SCRUBTEC R R 366 R R 371 C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SCRUBTEC R R 366 R R 371 C"

Átírás

1 SCRUBTEC R R 366 R R 371 C ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA (1) E

2 / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model / / Modell / Modello / Modelis / Modelis / Modell / Model / Modelo / Model / Model / / Modell / Model / Model / Model : / Typ / Typ / Type / Tipo / Tüüp / Type / Tyyppi / Type / / Típus / Tipo / Tipas / Tips / Type / Type / Tipo / Typ / Tip / / Typ / Typ / Tip / Tip : / Výrobní íslo / Seriennummer / Serienummer / Número de serie / Seerianumber / Numéro de série / Sarjanumero / Serial number / / Sorozatszám / Numero di serie / Serijos numeris / S rijas numurs / Serienummer / Serienummer / Número de série / Numer seryjny / Num r de serie / / Serienummer / Výrobné íslo / Serijska številka / Seri Numaras : / Rok výroby / Baujahr / Fabrikationsår / Año de fabricación / Väljalaskeaasta / Année de fabrication / Valmistusvuosi / Year of construction / / Gyártási év / Anno di costruzione / Pagaminimo metai / Izgatavošanas gads / Byggeår / Bauwjaar / Ano de fabrico / Rok produkcji / Anul fabrica iei / / Tillverkningsår / Rok výroby / Leto izdelave / Leto izdelave/ mal y l :,. Níže podepsaný stvrzuje, že výše uvedený model byl vyroben v souladu s následujícími sm rnicemi a normami. Der Unterzeichner bestätigt hiermit dass die oben erwähnten Modelle gemäß den folgenden Richtlinien und Normen hergestellt wurden. Undertegnede attesterer herved, at ovennævnte model er produceret i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder. El abajo rmante certi ca que los modelos arriba mencionados han sido producidos de acuerdo con las siguientes directivas y estandares. Allakirjutanu kinnitab, et ülalnimetatud mudel on valmistatud kooskõlas järgmiste direktiivide ja normidega. Je soussigné certi e que les modèles cidessus sont fabriqués conformément aux directives et normes suivantes. Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaan. Osv d ení o shod Konformitätserklärung Overensstemmelsescerti kat Declaración de conformidad Vastavusserti kaat Déclaration de conformité Yhdenmukaisuustodistus Conformity certi cate Megfelel sségi nyilatkozat Dichiarazione di conformità Atitikties deklaracija Atbilst bas deklar cija Konformitetsserti sering Conformiteitsverklaring SCRUBBER-DRYER The undersigned certify that the above mentioned model is produced in accordance with the following directives and standards.. Alulírottak igazoljuk, hogy a fent említett modellt a következ irányelvek és szabványok alapján hoztuk létre. Il sottoscritto dichiara che i modelli sopra menzionati sono prodotti in accordo con le seguenti direttive e standard. Toliau pateiktu dokumentu patvirtinama, kad min tas modelis yra pagamintas laikantis nurodyt direktyv bei standart. Ar šo tiek apliecin ts, ka augst kmin tais modelis ir izgatavots atbilstoši š d m direkt v m un standartiem. Undertegnede attesterer att ovennevnte modell är produsert i overensstemmelse med fölgende direktiv og standarder. Ondergetekende verzekert dat de bovengenoemde modellen geproduceerd zijn in overeenstemming met de volgende richtlijnen en standaards. EC Machinery Directive 98/37/EC EN ISO , EN ISO , EN 294, EN 349 EC Low Voltage Directive 73/23/EEC EN , EN EC EMC Directive 89/336/EEC EN 61000, EN FAC-SIMILE Manufacturer: Alto Deutschland GmbH Authorized signatory: Dipl.-Ing. Wolfgang Nieuwkamp Date: Signature: Address: Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D Bellenberg Declaração de conformidade Deklaracja zgodno ci Certi cat de conformitate Överensstämmelsecerti kat Certi kát súladu Certi kat o ustreznosti Uyumluluk serti kas SCRUBTEC R361 - R366 - R371 - R371 C A presente assinatura serve para declarar que os modelos supramencionados são produtos em conformidade com as seguintes directivas e normas. Ni ej podpisany za wiadcza, e wymieniony powy ej model produkowany jest zgodnie z nast puj cymi dyrektywami i normami. Subsemnatul atest c modelul susmen ionat este produs în conformitate cu urm toarele directive i standarde.,. Undertecknad intygar att ovannämnda modell är producerad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder. Dolu podpísaný osved uje, že hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami. Spodaj podpisani potrjujem, da je zgoraj omenjeni model izdelan v skladu z naslednjimi smernicami in standardi. A a da mzas olan ki i, yukar da bahsedilen model cihaz n a a da verilen direkti ere ve standartlara uygunlukta imal edildi ini onaylar.

3 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY OBSAH ÚVOD... 2 OBSAH A ÚČEL NÁVODU... 2 CÍLOVÁ SKUPINA... 2 UMÍSTĚNÍ TOHOTO NÁVODU... 2 PROHLÁŠENÍ O SOULADU... 2 IDENTIFIKAČNÍ DATA... 2 JINÉ REFERENČNÍ PŘÍRUČKY... 2 NÁHRADNÍ DÍLY A ÚDRŽBA... 2 ZMĚNY A VYLEPŠENÍ... 2 PROVOZNÍ SCHOPNOSTI... 2 KONVENCE... 2 ROZBALENÍ/DODÁVKA... 3 BEZPEČNOST... 3 SYMBOLY... 3 VŠEOBECNÉ POKYNY... 3 POPIS STROJE... 5 KONSTRUKCE STROJE... 5 OVLÁDACÍ PANEL... 6 POHLED POD KRYTY NÁDRŽE... 7 POHLED POD SESTAVOU NÁDRŽE... 7 KARTÁČ/PODLOŽKA (R 361 / R 366 / R 371) A PLOŠINA VÁLCOVITÉHO KARTÁČE (R 371 C) ZOBRAZENÍ... 8 PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI... 8 TECHNICKÉ PARAMETRY... 9 SCHÉMA ZAPOJENÍ POUŽITÍ KONTROLA BATERIE/MONTÁŽ V NOVÉM STROJI...11 MONTÁŽ A NASTAVENÍ (MOKRÉ NEBO GELOVÉ) TYPU BATERIE PŘED SPUŠTĚNÍM STROJE SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ STROJE PROVOZ STROJE (DRHNUTÍ/SUŠENÍ) VYPRÁZDNĚNÍ NÁDRŽE PO POUŽITÍ STROJE TLAČENÍ/TAŽENÍ STROJE DLOUHÁ NEČINNOST STROJE PRVNÍ POUŽITÍ ÚDRŽBA TABULKA PLÁNOVANÉ ÚDRŽBY KONTROLA PROVOZNÍCH HODIN STROJE ČIŠTĚNÍ STĚRKY KONTROLA A VÝMĚNA LISTU STĚRKY ČIŠTĚNÍ KARTÁČE/VÁLCOVITÉHO KARTÁČE ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE A VYSÁVACÍ MŘÍŽKY S PLOVÁKEM KONTROLA A VÝMĚNA BOČNÍ ZÁSTĚRY ČIŠTĚNÍ FILTRU ROZTOKU NABÍJENÍ BATERIÍ KONTROLA/VÝMĚNA POJISTEK DEMONTÁŽ/MONTÁŽ PLOŠINY KARTÁČE/PODLOŽKY NEBO PLOŠINY VÁLCOVITÉHO KARTÁČE BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE NOUZOVÉ TLAČÍTKO SNÍŽENÍ RYCHLOSTI MIKROSPÍNAČ SEDADLA ŘIDIČE ELEKTROMAGNETICKÁ BRZDA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ LIKVIDACE (1) E SCRUBTEC R R R R 371 C 1

4 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE ÚVOD POZNÁMKA Čísla v závorkách označují komponenty uváděné v kapitole týkající se popisu stroje. OBSAH A ÚČEL NÁVODU Účelem tohoto Návodu je poskytnout Operátorovi všechny potřebné informace k řádnému samostatnému a bezpečnému používání stroje. Návod obsahuje informace o technických parametrech, provozu, skladování, údržbě, o náhradních dílech a likvidaci. Před jakoukoli manipulací se strojem si pracovníci obsluhy a kvalifikovaní technici musí pozorně přečíst tento návod. V případě jakýchkoliv otázek týkajících se instrukcí uvedených v návodu a v případě potřeby dalších informací se laskavě obraťte na Alto. CÍLOVÁ SKUPINA Tento návod je určen pro kvalifikované pracovníky obsluhy a techniky určené pro údržbu stroje. Pracovníci Obsluhy nesmí provádět činnosti vyhrazené kvalifikovaným Technikům. Alto neodpovídá za škody způsobené nedodržením tohoto zákazu. UMÍSTĚNÍ TOHOTO NÁVODU Návod k Obsluze musí být umístěn poblíž stroje v odpovídající schránce, chráněn před kapalinami a dalšími látkami, které by ho mohly poškodit. PROHLÁŠENÍ O SOULADU Toto Prohlášení o shodě, které se dodává se strojem, je osvědčení stroje o jeho shodě s platnými zákony. POZNÁMKA Společně s dokumentací k zařízení se dodávají dvě kopie původního Prohlášení o souladu. IDENTIFIKAČNÍ DATA Sériové číslo stroje a model jsou uvedeny na destičce (30) na sloupci řízení. Rok výroby tohoto modelu stroje je uvedený v Prohlášení o shodě a první dvě číslice výrobního čísla stroje znamenají i rok jeho výroby. Tyto informace jsou užitečné při objednávkách náhradních dílů stroje. Pomocí následující tabulky zapište identifikační údaje stroje. Model STROJE... Výrobní číslo STROJE... JINÉ REFERENČNÍ PŘÍRUČKY Příručka k používání Elektronické nabíječky baterie (je nedílnou součástí tohoto návodu) K dispozici jsou dále následující příručky: Návod k Opravám (který si lze prostudovat v servisních střediscích Alto Service Centers) Seznam Náhradních Dílů (dodávaný se strojem) NÁHRADNÍ DÍLY A ÚDRŽBA Veškeré potřebné provozní postupy a postupy při údržbě a opravách musí být provedeny kvalifikovanými pracovníky nebo servisními středisky Alto Service Center. Vždy je třeba používat jedině originální náhradní díly a příslušenství. Servis nebo náhradní díly a příslušenství si objednejte v servisních střediscích Alto; uveďte model a výrobní číslo stroje. ZMĚNY A VYLEPŠENÍ Společnost Alto průběžně zlepšuje své produkty a vyhrazuje si právo provádět změny a úpravy podle svého uvážení. Není povinna aplikovat tyto výhody na stroje prodané dříve. Jakékoliv úpravy a nebo doplňky podléhají schválení výrobce a musí být provedeny společností Alto. PROVOZNÍ SCHOPNOSTI Tento čistič-sušič se používá na čištění (čištění a sušení) hladkých a pevných podlah ve stavebnictví nebo průmyslu, které kvalifikovaný pracovník obsluhuje v bezpečných provozních podmínkách. Tyto čističe-sušiče se nesmějí používat na čistění koberců položených na podlaze. KONVENCE Značky v tomto návodu pro polohu dopředu, dozadu, vpředu, vzadu, vlevo nebo vpravo se vztahují na polohu pracovníka obsluhy, tedy na sedadle řidiče (25). 2 SCRUBTEC R R R R 371 C (1) E

5 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY ROZBALENÍ/DODÁVKA Při vybalování stroje postupujte opatrně podle pokynů uvedených na obalu. Při dodávce pečlivě zkontrolujte, zda během dopravy nedošlo k poškození stroje a jeho obalů. Jestliže došlo k viditelnému poškození, uschovejte si obaly a předložte je ke kontrole dopravci, který stroj doručil. Okamžitě se obraťte na dopravce a sepište reklamační záznam. Zkontrolujte, zda je stroj dodán s následujícími položkami: Technická dokumentace: Uživatelská příručka Stroje na drhnutí a sušení Návod k použití nabíječky baterie Seznam Náhradních dílů Stroje na drhnutí a sušení 2 destičkové pojistky 5 klínků pro kryt 6 voltové baterie Jeden 2 mm klíč pro šrouby s vnitřním šestihranem BEZPEČNOST Následující symboly označují potenciálně nebezpečné situace. Tyto informace si vždy pečlivě přečtěte a přijměte všechna potřebná preventivní opatření na ochranu osob i majetku. Při prevenci úrazů je vždy základním předpokladem spolupráce pracovníka obsluhy. Bez dokonalé spolupráce osoby odpovědné za provoz stroje nemůže být účinný žádný program prevence nehod. Většina z nehod, ke kterým může dojít v provozu během práce nebo přemisťování stroje, bývá způsobena selháním pracovníků při dodržování nejjednodušších pravidel základní bezpečnosti. Pečlivá a opatrná obsluha je nejlepší zárukou proti nehodám a je základním předpokladem úspěšného splnění jakéhokoliv programu prevence nehod. SYMBOLY NEBEZPEČÍ! Označuje nebezpečnou situaci, při které je ohrožen život pracovníka Obsluhy. VAROVÁNÍ! Označuje potenciální nebezpečí zranění osob anebo poškození věcí. UPOZORNĚNÍ! Označuje upozornění související s důležitými nebo užitečnými funkcemi. Odstavcům označeným tímto symbolem věnujte pozornost. POZNÁMKA Udává nezbytnost konzultovat návod pro obsluhu před prováděním jakékoli operace. VŠEOBECNÉ POKYNY Dále jsou uvedena specifická varování a upozornění, která informují o potenciálním riziku poškození zdraví osob a poškození strojů. NEBEZPEČÍ! Před provedením jakýchkoliv údržbových prací nebo oprav odpojte baterie. Tento stroj mohou obsluhovat jen správně vyškolené a oprávněné osoby. Děti nebo tělesně postižené osoby nesmí tento stroj obsluhovat. Chraňte baterii před jiskřícími předměty, plameny a rozžhavenými materiály. Během normálního provozu stroj vypouští výbušné plyny. Při práci poblíž elektrických součástí je zakázáno nosit šperky. Nepracujte pod vyzdviženým strojem bez bezpečnostních podpor. Se strojem nepracujte v blízkosti jedovatých, nebezpečných, hořlavých a nebo výbušných prášků, kapalin ani par. Při nabíjení baterie vzniká vysoce výbušný vodíkový plyn. Během nabíjení baterie ponechejte soustavu nádrží otevřenou, činnost provádějte v dobře větraném prostředí a mimo dosah otevřeného ohně (1) E SCRUBTEC R R R R 371 C 3

6 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE VAROVÁNÍ! Před provedením jakýchkoliv údržbových prací nebo oprav si pečlivě přečtěte celý návod. Před použitím nabíječky baterií se ujistěte, že se kmitočet a napětí vyznačené na štítku s výrobním číslem stroje shoduje s napětím hlavního přívodu elektrické energie. Na zabránění nebezpečí požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění se stroj nesmí ponechávat bez dozoru, když je kabel zapojený do sítě. Když se stroj nepoužívá a před vykonáváním údržby kabel odpojte ze sítě. Chcete-li predejít zásahu elektrickým proudem, nevystavujte stroj dešti. Stroj uchovávejte ve vnitřních prostorách. Stroj není určen na hraní. Při použití v blízkosti dětí dbejte zvýšené pozornosti. Stroj používejte pouze v souladu s popisem v tomto Návodu. Používejte pouze příslušenství doporučené Výrobcem. Nepoužívejte stroj, pokud je kabel nabíječky baterie nebo zástrčka poškozené. Pokud stroj nefunguje tak, jak by měl, byl poškozen, ponechán venku nebo ve vodě, vraťte jej do servisního střediska. Stroj se nesmí tahat nebo přenášet uchopením kabelu nabíječky baterie nebo používat kabel nabíječky jako držadlo. Dveře nezavírejte, když jimi prochází kabel nabíječky baterie a kabel nabíječky netahejte ani nad ostrými hranami nebo kolem rohů. Stroj nesmí být v chodu pomocí kabelu nabíječky baterie. Kabel nabíječky baterie musí být mimo vyhřívané plochy. Přijměte veškerá potřebná preventivní opatření, aby pohybující se části stroje nemohly zachytit vlasy, šperky a volné části oděvů osob. Při nabíjení baterií nekuřte. Neponechávejte stroj bez dozoru, pokud jste se neujistili, že nemůže dojít k samovolnému pohybu stroje. Nepoužívejte stroj na svazích se sklonem vyšším, než uvádějí parametry. Stroj neomývejte přímým či tlakovým proudem vody ani roztoky látek s korozívními účinky. Stroj nepoužívejte zejména v prašném prostředí. Při použití tohoto stroje pracujte pozorně tak, abyste nezpůsobili žádnou újmu ostatním lidem a zejména dětem. Na stroj nepokládejte žádné nádoby obsahující kapaliny. Teplota skladování musí být v rozpětí 0 C až +40 C. Provozní teplota stroje musí být v rozpětí 0 C až +40 C. Relativní vlhkost vzduchu musí být mezi 30 % a 95 %. Stroj vždy za provozu i během odstávky chraňte před přímým slunečním zářením, deštěm a nepříznivými povětrnostními vlivy. Stroj nepoužívejte jako dopravní prostředek. Stroj nepoužívejte na nakloněných plochách se sklonem přesahujícím 16%. Pokud se stroj nepohybuje, vypněte kartáč, aby nedošlo k poškození podlahy. V případě požáru použijte k uhašení práškový hasicí přístroj, nikoli vodní. Strojem nenarážejte do polic ani lešení či jiných konstrukcí; to platí zejména v případech, kdy hrozí riziko pádu předmětů. S bezpečnostními prvky stroje a pojistkami svévolně nemanipulujte a přesně dodržujte obvyklé pokyny k údržbě. Pokud chcete stroj posouvat rukou, musí být elektromagnetická brzda odblokovaná. Po skončení práce musí být elektromagnetická brzda znovu aktivována. Nepoužívejte stroj, když je elektromagnetická brzda deaktivována. Nesnímejte ani neupravujte desky upevněné ke stroji. V případě poruchy stroje si ověřte, že není způsobena nedostatečnou údržbou. Podle potřeby si vyžádejte pomoc oprávněných pracovníků oprávněného servisního střediska. Jestliže je nutné vyměnit některé díly, vyžádejte si od prodejce nebo autorizovaného obchodníka ORIGINÁLNÍ náhradní díly. Chcete-li zajistit správný a bezpečný provoz stroje, měli by plánovanou údržbu (podrobně popsanou v související kapitole tohoto návodu) provádět autorizovaní pracovníci nebo autorizované Servisní Středisko. Stroj musí být správně zlikvidován, protože obsahuje nebezpečné jedovaté materiály (baterie atd.), které podléhají normám, jež vyžadují jejich likvidaci ve specializovaných střediscích (viz kapitola Likvidace). Zabraňte proniknutí jakýchkoli předmětů do otvorů. Nepoužívejte stroj, pokud jsou otvory zanesené. Otvory vždy udržujte bez prachu, vlasů či jiných cizích materiálů, které by mohly snížit tok vzduchu. Tento stroj nelze používat na silnicích ani veřejných komunikacích. Pokud klesne teplota pod bod mrazu, věnujte při přepravě stroji zvýšenou pozornost. Voda v nádrži na obnovení vody nebo v hadicích může zamrznout a stroj tak závažně poškodit. Používejte kartáče a podložky dodané se strojem a kartáče a podložky uvedené v Návodu na Použití. Při použití jiných kartáčů nebo podložek může dojít k omezení bezpečnosti. Když jsou na stroji instalovány olovnaté baterie (VLHKÉ), nenaklánějte stroj o více než 30 od vodorovné roviny, aby vysoce korozívní kyselina neprosákla z baterií. Pokud musíte provést jakékoli operace údržby, vyjměte před nakloněním stroje baterie. 4 SCRUBTEC R R R R 371 C (1) E

7 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY POPIS STROJE KONSTRUKCE STROJE 1. Páka regulace sklonu volantu 2. Volant 3. Pedál pro jízdu vpřed/vzad 4. Deska kartáče/kotouče 5. Deska válcovitého kartáče 6. Boční zástěry 7. Kabel nabíječky baterie 8. Kabel nabíječky baterie 9. Filtr roztoku 10. Vyprazdňovací hadice pro obnovení vody 11. Hadice vysavače u stěrky 12. Stěrka 13. Kola nárazníku 14. Podpůrná kolečka stěrky 15. Stěrka sestavy ručních kol 16. Otočný knoflík pro vyrovnání stěrky 17. Přední list stěrky 18. Zadní list stěrky 19. Upevňovací skoba zadního listu stěrky Nádrž na roztok Nádrž na obnovení vody Kryt nádrže na obnovení vody Blikající světlo (volitelné) Výpustný kohout roztoku Sedadlo Nabíječka baterie Elektromagnetická brzda Přední řízené, pohonné a brzdné kolo Ruční páka odblokování elektromagnetické brzdy Štítek s výrobním číslem/technické parametry/osvědčení o shodě S311377A (1) E SCRUBTEC R R R R 371 C 5

8 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE OVLÁDACÍ PANEL 31. Ovládací panel 32. Nouzové tlačítko 33. Klakson 34. Plošina pro kartáč/podložku a spínač spouštění/zvedání stěrky 35. Spínač přídavného tlaku (když je nainstalována plošina válcovitého kartáče, není aktivní funkce extra tlaku kartáče) 36. Spínač spouštění/zvedání stěrky a spínač zapnutí/vypnutí vysávání 37. Indikátor nabití baterie 37a. Výstražné světlo nabití baterie (zelené) 37b. Výstražné světlo poloviční kapacity baterie (žluté) 37c. Výstražné světlo vybití baterie (červené) 38. Počítadlo hodin a zobrazení hladiny roztoku: Po spuštění stroje zobrazí na pár sekund počet provozních hodin, které byly provedeny. Při používání stroje zobrazuje hladinu roztoku v nádrži (měřeno v procentech v porovnání s plnou nádrží). Když je hladina pod 20%, displej začne blikat. Na displeji by mohlo být 000 %, i když nádrž není zcela prázdná, což umožňuje dokončit čisticí cyklus; doporučuje se nicmméně zkontrolovat skutečný proud přípravku ke kartáčům. 39. Přepínač jízdy dopředu/dozadu 40. Ovládací přepínače na regulaci průtoku roztoku 40a. Spínač zvýšení proudění 40b. Spínač snížení proudění 41. Klíček zapalování c 37b 37a 38 40a b S311212A 6 SCRUBTEC R R R R 371 C (1) E

9 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY POHLED POD KRYTY NÁDRŽE 51. Kryt nádrže na obnovení vody 52. Těsnění krytu nádrže na obnovení vody 53. Vysávací vedení pro obnovení vody 54. Mřížka vysavače s automatickým plovákovým uzávěrem 55. Plovák 56. Nadržovače mřížky 57. Vstupní otvor roztoku 58. Kryt nádrže roztoku / sedadlo řidiče Podporná tyč krytu Nádrž na obnovení vody Nádrž na roztok S311219A POHLED POD SESTAVOU NÁDRŽE 71. Sestava nádrže 72. Baterie 73. Kryt baterie 74. Konektor baterie Kryty baterie Schémata zapojení baterie S311220A (1) E SCRUBTEC R R R R 371 C 7

10 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE KARTÁČ/PODLOŽKA (R 361 / R 366 / R 371) A PLOŠINA VÁLCOVITÉHO KARTÁČE (R 371 C) ZOBRAZENÍ Deska kartáče/kotouče Motory držáku kartáče/kotouče Konektor desky kartáče/kotouče nebo desky válcovitého kartáče Hadice na roztok Tlačítko upevnění desky Závlačky desky Držák desky Kartáč Držák podložky Podložka Konektor desky válcovitého kartáče Ochranný kryt konektoru Deska válcovitého kartáče Motory válcovitého kartáče Boční zástěra desky kartáče/kotouče 96. Boční zástěra desky válcovitého kartáče 97. Horní upevňovací klika zástěry 98. Spodní upevňovací klika zástěry 99. Cylindrický kartáč 100. Víka válcovitých kartáčů 101. Upevňovací kliky víka 102. Kontejner pro odpad z válcovitého kartáče 103. Rukojeť kontejneru pro odpad S311378A PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI Kromě standardních komponent může být stroj vybaven následujícím příslušenstvím/možnostmi podle specifického použití stroje: GELOVÉ baterie Kotouče z různých materiálů Listy stěrky odolné proti olejům Blikající světlo Další informace o možných doplňcích a příslušenství si vyžádejte od oprávněného Servisního Střediska nebo Prodejce. 8 SCRUBTEC R R R R 371 C (1) E

11 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY TECHNICKÉ PARAMETRY Popis Všeobecné technické parametry SCRUBTEC R 361 SCRUBTEC R 366 SCRUBTEC R 371 / R 371 C Šířka čištění 610 mm 660 mm 710 mm Šířka stěrky 830 mm 860 mm Kapacita nádrže roztoku 75 litrů Min/max tok roztoku 1,1/3,4 litrů/min. Průměr zadního kolečka 300 mm Specifický tlak kola na zem vpředu 0,8 N/mm 2 - vzadu 1,0 N/mm 2 Průměr předního řízeného, pohonného a brzdného kola 250 mm Výkon systému motoru vysavače 500 W Výkon systému motoru pohonu 600 W Rychlost pohonu (proměnlivá) 0 až 6 km/h Stoupavost 16% Hladina tlaku zvuku v pracovním místě (ISO 11201, ISO 4871) (LpA) 60,8 db(a) ± 3 db(a) Hladina tlaku zvuku stroje (ISO 3744, ISO 4871) (LwA) 82,4 db(a) Úroveň vibrací na paže operátora (*) 0,23 7,5 m/s 2 Úroveň vibrací na tělo operátora (*) < 1,2 m/s 2 24 V skříně akumulátoru: 600 x 390 x 300 mm Velikost části pro baterie 4 6 V baterie, s pouzdrem: 600 x 360 x 370 mm Kapacita vysávacího systému mmh 2 O Výška stroje mm Maximální délka stroje mm Šířka stroje bez stěrky 658 mm 681,5 mm 758 mm Popis Technická data pro stroje s kartáčem/plošinou držáku kartáče SCRUBTEC R 361 SCRUBTEC R 366 SCRUBTEC R 371 Průměr kartáče/kotouče 305 mm 330 mm 355 mm Hmotnost bez baterií a náplní v nádržích 197 kg Maximální hmotnost s bateriemi a náplněmi v nádržích 478 kg Výkon motoru kartáče/podložky 2 x 400 W Rychlost kartáče/držáku kotouče 190 ot/min Tlak kartáče/podložky s odpojeným extra tlakem 30 kg Tlak kartáče/podložky se zapojeným extra tlakem 50 kg Technická data pro stroje s plošinou válcovitého kartáče Popis SCRUBTEC R 371 C Velikost válcovitého kartáče (průměr x délka) 145 x 690 (710) mm Hmotnost bez baterií a náplní v nádržích 205 kg Maximální hmotnost s bateriemi a náplněmi v nádržích 486 kg Výkon motoru válcovitého kartáče 2 x 600 W Rychlost otáček válcovitého kartáče 748 ot/min Tlak válcovitého kartáče 33,4 kg (*) Za normálních provozních podmínek na rovné asfaltové ploše (1) E SCRUBTEC R R R R 371 C 9

12 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE SCHÉMA ZAPOJENÍ Klíč BAT 24 V baterie BE Blikající světlo BRK Elektromagnetická brzda BZ1 Výstražný bzučák/klakson zpátečky C1 Konektor baterie C2 Přídavný konektor nabíječky baterie C3 Přídavný konektor nabíječky baterie pro externí ventilátor CH Nabíječka baterie CS Konektor plošiny kartáče CSC Vedlejší konektor desky válcovitého kartáče EB1 Funkční elektronická deska EB2 Elektronická deska pohonné soustavy EB3 Elektronická deska pod ovládacím panelem EB3/2 Elektronická deska pod ovládacím panelem (volitelné) EV1 Solenoidový ventil F1 Pojistka funkční elektronické desky F2 Pojistka elektronické desky pohonné soustavy F3 Pojistka nízké energie pohonu F4 Pojistka čerpadla (volitelné) K1 Spínač zapalování LD1 Kontrolka diagnostiky elektronické desky pohonné soustavy M1 Motor levého kartáče M2 Motor pravého kartáče M3 Motor systému vysavače M4 Akční člen plošiny kartáče M5 Motor pohonné soustavy M6 Akční člen stěrky M7 Čerpadlo mycí vody (volitelné) M8 Čerpadlo čistidla (volitelné) M9 Ventilátor chlazení PR1 Senzor hladiny mycí vody RV1 Potenciometr provozní rychlosti (je-li součástí výbavy) RV2 Potenciometr rychlosti (pedál) SW0 Nouzové tlačítko SW1 Mikrospínač akčního členu (pozice 0) SW2 Mikrospínač akčního členu (pozice 1) SW3 Mikrospínač akčního členu (pozice 2) SW4 Senzor otáčení SW5 Mikrospínač sedadla řidiče SW6 Spínač jízdy vzad Barevné kódy BK Černá BU Modrá BN Hnědá GN Zelená GY Šedá OG Oranžová PK Růžová RD Červená VT Fialová WH Bílá YE Žlutá S311379A 10 SCRUBTEC R R R R 371 C (1) E

13 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY POUŽITÍ VAROVÁNÍ! Na některých místech stroje jsou umístěny samolepicí štítky oznamující: NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ RADA Při čtení tohoto Návodu musí Operátor věnovat zvláštní pozornost významu symbolů na štítcích. Tyto štítky z žádného důvodu nezakrývejte a v případě poškození je okamžitě vyměňte. KONTROLA BATERIE/MONTÁŽ V NOVÉM STROJI VAROVÁNÍ! Při nesprávné montáži nebo připojení baterií může dojít k vážnému poškození elektrických součástí stroje. Baterie musí namontovat pouze kvalifikovaný odborník. Nastavte elektronickou desku funkce a integrovanou nabíječku baterií podle typu instalovaných baterií (MOKRÉ nebo GELOVÉ) viz níže. Před montáží zkontrolujte, zda nejsou baterie poškozené. Odpojte konektor baterie a zástrčku nabíječky baterie. S bateriemi manipulujte opatrně. Namontujte ochranné krytky svorek baterie dodané se strojem. Stroj vyžaduje jedno z následujících: A 24V skříň, 240 Ah/C5 (VLHKÁ) A 24V skříň, 240 Ah/C5 (GELOVÁ) (volitelná) 4 6 V baterie, 180 Ah C5 (VLHKÉ) 4 6 V baterie, 180 Ah C5 (GELOVÉ) Stroj může být dodán jedním z následujících způsobů: Baterie (MOKRÉ nebo GELOVÉ) jsou dodány a již namontovány ve stroji a připraveny k použití 1. Otevřete kryty (51 a 58) a zkontrolujte, zda jsou nádrže (60 a 61) prázdné, jinak je vypusťte výpustnou hadicí (10) a kohoutem (24). 2. Zavřete kryty (51 a 58). 3. Opatrně zvedněte soustavu nádrže (71). 4. Zkontrolujte, zda jsou baterie připojeny ke stroji pomocí konektoru (74). 5. Opatrně spusťte soustavu nádrže (71). 6. Vložte klíč zapalování (41) a dejte ho do polohy I. Rozsvítí-li se zelené výstražné světlo (37a), jsou baterie připraveny k použití. Rozsvítí-li se žluté nebo červené (37b nebo 37c) výstražné světlo, je nutné baterie nabít (viz příslušný postup v kapitole Údržba). Baterie (MOKRÉ) jsou namontovány ve stroji, neobsahují však elektrolyt 1. Otevřete kryty (51 a 58) a zkontrolujte, zda jsou nádrže (60 a 61) prázdné, jinak je vypusťte výpustnou hadicí (10) a kohoutem (24). 2. Zavřete kryty (51 a 58). 3. Opatrně zvedněte soustavu nádrže (71). 4. Sejměte kryty (75) z baterií (72) VAROVÁNÍ! Dávejte pozor při používání kyseliny sírové, je značně korozívní. Dojde-li ke kontaktu s kůží nebo očima, vypláchněte zasažené části důkladně vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Plnění baterií je třeba provádět v dostatečně větraném prostředí. Použijte ochranné brýle. Do článků baterie dolijte kyselinu sírovou (hustota 1,27 až 1,29 kg při 25 C) podle postupu uvedeného v návodě na obsluhu baterie. Správné množství pro plnění kyselinou sírovou je uvedeno v Návodu k Obsluze a Údržbě Baterie. Chcete-li předejít poškození podlahy, otřete po nabíjení z horní části baterie kyselinu a vodu pomocí hadříku. Ponechejte baterie několik minut ležet a doplňte je kyselinou sírovou v souladu s pokyny v Návodu k Obsluze a Údržbě Baterie. Nabijte baterie (viz postup v kapitole Údržba). 8. Stroj neobsahuje baterie 1. Zakupte správné baterie (viz odstavec Technická data). Ohledně výběru a montáže baterie se obraťte na kvalifikované prodejce baterií. 2. Elektornickou desku stroje a nabíječku baterií nastavte podle typu používaných baterií (MOKRÉ nebo GELOVÉ). 3. Nainstalujte baterie. 4. Nabijte baterie (1) E SCRUBTEC R R R R 371 C 11

14 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE MONTÁŽ A NASTAVENÍ (MOKRÉ NEBO GELOVÉ) TYPU BATERIE Elektornickou desku stroje a nabíječku baterií nastavte podle typu používaných baterií (MOKRÉ nebo GELOVÉ) a podle postupu uvedeného v nasledujícím odstavci: Nastavení stroje Klíč zapalování (41) dejte do polohy I a v prvních sekundách činnosti stroje sledujte následující situace: Pokud bliká zelené varovné světlo (37a), stroj je nastaven na GEL. Pokud bliká červené varovné světlo (37c), stroj je nastaven na VLHKÉ. Pro změnu nastavení postupujte následovně. Vypněte stroj otočením klíče zapalování (41) do polohy 0. Stiskněte a přidržte spínač (36), pak stroj zapněte pomocí klíče zapalování (41) v poloze I. Tlačítko (36) uvolněte minimálně 5 sekund po nastartování stroje. Do 3 vteřin znovu stiskněte tlačítko (36) na několik sekund a zkontrolujte, je-li rozsvícené kontrolní světlo pro požadované nastavení. Nastavení nabíječky baterie 7. Odšroubujte šrouby (A, obr. 1) a panel (B). 8. Otočte přepínač (C) na MOKRÉ nebo GELOVÉ podle typu nainstalovaných baterií. 9. Potom nainstalujte panel (B) a utáhněte šrouby (A). Montáž baterie Obrázek číslo 1 S311218A Otevřete kryty (51 a 58) a zkontrolujte, zda jsou nádrže (60 a 61) prázdné, jinak je vypusťte výpustnou hadicí (10) a kohoutem (24). Zavřete kryty (51 a 58). Opatrně zvedněte soustavu nádrže (71). Baterie namontujte do stroje a zapojte je v souladu se schématem (76). VAROVÁNÍ! Když nainstalujete skříň baterií, umístěte ji na levou stranu stroje, aby se soustava nádrže (71) dala správně zavřít. Nabíjení baterie 14. Nabijte baterie (viz postup v kapitole Údržba). 12 SCRUBTEC R R R R 371 C (1) E

15 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY PŘED SPUŠTĚNÍM STROJE VAROVÁNÍ! Při startování stroje zkontrolujte, zda mezi plošinou (4 nebo 5) a strojem, nebo mezi stěrkou (12) a strojem není žádný cizí materiál, který by mohl zabránit zvedání plošiny nebo stěrky. Tato kontrola je nutná, protože pokud se stroj vypne bez zvednutí plošiny a stěrky, zvedne se plošina a stěrka automaticky při příštím nastartování stroje. Instalace/odebrání desky Stroj může být vybavený buď kartáčem/držákem kotouče (4), nebo deskou s válcovým kartáčem (5). Informace o instalaci/odebrání desky naleznete v kapitole o údržbě. POZNÁMKA Když je plošina instalována/odebrána, může být nutné vyměnit stěrku, protože musí mít stejnou šířku. Správné zarovnání plošiny se stěrkou, viz odstavec Technická data. Montáž/demontáž kartáče/držáku (jen pro SCRUBTEC R 361 / R 366 / R 371) 1. Podle druhu čištění, které má být provedeno, může být stroj vybaven buď kartáči (88), nebo držáky kotoučů (89) s kotouči (90) společně s příslušnou plošinou. 2. Při jejich instalaci/odebrání postupujte následovně. Vložte klíč zapalování (41) a dejte ho do polohy I. VAROVÁNÍ! Před otočením spínačem na zapnuto (34) vždy zkontrolujte, zda mezi plošinou (4) a strojem není žádný cizí materiál, který by mohl bránit plošině ve zvednutí Plošinu zvedněte otočením spínače (34) na zapnuto. Otočte klíčem zapalování (41) do polohy 0 a vyjměte jej. Instalujte kartáče/podložky (88 nebo 89) a zcela je zvedněte, otočte jimi doprava (viz šipky 88 a 89) až na doraz. Pro odebrání kartáčů/držáků podložek proveďte kroky 2 až 5 v opačném pořadí. Typy dodávaných kartáčů 305 mm-modely 330 mm-modely 370 mm-modely PROLENE PROLENE PROLENE MIDLITE GRIT 180 MIDLITE GRIT 180 MIDLITE GRIT 180 MIDGRIT 240 MIDGRIT 240 MIDGRIT 240 PROLITE PROLITE PROLITE UNION MIX UNION MIX UNION MIX Návod na používání kartáče/kotouče Modely MIDLITE GRIT 180 MIDGRIT 240 PROLENE PROLITE UNION MIX Běžné čištění: Beton Terakotová podlaha Keramické dlaždice/lomový kámen Mramor Dlaždice z PVC Gumová dlaždicová podlahovina Leštení: Gumová dlaždicová podlahovina Mramor Dlaždice z PVC (1) E SCRUBTEC R R R R 371 C 13

16 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE Montáž/demontáž válcového kartáče (jen pro SCRUBTEC R 371 C) 7. Vložte klíč zapalování (41) a dejte ho do polohy I. VAROVÁNÍ! Před otočením spínačem na zapnuto (34) vždy zkontrolujte, zda mezi plošinou (5) a strojem není žádný cizí materiál, který by mohl bránit plošině ve zvednutí Plošinu zvedněte otočením spínače (34) na zapnuto. Otočte klíčem zapalování (41) do polohy 0 a vyjměte jej. Na obou stranách stroje odšroubujte tlačítka (97) a demontujte sestavu boční zástěry (96). Odšroubujte kliky (101) a odeberte víka (100) zatlačením klik dolů. Nainstalujte válcovité kartáče (99). Válcovité kartáče je možno nainstalovat na obou stranách. Znovu namontujte víko (100) a upevněte ho tlačítky (101). Pro odebrání válcovitých kartáčů podložek proveďte kroky 7 až 13 v opačném pořadí. Typy dodávaných valcových kartáčů 145 x 690 mm model PROLENE MAGNA GRIT 46 DYNA GRIT 80 MIDLITE GRIT 180 PROLITE UNION MIX Návod na používání válcového kartáče Modely MAGNA GRIT 46 DYNA GRIT 80 MIDLITE GRIT 180 PROLENE PROLITE UNION MIX Běžné čištění: Beton Terakotová podlaha Keramické dlaždice/lomový kámen Mramor Dlaždice z PVC Gumová dlaždicová podlahovina Montáž stěrky POZNÁMKA Stěrka a plošina musí mít stejnou šířku. Správné zarovnání plošiny se stěrkou, viz odstavec Technická data Namontujte stěrku (12) a pomocí koleček pro ruční nastavení (15) ji upevněte. Potom ke stěrce připojte hadici vysavače (11). Pomocí otočného knoflíku (16) upravte stěrku tak, aby se její zadní list (18) celou délkou dotýkal podlahy a aby byl přední list (17) nepatrně zvednutý od podlahy. Plnění nádrže na roztok 17. Otevřete kryt (58). 18. Naplňte nádrž na roztok (61) roztokem vhodným pro zamýšlenou práci. Nádržku nenaplňujte roztokem úplně doplna, ale ponechejte několik centimetrů od horního okraje. Vždy postupujte podle pokynů týkajících se roztoku na štítku nádoby s chemikálií, kterou jste k vytváření roztoku použili. Teplota roztoku nesmí být vyšší než 40 C. VAROVÁNÍ! Používejte pouze méně pěnivé a nehořlavé tekuté čisticí prostředky určené pro použití v automatickém stroji na drhnutí. Nastavení polohy řidiče 21. Pomocí páky (1) nastavte naklonění volantu (2) do pohodlné polohy. 14 SCRUBTEC R R R R 371 C (1) E

17 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ STROJE Spuštění stroje 1. Stroj připravte podle popisu v předchozím odstavci. 2. Otočte zapalovací klíček (41) na I a stiskněte pedál pro jízdu vpřed/vzad (3). Zkontrolujte, zda se rozsvítí zelené varovné světlo (37a). Když se rozsvítí žluté nebo červené kontrolní světlo (37b nebo 37c), klíč zapalování dejte do polohy 0 a dobijte baterie (viz postup v kapitole pro údržbu). 3. Zavezte stroj na pracovní místo, spusťte jej s rukama na volantu a stiskem pedálu (3). Rychlost jízdy lze nastavit od nuly na maximální rychlost zvýšením tlaku na pedál (3). 4. Jízdu vpřed/vzad zvolíte pomocí spínače (39) na pravé straně palubní desky. POZNÁMKA Sedadlo řidiče (25) je vybaveno bezpečnostním snímačem, který umožňuje uvést stroj do pohybu pedálem (3) jen tehdy, je-li řidič na svém sedadle. POZNÁMKA Stroj je vybaven bezpečnostním systémem proti naklánění, který snižuje rychlost při zatáčkách bez ohledu na tlak na pedálu. Snížení rychlosti v zatáčkách není závada, ale vlastnost zlepšující stabilitu stroje za všech podmínek. 5. Snižte kartáč/desku držáku a stěrky stisknutím pedálu (34). 6. Podle typu vykonávaného čištění stlačte, je-li to potreba, ovládací spínače průtoku vody (40). 7. Zahajte mytí tak, že stroj spustíte s rukama na volantu (2) a stiskem pedálu (3) podle potřeby. Zastavení stroje 8. Uvolněte pedál (3). 9. Není nezbytné blokovat stroj během zastavování nebo parkování, protože elektromagnetická brzda (27) se automaticky spustí, když není sešlápnut pedál pro jízdu vpřed. 10. Zvedněte kartáč/desku držáku a stěrky stisknutím pedálu (34). PROVOZ STROJE (DRHNUTÍ/SUŠENÍ) 1. Stroj spusťte podle popisu v předchozím odstavci. 2. Podle potřeby upravte množství roztoku stiskem spínačů (40). POZNÁMKA Pro správné čištění/sušení podlah u stěn Alto doporučuje pohybovat se u stěn pravou stranou stroje, jak je zobrazeno na obrázku 2. A B Obrázek číslo 2 P (1) E SCRUBTEC R R R R 371 C 15

18 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE Nastavení stěrky 3. Podle potřeby zastavte stroj a otočte kolečkem pro nastavení stěrky (16) tak, aby zadní list se dotýkal podlahy po celé své délce. UPOZORNĚNÍ! Chcete-li předejít poškození povrchu podlahy, zastavte po zastavení stroje na jednom místě také otáčení kartáče, podložky nebo válcovitých kartáčů. Obzvláště v případě, že jste u stroje zapnuli funkci zvýšeného tlaku. Práce při zapnuté funkci zvýšeného tlaku kartáče, podložky nebo válcovitých kartáčů POZNÁMKA Když je nainstalována plošina válcovitého kartáče, není aktivní funkce extra tlaku kartáče Když je podlaha značně znečištěná a nedá se dobře čistit, stlačením spínače (35) se může zapnout funkce přídavného tlaku na kartáč/držák kotouče. Chcete-li přejít zpět do režimu čištění při normálním tlaku, stiskněte znovu tlačítko (35). Tlačítko (35) je zapnuté pouze v případě, že je plošina (4) spuštěna a svítí výstražné světlo na tlačítku (34). UPOZORNĚNÍ! V případě přetížení motoru kartáče způsobeného přítomností cizích těles, která zabrání otáčení kartáčů, nebo prací na příliš hrubé podlaze či použitím příliš hrubého kartáče zastaví bezpečnostní systém přibližně po minutě při neustálém přetížení otáčení kartáčů. Přetížení bude signalizovat současné blikání tří výstražných světel (37a, 37b, 37c). Dojde-li k přetížení při zapnutí funkce zvýšení tlaku, sníží systém automaticky tlak kartáčů vypnutím funkce zvýšení tlaku. Bude-li motor stále přetížen, zastaví se kartáče. Pro opětovné spuštění po zastavení kartáčů/držáků podložek vlivem přetížení zastavte stroj otočením klíčku zapalování (41) do pozice 0. Pak zapněte stroj otočením klíče zapalování (80) do polohy I. Vybíjení baterie během provozu 6. Pokud svítí zelené výstražné světlo (37a), umožňují baterie normální provoz stroje. Když zhasne zelená kontrolka (37a) a žlutá a červená výstražná kontrolka (37b a 37c) se postupně rozvítí, je třeba nabít baterie. Rozsvítí-li se žluté výstražné světlo (37b), bude zbývající funkční nezávislost stroje vyčerpána po několika minutách (v závislosti na charakteristice baterie). Rozsvítí-li se červené výstražné světlo (37c), je funkční nezávislost provozu stroje vyčerpána: po pár sekundách se kartáče/držáky podložek automaticky zastaví a plošina se automaticky zvedne. Vysávací a pohonný systém zůstávají zapnuté pro dokončení vysoušení podlahy a odjezd se strojem na určené místo pro dobíjení. UPOZORNĚNÍ! Pokud jsou baterie vybité, stroj nepoužívejte. Vyhnete se tak poškození baterií a snížení jejich životnosti. POZNÁMKA Pokud pohonný systém stroje nelze použít pro pohyb stroje, prostudujte si odstavec Tlačení/Tažení stroje. 16 SCRUBTEC R R R R 371 C (1) E

19 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY VYPRÁZDNĚNÍ NÁDRŽE Automatický systém uzavření plováku (54) zastaví po úplném naplnění nádrže na obnovení vody (60) systém vysavače. Vypnutí systému vysavače bude signalizovat náhlé zvýšení frekvence hluku motoru odsavače a nevysušená podlaha. UPOZORNĚNÍ! Pokud se odsávací systém nečekaně vypne (například když se aktivuje plovák z důvodu prudkého pohybu stroje), provoz lze obnovit: vypnutím odsávacího systému tak, že stlačíte spínač (36), potom otevřete kryt (22) a zkontrolujete, zda se plovák uvnitř mřížky (55) nedotýká hladiny vody. Potom kryt znovu zavřete (22) a odsávací systém zapněte stiskem spínača (36). Po naplnění nádrž na obnovení vody (60) vyprázdněte následujícím způsobem. Vyprázdnění nádrže na obnovení vody 1. Uvolněním pedálu (3) stroj zastavte. 2. Zvedněte kartáč/desku držáku a stěrky stisknutím pedálu (34). 3. Zatlačením přesuňte stroj do stanoveného místa likvidace. 4. Pomocí hadice (10) vyprázdněte nádrž na obnovení vody. Po skončení práce vypláchněte nádrž čistou vodou. Vyprázdnění nádrže na roztok 5. Proveďte kroky 1 až Pomocí kohoutu (24) vyprázdněte nádrž na roztok. Po skončení práce vypláchněte nádrž čistou vodou. PO POUŽITÍ STROJE Po skončení práce - před opuštěním stroje: 1. Sejměte kartáč/držák podložek podle instrukcí v příslušném odstavci. 2. Vyprázdněte nádrže (60 a 61) podle postupu, který je uvedený v předchozím odstavci. 3. Proveďte každodenní údržbové práce (viz kapitola Údržba). 4. Stroj uložte na čisté a suché místo a zvedněte nebo sejměte kartáč/podložku a stěrku. TLAČENÍ/TAŽENÍ STROJE Pro tlačení/tažení stroje v případě nepoužitelnosti pohonného systému odblokujte elektromagnetickou brzdu (27) tak, že utáhnete šrouby (29) (otáčejte jimi doprava) dodaným klíčem. Po otlačení/odtažení stroje šrouby (29) povolte cca o 3 otočky, čímž elektromagnetickou brzdu zablokujete (27). VAROVÁNÍ! Pokud šrouby (29) nepovolíte dle vyobrazení, elektromagnetická brzda se vypne. VAROVÁNÍ! Nestartujte stroj, když jsou šrouby (29) pro odblokování elektromagnetické brzdy utažené (elektromagnetická brzda je deaktivovaná). Je bezpečnější utáhnout šrouby (29) jen pro dobu nezbytnou k posunutí stroje rukou. DLOUHÁ NEČINNOST STROJE 1. Pokud stroj nebude v provozu po dobu více než 30 dní, postupujte následovně: 2. Proveďte kroky popsané v odstavci Po použití stroje. 3. Před odpojením červeného konektoru baterie (74) postupujte následovně: Otevřete kryty (51 a 58) a zkontrolujte, zda jsou nádrže (60 a 61) prázdné, jinak je vypusťte výpustnou hadicí (10) a kohoutem (24). Zavřete kryty (51 a 58). Opatrně zvedněte soustavu nádrže (71). PRVNÍ POUŽITÍ Po prvním použití (prvních 8 hodinách) je nutné zkontrolovat dostatečné utažení upevněných a připojených částí stroje. Zkontrolujte celistvost a případný únik kapalin u viditelných částí (1) E SCRUBTEC R R R R 371 C 17

20 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE ÚDRŽBA Životnost stroje a jeho maximální provozní bezpečnost jsou zaručeny jedině při správné a pravidelné údržbě. Popis plánované údržby naleznete v následující tabulce. Zobrazené intervaly údržby se mohou měnit v závislosti na pracovních podmínkách a musí je definovat osoba odpovědná za údržbu. VAROVÁNÍ! Činnosti je nutné provádět pouze při vypnutém stroji a s odpojenými bateriemi. Dále si pečlivě přečtěte instrukce v kapitole Bezpečnost. Veškerou plánovanou i mimořádnou údržbu musí provádět zkušení kvalifikovaní pracovníci nebo autorizované Servisní Středisko. Tento návod popisuje pouze jednodušší a nejběžnější postupy údržby. POZNÁMKA Další postupy údržby obsažené v tabulce plánované údržby naleznete v Návodu k Opravám, který je k dispozici ve všech Servisních Střediscích. TABULKA PLÁNOVANÉ ÚDRŽBY Postup Denně, po použití stroje Jednou za týden Jednou za 6 měsíců Čištění stěrky Čištění kartáče Čištění nádrže a vysávací mřížky s plovákem Nabíjení baterie Kontrola a výměna listu stěrky Kontrola boční zástěry Čištění filtru roztoku Kontrola hladiny kapaliny (MOKRÉ) baterie Kontrola dotažení šroubů a matic (1) Kontrola a seřízení hnacích řemenů mezi motory a válcovými (2) kartáči Promazávání posuvné čelisti kabelu stěrky (2) Kontrola účinnosti elektromagnetické brzdy (2) Kontrola nebo výměna uhlíkových kartáčů motoru kartáče/podložek Kontrola nebo výměna karbonového kartáče motoru vysávací soustavy Kontrola nebo výměna uhlíkového kartáče motoru pohonné soustavy (1) A po prvních 8 hodinách práce. (2) Tuto údržbu musí provést autorizované servisní středisko Alto. Jednou za rok KONTROLA PROVOZNÍCH HODIN STROJE 1. Vložte klíč zapalování (41) a dejte ho do polohy I. 2. Při prvních 5 sekundách provozu stroje se na displeji (38) zobrazuje celkový počet provozních hodin (čištění/sušení) stroje. Klíč zapalování (41) dejte do polohy 0. (2) (2) (2) 18 SCRUBTEC R R R R 371 C (1) E

21 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY ČIŠTĚNÍ STĚRKY POZNÁMKA Chcete-li dosáhnout kvalitního sušení, musí být stěrka čistá a její listy musí být v dobrém stavu UPOZORNĚNÍ! Při čištění stěrky doporučujeme používat ochranné rukavice, protože na stěrce může být zachycen odpad s ostrými hranami. Strojem přejeďte na rovnou zem. Vložte klíč zapalování (41) a dejte ho do polohy I. Spínačem (36) spusťte stěrku (12). Klíč zapalování (41) dejte do polohy 0. Od stěrky odpojte hadici vysavače (11). Uvolněte ruční kolečka (15) a sejměte stěrku (12). Umyjte a vyčistěte stěrku. Zejména vyčistěte její díly (A, obr. 3) a otvor vysávání (B). Zkontrolujte stav předního (C) a zadního listu (D), sledujte trhliny a zářezy; podle potřeby je vyměňte dle níže uvedeného postupu. Montáž provádějte podle kroků pro demontáž, ale v opačném pořadí. KONTROLA A VÝMĚNA LISTU STĚRKY 1. Vyčistěte stěrku podle popisu v předchozím odstavci. 2. Zkontrolujte, že je okraj (E a N, Obr. 3) předního listu (17) a že okraj zadního listu (18) po celé délce položen ve stejné úrovni. V opačném případě upravte jejich výšku podle následujícího postupu: Odpojte upevňovač (F) a povolte křídlové matice (G) pro seřízení zadního listu (D); pak utáhněte křídlové matice a upevňovač zajistěte. Uvolněním křídlových matic (H) upravte polohu předního listu (C), potom matice utáhněte. Zkontrolujte stav předního (C) a zadního listu (D), sledujte trhliny a zářezy; podle potřeby je vyměňte dle níže uvedeného postupu. Zkontrolujte, zda není přední hrana (I) zadního listu opotřebovaná; podle potřeby list otočte a zaměňte tak opotřebovanou hranu za neporušenou. Pokud jsou ostatní hrany také opotřebované, vyměňte list podle následujícího postupu: Povolte upevňovač (F), demontujte křídlové matice (G) a zadržovací pás (L), pak vyměňte (nebo převraťte) zadní list (D). Montáž listu provádějte podle kroků pro demontáž, ale v opačném pořadí. Demontujte křídlové matice (H) a sejměte zadržovací pás (M), pak vyměňte přední list (C). Montáž listu provádějte podle kroků pro demontáž, ale v opačném pořadí. Po výměně (nebo otočení) listu nastavte výšku listů podle předchozího kroku. Znovu namontujte stěrku (12) a zašroubujte ruční kolečka (15). Ke stěrce (12) připojte hadici vysavače (11). V případě nutnosti nastavte pomocí ručního kolečka výšku pásu (16). Obrázek číslo 3 S311216A (1) E SCRUBTEC R R R R 371 C 19

22 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE ČIŠTĚNÍ KARTÁČE/VÁLCOVITÉHO KARTÁČE UPOZORNĚNÍ! Při čištění kartáčů doporučujeme používat ochranné rukavice, protože na stěrce může být zachycen odpad s ostrými hranami. Podle popisu v kapitole Použití sejměte kartáče ze stroje. Kartáče vyčistěte a umyjte vodou a čistidlem. Zkontrolujte, zda nejsou štětiny kartáče porušené nebo opotřebené. V případě potřeby kartáč vyměňte. ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE A VYSÁVACÍ MŘÍŽKY S PLOVÁKEM 1. Zatlačením přesuňte stroj do stanoveného místa likvidace. 2. Klíč zapalování (41) dejte do polohy Otevřete kryty (51 a 58). 4. Na umývání krytů (51 a 58), nádrží (60 a 61) a odsávací mřížky s automatickým uzavíracím plovákem (54) použijte čistou vodu. Pomocí hadice (10) a kohoutu (24) odčerpejte vodu z nádrží. 5. V případě potřeby uvolněte západky (A, obr. 4), sejměte clonu (B) a omyjte plovák (C), vyčistěte všechny komponenty a potom je znovu namontujte. 6. Zkontrolujte, že je těsnění krytu nádrže (D) neporušené. POZNÁMKA Těsnění (D) vytváří v nádrži vakuum sloužící k vysávání vody pro opětovné použití V případě potřeby můžete těsnění (D) po jeho vyjmutí z pouzdra (E) vyměnit. Při montáži nového těsnění namontujte příslušný spoj (F) do středu zadní části, jak je znázorněno na obrázku. Zkontrolujte celistvost nosné části povrchu (D) těsnění (G) a stav těsnění. Zavřete kryty (51 a 58). Obrázek číslo 4 S311217A 20 SCRUBTEC R R R R 371 C (1) E

23 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY KONTROLA A VÝMĚNA BOČNÍ ZÁSTĚRY Kontrola 1. Strojem přejeďte na rovnou zem. 2. Klíč zapalování (41) dejte do polohy Na obou stranách stroje odšroubujte tlačítka (B, obr. 5) a demontujte sestavu boční zástěry (C). 4. Umyjte a vyčistěte boční zástěry. 5. Zkontrolujte spodní okraj boční zástěry (D): musí ležet na stejné úrovni po celé své délce; musí být celistvý a bez řezů a trhlin; vnitřní roh (E) není opotřebován; Jinak otočte nebo vyměňte zástěry následujícím postupem. Převrácení nebo výměna 6. Demontujte křídlové matice (F) a zadržovací pás (G). 7. Sejměte list zástěry (H), a pokud je to možné, otočte list tak, abyste vyměnili spodní vnitřní roh (E) za celistvý. Pokud jsou všechny tři ostatní rohy opotřebované, vyměňte list. Montáž a nastavení výšky 8. Listy (H) a sestavu zástěrky (C) smontujte v opačném pořadí oproti demontáži. 9. Nastartujte stroj a sklopte plošinu (D), pak zkontrolujte, zda listy boční zástěry (H): lehce se dotýkají podlahy; boční listy (H) sbírají roztok, jinak stroj zastavte a upravte výšku listu tlačítky (B) a (I). 10. Po nastavení tlačítka utáhněte. Obrázek číslo 5 S311214A (1) E SCRUBTEC R R R R 371 C 21

24 ČESKY PRÍRUCKA UŽIVATELE ČIŠTĚNÍ FILTRU ROZTOKU 1. Strojem přejeďte na rovnou zem. 2. Klíč zapalování (41) dejte do polohy Pod pravou spodní stranou stroje uzavřete kohoutek pro odvod roztoku (E, Obr. 6). Kohoutek (E) je uzavřený v poloze (F) oproti hadicím. V poloze (G) je otevřený. 4. Demontujte průhledný kryt (A), pak demontujte síto filtru (E) pod strojem, před pravým zadním kolem. Vyčistěte je a znovu nasaďte na podstavec (C). POZNÁMKA Sítko filtru (B) správně namontujte do pouzdra (D) podstavce (C). 5. Otevřete vypouštěcí kohout (E). Obrázek číslo 6 S311214A 22 SCRUBTEC R R R R 371 C (1) E

25 PRÍRUCKA UŽIVATELE ČESKY NABÍJENÍ BATERIÍ POZNÁMKA Baterie nabijte, jakmile se rozsvítí žluté nebo červené výstražné světlo (37b nebo 37c), nebo na konci každého pracovního cyklu. UPOZORNĚNÍ! Pravidelným dobíjením prodloužíte životnost baterií. UPOZORNĚNÍ! Pokud jsou baterie vybité, nabijte je znovu co nejdříve, protože jinak zkrátíte jejich životnost. Nabití baterií zkontrolujte alespoň jednou týdně. VAROVÁNÍ! Při nabíjení baterie vzniká vysoce výbušný vodíkový plyn. Baterie nabíjejte v dobře větraném prostředí a z dosahu otevřeného ohně. Při nabíjení baterií nekuřte. Při nabíjení baterie ponechejte vždy soubor nádrže otevřený. VAROVÁNÍ! Při nabíjení baterií pracujte velmi opatrně, může dojít k úniku kapaliny baterie. Kapalina v baterii má leptavé účinky. Dojde-li ke kontaktu s kůží nebo očima, vypláchněte zasažené části důkladně vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nabíjení baterie pomocí nabíječky baterií namontované ve stroji 1. Strojem přejeďte na rovnou zem. 2. Pouze VLHKÉ baterie: Otevřete kryty (51 a 58) a zkontrolujte, zda jsou nádrže (60 a 61) prázdné, jinak je vypusťte výpustnou hadicí (10) a kohoutem (24). Zavřete kryty (51 a 58). Opatrně zvedněte soustavu nádrže (71). Zkontrolujte hladinu elektrolytu uvnitř baterií (72). Podle potřeby sejměte víčka (75) a dolijte. Po doplnění správné hladiny zavřete krytky (75) a v případě potřeby očistěte horní stranu baterií. 3. Připojte elektrický konektor nabíječky baterií (8) do hlavního přívodu elektrické energie (napětí a kmitočet přívodu elektrické energie musí být kompatibilní s hodnotami nabíječky baterie na štítku s výrobním číslem stroje). POZNÁMKA Po připojení nabíječky baterií do elektřiny bude činnost všech funkcí stroje automaticky přerušena Pokud na ovládání nabíječky baterie zůstane svítit červené výstražné světlo (F, obr. 7), probíhá nabíjení baterií pomocí nabíječky. Když se rozsvítí zelené kontrolní světlo (H), dobíjení baterií je skončeno. Po dokončení nabíjení baterie odpojte kabel nabíječky (8) od přívodu elektřiny a omotejte jej kolem příslušného pouzdra na stroji (7). Pouze VLHKÉ baterie: Opatrně spusťte soustavu nádrže (71). Doplňte nádrže (60 a 61). Stroj je nyní připraven k použití. POZNÁMKA Další informace o provozu nabíječky baterií (I) naleznete v příslušném návodu (1) E SCRUBTEC R R R R 371 C 23

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 02/12 (2) 9099346000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234

Részletesebben

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

Részletesebben

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use

SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use SCRUBTEC 545B / 545BL / 553B 553BL / BOOST 5 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 02/2007 Revised 05/2015 (3) 9097054000 Česky Magyar Slovensky

Részletesebben

BR 652 - BR 752 - BR 752C

BR 652 - BR 752 - BR 752C BR 652 - BR 752 - BR 752C PŘÍRUČK UŽIVTELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ EREDETI UTSÍTÁSOK NÁVOD N OBSLUHU ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK Z UPORBNIK ORIGINLN NVODIL 9098684000 Edition 2 2010-12 Printed

Részletesebben

SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SCRUBTEC 453 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 04/2014 Revised 02/2016 (2) 9100000444 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087362020-9087365020

Részletesebben

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 337.2 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099872000. Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 03/2013 (1) 9099872000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087343020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC

Részletesebben

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1101 P PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 1464020000 Edition 1 2009-04 Printed

Részletesebben

SCRUBTEC 343B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY ČESKY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK MAGYAR NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SCRUBTEC 343B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY ČESKY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK MAGYAR NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 343B ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA

Részletesebben

BA BA 551D BA 551CD - BA 611D

BA BA 551D BA 551CD - BA 611D BA 551 - BA 551D BA 551CD - BA 611D PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 909 6752

Részletesebben

BA BA 451D BA BA 531D

BA BA 451D BA BA 531D BA 451 - BA 451D BA 531 - BA 531D PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 909 6748

Részletesebben

BA 410 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA. 909 5683 000 Edition 3 2008-11.

BA 410 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA. 909 5683 000 Edition 3 2008-11. BA 410 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 909 5683 000 Edition 3 2008-11 Printed in Italy setting standards Osv d ení o shod Konformitätserklärung

Részletesebben

SC350 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SC350 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SC350 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 9098868000 Edition 1 2010-11 Printed

Részletesebben

FLOORTEC 350. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE ORIGINALANLEITUNG ČESKY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ INSTRUCTIONS D ORIGINE MAGYAR

FLOORTEC 350. www.nilfisk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE ORIGINALANLEITUNG ČESKY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ INSTRUCTIONS D ORIGINE MAGYAR www.nilfisk-alto.com FLOORTE 350 ČESKY MGYR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČK UŽIVTELE ORIGINLNLEITUNG FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ INSTRUTIONS D ORIGINE NÁVOD N OSLUHU ÚDRŽU ORIGINL INSTRUTION PRIROČNIK Z UPORNIK ORIGINELE

Részletesebben

BA 451 / 451D / 531 / 531D Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

BA 451 / 451D / 531 / 531D Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo BA 451 / 451D / 531 / 531D Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 06/2006 - Revised 03/2010 (4) 909 6748 000 Česky Magyar Slovensky Slovenščina

Részletesebben

SR 1450 B-D PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1450 B-D PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1450 B-D PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33014811 Edition 3 2010-03 Printed

Részletesebben

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SR 1601 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019318 Edition 2 2010-09 Printed

Részletesebben

SC351 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SC351 USER MANUAL 03/2013 (1) 9099864000. Model: 9087340020-9087341020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 03/2013 (1) 9099864000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA

Részletesebben

SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SW 750 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 10/2006 Revised 08/2008 (2) 146 3080 000 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 908 4701 010-9084708010

Részletesebben

SCRUBTEC R 253 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SCRUBTEC R 253 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SCRUBTEC R 253 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 01/2015 Revised 02/2016 (3) 9100000391 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087362020-9087365020

Részletesebben

SC2000 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SC2000 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SC2000 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 01/2015 (1) 9100000383 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087360020-9087364020 Сертификат

Részletesebben

FLOORTEC R 670 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY ČESKY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK MAGYAR NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

FLOORTEC R 670 B PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY ČESKY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK MAGYAR NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY FLOORTEC R 670 B ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA

Részletesebben

SCRUBTEC Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SCRUBTEC Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SCRUBTEC 343.2 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 07/2012 (1) 9099644000 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087317020 Сертификат за

Részletesebben

SCRUBTEC USER MANUAL 07/2012 (1) Model: PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC USER MANUAL 07/2012 (1) Model: PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 07/2012 (1) 9099644000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087317020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC

Részletesebben

www.nilfi sk-alto.com SCRUBTEC 233 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 9097883000(1)2008-06 E

www.nilfi sk-alto.com SCRUBTEC 233 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 9097883000(1)2008-06 E www.nilfi sk-alto.com SCRUBTEC 233 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 9097883000(1)2008-06 E Модел / Model / Modell

Részletesebben

SC400 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SC400 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SC400 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 07/2012 - Revised 08/2013 (2) 9099612000 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087313020 Сертификат

Részletesebben

SCRUBTEC Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo

SCRUBTEC Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo SCRUBTEC 343.2 Instructions for use Návod k použití Használati útmutató Pokyny pre použitie Navodila za uporabo 07/2012 (1) 9099636000 Česky Magyar Slovensky Slovenščina Model: 9087315020-9087319020 Сертификат

Részletesebben

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL

SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL www.nilfisk-alto.com SCRUBTEC 653B 653BL 651BCL 661BL ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 9097058000(1)2007-02 E /

Részletesebben

FLOORTEC R 680 B. www.nilfi sk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

FLOORTEC R 680 B. www.nilfi sk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA www.nilfi sk-alto.com FLOORTEC R 680 B ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 1463516000(1)2008-05 E Модел / Model /

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25 EN PL Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 5 SK CS UK RO Akumulátorové prerezávacie Akumulátorové zahradnické acumulator NÁVOD

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

SWEEPER SR 1300H B P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 146 1062 000(3)2007-02 E

SWEEPER SR 1300H B P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 146 1062 000(3)2007-02 E SWEEPER SR 1300H B ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 146 1062 000(3)2007-02 E / Model / Modell / Model / Modelo /

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

SWEEPER SW 700S B PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA (4) E

SWEEPER SW 700S B PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA (4) E SWEEPER SW 700S B ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 146 0594 000(4)2007-06 E Модел / Model / Modell / Model / Modelo

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

SWEEPER SW 700S P PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 146 0676 000(5)2007-06 E

SWEEPER SW 700S P PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 146 0676 000(5)2007-06 E SWEEPER SW 700S P ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 146 0676 000(5)2007-06 E Модел / Model / Modell / Model / Modelo

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

SR 1601 D3 / LPG3 / P3

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 SR 1601 D3 / LPG3 / P3 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019216 Edition 3

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

Sporák Tűzhely Sporák

Sporák Tűzhely Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 28 Sporák Tűzhely Sporák ZCE560N Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 6 Varná deska Denní používání

Részletesebben

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY

SR 1601 D3 / LPG3 / P3 USER MANUAL 03/2012 (4) 33019216. Model: 13300101-13300148 - 13300105-13300161 - 13300104 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY 03/2012 (4) 33019216 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

FLOORTEC R 680 P. sk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA

FLOORTEC R 680 P.  sk-alto.com PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA www.nilfi sk-alto.com FLOORTEC R 680 P ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 1463514000(1)2008-05 E Модел / Model /

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

RS 502 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

RS 502 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY RS 502 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA Nilfisk 502 33019741 Edition 2 2009-12

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Kombinált tűzhely Használati és beszerelési utasítás Kuchnia gazowo-elektryczna Instrukcja obsługi i instalacji U104700-01 CEŠTINA 4 MAGYAR 20 POLSKI

Részletesebben

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ; HU; PL; RO; SK Pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci unistor, aurostor, geostor Bivalentní zásobník teplé vody pro solární zařízení VIH S Zásobník teplé vody

Részletesebben

RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019476 Edition 3 2010-02 Printed

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE

AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE AR 740 (8865070) Pneumatická nýtovačka / CZ Pneumatická nitovačka / SK Pneumatikus szegecselő / HU Druckluft-Schlagschraubendreher / DE Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

RS 1301 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

RS 1301 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY RS 1301 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA Nilfisk RS 1301 by Nilfisk Advance

Részletesebben

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky VII. Čištění a údržba V případě potřeby štít omyjte vlahým roztokem saponátu nebo mýdlovou vodou a osušte jej měkkým hadříkem. V žádném případě k čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, např.

Részletesebben

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

RS 850 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 33014576(4)2008-02 E. Nilfisk

RS 850 PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 33014576(4)2008-02 E. Nilfisk RS 850 Nilfisk RS 850 by Nilfisk Advance ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 33014576(4)2008-02 E A Сертификат за

Részletesebben

RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY RS 2200 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA 33019476 Edition 2 2009-06 Printed

Részletesebben

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS

118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS 118 118 L, M, H PŘÍRUČKA S POKYNY PRÍRUČKA PRE POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI KEZELÉSI UTASÍTÁS CZ SK PL H C76 - CZ - SK - PL - H 10/2007 Obsah Návod k použití... 2 Bezpečnost operátora...2 Obecné informace

Részletesebben

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Závěsné plynové kondenzační kotle Kondenzációs fali gázkazánok Centrale murale cu condensare, pe gaz HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Návod k použití určený pro uživatele a technika Felhasználói és szerelői

Részletesebben

RS 501 P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33015501(3)2008-02 E

RS 501 P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33015501(3)2008-02 E RS 501 ESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIRO NIK ZA UPORABNIKA 33015501(3)2008-02 E A Conformity certificate Declaração de conformidade

Részletesebben

TRAKTOR S NAKLADAČEM

TRAKTOR S NAKLADAČEM TRAKTOR S NAKLADAČEM CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Dříve než si začnou Vaše děti s touto hračkou hrát, prosím přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Dodržujte veškeré instrukce uvedené

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EG 11 IMR (8896109) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci,

Részletesebben

Conformity certificate. Declaração de conformidade Osvědčení o shodě. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Deklaracja zgodności Konformitätserklärung

Conformity certificate. Declaração de conformidade Osvědčení o shodě. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Deklaracja zgodności Konformitätserklärung RS 1300 Nilfisk RS 1300 by Nilfisk Advance ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENSKO PŘÍRUČKA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROČNIK ZA UPORABNIKA 33014091(3)2008-02 E A Сертификат

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 AVR (8896116) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 492 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku POKYN ÚTMUTATÓ VIDEOKAMERA kamerát választotta GZ-MS120AE/BE/SE/PE Podrobnější informace o obsluze přístroje viz NÁVOD K OBSLUZE na disku CD-ROM. CZ LYT2008-007A-M HU Vážený zákazníku Děkujeme vám za koupi

Részletesebben

hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami. Alulírottak igazoljuk, hogy a fent szabványok alapján hoztuk létre.

hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami. Alulírottak igazoljuk, hogy a fent szabványok alapján hoztuk létre. FAC AC-SIMILE AAC SWEEPER SR 1800C B-D P ÍRU KA UŽIVATELE FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PRIROÈNIK ZA UPORABNIKA KULLANICI ELK TABI 33014817(2)2006-06 E A Model/Modell/ /Model/Model/Model

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/ Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 592 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

FAVORIT 88009 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 50

FAVORIT 88009 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 50 FAVORIT 88009 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 50 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG.

Részletesebben

L 76264 ETL. CS Návod k použití HU Használati útmutató

L 76264 ETL. CS Návod k použití HU Használati útmutató L 76264 ETL CS Návod k použití HU Használati útmutató 2 30 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

FAVORIT 65002 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44

FAVORIT 65002 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 FAVORIT 65002 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás _CZ.book 1 ページ 2006 年 12 月 7 日 木 曜 日 午 後 8 時 59 分 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Návod k použití Kezelési utasítás

Részletesebben

ESF 6710ROW ESF 6710ROX... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 INSTRUCCIONES

ESF 6710ROW ESF 6710ROX... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 INSTRUCCIONES ESF 6710ROW ESF 6710ROX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 ES LAVAVAJILLAS MANUAL DE INSTRUCCIONES 52 2 www.electrolux.com

Részletesebben

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR

e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR e-atland 5.0 ELEKTROMOS KERÉKPÁR GYÁRTÓ: CRUSSIS electrobikes s.r.o., K Březince 227, 182 00 Praha 8, IČO: 24819671, Tel.: 283 101 361-2 SPECIFIKÁCIÓK e-atland 5.0 MTB modell. Váz: slumínium keverék 6061

Részletesebben

ESF 6710ROW ESF 6710ROX... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 INSTRUCCIONES

ESF 6710ROW ESF 6710ROX... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 INSTRUCCIONES ESF 6710ROW ESF 6710ROX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 ES LAVAVAJILLAS MANUAL DE INSTRUCCIONES 52 2 www.electrolux.com

Részletesebben

RS 502 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

RS 502 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY RS 502 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA Nilfisk 502 33019741 Edition 1 2009-03

Részletesebben

Kezelöi kézikönyv. Henger RD 16. 0178395hu 005 0610

Kezelöi kézikönyv. Henger RD 16. 0178395hu 005 0610 Kezelöi kézikönyv Henger RD 16 0178395hu 005 0610 Copyright üzenet Copyright 2010.; tulajdonosa a Wacker Neuson Corporation. Minden jog fenntartva, ideértve a másolási és forgalmazási jogokat is. Ezt a

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380

Az Ön kézikönyve HOTPOINT LI 675 DUO http://hu.yourpdfguides.com/dref/4692380 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben