BA 410 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA Edition

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BA 410 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA. 909 5683 000 Edition 3 2008-11."

Átírás

1 BA 410 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA Edition Printed in Italy setting standards

2 Osv d ení o shod Konformitätserklärung Overensstemmelsescerti kat Declaración de conformidad Vastavusserti kaat Déclaration de conformité Yhdenmukaisuustodistus Conformity certi cate Megfelel sségi nyilatkozat Dichiarazione di conformità Atitikties deklaracija Atbilst bas deklar cija Konformitetsserti sering Conformiteitsverklaring Declaração de conformidade Deklaracja zgodno ci Certi cat de conformitate Överensstämmelsecerti kat Certi kát súladu Certi kat o ustreznosti Uyumluluk serti kas / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model / / Modell / Modello / Modelis / Modelis / Modell / Model / Modelo / Model / Model / / Modell / Model / Model / Model : SCRUBBER-DRYER / Typ / Typ / Type / Tipo / Tüüp / Type / Tyyppi / Type / / Típus / Tipo / Tipas / Tips / Type / Type / Tipo / Typ / Tip / / Typ / Typ / Tip / Tip : BA 410 / Výrobní íslo / Seriennummer / Serienummer / Número de serie / Seerianumber / Numéro de série / Sarjanumero / Serial number / / Sorozatszám / Numero di serie / Serijos numeris / S rijas numurs / Serienummer / Serienummer / Número de série / Numer seryjny / Num r de serie / / Serienummer / Výrobné íslo / Serijska številka / Seri Numaras : / Rok výroby / Baujahr / Fabrikationsår / Año de fabricación / Väljalaskeaasta / Année de fabrication / Valmistusvuosi / Year of construction / / Gyártási év / Anno di costruzione / Pagaminimo metai / Izgatavošanas gads / Byggeår / Bauwjaar / Ano de fabrico / Rok produkcji / Anul fabrica iei / / Tillverkningsår / Rok výroby / Leto izdelave / Leto izdelave/ mal y l :,. Níže podepsaný stvrzuje, že výše uvedený model byl vyroben v souladu s následujícími sm rnicemi a normami. Der Unterzeichner bestätigt hiermit dass die oben erwähnten Modelle gemäß den folgenden Richtlinien und Normen hergestellt wurden. Undertegnede attesterer herved, at ovennævnte model er produceret i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder. El abajo rmante certi ca que los modelos arriba mencionados han sido producidos de acuerdo con las siguientes directivas y estandares. Allakirjutanu kinnitab, et ülalnimetatud mudel on valmistatud kooskõlas järgmiste direktiivide ja normidega. The undersigned certify that the above mentioned model is produced in accordance with the following directives and standards.. Alulírottak igazoljuk, hogy a fent említett modellt a következ irányelvek és szabványok alapján hoztuk létre. Il sottoscritto dichiara che i modelli sopra menzionati sono prodotti in accordo con le seguenti direttive e standard. Toliau pateiktu dokumentu patvirtinama, kad min tas modelis yra pagamintas laikantis nurodyt direktyv bei standart. Ar šo tiek apliecin ts, ka augst kmin tais modelis ir izgatavots atbilstoši š d m direkt v m un standartiem. A presente assinatura serve para declarar que os modelos supramencionados são produtos em conformidade com as seguintes directivas e normas. Ni ej podpisany za wiadcza, e wymieniony powy ej model produkowany jest zgodnie z nast puj cymi dyrektywami i normami. Subsemnatul atest c modelul susmen ionat este produs în conformitate cu urm toarele directive i standarde.,. Undertecknad intygar att ovannämnda modell är producerad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder. Dolu podpísaný osved uje, že hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami. Je soussigné certi e que les modèles cidessus sont fabriqués conformément aux directives et normes suivantes. Undertegnede attesterer att ovennevnte modell är produsert i overensstemmelse med fölgende direktiv og standarder. Spodaj podpisani potrjujem, da je zgoraj omenjeni model izdelan v skladu z naslednjimi smernicami in standardi. Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaan. Ondergetekende verzekert dat de bovengenoemde modellen geproduceerd zijn in overeenstemming met de volgende richtlijnen en standaards. A a da mzas olan ki i, yukar da bahsedilen model cihaz n a a da verilen direkti ere ve standartlara uygunlukta imal edildi ini onaylar. EC Machinery Directive 98/37/EC EN ISO , EN ISO , EN 294, EN 349 EN , EN EC EMC Directive 89/336/EEC EN 61000, EN Manufacturer: Nil sk-advance S.p.a. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: Address: Strada Comunale della Braglia, 18, GUARDAMIGLIO (LO) - ITALY Tel: +39 (0) , Fax: +39 (0)

3 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY OBSAH ÚVOD... 2 OBSAH A ÚČEL NÁVODU... 2 CÍLOVÁ SKUPINA... 2 UMÍSTĚNÍ TOHOTO NÁVODU... 2 PROHLÁŠENÍ O SOULADU... 2 IDENTIFIKAČNÍ DATA... 2 JINÉ REFERENČNÍ PŘÍRUČKY... 2 NÁHRADNÍ DÍLY A ÚDRŽBA... 3 ZMĚNY A VYLEPŠENÍ... 3 PROVOZNÍ SCHOPNOSTI... 3 KONVENCE... 3 ROZBALENÍ/DODÁVKA... 3 BEZPEČNOST... 4 SYMBOLY... 4 VŠEOBECNÉ POKYNY... 4 POPIS STROJE... 6 KONSTRUKCE STROJE... 6 OVLÁDACÍ PANEL... 8 PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI... 8 TECHNICKÉ PARAMETRY... 9 SCHÉMA ZAPOJENÍ POUŽITÍ KONTROLA BATERIE/MONTÁŽ V NOVÉM STROJI...11 NASTAVENÍ TYPU BATERIE (MOKRÉ NEBO GELOVÉ) PŘED SPUŠTĚNÍM STROJE SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ STROJE PROVOZ STROJE (DRHNUTÍ/SUŠENÍ) PŘEPRAVA/PARKOVÁNÍ STROJE VYPRÁZDNĚNÍ NÁDRŽE PO POUŽITÍ STROJE DEMONTÁŽ NÁDRŽE NA OBNOVENÍ VODY DLOUHÁ NEČINNOST STROJE PRVNÍ POUŽITÍ ÚDRŽBA TABULKA PLÁNOVANÉ ÚDRŽBY ČIŠTĚNÍ STĚRKY KONTROLA A VÝMĚNA LISTU STĚRKY ČIŠTĚNÍ KARTÁČE ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE A MŘÍŽKY SÁNÍ ČIŠTĚNÍ FILTRU ROZTOKU NASTAVENÍ RYCHLOSTI STROJE NABÍJENÍ BATERIÍ KONTROLA/VÝMĚNA POJISTEK ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ LIKVIDACE BA (3) E 1

4 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE ÚVOD POZNÁMKA Čísla v závorkách označují komponenty uváděné v kapitole týkající se popisu stroje. OBSAH A ÚČEL NÁVODU Účelem tohoto Návodu je poskytnout Operátorovi všechny potřebné informace k řádnému samostatnému a bezpečnému používání stroje. Návod obsahuje informace o technických parametrech, provozu, skladování, údržbě, o náhradních dílech a likvidaci. Před jakoukoli manipulací se strojem si pracovníci obsluhy a kvalifi kovaní technici musí pozorně přečíst tento návod. V případě jakýchkoliv otázek týkajících se instrukcí uvedených v návodu a v případě potřeby dalších informací se laskavě obraťte na Nilfi sk. CÍLOVÁ SKUPINA Tento návod je určen pro kvalifi kované pracovníky obsluhy a techniky určené pro údržbu stroje. Pracovníci Obsluhy nesmí provádět činnosti vyhrazené kvalifi kovaným Technikům. Nilfi sk neodpovídá za škody způsobené nedodržením tohoto zákazu. UMÍSTĚNÍ TOHOTO NÁVODU Návod k Obsluze musí být umístěn poblíž stroje v odpovídající schránce, chráněn před kapalinami a dalšími látkami, které by ho mohly poškodit. PROHLÁŠENÍ O SOULADU Toto Prohlášení o shodě, které se dodává se strojem, je osvědčení stroje o jeho shodě s platnými zákony. POZNÁMKA Společně s dokumentací k zařízení se dodávají dvě kopie původního Prohlášení o souladu. IDENTIFIKAČNÍ DATA Model a výrobní číslo stroje jsou vyznačeny na destičce (1). Rok výroby tohoto stroje je uvedený v Prohlášení o shodě a první dvě číslice výrobního čísla stroje znamenají i rok jeho výroby. Tyto informace jsou užitečné při objednávkách náhradních dílů stroje. Pomocí následující tabulky zapište identifi kační údaje stroje. Model STROJE... Výrobní číslo STROJE... JINÉ REFERENČNÍ PŘÍRUČKY Příručka k používání Elektronické nabíječky baterie, pokud je stroj nabíječkou vybaven, která je nedílnou součástí tohoto návodu Seznam Náhradních Dílů (dodávaný se strojem) Návod k Opravám (který si lze prostudovat v servisních střediscích Nilfi sk Service Centers) (3) E BA 410

5 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY NÁHRADNÍ DÍLY A ÚDRŽBA Veškeré potřebné provozní postupy a postupy při údržbě a opravách musí být provedeny kvalifi kovanými pracovníky nebo servisními středisky Nilfi sk Service Center. Vždy je třeba používat jedině originální náhradní díly a příslušenství. Servis nebo náhradní díly a příslušenství si objednejte v servisních střediscích Nilfi sk; uveďte model a výrobní číslo stroje. ZMĚNY A VYLEPŠENÍ Společnost Nilfi sk průběžně zlepšuje své produkty a vyhrazuje si právo provádět změny a úpravy podle svého uvážení. Není povinna aplikovat tyto výhody na stroje prodané dříve. Jakékoliv úpravy a nebo doplňky podléhají schválení výrobce a musí být provedeny společností Nilfi sk. PROVOZNÍ SCHOPNOSTI Stroj na drhnutí a sušení se používá k čištění (mytí a sušení) hladkých a pevných podlah v soukromém nebo průmyslovém prostředí za dodržování bezpečných podmínek provozu a při ovládání kvalifi kovaným pracovníkem obsluhy. Tyto čističe-sušiče se nesmějí používat na čistění koberců položených na podlaze. KONVENCE Značky v tomto návodu pro polohu dopředu, dozadu, vpředu, vzadu, vlevo nebo vpravo se vztahují na polohu pracovníka Obsluhy, který má ruce položeny na tyči rukojeti (2). ROZBALENÍ/DODÁVKA Při vybalování stroje postupujte opatrně podle pokynů uvedených na obalu. Po doručení zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození obalu a stroje. Jestliže došlo k viditelnému poškození, uschovejte si obaly a předložte je ke kontrole Dopravci, který stroj doručil. Okamžitě se obraťte na Dopravce a sepište reklamační záznam. Zkontrolujte laskavě, zda byly se strojem dodány následující položky: Technická dokumentace: Uživatelská příručka Stroje na drhnutí a sušení Příručka k používání Elektronické nabíječky baterie (pokud je jí stroj vybaven) Seznam Náhradních dílů Stroje na drhnutí a sušení 1 destičkové pojistky 40 A (Pouze stroje dodávané bez baterií) 1 červený konektor se zakončeními BA (3) E 3

6 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE BEZPEČNOST Následující symboly označují potenciálně nebezpečné situace. Tyto informace si vždy pečlivě přečtěte a přijměte všechna potřebná preventivní opatření na ochranu osob i majetku. Při prevenci úrazů je vždy základním předpokladem spolupráce pracovníka obsluhy. Bez dokonalé spolupráce osoby odpovědné za provoz stroje nemůže být účinný žádný program prevence nehod. Většina z nehod, ke kterým může dojít v provozu během práce nebo přemisťování stroje, bývá způsobena selháním pracovníků při dodržování nejjednodušších pravidel základní bezpečnosti. Pečlivá a opatrná obsluha je nejlepší zárukou proti nehodám a je základním předpokladem úspěšného splnění jakéhokoliv programu prevence nehod. SYMBOLY NEBEZPEČÍ! Označuje nebezpečnou situaci, při které je ohrožen život pracovníka Obsluhy. VAROVÁNÍ! Označuje potenciální riziko nehod a úrazů osob. UPOZORNĚNÍ! Označuje upozornění nebo poznámky související s důležitými nebo užitečnými funkcemi. Odstavcům označeným tímto symbolem věnujte pozornost. POZNÁMKA Označuje upozornění související s důležitými nebo užitečnými funkcemi. RADA Udává nezbytnost konzultovat návod pro obsluhu před prováděním jakékoli operace. VŠEOBECNÉ POKYNY Dále jsou uvedena specifi cká varování a upozornění, která informují o potenciálním riziku poškození zdraví osob a poškození strojů. NEBEZPEČÍ! Než přistoupíte k údržbě, opravám, čištění nebo výměně, otočte hlavní spínač na 0 a podle potřeby odpojte baterii. Tento stroj mohou obsluhovat jen správně vyškolené osoby. Děti nebo tělesně postižené osoby nesmí tento stroj obsluhovat. Při použití olověných (MOKRÝCH) baterií chraňte baterie před jiskřícími předměty, plameny a dýmajícími předměty. Během normálního provozu stroj vypouští výbušné plyny. Při práci poblíž elektrických součástí je zakázáno nosit šperky. Se strojem nepracujte v blízkosti jedovatých, nebezpečných, hořlavých a nebo výbušných prášků, kapalin ani par: Tento stroj se nehodí na sběr nebezpečného prachu. Při nabíjení olověných (MOKRÝCH) baterií vzniká vysoce výbušný vodíkový plyn. Během nabíjení baterie je třeba sejmout nádrž na obnovení vody a nabíjení provádět v dobře větraném prostředí a z dosahu otevřeného ohně (3) E BA 410

7 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY VAROVÁNÍ! Před použitím nabíječky baterií se ujistěte, že se kmitočet a napětí vyznačené na štítku s výrobním číslem stroje shoduje s napětím hlavního přívodu elektrické energie. Stroj se nesmí tahat nebo přenášet uchopením kabelu nabíječky baterie nebo používat kabel nabíječky jako držadlo. Dveře nezavírejte, když jimi prochází kabel nabíječky baterie a kabel nabíječky netahejte ani nad ostrými hranami nebo kolem rohů. Stroj nesmí být v chodu pomocí kabelu nabíječky baterie. Kabel nabíječky baterie musí být mimo vyhřívané plochy. Nenabíjejte baterie, pokud je kabel nabíječky baterie nebo zástrčka poškozené. Pokud stroj nefunguje tak, jak by měl, byl poškozen, ponechán venku nebo ve vodě, vraťte jej do servisního střediska. V zájmu snížení nebezpečí vzniku požáru, zásahu elektrický proudem nebo poranění neponechávejte zapojený stroj bez dozoru. Před prováděním servisních činností odpojte stroj ze zásuvky. Při nabíjení baterií nekuřte. Neponechávejte stroj bez dozoru, pokud jste se neujistili, že nemůže dojít k samovolnému pohybu stroje. Stroj vždy za provozu i během odstávky chraňte před přímým slunečním zářením, deštěm a nepříznivými povětrnostními vlivy. Stroj se musí skladovat v uzavřených prostorách a na suchém místě: Tento stroj je nutno používat v suchu, nesmí se používat nebo skladovat venku ve vlhku. Než stroj použijete, zavřete všechny kryty a/nebo dveře. Stroj není určen na hraní. Při použití v blízkosti dětí dbejte zvýšené pozornosti. Stroj používejte pouze v souladu s popisem v tomto Návodu. Nesmí se používat jiné příslušenství než doporučované společností Nilfisk. Přijměte veškerá potřebná preventivní opatření, aby pohybující se části stroje nemohly zachytit vlasy, šperky a volné části oděvů osob. Neponechávejte stroj bez dozoru, pokud jste se neujistili, že nemůže dojít k samovolnému pohybu stroje. Stroj nepoužívejte zejména v prašném prostředí. Při použití tohoto stroje pracujte pozorně tak, abyste nezpůsobili žádnou újmu lidem. Strojem nenarážejte do polic ani lešení či jiných konstrukcí; to platí zejména v případech, kdy hrozí riziko pádu předmětů. Na stroj nepokládejte žádné nádoby obsahující kapaliny. Provozní teplota stroje musí být v rozpětí 0 C až +40 C. Teplota skladování musí být v rozpětí 0 C až +40 C. Relativní vlhkost vzduchu musí být mezi 30 % a 95 %. Stroj nepoužívejte jako dopravní prostředek. Nepoužívejte stroj na svazích se sklonem vyšším, než uvádějí parametry. Pokud se stroj nepohybuje, vypněte kartáč, aby nedošlo k poškození podlahy. V případě požáru použijte k uhašení práškový hasicí přístroj, nikoli vodní. S bezpečnostními prvky stroje a pojistkami svévolně nemanipulujte a přesně dodržujte obvyklé pokyny k údržbě. Zabraňte proniknutí jakýchkoli předmětů do otvorů. Nepoužívejte stroj, pokud jsou otvory zanesené. Otvory vždy udržujte bez prachu, vlasů či jiných cizích materiálů, které by mohly snížit tok vzduchu. Nesnímejte ani neupravujte desky upevněné ke stroji. Tento stroj nelze používat na silnicích ani veřejných komunikacích. Pokud klesne teplota pod bod mrazu, věnujte při přepravě stroji zvýšenou pozornost. Voda v nádrži na obnovení vody nebo v hadicích může zamrznout a stroj tak závažně poškodit. Používejte kartáče a podložky dodané se strojem a kartáče a podložky uvedené v Návodu na Použití. Při použití jiných kartáčů nebo podložek může dojít k omezení bezpečnosti. V případě poruchy stroje si ověřte, že není způsobena nedostatečnou údržbou. Jinak si vyžádejte pomoc oprávněných pracovníků oprávněného servisního střediska. Jestliže je nutné vyměnit některé díly, vyžádejte si od prodejce nebo autorizovaného obchodníka ORIGINÁLNÍ náhradní díly. Chcete-li zajistit správný a bezpečný provoz stroje, měli by plánovanou údržbu (podrobně popsanou v související kapitole tohoto návodu) provádět autorizovaní pracovníci nebo autorizované Servisní Středisko. Před provedením jakýchkoliv údržbových prací nebo oprav si pečlivě přečtěte celý návod. Stroj neomývejte přímým či tlakovým proudem vody ani roztoky látek s korozívními účinky. Stroj musí být správně zlikvidován, protože obsahuje nebezpečné jedovaté materiály (baterie atd.), které podléhají normám, jež vyžadují jejich likvidaci ve specializovaných střediscích (viz kapitola Likvidace). BA (3) E 5

8 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE POPIS STROJE KONSTRUKCE STROJE Štítek s výrobním číslem/technické parametry/osvědčení o shodě Tyč rukojeti Otočné knofl íky pro nastavení sklonu tyče rukojeti Ovládací páčka proudění roztoku Poloha ovládací páčky proudění roztoku - poloha ECO ( ekonomické použití vody pro 70-80minutový funkčně nezávislý interval mytí) Kryt nádrže na obnovení vody Zadní pomocné kolečko pro převoz nebo parkování Středová kola na pevné nápravě Kartáč/kotouč Deska kartáče/kotouče Stěrka Stěrka sestavy ručních kol Přední list stěrky Zadní list stěrky Montážní pružiny listu stěrky Vyprazdňovací hadice pro obnovení vody Držák vyprazdňovací hadice pro obnovení vody Vyprazdňovací ventil roztoku Páčka pro zvednutí a spuštění stěrky 20. Filtr roztoku 21. Kabel nabíječky baterie (volitelně) 22. Hadice vysavače u stěrky 23. Zařízení pro přepravu/parkování 23a. Zařízení pro přepravu/parkování (zapojeno) 23b. Zařízení pro přepravu/parkování (odpojeno) 24. Polohovací kolík zařízení pro přepravu/parkování 25. Skříňka s elektrickými součástmi 26. Nabíječka baterie (volitelně) 27. Výstražné kontrolky nabíječky baterie (volitelně) 28. Diagram zapojení baterie 29. Konektor baterie (jen u strojů se zabudovanou nabíječkou baterií) 30. Podpěra kartáče/držáku kotouče 31. Nádrž na obnovení vody 32. Nádrž na roztok 33. Vyrovnávací otvor a 23b 14 S310228P (3) E BA 410

9 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY KONSTRUKCE STROJE (pokračování) 41. Kryt nádrže na obnovení vody (otevřený) 42. Těsnění krytu nádrže na obnovení vody 43. Podpěra kartáče/držáku kotouče 44. Prostor pro nádrž na obnovení vody 45. Hrdlo plnění nádrže s roztokem 46. Mřížka vysavače s automatickým plovákovým uzávěrem 47. Odvodňovací otvor na obnovení vody 48. Motor systému vysavače 49. Elektromotor kartáče/držáku kotouče 50. Baterie 51. Schémata zapojení baterie 52. Deska kartáče/kotouče 53. Stavěcí šroub rychlosti stroje 54. Kartáč 55. Držák podložky 56. Podložka 57. Šroub 58. Rotační směr zapojení kartáče/kotouče S310235A BA (3) E 7

10 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE OVLÁDACÍ PANEL 61. Ovládací panel 62. Výstražné světlo nabití baterie (zelené) 63. Výstražné světlo poloviční kapacity baterie (žluté) 64. Výstražné světlo vybití baterie (červené) 65. Přepínač kartáče/držák kotouče 66. Spínač odsávací soustavy S310227B PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI Kromě standardních komponent může být stroj vybaven následujícím příslušenstvím/možnostmi podle specifi ckého použití stroje: Kartáče/podložky z různých materiálů Elektronická nabíječka baterie Další informace o možných doplňcích a příslušenství si vyžádejte od autorizovaného prodejce (3) E BA 410

11 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY TECHNICKÉ PARAMETRY Obecné BA 410 Délka stroje 997 mm Šířka stroje se stěrkou 720 mm Šířka stroje bez stěrky 570 mm Minimální/maximální délka stroje s nastavitelnou tyčí rukojeti mm Celková hmotnost stroje 63 kg Minimální poloměr otáčení 750 mm Šířka čištění 430 mm Velikost části pro baterie 350x350x260 mm Průměr středového kola 250 mm Průměr kartáče/kotouče mm Tlak zadního kola na zem 1,0 N/mm 2 Tlak předního kola na zem 1,9 N/mm 2 Tlak kartáče/podložky na podlahu 23 kg Výkony BA 410 Vysávání mmh 2 O Otáčky elektromotoru kartáče/držáku kotouče 135 ot/min Hladina akustického tlaku na pracovišti (ISO 11201, ISO 4871) (LpA) 65 db(a) ± 3dB(A) Hladina akustického tlaku stroje (ISO 3744, ISO 4871) (LwA) 89 db(a) Úroveň vibrací na paže operátora (ISO ) < 2,5 m/s 2 Výkon systému motoru vysavače 300 W Výkon motoru kartáče/podložky 520 W Stoupavost 2% Napětí baterie 24 V Standardní baterie 2 x 12 V, 50/70 Ah (GELOVÉ) Kapacita nádrže roztoku 23 litrů Kapacita nádrže na obnovení vody 21 litrů BA (3) E 9

12 + + ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE SCHÉMA ZAPOJENÍ Klíč CH1 Nabíječka baterie (volitelně) C1 Konektor nabíječky baterie (volitelně) EB1 Elektronická deska (CF BA430) EB2 Indikátor LED elektronické desky (CF BALED) ES1 Přepínač kartáče/držák kotouče ES2 Spínač odsávací soustavy EV1 Vodní solenoidový ventil F1 Pojistka kartáče (40 A) F2 Pojistka systému vysavače (40 A) F3 Pojistka solenoidového ventilu a elektronické desky (5 A) IS1 Záporná izolace M1 Elektromotor kartáče/držáku kotouče M2 Motor systému vysavače SW1 Přepínač kartáče/držák kotouče SW2 Spínač odsávací soustavy Barevné kódy BK Černá BU Modrá BN Hnědá GN Zelená GY Šedá OG Oranžová PK Růžová RD Červená VT Fialová WH Bílá YE Žlutá EB Rev. A SW2 SW1 BK BU BN OG WH PK GY 1 SC 8 SB SV LR LY LG LC KY NO Ch Ch Gel Pb Pb/Gel SWITCH CH EB1 BL W+ W- EV1 CFBA430 CT 1 BT VT S- S+ V- V+ BL 8 F3 BK YE BU BN BK RD OR WH RD IS1 V- F2 F1 BK RD BN BU ES1 YE BU M1 RD RD GY BK ES2 BN M2 RD CH1 - RD - RD S (3) E BA 410

13 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY POUŽITÍ VAROVÁNÍ! Na některých místech stroje jsou umístěny samolepicí štítky oznamující: NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ RADA Při čtení tohoto Návodu musí Operátor věnovat zvláštní pozornost významu symbolů na štítcích. Tyto štítky z žádného důvodu nezakrývejte a v případě poškození je okamžitě vyměňte. KONTROLA BATERIE/MONTÁŽ V NOVÉM STROJI VAROVÁNÍ! Při nesprávné montáži nebo připojení baterií může dojít k vážnému poškození elektrických součástí stroje. Baterie musí namontovat pouze kvalifikovaný odborník. Před montáží zkontrolujte, zda nejsou baterie poškozené. S bateriemi manipulujte opatrně. Namontujte ochranné krytky svorek baterie dodané se strojem. Provoz stroje vyžaduje dvě 12voltové baterie, které musí být připojeny podle schématu (28). Stroj může být dodán jedním z následujících způsobů: GELOVÉ baterie již nainstalované na stroji Stroj zapněte stiskem spínačů kartáče/držáku kotouče a soustavy sání (65 a 66). Rozsvítí-li se zelené výstražné světlo (62), jsou baterie připraveny k použití. Rozsvítí-li se žluté nebo červené (63 nebo 64) výstražné světlo, je nutné baterie nabít (viz příslušný postup v kapitole Údržba). Stroj neobsahuje baterie Zakupte odpovídající baterie [viz odstavec Technické parametry a schéma (28)]. Ohledně výběru a montáže baterie se obraťte na kvalifi kované prodejce baterií. Stroj a nabíječku baterií (je-li zabudovaná) nastavte podle typu používaných baterií (mokré nebo gelové) a podle postupu uvedeného v nasledujícím odstavci. BA (3) E 11

14 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE NASTAVENÍ TYPU BATERIE (MOKRÉ NEBO GELOVÉ) Nastavte elektronickou desku stroje podle typu instalovaných baterií (MOKRÉ nebo GELOVÉ) viz níže: Nastavení stroje 1. Ujistěte se, že je konektor baterie (29), pokud je k dispozici, odpojen. 2. Výstupní nastavení stroje je na GELOVÉ baterie. Pokud toto nastavení odpovídá typu instalovaných baterií, přejděte na krok 6. Jinak proveďte i kroky 3, 4 a Odšroubujte šrouby (A, Obr. 1) a pak vyjměte kryt skříňky s elektrickými součástmi (B). 4. Otočte mikrospínač (C) na polohu MOKRÉ. VAROVÁNÍ! Nepohybujte/nenastavujte sousední spínač (D). D A C 5. Znovu nainstalujte kryt skříně elektrických součástí (B) a utáhněte šrouby (A). B A Obrázek číslo 1 S B Montáž baterie 6. Od stěrky (11) odpojte hadici vysavače (22). 7. Od držáku (17) odpojte vyprazdňovací hadici pro obnovení vody (16). 8. Otevřete kryt (6). 9. Uchopte nádrž na obnovení vody (A, Obr. 2) v oblasti (B) a lehce ji zvedněte. 10. Odpojte hadici vysavače (C) od nádrže a potom vyjměte nádrž (A) s hadicemi (D) a (E). 11. Baterie namontujte do stroje v souladu se schématem (28). 12. Pomocí kroků 6 až 10 provedených v opačném pořadí namontujte nádrž (A, Obr. 2). Nabíjení baterie 13. Nabijte baterie (viz postup v kapitole Údržba). A C D B E Obrázek číslo 2 S A (3) E BA 410

15 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY PŘED SPUŠTĚNÍM STROJE Montáž držáku podložky nebo kartáče POZNÁMKA Podle typu čištěné podlahy použijte buď kartáč (54) nebo držák podložky (55). 1. Zasuňte polohovací kolík (24) a odpojte zařízení pro přepravu/parkování stroje (23b). 2. Zvedněte kartáč/desku držáku (10) zatlačením na rukojeť (2). 3. Kartáč (14) nebo držák kotouče (15) umístěte pod desku. 4. Sklopte desku (10) pomocí rukojeti (2). 5. Podržením tlačítka spínače kartáče/držáku kotouče (65) po dobu několika sekund zasuňte kartáč/držák kotouče. Pokud je postup obtížný, ručně otočte kartáč/držák kotouče doleva (58). Návod na používání kartáče/kotouče (jen návrhy) Běžné čištění Leštení Typy dodávaných kartáčů Midlite Grit 180 Midgrit 240 Prolite Union Mix Beton Terakotová podlaha Keramické dlaždice/lomový kámen Mramor Dlaždice z PVC Gumová dlaždicová podlahovina Gumová dlaždicová podlahovina Mramor Dlaždice z PVC Montáž stěrky 6. Namontujte stěrku (11) a pomocí koleček pro ruční nastavení (12) ji upevněte. Potom ke stěrce připojte hadici vysavače (22). Plnění nádrže na roztok 7. Do nádržky (32) nalejte přes plnicí otvor (45) roztok vhodný pro daný typ vykonávané práce. Nádržku nenaplňujte roztokem úplně doplna, ale ponechejte několik centimetrů od horního okraje. Vždy postupujte podle pokynů týkajících se roztoku na štítku nádoby s chemikálií, kterou jste k vytváření roztoku použili. Teplota roztoku nesmí být vyšší než 40 C. UPOZORNĚNÍ! Používejte pouze méně pěnivé a nehořlavé tekuté čisticí prostředky určené pro použití v automatickém stroji na drhnutí. Nastavení 8. Upravte rukojeť (2) pomocí tlačítek (3) tak, abyste dosáhli pohodlné polohy. BA (3) E 13

16 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ STROJE Spuštění stroje 1. Stroj připravte podle popisu v předchozím odstavci. 2. Snižte páčky (11) spusťte stěrku (19). 3. Přepněte ovládací páčku proudění roztoku (4) do jedné z následujících poloh, podle typu prováděného čištění: Systém ekonomického provozu ECO: pokud přepnete páčku (4) do pozice ECO (5), bude stroj pracovat ve zvláštním programu ekonomické spotřeby vody. Vzhledem k tomu, že je přívod vody naprogramovaný a neměnný, můžete v tomto stavu stroj použít k funkčně nezávislému mytí minut (při průměrné spotřebě vody 0,3 litrů/minuta). Systém proměnlivé spotřeby vody: když otočíte páčku doleva (proměnlivý proud), může se průtoková rychlost zvýšit až na 1 litr/min. V žádném případě nelze během provozu proudění vody do kartáčů zcela přerušit. 4. Držte ruku na rukojeti (2), nastartujte stroj tak, že otočíte spínač kartáče/držáku kotouče a spínač systému sání (65 a 66) na I. POZNÁMKA Rozsvítí-li se zelené výstražné světlo (62), jsou baterie připraveny k použití. Rozsvítí-li se žluté nebo červené (63 nebo 64) výstražné světlo, je nutné baterie nabít (viz příslušný postup v kapitole Údržba). Zastavení stroje 5. Otočte spínač kartáče/držáku kotouče a spínač systému sání (65 a 66) na Zvednutím páčky spusťte stěrku (19). 7. Zasuňte polohovací kolík (24) a zvedněte kartáč/držák kotouče zapojením zařízení pro přepravu/parkování (23a) (3) E BA 410

17 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY PROVOZ STROJE (DRHNUTÍ/SUŠENÍ) Stroj spusťte podle popisu v předchozím odstavci. Držte stroj oběma rukama za tyč rukojeti (2), pohybujte strojem a zahajte drhnutí/sušení podlahy. Podle potřeby nastavte množství roztoku páčkou (4). UPOZORNĚNÍ! Aby nedošlo k poškození podlahy, nepoužívejte kartáče bez roztoku, a když stroj není v provozu, zastavte otáčky kartáče/kotouče spínačem (65). UPOZORNĚNÍ! Před zvednutím kartáče/kotouče jej vypněte stiskem spínače (65). POZNÁMKA Pro správné drhnutí/sušení podlahy u stěny doporučuje společnost Nilfi sk jet podél stěny pravou stranou stroje dle ilustrace na obrázku 3. A B Obrázek číslo 3 P UPOZORNĚNÍ! V případě přetížení motoru kartáče/držáku kotouče způsobeného přítomností cizích těles, která zabrání otáčení, nebo prací na příliš hrubé podlaze či použitím příliš hrubého kartáče zastaví bezpečnostní systém přibližně po minutě při neustálém přetížení otáčení kartáčů. Přetížení bude signalizovat současné blikání tří výstražných světel (62, 63, 64). Pro opětovné spuštění po zastavení kartáčů/držáků podložek vlivem přetížení zastavte stroj otočením spínače pro kartáč/držák podložky a spínačem systému sání (65 a 66) do pozice 0. Zapněte stroj tím, že otočíte spínač kartáče/držáku kotouče a spínač systému sání (65 a 66) na I. Vybíjení baterie během provozu 4. Pokud svítí zelené výstražné světlo (62), umožňují baterie normální provoz stroje. Jakmile zelené výstražné světlo (62) zhasne a postupně se rozsvítí žluté (63) a červené (64) výstražné světlo, je nutné nabít baterii. V tomto stavu bude zbývající funkční nezávislost provozu stroje na minimální hranici. UPOZORNĚNÍ! Pokud jsou baterie vybité, stroj nepoužívejte. Vyhnete se tak poškození baterií a snížení jejich životnosti. Nastavení rychlosti stroje 5. Rychlost stroje se mění podle typu čištěné podlahy a volby použití kartáče nebo podložky. V případě potřeby lze upravit rychlost stroje pomocí příslušného postupu v kapitole Údržba. BA (3) E 15

18 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE PŘEPRAVA/PARKOVÁNÍ STROJE Při přepravě/parkování stroje postupujte takto. 1. Otočte spínač kartáče/držáku kotouče a spínač systému sání (65 a 66) na Zvednutím páčky spusťte stěrku (19). 3. Uchopte tyč rukojeti (2) a lehce ji spusťte, dokud se zadní kolo (7) nedotkne podlahy (Obr. 4). Stroj udržujte v této poloze a zajeďte s ním do oblasti k přepravě/parkování. 4. Pokud chcete, aby po dokončení práce kartáč/podložka nezanechávala na podlaze mokré stopy, sejměte pomocí zařízení pro uvolnění kartáč/podložku z desky (postup naleznete v odstavci Po použití stroje) a potom ji umístěte na podstavec (43). VYPRÁZDNĚNÍ NÁDRŽE Obrázek číslo 4 S310229A Automatický systém uzavření plováku (46) zastaví po úplném naplnění nádrže na obnovení vody (31) systém vysavače. Vypnutí systému vysavače vyvolané naplněním nádrže na obnovení vody signalizuje zvýšení hluku vycházejícího z motoru systmu sání, podlaha navíc není usušená. UPOZORNĚNÍ! Pokud se odsávací systém nečekaně vypne (například když se aktivuje plovák z důvodu prudkého pohybu stroje), provoz lze obnovit: vypnutím odsávacího systému tak, že stlačíte spínač (66), potom otevřete kryt (6) a zkontrolujete, zda se plovák uvnitř mřížky (46) nedotýká hladiny vody. Potom kryt znovu zavřete (6) a odsávací systém zapněte stiskem spínača (66). Po naplnění nádrž na obnovení vody (31) vyprázdněte následujícím způsobem. Vyprázdnění nádrže na obnovení vody 1. Stroj vypněte stiskem spínačů kartáče/držáku kotouče a soustavy sání (65 a 66). 2. Zvednutím páčky spusťte stěrku (19). 3. Zatlačením přesuňte stroj do stanoveného místa likvidace. 4. Zasuňte polohovací kolík (24) a zvedněte kartáč/držák kotouče zapojením zařízení pro přepravu/parkování (23a). 5. Pomocí výpustné hadice (16) vyprázdněte nádrž na obnovení vody. Po skončení práce vypláchněte nádrž čistou vodou. Vyprázdnění nádrže na roztok 6. Proveďte kroky 1 až Vyprázdněte nádržku na roztok pomocí odčerpávacího ventilu (18). Po skončení práce vypláchněte nádrž čistou vodou (3) E BA 410

19 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY PO POUŽITÍ STROJE Po skončení práce - před opuštěním stroje: 1. Následujícím způsobem vyjměte kartáč/držák podložky: Zvedněte kartáč/podložku, otočte tlačítko kartáče/podložky (65) do polohy to I a po několika sekundách stiskněte tlačítko zpět do polohy 0, čímž uvolníte kartáč/držák podložky. 2. Vyprázdněte nádrže (31 a 32) podle popisu v předchozím odstavci. 3. Proveďte každodenní údržbové práce (viz kapitola Údržba). 4. Stroj skladujte na čistém a suchém místě, se zvednutými nebo odmontovanými držáky kartáčů/kotoučů a stěrkou. DEMONTÁŽ NÁDRŽE NA OBNOVENÍ VODY Při kontrole nebo nabíjení olověných (MOKRÝCH) baterií či jiných krocích bude pravděpodobně potřeba demontovat nádrž na obnovení vody (31). Postupujte následujícím způsobem. 1. Vyprázdněte nádrž na obnovení vody (31) podle popisu v příslušném odstavci. 2. Strojem přejeďte na rovnou zem. 3. Ujistěte se, že spínače (65 a 66) jsou v poloze Od stěrky (11) odpojte hadici vysavače (22). 5. Od držáku (17) odpojte vyprazdňovací hadici pro obnovení vody (16). 6. Otevřete kryt (6). 7. Uchopte nádrž na obnovení vody (A, Obr. 5) v oblasti (B) a lehce ji zvedněte. 8. Odpojte hadici vysavače (C) od nádrže a potom vyjměte nádrž (A) s hadicemi (D) a (E). B A C E D DLOUHÁ NEČINNOST STROJE Obrázek číslo 5 S310233A Pokud stroj nebude v provozu po dobu více než 30 dní, postupujte následovně: 1. Proveďte kroky popsané v odstavci Po použití stroje. 2. Vyjměte nádrž na obnovu vody (31) dle popisu v předchozím odstavci a pak odpojte záporná zakončení baterie (50). 3. Otevřete nádrž vody pro obnovení (31). 4. Stroj uložte na čisté a suché místo. PRVNÍ POUŽITÍ Po prvním použití (prvních 8 hodinách) je nutné zkontrolovat dostatečné utažení upevněných a připojených částí stroje. Zkontrolujte celistvost a případný únik kapalin u viditelných částí. BA (3) E 17

20 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE ÚDRŽBA Životnost stroje a jeho maximální provozní bezpečnost jsou zaručeny jedině při správné a pravidelné údržbě. Popis plánované údržby naleznete v následující tabulce. Zobrazené intervaly údržby se mohou měnit v závislosti na pracovních podmínkách a musí je defi novat osoba odpovědná za údržbu. VAROVÁNÍ! Při provádění údržby musí být stroj vypnutý a musí být odpojeny baterie i kabel nabíječky baterie. Dále si pečlivě přečtěte instrukce v kapitole Bezpečnost. Veškerou plánovanou i mimořádnou údržbu musí provádět zkušení kvalifi kovaní pracovníci nebo autorizované Servisní Středisko. Tento návod popisuje pouze jednodušší a nejběžnější postupy údržby. POZNÁMKA Další postupy údržby obsažené v tabulce plánované údržby naleznete v Návodu k Opravám, který je k dispozici ve všech Servisních Střediscích. TABULKA PLÁNOVANÉ ÚDRŽBY Postup Denně, po použití stroje Jednou za týden Jednou za 6 měsíců Jednou za rok Čištění stěrky Čištění kartáče Čištění nádrže a mřížky sání Kontrola a výměna listu stěrky Čištění fi ltru roztoku Nabíjení baterie Kontrola hladiny elektrolytu MOKRÉ baterie Kontrola dotažení šroubů a matic (1) Kontrola a výměna karbonového kartáče motoru kartáče (2) Kontrola a výměna karbonového kartáče motoru systému sání (2) (1) (2) A po prvních 8 hodinách práce. Tato údržbová operace musí být provedena autorizovaným servisním střediskem Nilfi sk (3) E BA 410

21 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY ČIŠTĚNÍ STĚRKY POZNÁMKA Chcete-li dosáhnout kvalitního sušení, musí být stěrka čistá a její listy musí být v dobrém stavu VAROVÁNÍ! Při čištění stěrky doporučujeme používat ochranné rukavice, protože na stěrce může být zachycen odpad s ostrými hranami. Strojem přejeďte na rovnou zem. Ujistěte se, že spínače (65 a 66) jsou v poloze 0. Pomocí páčky sklopte stěrku (19). Od stěrky odpojte hadici vysavače (22). Uvolněte ruční kolečka (12) a sejměte stěrku (11). Umyjte a vyčistěte stěrku. Zejména vyčistěte její díly (A, Obr. 6) a otvor (B) a zbavte je nečistot a drobného odpadu. Zkontrolujte, zda je přední list (C) a zadní list (D) celistvý, není pořezaný nebo potrhaný. Podle potřeby listy vyměňte (viz postup v následujícím odstavci). Montáž provádějte podle kroků pro demontáž, ale v opačném pořadí. KONTROLA A VÝMĚNA LISTU STĚRKY Vyčistěte stěrku podle popisu v předchozím odstavci. Zkontrolujte, zda přední okraj stěrky (E, Obr. 6) a zadní okraj (I) přiléhají ve stejné úrovni po celé své délce; podle potřeby jejich výšku upravte podle následujícího postupu: Demontujte montážní pružiny (F), pak upravte přední list (C) a zadní list (D). Nainstalujte montážní pružiny na přední a zadní listy. Zkontrolujte stav předního (C) a zadního listu (D), sledujte trhliny a zářezy; podle potřeby je vyměňte dle níže uvedeného postupu. Zkontrolujte také, zda není zadní list v předním rohu (H) opotřebený. Pokud ano, otočte list tak, abyste vyměnili opotřebený roh listu za neopotřebený (I), jestliže není také porušený. Pokud jsou ostatní hrany také opotřebované, vyměňte list podle následujícího postupu: Demontujte montážní pružiny (F), pak vyměňte (nebo převraťte) zadní list (D). Nainstalujte montážní pružiny na přední a zadní listy. Znovu namontujte stěrku (11) a zašroubujte ruční kolečka (12). Ke stěrce (11) připojte hadici vysavače (22). D C A B F A E H I G F Obrázek číslo 6 S310230A BA (3) E 19

22 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE ČIŠTĚNÍ KARTÁČE POZNÁMKA Při čištění kartáčů doporučujeme používat ochranné rukavice, protože na stěrce může být zachycen odpad s ostrými hranami. Podle popisu v kapitole Použití sejměte kartáč. Vyčistěte kartáč vodou a čistidlem. Zkontrolujte, zda nejsou štětiny kartáče porušené nebo opotřebené. V případě potřeby kartáč vyměňte. ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE A MŘÍŽKY SÁNÍ Zatlačením přesuňte stroj do stanoveného místa likvidace. Ujistěte se, že spínače (65 a 66) jsou v poloze 0. Otevřete kryt (6), pak vyčistěte a umyjte kryt, nádrže (31 a 32) a mřížku sání (46) čistou vodou. Pomocí hadice (16) a ventilu (18) vypustíte z nádrží vodu. V případě potřeby uvolněte západky (B, Obr. 7) a sejměte clonu (A). Omyjte plovák (C), vyčistěte všechny komponenty a potom je znovu namontujte. Zkontrolujte těsnění krytu nádrže na obnovení vody (D), je-li neporušeno. POZNÁMKA Těsnění (D) vytváří v nádrži vakuum sloužící k vysávání vody pro opětovné použití. V případě potřeby můžete těsnění (D) po jeho vyjmutí z pouzdra (E) vyměnit. Při montáži nového těsnění namontujte příslušný spoj (F) do středu zadní části, jak je znázorněno na obrázku. 6. Zkontrolujte celistvost nosné části povrchu (D) těsnění (G) a stav těsnění. 7. Zkontrolujte průchodnost kompenzačního otvoru (33). POZNÁMKA Tento otvor (33) přispívá k tvorbě vakua v nádrži, protože umožňuje vyrovnání množství vzduchu ve vnitřním prostoru krytu. 8. Zavřete kryt nádrže na obnovení vody (6). D A B F G C E B Obrázek číslo 7 S310231B (3) E BA 410

23 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY ČIŠTĚNÍ FILTRU ROZTOKU Vyprázdněte nádrž na roztok (32) podle popisu v příslušném odstavci. Strojem přejeďte na rovnou zem. Ujistěte se, že spínače (65 a 66) jsou v poloze 0. Sejměte průhledný kryt (A, Obr. 8) a sítko fi ltru (B). Vyčistěte je a znovu nasaďte na podstavec (C). POZNÁMKA Sítko fi ltru (B) správně namontujte do pouzdra (D) podstavce (C). C D B B A NASTAVENÍ RYCHLOSTI STROJE Obrázek číslo 8 S310232A POZNÁMKA Rychlost stroje se mění podle typu čištěné podlahy a volby použití kartáče nebo podložky. Podle potřeby proveďte následující postup Demontujte nádrž na obnovení vody podle pokynů v kapitole Použití. Upravte rychlost stroje pomocí šroubu (53) viz níže: Otáčením proti směru hodinových ručiček uvolněte šroub (57) na pravé straně stroje. Otáčením stavitelného šroubu (53) proti směru hodinových ručiček zvýšíte rychlost stroje. Otáčením stavitelného šroubu (53) ve směru hodinových ručiček snížíte rychlost stroje. Po nastavení tlačítka šroub (57) utáhněte. Namontujte nádrž na obnovení vody podle pokynů v kapitole Použití. Pokud je stroj připraven k provozu, proveďte praktické zkoušky stroje a v případě potřeby dalšího nastavení opakujte kroky 1 až 4. BA (3) E 21

24 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE NABÍJENÍ BATERIÍ POZNÁMKA Baterie nabijte, jakmile se rozsvítí žluté nebo červené výstražné světlo (63 nebo 64), nebo na konci každého pracovního cyklu. Pravidelným dobíjením prodloužíte životnost baterií. UPOZORNĚNÍ! Pokud jsou baterie vybité, nabijte je znovu co nejdříve, protože jinak zkrátíte jejich životnost. Nabití baterií zkontrolujte alespoň jednou týdně. VAROVÁNÍ! Při nabíjení olověných (MOKRÝCH) baterií vzniká vysoce výbušný vodíkový plyn. Baterie nabíjejte v dobře větraném prostředí a z dosahu otevřeného ohně. Při nabíjení baterií nekuřte. Neprovádějte zpětnou montáž nádrže na obnovení vody, dokud není dokončen cyklus nabíjení baterie VAROVÁNÍ! Při nabíjení MOKRÝCH baterií pracujte velmi opatrně, může dojít k úniku kapaliny baterie. Kapalina v baterii má leptavé účinky. Dojde-li ke kontaktu s kůží nebo očima, vypláchněte zasažené části důkladně vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Strojem přejeďte na rovnou zem. Pouze VLHKÉ baterie: Demontujte nádrž na obnovení vody podle pokynů v kapitole Použití. Zkontrolujte hladinu elektrolytu v bateriích. V případě potřeby je doplňte prostřednictvím krytek. Při dalším nabíjení ponechejte všechny krytky baterie otevřené. V případě potřeby očistěte horní stranu baterií. Baterie nabíjejte dle popisu níže. Připojte elektrický konektor nabíječky baterií (21) do hlavního přívodu elektrické energie (napětí a kmitočet přívodu elektrické energie musí být kompatibilní s hodnotami uvedenými v příslušném návodu). POZNÁMKA Po připojení nabíječky baterií do elektřiny bude činnost všech funkcí stroje automaticky přerušena. Při nabíjení baterií pomocí nabíječky bliká zelené výstražné světlo (27). Jakmile zelené výstražné světlo (27) zůstane svítit, je cyklus nabíjení baterie u konce. Po dokončení nabíjení baterie odpojte kabel nabíječky (21) od přívodu elektřiny a omotejte jej kolem příslušného pouzdra na stroji. Pouze VLHKÉ baterie: Namontujte nádrž na obnovení vody podle pokynů v kapitole Použití. Zkontrolujte hladinu elektrolytu v bateriích. V případě potřeby je doplňte prostřednictvím krytek. Zavřete všechny krytky. V případě potřeby očistěte horní stranu baterií. Stroj je nyní připraven k použití. POZNÁMKA Další informace o provozu nabíječky baterií (26) naleznete v příslušném návodu (3) E BA 410

25 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY KONTROLA/VÝMĚNA POJISTEK Pouze pro stroj bez nabíječky baterie 1. Odpojte konektor baterie (29). Pouze pro stroj s nabíječkou baterie 2. Demontujte nádrž na obnovení vody podle pokynů v kapitole Použití. Pouze pro stroj s nabíječkou baterie 3. Odpojte záporné zakončení baterie (50). 4. Odšroubujte šrouby (A, Obr. 10) a pak opatrně vyjměte kryt skříňky s elektrickými součástmi (B). 5. Zkontrolujte nebo vyměňte následující pojistky: Kartáč (40 A) (C) Systém vysávání (40 A) (D) Solenoidový ventil a elektronická deska (5 A) (E) 6. Montáž součástí provádějte podle kroků pro demontáž, ale v opačném pořadí. A B E D C A Obrázek číslo 9 S310234A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Porucha Možná příčina Řešení Elektromotory se nezapnou; Zakončení baterie (50) jsou odpojena. Zapojte nerozsvítilo se žádné výstražné světlo. Akumulátory (50) jsou zcela vybité. Nabijte Motor kartáče je přetížený. Použijte odlišný druh kartáče Kontrolky (62, 63, 64) blikají současně. Cizí předměty (zamotané nitě, atd.) brání otáčení Vyčistěte náboje kartáče. kartáčů. Motor systému vysávání se nezapne. Pojistka je vadná. Vyměňte Nádrž na vratnou vodu (31) je plná. Prázdná Odsávací mřížka (46) je zanesená nebo plovák se zavírá. Očistěte mřížku nebo zkontrolujte plovák Vysávací hadice (22) je odpojena od stěrky (11) Zapojte nebo je poškozena. Vysávání špinavé vody je nedostatečné. Stěrka (11) je znečištěná nebo pásy stěrky (13-14) Vyčistěte stěrku nebo vyměňte listy. jsou opotřebované nebo poškozené. Kryt nádrže na obnovení vody (6) není správně uzavřen, nebo je poškozeno těsnění (42). Zkontrolujte a/nebo vyčistěte dosedací plochu nebo vyměňte těsnění. Nádrž na obnovení vody (31) je špinavá (zanesený odčerpávací otvor). Vyčistěte Průtok roztoku je nedostatečný. Filtr roztoku (20) je znečištěný. Vyčistěte Stěrka zanechává na podlaze stopy. Pod pásy stěrky jsou drobné úlomky (13-14). Pásy stěrky (13-14) jsou opotřebované, zanesené nebo roztrhnuté. Odstraňte úlomky. Vyměňte pásy. Podrobnější informace si lze vyhledat v Příručce k Opravám, která je k dispozici ve všech Servisních Střediscích společnosti Nilfi sk. BA (3) E 23

26 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE LIKVIDACE Stroj nechte zlikvidovat specializovanou fi rmou. Před zlikvidováním stroje vyjměte a oddělte následující materiály (je třeba je zlikvidovat náležitě v souladu s platnými zákony): Baterie Kartáče Plastické hadice a součástky Elektrické a elektronické součástky (*) (*) Kontaktujte nejbližší servisní středisko společnosti Nilfi sk, obzvlášť, když se vyřazují elektrické a elektronické komponenty (3) E BA 410

27 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 A KÉZIKÖNYV CÉLJA ÉS TARTALMA... 2 CÉLCSOPORT... 2 A KÉZIKÖNYV TÁROLÁSA... 2 KONFORMITÁSI NYILATKOZAT... 2 AZONOSÍTÓ ADATOK... 2 TOVÁBBI HIVATKOZÁSI KÉZIKÖNYVEK... 2 PÓTALKATRÉSZEK ÉS KARBANTARTÁS... 3 MÓDOSÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK... 3 MŰKÖDÉSI KAPACITÁS... 3 EGYEZMÉNYEK... 3 KICSOMAGOLÁS/SZÁLLÍTÁS... 3 BIZTONSÁG... 4 SZIMBÓLUMOK... 4 ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK... 4 KÉSZÜLÉK LEÍRÁS... 6 A GÉP FELÉPÍTÉSE... 6 VEZÉRLŐPULT... 8 KIEGÉSZÍTŐK/OPCIÓK... 8 MŰSZAKI ADATOK... 9 KAPCSOLÁSI RAJZ HASZNÁLAT AKKUMULÁTOR ELLENŐRZÉSE/BEÁLLÍTÁSA ÚJ KÉSZÜLÉKEN...11 AKKUMULÁTOR TIPUS BEÁLLÍTÁSA (WET, VAGY GEL) BEINDÍTÁS ELŐTT GÉP INDÍTÁS ÉS LEÁLLÍTÁS GÉP KEZELÉSE (SÚROLÁS/SZÁRÍTÁS) GÉPSZÁLLÍTÁS/PARKOLÁS TARTÁLY KIŰRÍTÉSE A GÉP HASZNÁLATA UTÁN VISSZANYERŐTARTÁLY ELTÁVOLÍTÁSA HOSSZÚ ÜZEMSZÜNET ELSŐ HASZNÁLATI IDŐSZAK KARBANTARTÁS TERVEZETT KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT LEHÚZÓEGYSÉG TISZTÍTÁSA LEHÚZÓEGYSÉG PENGÉJÉNEK ELLENŐRZÉSE ÉS CSERÉJE KEFE TISZTÍTÁSA TARTÁLY ÉS ELSZÍVÓ RÁCS TISZTÍTÁSA OLDATSZŰRŐ TISZTÍTÁSA GÉPSEBESSÉG BEÁLLÍTÁS AKKUMULÁTORTÖLTÉS BIZTOSÍTÓ ELLENŐRZÉSE/CSERÉJE HIBAELHÁRÍTÁS LESELEJTEZÉS BA (3) E 1

28 MAGYAR FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ BEVEZETÉS MEGJEGYZÉS A zárójelben levő számok a gép leírása fejezetben található alkatrészeket jelöli. A KÉZIKÖNYV CÉLJA ÉS TARTALMA A kézikönyv célja, hogy ellássa a Felhasználót a készülék autonóm és biztonságos módon történő működtetéséhez szükséges minden fontos információval. Ez tartalmazza a technikai adatokkal, a biztonsággal, a működtetéssel, a gép tárolásával, karbantartásával, a cserealkatrészekkel és a hulladékkezeléssel kapcsolatos információkat. Mielőtt a gépet működésbe helyeznék, a kezelők és a szakképzett technikusok alaposan olvassák el a kézikönyvet. További információért, valamint az utasítások értelmezésénél felmerülő kétségek estetén lépjen kapcsolatba a Nilfi sk-al. CÉLCSOPORT Ez a Kézikönyv a szakképzett kezelők és a gép karbantartásával foglalkozó szerelők részére készült. A kezelők ne hajtsanak végre szakképzett technikusok számára fenntartott műveleteket. Ezen tiltás fi gyelmen kívül hagyásából származó károkért a Nilfi sk nem vállal felelősséget. A KÉZIKÖNYV TÁROLÁSA A Felhasználói Kézikönyvet tartsa a gép közelében egy erre alkalmas tokban, folyadékoktól, és más egyéb rongáló anyagoktól védve. KONFORMITÁSI NYILATKOZAT A konformitás nyilatkozat igazolja, hogy a gép megfelel az érvényben levő szabályoknak. MEGJEGYZÉS A gép dokumentációja tartalmazza az eredeti konformitási nyilatkozat két másolatát is. AZONOSÍTÓ ADATOK A gép modellszáma és sorozatszáma a (1) címkén található. A gyártási évet a konformitási nyilatkozat tartalmazza, valamint a szériaszám első két számjegye is jelzi. Ez hasznos információ, ha cserealkatrészekre van szüksége a géphez. Az alábbi táblázatot használja a gép azonosító adatainak leírásához. GÉP modellje... GÉP sorozatszáma... TOVÁBBI HIVATKOZÁSI KÉZIKÖNYVEK Elektronikus Akkumulátortöltő Kézikönyv (ha fel van szerelve) ennek a kézikönyvnek a szerves részét képezi Cserealkatrész Lista (készülékkel együtt szállítva) A Nilfi sk Szervizközponttól felvilágosítást kérhet a gépkönyvvel kapcsolatban (3) E BA 410

29 FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ MAGYAR PÓTALKATRÉSZEK ÉS KARBANTARTÁS A szükséges kezelési, karbantartási és javítási műveleteket kizárólag szakképzett ember, vagy a Nilfi sk Service Centers hajthatja végre. Csak eredeti pótalkatrészeket és kiegészítőket használjon. Hívja a Nilfi sk-ot a javítással ill. pótalkatrészek és kiegészítók rendelésével kapcsolatban, melyhez adja meg a gép modelljét és sorozatszámát. MÓDOSÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK A Nilfi sk folyamatosan tökéletesíti termékeit, és fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint változtatásokat és javításokat hajtson végre anélkül, hogy köteles lenne ezeket a fejlesztéseket a korábban eladott gépeken alkalmazni. Bármely változtatást és/vagy kiegészítő egység hozzáadását jóvá kell hagyatni a Nifl isk, és velük kell végrehajtatni. MŰKÖDÉSI KAPACITÁS A súroló-tisztító puha és kemény padló takarításához (súrolás és szárítás) használható, polgári vagy ipari környezetben, biztonságos működési feltételek között, szakképzett Kezelő által. A súroló-szárító nem használható szőnyegpadló vagy szőnyeg takarításához. EGYEZMÉNYEK Az előre, hátra, elől, hátul, bal vagy jobb irányok a kezeit a kormányon tartó kezelő szemszögéből értendők (2 ábra). KICSOMAGOLÁS/SZÁLLÍTÁS A készülék kicsomagolásához kövesse a csomagoláson található utasításokat. A készülék szállítása után ellenőrizze a csomagolás és a készülék sértetlenségét. Ha a sérülés nyilvánvaló, tartsa meg a csomagolást és ellenőriztesse le a szállítóval. Azonnal értesítse a szállítót és töltse ki a kárigénylést. Ellenőrizze, hogy a géppel szállították a következő elemeket: Technikai dokumentáció: Súroló-szárító Felhasználói kézikönyv Elektronikus akkumulátortöltő kézikönyv (ha fel van szerelve) Súroló-szárító alkatrészlista 1 40 A számú lamelláris biztosíték (Kizárólag az akkumulátor nélkül szállított gépekhez) 1. számú piros konnektor terminállal BA (3) E 3

30 MAGYAR FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁG A következő szimbólumok jelzik a potenciálisan veszélyes helyzeteket. Mindig gondosan olvassa el ezt az információt, és tegye meg a szükséges óvintézkedéseket az emberek és a tárgyi eszközök védelmének érdekében. A balesetek megelőzése érdekében fontos a gép kezelőjének közreműködése. Egy balesetmegelőző program sem hatásos, a gép működtetéséért felelős személy teljes körű közreműködése nélkül. A legtöbb, munka közben, gyárban esetlegesen bekövetkező baleset a legegyszerűbb elővigyázatossági szabályok be nem tartásából fakad. A gondos és elővigyázatos Kezelő a legjobb garancia a balesetek ellen, és elengedhetetlen bármely balesetmegelőző program sikeres teljesítése érdekében. SZIMBÓLUMOK VESZÉLY! Jelzi a Kezelőre veszélyes - életveszélyes - helyzetet. VIGYÁZAT! Jelzi a személyi sérülés potenciális kockázatát. FIGYELEM! Fontos vagy hasznos funkciókhoz kapcsolódó figyelmeztetést vagy észrevételt mutat. Az ilyen jelzéssel megjelölt bekezdéseket különös figyelemmel olvassa. MEGJEGYZÉS Fontos vagy hasznos funkciókhoz kapcsolódó megjegyzést mutat. TANÁCSADÁS Annak szükségességét jelöli, hogy a művelet végrehajtása előtt a felhasználói kézikönyvet át kell tekinteni. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK A személyeket és gépet potenciálisan fenyegető veszélyre az alábbi fi gyelmeztetések hívják fel a fi gyelmet. VESZÉLY! Mielőtt bármiféle karbantartási, javítási, tisztítási vagy csereműveletet végrehajtana, állítsa a főkapcsolót 0 állásba, és szükség esetén kösse le az akkumulátort. A gépet csak szakképzett gépkezelőnek szabad használnia. Gyermekek vagy cselekvőképtelen személyek nem használhatják a gépet. Ha ólomlemezes akkumulátort (WET) használ, óvja szikráktól, lángoktól és füstölő anyagoktól. A rendeltetésszerű használat közben robbanékony gázok keletkeznek. Ne viseljen ékszereket, ha elektromos alkatrészek közelében dolgozik. Ne működtesse a gépet veszélyes, gyúlékony és/vagy robbanóanyagok, folyadékok vagy pára közelében: Ez a gép nem alkalmas veszélyes porok felszívására. Ha ólomlemezes akkumulátort (WET) használ, a töltési folyamat erősen robbanékony hidrogéngázt hoz létre. Az akkumulátor töltésekor vegye ki a vízpótló tankot, valamint a töltést nyílt lángtól távol lévő, jól szellőzött helyen végezze (3) E BA 410

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 02/12 (2) 9099346000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234

Részletesebben

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

Részletesebben

SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 04/2014 Revised 02/2016 (2) 9100000444 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087362020-9087365020

Részletesebben

SCRUBTEC 343B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY ČESKY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK MAGYAR NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SCRUBTEC 343B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY ČESKY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK MAGYAR NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 343B ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA

Részletesebben

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 03/2013 (1) 9099872000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC

Részletesebben

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 02/2007 Revised 05/2015 (3) 9097054000 Česky Magyar Slovensky

Részletesebben

FLOORTEC 350. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE ORIGINALANLEITUNG ČESKY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ INSTRUCTIONS D ORIGINE MAGYAR

FLOORTEC 350. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE ORIGINALANLEITUNG ČESKY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ INSTRUCTIONS D ORIGINE MAGYAR www.nilfisk-alto.com FLOORTE 350 ČESKY MGYR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČK UŽIVTELE ORIGINLNLEITUNG FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ INSTRUTIONS D ORIGINE NÁVOD N OSLUHU ÚDRŽU ORIGINL INSTRUTION PRIROČNIK Z UPORNIK ORIGINELE

Részletesebben

SC350 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SC350 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SC350 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Részletesebben

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C PŘÍRUČK UŽIVTELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ EREDETI UTSÍTÁSOK NÁVOD N OBSLUHU ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK Z UPORBNIK ORIGINLN NVODIL 9098684000 Edition 2 2010-12 Printed

Részletesebben

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 1464020000 Edition 1 2009-04 Printed

Részletesebben

SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 10/2006 Revised 08/2008 (2) 146 3080 000 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 908 4701 010-9084708010

Részletesebben

SC351 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SC351 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 03/2013 (1) 9099864000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA

Részletesebben

SR 1450 B-D PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1450 B-D PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1450 B-D PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33014811 Edition 3 2010-03 Printed

Részletesebben

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Részletesebben

www.nilfi sk-alto.com SCRUBTEC 233 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 9097883000(1)2008-06 E

www.nilfi sk-alto.com SCRUBTEC 233 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 9097883000(1)2008-06 E www.nilfi sk-alto.com SCRUBTEC 233 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 9097883000(1)2008-06 E Модел / Model / Modell

Részletesebben

SCRUBTEC USER MANUAL 07/2012 (1) Model: PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC USER MANUAL 07/2012 (1) Model: PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 07/2012 (1) 9099644000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087317020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC

Részletesebben

SCRUBTEC Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SCRUBTEC Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SCRUBTEC 343.2 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 07/2012 (1) 9099644000 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087317020 Сертификат за

Részletesebben

BA BA 451D BA BA 531D

BA BA 451D BA BA 531D BA 451 - BA 451D BA 531 - BA 531D PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 909 6748

Részletesebben

SC400 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SC400 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SC400 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 07/2012 - Revised 08/2013 (2) 9099612000 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087313020 Сертификат

Részletesebben

SCRUBTEC Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SCRUBTEC Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SCRUBTEC 343.2 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 07/2012 (1) 9099636000 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087315020-9087319020 Сертификат

Részletesebben

BA 451 / 451D / 531 / 531D Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

BA 451 / 451D / 531 / 531D Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo BA 451 / 451D / 531 / 531D Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 06/2006 - Revised 03/2010 (4) 909 6748 000 Česky Magyar Slovensky Slovenščina

Részletesebben

BA BA 551D BA 551CD - BA 611D

BA BA 551D BA 551CD - BA 611D BA 551 - BA 551D BA 551CD - BA 611D PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 909 6752

Részletesebben

FLOORTEC R 670 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY ČESKY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK MAGYAR NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

FLOORTEC R 670 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY ČESKY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK MAGYAR NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY FLOORTEC R 670 B ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

SCRUBTEC R R 366 R R 371 C

SCRUBTEC R R 366 R R 371 C www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC R 361 - R 366 R 371 - R 371 C ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 9097421000(1)2008-01

Részletesebben

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 9097058000(1)2007-02 E /

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

SCRUBTEC R 253 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SCRUBTEC R 253 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SCRUBTEC R 253 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 01/2015 Revised 02/2016 (3) 9100000391 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087362020-9087365020

Részletesebben

FLOORTEC R 680 B. www.nilfi sk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

FLOORTEC R 680 B. www.nilfi sk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA www.nilfi sk-alto.com FLOORTEC R 680 B ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 1463516000(1)2008-05 E Модел / Model /

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25 EN PL Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 5 SK CS UK RO Akumulátorové prerezávacie Akumulátorové zahradnické acumulator NÁVOD

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

SWEEPER SR 1300H B P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 146 1062 000(3)2007-02 E

SWEEPER SR 1300H B P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 146 1062 000(3)2007-02 E SWEEPER SR 1300H B ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 146 1062 000(3)2007-02 E / Model / Modell / Model / Modelo /

Részletesebben

Sporák Tűzhely Sporák

Sporák Tűzhely Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 28 Sporák Tűzhely Sporák ZCE560N Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 6 Varná deska Denní používání

Részletesebben

SC2000 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SC2000 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SC2000 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 01/2015 (1) 9100000383 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087360020-9087364020 Сертификат

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

SWEEPER SW 700S P PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 146 0676 000(5)2007-06 E

SWEEPER SW 700S P PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 146 0676 000(5)2007-06 E SWEEPER SW 700S P ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 146 0676 000(5)2007-06 E Модел / Model / Modell / Model / Modelo

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

SWEEPER SW 700S B PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA (4) E

SWEEPER SW 700S B PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA (4) E SWEEPER SW 700S B ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 146 0594 000(4)2007-06 E Модел / Model / Modell / Model / Modelo

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

SR 1601 D3 / LPG3 / P3

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 SR 1601 D3 / LPG3 / P3 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019216 Edition 3

Részletesebben

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Kombinált tűzhely Használati és beszerelési utasítás Kuchnia gazowo-elektryczna Instrukcja obsługi i instalacji U104700-01 CEŠTINA 4 MAGYAR 20 POLSKI

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ; HU; PL; RO; SK Pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci unistor, aurostor, geostor Bivalentní zásobník teplé vody pro solární zařízení VIH S Zásobník teplé vody

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY 03/2012 (4) 33019216 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA

Részletesebben

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EG 11 IMR (8896109) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

TRAKTOR S NAKLADAČEM

TRAKTOR S NAKLADAČEM TRAKTOR S NAKLADAČEM CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Dříve než si začnou Vaše děti s touto hračkou hrát, prosím přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Dodržujte veškeré instrukce uvedené

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 AVR (8896116) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019476 Edition 2 2009-06 Printed

Részletesebben

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti

Részletesebben

RS 502 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

RS 502 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY RS 502 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA Nilfisk 502 33019741 Edition 2 2009-12

Részletesebben

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR GYÁRTÓ: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKÁCIÓK e-atland 5.0 MTB modell. Váz: slumínium keverék 6061

Részletesebben

RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019476 Edition 3 2010-02 Printed

Részletesebben

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS 118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C76 - CZ - SK - PL - H 10/2007 Obsah Návod k použití... 2 Bezpečnost operátora...2 Obecné informace

Részletesebben

RS 850 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 33014576(4)2008-02 E. Nilfisk

RS 850 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 33014576(4)2008-02 E. Nilfisk RS 850 Nilfisk RS 850 by Nilfisk Advance ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 33014576(4)2008-02 E A Сертификат за

Részletesebben

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky VII. Čištění a údržba V případě potřeby štít omyjte vlahým roztokem saponátu nebo mýdlovou vodou a osušte jej měkkým hadříkem. V žádném případě k čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, např.

Részletesebben

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Závěsné plynové kondenzační kotle Kondenzációs fali gázkazánok Centrale murale cu condensare, pe gaz HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Návod k použití určený pro uživatele a technika Felhasználói és szerelői

Részletesebben

FLOORTEC R 680 P. sk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

FLOORTEC R 680 P.  sk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA www.nilfi sk-alto.com FLOORTEC R 680 P ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 1463514000(1)2008-05 E Модел / Model /

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 LPG-NG-1F (8896316) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben

RS 501 P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33015501(3)2008-02 E

RS 501 P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33015501(3)2008-02 E RS 501 ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33015501(3)2008-02 E A Conformity certificate Declaração de conformidade

Részletesebben

Conformity certificate. Declaração de conformidade Osvědčení o shodě. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Deklaracja zgodności Konformitätserklärung

Conformity certificate. Declaração de conformidade Osvědčení o shodě. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Deklaracja zgodności Konformitätserklärung RS 1300 Nilfisk RS 1300 by Nilfisk Advance ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 33014091(3)2008-02 E A Сертификат

Részletesebben

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou CZ Návod k obsluze ICF-SW35 Sony Corporation 2000 Vyti tûno v âeské republice 3 Displej POWER ON/OFF ENTER/CLOCK TUNE/SCAN/TIME SET T, t + DC IN 4.5 V Bateriový

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 492 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37

EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 EWT 1062 EDW EWT 1262 EDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 37 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás _CZ.book 1 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Návod k použití Kezelési utasítás

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/ Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 592 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu SK Elektromos áramot fejlesztő generátor HU

Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu SK Elektromos áramot fejlesztő generátor HU HERON EG 12 AVR (8896110) Generátor elektrického proudu CZ Generátor elektrického prúdu Elektromos áramot fejlesztő generátor Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

L 76264 ETL. CS Návod k použití HU Használati útmutató

L 76264 ETL. CS Návod k použití HU Használati útmutató L 76264 ETL CS Návod k použití HU Használati útmutató 2 30 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

RS 1301 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

RS 1301 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY RS 1301 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA Nilfisk RS 1301 by Nilfisk Advance

Részletesebben

Invacare Birdie. Birdie, Birdie Compact

Invacare Birdie. Birdie, Birdie Compact Invacare Birdie Birdie, Birdie Compact cs hu ro sl Přenosný zvedák pacienta Návod k obsluze............................ 4 Hordozható betegemelő Használati utasítás........................... 52 Dispozitiv

Részletesebben

509111-69 CZ/SK DC010

509111-69 CZ/SK DC010 509111-69 CZ/SK DC010 2 3 CZ RADIOPØIJÍMAÈ Blahopøejeme Vám! Zvolili jste si náøadí spoleènosti DEWALT. Roky zkušeností, dùkladný vývoj výrobkù a inovace vytvoøily ze spoleènosti DEWALT jednoho z nejspolehlivìjších

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod k obsluze 4-9. SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod na použitie 10-15

CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod k obsluze 4-9. SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod na použitie 10-15 CZ EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod k obsluze 4-9 SK EXCENTRICKÁ BRUSKA 430W - Návod na použitie 10-15 H EXCENTRIKUS CSISZOLÓ 430W - Kezelési utasítas 16-21 WETRA-XT, ČR s.r.o, Náchodská 1623, Praha 9,

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní informace

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní informace HJÄLPSAM CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 19 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 6 Funkce 7 Před prvním použitím 8 Denní používání 10 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní

Részletesebben

Všeobecné bezpečnostní informace Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Všeobecné bezpečnostní informace Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. RENLIG CZ HU FWM6 ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Při prvním použití 10 Užitečné rady a tipy 14 Prací programy 15 Zmĕny

Részletesebben