POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku"

Átírás

1 POKYN ÚTMUTATÓ VIDEOKAMERA kamerát választotta GZ-MS120AE/BE/SE/PE Podrobnější informace o obsluze přístroje viz NÁVOD K OBSLUZE na disku CD-ROM. CZ LYT A-M HU Vážený zákazníku Děkujeme vám za koupi této videokameru. V zájmu bezpečného používání produktu si před jeho použitím přečtěte bezpečnostní informace a upozornění na stranách 2 a 3. Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy ezt a kamerát választotta. Használat előtt, a termék biztonságos üzemeltetése érdekében, kérjük, olvassa el a 2. és 3. oldalon lévő biztonsági előírásokat és figyelmeztetéseket. ČEŠTINA MAGYAR A műveletekkel kapcsolatos további részletekért tekintse meg a mellékelt CD-ROM lemezen található GUIDEBOOK kiadványt.

2 Bezpečnostní opatření VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI, ZABRÁNÍTE NEBEZPEČÍ POŽÁRU A ÚRAZU. UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skříňku. Uvnitř nejsou žádné díly, které byste mohli opravit jako uživatelé. Servis přenechejte kvalifikovanému personálu. Nebudete-li AC adaptér používat delší dobu, je vhodné odpojit jeho sít ovou šňůru ze zásuvky. POZNÁMKY: Typový štítek a bezpečnostní upozornění jsou uvedená na spodní a/nebo zadní stěně hlavní jednotky. Štítek se sériovým číslem je upevněn na loži bloku akumulátorů. Typový štítek a bezpečnostní upozornění AC adaptéru jsou uvedeny na jeho horní a dolní straně. Objektivem nikdy nemiřte přímo do slunce. Výsledkem by mohly být nehody a nadměrné světlo by mohlo způsobit chybnou funkci vnitřních obvodů. Existuje také riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ! Následující poznámky se zabývají možným fyzickým poškozením kamery a poraněním uživatele. Přenášení kamery nebo její přidržování za LCD monitor mohou mít za následek pád jednotky nebo poruchu její funkce. Nepoužívejte stativ ani nestabilní či nerovné povrchy. Kamera by se mohla převrátit a mohlo by dojít k jejímu poškození. Je-li přístroj instalován ve skříňce nebo na polici, zajistěte, aby byl na všech stranách přístroje dostatečný prostor, a tak byla zajištěna dostatečná ventilace (10 cm nebo více po obou stranách, nahoře a vzadu). Nezakrývejte větrací otvory. (Jsou-li větrací otvory zakryté novinami nebo oděvy atd., vznikající teplo nemůže odcházet.) Nepokládejte na přístroj žádné zdroje otevřeného ohně jako například zapálené svíčky. Při likvidaci baterií je třeba zvažovat otázky ochrany životního prostředí a přísně dodržovat místní předpisy nebo zákony platné pro likvidaci těchto baterií. Nevystavujte tento přístroj odkapávajícím nebo stříkajícím kapalinám. Nepoužívejte tento přístroj v koupelně ani na jiných místech s vodou. Neumíst ujte také žádné nádoby naplněné vodou nebo kapalinami (například kosmetika nebo léky, květinové vázy, rostliny v květináčích, šálky atd.) na tento přístroj. (Jestliže do tohoto přístroje vnikne voda nebo jiná kapalina, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.) VAROVÁNÍ: Blok akumulátoru, kameru s nasazeným akumulátorem a dálkový ovladač s baterií nevystavujte nadměrnému teplu, například přímému slunečnímu záření, ohni atp. UPOZORNĚNÍ: Sít ová zástrčka musí zůstat dobře přístupná. UPOZORNĚNÍ! Připojení kabelů (Audio/Video, S-Video, atd.) ke kameře a její ponechání na televizoru se nedoporučuje, protože potáhnutí za kabely způsobí její pád s výsledným poškozením kamery.

3 Informace pro uživatele k likvidaci starého zařízení a baterií Produkty Baterie Upozornění: Značka Pb pod symbolem pro baterie znamená, že tato baterie obsahuje olovo. [Evropská unie] Tyto symboly znamenají, že elektrické a elektronické vybavení a baterie s tímto symbolem nesmí být po skončení životnosti likvidovány jako běžný odpad. Namísto toho musí být produkty odevzdány na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrického a elektronického vybavení a baterií k řádnému zpracování, regeneraci a recyklaci v souladu s národními zákony a směrnicemi 2002/96/EC and 2006/66/EC. Správnou likvidací těchto produktů pomůžete zachovat přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohly být důsledky nesprávné likvidace těchto produktů. Další informace o sběrných místech a recyklaci těchto produktů si vyžádejte od místních úřadů, podniku zabývajícího se likvidací komunálního odpadu ve vašem místě nebo obchodu, ve kterém jste produkt zakoupili. Nesprávná likvidace tohoto odpadu může mít za následek postih podle národních zákonů. [Firemní uživatelé] Chcete-li tento produkt zlikvidovat, navštivte naše webové stránky na adrese com, kde získáte informace o možnosti vrácení produktu. [Ostatní země mimo Evropskou unii] Tyto symboly jsou platné jen v Evropské unii. Chcete-li tyto položky zlikvidovat, proveďte to prosím v souladu s platnými národními zákony nebo jinými předpisy platnými ve vaší zemi, které se vztahují k likvidaci starého elektrického a elektronického vybavení a baterií. Upozornění: tato kamera je určena pouze pro neprofesionální použití. Jakékoli komerční využití bez příslušného povolení je zakázáno. (Dokonce i v případě, že pro osobní zábavu natáčíte například zábavná show, představení či veřejné produkce, se důrazně doporučuje obstarat si předem potřebné povolení.) Ochranné známky Vyráběn v licenci firmy Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou obchodní značky společnosti Dolby Laboratories. Dolby and double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Windows je registrovaná ochranná známka či ochrannou známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích. Macintosh je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc. itunes je ochrannou známkou společnosti Apple Inc., registrovanou ve Spojených státech a ostatních zemích. YouTube a logo YouTube jsou ochrannými známkami a/nebo registrovanými obchodními známkami společnosti YouTube LLC. Ostatní názvy produktů a společností zahrnuté v této příručce k obsluze jsou obchodními známkami a/nebo registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. ČEŠTINA

4 Příručka snadného startu Před pořizováním záznamu nabijte baterii Vypněte kameru a nasaďte akumulátor. Otevřete kryt Signálka přístupu bliká: Přístup k souborům Neodstraňujte síťový adaptér, akumulátor nebo SD kartu, když tato kontrolka bliká. Kontrolka napájení/nabíjení bliká: Nabíjení zhasne: Nabíjení dokončeno Akumulátor Po zakoupení není akumulátor nabitý. Síťový adaptér K elektrické zásuvce (110 V až 240 V) UPOZORNĚNÍ Používejte pouze akumulátory JVC. Při použití jiných akumulátorů, než JVC, není možné zaručit bezpečnost a výkon kamery. Vložte SD kartu Stisknutím tlačítka napájení ( ) vypněte kameru. Nastavení držadla Upravte délku pásku a zajistěte jej. Pásek pro přidržování; Kartu pevně zasuňte. Upevnění ( ) B A Slot B Slot A Úchytka 1. SD kartu vkládejte pouze, když je vypnuté napájení. V opačném případě by mohlo dojít k poškození dat na kartě. 2. Při prvním použití SD kartu naformátujte. Netahejte za popruh, když jej chcete utáhnout. Úchytku, prosím, vytáhněte, abyste ji otevřeli. Upevněte poutko, když držíte kameru. Při přenášení kamery dávejte pozor, abyste ji neupustili.

5 Nastavení data/času Kameru zapněte otevřením Q LCD monitoru Tlačítko napájení ( ) S Zvolte [NAST. HODIN] NAST HODIN NAST. HODIN NAST. OBL. NASTAV CAS ÚSPORY VE DNE NASTAV MESTO, DATUM A CAS NAST. UKONČ. ČEŠTINA Vyberte město v oblasti, T kde kameru používáte LCD monitoru Během 10 sekund R zvolte [ANO] Přejeďte prstem nahoru a dolů přes senzor. Potom stiskněte OK. (Z str. 9) NAST. OBL. GMT : :00 NAST. UKONČ. NASTAV DATUM/ČAS! ANO NE Zvolte [ZAPNUTO] U nebo [VYPNUTO] Vyberte [ZAPNUTO] pro letní čas. NAST. NASTAV ČAS ÚSPORY VE DNE ČAS ÚSPORY VE DNE (DST) VYPNUTO Když zmizí zpráva, stiskněte alespoň na 2 sekundy tlačítko napájení, abyste kameru vypnuli a pak jej stiskněte znovu na nejméně 2 sekundy. Dotkněte se prstem senzoru. Senzory nefungují, pokud se jich dotknete nehtem nebo když máte nasazenou rukavici. V Nastavte NAST :00 NASTAV ČAS ÚSPORY VE DNE UKONČ. datum a čas. Dotkněte se senzoru: Slouží pro nastavení data a času. : Přesune kurzor vpravo OK: Spustí se hodiny NAST HODIN DATUM ČAS GMT 0:00 ULOŽIT UKONČ.

6 Záznam videa UPOZORNĚNÍ Před nahráváním důležité scény se doporučuje provést zkušební nahrávání. Q Nastavte přepínač režimu na! (video). R Zvolte režim zaznamenávání Režim se změní po stisknutí tlačítka. Zobrazí se indikátor nahrávání v automatickém režimu. S Spusťte nahrávání REC Zbývající místo na SD kartě Nahrávání - Kvalita videa pozastavení Nahrávání spusťte pomocí tlačítka START/STOP a zastavte opětovným stisknutím. [ 4 h 59 m ] 0 : 0 4 : 0 1 REC Nahrávání

7 Přehrávání Q Vyberte režim přehrávání ČEŠTINA Režim se změní po stisknutí tlačítka. R Vyberte požadovaný soubor Obrazovka s obsahem PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA 1/2 DIGEST :55 S Zvolte (Stiskněte OK) Obrazovka přehrávání 0:00: :55 L Provádění činností, jako je prohledávání vpřed nebo vzad ( str. 22) L Zobrazení souborů na televizoru ( str. 25) UPOZORNĚNÍ Nezapomeňte po dokončení nahrávání vytvořit kopii! Kopírování souborů na DVD disky ( str. 29) Stažení souborů pomocí VCR/DVD rekordéru ( str. 34) Přehrávání vytvořeného DVD disku ( str. 28) Úprava souborů na počítači ( str. 29)

8 Obsah ZAČÍNÁME Příslušenství Připojte akumulátor Montáž stativu Rejstřík Informace na monitoru LCD...14 Potřebná nastavení před uvedením do provozu Nabíjení akumulátoru Nastavení data/času Nastavení jazyka Další nastavení Používání SD karty ZÁZNAM/PŘEHRÁVÁNÍ Nahrávání souborů Záznam videa Záznam statických snímků...20 Transfokace...21 Diodové světlo...21 Kontrola zbývajícího napětí baterie...21 Kontrola zbývajícího času na záznamovém médiu...21 Přehrávání souborů Přehrávání videa...22 Přehrávání statických snímků...23 Ruční záznam Změna na režim manuálního nahrávání Kompenzace protisvětla...24 Ruční nastavení v menu...24 ÚPRAVA Správa souborů Záznam fotografie z videa...26 Odstraňování souborů...26 KOPÍROVÁNÍ Kopírování souborů Používání vypalovací mechaniky DVD...27 Vytváření DVD disku na počítači...29 Stahování souborů do VCR/DVD rekordéru...34 Používání s přenosným přehrávačem médií Zapnutí režimu exportu...35 Změna nastavení exportu...35 Přenášení souborů do počítače...35 Nahrávání souborů Zapnutí režimu nahrávání souborů...36 Nahrávání souborů...36 DALŠÍ INFORMACE Změny nastavení menu Řešení problémů Výstražná signalizace Specifikace Upozornění Rejstřík PROVOZ S TELEVIZOREM Prohlížení souborů na televizoru Připojení k televizoru...25 Přehrávání...25

9 Jak používat dotykový senzor Po zobrazení menu na LCD displeji: Q R VIDEO OZVUČ. PŘEHRÁV. PŘEHR. SOUBORU MPG UPRAVIT MENU NA OBRAZOVCE PŘEPNOUT ZOBRAZENÝ OBSAH NAST. UKONČ. Q Přejeďte prstem nahoru a dolů přes senzor. R Zvolte [NAST.]. (Stiskněte OK.) A B A Chcete-li zvolit tlačítko na obrazovce, které se zobrazuje na levé straně, dotkněte se části senzoru vedle tlačítka na obrazovce. B Chcete-li vybrat tlačítko zobrazené v dolní části displeje, stiskněte tlačítko pod ním. Chcete-li VIDEOKAMERU plně využít, přečtěte si tyto POKYNY. Podrobnější informace o obsluze přístroje viz NÁVOD K OBSLUZE na disku CD-ROM. Aby bylo možné NÁVOD K OBSLUZE zobrazit, musí být nainstalován Adobe Acrobat Reader nebo Adobe Reader. Adobe Reader lze stáhnout z webového serveru Adobe: UPOZORNĚNÍ Jedním klepnutím vyberte požadovaný jazyk. Název modelu je uveden na spodní části videokamery. Nejprve si přečtěte následující! Zálohujte si důležité datové záznamy Důležité datové záznamy doporučujeme zkopírovat a uložit na disk DVD nebo jiné záznamové médium. Společnost JVC nepřebírá žádnou odpovědnost v případě ztráty dat. Proveďte zkušební záznam Před skutečným záznamem důležitých dat proveďte zkušební záznam a přehráním zaznamenaných dat překontrolujte, zda byly video i zvuk správně zaznamenány. Doporučujeme vám používat stejná záznamová média jak při zkušebním záznamu, tak i při záznamu aktuálním. Resetujte kameru, pokud nefunguje správně Zavřete LCD displej, odpojte zdroj napájení (akumulátor a síťový adaptér) z kamery a potom znovu připojte. Pokyny k manipulaci s bateriemi Používejte pouze akumulátory JVC BN- VF808U/VF815U/VF823U. Tento výrobek obsahuje patentované a proprietární technologie a měl by být používán pouze s akumulátory JVC. JVC nemůže zaručit bezpečnost ani výkon tohoto výrobku při používání jiných akumulátorů. Pokud je kamera vystavena elektrostatickému výboji, vypněte ji před dalším použitím. Pokud dojde k poruše, okamžitě přestaňte kameru používat a poraďte se s prodejcem JVC Pokud dojde při používání kamery SD k problému, vezměte do opravny společně s kamerou tuto kartu. V opačném případě nemusí být možné zjistit příčinu poruchy a opravit kameru. Protože tato kamera může být použita pro předvádění v obchodě, je demonstrační režim nastaven na [ZAPNUTO] Chcete-li předváděcí režim vypnout, nastavte [DEMO REŽIM] na [VYPNUTO]. ČEŠTINA ZAČÍNÁME ÚPRAVA KOPÍROVÁNÍ ZÁZNAM/ PŘEHRÁVÁNÍ PROVOZ S TELEVIZOREM DALŠÍ INFORMACE 9

10 Příslušenství AP-V20E AP-V20E Síťový Adaptér BN-VF808U Akumulátor Kabel AV Kabel USB CD-ROM Feritový Filtr (x2) POZNÁMKA Při připojování používejte pouze dodané kabely. Nepoužívejte žádné jiné kabely. Připojte akumulátor Feritový filtr snižuje rušení způsobené při připojování k jiným zařízením. Připojte konec kabelu s feritovým filtrem ke kameřy. Uvolněte závěr. 3 cm Připojit k videokameře Kabel USB: Otočte jednou. Síťový adaptér Otočte dvakrát. 10

11 Další nastavení Montáž stativu Vyrovnejte otvor na šroub stativu, upevněte šroubem a otočením kamery po směru hodinových ručiček namontujte na stativ. Spodní strana kamery ČEŠTINA ZAČÍNÁME POZNÁMKA Nepoužívejte stativ na nestabilním nebo nerovném povrchu. Mohlo by dojít k převrácení a vážnému poškození kamery. 11

12 ZAČÍNÁME Rejstřík B A DC DC POZNÁMKA Monitorem LCD lze otáčet o 270. Dbejte, abyste během snímání nezakrývali 4, 5 a 6. 12

13 Kamery! Dotykový senzor ( str. 9) # Tlačítko OK $ Tlačítko MENU % Tlačítko napájení [ ] & Tlačítko UPLOAD ( str. 36) ( Tlačítko PLAY/REC ( str. 19, 20, 22, 23) ) Přepínač režimu [!, #] * Tlačítko DIRECT DVD ( str. 28) INFO ( str. 21) + Rozhraní karty SD, Tlačítko EXPORT ( str. 35) - AV konektor ( str. 25, 34) ČEŠTINA ZAČÍNÁME. Tlačítko START/STOP ( str. 19) / Tlačítko SNAPSHOT ( str. 20) 0 Páčka zoomu [W 7, T] ( str. 21) Ovládání hlasitosti reproduktoru [ VOL+] ( str. 22) 1 Reproduktor 2 DC konektor 3 USB konektor [ 2 ] ( str. 27, 30) 4 Objektiv 5 Diodové světlo ( str. 21) 6 Stereofonní mikrofon 7 Poutko na zápěstí 8 Zarážka pro uchycení 9 Plastová úchytka poutka : Otvor pro čep ; Otvor pro připevnění stativu < Tlačítko uvolnění baterie [BATT.] ( str. 16) 13

14 Informace na monitoru LCD Při záznamu video nahrávek a statických snímků Pouze při záznamu videa :55! Indikátor vybraného režimu Automatický režim 3: Manuální režim # Indikátor efektového režimu $ Indikátor režimu Tele Macro % Indikátor diodového světla ( str. 21) & Indikátor výběru scény ( Indikátor rychlé kontroly ( str. 19, 21) ) Indikátor zoomu * Indikátor SD karty : Slot A (výchozí nastavení) B : Slot B + Indikátor vyvážení bílé, Indikátor podsvícení displeje - Indikátor baterie. Datum/čas ( str. 16) / Indikátor manuálního nastavení zaostření ( str. 29) 0 Indikátor kompenzace protisvětla ( str. 24) 1 Indikátor ovládání jasu. : Indikátor ovládání fotometrické oblasti 2 Rychlost závěrky! Indikátor režimu # Indikátor režimu exportu $ Počítadlo % Indikátor režimu nahrávání souborů & Kvalita videa: B (EXTRA JEMNÁ), C (NEJLEPŠÍ), D (NORMÁLNÍ), E (ÚSPORNÁ) ( Zbývající čas ) MREC: (Zobrazuje se během záznamu.) MQ: (Zobrazuje se v pohotovostním režimu nahrávání.) * Indikátor digitálního stabilizátoru obrazu (DIS) (Zobrazí se při nastavení [STABILIZÉR] na [VYPNUTO].) + Automatický spínač záznamového média, Indikátor funkce potlačení zvuku větru - Indikátor záznamu ( str. 19). Indikátor události Pouze při záznamu statických snímků! Indikátor režimu # Indikátor ostření $ Kvalita snímku: FINE (jemný) nebo STD (standardní) % Zbývající počet snímků & Indikátor snímání ( str. 20) ( Indikátor režimu závěrky ) Indikátor nahrávání samospouští 14

15 Při přehrávání videa :55 Při přehrávání statických snímků :55 ČEŠTINA ZAČÍNÁME! Indikátor režimu # Indikátor reprodukce seznamu přehrávání (Zobrazuje se při reprodukci seznamu přehrávání.) $ Kvalita videa: B (EXTRA JEMNÁ), C (NEJLEPŠÍ), D (NORMÁLNÍ), E (ÚSPORNÁ) % Počítadlo & Režim přehrávání F: Přehrávání Q: Pozastavení K: Vyhledávání dopředu J: Vyhledávání zpět G: Pomalé přehrávání vpřed E: Pomalé přehrávání zpět (Číslo vlevo představuje rychlost.) ( Indikátor baterie ) Datum/čas ( str. 16) * Indikátor hlasitosti! Indikátor režimu # Číslo složky/souboru $ Indikátor přehrávání prezentace % Indikátor baterie & Datum/čas ( str. 16) 15

16 Potřebná nastavení před uvedením do provozu Nabíjení akumulátoru L Odpojení akumulátoru 1 Jestliže chcete videokameru vypnout, uzavřete LCD monitor. 2 Nasaďte bateriový modul a potom připojte síťový adaptér. Zasuňte akumulátor na místo tak, aby (šipka) na akumulátoru ukazovala správným směrem. šipka Síťový adaptér Do síťové zásuvky (110 V až 240 V) Indikátor napájení/nabíjení bliká, což indikuje zahájení nabíjení. Zahájení nabíjení je signalizováno blikáním kontrolky nabíjení. L Kontrola zbývající energie akumulátoru Viz strana 21 L Požadovaná doba nabíjení / doba záznamu (přibližně) * Pokud je vypnuté diodové světlo a podsvícení monitoru je nastaveno na režim [STANDARDNÍ]. Akumulátor BN-VF808U (Poskytnuto) Doba nabíjení Doba záznamu 1 h. 50 m. 2 h. 45 m.* BN-VF815U 2 h. 40 m. 5 h. 25 m.* BN-VF823U 3 h. 40 m. 8 h. 10 m.* POZNÁMKA Kameru můžete rovněž používat se síťovým adaptérem. Skutečná doba nahrávání může být kratší v závislosti na prostředí nahrávání, například při nahrávání scén s rychlým pohybem. Neohýbejte ani netahejte za zástrčku síťového adaptéru ani za kabel. Mohly by dojít k poškození síťového adaptéru. Nastavení data/času 1 Kameru zapněte otevřením LCD monitoru. 2 Stiskněte MENU. 3 Zvolte [NAST. ZOBRAZENÍ]. VIDEO ZVOLIT POMĚR STRAN FILTR VĚTRU AUT.PŘEP.ZÁZN.MÉDIA NAST. ZOBRAZENÍ KONFIGUROVAT ÚDAJE NA OBRAZ. NAST. 4 Zvolte [NAST. HODIN]. NAST. ZOBRAZENÍ LANGUAGE NAST HODIN STYL ZOBRAZENÍ DATA JAS MONITORU NASTAVIT DATUM A ČAS NAST. UKONČ. UKONČ. 16

17 5 Zvolte [NAST. HODIN]. NAST HODIN NAST. HODIN NAST. OBL. NASTAV ČAS ÚSPORY VE DNE NASTAV MESTO, DATUM A CAS NAST. UKONČ. 6 Vyberte město v oblasti, kde kameru používáte. Vybraná oblast se zvýrazní Významné město ve vybrané oblasti Časový posun oproti GMT NAST. OBL. NAST. GMT : :55 UKONČ. 7 Vyberte [ZAPNUTO] pro letní čas. [ZAPNUTO]: Hodiny se posunou o 1 hodinu vpřed oproti normálnímu nastavenému času. [VYPNUTO]: Vypnutí této funkce. NAST. 8 Nastavte datum a čas. NASTAV ČAS ÚSPORY VE DNE ČAS ÚSPORY VE DNE (DST) VYPNUTO :55 NASTAV ČAS ÚSPORY VE DNE UKONČ. Vyberte položku pomocí dotykového senzoru a nastavte pomocí (). NAST. HODIN DATUM ČAS Vyberte město v oblasti, kde cestujete. Nastavení jazyka Uživatel má možnost změnit jazyk, ve kterém se zobrazují informace na monitoru. 1 Kameru zapněte otevřením LCD monitoru. 2 Stiskněte MENU. NAST. OBL. GMT : :55 NAST. L Návrat na předchozí obrazovku L Uzavření obrazovky Zvolte [UKONČ.]. 3 Zvolte [NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ]. VIDEO ZVOLIT POMĚR STRAN FILTR VĚTRU AUT.PŘEP.ZÁZN.MÉDIA NAST. ZOBRAZENÍ KONFIGUROVAT ÚDAJE NA OBRAZ. NAST. UKONČ. UKONČ. ČEŠTINA ZAČÍNÁME 9 Zvolte [ULOŽIT]. ULOŽIT GMT- 0:00 UKONČ. Chcete-li nastavení resetovat, stiskněte [UKONČ.]. Nastavení hodin na místní čas během cestování Po provedení kroků 1-4 ( str. 16) 5 Zvolte [NAST. OBL.]. NAST HODIN NAST. HODIN NAST. OBL. NASTAV ČAS ÚSPORY VE DNE 4 Zvolte [LANGUAGE]. NAST. ZOBRAZENÍ LANGUAGE NAST HODIN STYL ZOBRAZENÍ DATA JAS MONITORU JAZYK ÚDAJŮ NA OBRAZOVCE NAST. 5 Vyberte požadovaný jazyk. L Návrat na předchozí obrazovku L Uzavření obrazovky Zvolte [UKONČ.]. UKONČ. NASTAV, KDY V JINÉ ZEMI NAST. UKONČ. 17

18 Další nastavení Používání SD karty Chcete-li nahrávat na SD kartu, je zapotřebí provést následující činnosti. Funkčnost je zaručena pro následující SD karty. Karta třídy 4 nebo vyšší, kompatibilní SD s SDHC. Fotografie Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP SD karta (256 MB až 2 GB) nebo SDHC karta (4 GB až 32 GB). Při použití jiných médií nemusí být data zaznamenána správně nebo může dojít ke ztrátě již uložených dat. Karty MultiMediaCards nejsou podporovány. Karty použité pro nahrávání videa na této kameře nelze přehrávat na jiných zařízeních. Některé čtečky karet (včetně interních čteček v PC) nemusí podporovat SDHC formát. Jestliže pro záznam použijete SDHC kartu a setkáte s jakoukoli chybou při čtení, pak příčinou může být, že čtečka, kterou používáte, SDHC nepodporuje. Pro přístup ke kartě použijte prosím videokameru nebo jiné SDHC kompatibilní zařízení. Q Vložte SD kartu Příprava: Stisknutím tlačítka napájení ( ) vypněte kameru. 1 Otevřete kryt SD karty. 2 Kartu pevně zasuňte zešikmeným okrajem napřed. Zešikmený okraj POZNÁMKA SD kartu vkládejte a vyndávejte pouze, když je vypnuté napájení. V opačném případě může dojít k poškození dat na kartě. Nedotýkejte se vývodů na opačné straně od štítku. R Změňte záznamové médium Kamera je ve výchozím nastavení naprogramována na nahrávání na kartu ve slot A. Toto nastavení můžete změnit na slot B. Nastavte [Výb. slotu pro video] a [Výb. slotu pro foto.] na [SLOT A] nebo [SLOT B]. NAST. INFORMACE NAST. MÉDIÍ SCENE SELECT FOCUS SLOT A ADJUST SLOT BRIGHTNESS B SHUTTER SPEED UKONČ. 1. Záznamové médium se automaticky přepne ze slotu A na B a naopak po zaplnění karty ve vybraném slotu. 2. Můžete ručně vybrat slot A nebo B jako záznamové médium pro video nebo fotografie. S Při prvním použití SD kartu naformátujte. Chcete-li naformátovat paměťovou kartu, zvolte [FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD]. NAST. MÉDIÍ VÝB. SLOTU PRO VIDEO VÝB. SLOTU PRO FOTO. FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD 3 Zavřete kryt SD karty. VYMAZAT VŠECHNA DATA NAST. UKONČ. L Pro vyjmutí SD karty Jednou stiskněte SD kartu. Karta se povysune; poté ji můžete vytáhnout ven. 18

19 ZÁZNAM/PŘEHRÁVÁNÍ Nahrávání souborů Záznam videa Příprava: Kameru zapněte otevřením LCD monitoru. Vložte SD kartu. Přesunutím voliče režimu do polohy! zvolte režim videa. Stiskněte tlačítko PLAY/REC pro výběr režimu nahrávání. ČEŠTINA SNAPSHOT PLAY/REC 0 : 00 : 00 Stiskněte tlačítko START/STOP pro zahájení nahrávání. ZÁZNAM/ PŘEHRÁVÁNÍ 0 : 00 : 01 REC L Zastavení nahrávání Stiskněte opět tlačítko START/STOP. L Zobrazení právě pořízeného videozáznamu V režimu pozastavení zvolte A. Během zobrazení náhledu lze videozáznam smazat výběrem *. L Změna kvality videa Změňte nastavení v [KVALITA VIDEA]. Přibližná zbývající doba nahrávání. Nahrávání můžete rovněž spustit a zastavit výběrem [REC] na LCD displeji. (Ovládání nahrávání na displeji) L Změna poměru stran obrazu (16:9/4:3) Změňte nastavení [ZVOLIT POMĚR STRAN]. L Zachycování statických snímků během obrazového záznamu Stiskněte SNAPSHOT. POZNÁMKA Režim nahrávání videa je zvolen automaticky po vypnutí a opětovném zapnutí kamery. Pokud není kamera používána 5 minut, automaticky se vypne z důvodu úspory energie. Chcete-li kameru zapnout znovu při používání na baterie, zavřete a znovu otevřete LCD monitor. Při použití síťového adaptéru proveďte jakoukoliv operaci, jako např. transfokaci. Po nepřetržitém záznamu videa trvajícím 12 hodin se záznam automaticky zastaví. Chcete-li zajistit trvalé nahrávání, nastavte [AUT.PŘEP.ZÁZN.MÉDIA] (automatické přepnutí záznamového media) na [ZAPNUTO] před zahájením nahrávání. Pro každé 4 GB nepřetržitého záznamu se vytvoří nový soubor. Kamera nahrává video ve formátu MPEG2 vyhovující formátu SD-VIDEO. Tato kamera není kompatibilní s jinými formáty videa. 19

20 Nahrávání souborů (pokračování) Záznam statických snímků Příprava: Kameru zapněte otevřením LCD monitoru. Vložte SD kartu. Přesunutím voliče režimu do polohy # vyberte režim statického snímku. Stiskněte tlačítko PLAY/REC pro výběr režimu nahrávání. PLAY/REC FINE [9999] Stiskněte do poloviny tlačítko SNAPSHOT (Snímek) a přidržte. Zobrazí se indikátor?, který se po zaostření zachyceného obrazu zbarví zeleně. L Zobrazení posledního zaznamenaného snímku Po expozici snímku zvolte A. Výběrem * během přehrávání se tento snímek vymaže. L Změna kvality obrazu Změňte nastavení [KVALITA SNÍMKU]. L Sekvenční záznam statických snímků Proveďte nastavení na [SÉRIOVÉ SNÍMÁNÍ] v nabídce [REŽIM ZÁVĚRKY]. Stiskněte tlačítko SNAPSHOT (Snímek) zcela pro pořízení fotografie. FINE POZNÁMKA V režimu snímání statických snímků není k dispozici DIS (Digitální stabilizátor obrazu). Pokud není kamera používána 5 minut, automaticky se vypne z důvodu úspory energie. Chcete-li kameru zapnout znovu při používání na baterie, zavřete a znovu otevřete LCD monitoru. Při použití síťového adaptéru proveďte jakoukoliv operaci, jako např. transfokaci. 20

21 Transfokace Příprava: Vyberte režim! nebo #. Zvolte režim nahrávání. Oddálení Přiblížení W: Širokoúhlý záběr T: Teleobjektiv Přibližovat a vzdalovat můžete také pomocí tlačítek [W] nebo [T] na LCD monitoru. (Ovládání transfokace na obrazovce) Maximální poměr zvětšení (tovární nastavení)! režim # režim [70X/DIGITÁLNÍ] [35X/OPTICKÁ] Kontrola zbývajícího napětí baterie Příprava: Připojte akumulátor. Zvolte režim nahrávání.! režim: Stiskněte třikrát tlačítko INFO nebo tlačítko INFO a potom vyberte ;. # režim: Stiskněte INFO. INFO DIRECT DVD 100% 50% 0% STAV BATERIE MAX CAS ZÁZN min UKONČ. L Uzavření obrazovky Vyberte [UKONČ.] nebo stiskněte tlačítko INFO. ČEŠTINA ZÁZNAM/ PŘEHRÁVÁNÍ L Změna maximálního poměru transfokace (pouze u režimu!) Změňte nastavení v [ZOOM]. POZNÁMKA Makroskopické záběry lze pořizovat na vzdálenost přibližně 5 cm od objektu, přičemž je ovladač zoomu nastaven do krajní polohy směrem k W. Diodové světlo Příprava: Vyberte režim! nebo #. Zvolte režim nahrávání. 1 Stiskněte MENU. 2 Zvolte [SVĚTLO]. 3 Zvolte požadované nastavení. ZAPNUTO AUTO VYPNUTO Kontrolka LED svítí bez ohledu na okolní podmínky. Kontrolka LED se rozsvítí automaticky při snímání v nedostatečném osvětlení. Vypnutí tuto funkce. POZNÁMKA Zobrazená zbývající doba nahrávání je jen orientační. Je zobrazována po 10 minutách. Kontrola zbývajícího času na záznamovém médiu Příprava: Vyberte režim!. Zvolte režim nahrávání. Stiskněte jednou tlačítko INFO (Slot A) nebo dvakrát (Slot B). INFO DIRECT DVD MAX. DOBA ZÁZNAMU 14h27m 21h25m 28h27m 75h12m NAST. SLOT A VOLNO VYUŽITO UKONČ. Maximální doba nahrávání je zobrazena pro každou kvalitu videa. L Změna kvality videa 1) Vyberte kvalitu videa. 2) Zvolte [NAST.]. L Změna záznamového média 1) Stiskněte tlačítko INFO a vyberte SLOT A nebo SLOT B. 2) Zvolte [NAST.]. L Uzavření obrazovky Zvolte [UKONČ.]. 21

22 Přehrávání souborů Přehrávání videa Příprava: Kameru zapněte otevřením LCD monitoru. Vložte SD kartu. Přesunutím voliče režimu do polohy! zvolte režim videa. Stiskněte tlačítko PLAY/REC pro výběr režimu nahrávání. PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA 1/2 PLAY/REC DIGEST :55 Zobrazí se obrazovka s obsahem. Vyberte požadovaný soubor. L Přechod na předchozí nebo další stranu. Stiskněte [] nebo [] na více než sekundu. L Přehrání několika sekund z každé vybrané scény nahraných videí. Stiskněte [DIGEST]. L Vymazání videa Když je přehrávání zastaveno, vyberte *. L Změna počtu miniatur (6 snímků/20 snímků) Posuňte páčku zvětšování na [W] nebo [T]. L Operace během přehrávání videa Tlačítka na displeji N : Návrat na první scénu souboru O : Přechod na první scénu dalšího souboru L : Návrat na obrazovku indexu J : Vyhledávání zpět (během přehrávání) E : Přehrávání po snímcích v opačném směru (během pozastavení)* F : Přehrávání Q : Pozastavení K : Vyhledávání vpřed (během přehrávání) G : Přehrávání po snímcích vpřed (během pozastavení)* L Hlasitost reproduktoru : Zeslabení zvuku + : Zesílení zvuku 22 * Pomalé přehrávání se spustí, pokud na chvíli přidržíte stisknuté tlačítko senzoru pod E/ G.

23 Přehrávání statických snímků Příprava: Kameru zapněte otevřením LCD monitoru. Vložte SD kartu. Přesunutím voliče režimu do polohy # vyberte režim statického snímku. Stiskněte tlačítko PLAY/REC pro výběr režimu nahrávání. PŘEHRÁVÁNÍ SNÍMKŮ 1/2 ČEŠTINA PLAY/REC Zobrazí se obrazovka s obsahem. Vyberte požadovaný soubor :55 ZÁZNAM/ PŘEHRÁVÁNÍ L Přechod na předchozí nebo další stranu. Stiskněte [] nebo [] na více než sekundu. L Vymazání fotografie Zvolte *. L Změna počtu miniatur (6 snímků/20 snímků) Posuňte páčku zvětšování na [W] nebo [T]. L Činnosti během prohlížení fotografií - tlačítka na displeji P : Změna pořadí přehrávání prezentace v opačném směru F : Otočení o 90 ve směru hodinových ručiček L : Návrat na obrazovku indexu N : Zobrazuje předchozí soubor F : Zahájení prezentace Q : Ukončení prezentace O : Zobrazuje další soubor 23

24 Ruční záznam Ruční režim záznamu umožňuje provést zaostření, nastavení jasu, atd. manuálně. Změna na režim manuálního nahrávání Příprava: Vyberte režim! nebo #. Zvolte režim nahrávání. Vyberte dvakrát [A/M]. [4 h 59 m] Ruční nastavení v menu V režimu manuálního nahrávání: 1 Stiskněte MENU. 2 Zvolte [MANUÁLNÍ NASTAVENÍ]. VIDEO M MANUÁLNÍ NASTAVENÍ SVĚTLO REGISTROVAT UDÁLOST KVALITA VIDEA POUŽÍT NAST. DETAILŮ PODLE NAST. UKONČ. 3 Vyberte požadovanou nabídku. L Návrat k automatickému režimu záznamu Po výběru [A/M] se zobrazí indikátor 4. Kompenzace protisvětla Kompenzace protisvětla zjasňuje předmět zvýšením expozice. V režimu manuálního nahrávání: Zvolte -. VIDEO VOLBA SCÉNY FOCUS NASTAVENÍ JASU RYCHLOST ZÁVĚRKY JAS PŘEDMĚTU NAST. UKONČ. 4 Zvolte požadované nastavení. NAST. VIDEO SCENE SELECT FOCUS AUTO ADJUST MANUÁLNÍ BRIGHTNESS SHUTTER SPEED UKONČ. V závislosti na vybraném druhu nastavení lze hodnotu nastavit pomocí dotykového senzoru. REC L Zrušení kompenzace protisvětla Vyberte znovu -. L Návrat na předchozí obrazovku L Uzavření obrazovky Zvolte [UKONČ.]. POZNÁMKA Pokud je LCD displej otočen vzhůru nohama, - se nezobrazí. Změňte nastavení, když je LCD displej v normální pozici. 24

25 Prohlížení souborů na televizoru Tato kamera je určena pro použití s barevnou televizí s PAL. Nelze ji používat k přehrávání na televizorech s jiným standardem. Připojení k televizoru Můžete odesílat video pomocí AV konektoru. L Připojení pomocí AV konektoru. Příprava: Vypněte všechny jednotky. Do síťové zásuvky Síťový adaptér DC konektor Přehrávání Po připojení k televizoru 1 Zapněte kameru a televizor. 2 Televizor nastavte na režim VIDEO. 3 (Pouze při připojení kamery k video/dvd rekordéru) Zapněte VCR/DVD rekordér a nastavte jej na vstupní režim AUX. 4 Spusťte přehrávání na kameře. ( str. 22, 23) L Zobrazení menu kamery na obrazovce televizoru Nastavte [ZOBRAZIT V TV] na [ZAPNUTO]. ČEŠTINA PROVOZ S TELEVIZOREM Kabel AV AV konektor Vstupní konektor AV 25

26 Správa souborů UPOZORNĚNÍ Neodstraňujte záznamové médium ani neprovádějte jiné činnosti (například vypínání napájení) během načítání souborů. Rovněž použijte síťový adaptér, protože data na záznamovém médiu se mohou poškodit, pokud se vybije baterie. Pokud dojde k poškození dat na záznamovém médiu, je nutné jej pro další používání naformátovat. Záznam fotografie z videa Můžete zachytit požadovanou scénu z nahraného videa a uložit ji jako fotografii. Příprava: Vyberte režim!. Vyberte režim přehrávání. Při zastaveném přehrávání stiskněte tlačítko SNAPSHOT. Odstraňování souborů Chráněné soubory nelze smazat. Chcete-li smazat tyto soubory, zrušte nejdříve jejich ochranu. Smazané soubory nelze obnovit. Před smazáním si soubory zkontrolujte. Příprava: Vyberte režim! nebo #. Vyberte režim přehrávání. 1 Stiskněte MENU. 2 Zvolte [ODSTRANIT]. VIDEO ODSTRANIT NAST. NAHRÁNÍ VYHLEDAT PŘEHRÁVÁNÍ SEZNAMU SMAZAT NAHRANÉ VIDEO NAST. UKONČ. Odstranění aktuálně zobrazeného souboru POZNÁMKA Zachycené fotografie jsou uloženy v rozlišení 640 x 360 (pokud je video nahrané ve formátu16:9) nebo 640 x 480 (pokud je video nahrané ve formátu 4:3). Snímek může být prodloužen ve vodorovném nebo svislém směru v závislosti na kvalitě zdrojového souboru videa. Funkce trvalého záznamu nemůže být použita pro zachytávání fotografií. Během nahrávání nelze provádět záchyt videa. Po provedení kroků Zvolte [AKTUÁLNÍ]. 4 Zvolte [Ano]. MAZÁNÍ VIDEA AKTUÁLNÍ VÝBĚR SOUBORU SMAZAT VŠE SMAZAT PO JEDNÉ SCÉNĚ NAST. UKONČ. ODSTRANIT? (Počet Zbývajících Scén:0009) NAST. ANO NE UKONČ. Nyní můžete zvolit předchozí nebo následující soubor výběrem { nebo }. L Uzavření obrazovky Zvolte [UKONČ.]. 26

27 Kopírování souborů Typy kopírování a připojitelná zařízení Vypalovačka DVD (CU-VD50/CU-VD3) Video soubory nahrané touto kamerou můžete kopírovat na DVD disky. (Z sloupec vpravo) Videorekordér/DVD rekordér Video soubory nahrané touto kamerou můžete přepisovat na DVD discích. PC Video soubory nahrané touto kamerou můžete kopírovat do počítače. Používání vypalovací mechaniky DVD Podporované disky: Disky DVD-R, DVD-RW o průměru 12 cm Co se týče disků DVD-R, lze použít pouze nové disky. V případě disků DVD-RW je možno použít i disky, na které již bylo ukládáno; disky však musejí být před záznamem naformátovány. Při formátování disku se smaže veškerý dosud uložený obsah. Dvouvrstvé disky nelze používat. Uzavírání disku po kopírování Disk se automaticky uzavře, aby jej bylo možno přehrávat na ostatních zařízeních. Po uzavření bude disk určen pouze k přehrávání, a proto na něj nebude možno přidávat další soubory. Připojení k vypalovačce DVD Příprava: Nejprve zapněte kameru a potom vypalovací mechaniku DVD. DC konektor USB Konektor Síťový adaptér K elektrické zásuvce ČEŠTINA KOPÍROVÁNÍ POZNÁMKA Doporučujeme používat vypalovačku JVC DVD(CU-VD50/CU-VD3). Při používání CU- VD20 nebo CU-VD40 je doba přibližně 2 krát delší, než je popsáno návodu k obsluze vypalovací mechaniky DVD. USB konektor Vypalovačka DVD *Kabel USB POZNÁMKA Postupujte rovněž podle pokynů v návodu k obsluze vypalovací mechaniky DVD. * Použijte kabel USB, který jste obdrželi s vypalovačkou DVD. 27

28 Kopírování souborůs (pokračování) 28 Zálohování všech souborů Příprava: Připojte kameru k vypalovací mechanice DVD. Vyberte režim!. 1 Zvolte [VYTVOŘIT ZE VŠECH]. VYTVOŘIT DVD VYTVOŘIT ZE VŠECH VYBRAT A VYTVOŘIT VYTVOŘIT DUPLIKÁT PŘEHRÁVÁNÍ KOPÍROVAT NAHRANÁ VIDEA NAST. 2 Vyberte požadovanou nabídku. VYTVOŘIT ZE VŠECH VŠECHNY SCÉNY NEULOŽENÉ SCÉNY KOPÍR. VŠECHNA VIDEA NA DVD NAST. [VŠECHNY SCÉNY]: Na záznamové médium se zkopírují všechny soubory. [NEULOŽENÉ SCÉNY]: Automaticky se zvolí a zkopírují soubory, které dosud nebyly zkopírovány na disk DVD. 3 Vyberte požadované číslo disku. SEZNAM K VYTVOŘENÍ VŠE(CELKEM:3) DVD1 DVD2 DVD3 NAST. KONTR. UKONČ. Zvolíte-li možnost [VŠE], budou vytvořeny všechny disky uvedené v seznamu. Pokud chcete zobrazit náhled scén, zvolte [KONTR.]. Symbol označuje, že je disk již vytvořen. 4 Vyberte [Ano] nebo [NE]. [ANO]: Zobrazí se miniatury podle skupin. [NE]: Zobrazí se miniatury podle data. 5 Zvolte [PROVÉST]. Soubory se zkopírují na disk. Jakmile se zobrazí [DOKONČENO], dotkněte se tlačítka OK. Po zobrazení [VLOŽTE DALŠÍ DISKSTISKNUTÍM [STOP] VYTVOŘENÍ UKONČÍTE] vyměňte disk. Zbývající soubory budou zkopírovány na druhý disk. Chcete-li kopírování zrušit, zvolte [STOP]. Kopírování dosud nezkopírovaných video souborů Automaticky se zvolí a zkopírují soubory, které dosud nebyly zkopírovány na disk DVD. 1 Kameru zapněte otevřením LCD monitoru. 2 Stiskněte DIRECT DVD. INFO DIRECT DVD 3 Zvolte [PROVÉST]. NAST. NEULOŽENÉ SCÉNY PŘIPRAVENO K VYTVOŘENÍ DVD-R PROVÉST ZPĚT UKONČ. Zahájí se vytváření disku DVD. Jakmile se zobrazí [DOKONČENO], dotkněte se tlačítka OK. Po zobrazení [VLOŽTE DALŠÍ DISKSTISKNUTÍM [STOP] VYTVOŘENÍ UKONČÍTE] vyměňte disk. Zbývající soubory budou zkopírovány na druhý disk. Chcete-li zrušit vytváření DVD, vyberte [STOP]. L Uzavření obrazovky 1) Zvolte [UKONČ.]. 2) Po zobrazení [SKONČIT?] vyberte [ANO]. L Přehrávání vytvořeného disku pomocí videokamery 1) Připojte videokameru k vypalovačce DVD. 2) Nejdříve zapněte videokameru a až poté vypalovačku DVD. 3) Zvolte [PŘEHRÁVÁNÍ]. 4) Vyberte požadovanou složku. 5) Zvolte datum vytvoření disku. 6) Vyberte požadovaný soubor. Pokud se chcete vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte

29 Vytváření DVD disku na počítači Můžete zkopírovat data z kamery a vytvořit DVD na počítači. Q Instalace softwaru do počítače Systémové požadavky Windows Vista OS: Windows Vista Home Basic (SP1) Home Premium (SP1) (32bitová verze, předinstalovaná) CPU: Jedno z následujícího: Intel Pentium 4, 1,6 GHz nebo vyšší Intel Pentium M, 1,4 GHz nebo vyšší Intel Core Duo, 1,5 GHz nebo vyšší RAM: Nejméně 1 GB Windows XP OS: Windows XP Home Edition (SP2/SP3) Professional (SP2/SP3) (předinstalované) CPU: Jedno z následujícího: Intel Pentium 4, 1,6 GHz nebo vyšší Intel Pentium M, 1,4 GHz nebo vyšší Intel Core Duo, 1,5 GHz nebo vyšší RAM: Nejméně 512 MB L Kontrola parametrů počítače Klepněte pravým tlačítkem na [Počítač] (nebo [Můj počítač]) v menu [Start] a vyberte [Vlastnosti]. Příprava: Vložte do počítače dodaný disk CD-ROM. V prostředí Windows Vista se zobrazí dialogové okno pro automatické přehrávání. 1 Klepněte na [Easy Installation]. Postupujte podle pokynů na obrazovce. 2 Klepněte na [Next]. 3 Klikněte na [Finish]. Na pracovní ploše se vytvoří ikona Everio MediaBrowser. ČEŠTINA KOPÍROVÁNÍ POZNÁMKA Ujistěte se, že je počítač vybaven vypalovací mechanikou DVD. Pokud váš systém nesplňuje tyto požadavky, doporučuje se kopírovat soubory pomocí vypalovací mechaniky DVD. Uživatelé počítačů Macintosh mohou ke kopírování souborů do počítače používat software obsažený v počítači Macintosh (imovie 08, iphoto). L Zobrazení návodu pro Everio MediaBrowser 1) Poklepejte na ikonu Everio MediaBrowser. 2) Klepněte na [Help] a potom na [MediaBrowser Help]. Klepněte Klepněte 29

30 Kopírování souborůs (pokračování) R Provádění zálohy na počítači Příprava: Nainstalujte software do počítače. Přesvědčete se, zda je na pevném disku počítače k dispozici dostatek volného místa. Kameru můžete vypnout zavřením LCD monitoru. DC konektor Síťový adaptér K elektrické zásuvce 1 Kameru zapněte otevřením LCD monitoru. 2 Zvolte [ZÁLOHOVÁNÍ]. NAST. NABÍDKA USB VYTVOŘIT DVD NAHRÁT PŘIHLÁŠIT K LIBRARY ZÁLOHOVÁNÍ ULOŽIT NAHRANÉ VIDEO NA DVD UKONČ. Na počítači se spustí Everio MediaBrowser. 3 Klepněte na [All volume in camcorder] (Všechny jednotky v kameře) a potom na [Next] (Další). USB konektor 4 Klepněte na [Start]. Kabel USB Spustí se zálohování. 30 USB konektor L Odpojení kamery od počítače 1) Poklepejte na ikonu ([Safely Remove Hardware]) v liště úloh a vyberte [Sately remove USB Mass Storage Device]. 2) Postupujte podle pokynů na obrazovce a ujistěte se, že může být zařízení bezpečně odebráno. 3) Odpojte USB kabel a zavřete LCD displej. POZNÁMKA Zálohování mnoha videí trvá dlouhou dobu.

31 S Vytváření uživatelských seznamů pro uspořádání souborů Můžete vytvořit uživatelský seznam podle některých témat (například Cestování, Atletika) a uložit soubory týkající se tohoto tématu do uživatelského seznamu. Příprava: Proveďte zálohu na počítači. 1 Klepněte na ikonu a otevřete kalendář. 2 Vyberte [Movies only]. 3 Klepněte na [+]. 5 Poklepejte na datum nahrávání. Zobrazí se soubory nahrané v ten den. 6 Uchopte soubor a přetáhněte jej do seznamu uživatele. Chcete-li přidat další soubory na uživatelský seznam, opakujte kroky 5 a 6. ČEŠTINA KOPÍROVÁNÍ 4 Zadejte název nového uživatele a seznamu a klepněte na [OK]. 31

32 Kopírování souborůs (pokračování) T Kopírování souborů na DVD Příprava: Použijte zapisovatelný disk DVD (doporučuje se používat disky DVD-R). 5 Klepněte na [Start]. 1 Vyberte uživatelský seznam a klepněte na [Create Disc]. 2 Klepněte na [Select files individually] a klepněte na [Next]. Chcete-li přidat všechny soubory na DVD disky, klepněte na [Select all displayed] a pokračujte krokem 4. POZNÁMKA Pro podrobnosti o ovládání Everio MediaBrowser klepněte na [Help] a dále na MediaBrowser Help. Musí být nainstalován Adobe Reader, aby bylo možné zobrazit Nápovědu pro MediaBrowser. Adobe Reader může být stažen z webových stránek Abobe: Pomoc s obsluhou dodaného softwaru naleznete v podpůrných informacích. 3 Uchopte soubor, přesuňte do spodní části a klepněte na [Next]. 4 Zadejte název disku, vyberte styl v horním menu a klepněte na [Next]. 32

33 Struktura složek a přípony Záznamové médium [DCIM] [SD_VIDEO] [EXTMOV] [PRIVATE] [XXXJVCSO] [MGR_INFO] [PRGXXX] [PRGXXX.PGI] [MOVXXX.MOD] [MOVXXX.MOI] [PRGXXX] [MOV_XXX.MOD] * Informace, jako je například datum a čas záznamu, uložené s video souborem. Informace o zákaznické podpoře Obsahuje složky statických snímků. Obsahuje složky video souborů. Informace o správě* pro médium jako celek Informace o správě* Video soubor Informace o správě* pro video soubory Video soubor, jehož informace o správě jsou porušeny. Obsahuje informace o správě souborů událostí a/nebo informace o vytváření DVD pro soubory pořízené kamerou. Používání tohoto softwaru se řídí podmínkami stanovenými v licenci k softwaru. X = číslo JVC Při kontaktování nejbližší kanceláře nebo zástupce společnosti JVC ve vaší zemi (viz Globální servisní síť JVC na adrese ohledně tohoto softwaru mějte připraveny následující informace. Název výrobku, Model, Problém, Chybové hlášení Počítač (Výrobce, Model (stolní/notebook), Procesor, Operační systém, Paměť (MB), Volný prostor na pevném disku (GB)) Vezměte na vědomí, že v závislosti na předmětné záležitosti může reakce na vaše dotazy trvat určitou dobu. Společnost JVC nereaguje na dotazy týkající se základní obsluhy počítače a na dotazy týkající se specifikací nebo funkce operačního systémů a aplikací či ovladačů jiných výrobců. Pixela Region Jazyk Tel. č. USA a Kanada Evropa (Velká Británie, Německo, Francie a Španělsko) Jiné země v Evropě Angličtina Angličtina / Němčina / Francouzština / Španělština Angličtina / Němčina / Francouzština / Španělština / Italština / Nizozemština (bezplatná linka) (bezplatná linka) Asie (Filipíny) Angličtina Čína Čínština ČEŠTINA KOPÍROVÁNÍ Domácí stránka: Podívejte se na naše stránky, kde jsou uvedeny nejnovější informace a soubory ke stažení. 33

34 Kopírování souborůs (pokračování) Stahování souborů do VCR/DVD rekordéru Příprava: Vytvořte playlist. Vypněte všechny jednotky. L Připojení pomocí AV konektoru (analogové kopírování) 1 Kameru zapněte otevřením LCD monitoru. 2 Nastavte videorekordér/rekordér DVD do vstupního režimu AUX. Zkontrolujte, že jsou všechny snímky z kamery správně zkopírované na VCR/DVD rekordér. AV konektor AV Kabel AV DC konektor Síťový adaptér 3 Přehrávání playlistů na kameře. 1) Stiskněte MENU. 2) Vyberte [OZVUČ. PŘEHRÁV]. 3) Zvolte požadovaný seznam záznamů. 4) Vyberte [Ano]. (Na začátku první a na konci poslední scény se zobrazí na 5 sekund černá obrazovka.) 4 V místě, na kterém se má zahájit přepis, spusťte nahrávání na videorekordéru/rekordéru DVD. Viz návod k obsluze videorekordéru/ rekordéru DVD. Videorekordér/ rekordér DVD konektor AV (Vstup) K elektrické zásuvce L Zastavení přepisu Zastavte nahrávání na videorekordéru/ rekordéru DVD a poté opět stiskněte tlačítko START/STOP. L Skrytí data nebo ikon na obrazovce Změňte nastavení v [ZOBRAZIT V TV]. 34

35 Používání s přenosným přehrávačem médií Zapnutí režimu exportu Videa zaznamenaná v režimu xport můžete snadno přenést do itunes. Všechny soubory se zapnutým nastavením exportu se přenesou do počítače. Podrobnosti o činnosti přenosu naleznete v návodu aplikace MediaBrowser na CD-ROM. Příprava: Vyberte režim!. Zvolte režim nahrávání. Dvakrát po sobě stiskněte tlačítko EXPORT. EXPORT ON EXPORT TO LIBRARY MODE L Vypnutí režimu exportu Dvakrát po sobě stiskněte tlačítko EXPORT. Změna nastavení exportu Zaznamenané obrazové záznamy můžete nastavit na exportní nastavení. Příprava: Vyberte režim!. Vyberte režim přehrávání. 3 Zvolte [UKONČ.]. L Zrušení nastavení exportu Vyberte požadovaný soubor a znovu stiskněte [LIB.]. L Uzavření obrazovky 1) Vyberte [UKONČ.]. 2) Vyberte [Ano]. Přenášení souborů do počítače Příprava: Nainstalujte do počítače aplikaci itunes. 1 Připojte kameru k počítači pomocí USB kabelu. 2 Vyberte [PŘIHLÁSIT K LIBRARY]. NAST. NABÍDKA USB VYTVOŘIT DVD NAHRÁT PŘIHLSIT K LIBRARY ZÁLOHOVÁNÍ SNADNÉ PŘIHLÁŠENÍ VIDEA UKONČ. Všechny soubory se zapnutým nastavením exportu se přenesou do počítače. ČEŠTINA KOPÍROVÁNÍ 1 Stiskněte EXPORT. EXPORT 2 Vyberte soubor a vyberte [ ]. L Nelze exportovat soubor do itunes Viz Otázky a odpovědi, Nejnovější informace, Informace o stahování atd. v [Klepněte sem pro nejnovější informace o produktech] v nápovědě poskytnutého softwaru Everio MediaBrowser. NASTAVENÍ EXPORT 1/3 LIB. LIB. LIB. KONTR. UKONČ. Chcete-li zkontrolovat obsah souboru, vyberte [KONTR.]. 35

36 Nahrávání souborů Zapnutí režimu nahrávání souborů Po překódování můžete snadno nahrávat soubory na webové stránky ke sdílení videa (např. YouTube ). Pro další informace o YouTube, navštivte webovou stránku YouTube : Příprava: Vyberte režim!. Zvolte režim nahrávání. Nahrávání souborů Podrobnosti o nahrávání souborů naleznete v návodu pro MediaBrowser na CD-ROM. 1 Připojte kameru k počítači pomocí USB kabelu. 2 Zvolte [NAHRÁT]. NABÍDKA USB PŘEHRÁVÁNÍ V POČÍTAČI VYTVOŘIT DVD NAHRÁT Dvakrát po sobě stiskněte tlačítko UPLOAD. PŘIHLÁSIT K LIBRARY SNADNÉ NAHRÁNÍ VIDEA NAST. UKONČ. UPLOAD ON UPLOAD REC Pokud nahráváte soubor se zapnutým režimem nahrát, zastaví se nahrávání automaticky 10 minut po zahájení nahrávání. Zbývající čas je zobrazen na LCD displeji. L Nelze nahrát soubor na YouTube Abyste mohli nahrávat soubory na YouTube, musíte mít vytvořený účet YouTube. Vytvořte si účet. Viz Otázky a odpovědi, Nejnovější informace, Informace o stahování atd. v [Klepněte sem pro nejnovější informace o produktech] v nápovědě poskytnutého softwaru Everio MediaBrowser. POZNÁMKA Režim nahrávání se vypne pokaždé, když je dokončen záznam. 36

37 NASTAVENÍ NABÍDKY Změny nastavení menu 1 Stiskněte MENU. 2 Vyberte požadovanou nabídku. VIDEO REGISTROVAT UDÁLOST KVALITA VIDEA ZOOM STABILIZÉR L Návrat na předchozí obrazovku L Uzavření obrazovky Zvolte [UKONČ.]. ČEŠTINA ROZMAZANÝ OBRAZ POTŘEBUJE NAST. UKONČ. 3 Zvolte požadované nastavení. VIDEO REGISTER EVENT VYPNUTO VIDEO QUALITY ZOOM ZAPNUTO DIS NAST. UKONČ. Řešení problémů Před žádostí o opravu zkontrolujte následující. Pokud uvedená řešení problém nevyřeší, obraťte se na nejbližšího prodejce nebo servis JVC. Rovněž se můžete podívat na často kladené otázky na webových stránkách JVC. Napájení Problém Zařízení není napájeno. Připojte řádně síťový adaptér. Dobijte akumulátor. Následující jevy nelze považovat za poruchy. Kamera se při dlouhém použití zahřívá. Baterie se při nabíjení zahřívá. Při přehrávání video souboru se mezi scénami na chvíli zastaví obraz nebo přeruší reprodukce zvuku. LCD displej na krátkou dobu zčervená nebo zčerná během záznamu ve slunečním světle. Na LCD displeji se zobrazí červené, zelené nebo modré skvrny. (LCD displej obsahuje 99,99 % aktivních pixelů, 0,01 % pixelů může být neaktivních.) Činnost DALŠÍ INFORMACE Zobrazení na monitoru Zobrazené zbývající nabití akumulátoru není správné. Je špatně vidět na LCD displej. Plně nabijte akumulátor, nechte jej vybít a nabijte znovu. Pokud se kamera používá po dlouhou dobu při vysokých nebo nízkých teplotách, nebo je akumulátor opakovaně dobíjený, nemusí být zbývající napětí akumulátoru zobrazeno správně. LCD displej může být obtížně viditelný při použití na jasných místech, například na přímém slunečním světle. 37

38 Řešení problémů (pokračování) Nahrávání Přehrávání Další problémy Problém Nelze nahrávat. Nahrávání se samo zastavilo. Zvuk nebo obraz jsou narušeny. Nelze najít zaznamenané video/snímek. Kamera pracuje pomalu při přepínání mezi režimem záznamu videa a pořizování fotografií, nebo při zapínání a vypínání. Kontrolka během nabíjení akumulátoru nebliká. Nelze nahrát soubor na YouTube. Nelze exportovat soubor do itunes. Činnost SD karta je zaplněná. Smažte nepotřebné soubory nebo vyměňte SD kartu. Vložte komerčně dostupnou SD kartu a nastavte [VÝB. SLOTU PRO VIDEO] a [VÝB. SLOTU PRO FOTO.] na [SLOT A] nebo [SLOT B]. Nahrávání se zastaví automaticky po 12 hodinách nepřetržitého nahrávání. Chcete-li zajistit trvalé nahrávání, nastavte [AUTOMATICKÉ PŘEPNUTÍ ZÁZNAMOVÉHO MÉDIA] (automatické přepnutí záznamového media) na [ZAPNUTO] před zahájením nahrávání Někdy může být záznam přerušen ve spojovacím úseku mezi dvěma scénami. Není to porucha. Vyberte [Přehr. souboru MPG] a potom vyhledejte video na obrazovce obsahu. (Je možné přehrát soubory videa s poškozenými souborovými informacemi.) Zrušte funkci zobrazení skupin a vyhledávání podle data. Změňte nastavení [Výb. slotu pro video] nebo [Výb. slotu pro foto]. (Soubory na druhém médiu nejsou zobrazeny). Přepněte přepínač režimu na požadované nastavení (! nebo #). Pokud je v kameře mnoho souborů (například video), může odezva kamery trvat dlouho. Doporučuje se, abyste zkopírovali všechny soubory z kamery do počítače a soubory z kamery vymazali. Zkontrolujte zbývající nabití akumulátoru. (Když je akumulátor plně nabitý, kontrolka nebliká). Při dobíjení v horkém nebo studeném prostředí ověřte, že je dodrženo povolené teplotní rozmezí. (Pokud nabíjení probíhá mimo povolené teplotní rozmezí, nabíjení může být přerušeno z důvodu ochrany akumulátoru). Abyste mohli nahrávat soubory na YouTube, musíte mít vytvořený účet YouTube. Vytvořte si účet. Viz Otázky a odpovědi, Nejnovější informace, Informace o stahování atd. v [Klepněte sem pro nejnovější informace o produktech] v nápovědě poskytnutého softwaru Everio MediaBrowser. Viz Otázky a odpovědi, Nejnovější informace, Informace o stahování atd. v [Klepněte sem pro nejnovější informace o produktech] v nápovědě poskytnutého softwaru Everio MediaBrowser. L Resetování kamery, když nefunguje správně! Zavřete LCD displej, odpojte zdroj napájení (akumulátor a síťový adaptér) z kamery a potom znovu připojte. # Spusťte [TOVÁRNÍ NASTAVENÍ]. 38

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 -

Vlastnosti. Příprava. Czech - 2 - Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací tlačítka... 7 Přehled zapojení

Részletesebben

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

DLF39285SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea DLF39285SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obs³ugi Használatý utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství...

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás _CZ.book 1 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Návod k použití Kezelési utasítás

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Rychlá nabídka...2 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Vložení baterií do dálkového ovladače...4

Részletesebben

Obsah Nezapomeňte přečíst

Obsah Nezapomeňte přečíst Česky Polski Magyar Číslo modelu TX-P42XT50E TX-P50XT50E Návod k obsluze Plazmový televizor Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném na CD-ROM. K zobrazení návodu k obsluze na CD-ROM

Részletesebben

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S700 Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD Típusszám / Model è. / Nr modelu DVD-S500 DVD-S700 MAGYAR ÈESKY POLSKI DVD-S700 (kizárólag

Részletesebben

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50

CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Digitální fotoaparát / Digitális fényképezőgép / Digitálny fotoaparát CZ Návod k obsluze HU Használati útmutató SK Návod na používanie DSC-H50 Podrobnosti o pokročilých postupech naleznete v příručkách

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-61(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

KDC-W6027 KDC-WV6027

KDC-W6027 KDC-WV6027 KDC-W6027 KDC-WV6027 RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ CD-LEMEZJÁTSZÓ ÉS RÁDIÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS CD UREDJAJ UPUTA ZA UPORABU B64-2711-00/00 (E2N/E2W) Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Poznámky 5

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou CZ Návod k obsluze ICF-SW35 Sony Corporation 2000 Vyti tûno v âeské republice 3 Displej POWER ON/OFF ENTER/CLOCK TUNE/SCAN/TIME SET T, t + DC IN 4.5 V Bateriový

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System 2-593-298-62(1) Micro HI-FI Component System Návod k obsluze CZ Használati útmutató HU CMT-GPX9DAB 2005 Sony Corporation UPOZORNĚNÍ Nevystavujte jednotku dešti ani vlhku, abyste zabránili vzniku nebezpečí

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI

DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI DVT 980 HD DVB-T DVB-T PŘIJÍMAČ NÁVOD K OBSLUZE PRIJÍMAČ DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU ODBIORNIK DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI DVB-T VEVŐKÉSZÜLÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVB-T RECEIVER INSTRUCTION MANUAL CZ SK PL HU GB

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

TOSHIBA. A3000 Series

TOSHIBA. A3000 Series TOSHIBA A3000 Series Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE A NASTAVENÍ PARAMETRÒ Bezpeãnostní zásady doporuãené a zakázané ãinnosti 4 Instalace a dûleïité informace ohlednû instalace 5 Dálkové ovládání rychl orientaãní

Részletesebben

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Kombinált tűzhely Használati és beszerelési utasítás Kuchnia gazowo-elektryczna Instrukcja obsługi i instalacji U104700-01 CEŠTINA 4 MAGYAR 20 POLSKI

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE

Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE F F Čeština Magyar Hrvatski Stručný průvodce Analytické váhy Modely XPE Rövid útmutató Analitikai mérlegek XPE típusok Kratke upute Analitičke vage Modeli XPE www.mt.com XPE04 METTLER TOLEDO StaticDetect

Részletesebben

GSM bezpečnostní kamera

GSM bezpečnostní kamera GSM bezpečnostní kamera EYE-02...Buď v obraze vždy a všude... SMS CALL MMS MAIL VIDEO WWW JabloTool Návod k obsluze EYE-02.CZE.MAN.User_Manual.24.A - 1 - A Kamera EYE-02 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2

Részletesebben

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka

DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka DVD-D360K DVD-D530 DVD P ehrávaã UÏivatelská p íruãka p edstavte si moïnosti Dûkujeme, Ïe jste zakoupili tento produkt Samsung. Kompletnûj í servis mûïete získat, pokud produkt zaregistrujete na adrese

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/ Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 592 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 02/12 (2) 9099346000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S68

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD DVD-S68 Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi DVD / CD lejátszó Pøehrávaè DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD Típusszám / Model è. / Nr modelu DVD-S48 DVD-S68 MAGYAR ÈESKY POLSKI DVD-S68 (kizárólag DVD-S68)

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 492 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

LLF22197MP4CR. Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

LLF22197MP4CR. Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie. Licensed by Hyundai Corporation, Korea LLF22197MP4CR Návod k použití Használatý utasítás Instrukcja obs³ugi Návod na použitie Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah P ed zahájením instalace a používání si prosím pe liv p e t te návod

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Připojení napájení...4

Részletesebben

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...3 Upozornění, funkce a příslušenství...3 Vlastnosti...3 Ovládací tlačítka na

Részletesebben

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry

Popis. Pokyny pro pouïití RUS. Technické parametry Tef-Veille bébé CzSk 10-03 25/03/08 14:28 Page 1 Jednotlivá vyobrazení jsou urãena pouze k ilustraci vlastností va í dûtské chûviãky a neodráïejí skuteãnou realitu. Spoleãnost TEAL SAS si vyhrazuje právo

Részletesebben

Sporák Tűzhely Sporák

Sporák Tűzhely Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 28 Sporák Tűzhely Sporák ZCE560N Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 6 Varná deska Denní používání

Részletesebben

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 1464020000 Edition 1 2009-04 Printed

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ; HU; PL; RO; SK Pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci unistor, aurostor, geostor Bivalentní zásobník teplé vody pro solární zařízení VIH S Zásobník teplé vody

Részletesebben

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25 EN PL Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 5 SK CS UK RO Akumulátorové prerezávacie Akumulátorové zahradnické acumulator NÁVOD

Részletesebben

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR GYÁRTÓ: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKÁCIÓK e-atland 5.0 MTB modell. Váz: slumínium keverék 6061

Részletesebben

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER DIGITÁLIS ÉBRESZTÔÓRA CL-801 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

Részletesebben

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEÓ KAMERA

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE VIDEOKAMERA VIDEÓ KAMERA POKYN ÚTMUTATÓ VIDEOKAMERA VIDEÓ KAMERA GZ-HD320BE GZ-HD300AE/BE/RE CZ HU Vážený zákazníku, děkujeme Vám za to, že jste si zakoupil tuto videokameru. V zájmu bezpečné obsluhy výrobku si před jeho použitím

Részletesebben

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-072-653-91 (3) Digital Video Camera Recorder Návod na používanie Skôr, ako zariadenie začnete používa, prečítajte si pozorne tento návod a odložte si ho ako prípadný zdroj informácií v budúcnosti. Kezelési

Részletesebben

Smart. Janschitz ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY VILLANYPÁSZTOROK IZOLÁTORY SZIGETELŐK BATERIE SZÁRAZELEMEK PÁSKY, LANKA, ŠŇŮRY SZALAGOK, HUZALOK,

Smart. Janschitz ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY VILLANYPÁSZTOROK IZOLÁTORY SZIGETELŐK BATERIE SZÁRAZELEMEK PÁSKY, LANKA, ŠŇŮRY SZALAGOK, HUZALOK, VŠE KOLEM PASTVY Smart MINDEN A LEGELŐ KÖRÜL ELEKTRICKÉ OHRADNÍKY VILLANYPÁSZTOROK IZOLÁTORY SZIGETELŐK BATERIE SZÁRAZELEMEK PÁSKY, LANKA, ŠŇŮRY SZALAGOK, HUZALOK, DŮM & DVŮR HÁZ & UDVAR Janschitz Smart

Részletesebben

47635IP. Sporák Sporák. Návod k použití Návod na použitie

47635IP. Sporák Sporák. Návod k použití Návod na použitie 47635IP Sporák Sporák Návod k použití Návod na použitie 2 Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu velmi oblíbíte. Electrolux si klade

Részletesebben

FLOORTEC 350. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE ORIGINALANLEITUNG ČESKY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ INSTRUCTIONS D ORIGINE MAGYAR

FLOORTEC 350. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE ORIGINALANLEITUNG ČESKY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ INSTRUCTIONS D ORIGINE MAGYAR www.nilfisk-alto.com FLOORTE 350 ČESKY MGYR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČK UŽIVTELE ORIGINLNLEITUNG FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ INSTRUTIONS D ORIGINE NÁVOD N OSLUHU ÚDRŽU ORIGINL INSTRUTION PRIROČNIK Z UPORNIK ORIGINELE

Részletesebben

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 03/2013 (1) 9099872000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC

Részletesebben

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti

Részletesebben

Útmutató az alkalmazás elindítására

Útmutató az alkalmazás elindítására Útmutató az alkalmazás elindítására NÁVOD NA SPUSTENIE APLIKÁCIE A PC- re VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK A hardverre vonatkozó követelmények a JasPCP-HU alkalmazás működésére jelenleg a piacon kereskedelmi forgalomban

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi informaţii pentru utilizator Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Frigider cu congelator ENB34233W 2 electrolux OBSAH Electrolux.

Részletesebben

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 02/2007 Revised 05/2015 (3) 9097054000 Česky Magyar Slovensky

Részletesebben

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky VII. Čištění a údržba V případě potřeby štít omyjte vlahým roztokem saponátu nebo mýdlovou vodou a osušte jej měkkým hadříkem. V žádném případě k čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, např.

Részletesebben

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS 118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C76 - CZ - SK - PL - H 10/2007 Obsah Návod k použití... 2 Bezpečnost operátora...2 Obecné informace

Részletesebben

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Závěsné plynové kondenzační kotle Kondenzációs fali gázkazánok Centrale murale cu condensare, pe gaz HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Návod k použití určený pro uživatele a technika Felhasználói és szerelői

Részletesebben

509111-69 CZ/SK DC010

509111-69 CZ/SK DC010 509111-69 CZ/SK DC010 2 3 CZ RADIOPØIJÍMAÈ Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí spoleènosti DEWALT. Roky zkušeností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace vytvoøily ze spoleènosti DEWALT jednoho z nejspolehlivìjších

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EG 11 IMR (8896109) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 AVR (8896116) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 10/2006 Revised 08/2008 (2) 146 3080 000 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 908 4701 010-9084708010

Részletesebben

FlexCare. 900 series. Register your product and get support at www.philips.com/welcome

FlexCare. 900 series. Register your product and get support at www.philips.com/welcome FlexCare 900 series Register your product and get support at www.philips.com/welcome 2 1 ČESKY 4 SLOVENSKY 15 MAGYAR 27 Obsah balení může být odlišný dle zakoupeného modelu. Obsah balenia môže byť odlišný

Részletesebben

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA

CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 23 RO Manual de utilizare 34 ZRA33100WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Popis spotřebiče _ 4 Provoz 5 Při prvním použití _ 5 Denní používání

Részletesebben

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C PŘÍRUČK UŽIVTELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ EREDETI UTSÍTÁSOK NÁVOD N OBSLUHU ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK Z UPORBNIK ORIGINLN NVODIL 9098684000 Edition 2 2010-12 Printed

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3884923

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERB34003W8 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3884923 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ERB34003W8. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu SK Elektromos áramot fejlesztő generátor HU

Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu SK Elektromos áramot fejlesztő generátor HU HERON EG 12 AVR (8896110) Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu Elektromos áramot fejlesztő generátor Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

UX-G60 INSTRUCTIONS MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER

UX-G60 INSTRUCTIONS MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-G60 Sklada se z CA-UXG60 a SP-UXG60 Składa sie z CA-UXG60 i SP-UXG60 A CA-UXG60-bol es az SP-UXG60-bol

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

BEJUBLAD HYLLAD CZ HU

BEJUBLAD HYLLAD CZ HU BEJUBLAD HYLLAD CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 8 Popis spotřebiče 8 Před prvním použitím 9 Denní používání 9 Funkce hodin 11 Použití příslušenství

Részletesebben

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-620

DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-620 DOMÁCÍ PEKÁRNA DOMÁCA PEKÁREŇ WYPIEKACZ DO CHLEBA KENYÉRSÜTŐGÉP APARAT ZA PEKO KRUHA GZ-620 CZ SK PL H SI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NAVODILA ZA UPORABO 1 DŮLEŽITÉ

Részletesebben

SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 04/2014 Revised 02/2016 (2) 9100000444 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087362020-9087365020

Részletesebben