének összekapcsolásával hozhatja létre. A két pár audió konnektor segítségével az audió funkciót kiterjesztheti sztereó üzemmódba a gépkocsi audió rendszerének összes hangszórójára. A szabad sárga vezetéket csatlakoztassa az audió rendszer automatikus lehalkítási funkciójának konnektorába (mute in 1, mute in 2 vagy mute in 3). A: 12V gyújtás (narancssárga) E: Line-out 1 F: line-out 2 B: 12V állandó energiaforrás (piros) 1. Line 1 + : fehér 1. Line 2 + : piros C. Földelés 2. Line 1 : barna 2. Line 2 : fekete D: Csatlakozás a gépjárm áramforrásához G: Használaton kívüli vezeték Audió rendszer ISO csatlakozók nélkül A bekötés leegyszer sítése céljából vásárolnia kell egy ISO adapterkábelt. A hozzáférhet ISO adaptereket megtekintheti weboldalunkon: A készlet tápkábelének beszerelése Nézze át gépkocsija audió rendszerének bekötési rajzát. A hands-free készülék piros vezetékét az állandó +12V feszültségforrásra kell kötni, a narancssárga vezetéket a +12V-ra a gyújtáson a fekete vezeték a földelés. Ellen rizze, hogy a narancssárga vezeték az állandó +12V feszültségforrásra van kötve. Az ilyen bekötés a gépkocsi 24

25 akkumulátorának teljes kisülését eredményezi. Némely gépkocsiknál fel kell cserélni a piros és a narancssárga vezetéket. Ezt legegyszer bben, a két biztosítéktartó felcserélésével is elérheti, melyek a Parrot MKi9000 kábeleinek szétágazásánál található. Némely gépkocsi konnektoraiban nincsen meg a kívánt +12V feszültség. Ezért a narancssárga tápvezetéket a biztosítékdobozra vagy egyéb áramforrásra kell kötni. Az audió csatlakozók bekötése Az elektronikai rendszer beszerelése Csatlakoztassa a zenei vezetéket az elektronikai rendszerhez és helyezze az USB/iPod konnektorokat a keszty tartóba, a középkonzolba vagy a hátsó ülések mögötti tároló rekeszbe, a m szerfal típusától függ en. A konnektorokat a mellékelt véd burkolatokkal védheti a portól. Az elektronikai rendszert semmi esetre se szerelje: - a f tés vagy a klímaberendezés közelébe; - a közvetlen napsugárzásnak kitett helyekre; - fémb l készült falak közé. Az utastérben keressen egy helyet, ahová a távirányítót felszerelheti. A távvezérlés Azt ajánlanánk, hogy a távvezérl t helyezze a m szerfal közepére. beszerelése Amennyiben a távvezérl t a volánra szeretné felszerelni, ne feledkezzen el meggy z dni annak szilárd rögzítésér l, hogy vezetés közben ne kerülhessen sor annak véletlenszer leesésére. Ne szerelje a volán küls oldalára, hogy mindig kéznél legyen irányváltoztatás közben is. 25

26 Ha a távvezérl t a m szerfal közepére szeretné elhelyezni, ragasszon mindkét felén öntapadós ragasztószalagot a konzol lapos részére és azt nyomja oda a m szerfalhoz, hogy odaragadjon. Ezután a távvezérl t becsúsztathatja a konzolba. A konzol, m szerfalra történ felragasztása után várjon kb. 2 órát míg a ragasztószalag meg nem köt rendesen. A dupla mikrofon beszerelése A Parrot mikrofonok irányított mikrofonok ezért szükséges, hogy egyenesen a használó felé irányuljanak, amivel biztosítják a tiszta hangátvitelt. Amennyiben az lehetséges, a mikrofont az elüls konzol közelébe a mennyezeti lámpa mellé az gépkocsi középvonalához kell szerelni, úgy, hogy a mikrofon és használója között ne legynek semmilyen akadályok. 26

27 1. A PARROT MKi9000 használata Hogyan tájékozódjunk a menüben Ha el ször használja a Parrot MKi9000-et és úgy t nik, hogy a távirányítás nem csatlakozott az elektronikus boxhoz nyomja le egyszerre 3 mp-re a, a gombokat. Ez csak a szett bekapcsolása utáni 30mp-ben lehetséges. A menübe való belépéshez érintse meg a forgatható vezérl gombot. > A szett kijelzi az aktuális menü nevét. A menüben a vezérl gomb forgatásával tudunk mozogni, a választást a gomb megnyomásával vagy a vezérl gomb megnyomásával támaszthatjuk alá. A menüb l való kilépéshez nyomjuk meg a gombot vagy várjunk néhány másodpercet. A hanger beállítása A Parrot MKi9000 készülék hangerejének beállítására nyomjuk meg a vezérl gombot és válasszuk a Settings > Audio > Menu Volume lehet séget. A hanger beállítására használjuk a vezérl gombot, majd választásunkat er sítsük meg. A telefon / PDA párosítása és csatlakoztatása Bluetoothon keresztül Miel tt el ször használná mobiltelefonjával összekapcsolt Parrot MKi9000 készülékét, végre kell hajtania a két berendezés párosítását. A párosítás m veletét csak egyszer kell elvégezni. A berendezések csatlakoztatása ezután mindig automatikusan megy végbe, mikor bekapcsolja a gyújtást. Ez a funkció az Ön mobiltelefonjának modelljét l függ. 1. Mobiltelefonján válassza a Bluetooth periférikus berendezések keresése lehet séget (Err l részletes útmutatót mobiltelefonja kezelési útmutatójában találhat.). 2. A listáról válassza ki a «Parrot MKi9000» készüléket. 3. A PIN kód megadására való felszólítás megjelenése után, adja meg mobiltelefonján a «0000» számkódot. > A készlet jelzi «A párosítás sikeresen végbement». 27

28 A telefonkönyv szinkronizálása Némely Bluetooth telefon esetében, a kihangosító szett automatikusan elvégzi a nevek és telefonszámok szinkronizálását. Csak a telefon memóriájában elmentett névjegyek szinkronizálódnak. Amennyiben az Ön telefonja nem támogatja az automatikus szinkronizálást, használhatja az Object Push funkciót is a névjegyek átküldésére a mobiltelefonból a gépkocsi kihangosító szettjébe a Bluetooth technológia segítségével. Ezt a következ képpen hajthatjuk végre: 1. Érintsük meg a vezérl gombot és válasszuk Phone > Receive Contacts. > A szett jelzi «Waiting for contact» - várom a névjegyeket. 2. B vebb információt a névjegyek küldésér l az Object Push funkció segítségével mobiltelefonunk kezelési útmutatójában találunk. A memória törlése A Parrot MKi9000 berendezéssel akár öt készüléket is párosíthatunk. Ha a 6. telefont akarjuk párosítani, a készülék jelenti, hogy «Memory full» - megtelt a memória. Új telefon párosításához fel kell szabadítanunk a memóriát, mégpedig a és gombok együttes megnyomásával és 3 másodperces megtartásával. Ezzel azonban kitörli az összes telefonszámot is. 28

29 A hangtárcsázási funkció használata Miel tt kihangosító szettjének a hangtárcsázási funkcióját használná, mobiltelefonját / PDA készülékét csatlakoztatnia kell a Parrot MKi9000-hez. B vebb információkért olvassa el a A telefon / PDA párosítása és csatlakoztatása Bluetoothon keresztül cím részt. Hívás hangtárcsázás segítségével Ez a funkció csak akkor elérhet, ha el tte szinkronizálta a névjegyeket a kihangosító szettel. 1. A hangtárcsázás aktiválásához nyomja meg a gombot. > Egy sípolást fog hallani. 2. Mondja ki a kulcsszót: «Call» - hívás és a felhívandó személy nevét. > Ha a berendezés helyesen azonosította a hangtárcsázást, automatikusan létrejön a telefonhívás. Amennyiben az azonosítás nem egyértelm, a készülék, ellen rz kérdést tesz fel. A hangtárcsázási funkció segítségével néhány kulcsszó kombinációját is használhatja. Például: «Bob». Kiválaszthatja melyik számra akar hívni: pl. «Bob at home», «Bob home» és hasonlók. 3. Választását er sítse meg a «Yes» vagy «Call» - hívás szavakkal. > A hívást ezzel aktiválva lett. 29

30 Hívás fogadása hanggal Az «Accept» - elfogad kulcsszó, lehet vé teszi a bejöv hívás fogadását. A «Refuse» - visszautasít kulcsszó, lehet vé teszi a bejöv hívás visszautasítását. A kulcsszavak aktiválását/kikapcsolását el ször aktiválni kell. Ebben az esetben a következ lépések szerint járjon el: 1. Érintse meg a vezérl gombot és válassza ki a következ t Phone > Settings > Magic words. 2. A kulcsszavak aktiválásához/kikapcsolásához nyomja meg a forgó vezérl gombot. 30

31 A telefon funkcióinak használata Miel tt telefonja funkcióit használná, mobiltelefonját / PDA készülékét csatlakoztatnia kell a Parrot MKi9000-hoz. B vebb információkért olvassa el a A telefon / PDA párosítása és csatlakoztatása Bluetoothon keresztül cím részt. Hívás fogadása A beérkez hívást cseng hang jelzi. A kihangosító szett felismeri a hívót és kijelzi a hívó nevét. Ha a hívást fogadni kívánja, nyomja meg a gombot. A hívás befejezésére nyomja meg a gombot. Ha a bejöv hívást nem kívánja fogadni, nyomja meg a gombot. Ha aktiválva van a kulcsszavak funkció, a hívást fogadhatja vagy visszautasíthatja a kulcsszavak kimondásával is.. Részletes információkért nézze át a Hívások fogadása hanggal cím részt. Hívás kezdeményezése Ha a hívandó személy névjegye megtalálható a Parrot MKi9000 készülékhez csatlakoztatott telefon telefonkönyvében, a következ képpen járjon el: 1. Érintse meg a vezérl gombot és lépjen be a f menübe majd válassza ki a Phonebook telefonkönyv menüpontot. 2. Válassza ki a kezd bet t és érintse meg a vezérl gombot. > Válassza ki a névjegyet: - A hívás létrehozásához nyomja meg a gombot. - vagy használja a vezérl gombot a névjegyhez tartozó telefonszámok valamelyikének kiválasztására. Ha a hívandó személy névjegye nem található a Parrot MKi9000- hoz csatlakoztatott telefon telefonkönyvében, állítsa meg gépkocsiját egy biztonságos helyen és hívja telefonjáról a kívánt számot. 31

32 Az újrahívási funkció Nyomja meg a gombot a készüléken és tartsa lenyomva 2 másodpercig. Ezzel aktiválja az utoljára hívott szám újrahívási funkcióját - redial. A diszkrét mód használata Ha hívás közben a beszélgetést diszkréten kívánja folytatni, a gépkocsi, audió rendszerének kiiktatásával, (privát beszélgetés), nyomja le a Parrot MKi9000 készüléken a gombot. > A hívás automatikusan átirányítódik a mobiltelefonra. Ha a hívást vissza kívánja kapcsolni a kihangosító szettre, nymja le újra a gombot. A titkosított mód használata Ha hívás közben deaktiválni szeretné a mikrofont, tartsa 2 másodpercig lenyomva a gombot. A mikrofon újraaktiválásához nyomja le újra ugyanazt a gombot. Második hívás fogadása A Parrot MKi9000 lehet vé teszi két telefonhívás egyidej fogadását is, abban az esetben, ha az Ön telefonja is támogatja ezt a funkciót. Részletes információkért tanulmányozza át mobiltelefonja kezelési útmutatóját. Második hívás fogadása 1. Nyomja le a Parrot MKi9000 készülék gombját. > Ezzel az els hívást automatikusan várakoztatja. 2. Az egyik hívásról a másikra kapcsoláshoz nyomja meg a gombot a Parrot MKi9000 készüléken, vagy a zöld gombot a mobiltelefonján. 3. A folyamatban lév hívás befejezéséhez nyomja meg a gombot. A hívást közvetlenül a mobiltelefonon is be tudja fejezni. > Ezzel automatikusan átkapcsol a várakoztatott hívásra. A második hívás visszautasítása Nyomja le a Parrot MKi9000 készülék gombját. A hívást közvetlenül a mobiltelefonról is vissza tudja utasítani. 32

33 DTMF küldése DTMF (Dual Tone Modulation Frequency = hangfrekvencia-tárcsázás) Ez a rendszer hangfrekvencia-tárcsázás és a kihangosító szett vagy a mobiltelefon segítségével lehet vé teszi szerverek iráynyítását (a *, # stb. gombok lenyomásával) (pl. az operátor hangposta szervere). A hívás során a Parrot MKi9000 lehet vé teszi DTMF jelek küldését, hogy ezek segítségével meghallgathassa hangpostafiókját. Ehhez a következ lépéseket hajtsa végre: 1. Nyomja le a forgó vezérl gombot és nyissa meg a DTMF menüt. 2. A forgó vezérl gomb segítségével válassza ki a következ lehet ségek valamelyikét: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, # vagy *. 3. Nyomja le a forgó vezérl gombot ezzel és küldjön DTMF jelet a mobiltelefonjára. A beállítása hanger A telefonhívás alatt használja a hanger beállítására szolgáló forgó vezérl gombot a Parrot MKi9000 készüléken, vagy állítsa be a hanger t a telefonján. > A beállított hanger a következ hívások alatt is ezen a szinten marad. A Parrot MKi9000 készüléken beállított hanger nem befolyásolja az Ön telefonjára érkez hívásokét. 33

34 A zenei funkciók használata A zenei forrás kiválasztása A Parrot MKi9000 készülék és az Ön audió lejátszójának / ipod / USB kulcs összekapcsolására használjon USB, Jack vagy ipod csatlakozót. A zene lejátszásához nyomja le a gombot. A zenei forrás megváltoztatásához nyomja meg a forgó vezérl gombot és nyissa ki a zenei forrás menüjét, a következ lehet ségek közül választhat: - ipod / iphone - küls USB készülék - Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott audió lejátszó - Line-in-en keresztül csatlakoztatott audió lejátszó. > A Parrot MKi9000 készülék a választás alapján jelzi: ipod, USB, Bluetooth Audio vagy Line in. A távvezérl használata a zenefájlok lejátszásakor A lejátszás szüneteltetése A zenei fájlok lejátszása során nyomja meg röviden a gombot, ezzel azonnal megállítja a lejátszást. A gomb újbóli lenyomásával újra elindul a zenei fájlok lejátszása. Gyorskeresés el re / hátra az éppen lejátszott számban A zenei fájl lejátszása közben a vagy gomb lenyomva tartásával aktiválhatja gyorskeresést a sávban el re vagy hátrafelé. A zenei fájlok kiválasztása A zenei fájl lejátszása közben a vagy gomb megnyomásával el re vagy hátraugorhat a következ számra.. A Next/Previous funkció nem hozzáférhet, ha a Parrot MKi 9000 készülék jack dugóval kapcsolódik az audió lejátszóhoz. A hanger beállítása A zenei fájlok lejátszása közben a kihangosító szett érint vezérl jével szabályozhatja a hanger t. A hívások és a zenei lejátszó hangereje egymástól függetlenül állítható. 34

35 A virtuális Super Bass effektus funkciójának aktiválása A virtuális Super Bass effektus lehet vé teszi a mély hangtartomány feler sítését. A Super Bass funkció aktiválásához nyomja meg a forgó vezérl gombot. Nyissa meg a f menüt és válassza a Settings > Virtual Super Bass effect > Activated / Deactivated lehet séget. Ha lejátszás közben lenyomva tartja a gombot, aktiválhatja a Super Bass effektus funkciót. 35

36 A Parrot MKi9000 készülék frissítése A részletes leírást, amely lépésr l-lépésre elmagyarázza a Parrot MKi9000 készülék frissítését megtalálja a honlapon. Forró vonal Operátoraink forró vonalunkon, munkanapokon, hétf t l péntekig, 9.00 órától 18,00 óráig állnak az Önök rendelkezésére. Érdekl dhetnek ben vagy igénybe vehetik telefonos operátoraink szolgáltatását is: Olaszország: [+39] Spanyolország: [+34] Egyesült Királyság: [+44] (0) Németország: USA: [+1] (877) 9 Parrot (ingyenes szolgáltatás) Kína: [+86] (0) Hong Kong: [+852] Franciaország: Európa: [+33] (A használt nyelvek: francia, angol, spanyol és német) Szlovákia: [+421] ; [+421]

37 37

38 N-MKi SK-HU

Tartalom... 224. Bevezetés... 426. A Parrot MKi9200 beszerelése... 527. Audió rendszer ISO csatlakozókkal... 527

Tartalom... 224. Bevezetés... 426. A Parrot MKi9200 beszerelése... 527. Audió rendszer ISO csatlakozókkal... 527 Tartalom Tartalom... 224 Bevezetés... 426 A Parrot MKi9200 beszerelése... 527 Audió rendszer ISO csatlakozókkal... 527 Audió rendszer line-in csatlakozókkal... 628 Audió rendszer ISO csatlakozók nélkül...

Részletesebben

MKi 9200. užívateľský manuál felhasználói kézikönyv

MKi 9200. užívateľský manuál felhasználói kézikönyv MKi 9200 užívateľský manuál felhasználói kézikönyv Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Inštalácia zariadenia Parrot MKi9200... 5 Audio systém s ISO konektormi... 5 Audio systém s line-in konektormi... 6 Audio systém

Részletesebben

MINIKIT Slim Chic. užívateľský manuál felhasználói kézikönyv

MINIKIT Slim Chic. užívateľský manuál felhasználói kézikönyv MINIKIT Slim Chic užívateľský manuál felhasználói kézikönyv Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 1. pou ite zariadenia Parrot Slim / Chic... 4 Nabíjanie Parrot MINIKIT Slim / Chic... 4 In talácia Parrot MINIKIT

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

MKi užívateľský manuál felhasználói kézikönyv

MKi užívateľský manuál felhasználói kézikönyv MKi 9100 užívateľský manuál felhasználói kézikönyv Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Inštalácia zariadenia Parrot MKi9100... 5 Audio systém s ISO konektormi... 5 Audio systém s line-in konektormi... 6 Audio systém

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Útmutató az alkalmazás elindítására

Útmutató az alkalmazás elindítására Útmutató az alkalmazás elindítására NÁVOD NA SPUSTENIE APLIKÁCIE A PC- re VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK A hardverre vonatkozó követelmények a JasPCP-HU alkalmazás működésére jelenleg a piacon kereskedelmi forgalomban

Részletesebben

Használati utasítás. Távirányítós autóriasztó rendszer Dvojzónový autoalarm s diaľkovým ovládaním. Uživateľská príručka

Használati utasítás. Távirányítós autóriasztó rendszer Dvojzónový autoalarm s diaľkovým ovládaním. Uživateľská príručka Távirányítós autóriasztó rendszer Dvojzónový autoalarm s diaľkovým ovládaním Termékkód / Kód produktu: 55076 CA011 i Használati utasítás Uživateľská príručka HU Használati utasítás Doboz tartalma 1db központi

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató PRIV Verzió: 6.0 Felhasználói útmutató Kiadva: 2016-05-19 SWD-20160519164213606 Tartalomjegyzék Beállítás és alapok... 5 Az eszköz áttekintése...5 A SIM-kártya behelyezése... 6 Médiakártya behelyezése...7

Részletesebben

UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓS KÖZPONTIZÁR

UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓS KÖZPONTIZÁR B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓS KÖZPONTIZÁR 4 AJTÓHOZ A DOBOZ TARTALMA 4 db központizár mozgató motor (2 db vezérlő 2 db vezérelt) 4 db mozgató pálca

Részletesebben

Hálózati dugalj Telefon dugalj. Hálózati dugalj

Hálózati dugalj Telefon dugalj. Hálózati dugalj Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 BigTel 180 combo telefon Rend.sz.: 92 32 94 megfelelő, a hatóságok

Részletesebben

Parrot CK3000 Evolution. Bevezetés

Parrot CK3000 Evolution. Bevezetés e2 megfelelőségi nyilatkozat Mi, a Parrot S.A. of 174 quai de Jemmapes, 75010 Párizs, Franciaország kijelentjük a saját felelősségünkre, hogy a termékünk, a Parrot 3200 LS-Color/3400 LS-GPS, amelyre ez

Részletesebben

KIYO ProPark. parkolósegéd. használati és beszerelési útmutató

KIYO ProPark. parkolósegéd. használati és beszerelési útmutató KIYO ProPark parkolósegéd használati és beszerelési útmutató KIYO ProPark parkolósegéd használati és beszerelési útmutató A KIYO ProPark parkolósegéd-berendezés gépjárm vünk hasznos kiegészít je. A tolatóradarokkal

Részletesebben

ORION. Használati Utasítás. 5.1ch Aktív hangfal szett HT580. IHiH. Hl 'ü

ORION. Használati Utasítás. 5.1ch Aktív hangfal szett HT580. IHiH. Hl 'ü ORION Használati Utasítás 5.1ch Aktív hangfal szett HT580 IHiH Hl 'ü Tartalom Biztonsági utasítások 3 Fontos biztonsági figyelmeztetés 3 Biztonsági előírások 5 Doboz tartozékok 5 Hangfalakelhelyezése

Részletesebben

Beszerelési és használati útmutató. Tartalomjegyzék

Beszerelési és használati útmutató. Tartalomjegyzék Beszerelési és használati útmutató CC 9050 autós kihangosító mobiltelefonokhoz Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezetı... 1 A csomag tartalma, méretek... 2 Kiegészítık... 3 Beszerelési útmutató...

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV GPS navigációs készülék NAVON N250 Tartalom: Biztonsági információ 3 Telepítés 7 Nézetek 13 GPS (Globális helymeghatározó rendszer) 15 2 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ Biztonsági utasítások

Részletesebben

SK užívateľský manuál felhasználói kézikönyv

SK užívateľský manuál felhasználói kézikönyv SK 4000 užívateľský manuál felhasználói kézikönyv Obsah Úvod... 4 Obsah sady... 4 1. pou ite zariadenia Parrot SK4000... 5 In talácia Parrot SK4000... 5 Popis Parrot SK4000... 7 Pou ívanie Parrot SK4000...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU IN 7601 Sport fülhallgató Bluetooth-szal insportline Anval BP-7003

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU IN 7601 Sport fülhallgató Bluetooth-szal insportline Anval BP-7003 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU IN 7601 Sport fülhallgató Bluetooth-szal insportline Anval BP-7003 1 TARTALOM FIGYELMEZTETÉS... 3 HASZNÁLAT... 3 Elemtöltés... 3 Fülhallgató csatlakoztatása a telefonhoz Bluetooth

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM560BB

Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM560BB Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM560BB Amennyiben technikai támogatásra van szüksége, lépjen kapcsolatba információs vonalunkkal az alábbi számon (+48) 32 325 07 00 vagy serwis@maxcom.pl

Részletesebben

S Z E R E L É S I Ú T M U T A T Ó C O B R A 3 8 6 1, 3 8 6 3, 3 8 6 8. berendezésekhez

S Z E R E L É S I Ú T M U T A T Ó C O B R A 3 8 6 1, 3 8 6 3, 3 8 6 8. berendezésekhez AUTÓRIASZTÓK S Z E R E L É S I Ú T M U T A T Ó C O B R A 3 8 6 1, 3 8 6 3, 3 8 6 8 berendezésekhez Szerelési útmutató 2 AZ EGYES CSOMAGOK TARTALMA 3868 3863 3861 Kompakt egység Saját akku BEVEZETÉS A riasztó

Részletesebben

GT-C6712. Felhasználói kézikönyv

GT-C6712. Felhasználói kézikönyv GT-C6712 Felhasználói kézikönyv Az útmutató használata Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung mobiltelefont. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K TA R TA L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI................................... 3 A készülék felhasználása.............................................. 3 Főbb funkciók......................................................

Részletesebben

WIFI ajtócsengő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

WIFI ajtócsengő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ WIFI ajtócsengő HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Támogatott mobil telefon rendszerek: Android 4.2 & ios 6.0 vagy a felett. Műszaki adatok Kamera paraméterek Infravörös megvilágítók Videó képsebesség Operációs rendszer

Részletesebben

CPA Halo 8 Használati utasítás Mobiltelefon

CPA Halo 8 Használati utasítás Mobiltelefon CPA Halo 8 Használati utasítás Mobiltelefon Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Biztonsági utasítások... 4 A készülék biztonságos bekapcsolása... 4 Ügyeljen a forgalmi szabályokra a készülék

Részletesebben

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR GYÁRTÓ: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKÁCIÓK e-atland 5.0 MTB modell. Váz: slumínium keverék 6061

Részletesebben

Védjegyek Megjegyzés

Védjegyek Megjegyzés Használati útmutató R00 Védjegyek A dokumentumban szereplő márkák és terméknevek tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Megjegyzés A használati útmutatóban foglalt információk előzetes figyelmeztetés

Részletesebben

ipod nano Felhasználói útmutató

ipod nano Felhasználói útmutató ipod nano Felhasználói útmutató Tartalom 4 Fejezet 1: Az első pillantás az ipod nanóra 4 Az ipod nano áttekintése 5 Tartozékok 5 Főképernyő 6 Állapotikonok 7 Fejezet 2: Első lépések 7 Az ipod nano beállítása

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Rádiójel vezérlésű mozgásérzékelő Modell: MSR939 BEVEZETÉS Köszönjük,

Részletesebben

JABRA move Wireless. Használati útmutató. jabra.com/movewireless

JABRA move Wireless. Használati útmutató. jabra.com/movewireless JABRA move Wireless Használati útmutató jabra.com/movewireless 1. üdvözöljük...3 2. a doboz tartalma... 4 3. a fejhallgató viselése...5 3.1 A magasság beállítása 4. a fejhallgató feltöltése... 6 4.1 Akkumulátor

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Nokia 215

Felhasználói kézikönyv Nokia 215 Felhasználói kézikönyv Nokia 215 1.0. kiadás HU Felhasználói kézikönyv Nokia 215 Tartalom Biztonságunk érdekében 3 Kezdő lépések 4 Gombok és részek 4 A SIM-kártya, az akkumulátor és a memóriakártya behelyezése

Részletesebben

MEGANE RÖVID ÚTMUTATÓ

MEGANE RÖVID ÚTMUTATÓ MEGANE RÖVID ÚTMUTATÓ 1 ÜDVÖZÖLJÜK AUTÓJA FEDÉLZETÉN Előszó Gratulálunk a választáshoz és köszönjük a vásárlást. Az Ön új gépkocsiját a RENAULT munkatársai úgy alakították ki, hogy megfeleljen a hétköznapok

Részletesebben

EW3750 PCI 5.1 Hangkártya

EW3750 PCI 5.1 Hangkártya EW3750 PCI 5.1 Hangkártya 2 MAGYAR EW3750 PCI 5.1 Hangkártya Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 Funkciók és jellemzők... 2 1.2 A csomag tartalma... 2 2.0 Hangkártya csatlakozók... 3 3.0 Telepítési

Részletesebben

BT HS 112 1 021 204 122

BT HS 112 1 021 204 122 Communication BT HS 112 1 021 204 122 www.blaupunkt.com Tartalom BT HS 112 Bluetooth headset...2 Biztonsági tudnivalók és általános információk...3 Ártalmatlanítási tájékoztatók...3 A csomag tartalma...3

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Nokia 230 Dual SIM

Felhasználói kézikönyv Nokia 230 Dual SIM Felhasználói kézikönyv Nokia 230 Dual SIM 1.1. kiadás HU Biztonságunk érdekében Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, illetve sértheti a helyi törvényeket

Részletesebben

EM7055 USB 3.0 3,5 SATA merevlemezház

EM7055 USB 3.0 3,5 SATA merevlemezház EM7055 USB 3.0 3,5 SATA merevlemezház 2 MAGYAR EM7055 USB 3.0 3,5 SATA merevlemezház Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 Funkciók és jellemzők... 2 1.2 A csomag tartalma... 2 2.0 Merevlemez beszerelése...

Részletesebben

TSW Tempomat adapter bekötése (v3)

TSW Tempomat adapter bekötése (v3) TSW Tempomat adapter bekötése (v3) A tempomat adapter a gyári tempomat kapcsolók kiváltására szolgál, a rádió távvezérlőjének, valamint a bajuszkapcsoló AUTO gombjának segítségével. Az adapter (TSW). A

Részletesebben

GYORS ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ SIXTY

GYORS ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ SIXTY GYORS ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ SIXTY HU Tisztelt vásárló, Ön egy új generációs Sagemcom telefont vásárolt, köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával. A készülék gyártása során a lehet legnagyobb gondossággal

Részletesebben

Az első lépések útmutató

Az első lépések útmutató Az első lépések útmutató A folytatás előtt olvassa el az alábbiakat ÖN ÚGY KAPJA KÉZHEZ A KÉSZÜLÉKET, HOGY AZ AKKUMULÁTOR NINCS FELTÖLTVE. NE VEGYE KI AZ AKKUMULÁTORT A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE KÖZBEN. HA FELNYITJA

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16. VDT16 Leírás v1.3.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16. VDT16 Leírás v1.3.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16 VDT16 Leírás v1.3.pdf Tartalomjegyzék 1.Elővigyázatossági felhívások...3 2.Műszaki adatok...4 3.Lakáskészülék

Részletesebben

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16. VDT16 Leírás v1.4.pdf

2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység. VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16. VDT16 Leírás v1.4.pdf 2-VEZETÉKES KAPUTELEFON RENDSZER Beltéri egység VDT16 Felhasználói és telepítői kézikönyv VDT16 VDT16 Leírás v1.4.pdf Tartalomjegyzék 1.Elővigyázatossági felhívások...3 2.Műszaki adatok...4 3.Lakáskészülék

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM910

Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM910 Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM910 Amennyiben technikai támogatásra van szüksége, lépjen kapcsolatba információs vonalunkkal az alábbi számon (+48) 32 325 07 00 vagy serwis@maxcom.pl

Részletesebben

Bluetooth Car Kit BT Drive Free 311 1 021 104 311

Bluetooth Car Kit BT Drive Free 311 1 021 104 311 Communication Bluetooth Car Kit BT Drive Free 311 1 021 104 311 www.blaupunkt.com Tartalom BT Drive Free 311...112 Bluetooth technológia...113 Biztonsági tudnivalók és általános információk...113 Ártalmatlanítási

Részletesebben

Rövid útmutató az első használathoz

Rövid útmutató az első használathoz Rövid útmutató az első használathoz Fejezet 1. Előkészítés használatra (3) 2. Régi driverek és eszközök eltávolítása (5.1) 3. Szoftver telepítés (5.2) 4. Szoftverek használata (6) 5. Csatlakozás, MP3 állományok

Részletesebben

TomTom Rider Kezelési kézikönyv 16.1

TomTom Rider Kezelési kézikönyv 16.1 TomTom Rider Kezelési kézikönyv 16.1 Tartalom Üdvözöljük a TomTom navigáció világában 7 Újdonságok 8 A kiadás újdonságai... 8 TomTom videók... 8 A Rider használata 10 Rögzítés motorkerékpárra... 10 A lopásgátló

Részletesebben

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic

MCMD-R1 Sony Corporation 2004 Printed in Czech Republic 2-189-280-11(1) Čtečka paměťových karet pouze pro Hi-MD walkman Čítačka pamäťových kariet určená len pre Hi-MD Walkman Czytnik kart pamięci (tylko do odtwarzaczy Hi-MD Walkman) Memóriakártya olvasó (csak

Részletesebben

Rövid használati utasítás

Rövid használati utasítás 1 Az Ön készüléke... 1.1 Gombok és csatlakozók Rövid használati utasítás Headset csatlakozó A készülék használatára vonatkozó részletesebb információkért látogassa meg a www.alcatelonetouch.com weboldalt,

Részletesebben

Rövid használati utasítás

Rövid használati utasítás 922 Rövid használati utasítás A készülék használatára vonatkozó részletesebb információkért látogassa meg a www.alcatelonetouch.com weboldalt, ahonnan letöltheti a teljes kézikönyvet. Ezenkívül a weboldalon

Részletesebben

Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv

Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv Nokia 2730 classic - Felhasználói kézikönyv 9217082 1.1. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 4 Kezdő lépések 5 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 5 A microsd-kártya behelyezése 5 Vegyük ki a microsd-kártyát

Részletesebben

Hangforrások közötti váltás

Hangforrások közötti váltás Hangforrások közötti váltás A hangforrások közötti váltás Az audio üzemmód leállítása Nyomja meg a gombot. Nyomja meg a gombot. Válassza ki a kívánt Audio üzemmódot. Érintse meg az Audio Off gombot. Érintse

Részletesebben

Az Ön HTC Sensation XE with Beats Audio Felhasználói kézikönyv

Az Ön HTC Sensation XE with Beats Audio Felhasználói kézikönyv Az Ön HTC Sensation XE with Beats Audio Felhasználói kézikönyv 2 Tartalom Tartalom Első lépések HTC Sensation XE a következővel: Beats Audio 8 Hátlap 10 SIM-kártya 11 Memóriakártya 12 Akkumulátor 13 Az

Részletesebben

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION OF CONFORMITY We, the undersigned Company: Address: TE-GROUP nv Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM declare, that the following equipment: Product Name: Blue TWIN Product Type: Bluetooth

Részletesebben

Nokia 810-es autótelefon Felhasználói kézikönyv Szerelési útmutató

Nokia 810-es autótelefon Felhasználói kézikönyv Szerelési útmutató Nokia 810-es autótelefon Felhasználói kézikönyv Szerelési útmutató 9356665 3 kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a TFE-4R megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek

Részletesebben

Köszönjük, hogy a ConCorde-6035CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Köszönjük, hogy a ConCorde-6035CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Köszönjük, hogy a ConCorde-6035CID telefonkészüléket választotta. A készülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A telefonkészülék használata közben

Részletesebben

CFJN1370A_v1.book Page 1 Thursday, February 24, 2005 12:46 PM

CFJN1370A_v1.book Page 1 Thursday, February 24, 2005 12:46 PM CFJN1370A_v1.book Page 1 Thursday, February 24, 2005 12:46 PM Üdvözöljük! Üdvözöljük a Motorola digitális vezeték nélküli kommunikációs világában! Köszönjük, hogy a Motorola V171 vezeték nélküli telefont

Részletesebben

STT 018 TUBE TURNTABLE GRAMOFON GRAMOFÓN LEMEZJÁTSZÓ GRAMOFON PLOKŠTELI GROTUVAS

STT 018 TUBE TURNTABLE GRAMOFON GRAMOFÓN LEMEZJÁTSZÓ GRAMOFON PLOKŠTELI GROTUVAS STT 018 TUBE TURNTABLE GRAMOFON GRAMOFÓN LEMEZJÁTSZÓ GRAMOFON PLOKŠTELI GROTUVAS INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBS UGI VARTOTOJO VADOVAS Sencor STT

Részletesebben

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató 10003580, 10003579 Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor Használati útmutató Tisztelt Vásárlónk, először is szeretnénk gratulálni Önnek a termék megvásárlásához. Kérjük, olvassa el

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK A termék a kiselejtezésekor nem kezelhető háztartási hulladékként, leadása az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyeken történik. Ezt

Részletesebben

Használati utasítás. Bluetooth hangszóró

Használati utasítás. Bluetooth hangszóró Használati utasítás Bluetooth hangszóró 1 FONTOS MEGJEGYZÉSEK A legnagyobb élvezet eléréséhez és a hangszóró használata érdekében olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítást. Ha a terméket az

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ T-DEX

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ T-DEX HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ T-DEX Tartalomjegyzék A csomag tartalma 2 Funkciók 3 Beállítás 4 Vezeték nélküli beállítás 4 A nyakpánt felszerelése 4 Működés 5 Visszajelzők 5 Töltés 5 A hangerő beállítása 5 Bejövő

Részletesebben

KX-HNB600FX. Rendszerbeállítási útmutató. Otthoni hálózati rendszer Hub. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

KX-HNB600FX. Rendszerbeállítási útmutató. Otthoni hálózati rendszer Hub. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Rendszerbeállítási útmutató Otthoni hálózati rendszer Hub Típus KX-HNB600FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum elmagyarázza, hogyan kell beállítani a hub-ot, és hogyan érheti

Részletesebben

AC1600 intelligens WiFi router

AC1600 intelligens WiFi router Védjegyek A NETGEAR, a NETGEAR logó, valamint a Connect with Innovation a NETGEAR, Inc. és/vagy leányvállalatai védjegyei és/vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az

Részletesebben

DORO PRIMO 365 Használati útmutató

DORO PRIMO 365 Használati útmutató DORO PRIMO 365 Használati útmutató 1 1. Bal gyorsgomb: Belépés a főmenübe 2. Jobb gyorsgomb: Telefonkönyv megnyitása 3. Hívó gomb: Hívásindítás, hívásfogadás, belépés a híváslistába 4. Hívás vége: Hívás

Részletesebben

DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB

DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB DNX521DAB DNX521VBT DNX4210DAB GPS NAVIGÁCIÓS RENDSZER KEZELÉSI UTASÍTÁS Mielőtt elolvasná ezt a kézikönyvet, kattintson az alábbi gombra a legújabb változat és a módosított oldalak ellenőrzéséhez. Legújabb

Részletesebben

A készülék nem alkalmas segélyhívás kezdeményezésére áramkimaradás esetén.

A készülék nem alkalmas segélyhívás kezdeményezésére áramkimaradás esetén. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ConCorde-1120 ECO DECT A készülék nem alkalmas segélyhívás kezdeményezésére áramkimaradás esetén. A berendezés első használata előtt, kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Részletesebben

IP sorozat NVR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

IP sorozat NVR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV IP sorozat NVR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV H.264 hagyományos hálózati digitális videorögzítőkhöz FIGYELMEZTETÉSEK Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet és rendeltetésének megfelelően, biztonságosan használja

Részletesebben

vezérlő és multimédia rendszer

vezérlő és multimédia rendszer SENSUS vezérlő és multimédia rendszer VEGYE át AZ IRÁNyítáST! Új Volvójának fontos eleme a korszerű multimédia rendszer, amely korántsem csak a szórakoztatást szolgálja számos tájékoztató és a vezetést

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM461BB

Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM461BB Felhasználói Kézikönyv GSM Mobiltelefon Maxcom MM461BB Amennyiben technikai támogatásra van szüksége, lépjen kapcsolatba információs vonalunkkal az alábbi számon (+48) 32 325 07 00 vagy serwis@maxcom.pl

Részletesebben

Symbol PPT 8800 sorozat Felhasználói kézikönyv

Symbol PPT 8800 sorozat Felhasználói kézikönyv Symbol PPT 8800 sorozat Felhasználói kézikönyv (Windows Mobile 2003 for Pocket PCs operációs rendszerrel) 11-880012-12 Verzió: 1.2 2006. február Copyright 2004-2006. BCS Hungary Kft. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó Felszerelési és Felhasználási útmutató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 BEVEZETŐ...3 Általános jellemzők...3 Leírás...3 Hívási folyamat...4 Műszaki jellemzők...4 Részegységek

Részletesebben

Velocity minibte HASZN LATI ÐTMUTATŁ

Velocity minibte HASZN LATI ÐTMUTATŁ Velocity minibte HASZN LATI ÐTMUTATŁ 1 Az Ön hallókészülékének adatai Hallókészülék gyári száma: Bal: Jobb: Hallókészülék típusa: Bal: Jobb: Elem mérete: Bal: Jobb: Programszám Hangkörnyezet 1 2 3 4 2

Részletesebben

1. Legfontosabb tulajdonságok. 2. A lejátszó leírása

1. Legfontosabb tulajdonságok. 2. A lejátszó leírása 1. Legfontosabb tulajdonságok 1,5 colos TFT képernyő MP3, WMA, FLAC, APE audio formátumok támogatása MPEG-4 (AVI) video formátum támogatása Beépített FM rádió A zeneszámok szövegének egyidejű kijelzése

Részletesebben

Multimédia Felhasználói útmutató

Multimédia Felhasználói útmutató Multimédia Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Tartalék akkumulátor KX-HNP100FX. Típus

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Tartalék akkumulátor KX-HNP100FX. Típus Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Tartalék akkumulátor KX-HNP100FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum a tartalék akkumulátor megfelelő felszerelését ismerteti.

Részletesebben

A doboz tartalma. a Blue&Me-TomTom A. A Be/Ki gomb B Mikrofon C Hangszóró D Memóriakártya (mikro SD-kártya) foglalat. b USB-kábel

A doboz tartalma. a Blue&Me-TomTom A. A Be/Ki gomb B Mikrofon C Hangszóró D Memóriakártya (mikro SD-kártya) foglalat. b USB-kábel Blue&Me-TomTom 1. A doboz tartalma A doboz tartalma a Blue&Me-TomTom A C B A Be/Ki gomb B Mikrofon C Hangszóró D Memóriakártya (mikro SD-kártya) foglalat D b USB-kábel c Dokumentációs csomag d Dash Dock

Részletesebben

X10 mini pro. Kibővített használati útmutató

X10 mini pro. Kibővített használati útmutató X10 mini pro Kibővített használati útmutató Tartalomjegyzék Felhasználótámogatás...6 A telefonon elérhető használati útmutató...6 Felhasználótámogatási alkalmazás...6 Nagyszerű, új élmények. Fedezze fel!...6

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OPEL CD30 MP3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2824803

Az Ön kézikönyve OPEL CD30 MP3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2824803 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató. Ventus B116

Használati útmutató. Ventus B116 Használati útmutató Ventus B116 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 5 A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA... 6 A CSOMAG TARTALMA... 6 A TELEFON KEZELSZERVEI (ÁTTEKINT ÁBRA)...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC EB-GD50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5646374

Az Ön kézikönyve PANASONIC EB-GD50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5646374 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HD felbontású toll WIFI jeltovábbítással

HD felbontású toll WIFI jeltovábbítással HD felbontású toll WIFI jeltovábbítással Használati Útmutató Termék ábra: Minden egyes termékhez egy kamerai felhasználónév és egy jelszó tartozik. 1. Vásárlói szofver letöltése I. Mobillal: az Android

Részletesebben

VEZÉRLŐPANEL GÖRDÜLŐKAPUKHOZ

VEZÉRLŐPANEL GÖRDÜLŐKAPUKHOZ VEZÉRLŐPNEL GÖRDÜLŐKPUKHOZ Használati útmutató Többfunkciós vezérlőpanel gördülőkapukhoz 0 Vac Programkijelző Motor munkaidejének elektronikus beállítása utomatikus programozási eljárás akadályérzékeléssel

Részletesebben

Flash HVL-F43M 4-463-175-41(1) Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrucţiuni de utilizare. Instrukcja obsługi

Flash HVL-F43M 4-463-175-41(1) Návod na obsluhu. Használati útmutató. Instrucţiuni de utilizare. Instrukcja obsługi 4-463-175-41(1) Flash Návod na obsluhu Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Instrukcja obsługi SK HU RO PL 2013 Sony Corporation Printed in China HVL-F43M Pred používaním tohto výrobku si, prosím,

Részletesebben

Szerzői jog. Arty A3 1

Szerzői jog. Arty A3 1 Arty A3 Arty A3 0 Szerzői jog A GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. valamennyi, a jelen dokumentumban szereplő mobilterméke, beleértve a készüléket, kiegészítőket, szoftvert, szöveget, zenét és képeket a GIGA-BYTE

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 A "BigTel 100" telefon és bázisállomás Rend. sz.: 92 32 82 Biztonsági

Részletesebben

GSmart Essence 4 Felhasználói kézikönyv

GSmart Essence 4 Felhasználói kézikönyv GSmart Essence 4 Felhasználói kézikönyv Essence 4 0 S ze rzői jog A GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. valamennyi, a jelen dokumentumban szereplő mobilterméke, beleértve a készüléket, kiegészítőket, szoftvert,

Részletesebben

CK-200 Nokia autóskészlet Gyors üzembe helyezési útmutató és biztonsági információk

CK-200 Nokia autóskészlet Gyors üzembe helyezési útmutató és biztonsági információk CK-200 Nokia autóskészlet Gyors üzembe helyezési útmutató és biztonsági információk 9220823 1. kiadás, HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a CK-200 jelzésû termék megfelel

Részletesebben

SM-G935F. Felhasználói kézikönyv

SM-G935F. Felhasználói kézikönyv SM-G935F Felhasználói kézikönyv Hungarian. 04/2016. Rev.1.2 www.samsung.com Tartalom Alapok 4 Fontos tudnivalók 6 Az értékesítési doboz tartalma 7 A készülék elrendezése 9 Akkumulátor 15 SIM-kártya (nano-sim-kártya)

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG GT-S8530 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584884

Az Ön kézikönyve SAMSUNG GT-S8530 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584884 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV

PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV Behatolásjelző Központok Firmware Verzió 1.01 PROGRAMOZÓI KÉZIKÖNYV GDAŃSK versa_p_hu 05/10 SATEL VERSA 1 A SATEL célja a termékek minőségének és tudásának folyamatos fejlesztése. Ennek érdekében a termékek

Részletesebben

OV - GAMER HASZNÁLATI UTASÍTÁS

OV - GAMER HASZNÁLATI UTASÍTÁS OV - GAMER HASZNÁLATI UTASÍTÁS KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS 1. Ne szerelje szét vagy ne próbálja megjavítani a készüléket és tartozékait, mert ez a garancia automatikus megszűnését eredményezi. 2. A TV-hez

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA X3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2449149

Az Ön kézikönyve NOKIA X3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2449149 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Fontos Biztonsági Utasítások...2 Biztonsági előírások... 2 Fő Egység:... 3 Remote Control... 3

Tartalomjegyzék. Fontos Biztonsági Utasítások...2 Biztonsági előírások... 2 Fő Egység:... 3 Remote Control... 3 Tartalomjegyzék Fontos Biztonsági Utasítások...2 Biztonsági előírások... 2 Fő Egység:... 3 Remote Control... 3 A termék részei...3 Csatlakozások...4 Csatlakozás Külső Audio Készülékhez... 4 Az egységen

Részletesebben

2 Bevezetés. Bevezetés

2 Bevezetés. Bevezetés Opel Movano 07/2011 Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 19 Ülések, biztonsági rendszerek... 35 Tárolás... 58 Műszerek és kezelőszervek... 66 Világítás... 85 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

A k k u m u l á t o r o s k ü l t é r i h a n g - é s f é n y j e l z ő. Telepítői és programozási útmutató

A k k u m u l á t o r o s k ü l t é r i h a n g - é s f é n y j e l z ő. Telepítői és programozási útmutató A k k u m u l á t o r o s k ü l t é r i h a n g - é s f é n y j e l z ő Telepítői és programozási útmutató TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1 ÁTTEKINTÉS... 2 1.1 A GYÁRTÓ ADATAI... 2 1.2 LEÍRÁS ADATAI...

Részletesebben

Az első használatbavétel előtt, olvassa el Az első lépések fejezetet, lásd: 10. oldal.

Az első használatbavétel előtt, olvassa el Az első lépések fejezetet, lásd: 10. oldal. TG8051_8061PD(hg-hg).book Page 1 Tuesday, April 26, 2011 2:16 PM Használati útmutató Digitális zsinórnélküli telefon Típus KX-TG8051PD Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon Típus KX-TG8061PD Az

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

Plantronics Explorer 370 Használati utasítás

Plantronics Explorer 370 Használati utasítás Plantronics Explorer 370 Használati utasítás Üdvözöljük Gratulálunk a Plantronics fejhallgató megvásárlásához. Jelen használati utasítás a Plantronics Explorer 370 fejhallgató beállításával és használatával

Részletesebben

Sinus 421 Vezetéknélküli ISDN DECT-telefon

Sinus 421 Vezetéknélküli ISDN DECT-telefon Sinus 421 Vezetéknélküli ISDN DECT-telefon Használati útmutató FIGYELEM! Ez a használati útmutató fontos biztonsági intelmeket tartalmaz. A készülék telepítése és bekapcsolása előtt alaposan olvassa el

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION http://hu.yourpdfguides.com/dref/4212289

Az Ön kézikönyve NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION http://hu.yourpdfguides.com/dref/4212289 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA 5330 MOBILE TV EDITION. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben