Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator"

Átírás

1 CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2

2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití _ 5 Denní používání 5 Užitečné rady a tipy 6 Čištění a údržba 8 Odstraňování závad 9 Technické údaje _ 11 Instalace _ 11 Poznámky k životnímu prost edí _ 13 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní informace V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spot ebiče si p ed jeho instalací a prvním použitím pozorně P ečtěte návod k použití včetně rad a upozornění. K ochraně p ed nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby, které budou používat tento spot ebič, seznámily s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spot ebiče i v p ípadě jeho p estěhování na jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spot ebiče mohli ádně informovat o jeho používání a bezpečnosti. Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití, abyste neohrozili své zdraví a majetek, a uvědomte si, že výrobce neručí za úrazy a poškození způsobené jejich nedodržením. Bezpečnost dětí a hendikepovaných osob Tento spot ebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez pat ičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají p íslušné pokyny k použití spot ebiče. Na děti je t eba dohlédnout, aby si se spot ebičem nehrály. Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení. Jestliže likvidujete starý spot ebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, od ízněte napájecí kabel (co nejblíže u spot ebiče) a odstraňte dve e, aby nedošlo k úrazu dětí elektrickým proudem, nebo se děti nemohly zav ít uvnit. Jestliže je tento spot ebič vybaven magnetickým těsněním dve í a nahrazuje starší spot ebič s pružinovým zámkem (západkou) na dve ích nebo víku, nezapomeňte p ed likvidací pružinový zámek znehodnotit. Děti se pak nemohou ve spot ebiči zav ít jako ve smrtelně nebezpečné pasti. Všeobecné bezpečnostní informace Upozornění Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu spot ebiče nebo kolem vestavěného spot ebiče. Tento spot ebič je určen k uchovávání potravin nebo nápojů v běžné domácnosti, jak je uvedeno v návodu k použití. K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické nebo jiné pomocné prost edky. V prostoru chladicích spot ebičů nepoužívejte jiné elektrické p ístroje (nap. výrobníky zmrzliny) než typy schválené k tomuto účelu výrobcem. Nepoškozujte chladicí okruh. Chladivo isobutan (R600a), které je obsaženo v chladicím okruhu spot ebiče, je zemní plyn, který je dob e snášen životním prost edím, ale je za určitých podmínek ho lavý. Během p epravy a instalace spot ebiče dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné části chladicího okruhu. Pokud dojde k poškození chladicího okruhu: odstraňte z blízkosti spot ebiče otev ený oheň a všechny jeho možné zdroje 2

3 důkladně vyvětrejte místnost, ve které je spot ebič umístěný. Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spot ebiče je nebezpečná. Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem. Upozornění Jakoukoliv elektrickou součást (napájecí kabel, zástrčku, kompresor) smí z důvodu možného rizika vyměňovat pouze autorizovaný zástupce nebo kvalifikovaný pracovník servisu. 1. Napájecí kabel se nesmí nastavovat. 2. Zkontrolujte, zda není zástrčka stlačená nebo poškozená zadní stranou spot ebiče. Stlačená nebo poškozená zástrčka se může p eh át a způsobit požár. 3. Ově te si, zda je zástrčka spot ebiče dob e p ístupná. 4. Netahejte za napájecí kabel. 5. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezasunujte do ní zástrčku. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. 6. Spot ebič se bez krytu žárovky vnit ního osvětlení (je-li součástí vybavení) nesmí provozovat. Tento spot ebič je těžký. P i p emisťování spot ebiče buďte proto opatrní. Nevytahujte věci z mrazicího oddílu, ani se jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce, protože byste si mohli způsobit od eniny nebo omrzliny. Spot ebič nesmí být dlouhodobě vystaven p ímému slunečnímu zá ení. V tomto spot ebiči se používají speciální žárovky (jsou-li součástí výbavy) určené pouze pro použití v domácích spot ebičích. Tyto žárovky nejsou vhodné pro osvětlení místností. Denní používání Ve spot ebiči nestavte horké nádoby na plastové části spot ebiče. Neskladujte v něm ho lavý plyn nebo tekutiny, protože by mohly vybuchnout. Potraviny neukládejte p ímo na větrací otvory v zadní stěně. (Pokud je spot ebič beznámrazový) Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrznutí znovu zmrazovat. Zakoupené zmrazené potraviny skladujte podle pokynů daného výrobce. Pokyny výrobce spot ebiče týkající se uchování potravin je nutné p ísně dodržovat. iďte se p íslušnými pokyny. Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s vysokým obsahem kysličníku uhličitého nebo nápoje s bublinkami, protože vytvá ejí tlak na nádobu, a mohou dokonce vybuchnout a poškodit spot ebič. Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z mrazničky, hrozí nebezpečí popálení. Čištění a údržba P ed čištěním nebo údržbou vždy spot ebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze sítě. Nečistěte spot ebič kovovými p edměty. K odstranění námrazy nepoužívejte ostré p edměty. Použijte plastovou škrabku. Pravidelně kontrolujte a čistěte odtokový otvor na rozmrazenou vodu. Je-li zanesený, uvolněte ho. Jestliže je otvor ucpaný, rozlije se voda na dno chladničky. Instalace Důležité U elektrického p ipojení se pečlivě iďte pokyny uvedenými v p íslušných odstavcích. Vybalte spot ebič a zkontrolujte, zda není poškozený. Je-li spot ebič poškozený, nezapojujte ho do sítě. P ípadné poškození okamžitě nahlaste prodejci, u kterého jste spot ebič koupili. V tomto p ípadě si uschovejte obal. Doporučujeme vám, abyste se zapojením spot ebiče počkali nejméně čty i hodiny, aby olej mohl natéct zpět do kompresoru. Okolo spot ebiče musí být dostatečná cirkulace vzduchu, jinak by se p eh íval. K 3

4 dosažení dostatečného větrání se iďte pokyny k instalaci. Pokud je to možné, měl by spot ebič stát zadní stranou ke stěně, aby byly jeho horké části nep ístupné (kompresor, kondenzátor), a nemohli jste o ně zachytit nebo se spálit. Spot ebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků. Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci spot ebiče p ístupná. P ipojujte pouze ke zdroji pitné vody (pokud je k dispozici vodovodní p ípojka). Servis Jakékoliv elektriká ské práce, nutné pro zapojení tohoto spot ebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektriká nebo osoba s p íslušným oprávněním. Pokud je spot ebič nutné opravit, obraťte se na autorizované servisní st edisko, které smí použít výhradně originální náhradní díly. Ochrana životního prost edí Tento p ístroj neobsahuje plyny, které mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v chladicím okruhu, ani v izolačních materiálech. Spot ebič nelikvidujte společně s domácím odpadem a smetím. Izolační pěna obsahuje ho lavé plyny: spot ebič je nutné zlikvidovat podle p íslušných p edpisů, které získáte na obecním ú adě. Zabraňte poškození chladicí jednotky, hlavně vzadu v blízkosti výměníku tepla. Materiály použité u tohoto spot ebiče označené symbolem jsou recyklovatelné Zásuvky na ovoce 3 Skleněná police 2 Skleněná police 4 Skleněná police 4

5 5 Skleněná police 6 Termostat 7 Polička na máslo 8 Police ve dve ích 9 Police ve dve ích Provoz Zapnutí Zasuňte zástrčku do nástěnné zásuvky. Otočte regulátorem teploty doprava na st ední nastavení. Vypnutí Chcete-li spot ebič vypnout, otočte regulátorem teploty do polohy "O". Regulace teploty Teplota se reguluje automaticky. Chcete-li spot ebič nastavit, postupujte takto: otočte regulátorem teploty směrem na nižší nastavení, chcete-li dosáhnout vyšší teploty. otočte regulátorem teploty směrem na vyšší nastavení, chcete-li dosáhnout nižší teploty. P i prvním použití Denní používání Zmrazování čerstvých potravin Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čerstvých potravin a dlouhodobé uložení zmrazených a hlubokozmrazených potravin. Chcete-li zmrazovat čerstvé potraviny, je nutné změnit st ední nastavení. K rychlejšímu zmrazování otočte regulátorem teploty směrem na vyšší nastavení, abyste dosáhli maximálního chladu. Důležité Teplota chladicího oddílu pak může klesnout pod 0 C. V tomto p ípadě otočte 10 Police na lahve 11 Mrazicí koš 12 Koš MaxiBox 13 Mrazicí koš 14 Typový štítek Nejvhodnější je obvykle st ední nastavení. P i hledání p esného nastavení mějte na paměti, že teplota uvnit spot ebiče závisí na: teplotě místnosti četnosti otev ení dve í množství vložených potravin umístění spot ebiče. Důležité Jestliže je okolní teplota vysoká, nebo je spot ebič zcela zaplněný, a spot ebič je p itom nastavený na nejnižší teplotu, může běžet nep etržitě a na zadní stěně se pak tvo í námraza. V tomto p ípadě je nutné nastavit vyšší teplotu, aby se spot ebič automaticky odmrazil, a tím snížil spot ebu energie. Čistění vnit ku spot ebiče P ed prvním použitím spot ebiče vymyjte vnit ek a všechno vnit ní p íslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prost edku, abyste odstranili typický pach nového výrobku, a pak vše důkladně ut ete do sucha. Důležité Nepoužívejte čisticí prost edky nebo abrazivní prášky, které mohou poškodit povrch spot ebiče. regulátorem teploty zpět na teplejší nastavení. Čerstvé potraviny, které chcete zmrazit, položte do horního oddílu. Skladování zmrazených potravin Po prvním spuštění spot ebiče nebo po jeho dlouhodobé odstávce nechte spot ebič p ed vložením potravin běžet nejméně 2 hodiny na vyšší nastavení. 5

6 Důležité V p ípadě náhodného rozmrazení, nap íklad z důvodu výpadku proudu, a pokud výpadek proudu trval delší dobu, než je uvedeno v tabulce technických údajů, je nutné rozmrazené potraviny rychle spot ebovat nebo ihned uva it či upéct a potom opět zmrazit (po ochlazení). Rozmrazování Hlubokozmrazené nebo zmrazené potraviny je možné p ed použitím rozmrazit v chladničce nebo p i pokojové teplotě, podle toho, kolik máte času. Malé kousky lze dokonce p ipravit ještě zmrazené, p ímo z mrazničky: čas p ípravy bude ale v tomto p ípadě delší. P emístitelné police Na stěnách chladničky jsou kolejničky, do kterých se podle p ání zasunují police. Vyjmutí mrazicích košů z mrazničky Koše na zmrazování potravin jsou vybaveny zarážkou, aby se nedaly náhodně odstranit, nebo nevypadly. P i vytahování koše z mrazničky jej táhněte k sobě a když dosáhnete koncové zarážky, zvedněte jeho p ední stranu nahoru a vyjměte koš. Chcete-li koš vrátit zpět, lehce nadzdvihněte p ední část koše, abyste ho mohli vložit do mrazničky. Jakmile je koš nad zarážkami, zasuňte koš dozadu do jeho polohy. 1 2 Umístění dve ních poliček Dve ní poličky můžete umístit do různé výšky a vkládat tak do nich různě velká balení potravin Užitečné rady a tipy Pomalu posunujte polici ve směru šipek, až se uvolní, a pak ji zasuňte do zvolené polohy. Normální provozní zvuky Když je chladicí kapalina čerpána chladicím hadem nebo potrubím, můžete slyšet zvuk slabého bublání či zurčení. Nejde o závadu. 6

7 Když je kompresor spuštěný a čerpá se chladící médium, může to být doprovázeno drnčením nebo pulsujícím zvukem kompresoru. Nejde o závadu. Tepelné roztažení může způsobit náhlé zapraskání. Jde o p irozený a neškodný fyzikální jev. Nejde o závadu. Když se kompresor spustí nebo vypne, můžete zaslechnout slabé kliknutí regulátoru teploty. Nejde o závadu. Tipy pro úsporu energie Neotvírejte často dve e, ani je nenechávejte otev ené déle, než je nezbytně nutné. Jestliže je okolní teplota vysoká, regulátor teploty je na vyšším nastavení a spot ebič je zcela zaplněný, může kompresor běžet nep etržitě a na výparníku se pak tvo í námraza nebo led. V tomto p ípadě je nutné nastavit regulátor teploty na nižší nastavení, aby se spot ebič automaticky odmrazil, a tím snížil spot ebu energie. Tipy pro chlazení čerstvých potravin K dosažení nejlepšího výkonu: do chladničky nevkládejte teplé potraviny nebo tekutiny, které se odpa ují; potraviny zakrývejte nebo je zabalujte, zejména mají-li silnou vůni; potraviny položte tak, aby okolo nich mohl proudit volně vzduch. Tipy pro chlazení Užitečné rady: Maso (všechny druhy): zabalte do polyetylénového sáčku a položte na skleněnou polici nad zásuvku se zeleninou. Z hlediska bezpečné konzumace takto skladujte maso pouze jeden nebo dva dny. Va ená jídla, studená jídla apod.: můžete zakrýt a položit na jakoukoli polici. Ovoce a zelenina: musí být důkladně očištěné, vložte je do speciální zásuvky (nebo zásuvek), které jsou součástí vybavení. Máslo a sýr: musí být ve speciální vzduchotěsné nádobě nebo zabalené do hliníkové fólie či do polyetylénového sáčku, aby k nim měl vzduch co nejméně p ístup. Láhve s mlékem: musí být uzav eny víčkem a uloženy v držáku na láhve ve dve ích. Banány, brambory, cibule a česnek smí být v chladničce pouze tehdy, jsou-li zabalené. Tipy pro zmrazování potravin K dosažení dokonalého zmrazovacího procesu dodržujte následující důležité rady: maximální množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém štítku; zmrazovací postup trvá 24 hodin. V této době nep idávejte žádné další potraviny ke zmrazení; zmrazujte pouze potraviny prvot ídní kvality, čerstvé a dokonale čisté; p ipravte potraviny v malých porcích, aby se mohly rychle a zcela zmrazit, a bylo pak možné rozmrazit pouze požadované množství; zabalte potraviny do alobalu nebo polyetylénu a p esvědčte se, že jsou balíčky vzduchotěsné; čerstvé, nezmrazené potraviny se nesmí dotýkat již zmrazených potravin, protože by zvýšily jejich teplotu; libové potraviny vydrží uložené déle a v lepším stavu, než tučné; sůl zkracuje délku bezpečného skladování potravin; vodové zmrzliny mohou p i konzumaci okamžitě po vyjmutí z mrazicího oddílu způsobit popáleniny v ústech; doporučujeme napsat na každý balíček viditelně datum uskladnění, abyste mohli správně dodržet dobu uchování potravin. Tipy pro skladování zmrazených potravin K dosažení nejlepšího výkonu zakoupeného spot ebiče dodržujte následující podmínky: vždy si p i nákupu ově te, že zakoupené zmrazené potraviny byly prodejcem správně skladované; zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z obchodu p ineseny v co nejkratším možném čase; neotvírejte často dve e, ani je nenechávejte otev ené déle, než je nezbytně nutné; 7

8 již rozmrazené potraviny se rychle kazí a nesmí se znovu zmrazovat; Čištění a údržba Pozor P ed každou údržbou vytáhněte zástrčku spot ebiče ze zdroje elektrického napájení. Tento spot ebič obsahuje uhlovodíky v chladicí jednotce; údržbu a doplňování smí proto provádět pouze autorizovaný pracovník. Pravidelné čištění Spot ebič je nutné pravidelně čistit: vnit ek a všechno vnit ní p íslušenství omyjte vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prost edku; pravidelně kontrolujte těsnění dví ek a otírejte je, aby bylo čisté, bez usazených nečistot; důkladně vše opláchněte a osušte. Důležité Nehýbejte s žádnými trubkami nebo kabely uvnit spot ebiče, netahejte za ně a nepoškozujte je. Nikdy nepoužívejte k čištění vnit ku spot ebiče abrazivní prášky, vysoce parfémované čisticí prost edky nebo vosková leštidla, protože mohou poškodit povrch a zanechat silný pach. Kondenzátor (černá m ížka) a kompresor na zadní straně spot ebiče čistěte kartáčem. Tím se zlepší výkon spot ebiče a sníží spot eba energie. Důležité Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí systém. ada prost edků na čistění povrchů v kuchyni obsahuje chemikálie, které mohou poškodit umělou hmotu použitou v tomto spot ebiči. Doporučujeme proto čistit povrch spot ebiče pouze teplou vodou s trochou tekutého mycího prost edku na nádobí. Po čištění znovu p ipojte spot ebič k elektrické síti. nep ekračujte dobu skladování uvedenou výrobcem na obalu. Odmrazování chladničky Během normálního používání se námraza automaticky odstraňuje z výparníku chladicího oddílu p i každém zastavení motoru kompresoru. Rozmrazená voda vytéká žlábkem do speciální nádoby na zadní straně spot ebiče nad motorem kompresoru, kde se odpa uje. Odtokový otvor pro rozmrazenou vodu, který se nachází uprost ed žlábku v chladicím oddíle, se musí pravidelně čistit, aby voda nemohla p etéct na uložené potraviny. Používejte speciální čisticí nástroj, který najdete již zasunutý do odtokového otvoru. Odmrazování mrazničky Na policích mrazničky a okolo horního oddílu se vždy bude tvo it určité množství námrazy. Mrazničku odmrazujte, když vrstva námrazy dosáhne tloušťky kolem 3-5 mm. Námrazu odstraňte takto: vytáhněte zástrčku ze zásuvky, nebo vypněte spot ebič; vyjměte všechny zmrazené potraviny, zabalte je do několika vrstev novin a dejte je na chladné místo; vytáhněte zásuvky mrazničky; zásuvky zabalte do nějakého izolujícího materiálu, nap. do p ikrývky nebo novin. Rozmrazování můžete urychlit tak, že do mrazničky postavíte nádoby s horkou vodou (ne va ící). Uvolněte odvodňovácí kanálek z jeho umístění, zasuňte ho jako na obrázku a dejte 8

9 ho ho spodní části zásuvky mrazničky, kam se může svést voda. když začne led tát, opatrně ho seškrábněte. Použijte d evěnou nebo plastovou škrabku. Až roztaje všechen led, vyčistěte a vyt ete vnit ek spot ebiče, a pak vraťte odvodňování kanálek zpět na místo. Zapněte spot ebič a vložte do něj mražené potraviny. Doporučujeme zapnout spot ebič na několik hodin v nejvyšší poloze ovladače termostatu, aby dosáhl co nejrychleji vhodné teploty k uchování potravin. Důležité Nikdy p i odstraňování námrazy z výparníku nepoužívejte ostré kovové nástroje, mohli byste ho poškodit. K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické nebo jiné pomocné prost edky, které nejsou výrobcem doporučeny. Zvýšení teploty během odmrazování může u zmrazených potravin zkrátit dobu jejich skladování. Odstraňování závad Pozor P i hledání a odstraňování závady vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Odstraňování závady, které není uvedeno v tomto návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektriká nebo osoba s p íslušným oprávněním. Důležité Během normálního používání vydává spot ebič různé zvuky (kompresor, chladicí okruh). Problém Možná p íčina ešení Spot ebič je hlučný. Spot ebič není správně postaven. Zkontrolujte, zda spot ebič stojí stabilně (všechny čty i nožičky musí stát na podlaze). Kompresor funguje nep etržitě. Po vnit ní zadní stěně chladničky stéká voda. Regulátor teploty může být nesprávně nastavený. Dve e nejsou správně zav ené. Otvírali jste p íliš často dve e. Teplota jídla je p íliš vysoká. Teplota v místnosti je p íliš vysoká. Během automatického odmrazování se na zadní stěně rozmrazuje námraza. Nastavte vyšší teplotu. Viz Zav ení dve í. Nenechávejte dve e otev ené déle, než je nezbytně nutné. P ed vložením nechte potraviny vychladnout na pokojovou teplotu. Snižte teplotu v místnosti. Nejde o závadu. V chladničce teče voda. Odtokový otvor je ucpaný. Vyčistěte odtokový otvor. Vložené potraviny brání odtoku vody do odtokového otvoru. P emístěte potraviny tak, aby se nedotýkaly zadní stěny. 9

10 Problém Možná p íčina ešení Na podlahu teče voda. P íliš mnoho námrazy a ledu. Teplota ve spot ebiči je p íliš nízká. Teplota ve spot ebiči je p íliš vysoká. Teplota v chladničce je p íliš vysoká. P íliš vysoká teplota v mrazničce. Vývod rozmražené vody neústí do odpa ovacího tácu nad kompresorem. Potraviny nejsou ádně zabalené. Dve e nejsou správně zav ené. Regulátor teploty může být nesprávně nastavený. Regulátor teploty může být nesprávně nastavený. Regulátor teploty může být nesprávně nastavený. Dve e nejsou správně zav ené. Teplota jídla je p íliš vysoká. Vložili jste p íliš velké množství potravin najednou. Ve spot ebiči neobíhá chladný vzduch. Potraviny jsou položeny p íliš těsně u sebe. P ipojte vývod rozmražené vody k vypa ovacímu tácu. Zabalte potraviny lépe. Viz Zav ení dve í. Nastavte vyšší teplotu. Nastavte vyšší teplotu. Nastavte nižší teplotu. Viz Zav ení dve í. P ed vložením nechte potraviny vychladnout na pokojovou teplotu. Dávejte do spot ebiče méně potravin najednou. Zkontrolujte, zda ve spot ebiči může dob e obíhat chladný vzduch. Uložte potraviny tak, aby mohl dob e obíhat chladný vzduch. Spot ebič nefunguje. Spot ebič je vypnutý. Zapněte spot ebič. Osvětlení nefunguje. Zástrčka není zasunutá správně do zásuvky. Spot ebič je bez proudu. Zásuvka není pod proudem. Osvětlení je v pohotovostním režimu. Vadná žárovka. Zasuňte zástrčku správně do zásuvky. Zasuňte do zásuvky zástrčku jiného elektrického spot ebiče. Obraťte se na kvalifikovaného elektriká e. Zav ete a otev ete dve e. Viz Výměna žárovky. Projevuje-li se závada i po provedení výše uvedených úkonů, zavolejte do nejbližšího poprodejního st ediska. Výměna žárovky 1. Spot ebič odpojte od sítě. 2. Zatlačením na pohyblivou část uvolněte kryt žárovky (1). 3. Sejměte kryt žárovky (2). 4. Pokud je zapot ebí žárovku vyměnit, vyměňte ji za žárovku o stejných vlastnostech a výkonu. Doporučuje se použít žárovku značky Osram PARATHOM SPE- CIAL T26 0,8 W. 5. Nasaďte kryt žárovky. 6. P ipojte spot ebič k síti. 7. Otev ete dví ka spot ebiče. P esvědčte se, že se osvětlení rozsvítí. 10

11 1 2 Zav ení dve í 1. Vyčistěte těsnění dve í. 2. Pokud je to nutné, dve e se iďte. iďte se pokyny v části Instalace. 3. V p ípadě pot eby vadné těsnění dve í vyměňte. Obraťte se na autorizované servisní st edisko. Technické údaje Rozměry Výška 1750 mm Ší ka 595 mm Hloubka 658 mm Skladovací čas p i poruše 20 h Napětí V Frekvence 50 Hz Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnit ní levé straně spot ebiče a na energetickém štítku. Instalace Pozor P ečtěte si pečlivě "Bezpečnostní informace" ještě p ed instalací k zajištění bezpečnosti a správného provozu spot ebiče. Umístění Spot ebič instalujte na místě, jehož okolní teplota odpovídá klimatické t ídě uvedené na typovém štítku spot ebiče: Klimatická t ída SN +10 C až + 32 C N +16 C až + 32 C ST +16 C až + 38 C T +16 C až + 43 C Okolní teplota Umístění Spot ebič musí být instalovaný v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojlery, p ímý sluneční svit apod. Ujistěte se, že vzduch může volně cirkulovat kolem zadní části spot ebiče. Jestliže je spot ebič umístěný pod závěsnými sk íňkami kuchyňské linky, je pro zajištění správného výkonu nutná minimální vzdálenost mezi horní částí spot ebiče a závěsnými sk íňkami alespoň 100 mm. Pokud je to však možné, spot ebič pod závěsné sk íňky nestavte. Správné vyrovnání zajišťuje jedna nebo více se iditelných nožiček na spodku spot ebiče. Upozornění Zástrčka musí být i po instalaci dob e p ístupná, aby bylo možné spot ebič odpojit od elektrické sítě. 11

12 4. Utáhněte všechny šrouby. 100 mm min 2 A B 20 mm P ipojení k elektrické síti Spot ebič smí být p ipojen k síti až po ově ení, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají napětí v domácí síti. Spot ebič musí být podle zákona uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu vybavena p íslušným kontaktem. Pokud není domácí zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem a p ipojte spot ebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými p edpisy. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v p ípadě nedodržení výše uvedených pokynů. Tento spot ebič je v souladu se směrnicemi EHS. Zadní rozpěrky Dvě rozpěrky naleznete v sáčku s dokumentací. P i montáži rozpěrek postupujte následovně: 1. Uvolněte šroub. 2. Zasuňte rozpěrku pod šroub. 3. Otočte rozpěrku do správné polohy. Vyrovnání P i umístění spot ebiče zajistěte, aby stál vodorovně. Můžete ho vyrovnat se ízením dvou dolních p edních nožiček. Změna směru otvírání dve í Upozornění P ed každou činností vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. Důležité K provedení následujícího postupu doporučujeme p izvat další osobu, která bude dve e spot ebiče v průběhu práce držet. 12

13 A B B C A E F A 2 C D D 1 Otev ete dve e. Vyšroubujte st ední závěs (B). Sejměte plastovou podložku (A). Vyjměte podložku (F) a p esuňte ji na opačnou stranu čepu závěsu (E). Sejměte dve e. Vyjměte levý čep st edního závěsu (C, D) a p emontujte jej na opačnou stranu. Čep st edního závěsu (C) nasaďte do levého otvoru dolních dve í. Odšroubujte dolní závěs (A). Vyjměte levé čepy (D) a p emontujte je na opačnou stranu. Zašroubujte dolní závěs (A) na opačné straně. Odšroubujte čep dolního závěsu (B) a podložku (C) a nasaďte je na opačné straně. Vytáhněte záslepky (1) na horní straně obou dve í a umístěte je na druhou stranu. Dolní dve e opět nasaďte na čep dolního závěsu. St ední závěs nasaďte do levého otvoru dolních dve í. Odšroubujte čep horního závěsu a zašroubujte ho na opačné straně. Nasaďte horní dve e na čep horních dve í. Dolní dve e nasaďte na čep st edního závěsu a oboje dve e lehce nakloňte. Zašroubujte st ední závěs. Nezapomeňte vložit pod st ední závěs plastovou podložku. Na závěr zkontrolujte následující: Všechny šrouby jsou dotažené. Okraje dve í jsou rovnoběžné s bočními hranami chladničky. Magnetické těsnění p iléhá ke sk íni. Dve e se dob e otvírají i zavírají. P i nízké okolní teplotě (nap. v zimě) se může stát, že těsnění nebude dokonale doléhat. Poznámky k životnímu prost edí V takovém p ípadě počkejte, až těsnění samo p ilne. Pokud nechcete změnu směru otvírání dve í provádět sami, obraťte se na nejbližší servisní st edisko. Odborník ze servisu provede změnu směru otevírání dve í na vaše náklady. Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepat í do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického za ízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prost edí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u p íslušného místního ú adu, 13

14 služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. 14

15 Tartalomjegyzék Biztonsági információk 15 Működés _ 18 Els használat 19 Napi használat 19 Hasznos javaslatok és tanácsok _ 20 Biztonsági információk Saját biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék üzembe helyezése és els használata el tt olvassa át figyelmesen ezt a használati útmutatót, beleértve a tippeket és figyelmeztetéseket is. A szükségtelen hibák és balesetek elkerülése érdekében fontos annak biztosítása, hogy mindenki, aki a készüléket használja, jól ismerje annak működését és biztonságos használatát. rizze meg ezt a használati útmutatót, és ha a készüléket elajándékozza vagy eladja, az útmutatót is mellékelje hozzá, hogy annak teljes élettartamán keresztül mindenki, aki használja, megfelel információkkal rendelkezzen annak használatát és biztonságát illet en. Az emberi élet és a vagyontárgyak biztonsága érdekében tartsa be a jelen használati útmutatóban szerepl óvintézkedéseket, mivel a gyártó nem felel s az ezek elmulasztása miatt bekövetkez károkért. Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelel tapasztalatok és ismeretek híján lév személyek (beleértve a gyermekeket is) használhassák, hacsak a biztonságukért felel s személy nem biztosít számukra felügyeletet és útmutatást a készülék használatára vonatkozóan. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletér l annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel. Minden csomagolóanyagot tartson a gyermekekt l távol. Fulladásveszélyesek. Ápolás és tisztítás 22 Hibaelhárítás _ 23 Műszaki adatok _ 25 Üzembe helyezés 26 Környezetvédelmi tudnivalók _ 28 A változtatások jogát fenntartjuk. A készülék kiselejtezésekor húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból, vágja el a hálózati tápkábelt (olyan közel a készülékhez, amennyire csak lehet), és távolítsa el az ajtót annak megel zése érdekében, hogy a játszó gyermekek áramütést szenvedjenek, vagy magukat a készülékbe zárják. Ha ez a mágneszáras ajtóval ellátott készülék egy rugózáras (kilincses) ajtóval vagy fedéllel ellátott régi készülék helyére kerül, akkor ne felejtse el a régi készülék kidobása el tt használatra alkalmatlanná tenni a rugós zárat. Ennek az a célja, hogy gyerekek ne tudjanak bennrekedni a készülékben. Általános biztonsági tudnivalók Vigyázat A készülékházon vagy a beépített szerkezeten lév szell z nyílásokat tartsa akadálymentesen A készülék rendeltetése élelmiszerek és/ vagy italok tárolása a normál háztartásban, amint azt a jelen használati útmutató ismerteti. Ne használjon mechanikus szerkezetet vagy mesterséges eszközöket a leolvasztási folyamat el segítésére. Ne működtessen más elektromos készüléket (például fagylaltkészít gépet) hűt berendezések belsejében, hacsak ezt a gyártó kifejezetten jóvá nem hagyja. Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűt kör. Izobután (R600a) hűt anyagot tartalmaz a készülék hűt köre, ez a környezetre cse- 15

16 kély hatást gyakorló, természetes gáz, amely ugyanakkor gyúlékony. A készülék szállítása és üzembe helyezése során bizonyosodjon meg arról, hogy a hűt kör semmilyen összetev je nem sérült meg. Ha a hűt kör megsérült: kerülje nyílt láng és tűzgyújtó eszközök használatát alaposan szell ztesse ki azt a helyiséget, ahol a készülék található Veszélyes a termék műszaki jellemz it megváltoztatni vagy a terméket bármilyen módon átalakítani. A hálózati tápkábel bármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat. Vigyázat A veszélyhelyzetek megel zése érdekében mindenféle elektromos részegység (hálózati tápkábel, dugasz, kompresszor) cseréjét hivatalos szervizképvisel nek vagy szakképzett szervizmunkatársnak kell elvégeznie. 1. A hálózati tápkábelt nem szabad meghosszabbítani. 2. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugaszt ne nyomja össze vagy károsítsa a készülék hátlapja. Az összenyomott vagy sérült hálózati dugasz túlmelegedhet és tüzet okozhat. 3. Gondoskodjon arról, hogy a készülék hálózati dugasza hozzáférhet legyen. 4. Ne húzza a hálózati kábelt. 5. Ha a hálózati aljzat ki van lazulva, ne csatlakoztassa a hálózati dugaszt. Áramütés vagy tűz veszélye. 6. Nem szabad működtetni a készüléket, ha a bels világítás lámpabúrája nincs a helyén (ha van a készüléken). Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor körültekintéssel járjon el. Ne szedjen ki semmit a fagyasztóból, és ne is érjen hozzá ilyenekhez, ha a keze nedves vagy vizes, mivel ez a b rsérüléseket, illetve fagyás miatti égési sérüléseket eredményezhet. Ne tegye ki hosszú id n keresztül közvetlen napsütésnek a készüléket. Az ebben a készülékben működ izzólámpák (ha vannak ilyenek a készülékben) kizárólag háztartási eszközökhöz kifejlesztett, különleges fényforrások. Nem alkalmasak helyiségek megvilágítására. Napi használat Ne tegyen meleg edényt a készülék műanyag részeire. Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a készülékben, mert azok felrobbanhatnak. Ne tegyen élelmiszereket közvetlenül a hátsó falon lév leveg kimenet elé. (Ha a készülék Frost Free rendszerű) A fagyasztott élelmiszert kiolvasztás után többé nem szabad újra lefagyasztani. Az el recsomagolt fagyasztott élelmiszereket az élelmiszergyártó utasításaival összhangban tárolja. A készülék gyártójának tárolásra vonatkozó ajánlásait szigorúan be kell tartani. Olvassa el az idevonatkozó utasításokat. Ne tegyen szénsavas italokat a fagyasztóba, mert nyomás keletkezik a palackban, ami miatt felrobbanhat és kárt okozhat a készülékben. A jégnyalóka fagyásból ered égéseket okozhat, ha rögtön a készülékb l kivéve enni kezdik. Ápolás és tisztítás A karbantartás el tt kapcsolja ki a készüléket, és a húzza ki a vezetéket a fali aljzatból. Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal. Ne használjon éles tárgyakat a dérnek a készülékr l történ eltávolításához. Használjon műanyag kaparókést. Rendszeresen vizsgálja meg a hűt szekrényben a leolvadt víz számára kialakított vízelvezet t. Szükség esetén tisztítsa meg a vízelvezet t. Ha a vízelvezet el van záródva, a víz összegyűlik a készülék aljában. 16

17 Üzembe helyezés Fontos Az elektromos hálózatra való csatlakoztatást illet en kövesse a megfelel fejezetek útmutatását. Csomagolja ki a készüléket, és ellen rizze, vannak-e sérülések rajta. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha sérült. Az esetleges sérüléseket azonnal jelentse ott, ahol a készüléket vásárolta. Ilyen esetben rizze meg a csomagolást. Ajánlatos legalább négy órát várni a készülék bekötésével és hagyni, hogy az olaj visszafolyjon a kompresszorba. Megfelel leveg áramlást kell biztosítani a készülék körül, ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. Az elégséges szell zés elérése érdekében kövesse a vonatkozó üzembe helyezési utasításokat. Amikor csak lehetséges, a készülék hátlapja fal felé nézzen, hogy el lehessen kerülni a forró alkatrészek (kompresszor, kondenzátor) megérintését vagy megfogását az esetleges égési sérülések megel zése érdekében. A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűzhelyek közelében elhelyezni. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz hozzáférhet legyen a készülék telepítése után. Csak ivóvízhálózatra csatlakoztatható (Ha fel van szerelve vízcsatlakozóval). Szerviz A készülék szervizeléséhez szükséges minden villanyszerelési munkát szakképzett villanyszerel nek vagy kompetens személynek kell elvégeznie. A készüléket kizárólag arra felhatalmazott szervizközpont javíthatja, és csak eredeti pótalkatrészek használhatók. Környezetvédelem Ez a készülék sem a hűt folyadék-keringet rendszerben, sem a szigetel anyagokban nem tartalmaz az ózonréteget károsító gázokat. A készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal és szeméttel együtt kidobni. A szigetel hab gyúlékony gázokat tartalmaz: a készüléket a helyi hatóságoktól beszerezhet vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell hulladékba helyezni. Vigyázzon, ne sérüljön meg a hűt egység, különösen hátul a h cserél környéke. A készüléken használt és szimbólummal megjelölt anyagok újrahasznosíthatóak. 17

18 Gyümölcsfiókok 2 Üvegpolc 3 Üvegpolc 4 Üvegpolc 5 Üvegpolc 6 Termosztát 7 Vajtartó polc Működés Bekapcsolás Illessze a csatlakozódugót a hálózati aljzatba. Forgassa a h mérséklet-szabályozót az óramutató járásával megegyez irányban egy közepes beállításra. Kikapcsolás A készülék kikapcsolásához forgassa a h mérséklet-szabályozót "O" állásba. 8 Ajtóban lév polc 9 Ajtóban lév polc 10 Palacktartó polc 11 Fagyasztó kosár 12 Maxibox kosár 13 Fagyasztó kosár 14 Adattábla Hőmérséklet-szabályozás A h mérséklet szabályozása automatikusan történik. A készülék üzemeltetéséhez a következ k szerint járjon el: Forgassa a h mérséklet-szabályozót az alacsonyabb beállítások felé, hogy minimális hűtést érjen el. 18

19 Forgassa a h mérséklet-szabályozót a magasabb beállítások felé, hogy maximális hűtést érjen el. Általában egy közepes beállítás a leginkább megfelel. A pontos beállítás kiválasztásakor azonban szem el tt kell tartani, hogy a készülék belsejében uralkodó h mérséklet az alábbi tényez kt l függ: szobah mérséklet az ajtónyitások gyakorisága a tárolt élelmiszer mennyisége Első használat A készülék belsejének tisztítása A készülék legels használata el tt mossa ki a készülék belsejét semleges szappanos langyos vízzel, hogy eltávolítsa a tökéletesen új termékek tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki. Napi használat Friss élelmiszerek lefagyasztása A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek lefagyasztására, valamint fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására. Friss élelmiszerek lefagyasztásához nem szükséges megváltoztatnia a közepes beállítást. Azonban gyorsabb fagyasztási művelet érdekében forgassa a h mérséklet-szabályozót a magasabb beállítások felé, hogy maximális hűtést érjen el. Fontos Ilyen feltételek mellett a hűt rekesz h mérséklete 0 C alá eshet. Ha ez történik, állítsa a h mérséklet-szabályozót melegebb beállításra. Helyezze a lefagyasztandó friss élelmiszert a fels rekeszbe. Fagyasztott élelmiszerek tárolása Az els indításkor, illetve hosszabb használaton kívüli id után, miel tt az élelmiszereket a rekeszbe pakolná, üzemeltesse legalább 2 a készülék helye. Fontos Ha a környezeti h mérséklet magas, vagy a készülék a maximális határig meg van terhelve, a hűt szekrényt pedig a legalacsonyabb értékre állították be, el fordulhat, hogy folyamatosan hűt, s emiatt dér képz dik a bels falán. Ebben az esetben a tárcsát a legmagasabb h mérsékleti értékre kell állítani az automatikus jégmentesítés elindításához, ezzel pedig csökkentett energiafogyasztást lehet elérni. Fontos Ne használjon mosószereket vagy súrolóporokat, mert ezek megsérthetik a felületét. óráig a készüléket a magasabb beállításokon. Fontos Véletlenszerűen, például áramkimaradás miatt bekövetkez leolvadás esetén, amikor az áramszünet hosszabb ideig tart, mint az az érték, amely a műszaki jellemz k között a "felolvadási id " alatt fel van tüntetve, a felolvadt élelmiszert gyorsan el kell fogyasztani, vagy azonnal meg kell f zni, majd pedig a (kihűlés után) újra lefagyasztani. Kiolvasztás A mélyfagyasztott vagy fagyasztott élelmiszerek használat el tt a hűt rekeszben vagy szobah mérsékleten kiolvaszthatók, attól függ en, hogy mennyi id áll rendelkezésre ehhez a művelethez. A kisebb darabok még akár fagyasztott állapotban, közvetlenül a fagyasztóból kivéve is megf zhet k: ebben az esetben a f zés ideje meghosszabbodik. 19

20 Mozgatható polcok A hûtõszekrény falai több sor csúszósínnel vannak ellátva, hogy a polcokat tetszés szerinti helyre lehessen tenni. Az ajtó polcainak elhelyezése Ha különbözõ méretû élelmiszercsomagok tárolásának szeretne helyet biztosítani, az ajtópolcokat különbözõ magasságokba állíthatja Fokozatosan húzza a polcot a nyilakkal jelölt irányba, amíg ki nem szabadul, majd szükség szerint tegye új helyre. A fagyasztókosarak kivétele a fagyasztóból A fagyasztókosarakon van egy ütköz, amely megakadályozza véletlen kivételüket vagy leesésüket. Amikor ki szeretné venni a fagyasztóból, húzza maga felé a kosarat, és amikor az elérte a végpontot, az elejét felfele billentve vegye ki a kosarat. Amikor vissza kívánja rakni, kissé emelje meg a kosár elejét, hogy be lehessen illeszteni a fagyasztóba. Amikor túljutott a végpontokon, nyomja vissza a kosarakat a helyükre. 1 2 Hasznos javaslatok és tanácsok Normál működéssel járó hangok Esetleg egy halk csobogó vagy bugyborékoló hangot is lehet hallani, amikor a hűt közeget a rendszer a hátsó tekercseken vagy vezetéken. Ez normális jelenség. Amikor a kompresszor be van kapcsolva, a hűt szekrényben körbe halad a szivattyúzott anyag; ekkor zümmög és pulzáló zaj hallatszik a kompresszor fel l. Ez normális jelenség. A h tágulás hirtelen recseg zajt okozhat. Ez egy természetes, veszélytelen fizikai jelenség. Ez normális jelenség. A kompresszor ki- vagy bekapcsolásakor hallani lehet a h mérséklet-szabályozó halk kattanását. Ez normális jelenség. Energiatakarékossági ötletek Ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább nyitva. Ha a környezeti h mérséklet magas, a h mérséklet-szabályozó magas beállításon van, és a készülék teljesen meg van töltve, be, el fordulhat, hogy a kompresszor folyamatosan üzemel, ami miatt jég vagy dér képz dik a párologtatón. Ha ez bekövetkezik, forgassa a h mérséklet-szabályozót alacsonyabb beállításokra, hogy lehet vé tegye az automatikus leolvasztást, és így takarékoskodjon az áramfogyasztással. Ötletek friss élelmiszerek hűtéséhez A legjobb teljesítmény elérése érdekében: 20

21 ne tároljon meleg ételt vagy párolgó folyadékot a hűt szekrényben takarja le vagy csomagolja be az élelmiszereket, különösen ha valamelyiknek er s az aromája úgy helyezze be az ételeket, hogy a leveg szabadon körbe tudja járni ket. Ötletek a hűtőszekrény használatához Hasznos tanácsok: Hús (minden fajtája): csomagolja nejlonzacskóba és helyezze a zöldséges fiók feletti üveglapra. Biztonsági okokból ne tárolja egy vagy két napnál hosszabb ideig ily módon a húst. Készételek, hidegtálak stb.: ezeket le kell takarni, majd bármelyik polcon elhelyezhet k. Gyümölcsök és zöldségek: alaposan meg kell ket tisztítani és számukra külön biztosított fiók(ok)ban elhelyezni. Vaj és sajt: speciális légmentes tartóedényekbe kell helyezni, vagy alufóliába vagy nejlonzacskókba csomagolni ket, és a lehet legtöbb leveg t kiszorítani körülöttük. Tejesüvegek: legyen kupakjuk, és tárolja ket az ajtó palacktartó rekeszében. Ha a banán, krumpli, hagyma vagy fokhagyma nincs becsomagolva, tilos ket a hűt szekrényben tartani. Ötletek fagyasztáshoz Ha a legjobban szeretné hasznosítani a fagyasztási eljárást, tartson be néhány fontos ajánlást: az adatlapon megtekintheti azt a maximális élelmiszer-mennyiséget, amely 24 órán belül lefagyasztható; a fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe. Ez alatt az id szak alatt nem szabad további fagyasztásra váró élelmiszert betenni; csak els osztályú, friss és alaposan megtisztított élelmiszereket fagyasszon le; készítsen kisebb adag ételeket, hogy gyorsan és teljesen megfagyjanak, és hogy a kés bbiekben csak a kívánt mennyiséget kelljen felolvasztani; csomagolja az ételt alufóliába vagy folpackba, és ellen rizze, hogy sikerült-e a csomagolással kizárni a leveg t; ne hagyja, hogy a friss, még meg nem fagyott élelmiszerek hozzáérjenek a már lefagyasztott adagokhoz, mert különben az utóbbiaknak megemelkedik a h mérséklete; a zsírszegény ételeket könnyebben és hosszabb ideig lehet tárolni, mint a zsírosakat; a só csökkenti az élelmiszerek élettartamát; ha a vízb l képz dött jeget a fagyasztórekeszb l történ kivétel után rögtön fogyasztani kezdik, fagyásból ered égési sérüléseket okozhat a b rön; ajánlatos minden egyes csomagon feltüntetni a lefagyasztás dátumát, hogy nyomon lehessen követni a tárolási id ket. Ötletek fagyasztott élelmiszerek tárolásához Annak érdekében, hogy a legjobb teljesítményt érje el a készüléknél: ellen rizze, hogy a kereskedelmileg lefagyasztott élelmiszereket megfelel en tárolta-e az eladó; gondoskodjon róla, hogy a fagyasztott élelmiszerek a lehet legrövidebb id n belül elkerüljenek az élelmiszerüzletb l a fagyasztóba; ne nyitogassa gyakran az ajtót, illetve ne hagyja a feltétlenül szükségesnél tovább nyitva; a kiolvasztott élelmiszerek nagyon gyorsan romlanak, és nem fagyaszthatók vissza; ne lépje túl az élelmiszergyártó által feltüntetett tárolási id tartamot. 21

22 Ápolás és tisztítás Figyelem Bármilyen karbantartási művelet el tt áramtalanítsa a készüléket a hálózati csatlakozódugó kihúzásával. Ennél a készüléknél szénhidrogén van a hűt egységben; ezért csak megbízott szerel végezhet rajta karbantartást, és töltheti fel újra. Időszakos tisztítás A készüléket rendszeresen tisztítani kell: a készülék belsejét és a tartozékokat langyos vízzel és egy kevés semleges mosogatószerrel tisztítsa meg. rendszeresen ellen rizze az ajtótömítéseket, és törölje tisztára, hogy biztosítsa azok tisztaságát és szennyez désmentességét. gondosan öblítse le és szárítsa meg. Fontos Ne húzza meg, ne mozgassa és ne sértse meg a készülékházban lév csöveket és/vagy kábeleket. Soha ne használjon mosószereket, súrolóporokat, er teljesen illatosított tisztítószereket vagy viaszos polírozószereket a beltér tisztításához, mivel ezek károsítják a felületet, és er teljes illatot hagynak maguk után. Tisztítsa meg a kondenzátort (fekete rács), majd a készülék hátulján lév kompresszort egy kefével. Ezzel a művelettel javíthatja a készülék teljesítményét, és csökkentheti az áramfogyasztást. Fontos Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűt rendszer. Számos konyhai felülettisztító olyan vegyszereket tartalmaz, amelyek megtámadhatják/károsíthatják a készülékben használt műanyagokat. Ebb l az okból javasoljuk, hogy a készülék küls felületét kizárólag meleg vízzel tisztítsa, amelyhez egy kevés mosogatószert adott. A tisztítás után csatlakoztassa a készüléket a táphálózathoz. A hûtõszekrény leolvasztása Rendeltetésszerû használat közben a dér minden alkalommal automatikusan leolvad a hûtõrekesz párologtatójáról, amint leáll a kompresszor. A jégmentesítéssel keletkezett víz a készülék hátulján a kompresszor felett egy vályún keresztül belefolyik egy különleges tartályba, és ott elpárolog. Fontos, hogy a hûtõszekrény-csatorna közepén látható lefolyónyílást, amely a jégmentesítésbõl származó vizet befogadja, rendszeresen megtisztítsa, nehogy a víz túlfolyjon és rácsöpögjön a készülékben lévõ élelmiszerekre. Használja a kapott speciális tisztítót, amely már eleve bent található a lefolyónyílás belsejében. A fagyasztó leolvasztása Bizonyos mennyiségû dér mindig képzõdik a fagyasztó polcain és a felsõ rekesz körül. Olvassza le a fagyasztót, amikor a zúzmararéteg vastagsága meghaladja a 3-5 mm-t. A zúzmara eltávolításához kövesse az alábbi utasításokat: Húzza ki a dugót a fali aljzatból, vagy kapcsolja ki a készüléket szedjen ki minden tárolt élelmiszert, csomagolja õket több réteg újságpapírba, és tegye hideg helyre Vegye ki a fagyasztófiókokat Tegyen szigetelõ anyagot (pl. takaró vagy újságpapír) a fiókok köré. A leolvasztás felgyorsítható, ha meleg (nem forró) vizet tartalmazó fazekakat helyez a fagyasztóba. Oldja le a vízelvezetõ csatornát a tárolási helyzetbõl, nyomja be az ábrának megfe- 22

23 lelõen, és helyezze az alsó fagyasztófiókba, ahol a víz összegyûlhet Óvatosan kaparja le a jeget, amikor elkezd felolvadni. Használjon fa vagy mûanyag kaparókést Amikor az összes jég elolvadt, tisztítsa ki és törölje szárazra a készülékházat, majd tegye vissza a vízelvezetõ csatornát a helyére. Hibaelhárítás Figyelem A hibakeresés elõtt válassza le a készüléket a táphálózatról. Csak szakképzett villanyszerelõ vagy kompetens személy végezhet el bármilyen olyan hibaelhárítást, amely nem szerepel a jelen kézikönyvben. Kapcsolja be a készüléket, és pakolja vissza a fagyasztott élelmiszereket. Javasoljuk, hogy néhány óráig a hõmérséklet-szabályzó legmagasabb állásában üzemeltesse a készüléket, hogy minél hamarabb elérje a megfelelõ tárolási hõmérsékletet. Fontos Soha ne próbálja meg éles fémeszközök segítségével lekaparni a jeget a párologtatóról, mert megsértheti. Ne használjon mechanikus szerkezetet vagy mesterséges eszközöket az olvasztási folyamat elõsegítésére, ha azokat a gyártó nem ajánlja. Ha a jégmentesítés alatt a fagyasztott élelmiszercsomagoknak megemelkedik a hõmérséklete, emiatt lerövidülhet a biztonságos tárolási élettartamuk. Fontos Normál használat közben a bizonyos hangok hallhatók (kompresszor, hűt folyadék áramlása) A készülék zajos Probléma Lehetséges ok Megoldás A kompresszor folyamatosan működik Víz folyik le a hűtőszekrény hátlapján. Víz folyik be a hűtőszekrénybe A készülék alátámasztása nem megfelel. Lehet, hogy a h mérséklet-szabályozó beállítása nem megfelel. Ellen rizze, hogy a készülék stabilan áll-e (mind a négy lábnak a padlón kell állnia). Állítson be magasabb h mérsékletet. Az ajtó nincs jól becsukva. Olvassa el "Az ajtó bezárása" c. szakaszt. Túl gyakori az ajtó nyitogatása. A termékh mérséklet túl magas. A szobah mérséklet túl magas. Az automatikus leolvasztási folyamat során a zúzmara leolvad a hátlapon. A vízkifolyó eltöm dött. Ne tartsa nyitva az ajtót a szükségesnél hosszabb id n át. Hagyja, hogy a termékh mérséklet a szobah mérsékletre csökkenjen a tárolás el tt. Csökkentse a szobah mérsékletet. Ez helyes. Tisztítsa ki a vízkifolyót. 23

24 Probléma Lehetséges ok Megoldás Víz folyik a padlóra. Túl sok a jég és a zúzmara. A készülékben a hőmérséklet túl alacsony. A készülékben a hőmérséklet túl magas. A hűtőszekrényben a hőmérséklet túl magas. A fagyasztóban a hőmérséklet túl magas. Az élelmiszerek megakadályozzák, hogy a víz a vízgyűjt be folyjon. A leolvasztási vízkifolyó nem a kompresszor fölötti párologtató tálcához csatlakozik. Az élelmiszerek nincsenek megfelel en becsomagolva. Ügyeljen rá, hogy a termékek ne érjenek a hátsó falhoz. Csatlakoztassa a leolvasztási vízkifolyót a párologtató tálcához. Csomagolja be jobban az élelmiszereket. Az ajtó nincs jól becsukva. Olvassa el "Az ajtó bezárása" c. szakaszt. Lehet, hogy a h mérséklet-szabályozó beállítása nem megfelel. Lehet, hogy a h mérséklet-szabályozó beállítása nem megfelel. Lehet, hogy a h mérséklet-szabályozó beállítása nem megfelel. Állítson be magasabb h mérsékletet. Állítson be magasabb h mérsékletet. Állítson be alacsonyabb h mérsékletet. Az ajtó nincs jól becsukva. Olvassa el "Az ajtó bezárása" c. szakaszt. A termékh mérséklet túl magas. Túl sok termék van tárolva egy id ben. Nincs hidegleveg -keringetés a készülékben. A termékek túl közel vannak egymáshoz. Hagyja, hogy a termékh mérséklet a szobah mérsékletre csökkenjen a tárolás el tt. Tároljon kevesebb terméket egy id ben. Gondoskodjon arról, hogy legyen hidegleveg -keringetés a készülékben. Tárolja a termékeket úgy, hogy legyen hidegleveg -keringés a készülékben. A készülék nem működik. A készülék ki van kapcsolva. Kapcsolja be a készüléket. A lámpa nem működik. A hálózati dugasz nincs helyesen csatlakoztatva a hálózati aljzatba. A készülék nem kap áramot. Nincs feszültség a hálózati aljzatban. A lámpa készenléti üzemmódban van. Ha a készülék a fenti ellenõrzések elvégzése után még mindig nem megfelelõen mûködik, forduljon az ügyfélszolgálati központhoz. Csatlakoztassa a hálózati dugaszt helyesen a hálózati aljzatba. Csatlakoztasson egy másik elektromos készüléket a hálózati aljzatba. Forduljon szakképzett villanyszerel höz. Zárja be és nyissa ki az ajtót. A lámpa hibás. Olvassa el az "Izzó kicserélése" c. szakaszt. A lámpa izzójának cseréje 1. Válassza le a készüléket a hálózatról. 2. Nyomja be a mozgatható részt a burkolat kioldásához (1). 24

25 3. Vegye le a lámpaburkolatot (2). 4. Szükség esetén cserélje ki az izzót egy hasonló kialakítású és teljesítményű izzóra. Az Osram PARATHOM SPECIAL T26 0,8 Watt jelű izzó használatát javasoljuk. 5. Helyezze vissza a lámpaburkolatot. 6. Csatlakoztassa a készüléket. 7. Nyissa ki az ajtót. Gy z djön meg arról, hogy a világítás bekapcsol-e. Az ajtó záródása 1. Tisztítsa meg az ajtótömítéseket. 2. Szükség esetén állítsa be az ajtót. Olvassa el az Üzembe helyezés c. szakaszt. 3. Szükség esetén cserélje ki a hibás ajtótömítéseket. Forduljon a márkaszervizhez. 1 2 Műszaki adatok Az 1/1998. (I. 12.) IKIM sz. miniszteri rendeletnek megfelelően Gyártó védjegye A készülék kategóriája Electrolux Hűt szekrény - fagyasztószekrény Magasság mm 1750 Szélesség mm 595 Mélység mm 658 Hűt tér nettó térfogata liter 223 Fagyasztótér nettó térfogata liter 92 Energiaosztály (A++ és G között, ahol az A+ + a leghatékonyabb, a G a legkevésbé hatékony) Villamosenergia -fogyasztás (24 órás szabványos vizsgálati eredmények alapján. A mindenkori energiafogyasztás a készülék használatától és elhelyezést l függ.) A++ kwh/év 229 Fagyasztótér csillagszám jele **** Áramkimaradási biztonság óra 20 Fagyasztási teljesítmény kg/24 óra 4,125 Klímaosztály SN-N-ST-T Feszültség Volt Zajteljesítmény db/a

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Frigider cu congelator ENB34233W 2 electrolux OBSAH Electrolux.

Részletesebben

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Popis spotřebiče _ 4 Provoz 5 Při prvním použití _ 5 Denní používání

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3884923

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3884923 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ERB34003W8. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB36003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900693

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB36003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900693 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ERB36003W8. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

Sporák Tűzhely Sporák

Sporák Tűzhely Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 28 Sporák Tűzhely Sporák ZCE560N Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 6 Varná deska Denní používání

Részletesebben

ENN2800COW... HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ENN2800COW... HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ENN2800COW...... HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. MŰKÖDÉS...........................................................................

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR GYÁRTÓ: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKÁCIÓK e-atland 5.0 MTB modell. Váz: slumínium keverék 6061

Részletesebben

EJ2300AOW... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 23 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 46

EJ2300AOW... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 23 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 46 EJ2300AOW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 23 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 46 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Kombinált tűzhely Használati és beszerelési utasítás Kuchnia gazowo-elektryczna Instrukcja obsługi i instalacji U104700-01 CEŠTINA 4 MAGYAR 20 POLSKI

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/ Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 592 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

ERT1502FOW3. HU Hűtőszekrény Használati útmutató

ERT1502FOW3. HU Hűtőszekrény Használati útmutató ERT1502FOW3 HU Hűtőszekrény Használati útmutató 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. MŰKÖDÉS...6 4. ELSŐ HASZNÁLAT... 6 5. NAPI HASZNÁLAT... 6 6.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 492 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

EN3601JOX HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3601JOX HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3601JOX HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. MŰKÖDÉS... 7 5. NAPI HASZNÁLAT...7 6.

Részletesebben

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA

Használati útmutató. preciz.hu. Hűtőszekrény ZBA22421SA HU Használati útmutató Hűtőszekrény ZBA22421SA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Működés 4 Napi használat 5 Hasznos tanácsok és javaslatok 6 Biztonsági információk Ápolás és tisztítás

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

EN3441JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3441JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3441JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. MŰKÖDÉS... 7 5. NAPI HASZNÁLAT...8 6.

Részletesebben

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 02/12 (2) 9099346000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ; HU; PL; RO; SK Pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci unistor, aurostor, geostor Bivalentní zásobník teplé vody pro solární zařízení VIH S Zásobník teplé vody

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

EN3487AOW EN3887AOW... HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3487AOW EN3887AOW... HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3487AOW EN3887AOW...... HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TSR-50 A készülék üvegházhatású gázt tartalmaz: R-600a/12g, GWP: 3, 0,036kg CO2 kifejezve. Hermetikusan zárt. Kedves Vásárló! Kérjük olvassa el figyelmesen a használati

Részletesebben

47635IP. Sporák Sporák. Návod k použití Návod na použitie

47635IP. Sporák Sporák. Návod k použití Návod na použitie 47635IP Sporák Sporák Návod k použití Návod na použitie 2 Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu velmi oblíbíte. Electrolux si klade

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk.

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. HU Fagyasztópult Kedves Vásárló! Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. A fagyasztópult háztartási használatra készült. A fagyasztópult

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 AVR (8896116) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EG 11 IMR (8896109) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Závěsné plynové kondenzační kotle Kondenzációs fali gázkazánok Centrale murale cu condensare, pe gaz HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Návod k použití určený pro uživatele a technika Felhasználói és szerelői

Részletesebben

BEJUBLAD HYLLAD CZ HU

BEJUBLAD HYLLAD CZ HU BEJUBLAD HYLLAD CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 8 Popis spotřebiče 8 Před prvním použitím 9 Denní používání 9 Funkce hodin 11 Použití příslušenství

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 LPG-NG-1F (8896316) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben

Használati utasítás. Hűtővitrin

Használati utasítás. Hűtővitrin Használati utasítás Hűtővitrin 142382hu.indd 1 4.11.2005, 8:54 Köszönjük készülékünk megvásárlásával irántunk tanúsított megtisztelő bizalmát és reméljük, hogy sokáig örömét fogja lelni benne. A hűtővitrin

Részletesebben

Konyhabútor Beépítés és használat. instalace a použití K3C55/R

Konyhabútor Beépítés és használat. instalace a použití K3C55/R Konyhabútor Beépítés és használat sporák instalace a použití àïàðàò Óïîçîðåœà sporák instalace a použití KC/R HU CZ SB SK Konyhabútor multifunkciós tûzhely sütési programmal Használati útmutató Sporák

Részletesebben

Hûtõ-fagyasztó kombináció

Hûtõ-fagyasztó kombináció Hûtõ-fagyasztó kombináció HU Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hûtõ-fagyasztó kombináció háztartási használatra

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Csomagoló anyagokra vonatkozó tudnivalók Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------

HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ HŰTŐSZEKRÉNY ------------------------------ ZI 1603 ZI 2403 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Útmutatások a Használati útmutató olvasásához Az alábbi szimbólumok megkönnyítik a Használati útmutató olvasását: A készülék

Részletesebben

ENN2800ACW. preciz.hu

ENN2800ACW. preciz.hu ENN2800ACW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. MŰKÖDÉS...6 4. NAPI HASZNÁLAT... 6 5. HASZNOS TANÁCSOK ÉS

Részletesebben

EN3453OOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3453OOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3453OOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. MŰKÖDÉS...7 5. NAPI HASZNÁLAT... 7 6.

Részletesebben

EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN3452JOW HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 6 4. MŰKÖDÉS...7 5. NAPI HASZNÁLAT... 8 6.

Részletesebben

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry Tef-Veille bébé CzSk 10-03 25/03/08 14:28 Page 1 Jednotlivá vyobrazení jsou urãena pouze k ilustraci vlastností va í dûtské chûviãky a neodráïejí skuteãnou realitu. Spoleãnost TEAL SAS si vyhrazuje právo

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TKI 145 D ÉS A TGI 120 D TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat ( )

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TKI 145 D ÉS A TGI 120 D TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat ( ) Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Azonosító jel: TKI 145 D TGI 120 D Hûtõszekrény kategória Alacsony hõmérsékletû tér nélkül Fagyasztó szekrény ( ) Energiahatékonysági osztály

Részletesebben

FRYSER MRAZNIČKA ZAMRAŻARKA FAGYASZTÓSZEKRÉNY CONGELATOR ZFX 5 JB

FRYSER MRAZNIČKA ZAMRAŻARKA FAGYASZTÓSZEKRÉNY CONGELATOR ZFX 5 JB ZANUSSI FRYSER MRAZNIČKA ZAMRAŻARKA FAGYASZTÓSZEKRÉNY CONGELATOR ZFX 5 JB BRUKSANVISNING NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE NO CZ

Részletesebben

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-61(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek

Részletesebben

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő (A képen a DX-28.88K modell látható.) FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 1 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI

Részletesebben

Obsah Nezapomeňte přečíst

Obsah Nezapomeňte přečíst Česky Polski Magyar Číslo modelu TX-P42XT50E TX-P50XT50E Návod k obsluze Plazmový televizor Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném na CD-ROM. K zobrazení návodu k obsluze na CD-ROM

Részletesebben

Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu SK Elektromos áramot fejlesztő generátor HU

Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu SK Elektromos áramot fejlesztő generátor HU HERON EG 12 AVR (8896110) Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu Elektromos áramot fejlesztő generátor Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LIEBHERR TX 1021 COMFORT. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na obsluhu

Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na obsluhu HU PL CZ SK Használati utasítás Instrukcja obsługi Návod k použití Návod na obsluhu Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Mrazicí box Mraznička Fagyasztóláda HU Köszönjük a bizalmat, amit a készülék megvásárlásával

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku POKYN ÚTMUTATÓ VIDEOKAMERA kamerát választotta GZ-MS120AE/BE/SE/PE Podrobnější informace o obsluze přístroje viz NÁVOD K OBSLUZE na disku CD-ROM. CZ LYT2008-007A-M HU Vážený zákazníku Děkujeme vám za koupi

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky VII. Čištění a údržba V případě potřeby štít omyjte vlahým roztokem saponátu nebo mýdlovou vodou a osušte jej měkkým hadříkem. V žádném případě k čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, např.

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 75398 KG3 Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/NY31. (07.) 200371437 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ Modell: OM-023D Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg! Ha rendeltetése

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 70402 KG Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/4. (06.) 200370656 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti

Részletesebben

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT Az Ön által vásárolt készülék egy borpince - vagyis egy kizárólag borok tartására használható profi készülék. A készülék hatékony használatához figyelmesen olvassa el ezt az

Részletesebben

S72700DSX0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 41

S72700DSX0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 41 S72700DSX0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 41 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili

Részletesebben

Chladnička Refrigerator Hűtőszekrény Hladilnik

Chladnička Refrigerator Hűtőszekrény Hladilnik CS Uživatelská příručka 2 EN User manual 12 HU Felhasználói kézikönyv 22 SL Navodila za uporabo 32 Chladnička Refrigerator Hűtőszekrény Hladilnik ZRA226CWO Obsah Bezpečnostní informace 2 Ovládací panel

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon FIGYELMEZTETÉS A sérülések, balesetveszély elkerülése és helytelen használat elkerülése érdekében olvassa el az alábbi tájékoztatót, majd őrizze meg. A gép további használóihoz is juttassa el a tájékoztatót.

Részletesebben

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ PROGRAMTÁBLÁZAT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ PROGRAMTÁBLÁZAT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ A RUHANEMŰ ELŐKÉSZÍTÉSE A PROGRAM ÉS A FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA PROGRAM INDÍTÁSA ÉS EFEJEZÉSE PROGRAM MÓDOSÍTÁSA PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA PROGRAMTÁLÁZAT NAPI KARANTARTÁS

Részletesebben

Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során.

Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. Fagyasztószekrény Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A fagyasztószekrény háztartási célokra készült.

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-620

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-620 DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-620 CZ SK PL H SI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NAVODILA ZA UPORABO 1 DŮLEŽITÉ

Részletesebben

Digitální generátor el. proudu / CZ Digitálny generátor el. prúdu / SK Digitális áramfejlesztő generátor / HU

Digitální generátor el. proudu / CZ Digitálny generátor el. prúdu / SK Digitális áramfejlesztő generátor / HU DGI 30 q (8896215) Digitální generátor el. proudu / Digitálny generátor el. prúdu / Digitális áramfejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme

Részletesebben

S70368KG. mrazničkou

S70368KG. mrazničkou S70368KG Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Návod na používanie Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó Chłodziarkozamrażarka Chladnička s mrazničkou 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT HU Használati utasítás A KÉSZÜLÉK RAJZA (1. ábra) A. Fogantyú. B. Biztonsági zár (ha van). C. Tömítés. D. Elválasztó (ha van). E. A leolvasztási vizet elvezető cső záródugója. F. Kezelőlap. G. A motor

Részletesebben