47635IP. Sporák Sporák. Návod k použití Návod na použitie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "47635IP. Sporák Sporák. Návod k použití Návod na použitie"

Átírás

1 47635IP Sporák Sporák Návod k použití Návod na použitie

2 2 Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu velmi oblíbíte. Electrolux si klade za cíl nabízet široký sortiment výrobků, které mohou váš život učinit pohodlnějším. Některé z nich vidíte na obálce tohoto návodu. Najděte si několik minut a prostudujte si tento návod, abyste mohli začít nový spotřebič používat a využívat všech výhod, které nabízí. Slibujeme vám vysokou uživatelskou spokojenost, přinášející pohodu při jeho používání. Hodně štěstí!

3 3 OBSAH Důležité Bezpečnostní Pokyny Pokyny pro uživatele Použití a údržba Ovládací panel Varná deska Použití spotřebiče Před prvním použitím trouby Funkce trouby Ovladač termostatu Praktické použití Časový spínač s indikátory LED a nastavením času Tabulka pečení v troubě Varné zóny Indukční varné zóny Nádobí pro indukční varné zóny Příklady použití varné desky Sdílení výkonu Řízení výkonu Údržba a čištění Čištění keramické varné desky (plotny) Dvířka trouby Výměna žárovky trouby Něco nefunguje Pokyny pro technika Technické parametry Instalace Umístění Elektrické připojení Evropská Záruka Jak si přečíst návod k použití Při čtení návodu k použití vás budou provázet tyto symboly Bezpečnostní pokyny Obsluha krok za krokem Užitečné rady a doporučení Rady k ochraně životního prostředí

4 4 Důležité Bezpečnostní Pokyny Než začnete spotřebič používat, přečtěte si nejprve všechny pokyny. Uschovejte si tyto pokyny pro budoucí potřebu. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní symboly a pokyny. Věnujte pozornost těmto symbolům a řiďte se všemi uvedenými pokyny. UPOZORNĚNÍ Tento symbol upozorňuje na situace, kdy může dojít k vážné tělesné újmě, smrti nebo škodám na majetku. Tento symbol upozorňuje na situace, kdy může dojít k tělesnému zranění nebo škodám na majetku. Lidé s kardiostimulátorem nebo podobným zdravotnickým přístrojem musí být opatrní, když stojí v blízkosti zapnuté indukční jednotky nebo ji používají, protože elektromagnetické pole může ovlivnit funkci těchto přístrojů. Doporučujeme poradit se o vaší konkrétní situaci s lékařem nebo výrobcem kardiostimulátoru nebo podobného zdravotnického přístroje. Uživatelé s implantovaným kardiostimulátorem musejí mít horní část těla vzdálenou nejméně 30 cm od zapnutých indukčních varných zón. Instalace Tento sporák musí nainstalovat kvalifikovaná osoba podle pokynů výrobce. Opravy spotřebiče smějí provádět pouze schválení servisní technici. Tento sporák je těžký. Při manipulaci buďte opatrní. Před použitím sporáku odstraňte všechny obaly. Přesvědčte se, že přívod elektrické energie odpovídá typu na štítku spotřebiče. Nepokoušejte se sporák žádným způsobem upravovat. Sporák je těžký. Některé hrany a rohy, které nebudou normálně odkryté, mohou být ostré. Při přemisťování sporáku používejte rukavice. Bezpečnost dětí Tento sporák by měly používat pouze dospělé osoby. Nedovolte, aby si děti hrály se sporákem nebo v jeho blízkosti. Sporák se při použití zahřívá na vysokou teplotu a zůstává i potom dlouho horký. Děti by se neměly ke sporáku přibližovat, dokud nevychladne. Děti se mohou zranit i při stahování nádob ze sporáku. Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.

5 Během použití Tento sporák je určen výhradně pro domácí přípravu jídel. Není určen pro obchodní nebo průmyslové účely. Sporák nepoužívejte, jestliže je na něm voda. Neobsluhujte sporák s vlhkýma rukama. Grilovací plech se při použití zahřívá na vysokou teplotu, při manipulaci s horkým plechem používejte kuchyňské chňapky. Sporák se při použití zahřívá na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných článků uvnitř trouby. Zkontrolujte, zda jsou u nepoužívaného sporáku všechny ovladače v poloze OFF (VYP). Při používání jiných elektrických spotřebičů se přesvědčte, že se jejich přívodní kabely nedotýkají horkých povrchů sporáku. Před odstraněním krytu musíte sporák vypnout. Po vyčištění musíte kryt nasadit zpět podle pokynů výrobce. Upozornění! Alkohol a jiné tekutiny, které mohou vytvářet výbušné plyny, nebo jiné látky, které mohou způsobit požár nebo výbuch, se nesmí v troubě používat. Nikdy nenechávejte sporák bez dozoru při vaření s oleji a tuky. Tento sporák musí být stále udržován v čistotě. Usazené tuky nebo zbytky jídla mohou způsobit požár. Tento sporák čistěte pouze podle návodu. Nepoužívejte varnou desku jako pracovní desku nebo skladovací prostor. Nepoužívejte varné zóny s prázdnými nádobami, nebo bez nich. Keramické sklo je necitlivé vůči tepelným rázům a je velmi robustní, není však nerozbitné. Zejména tvrdé a ostré předměty mohou při pádu poškodit varnou plochu. Nepoužívejte litinové nádobí nebo nádobí s poškozeným dnem, které je drsné nebo s výstupky. Při posunování nádobí může dojít k poškrábání. Tekutiny obsahující kyselinu (např. ocet, citron nebo odstraňovač vodního kamene) nesmí přijít do styku s rámem varné desky, jinak se objeví matné skvrny. Jestliže přijde do styku s horkou varnou zónou cukr nebo nádobí obsahující cukr a cukr se roztaví, okamžitě odstraňte toto znečištění ještě za horka škrabkou. Na sklokeramický povrch nepokládejte žádné předměty nebo materiály, které se mohou roztavit, např. plasty, hliníkovou fólii nebo fólii na pečení. Jestliže se takovéto materiály roztaví na sklokeramickém povrchu, musí být také neprodleně odstraněny škrabkou. Používejte pouze nádobí s plochým dnem bez hrubých okrajů, aby po něm nezůstávaly škrábance. V troubě nikdy nepoužívejte plastové nádoby. Žádnou část trouby nikdy nezakrývejte hliníkovou fólií. 5

6 6 Vždy zkontrolujte, zda je průduch trouby, který je umístěn uprostřed na zadní straně varné desky, volný a může zajišťovat větrání vnitřku trouby. Je-li povrch desky prasklý, vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem. Servis Sporák smí opravovat pouze autorizovaný servisní technik a mohou být použity pouze originální schválené náhradní díly. Servis prováděný uživatelem. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není v návodech výslovně doporučeno. Veškerý další servis musí provádět kvalifikovaný technik, aby se omezilo riziko zranění a poškození spotřebiče. Nikdy neupravujte ani neměňte konstrukci spotřebiče tj. neodstraňujte panely, kryty vodičů ani žádné jiné stálé součásti výrobku. Uložení na spotřebiči. Na varné ploše ani v její blízkosti nesmí být uloženy hořlavé materiály. Patří sem papír a plastové a látkové předměty např. kuchařské knihy, výrobky z plastů a utěrky, stejně tak i hořlavé tekutiny. Na spotřebič ani do jeho blízkosti neukládejte výbušné předměty např. aerosolové nádobky. Hořlavé materiály mohou vybuchnout a způsobit požár nebo škody na majetku. POZOR Ve skříňkách nad spotřebičem neskladujte předměty, o které se zajímají děti. Děti lezoucí na varnou desku, aby dosáhly na tyto předměty, si mohou přivodit vážná zranění. Nenechávejte děti o samotě. V místě, kde se spotřebič používá, děti nesmějí být ponechány o samotě nebo bez dozoru. Nikdy se jim nesmí dovolit, aby si sedaly nebo stoupaly na jakoukoliv část spotřebiče. POZOR NEDOTÝKEJTE SE VARNÝCH ZÓN ANI OBLASTÍ V BLÍZKOSTI TĚCHTO POVRCHŮ. Varné zóny mohou být rozpálené od zbytkového tepla i když mají tmavou barvu. Oblasti v blízkosti varných zón se mohou dostatečně rozpálit, aby způsobily spáleniny. Během používání ani po něm se nedotýkejte těchto oblastí, dokud neuplyne dostatečná doba pro jejich zchladnutí. Nesmí se jich dotýkat ani vaše oblečení nebo jiné hořlavé materiály. UPOZORNĚNÍ Spotřebič nikdy nepoužívejte k vyhřívání nebo vytápění místnosti. Noste vhodné oblečení. Při používání spotřebiče nikdy nenoste volné oblečení. Oblečení ani jiné hořlavé materiály se nesmí dotýkat horkých povrchů.

7 7 Hořící tuk nehaste vodou ani moukou. Uduste oheň pokličkou nebo použijte jedlou sodu nebo hasicí přístroj se suchou chemikálií nebo pěnou. Při ohřívání tuku nebo omastku dávejte dobrý pozor. Pokud se tuk nebo omastek příliš rozpálí, může se vznítit. Používejte pouze suché chňapky. Vlhké nebo mokré chňapky na horkém povrchu mohou způsobit popálení párou. Chňapky se nesmí dotýkat dílů s horkým povrchem. Nepoužívejte namísto chňapek utěrku nebo jiný rozměrný kus látky. Neohřívejte neotevřené nádoby s jídlem. Nahromaděný tlak může způsobit roztržení nádoby a následné zranění. Důležité bezpečnostní pokyny pro používání varné desky Používejte nádoby vhodné velikosti. Tento spotřebič je vybaven třemi varnými zónami o různých velikostech. Vyberte nádoby, které mají dostatečně velká plochá dna, aby zakryly příslušné varné zóny. Čidla pro detekci nádob nedovolí provozovat varné zóny bez nádob. Držadla nádob mají být otočena směrem dovnitř a nesmějí zasahovat do sousedních varných zón. Sníží se tak riziko popálení, vznícení hořlavých materiálů a rozlití způsobeného neúmyslným kontaktem s nádobou. Nikdy nenechávejte hotové jídlo na varných zónách. Při překypění vzniknou kouřící a mastná politá místa, která se mohou vznítit. Nádoba, jejíž obsah se naopak vyvařil, se může roztavit nebo poškodit. Ochranné zakrytí. Žádnou část varné desky nezakrývejte hliníkovou fólií. Hliníkovou fólii lze použít pouze tak, jak je doporučeno, na zakrytí jídla po skončení vaření. Jakékoli jiné použití hliníkové fólie může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zkratu. Glazované varné nádobí. Pouze určité typy skleněného, sklokeramického, keramického, kameninového nebo jiného glazovaného nádobí jsou vhodné pro použití na varných deskách, aniž by praskly kvůli prudkým změnám teploty. Prostudujte si doporučení příslušného výrobce pro použití na varných deskách. Pouze pro sklokeramickou varnou desku Prasklou varnou desku nečistěte ani nepoužívejte. Jestliže varná deska praskne, mohou skrz prasklou desku proniknout čisticí roztoky a rozlité tekutiny a vyvolat riziko úrazu elektrickým proudem. Neprodleně se obraťte na kvalifikovaného technika.

8 8 Varnou desku čistěte opatrně. Jestliže otíráte rozlité jídlo na horké varné zóně vlhkou houbou nebo hadříkem, dejte pozor, abyste se neopařili párou. Z některých čisticích prostředků mohou při nanesení na horký povrch unikat škodlivé výpary. Neumísťujte horké nádoby na studené sklo varné desky. Sklo by mohlo prasknout. Neposunujte nádoby po varné desce. Mohou poškrábat její povrch. Nenechte vyvařit vodu v nádobách. Může to způsobit trvalé poškození v podobě rozbití, roztavení nebo zabarvení, které může postihnout sklokeramickou varnou desku. (Na tento typ poškození se nevztahuje záruka). Je-li povrch desky prasklý, vypněte spotřebič, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem. Informace k ochraně životního prostředí Po instalaci zlikvidujte prosím obal s ohledem na bezpečnost a životní prostředí. Při likvidaci znehodnoťte starý spotřebič odříznutím elektrického přívodního kabelu. Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

9 9 Pokyny pro uživatele Použití a údržba Sklokeramická varná deska Ovládací panel Dvee trouby Dvířka skladovacího prostoru Ovládací panel

10 10 Ovladač levé zadní varné zóny Ovladač prostřední přední varné zóny Ovladač pravé zadní varné zóny Elektronický časový spínač Ovladač termostatu trouby Kontrolka termostatu trouby Ovladač funkcí trouby Varná deska Indukční varná zóna 1800W s funkcí pro výkon 2800W Indukční varná zóna 1400W s funkcí pro výkon 2500W Displej s indikátory varných zón Indukční varná zóna 2100W s funkcí pro výkon 3100W Trouba Horní ohřev Gril Ventilátor Spodní ohřev Vysunovací kolejnika

11 11 Příslušenství dodané se spotřebičem Se spotřebičem se dodává toto příslušenství: Police pro umístění jídla (pečeně, těsta). Jídlo musí být umístěno uprostřed police kvůli vyvážení hmotnosti. Plech na pečení Plech na pečení masa Používá se k zachycení šťávy. Když v něm budete péci, umístěte ho na 2. polici odspodu..jestliže nebudete plech na pečení masa používat, vyjměte ho z trouby. Kromě dodaného příslušenství doporučujeme používat pouze žáruvzdorné nádoby/pánve (podle pokynů výrobce). Vyjímatelná zásuvka Vyjímatelná zásuvka je umístěna pod troubou. Jestliže se trouba dlouho používá, zásuvka se může při pečení silně zahřát. V zásuvce se nesmí skladovat hořlavé materiály jako jsou kuchyňské chňapky, utěrky, plastové zástěry atd. Příslušenství trouby, např. plechy na pečení, se rovněž zahřejí, proto buďte při jejich vyjímání ze zásuvky při zapnuté nebo ještě horké troubě velmi opatrní. Otevření Uchopte zásuvku za spodek a vytáhněte ji. Jestliže budete chtít zásuvku vyjmout, vytáhněte ji až nadoraz, pomalu ji nadzvedněte a úplně vytáhněte. Při opětovné instalaci zásuvky postupujte přesně opačně.

12 12 Nádobka na kondenzát Nádobka na kondenzát je určena pro zachytávání kondenzátu během provozu trouby. Nádoba je umístěna v zásuvce. Po použití trouby tuto nádobu čistěte. Tukový filtr Při pečení masa musí být nainstalován tukový filtr na ochranu ventilátoru. Filtr je přichycen páčkou. Zabraňuje se tím pronikání a usazování tuku v rotoru ventilátoru. Těsnění nečistěte abrazivními prostředky. Filtr je omyvatelný ve vodě. Po skončení pečení a ochlazení trouby vyjměte tukový filtr a to tak, že vyčnívající páčku zatlačíte nahoru. Použití spotřebiče Před prvním použitím trouby Před použitím trouby odstraňte všechny obaly z vnitřku i z vnější strany trouby. Při připojení k elektrické síti se na displeji zobrazí 12hodinový denní čas a rozbliká se indikátor. Když bliká, je možné nastavit čas pomocí tlačítek plus a minus. Když nastavíte čas, uloží se přibližně 5 sekund po provedení poslední operace a indikátor znovu zhasne. Denní čas lze podle potřeby kdykoliv nastavit. Stačí podržet tlačítko Režim, dokud se nerozbliká, potom lze již nastavit denní čas.

13 13 Před prvním použitím zahřejte troubu bez jídla. Trouba může při prvním zapnutí vydávat nepříjemný zápach. To je zcela normální jev. 1. Vyjměte příslušenství trouby. 2. Odstraňte všechny případné samolepící štítky a ochranné fólie. 3. Zahřejte troubu nastavením příslušného ovladače do polohy 250 na přibližně 45 min. Tento postup opakujte s funkcí grilu po dobu přibližně 5-10 minut. Před prvním použitím keramickou varnou desku pečlivě vyčistěte. Potom ji pravidelně čistěte v mírně zahřátém nebo studeném stavu. Vyhněte se ustavičnému připalování jídla nebo špíny až do zatvrdnutí. Keramické varné desky se ošetřují a čistí stejně jako skleněné. Nikdy nepoužívejte agresivní mycí prostředky nebo houbičky s abrazivním povrchem. Při prvním použití může keramická deska krátkodobě vydávat nepříjemný zápach, způsobený vypařováním vody v izolaci. Ovladače Vyčistěte příslušenství jemným saponátem. Opláchněte a pečlivě vysušte. Kondenzace a pára Při zahřívání jídla vzniká pára stejně jako při vaření vody v konvici. Větrací otvory trouby dovolují, aby část této páry unikla. Vždy však od trouby ustupte, když otevíráte dvířka trouby, abyste umožnili únik nahromaděné páry nebo tepla. Pokud pára přijde do styku s chladným povrchem na vnější straně trouby, např. na olemování, zkondenzuje a vytvoří kapičky vody. To je zcela normální a nejde o závadu trouby. Abyste zabránili změně barvy, otírejte pravidelně kondenzaci i nečistoty z povrchů. Nádobí Pro pečení používejte jen nádobí, které vydrží teplotu 250 C. Nádoby atd. by se neměly pokládat přímo na dno trouby. Funkce trouby Při všech funkcích trouby bude svítit kontrolka, když trouba hřeje a zhasne při dosažení nastavené teploty (bude se rozsvěcet a zhasínat podle zapínání a vypínání termostatu). Funkci trouby zvolíte otočením ovladače funkcí doprava na symbol požadované funkce (viz níže).

14 14 Rozmrazování Funkce Pizza Turbo gril Gril Horkovzdušné pečení Horní a dolní topný článek - ventilátor Dolní topné těleso trouby Klasické pečení Osvětlení trouby (Poznámka: Toto NENÍ poloha pro pečení). Tato poloha je určena k rozmrazování zmrazených potravin. Použití trouby s ventilátorem (ventilátor plus topné těleso kolem ventilátoru) dolním topným tělesem Současné použití grilu a horního topného tělesa a nepravidelně i ventilátoru. Upozornění: u této funkce lze nastavit maximální teplotu 230 C. Současné použití grilování a horního topného tělesa. Upozornění: u této funkce lze nastavit maximální teplotu 230 C. pečení proudem tepla; tento systém umožňuje současné pečení masa i moučníků s velmi malým přenosem pachů, a to na libovolné polici. Teplo se na potraviny přenáší pomocí předehřátého vzduchu přes ventilátor umístěný na zadní stěně trouby. umožňuje vám dokončit jídla pouze na dolní části.. používá se horní a dolní topné těleso; tato funkce vám umožní využívat vaše oblíbené recepty bez nutnosti přizpůsobovat teploty. V tomto případě je nutné troubu předehřát. U všech nastavení se automaticky rozsvítí osvětlení trouby. Je také možné rozsvítit pouze toto osvětlení bez zapnutí jiné funkce. Ovladač termostatu Otočením tohoto ovladače trouby směrem doprava zvolíte teplotu pečení. Zde uvedené teploty jsou na skutečném ovladači. Výběr teploty začíná na 50 C a dosáhne přibližně 250 C uprostřed trouby. Termostat, který řídí teplotu, je variabilní, takže lze navolit i teploty mezi vyznačenými. Princip konvekční trouby Horní a dolní topné těleso a kruhové topné těleso kolem ventilátoru ohřívají vzduch, který se potom šíří vzduchovými kanálky v zadní stěně trouby. Horký vzduch cirkuluje v troubě a posléze je vtažen zpět skrz mřížku ventilátoru. Teplo se tak rychle a rovnoměrně rozptýlí a často je tedy možné nastavit nižší teplotu než při použití horního a dolního ohřevu. Jestliže má být podle receptu nastavena teplota v rozmezí 160 C až 225 C, můžete ji o 15-20% snížit. Čím vyšší teplota, tím více ji lze snížit. Pro teploty nad 225 C je lépe používat horní a dolní ohřev. Maximální nastavení je obzvlášť vhodné pro grilování. Praktické použití. Nikdy nedávejte přímo na dno trouby alobal, pečicí plechy nebo nádoby. Při zablokování tepla z dolní části trouby se může přehřátím poškodit smalt. Trouba se při používání silně zahřívá: DĚTI V JEJÍ BLÍZKOSTI MUSEJÍ BÝT POD DOHLEDEM.

15 15 Plech na pečení se může dočasně zdeformovat vlivem výkyvů teploty, nebo tehdy, když je na jeho povrchu nerovnoměrně rozmístěno jídlo (pizza atd.). Po zchladnutí plech znovu získá svůj původní tvar. Jak mám vědět, které funkce trouby mám použít v různých situacích? Dále naleznete praktické rady k efektivnímu používání funkcí trouby při různých způsobech pečení: Pečení pečiva U piškotové buchty zkontrolujte špejlí přibližně 5 minut před koncem pečení, jestli je buchta hotová. Dobu pečení potom můžete zkrátit nebo prodloužit. Výsledky může kromě receptu ovlivnit i materiál, barva, tvar a velikost forem na pečení. HORNÍ/DOLNÍ OHŘEV dodává rovnoměrné zbarvení. Konvekční pečení KONVEKČNÍ TROUBA se používá při pečení na několika policích současně, např. karbenátky, masové koule a kompletní jídla (předkrm, hlavní chod a zákusek). Nezapomeňte vybrat jídla, která vyžadují stejnou teplotu. Jídla, která musí být v troubě různě dlouhou dobu, budete muset vložit v závislosti na tom, kdy je chcete mít hotová. Pečení masa Použití HORNÍHO/DOLNÍHO OHŘEVU a KONVEKČNÍ TROUBY k pečení masa je snadné a praktické. Velké kusy hovězího (např. libový plátek z kýty a svíčková) si nejlépe zachovají svou přirozenou šťávu při pečení na 125 C. Doba pečení je však o trochu delší než při vyšší teplotě. U velkých kusů masa by měla velikost použité nádoby odpovídat velikosti masa, aby se nevypekla šťáva. Na velké kusy kýty použijte velký pekáč nebo žáruvzdornou nádobu, neboť toto maso obvykle obsahuje hodně šťávy. Při vyndávání z trouby buďte opatrní. Použijete-li na pečení masa sáček, před vložením do trouby vystřihněte v jednom rohu otvor. Bude tak menší pravděpodobnost, že vás při otevření sáčku popálí horká pára. Grilování Upozornění: u této funkce lze nastavit maximální teplotu 230 C. Velikost, tvar, množství, míra prorostlosti tukem a dokonce i výchozí teplota masa společně ovlivňují výsledek a dobu grilování. Ryby, drůbeží, telecí a vepřové nezhnědnou tolik jako tmavší masa jako hovězí a zvěřina. Rostlinný olej nebo koření zlepší barvu, současně však zvýší riziko spálení povrchu. Abyste dosáhli nejlepších výsledků, negrilujte maso vyndané přímo z chladničky. Osušte povrch masa, položte ho na polici trouby a ochuťte kořením. Pod polici umístěte žáruvzdornou nádobu, nejlépe vyloženou alobalem, aby zachytila vytékající tuk atd. Vepřové kotlety, plátky masa a ryby se musí grilovat nahoře v troubě, zatímco maso jako silná vepřová žebírka je lépe umístit dolů.

16 16 Přístupné součásti spotřebiče se při použití grilu mohou zahřát na vysokou teplotu. Nenechte děti přibližovat se k troubě. Sporák se při použití zahřívá na vysokou teplotu. Nedotýkejte se topných článků uvnitř trouby. Nastavte ovladač funkcí na a nastavení teploty na požadovanou teplotu (max. 230 C). Nechte gril 3 až 5 minut předehřát. Dohlížejte na jídlo a alespoň jednou ho obraťte. Při příliš dlouhém grilování bude jídlo suché, mdlé a možná i připálené. Dvířka trouby musí být při grilování zavřená. Turbo gril Upozornění: u této funkce lze nastavit maximální teplotu 230 C. Při použití turbo grilu se jídlo upeče rychleji a rovnoměrněji zhnědne než na běžném grilu. Od topného článku grilu jídlo zhnědne a ventilátor rozhání horký vzduch. Ideální pro vysoká jídla (např. grilování kýty), kterým dodá rovnoměrné, stejné zbarvení. Funkce Pizza Dolní ohřev přímo na spodek pizzy a různých slaných koláčů, zatímco ventilátor zajišťuje oběh vzduchu k pečení náplně pizzy i koláčů. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití spodních polic. Rozmrazování Tato funkce vám umožňuje rozmrazit zmrzlé pokrmy. Funkce pracuje bez zapnutého tepelného zdroje a pouze zajišťuje dobrou cirkulaci vzduchu o pokojové teplotě uvnitř trouby. To sníží dobu nutnou k rozmrazení. Tato funkce je vhodná pro ty pokrmy, které by teplem mohly být zničeny (např.: krémové zákusky, dorty, chléb a ostatní kynuté pečivo). Otočte ovladač do pozice, čímž zapnete ventilátor, který umožní rychlejší rozmrazení díky ventilaci studeného vzduchu uvnitř trouby. Při tomto nastavení ovladače trouby nastavte termostat do polohy. Rady a tipy Jídlo zakryjte víčkem, plastovou nebo hliníkovou fólií, aby se při rozmrazování nevysušilo. Zmrazené potraviny rozložte pokud možno v jedné vrstvě a v polovině rozmrazování je obraťte. NIKDY nenechávejte potraviny po rozmražení při pokojové teplotě. Syrové potraviny okamžitě uvařte nebo uvařené jídlo uložte do chladničky. Při manipulaci čerstvými, mraženými syrovými a hotovými potravinami dbejte na dodržování základních hygienických pravidel.

17 17 Vysunovací kolejnika Instalace a odstranění bočníchdrážekboční drážky s vysunovacími kolejnička-mi se instalují a odstraňují stejným způ-sobem jako dodávané běžné bočnídrážky.. Důležité Při instalaci bočních drážek zkontrolujte, zda pojistné šroubyvysunovacích kolejniček ukazují dopředu.. Při instalaci nasaďte drážky na boční stěny azašroubujte připevňovací šrouby.. Odstranní boních drážek Při odstraňování odšroubujte připevňovacíšrouby a pak drážky vytáhněte ven z trouby Čištění vysunovacích kolejničekdrážky s vysunovacími kolejničkami umyjte vdřezu v horké vodě s mycím prostředkem.jestliže jsou velmi zašpiněné, nejprve je na-močte a pak je vyčistěte drátěnkou. Důležité Vysunovací kolejničky nikdynemažte mazivem. Časový spínač s indikátory LED a nastavením času Tento časový spínač se ovládá 3 tlačítky. Tlačítka mají tyto funkce: Tlačítka pro nastavení času Tlačítko Režim S touto sestavou lze zvolit následující čtyři funkce: Doba chodu Ukončení chodu Minutka Denní čas Minutka (délka intervalu) Abyste mohli nastavit délku intervalu, musíte opakovaně tisknout tlačítko Režim, dokud se nerozbliká indikátor. Potom lze nastavit délku intervalu tlačítky plus a minus. Nastavená

18 18 délka intervalu zůstane zobrazena a indikátor, který předtím blikal, nyní trvale svítí. Po uplynutí nastaveného intervalu zazní zvukový signál (2 pípnutí) a indikátor se znovu rozbliká. Zvukový signál a blikání zastavíte stiskem některého z těchto tlačítek; indikátor zhasne a na displeji se znovu zobrazí denní čas. Doba chodu Abyste mohli nastavit dobu chodu, musíte opakovaně tisknout tlačítko Režim, dokud se nerozbliká indikátor. Potom lze nastavit požadovanou dobu chodu (časový rámec v rozsahu 0,01 až 10,00 hod) tlačítky plus a minus. Nastavená doba se uloží po přibližně 5 sekundách a indikátor zůstane trvale rozsvícen. Na displeji se znovu zobrazí denní čas. Jakmile uplyne nastavená doba chodu, relé rozepne a zazní zvukový signál (4 pípnutí) a indikátor se znovu rozbliká. Zvukový signál a blikání zastavíte stiskem některého z těchto tlačítek; indikátor zhasne a relé znovu sepne. Ukončení chodu Abyste mohli nastavit ukončení chodu, musíte opakovaně tisknout tlačítko Režim, dokud se nerozbliká indikátor. Potom lze nastavit požadované ukončení chodu (časový rámec v rozmezí denní čas + 1 minuta a denní čas mínus 1 minuta) tlačítky plus a minus. Nastavená doba se uloží po přibližně 5 sekundách a indikátor zůstane trvale rozsvícen. Na displeji se znovu zobrazí denní čas. Jakmile nastane čas ukončení chodu, relé rozepne a zazní zvukový signál (4 pípnutí) a indikátor se rozbliká. Zvukový signál a blikání zastavíte stiskem některého z těchto tlačítek; indikátor zhasne a relé znovu sepne. Rady a tipy Pozice v drážkách nejsou kritické, police však musí být rovnoměrně rozmístěny. Při přípravě více jídel v horkovzdušné troubě rozmístěte jednotlivá jídla doprostřed polic; je to lepší než několik jídel na jedné polici. Když je trouba plná, budete možná muset trochu prodloužit dobu pečení. Polici lze umístit na dno trouby. Je lépe umístit jídlo na polici v této poloze než na dno trouby, aby mohl kolem jídla cirkulovat vzduch. Když je trouba naplněna stejným jídlem, tj. stejnými plechy s malými koláčky nebo stejně velkými sendvičovými koláči, upečou se všechny současně a bude je možné vyndat z trouby najednou. Různě velké plechy s různými typy jídla, např. při pečení čajového pečiva a koláčů, nemusí být upečené všechny najednou. Horkovzdušnou troubu lze použít k prohřátí jídla bez předchozího rozmrazení, např. ovocné koláčky, vánoční koláče, palačinky plněné masem a další malé kousky sladkého pečiva. Nastavte teplotu C na minut (podle

19 19 množství jídla v troubě). Nastavení, které vám bude vyhovovat, zjistíte jedině ze zkušenosti. Teploty jsou pouze orientační. U některých receptů se teploty musí zvýšit nebo snížit podle individuálních přání a požadavků. Vliv nádob na výsledky pečení Nádoby a plechy mají různou tloušťku, vodivost, barvy atd., což ovlivňuje způsob přenosu tepla na vložené jídlo: A Hliník, kamenina, skleněné nádoby do trouby a silně lesklé nádoby omezují pečení a zhnědnutí spodku. B Smaltovaná litina, eloxovaný hliník, hliník s nepřilnavou úpravou a barevnou vnější stranou a tmavé, těžké nádoby zvyšují intenzitu pečení a zhnědnutí spodku. Tabulka pečení v troubě Údaje v níže uvedené tabulce jsou pouze informativní. Nastavení, které vám bude vyhovovat, zjistíte jedině zkušeností. Tradičné pečenie Pokrm Rovina Predhrievanie min C Trvanie min. Trezírované pečivo Ploché koláče Koláče s kysnutého cesta Jablčné koláče Drobné pečivo Piškotová torta bez tuku Pusinky Neporcované kura Rozpolené kura Bravčové pečene Pizza Bežné pečivo Piškotová roláda Syrový koláč Švajčiarske jablčné pečivo Veterník Makronky Plochý chlieb

20 20 Pokrm Rovina Predhrievanie min C Trvanie min. Pikantná torta Vianočky * Žitný chlieb * ** Koláče s drobenkou * - teplota predohrevu ** - doba dokončenia v rúre po vypnutí funkcie rúry ovládačom Teplovzdušné pečenie Pokrm Rovina Predhrievanie min C Trvanie min. Trezírované pečivo Ploché koláče Koláče s kysnutého cesta Jablčné koláče Drobné koláče Piškotová torta bez tuku Pusinky Pizza Neporcované kura Bravčové pečene Bežné pečivo Bežné pečivo Piškotová roláda Syrový koláč Švajčiarske jablčné pečivo Veterníky Makronky Pikantná torta Vianočky ** Koláče s drobenkou

21 21 Grilovanie Pokrm Rovina. Predhrievanie min C C Trvanie min. Toastový chlieb Hovädzie steaky Rozpolené kura Neporcované kura Bravčové pečene Pizza Pokrm Rovina Predhrievanie min C Trvanie min. Koláče s kysnutého cesta Jablčné koláče Pusinky Pizza Neporcované kura Rozpolené kura Pikantná torta Turbo gril Pokrm Rovina Predhrievani e min C Trvanie min. Toastový chlieb Rozpolené kura Bravčové pečene

22 22 Varné zóny Zprávy nebo indikátory zobrazované ovládacími prvky varných zón / zobrazení indikátorů varných zón Varná zóna je vypnutá - Nastavení varného stupně - Nastavení varného stupně je nastavené Porucha - Došlo k poruše Detekce nádoby - Nevhodná, příliš malá nebo chybějící nádoba ve varné zóně Zbytkové teplo - Varná zóna je ještě horká Výkon - Je zapnutá funkce pro výkon Automatické vypnutí - Bylo aktivováno automatické vypnutí Dětská pojistka - Zamezení neúmyslnému použití spotřebiče a zabránění dětem v obsluze varné desky. Upozornění! Riziko popálení od zbytkového tepla. Varné zóny potřebují po vypnutí ještě určitou dobu na zchladnutí. Podívejte se na indikátor zbytkového tepla H. Zbytkové teplo lze využít k rozpouštění surovin a udržení teploty jídel. Kovové předměty jako jsou nože, vidličky, lžíce a poklice se nesmí pokládat na povrch varné desky, neboť se mohou silně zahřát. Nastavení stupně výkonu - Varné zóny mají tři samostatné INDIKÁTORY STUPNĚ VÝKONU VARNÝCH ZÓN. Aktivní varné zóny umožňují výběr z 10 stupňů výkonu. Patří sem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nejvyšší nastavení P neboli zesílení výkonu poskytuje 125% úroveň výkonu. Jednotlivé voliče umožňují rychle procházet všemi dostupnými stupni výkonu pro jednotlivé varné zóny. Zbytkové teplo - Když byla některá varná zóna použita k vaření a potom vypnuta a její povrch je stále příliš HORKÝ, pro příslušnou varnou zónu se zobrazí symbol H v sekci ZOBRAZENÍ INDIKÁTORŮ VARNÝCH ZÓN. Jestliže je teplota pořád příliš VYSOKÁ, symbol H zůstane stále zobrazen.

23 23 Varné zóny se mohou zdát být chladné, jak po zapnutí, tak i po jejich vypnutí. Skleněný povrch může být HORKÝ od zbytkového tepla přeneseného z nádoby a může dojít k popálení. Detekce nádoby - Všechny tři varné zóny ohlásí zprávu ohledně detekce nádoby. Jestliže je varná zóna zapnutá a není na ní zjištěna žádná nádoba, nebo byla nádoba přesunuta, není umístěna správně uprostřed nebo není vyrobena z magnetického materiálu, pro příslušnou varnou zónu se zobrazí symbol F v sekci ZOBRAZENÍ INDIKÁTORŮ VARNÝCH ZÓN. Po použití vypněte příslušnou sekci varné desky ovladačem a nespoléhejte na detektor nádoby. Použití správného typu nádoby Magnetická čidla varných zón umístěná pod povrchem varné desky vyžadují použití nádob vyrobených s použitím magnetického materiálu, aby se mohl spustit proces ohřevu v příslušné varné zóně. Při nákupu nádobí se poohlížejte po nádobách, které výrobce konkrétně označil k použití na indukčních varných deskách. Pokud si nejste jisti, vyzkoušejte magnetem, jestli bude daný typ nádoby fungovat. Jestliže magnet přilne ke dnu nádoby, jedná se o správný typ materiálu pro indukční vaření. Na indukční varné desce doporučujeme vždy používat těžší vysoce kvalitní nádoby z nerezavějící oceli. Značně se tím sníží možnost vzniku škrábanců na keramickém povrchu. I kvalitní nádoby mohou poškrábat povrch varné desky, zejména pokud jsou posouvány po jejím keramickém povrchu bez nadzvednutí. Posouvání JAKÉHOKOLIV typu nádob po keramické varné desce časem pravděpodobně změní její celkový vzhled. Nahromaděné škrábance nakonec znesnadní čištění povrchu a zhorší celkový vzhled varné desky. Indukční varné zóny Jestliže dojde k přehřátí (např. když se vyvaří obsah kastrolu), varná zóna se automaticky vypne. Zobrazí se -. Před opětovným použitím musíte nastavit ovladač varné zóny do polohy 0 a nechat ji zchladnout. Při použití nevhodné nádoby se na displeji rozsvítí F a po 2 minutách se displej pro příslušnou varnou zónu vypne. Jestliže varnou zónu po uplynutí určité doby nevypnete, nebo nezměníte nastavení varného stupně, příslušná varná zóna se automaticky vypne. Zobrazí se -. Před opětovným použitím musíte nastavit varnou zónu na 0. Varný Vypnutí za: stupeň: hodin hodin 5 4 hodiny 6-9 1,5 hodiny

24 24 Požadavky na minimální velikost nádob pro jednotlivé varné zóny Každá ze tří varných zón, které jsou k dispozici na indukční varné desce, vyžaduje použití MINIMÁLNÍ velikosti nádoby pro danou pozici. Pro správné vaření musí dno nádoby ZCELA zakrývat vnitřní plotnu. Po vystředění nádoby na varné desce se ujistěte, že nádoba nepřesahuje více než 13 mm přes silnější čáru na varné zóně. Nádoba musí být v PLNÉM kontaktu se skleněným povrchem, aniž by se spodek nádoby dotýkal kovových okrajů varné desky. POZNÁMKA: Jestliže je nádoba vyrobená ze správného materiálu správně vystředěna na jedné z aktivních varných zón, je však PŘÍLIŠ MALÁ, příslušný INDIKÁTOR VARNÉ ZÓNY zobrazí kód F a nádoba se nebude ohřívat. Velikost nádoby Indukční varné zóny se až do určitého limitu automaticky přizpůsobí velikosti dna nádoby. Magnetická část dna nádoby však musí mít určitý minimální průměr, který závisí na velikosti konkrétní varné zóny. Varná zóna Dno nádoby - min Nádoba musí být umístěna uprostřed varné zóny. Nádoby pro indukční varné zóny Nádoby pro indukční varné zóny jsou výrobcem náležitě označeny. Materiál nádoby Ocel, smaltovaná ocel Litina Nerezavějící ocel Hliník, měď, mosaz Sklo, keramika, porcelán Vhodný ano ano podle označení výrobce ne ne Zkouška vhodnosti Nádoby jsou vhodné pro indukční vaření, jestliže se v nich na indukční varné zóně nastavené na varný stupeň 9 během krátké doby ohřeje trocha vody. ke dnu nádoby přilne magnet. Některé nádoby mohou při použití na indukčních varných zónách vydávat zvuky. Tyto zvuky nejsou závadou na spotřebiči a žádným způsobem neovlivňují jeho funkci.

25 25 Dno nádoby musí být co nejsilnější a nejplošší. Příklady použití varné desky Údaje v následující tabulce jsou pouze orientační. Varný stupeň Účel ohřevu Určeno pro Doba ohřevu Tipy a rady 0 Poloha VYP 1 Udržení Udržení teploty hotového jídla Podle potřeby Zakryjte teploty jídla 1-2 Rozpouštění Holandská omáčka, rozpouštění másla, čokolády, želatiny 5-25 min. Občas zamíchejte Zhutnění Nadýchané omelety, rozpékaná vejce min. Vařte pod pokličkou 2-3 Povaření Povaření rýže a mléčných jídel Ohřívání hotových jídel min. Přidejte alespoň dvakrát tolik vody než rýže, mléčná jídla během vaření občas zamíchejte 3-4 Vaření v páře Dušení 4-5 Vaření 6-7 Mírné smažení 7-8 Intenzivní smažení 9 Vaření Opečení Smažení v hluboké lázni Dušení zeleniny a ryb Dušení masa min. K zelenině přidejte jen trochu vody (několik polévkových lžic) Vaření brambor v páře min. Použijte jen trochu vody (např. max. ¼ vody na 750 g brambor) Vaření větších množství min. Až 3 l vody plus přísady Smažení řízků, telecího masa, Cordon blue, kotlet, klobás, jater, jíšky, vajec, palačinek Podle potřeby V polovině smažení obraťte Bramboráky, roštěnky 5-15 min. V polovině smažení obraťte Vaření velkého objemu vody, vaření těstovin, opečen masa (guláš, dušené maso), smažení hranolků Funkce pro výkon je vhodná k ohřevu velkého objemu tekutiny.

26 26 Sdílení výkonu Vaše varná deska je vybavena třemi indukčními topnými články ve dvou varných sekcích. Zadní a přední varná zóna jsou napájeny dvěma nezávislými indukčními invertory - jeden invertor pro každou z těchto dvou a jedné varných sekcí. Dvě varné zóny (zadní) v jedné varné sekci sdílejí výkon jednoho invertoru. Tomu se říká sdílení výkonu. Jestliže se například vaří jídlo v nádobách v obou zadních varných zónách, bude zachován poslední nastavený stupeň výkonu, přičemž u první nádoby může dojít k mírnému poklesu v nastavení stupně výkonu. TIPY K SDÍLENÍ VÝKONU: Nezapomeňte nastavit jako poslední stupeň výkonu, který chcete zachovat. Také se můžete rozhodnout zachovat stálý stupeň výkonu u 2 jídel tím, že umístíte jednu nádobu do jedné z varných zón v zadní varné sekci a druhou nádobu do varné zóny v přední varné sekci. Řízení výkonu Pro zadní varné zóny je k dispozici maximální výkon 3600W. Jestliže bude tento rozsah výkonu překročen zapnutím další varné zóny, řízení výkonu sníží varný stupeň druhé varné zóny. Indikátor pro tuto varnou zónu bude jednu minutu střídavě zobrazovat nastavený varný stupeň a maximální možný varný stupeň. Potom se zobrazí skutečný varný stupeň. Příklad: Naposled zapnutá varná zóna Nastavený varný stupeň Nastavený varný stupeň indikátor Druhá varná zóna skutečný varný stupeň střídavě s Zvuky během provozu Elektronické procesy spojené s indukčním vařením vytvářejí na pozadí některé neobvyklé zvuky. Tyto zvuky jsou normální a jsou součástí procesu indukčního vaření. Tyto zvuky jsou patrnější při vaření se zesíleným výkonem. Velmi hlasité zvuky nejsou součástí normálního indukčního vaření. Dětská pojistka Pro aktivaci/deaktivaci dětské pojistky musíte na několik sekund současně otočit ovladačem 1 a 3 doleva do minimální polohy. Jestliže bude přerušeno napájení spotřebiče, funkce dětské pojistky zůstane aktivní.

27 27 Údržba a čištění Troubu je třeba udržovat vždy v čistotě. Usazené tuky a zbytky jídla mohou způsobit požár. Před čištěním se ujistěte, že jsou všechny ovladače v poloze VYPNUTO a spotřebič je úplně vychladlý. Před každou údržbou nebo čištěním musíte sporák ODPOJIT od přívodu proudu. Čisticí prostředky Před použitím jakéhokoli čisticího prostředku si ověřte, zda je jeho použití vhodné a je výrobcem doporučen k čištění trouby. Čisticí prostředky obsahující bělidla se NESMÍ používat, protože by mohly způsobit zmatnění povrchové úpravy. K čištění trouby a varné desky nepoužívejte čisticí zařízení na páru. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky k čistění skleněných dvířek trouby, mohly by poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla. Čištění vnějších ploch Díly z nerezové oceli se mohou používáním zbarvit do žluta. K odstranění těchto skvrn použijte značkový čisticí prostředek na nerezovou ocel. Katalytický smalt Princip: Katalytický smalt na stěnách trouby je porézní a má určitý samočisticí účinek. Při zahřátí pohlcuje a likviduje prskající tuk. Trouba se při použití zahřívá na velmi vysokou teplotu. Dávejte proto pozor na děti. Údržba Při pečení může občas dojít k silnému poprskání (drůbež, pečené maso ) vnitřního prostoru trouby tukem; nečistoty na smaltu se při použití trouby částečně spálí. Jestliže jsou po pečení na smaltu skvrny, vyjměte z trouby veškeré příslušenství (mřížku, hluboký plech na zachycení tuku), rozpalte troubu na nejvyšší teplotu s horním a dolním ohřevem po dobu minut a potom zvolte na 5 minut funkci grilu.

28 28 Nepoužívejte sprej do trouby nebo abrazivní čisticí prostředky. Nikdy nepoužívejte na katalytický smalt čisticí směsi na troubu ani ostré předměty. Mohlo by dojít k poškození katalytické vrstvy. Vnitřek trouby Smaltovaný vnitřek trouby se nejlépe čistí, když je trouba ještě teplá. Vnitřek trouby vytřete po každém použití měkkým hadříkem namočeným v teplé mýdlové vodě. Čas od času vnitřek trouby vyčistěte důkladně pomocí vhodného čisticího prostředku doporučeného výrobcem. Police a drážky polic Police trouby a drážky polic čistěte teplou vodou se saponátem a odolné usazeniny odstraňte houbičkou dobře navlhčenou vodou se saponátem. Pečlivě opláchněte a osušte měkkým hadříkem. Posouvání nádob s hliníkovým nebo mědí plátovaným dnem po varné desce může mít za následek kovově zabarvené stopy na jejím povrchu. Tyto stopy je nutné odstranit okamžitě po zchladnutí varné desky pomocí vhodného čisticího krému. Jestliže kovově zabarvené stopy před dalším použitím neodstraníte, mohou zůstat již natrvalo. Nádobí (litinové, kovové, keramické nebo skleněné) s hrubým dnem může zanechat na povrchu varné desky stopy nebo škrábance. Neposunujte po varné desce nic kovového ani skleněného. Nepoužívejte varnou desku jako kuchyňské prkénko nebo pracovní desku. Nevařte jídlo přímo na povrchu varné desky bez použití nádoby. Na skleněnou varnou desku nesmíte upustit těžké nebo tvrdé předměty, protože by mohla prasknout Čištění keramické varné desky (plotny) Před čištěním varné desky se ujistěte, že jsou voliče otočené do polohy VYPNUTO a varná deska je VYCHLADLÁ. NEPOUŽÍVEJTE čistidlo na horkou varnou desku. Vzniklé výpary mohou být zdraví nebezpečné a mohou chemicky poškodit sklokeramický povrch. Při lehkém až středním znečištění: Naneste přímo na varnou desku několik kapek čisticího krému. Vyčistěte celý povrch varné desky papírovým ručníkem nebo pomocí neabrazivní měkké houbičky, která nezanechává škrábance. Varnou desku důkladně vyčistěte, aby na ní nezůstaly žádné zbytky.

29 29 Při silném, připečeném znečištění Naneste několik kapek čisticího krému přímo na znečištěnou plochu. Vytřete znečištěnou plochu neabrazivní měkkou houbičkou, která nezanechává škrábance; podle potřeby přitlačte. Houbičku na čištění varné desky nepoužívejte k žádným jiným účelům. Jestliže znečištění odolává, opatrně ho seškrábněte škrabkou s kovovým břitem; škrabku držte v 30stupňovém úhlu k povrchu. Rozvolněnou špínu odstraňte čisticím krémem a rozleštěte povrch dočista. Plasty nebo potraviny s vysokým obsahem cukru: Znečištění tohoto typu je nutné odstranit ihned, jakmile dojde k rozlití nebo roztavení na povrchu keramické varné desky. Jestliže je okamžitě neodstraníte, může dojít k trvalému poškození (např. k vytvoření důlků v povrchu varné desky). Po VYPNUTÍ topných prvků pod povrchem použijte škrabku s břitem nebo kovovou špachtli a rukavici a seškrábněte nečistotu z horkého povrchu. Při silném nebo připečeném znečištění nechte varnou desku vychladnout a potom použijte stejnou metodu. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Jestliže použijete drsnou abrazivní houbičku, může dojít k poškození sklokeramické varné desky. Používejte pouze čisticí prostředky, které jsou výslovně určeny pro keramické varné desky. Na keramickou varnou desku nepoužívejte tyto čisticí prostředky: Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a drátěnky. Mohou poškrábat varnou desku, která se pak nesnadněji čistí. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, jako je bělidlo na bázi chlóru, čpavek nebo čistidlo na trouby, které mohou vyleptat nebo přebarvit varnou desku. Nepoužívejte špinavé houbičky, hadříky nebo papírové ručníky, protože mohou zanechat na varné desce nečistoty nebo vlákna, které se mohou spálit a způsobit změnu barvy. Speciální upozornění k hliníkové fólii a hliníkovému varnému nádobí Hliníková fólie - Při použití hliníkové fólie dojde k poškození varné desky. Za ŽÁDNÝCH okolností nepoužívejte slabé hliníkové varné nádobí a nedovolte, aby se fólie dotýkala keramické varné desky. Hliníkové nádobí - Teplota tavení hliníku je mnohem nižší než u ostatních kovů. Při používání hliníkových hrnců nebo pánví na varné desce je třeba dbát opatrnosti. Jestliže necháte vyvařit obsah tohoto nádobí, nejenže dojde k jeho zničení, ale může se také roztavit na sklokeramickou varnou desku, rozbít ji nebo na ní zanechat stopy a trvale tak poškodit její povrch.

30 30 Dvířka trouby Vysazení dvířek trouby ze závěsů Pro snadnější čištění trouby lze její dvířka vysadit. Otevřete dvířka trouby do vodorovné polohy. Potom zvedněte svorky na obou závěsech dvířek a vyklopte je co nejdál (a). Pomalu znovu zavřete dvířka až nadoraz a potom je zvedněte ze závěsů (b). Vrácení dvířek trouby zpět do závěsů Při opětovném vložení dvířek zpět do závěsů postupujte přesně opačně než při jejich vyjmutí. Vložte závěsy dvířek zpět do příslušných drážek (c). Přitom se ujistěte, že závěsy řádně a rovnoměrně zapadají. Potom pomalu spusťte dvířka dolů. Přitom se ujistěte, že se rohy dvířek nedotýkají spodku rámu (jestliže ano, zvedněte znovu dvířka a znovu vyrovnejte závěsy). Nakonec zaklapněte svorky zpět směrem k troubě (d). Aby se dvířka správně zavírala, zatlačte něčím na svorky (např. šroubovákem) (e). Pomalu zkontrolujte správnou funkci dvířek. Důležité upozornění: Nikdy nenechávejte zvednuté páčky závěsů dvířek. Jejich zapružení by mohlo způsobit zranění.

31 31 Výměna žárovky trouby Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem. Jestliže je nutné vyměnit žárovku, musí nová žárovka odpovídat následujícím technickým parametrům: Příkon 25W Napětí 230/240V(50Hz) Teplota 300 C Patice E14 Výměna vadné žárovky. 1. Otočte skleněným krytem směrem doleva a odstraňte ho. 2. Vyjměte vadnou žárovku a vyměňte ji za novou. 3. Nainstalujte zpět skleněný kryt. : Něco nefunguje Pokud spotřebič nefunguje správně, nevolejte hned do servisního střediska společnosti Electrolux, ale proveďte nejprve tyto kontroly. Upozornění! Opravy spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Neodborné opravy mohou pro uživatele představovat značné nebezpečí. Jestliže byl spotřebič nesprávně provozován, budete muset návštěvu servisního technika nebo prodejce zaplatit, i když je spotřebič ještě v záruce. Indukční varná deska Problémy Možná příčina Řešení Varnou desku nelze zapnout nebo nefunguje - Od zapnutí varné desky uplynulo více než 10 sekund Zapněte znovu varnou desku Indikátor zbytkového tepla nic nezobrazuje Na displeji se střídavě zobrazují dva varné stupně - Varná zóna byla zapnutá jen krátkou dobu a není tedy horká - Řízení výkonu snižuje výkon příslušné varné zóny Jestliže je varná zóna zřejmě horká, obraťte se na místní servis Viz oddíl Řízení výkonu

32 32 Problémy Možná příčina Řešení Svítí symbol F - Nevhodná nádoba Použijte vhodnou nádobu - Žádná nádoba ve varné zóně Vložte do zóny nádobu - Průměr dna nádoby je pro příslušnou varnou zónu příliš malý Použijte vhodnou nádobu Je zobrazen symbol E a číslo - Porucha elektroniky Odpojte spotřebič na několik minut od elektrické sítě (vyjměte pojistku z domácího rozvodu). Jestliže se po opětovném zapnutí znovu zobrazí tento kód, obraťte se na zákaznický servis. Trouba Problémy Trouba nefunguje? Trouba se nezapnula Dokončení jídel trvá příliš dlouho, nebo se připraví příliš rychle Řešení Přesvědčte se, jestli: - je zapnutý spotřebič - svítí kontrolky v provozním poli, - je nastaven správný varný stupeň - nejsou přepálené pojistky v domácím rozvodu (v pojistkové skříňce). Jestliže se pojistky opakovaně přepalují, zavolejte oprávněného elektrikáře. Zkontrolujte: - přesvědčte se, jestli byla správně zvolena funkce a teplota pečení - zda je zapnutý zásuvkový spínač nebo síťový vypínač Zkontrolujte: - může být nutné upravit nastavení teploty Pokud spotřebič ani po provedení kontrol nefunguje správně, zavolejte do místního servisního střediska. Když se obrátíte na servisní středisko, budou požadovat následující informace: 1. Vaše jméno, adresu a PSČ. 2. Vaše telefonní číslo 3. Jasné a stručné informace o poruše 4. Model a sériové číslo (viz typový štítek) 5. Datum zakoupení

33 33 Pokyny pro technika Technické parametry 47635IP Rozměry Varná deska Trouba Napájení Příslušenství Výška Šířka Hloubka Kapacita trouby Varná zóna s jednou plotnou vpředu uprostřed Varná zóna s jednou plotnou vlevo vzadu Varná zóna s jednou plotnou vpravo vzadu Celkový příkon varné desky Topný článek trouby - Dolní topný článek - Horní topný článek Topný článek grilu Konvekční ventilátor Kruhový topný článek Časový spínač s indikátorem LED Osvětlení trouby Čištění Celkový příkon trouby Jmenovité napětí Jmenovitá frekvence Police Plech na pečení masa Plech na pečení Celkový příkon sporáku Ø 210 mm Ø 180 mm Ø 140 mm mm 500 mm 600 mm 45 litrů 2100 (P 3100) W 1800 (P 2800) W 1400 (P 2500) W (modul s 2 zónami 3600W + modul s 1 zónou 3100W) 6700 W 900 W 1000 W 1900 W 35 W 1900 W 2 W Žárovka 25W, typ E14 ručně 2,927 kw 230V~ / 400V 3N~/ 230V 3~/ 400V 2N~ ~50 Hz 9,627 kw

34 34 Instalace Všechny instalační postupy smí provádět pouze KVALIFIKOVANÁ OSOBA v souladu s platnými pravidly a předpisy dané země. Spotřebič musí být nainstalován v souladu se specifikací " Y " (EN ). Sporák nesmí být nainstalován výše než jeho varná deska. Zajistěte prosím, aby byl spotřebič po instalaci v případě závady dobře přístupný pro servisního technika Před připojením k elektrické síti se přesvědčte, že parametry elektrického rozvodu odpovídají hodnotám uvedeným na typovém štítku. Tento spotřebič musí být uzemněn Umístění Tento sporák je zařazen do "třídy Y" ve shodě s požárními bezpečnostními předpisy. Přilehlé skříňky nebo stěny nesmí přesahovat výšku sporáku. Sporák může být umístěn v kuchyni, v kuchyňském koutě obývacího pokoje nebo ložnice, nesmí být ale umístěn v koupelně nebo sprše. Minimální vzdálenost jakéhokoliv hořlavého materiálu umístěného nad sporákem v linii okrajů sporáku je 69 cm (viz obrázek).. Vyrovnání Sporák je vybavený výškově nastavitelnými nožičkami, jež se nacházejí na předních a zadních rozích spodní strany spotřebiče. Seřízením nožiček je možné změnit výšku spotřebiče, aby bylo zajištěno lepší vyrovnání s ostatními povrchy a rovnoměrnější rozložení tekutin v hrncích a pánvích.

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

Sporák Tűzhely Sporák

Sporák Tűzhely Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 28 Sporák Tűzhely Sporák ZCE560N Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 6 Varná deska Denní používání

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 492 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/ Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 592 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Kombinált tűzhely Használati és beszerelési utasítás Kuchnia gazowo-elektryczna Instrukcja obsługi i instalacji U104700-01 CEŠTINA 4 MAGYAR 20 POLSKI

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

BEJUBLAD HYLLAD CZ HU

BEJUBLAD HYLLAD CZ HU BEJUBLAD HYLLAD CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 8 Popis spotřebiče 8 Před prvním použitím 9 Denní používání 9 Funkce hodin 11 Použití příslušenství

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Frigider cu congelator ENB34233W 2 electrolux OBSAH Electrolux.

Részletesebben

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 02/12 (2) 9099346000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234

Részletesebben

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-620

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-620 DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-620 CZ SK PL H SI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NAVODILA ZA UPORABO 1 DŮLEŽITÉ

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ; HU; PL; RO; SK Pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci unistor, aurostor, geostor Bivalentní zásobník teplé vody pro solární zařízení VIH S Zásobník teplé vody

Részletesebben

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Závěsné plynové kondenzační kotle Kondenzációs fali gázkazánok Centrale murale cu condensare, pe gaz HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Návod k použití určený pro uživatele a technika Felhasználói és szerelői

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3884923

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3884923 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ERB34003W8. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Popis spotřebiče _ 4 Provoz 5 Při prvním použití _ 5 Denní používání

Részletesebben

Smart. Janschitz ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY VILLANYPÁSZTOROK IZOLÁTORY SZIGETELŐK BATERIE SZÁRAZELEMEK PÁSKY, LANKA, ŠŇŮRY SZALAGOK, HUZALOK,

Smart. Janschitz ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY VILLANYPÁSZTOROK IZOLÁTORY SZIGETELŐK BATERIE SZÁRAZELEMEK PÁSKY, LANKA, ŠŇŮRY SZALAGOK, HUZALOK, VŠE KOLEM PASTVY Smart MINDEN A LEGELŐ KÖRÜL ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY VILLANYPÁSZTOROK IZOLÁTORY SZIGETELŐK BATERIE SZÁRAZELEMEK PÁSKY, LANKA, ŠŇŮRY SZALAGOK, HUZALOK, DŮM & DVŮR HÁZ & UDVAR Janschitz Smart

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Részletesebben

Obsah Nezapomeňte přečíst

Obsah Nezapomeňte přečíst Česky Polski Magyar Číslo modelu TX-P42XT50E TX-P50XT50E Návod k obsluze Plazmový televizor Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném na CD-ROM. K zobrazení návodu k obsluze na CD-ROM

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EG 11 IMR (8896109) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou CZ Návod k obsluze ICF-SW35 Sony Corporation 2000 Vyti tûno v âeské republice 3 Displej POWER ON/OFF ENTER/CLOCK TUNE/SCAN/TIME SET T, t + DC IN 4.5 V Bateriový

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás _CZ.book 1 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Návod k použití Kezelési utasítás

Részletesebben

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB36003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900693

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB36003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900693 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ERB36003W8. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 AVR (8896116) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Rychlá nabídka...2 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení baterií do dálkového ovladače...4

Részletesebben

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku POKYN ÚTMUTATÓ VIDEOKAMERA kamerát választotta GZ-MS120AE/BE/SE/PE Podrobnější informace o obsluze přístroje viz NÁVOD K OBSLUZE na disku CD-ROM. CZ LYT2008-007A-M HU Vážený zákazníku Děkujeme vám za koupi

Részletesebben

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-61(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek

Részletesebben

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 LPG-NG-1F (8896316) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky VII. Čištění a údržba V případě potřeby štít omyjte vlahým roztokem saponátu nebo mýdlovou vodou a osušte jej měkkým hadříkem. V žádném případě k čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, např.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

EJ2300AOW... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 23 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 46

EJ2300AOW... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 23 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 46 EJ2300AOW...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU DE KÜHL - GEFRIERSCHRANK BENUTZERINFORMATION 23 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 46 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea DLF39285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství...

Részletesebben

MELEGLEVEGŐS HAJFORMÁZÓ HR-314

MELEGLEVEGŐS HAJFORMÁZÓ HR-314 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c MELEGLEVEGŐS HAJFORMÁZÓ HR-314 TISZTELT VÁSÁRLÓ! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú szépségápolási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki

Részletesebben

Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE

Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE F F Čeština Magyar Hrvatski Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE www.mt.com XPE04 METTLER TOLEDO StaticDetect

Részletesebben

PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS

PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS ÈESKY 1 - ZÁKLADNÍ INFORMACE O PARNÍM GENERÁTORU Pøívod páry Kontrolka termostatu Tlaèítko ovládání páry Regulátor teploty

Részletesebben

Konyhabútor Beépítés és használat. instalace a použití K3C55/R

Konyhabútor Beépítés és használat. instalace a použití K3C55/R Konyhabútor Beépítés és használat sporák instalace a použití àïàðàò Óïîçîðåœà sporák instalace a použití KC/R HU CZ SB SK Konyhabútor multifunkciós tûzhely sütési programmal Használati útmutató Sporák

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso

Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de utilização Instrucciones para el uso Instrukcje użytkowania

Részletesebben

Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu SK Elektromos áramot fejlesztő generátor HU

Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu SK Elektromos áramot fejlesztő generátor HU HERON EG 12 AVR (8896110) Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu Elektromos áramot fejlesztő generátor Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

509111-69 CZ/SK DC010

509111-69 CZ/SK DC010 509111-69 CZ/SK DC010 2 3 CZ RADIOPØIJÍMAÈ Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí spoleènosti DEWALT. Roky zkušeností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace vytvoøily ze spoleènosti DEWALT jednoho z nejspolehlivìjších

Részletesebben

AE9C25A WATER PUMP 250W 7-10 11-15. CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6. H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas

AE9C25A WATER PUMP 250W 7-10 11-15. CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6. H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas AE9C25A WATER PUMP 250W CZ PONORNÉ ČERPADLO - Návod k obsluze 3-6 SK PONORNÉ ČERPADLO - Návod na obsluhu 7-10 H EL. TISZTAVÍZ SZIVATTYÚ - Kezelési utasítas 11-15 RO POMPĂ DE APA CURATA - Instructiuni de

Részletesebben

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 1464020000 Edition 1 2009-04 Printed

Részletesebben

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25 EN PL Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 5 SK CS UK RO Akumulátorové prerezávacie Akumulátorové zahradnické acumulator NÁVOD

Részletesebben

CS HOTLINE : CZ : 731 010 111. SK ZÁKAZNĺCKA LINKA : SK : 233 595 224. HU ÜgyféLSZoLgÁLAt : HU : (1) 8018434 567. www.krups.com

CS HOTLINE : CZ : 731 010 111. SK ZÁKAZNĺCKA LINKA : SK : 233 595 224. HU ÜgyféLSZoLgÁLAt : HU : (1) 8018434 567. www.krups.com CS HOTLINE : CZ : 731 010 111 CS A SK ZÁKAZNĺCKA LINKA : SK : 233 595 224 SK G 1 HU ÜgyféLSZoLgÁLAt : HU : (1) 8018434 567 ESPRESSERIA AUTOMATIC HU SERIE EA80 EA81 B L 2 C D W E X F 1 2 0A21059 www.krups.com

Részletesebben

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

Részletesebben

TOSHIBA. A3000 Series

TOSHIBA. A3000 Series TOSHIBA A3000 Series Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE A NASTAVENÍ PARAMETRÒ Bezpeãnostní zásady doporuãené a zakázané ãinnosti 4 Instalace a dûleïité informace ohlednû instalace 5 Dálkové ovládání rychl orientaãní

Részletesebben

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry Tef-Veille bébé CzSk 10-03 25/03/08 14:28 Page 1 Jednotlivá vyobrazení jsou urãena pouze k ilustraci vlastností va í dûtské chûviãky a neodráïejí skuteãnou realitu. Spoleãnost TEAL SAS si vyhrazuje právo

Részletesebben

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 03/2013 (1) 9099872000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC

Részletesebben

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv CZ SK H Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Használati és karbantartási kézkönyv DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento

Részletesebben

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR GYÁRTÓ: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKÁCIÓK e-atland 5.0 MTB modell. Váz: slumínium keverék 6061

Részletesebben

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Digitální fotoaparát / Digitális fényképezőgép / Digitálny fotoaparát CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Podrobnosti o pokročilých postupech naleznete v příručkách

Részletesebben

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ OK 610 W OK 610 X CZ POKYNY K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A POUŽÍVÁNÍ ODSAVAČE SK POKYNY K INŠTALÁCII, ÚDRŽBE A POUŽÍVANIU ODSÁVAČA HUN ELSZÍVÓBERENDEZÉS BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI

Részletesebben

GSM bezpečnostní kamera

GSM bezpečnostní kamera GSM bezpečnostní kamera EYE-02...Buď v obraze vždy a všude... SMS CALL MMS MAIL VIDEO WWW JabloTool Návod k obsluze EYE-02.CZE.MAN.User_Manual.24.A - 1 - A Kamera EYE-02 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2

Részletesebben

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 02/2007 Revised 05/2015 (3) 9097054000 Česky Magyar Slovensky

Részletesebben

Digitální generátor el. proudu / CZ Digitálny generátor el. prúdu / SK Digitális áramfejlesztő generátor / HU

Digitální generátor el. proudu / CZ Digitálny generátor el. prúdu / SK Digitális áramfejlesztő generátor / HU DGI 30 q (8896215) Digitální generátor el. proudu / Digitálny generátor el. prúdu / Digitális áramfejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme

Részletesebben

KDC-W6027 KDC-WV6027

KDC-W6027 KDC-WV6027 KDC-W6027 KDC-WV6027 RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS CD UREDJAJ UPUTA ZA UPORABU B64-2711-00/00 (E2N/E2W) Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Poznámky 5

Részletesebben

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-29 CZ/SK - (08/05) XTC12IK

Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-29 CZ/SK - (08/05) XTC12IK www.blackanddecker.cz www.blackanddecker.sk Upozornění! Určeno pro kutily. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504606-29 CZ/SK - (08/05) XTC12IK 7 6 5 8 A B 4 3 2 C D 2 ČEŠTINA Použití přístroje

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU HERON EGM 65E AVR-1E (8896121) Generátor elektrického proudu / Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

Sporák Tűzhely Kuchenka Sporák

Sporák Tűzhely Kuchenka Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 18 PL Instrukcja obsługi 35 SK Návod na používanie 53 Sporák Tűzhely Kuchenka Sporák ZCV560M Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU HERON EGM 65 AVR-1 (8896119) Generátor elektrického proudu / Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 04/2014 Revised 02/2016 (2) 9100000444 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087362020-9087365020

Részletesebben

návod k použití brugsanvisning használati útmutató istruzioni per l uso návod na používanie

návod k použití brugsanvisning használati útmutató istruzioni per l uso návod na používanie návod k použití brugsanvisning használati útmutató istruzioni per l uso návod na používanie Myčka nádobí Opvaskemaskine Mosogatógép Lavastoviglie Umývačka riadu ESL63010 2 electrolux Obsah Electrolux.

Részletesebben

1505088866_Friteuse_Actifry_Est_Mise en page 1 09/07/14 15:51 PageC2

1505088866_Friteuse_Actifry_Est_Mise en page 1 09/07/14 15:51 PageC2 1505088866_Friteuse_Actifry_Est_Mise en page 1 09/07/14 15:51 PageC1 EN p. 1-7 CS p. 8-14 HU p. 15-21 SK p. 22-28 RO p. 29-35 SL p. 36-42 BG p. 43-49 SR p. 50-56 BS p. 57-63 HR p. 64-70 PL p. 71-77 LV

Részletesebben

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-593-298-62(1) Micro HI-FI Component System Návod k obsluze CZ Használati útmutató HU CMT-GPX9DAB 2005 Sony Corporation UPOZORNĚNÍ Nevystavujte jednotku dešti ani vlhku, abyste zabránili vzniku nebezpečí

Részletesebben

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C PŘÍRUČK UŽIVTELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ EREDETI UTSÍTÁSOK NÁVOD N OBSLUHU ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK Z UPORBNIK ORIGINLN NVODIL 9098684000 Edition 2 2010-12 Printed

Részletesebben

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Részletesebben

CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod k obsluze 4-9. SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod na použitie 10-15

CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod k obsluze 4-9. SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod na použitie 10-15 CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod k obsluze 4-9 SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod na použitie 10-15 H EXCENTRIKUS CSISZOLÓ 430W - Kezelési utasítas 16-21 WETRA-XT, ČR s.r.o, Náchodská 1623, Praha 9,

Részletesebben