RS 1301 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RS 1301 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY"

Átírás

1 RS 1301 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA Nilfisk RS 1301 by Nilfisk Advance Edition Printed in Italy setting standards

2

3 A Сертификат за съответствие Conformity certificate Declaração de conformidade Osvědčení o shodě Πιστοποιητικό συμμόρφωσης Deklaracja zgodności Konformitätserklärung Megfelelősségi nyilatkozat Certificat de conformitate Overensstemmelsescertifikat Dichiarazione di conformità Заявление о соответствии Declaración de conformidad Atitikties deklaracija Överensstämmelsecertifikat Vastavussertifikaat Atbilstības deklarācija Certifikát súladu Déclaration de conformité Konformitetssertifisering Certifikat o ustreznosti Yhdenmukaisuustodistus Conformiteitsverklaring Uyumluluk sertifikası Модел / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / Model / Μοντέλο / Modell / Modello / Modelis / Modelis / Modell / Model / Modelo / Model / Model / Модель / Modell / Model / Model / Model : ROAD SWEEPER Тип / Typ / Typ / Type / Tipo / Tüüp / Type / Tyyppi / Type / Τύπος / Típus / Tipo / Tipas / Tips / Type / Type / Tipo / Typ / Tip / Тип / Typ / Typ / Tip / Tip : RS 1301 Сериен номер / Výrobní číslo / Seriennummer / Serienummer / Número de serie / Seerianumber / Numéro de série / Sarjanumero / Serial number / Σειριακός αριθμός / Sorozatszám / Numero di serie / Serijos numeris / Sērijas numurs / Serienummer / Serienummer / Número de série / Numer seryjny / Număr de serie / Серийный номер / Serienummer / Výrobné číslo / Serijska številka / Seri Numarası : Година на производство / Rok výroby / Baujahr / Fabrikationsår / Año de fabricación / Väljalaskeaasta / Année de fabrication / Valmistusvuosi / Year of construction / Έτος κατασκευής / Gyártási év / Anno di costruzione / Pagaminimo metai / Izgatavošanas gads / Byggeår / Bauwjaar / Ano de fabrico / Rok produkcji / Anul fabricaţiei / Год выпуска / Tillverkningsår / Rok výroby / Leto izdelave / Leto izdelave/imal yılı : Долуподписаният потвърждава, че гореспоменатият модел е произведен в съответствие със следните директиви и стандарти. Níže podepsaný stvrzuje, že výše uvedený model byl vyroben v souladu s následujícími směrnicemi a normami. Der Unterzeichner bestätigt hiermit dass die oben erwähnten Modelle gemäß den folgenden Richtlinien und Normen hergestellt wurden. Undertegnede attesterer herved, at ovennævnte model er produceret i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder. El abajo firmante certifica que los modelos arriba mencionados han sido producidos de acuerdo con las siguientes directivas y estandares. Allakirjutanu kinnitab, et ülalnimetatud mudel on valmistatud kooskõlas järgmiste direktiivide ja normidega. The undersigned certify that the above mentioned model is produced in accordance with the following directives and standards. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος πιστοποιεί ότι η παραγωγή του προαναφερθέντος μοντέλου γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες και πρότυπα. Alulírottak igazoljuk, hogy a fent említett modellt a következő irányelvek és szabványok alapján hoztuk létre. Il sottoscritto dichiara che i modelli sopra menzionati sono prodotti in accordo con le seguenti direttive e standard. Toliau pateiktu dokumentu patvirtinama, kad minėtas modelis yra pagamintas laikantis nurodytų direktyvų bei standartų. Ar šo tiek apliecināts, ka augstākminētais modelis ir izgatavots atbilstoši šādām direktīvām un standartiem. A presente assinatura serve para declarar que os modelos supramencionados são produtos em conformidade com as seguintes directivas e normas. Niżej podpisany zaświadcza, że wymieniony powyżej model produkowany jest zgodnie z następującymi dyrektywami i normami. Subsemnatul atest că modelul susmenţionat este produs în conformitate cu următoarele directive şi standarde. Настоящим удостоверяется, что машина вышеуказанной модели изготовлена в соответствии со следующими директивами и стандартами. Undertecknad intygar att ovannämnda modell är producerad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder. Dolu podpísaný osvedčuje, že hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami. Je soussigné certifie que les modèles cidessus sont fabriqués conformément aux directives et normes suivantes. Undertegnede attesterer att ovennevnte modell är produsert i overensstemmelse med fölgende direktiv og standarder. Spodaj podpisani potrjujem, da je zgoraj omenjeni model izdelan v skladu z naslednjimi smernicami in standardi. Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaan. Ondergetekende verzekert dat de bovengenoemde modellen geproduceerd zijn in overeenstemming met de volgende richtlijnen en standaards. Aşağıda İmzası olan kişi, yukarıda bahsedilen model cihazın aşağıda verilen direktiflere ve standartlara uygunlukta imal edildiğini onaylar. EC Machinery Directive e 2006/42/EC EN ISO , EN ISO , EN 294, EN 349, EN 982, EN 13019, EN EC EMC Directive 2004/104/EC 4/EC EN 55012, EN Manufacturer: Nilfisk-Advance S.p.A. Authorized signatory: Franco Mazzini, General Mgr Date: Signature: Address: Strada Comunale della Braglia, 18, GUARDAMIGLIO (LO) - ITALY Tel: +39 (0) , Fax: +39 (0) Technical file compiled by the manufacturer B C Model: RS 1301 Prod. Nr: Serial No: 08XXXXXXX Date code : H07 Total Weight : KG 2800 IPX3 db(a)79 KW 67 Battery: 12VDC 3 MAX 24% setting standards Manufactured By: Nilfisk - Advance S.p.a Guardamiglio (LO) - Italy Made in Italy S S RS (3) E I

4 D c 35b 35a ENG rpm 100 % Risk of machine tip-over and serious injury Sharp turns must be made at slowest possible speed.! WARNING Do not - Turn abruptly - Turn on incline Never raise hopper on incline. Operating on incline or with weight in the hopper increases instability. 49 Regularly check tires for appropriate air pressure according to Operator s Manual. - Turn with hopper raised S II (3) E RS 1301

5 E RR1 R01 R03 R12 R R05 K14 K17 K18 K19 K15 K21 R10 R07 R02 14 EG1 A3 K16 K20 K22 9 K24 K25 K26 K27 K A1 A S RS (3) E III

6 F S IV (3) E RS 1301

7 G S RS (3) E V

8 H_ H_ Km/h 12 4 % 5 1 H_3 S I_1 S ENG rpm % S S I_2 I_ S S I_4 I_ S S VI (3) E RS 1301

9 RS (3) E VII S S S S S S S S I_6 I_8 J_2 K J_1 L I_7 J_3

10 M N 2 1 O S P S Q S R S S S S T S S VIII (3) E RS 1301

11 U W X S Y S Z S AA S S S AB AC S S RS (3) E IX

12 AD AE AF S AG S AH S AI S S X (3) E RS 1301 S310921

13 AJ AK 1 2 AL S AM 1 2 S S AN S S AO AP S S RS (3) E XI

14 AQ AR 1 2 DX SX 2 1 S S AS AS-2 10 S AT 9 AU S S S XII (3) E RS 1301

15 AV AW AX 1 S S S RS (3) E XIII

16 XIV (3) E RS 1301 DX 22cc a b M 1 P 2 T X X X X SX DX SX DX SX 425cc 425cc 250bar 250bar 18bar 65cc 11cc 6cc 180bar 21cc 100cc 210bar 130bar 90bar 80cc 150 bar 150 bar 30bar 100cc 100cc 130 bar 2300 RPM Lt µm 10µm 60µm 125µm 60µm 60µm ACQUA USCITA ACQUA ASPIRAZIONE 2480 RPM S AY

17 1 1 AZ RR1 R01 R03 R12 R13 R05 K14 K17 K18 K19 R10 K15 K21 R07 R02 EG1 A3 K16 K20 K22 K24 K25 K26 K27 K A A A2 S RS (3) E XV

18 BA S XVI (3) E RS 1301

19 BB S RS (3) E XVII

20 BC S XVIII (3) E RS 1301

21 BD S RS (3) E XIX

22 BE cm (0,8-1,6 inch) S XX (3) E RS 1301

23 PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY OBSAH ÚVOD... 3 OBSAH A ÚČEL NÁVODU... 3 CÍLOVÁ SKUPINA... 3 UMÍSTĚNÍ TOHOTO NÁVODU... 3 OSVĚDČENÍ O SHODĚ... 3 IDENTIFIKAČNÍ DATA... 3 JINÉ REFERENČNÍ PŘÍRUČKY... 4 NÁHRADNÍ DÍLY A ÚDRŽBA... 4 ZMĚNY A VYLEPŠENÍ... 4 BEZPEČNOST... 4 SYMBOLY... 4 VŠEOBECNÉ POKYNY... 5 ROZBALENÍ/DODÁVKA... 7 POPIS STROJE... 7 PROVOZNÍ SCHOPNOSTI... 7 KONVENCE... 7 POPIS... 8 TECHNICKÉ PARAMETRY PODMÍNKY PRO OCHRANU PROSTŘEDÍ ELEKTRICKÉ POJISTKY POPIS ALARMU PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI POUŽITÍ OBECNÁ UPOZORNĚNÍ PŘED SPUŠTĚNÍM STARTOVÁNÍ A ZASTAVOVÁNÍ VZNĚTOVÉHO MOTORU SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ STROJE PROVOZ STROJE VYPRAZDŇOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU POUŽÍVÁNÍ ZADNÍ SACÍ TRUBICE (*) POUŽÍVÁNÍ STĚRAČE/UMÝVÁNÍ ČELNÍHO SKLA POUŽÍVÁNÍ VYTÁPĚNÍ KABINY POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU KONTROLY KLIMATU V KABINĚ (*) POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU OSVĚTLENÍ BRZDOVÁ SVĚTLA PROVOZ STROPNÍHO SVĚTLA PROVOZ PRACOVNÍHO SVĚTLA 3. KARTÁČE POUŽÍVÁNÍ VÝSTRAŽNÉHO SVĚTLA PŘI OHROŽENÍ RUČNÍ ZVEDÁNÍ ZÁSOBNÍKU INSTALACE PODPŮRNÉ TYČE POD ZVEDNUTÝ ZÁSOBNÍK INSTALACE PODPŮRNÉ TYČE POD DVÍŘKA ZVEDNUTÉHO ZÁSOBNÍKU POUŽÍVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ VODNÍ PISTOLE (*) POUŽÍVÁNÍ KAMERY (volitelné) POUŽITÍ SYPAČE SOLI POUŽITÍ KARTÁČE NA SNÍH PO POUŽITÍ STROJE VYPRAZDŇOVÁNÍ VODNÍ NÁDRŽE PRACHOVÉHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU TAŽENÍ STROJE PŘEPRAVA NA NÁVĚSU USKLADNĚNÍ STROJE PRVNÍ POUŽITÍ RS (3) E 1

24 ČESKY PŘÍRUČKA UŽIVATELE ÚDRŽBA TABULKA PLÁNOVANÉ ÚDRŽBY ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU, FILTRU A SACÍ TRUBICE, KONTROLA TĚSNĚNÍ A PROMAZÁNÍ LOŽISKA SACÍHO VĚTRÁKU ČIŠTĚNÍ TRYSKY PRACHOVÉHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU A FILTRU ČIŠTĚNÍ VODNÍHO FILTRU PRACHOVÉHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU KONTROLA HLADINY OLEJE HYDRAULICKÉ SOUSTAVY KONTROLA ČIŠTĚNÍ LOPATEK VĚTRÁKU HYDRAULICKÉ SOUSTAVY KONTROLA/VÝMĚNA FILTRU HYDRAULICKÉ SOUSTAVY KONTROLA HLADINY ELEKTROLYTU BATERIE KONTROLA HLADINY BRZDOVÉ KAPALINY KONTROLA SENZORU BZUČÁKU PRO ZPĚTNÝ CHOD KONTROLA TLAKU PNEUMATIK KONTROLA FUNKCE, VÝŠKY ZÁSTĚRY A VSTUPU SÁNÍ KONTROLA A NASTAVENÍ VÝŠKY BOČNÍHO KARTÁČE KONTROLA A NASTAVENÍ POZICE 3. KARTÁČE VÝMĚNA KARTÁČE KONTROLA PARKOVACÍ BRZDY KONTROLA HLADINY MOTOROVÉHO OLEJE VÝMĚNA MOTOROVÉHO OLEJE VÝMĚNA FILTRU MOTOROVÉHO OLEJE ČIŠTĚNÍ/VÝMĚNA VZDUCHOVÉHO FILTRU MOTORU KONTROLA ČIŠTĚNÍ LOPATEK RADIÁTORU MOTORU KONTROLA HLADINY CHLADICÍ KAPALINY MOTORU VÝMĚNA PALIVOVÉHO FILTRU MOTORU VÝMĚNA PALIVOVÉHO PŘEDFILTRU VÝMĚNA VZDUCHOVÉHO FILTRU KABINY VÝMĚNA KOLA VÝMĚNA POJISTKY DEMONTÁŽ/MONTÁŽ VSTUPU SÁNÍ MONTÁŽ/DEMONTÁŽ PAŽE 3. KARTÁČE MONTÁŽ/DEMONTÁŽ SYPAČE SOLI MONTÁŽ/DEMONTÁŽ KARTÁČE NA SNÍH ZIMNÍ ÚDRŽBA BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PROBLÉMY LIKVIDACE (3) E RS 1301

25 PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY ÚVOD OBSAH A ÚČEL NÁVODU Tento návod je nedílnou součástí stroje, jeho účelem je poskytnout operátorovi všechny potřebné informace k řádnému samostatnému a bezpečnému používání stroje. Návod obsahuje informace o technických parametrech, provozu, skladování, údržbě, o náhradních dílech a likvidaci. Před provedením jakékoli operace se strojem si pracovníci obsluhy a kvalifi kovaní technici musí pozorně přečíst tento návod. V případě jakýchkoliv otázek týkajících se instrukcí uvedených v návodu a v případě potřeby dalších informací se laskavě obraťte na Nilfi sk. CÍLOVÁ SKUPINA Tento návod je určen pro kvalifi kované pracovníky obsluhy a techniky určené pro údržbu stroje. Pracovníci obsluhy nesmějí provádět činnosti vyhrazené kvalifi kovaným technikům. Nilfi sk neodpovídá za škody způsobené nedodržením tohoto zákazu. UMÍSTĚNÍ TOHOTO NÁVODU Návod k Obsluze musí být umístěn uvnitř stroje v kabině, chráněn před kapalinami a dalšími látkami, které by ho mohly poškodit. OSVĚDČENÍ O SHODĚ Obrázek A zobrazuje kopii dokumentace dokládající shodu zametacího stroje s požadavky platných zákonů. POZNÁMKA Společně s dokumentací k zařízení se dodává jedna kopie původního Prohlášení o souladu. POZNÁMKA Pokud je stroj schválen pro provoz na veřejných komunikacích, je stroj dodáván se zvláštním Osvědčením souladu. IDENTIFIKAČNÍ DATA Model stroje a výrobní číslo naleznete na nálepce (1, Obr. C) a štítku (1, Obr. E) připevněném unvitř kabiny. Sériové číslo stroje je dále vytištěné na boku stroje (33, Obr. G). Sériové číslo vznětového možoru a model jsou vyznačeny na místech uvedených v příslušné příručce; v některých zemích je štítek s uvedením těchto dat umístěn v dané pozici (1, Obr. E), nahrazuje tak štítek se sériovým číslem stroje. Tyto informace jsou užitečné při objednávkách náhradních dílů stroje a vznětového motoru. Do následující tabulky si poznamenejte identifi kační údaje stroje a vznětového motoru k pozdějšímu použití. Model STROJE... Výrobní číslo STROJE... Model MOTORU... Výrobní číslo MOTORU... RS (3) E 3

26 ČESKY PŘÍRUČKA UŽIVATELE JINÉ REFERENČNÍ PŘÍRUČKY Tento zametací stroj se dodává s následujícími příručkami: Příručka vznětového motoru (*) Seznam Náhradních Dílů Schéma zapojení Příručka kamery (volitelné) (*) Příručka sněhového kartáče (volitelné) (*) Příručka rozdělovače soli (volitelné) (*) (*) Tyto příručky je nutné považovat za nedílnou součást příručky uživatele zametacího stroje. V Servisním centru Nilfi sk je k dispozici i následující příručka: Příručka obsluhy zametacího stroje NÁHRADNÍ DÍLY A ÚDRŽBA Veškeré potřebné provozní postupy a postupy při údržbě a opravách musí být provedeny kvalifi kovanými pracovníky nebo servisními středisky Nilfi sk Service Center. Vždy je třeba používat jedině originální náhradní díly a příslušenství. Servis nebo náhradní díly a příslušenství si objednejte v servisních střediscích Nilfi sk Service Center; uveďte model a výrobní číslo stroje. ZMĚNY A VYLEPŠENÍ Společnost Nilfi sk průběžně zlepšuje své produkty a vyhrazuje si právo provádět změny a úpravy podle svého uvážení. Není povinna aplikovat tyto výhody na stroje prodané dříve. Jakékoliv úpravy a nebo doplňky podléhají schválení výrobce a musí být provedeny společností Nilfi sk. BEZPEČNOST Následující symboly označují potenciálně nebezpečné situace. Tyto informace si vždy pečlivě přečtěte a přijměte všechna potřebná preventivní opatření na ochranu osob i majetku. Při prevenci úrazů je vždy základním předpokladem spolupráce pracovníka obsluhy. Bez dokonalé spolupráce osoby odpovědné za provoz stroje nemůže být účinný žádný program prevence nehod. Většina z nehod, ke kterým může dojít během práce nebo přemisťování stroje, bývá způsobena selháním pracovníků při dodržování nejjednodušších pravidel základní bezpečnosti. Pečlivá a opatrná obsluha je nejlepší zárukou proti nehodám a je základním předpokladem úspěšného splnění jakéhokoliv programu prevence nehod. SYMBOLY NEBEZPEČÍ! Označuje nebezpečnou situaci, při které je ohrožen život pracovníka Obsluhy. VAROVÁNÍ! Označuje potenciální riziko nehod a úrazů osob. UPOZORNĚNÍ! Označuje upozornění nebo poznámky související s důležitými nebo užitečnými funkcemi. Odstavcům označeným tímto symbolem věnujte nejvyšší pozornost. POZNÁMKA Označuje upozornění související s důležitými nebo užitečnými funkcemi. RADA Před provedením jakékoli operace si přečtěte příručku (3) E RS 1301

27 PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY VŠEOBECNÉ POKYNY Dále jsou uvedena specifi cká varování a upozornění, která informují o potenciálním riziku poškození zdraví osob a poškození strojů. NEBEZPEČÍ! Tento stroj mohou obsluhovat jen správně vyškolené a oprávněné osoby. Kromě toho musí operator: Být starší 18 let Mít řidičské oprávnění Být v normálním tělesném i duševním stavu Nebýt pod vlivem látek, které ovlivňují činnost nervové soustavy (alcohol, psychofarmaka, drogy, atd.) Před provedením jakýchkoliv údržbových prací nebo oprav odstraňte zapalovací klíč. Tento stroj mohou obsluhovat jen správně vyškolené a oprávněné osoby. Děti nebo tělesně postižené osoby nesmí tento stroj obsluhovat. Při práci poblíž pohyblivých součástí je zakázáno nosit šperky. Nepracujte pod vyzdviženým strojem bez bezpečnostních podpor. Se strojem nepracujte v blízkosti jedovatých, nebezpečných, hořlavých a nebo výbušných prášků, kapalin ani par. Pracujte opatrně, benzín je vysoce vznětlivý. V místech, kde se doplňuje nádrž stroje nebo kde se skladuje benzín, nekuřte a nepohybujte se s otevřeným ohněm. Palivo doplňujte venku nebo v dobře větraných prostorách, přičemž motor musí být vypnutý. Nenaplňujte palivovou nádrž po okraj, nechte nejméně 4 cm (1,6 in) volného prostoru v naplňovacím hrdle, aby se palivo mohlo rozpínat. Po doplnění paliva zkontrolujte, zda je víčko nádrže pevně uzavřeno. Jestliže se během doplňování palivo rozlije, vyčistěte příslušnou oblast a před spuštěním motoru počkejte, až se páry rozptýlí. Vyhýbejte se kontaktu s pokožkou a nevdechujte výpary paliva. Ukládejte mimo dosah dětí. Před provedením jakékoli opravy/údržby vyjmětge zapalovací klíč, zatáhněte parkovací brzdu a odpojte baterii. Při práci pod otevřenou kapotou/dveřmi zkontrolujte, zda se nemohou samovolně zavřít. Při provádění údržby s otevřenou výsypkou ji podepřete podpůrnými tyčkami. Během přepravy zametacího stroje nesmí být palivová nádrž plná. Výfukové plyny ze vznětového motoru obsahují oxid uhelnatý, vysoce jedovatý, bezbarvý plyn bez zápachu. Nevdechujte. Nenechávejte motor běžet v uzavřených prostorách. Na motor nepokládejte žádné předměty. Před prací na vznětovém motoru jej vypněte. Chcete-li předejít nechtěnému nastartování motoru, odpojte zápornou svorku baterie. Viz také OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA v návodu k obsluze motoru, který je nedílnou součástí tohoto návodu. Viz také BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA v příručkách následujícího vybavení (volitelné), které je nutno považovat za nedílnou součást této příručky: Kamera RS (3) E 5

28 ČESKY PŘÍRUČKA UŽIVATELE VAROVÁNÍ! Pro jízdu na veřejných komunikacích musí vůz splňovat místní požadavky na umístění registrační značky. Stroj byl vyroben pro používání jako zametací stroj, nepoužívejte jej na jiné účely. Při použití tohoto stroje pracujte pozorně tak, abyste nezpůsobili žádnou újmu lidem a majetku. Stroj nepoužívejte jako dopravní prostředek. Stroj s klíčkem v zapalování a uvolněnou parkovací brzdou nenechávejte bez dozoru. Strojem nenarážejte do polic ani lešení či jiných konstrukcí; to platí zejména v případech, kdy hrozí riziko pádu předmětů. Dávejte maximální opatrnost při zvedání a vysypávání zásobníku. Nastavte provozní rychlost tak, aby odpovídala stavu podlahy. Před provedením jakýchkoliv údržbových prací nebo oprav si pečlivě přečtěte celý návod. Přijměte veškerá potřebná preventivní opatření, aby pohybující se části stroje nemohly zachytit vlasy, šperky a volné části oděvů osob. Náležitě ochraňujte části těla (oči, vlasy, ruce atd.) při čištění pomocí stlačeného vzduchu nebo vodního děla. Předcházejte kontaktu s kyselinou baterie, nedotýkejte se horkých součástí. Pokud se stroj nepohybuje, vypněte kartáč, aby nedošlo k poškození podlahy. V případě požáru použijte k uhašení práškový hasicí přístroj, nikoli vodní. Neumývejte stroj korozivními látkami. Stroj nepoužívejte zejména v prašném prostředí. S bezpečnostními prvky stroje a pojistkami svévolně nemanipulujte a přesně dodržujte obvyklé pokyny k údržbě. Nesnímejte ani neupravujte desky upevněné ke stroji. V případě poruchy stroje si ověřte, že není způsobena nedostatečnou údržbou. Jinak si vyžádejte pomoc oprávněných pracovníků oprávněného servisního střediska. V případě výměny náhradního dílu objednávejte ORIGINÁLNÍ náhradní díly od autorizovaného Dodavatele nebo Prodejce. Chcete-li zajistit správný a bezpečný provoz stroje, měli by plánovanou údržbu (podrobně popsanou v související kapitole tohoto návodu) provádět autorizovaní pracovníci nebo autorizované Servisní Středisko. Stroj musí být správně zlikvidován, protože obsahuje nebezpečné jedovaté materiály (baterie, olej, plasty atd.), které podléhají normám, jež vyžadují jejich likvidaci ve specializovaných střediscích (viz kapitola Likvidace). Jestliže se stroj používá v souladu s instrukcemi, vznikající vibrace nevyvolávají nebezpečné situace. Hladina vibrace u těla operátora je 0,484 m/s 2 (19,05 in/s 2 ) (ISO ) při nejvyšší pracovní rychlosti (1.850 ot/min). Když je motor v chodu, tlumič se zahřívá. Nedotýkejte se tlumiče, hrozí vážné popálení nebo požár. Nepouštějte motor, pokud je hladina oleje příliš nízká, hrozí jeho vážné poškození. Zkontrolujte hladinu oleje při vypnutém motoru a na rovném povrchu. Nepouštějte motor, pokud vzduchový filtr není nainstalován, hrozí jeho vážné poškození. Vedení chladicí kapaliny motoru je pod tlakem. Veškeré kontroly provádějte při vypnutém motoru a po jeho vychladnutí. I u studeného motoru otvírejte hrdlo chladiče opatrně (3) E RS 1301

29 PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY VAROVÁNÍ! Motor je vybaven větrákem; nestůjte v blízkosti motoru, když je horký, jelikož větrák může začít pracovat, i když je stroj vypnutý. Všechny operace pro obsluhu vznětového motoru by měl provádět autorizovaný Prodejce. Používejte pro vznětový motor jen originální náhradní díly nebo díly odpovídající kvality. Použitím náhradních dílů nižší kvality můžete motor závažně poškodit. Viz také OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA v návodu k obsluze motoru, který je nedílnou součástí tohoto návodu. Viz také BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA v příručkách následujícího vybavení (volitelné), které je nutno považovat za nedílnou součást této příručky: Kamera VAROVÁNÍ! Oxid uhelnatý (CO) může způsobit poškození mozku nebo smrt. Motor s vnitřním spalováním tohoto stroje může uvolňovat oxid uhelnatý. Nevdechujte výfukové plyny. Používejte stroj uvnitř pouze tehdy, když je zajištěno řádné odvětrání a pomocník má určeno vás kontrolovat. ROZBALENÍ/DODÁVKA Stroj se dodává již smontovaný a připravený k použití, rozbalování/instalace nejsou nutné. Zkontrolujte laskavě, zda byly se strojem dodány následující položky: Technická dokumentace: Návod k obsluze zametacího stroje Příručka vznětového motoru Seznam Náhradních Dílů Příručka a seznam náhradních dílů následujícího volitelného vybavení: Kamera POPIS STROJE PROVOZNÍ SCHOPNOSTI Zametací stroj je navržen a zkonstruován tak, aby kvalifi kovanému pracovníkovi obsluhy při dodržování bezpečných podmínek provozu umožňoval čištění (zametáním a vysáváním) silnic, hladkých a pevných podlah ve veřejném nebo průmyslovém prostředí a sběr prachu a lehkého odpadu. KONVENCE Značky v tomto návodu pro polohu dopředu, dozadu, vpředu, vzadu, vlevo nebo vpravo se vztahují na polohu pracovníka Obsluhy, který sedí na sedadle řidiče (14, Obr. E). RS (3) E 7

30 ČESKY PŘÍRUČKA UŽIVATELE POPIS Popis kontrolní oblasti (Viz Obr. D) 1. Měřič a kontrolní panel 2. Panel s indikátorovými světly 3. Výstražné světlo zvednuté výsypky (červené) 4. Jasné indikátorové světlo 5. Světlo provozu 6. Indikátorové světlo změny směru 7. Výstražné světlo baterie 8. Výstražné světlo tlaku motorového oleje 9. Výstražná kontrolka motoru (vysoká teplota) 10. Výstražné světlo vysoké teploty oleje hydraulické soustavy a vady hydraulické soustavy 11. Výstražné světlo předehřívání zapalovací svíčky 12. Výstražné světlo parkovací brzdy 13. Kontrolka přeplněného vzduchového fi ltru motoru 14. Výstražné světlo přítomnosti vody v palivu 15. Tlačítko posouvání displeje 16. Spínač pracovního světla 3. kartáče 17. Displej (*) 18. Levý ventilační otvor 19. Stropní světlo: Po stisknutí na pravé nebo levé straně se zapne, ve středové pozici se vypne. 20. Spínač výstražného světla při ohrožení 21. Spínač otevření/uzavření dvířek zásobníku 22. Spínač náklonu 3. kartáče 23. Pravý ventilační otvor 24. Zapalovací klíček 25. Přepínač směru otáček 3. kartáče 26. Plynový pedál 27. Spínač vodního čerpadla prachového kontrolního systému: Když je spínač otočený do první pozice, trysky rozstřikují střední množství vody Když je spínač otočený do druhé pozice, trysky rozstřikují maximální množství vody 28. Volant 29. Spínač bočních kartáčů/sacího ventilátoru (první pozice) a 3. kartáče (druhá pozice) 30. Páka sacího větráku/volitelného vybavení 31. Brzdový pedál 32. Nádrž pro ostřikovače (*) (**) Spínač stěrače V pozici 0: stěrač zastaven V pozici 1: stěrač se pohybuje V pozici 2 (s pružinovým vracením): zapnutí ostřikovače Přepínač prodloužení paže 3. kartáče (s pružinovým vracením) Kombinační spínač (**) Sací vstup, kartáče, ovládač výsypky Tlačítko sacího vstupu a snížení bočního kartáče Tlačítko sacího vstupu a zvedání bočního kartáče Tlačítko vrácení zásobníku Tlačítko vysypání zásobníku Tlačítko sacího vstupu a přesunutí levého bočního kartáče Tlačítko sacího vstupu a přesunutí pravého bočního kartáče Tlačítko zvedání zásobníku Tlačítko sklopení zásobníku Bezpečnostní tlačítko (stiskněte a přidržte, aby se aktivovaly další tlačítka na joysticku) Joystick 3. kartáče, slouží k aktivaci následujících funkčí (po stisknutí spínače 3. kartáče): Dopředu: snížení 3. kartáče Dozadu: zvednutí 3. kartáče Pravá strana: paže doprava Levá strana: paže doleva Tlačítko zvedání zástěry Otevřené tlačítko sklápění zástěry Výstražný štítek Výstražné světlo zavřených dvířek zásobníku Spínač sypače soli Spínač kartáče na sníh Pohotovostní tlačítko Viz funkce displeje níže. Viz popis funkcí kombinovaného spínače níže (3) E RS 1301

31 PŘÍRUČKA UŽIVATELE ČESKY Funkce displeje: 1. Když otočíte klíček na ON Když otočíte spínač zapalování (24, Obr. D) do první polohy, na displeji (17) se na pár vteřin zobrazí první stránka (23, Obr. H) s čísly nebo symboly označujícími stav stroje. Parametry, které lze zkontrolovat, jsou vyznačeny níže. Intervaly plánované údržby. MA0 (15, Obr. H) označuje plánovanou údržbu na 150 hodin, a MA1 (16) označuje plánovanou údržbu na 500 hodin. Pokud jeden z intervalů téměř uplyne nebo zcela uplyne (záporné číslo), je nutno provést údržbové práce dle vyznačení v příslušné kapitole. POZNÁMKA Když jeden z intervalů údržby téměž uplyne, jeden ze symbolů (15 nebo 16, Obr. H) bliká pár sekund při startování stroje. Zapnutá hydraulická soustava (21, Obr. H). VAROVÁNÍ! Pokud se symbol nezobrazuje, na displeji se však objeví klávesa, znamená to, že je interval údržby překročen. Postupujte podle popisu v příslušné kapitole. Počet hodin v provozu (14, Obr. H). Počítadlo ujetých kilometrů (18, Obr. H). Počítadlo výstrah (17, Obr. H). Počítá počet výstrah, které se objevily od posledního resetování řídicí jednotky. Pokud se číslo nerovná nule, kontaktujte servisní středisko Nilfi sk pro resetování systému. Oprava software (19, Obr. H). Identifikační číslo zametacího stroje (20, Obr. H). Číslo 001 označuje model RS 1301 s motorem VM D754IE3. Zapněte si bezpečnostní pásy. Blikající symboly (22, Obr. H) upozorňují na nutnost upevnit bezpečnostní pásy. 2. Vizualizace režimu přepravy Když klíč otočíte do polohy ON, na displeji (17, Obr. D) se automaticky zobrazí vizualizace režimu přepravy (13, Obr. H), která nahradí obrazovku (23). Obrazovka (13, Obr. H) zůstane, i když motor vypnete. Tato obrazovka znázorňuje následující parametry. Rychlost stroje: 3-místné číslo (1, Obr. H) s následujícím symbolem Km/h (2). VAROVÁNÍ! Snímač tachometru nelze zkontrolovat kvůli účinnosti, takže systém zjistí, že stroj je zastaven, i když je snímač odpojený či zkratovaný, takže související bezpečnostní systémy jsou vypnuté. Hladiny paliva: hladina paliva je zobrazena ukazatelem vodorovné lišty (3, Obr. H). Poslední čárky označují rezervu, blikají, když je hladina nízká. Okamžitá hodnota paliva v % (5, Obr. H) se zobrazuje rovněž. UPOZORNĚNÍ! Pokud je snímač hladiny vadný, na displeji se zobrazí výstražné zprávy podle typu poruchy (zkrat či rozpojení) (kódy alarmu najdete v odstavci Popis alarmu). Pro opravu obvodu a výměnu snímače hladiny kontaktujte servisní středisko Nilfisk. Symbol (4, Obr. H) označuje aktivaci ukazatele hladiny paliva. Teplota chladicí kapaliny motoru: teplota je zobrazena ukazatelem vodorovné lišty (6, Obr. H). Čárky blikají v případě přehřátí. Okamžitá teplota (8, Obr. H) se zobrazuje rovněž. Symbol (7, Obr. H) označuje aktivaci ukazatele teploty. UPOZORNĚNÍ! Pokud je snímač teploty vadný, na displeji se zobrazí výstražné zprávy podle typu poruchy (zkrat či rozpojení) (kódy alarmu najdete v odstavci Popis alarmu). Pro opravu obvodu a výměnu snímače teploty kontaktujte servisní středisko Nilfisk. RS (3) E 9

32 ČESKY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Hladina vody v nádrži prachového kontrolního systému s příslušným ukazatelem (12, Obr. H): hlavní a vedlejší nádrž jsou plné hlavní nádrž je prázdná a vedlejší nádrž je plná hlavní a vedlejší nádrž jsou prázdné. V tomto stavu se prachový kontrolní systém a systém tlakového mytí vypnou asi po 5 sekundách.! snímače hladiny jsou vadné nebo zaměněné. Provozní režim stroje s příslušným ukazatelem (11, Obr. H): režim popojíždění Celkový počet ujetých kilometrů (10, Obr. H) s příslušným symbolem (9). VAROVÁNÍ! Pokud se symbol nezobrazuje, na displeji se však objeví klávesa, znamená to, že je interval údržby překročen. Postupujte podle popisu v příslušné kapitole. VAROVÁNÍ! Pokud se symbol nezobrazuje podle zadání, ale zobrazí se výstražný symbol, znamená to, že některé alarmy jsou uloženy v B_BOX. Zkontrolujte B_BOX (podle příslušného odstavce) a odešlete uložené výstražné kódy do servisního střediska Nilfisk k vynulování alarmů Vizualizace pracovního režimu Když je motor zapnutý, pokud se stroj uvede do pracovního režimu se zapnutými kartáči (viz postup v příslušném odstavci), na displeji (17, Obr. D) se zobrazí pracovní režim (28, Obr. H), který obsahuje následující parametry. Zobrazí se jen parametry, které se liší od režimu přepravy. Otáčky motoru: 4-místné číslo (23, Obr. H) s následujícím symbolem rpm ENG (25). UPOZORNĚNÍ! Pokud je vadný snímač otáček motoru, po nastartování se na displeji zobrazí chybová zpráva SYSCODE.07 (Viz odstavec Popis alarmu). Pro opravu poruchy kontaktujte servisní středisko Nilfisk. Provozní režim stroje s příslušným ukazatelem (24, Obr. H): režim práce Provozní hodiny motoru (26, Obr. H) s příslušným symbolem (27). VAROVÁNÍ! Pokud se symbol nezobrazuje, na displeji se však objeví klávesa, znamená to, že je interval údržby překročen. Postupujte podle popisu v příslušné kapitole. VAROVÁNÍ! Pokud se symbol nezobrazuje podle zadání, ale zobrazí se výstražný symbol, znamená to, že některé alarmy jsou uloženy v B_BOX. Zkontrolujte B_BOX (podle příslušného odstavce) a odešlete uložené výstražné kódy do servisního střediska Nilfisk k vynulování alarmů. Zobrazení alarmu Když je motor zapnutý, v případě poruchy stroje se na displeji zobrazí výstrahy (17, Obr. D). Tyto alarmy jsou tříděny na vnitřní alarmy přístrojů (2, obr. D) zobrazené v (7, obr. I) a vnitřní alarmy přenosového vedení řídicí desky AIA uvedené v (8). Abyste správně pochopili jednotlivé alarmy, podívejte se do odstavce Popis alarmů (3) E RS 1301

aurocompact/2 VSC S CZ, HU

aurocompact/2 VSC S CZ, HU aurocompact/ VSC S CZ, HU Pro servisního technika Návod k instalaci a údržbě aurocompact/ Kompaktní plynový kondenzační kotel s podporou solárního ohřevu VSC S CZ Obsah Obsah Pokyny k dokumentaci...4.

Részletesebben

LCD Digital Colour TV Návod k použití CZ Návod na obsluhu SK HU Kezelési utasítás Kullanım klavuzu TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63 (1)

LCD Digital Colour TV Návod k použití CZ Návod na obsluhu SK HU Kezelési utasítás Kullanım klavuzu TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63 (1) LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SUPERBT CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 23 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Při prvním použití 11 Denní používání 11 Užitečné rady a tipy 14 Čištění a údržba 15 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní

Részletesebben

Návod k použití Kezelési útmutató

Návod k použití Kezelési útmutató Návod k použití Kezelési útmutató SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H280 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást.

Részletesebben

BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/08 revised 2/13 FORM NO. 56041742. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

BR755, BR855 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/08 revised 2/13 FORM NO. 56041742. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató 12/08 revised 2/13 FORM NO. 56041742 A-Slovensky B-Česky C-Polski D-Magyar Models: 56601014(BR755), 56601015(BR855), 56601016(BR755C) Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás Návod k použití Kezelési utasítás Digital Video Camera Model No. NV-GS320 EP Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Bezpečnostní

Részletesebben

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Részletesebben

FL40211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FL40211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FL40211SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Environmentální informace... 3 Funkce TV... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Sledování TV... 4 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Funkce tlačítek dálkového ovládání - Normální

Részletesebben

EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1

EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1 KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA

Részletesebben

SM 800 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

SM 800 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SM 800 PŘÍRUČK UŽIVTELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTTÓ EREDETI UTSÍTÁSOK NÁVOD N OBSLUHU ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK Z UPORBNIK ORIGINLN NVODIL 1464202000 Edition 1 2009-11 setting standards PŘÍRUČK

Részletesebben

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A5 Sestávající z CA-EXA5 a SP-EXA5 Składa się z CA-EXA5 i SP-EXA5 Tartalma: CA-EXA5 és SP-EXA5 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA

Részletesebben

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER Česky COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Sestávající z CA-EXAK1 a SP-EXAK1 Składa się z CA-EXAK1 i SP-EXAK1 Tartalma:

Részletesebben

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW...

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW... EUF2241AOW EU2242AOW... CS MRAZNIČKA HU FAGYASZTÓ PL ZAMRAŻARKA SL ZAMRZOVALNIK... NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI 36 NAVODILA ZA UPORABO 54 2 www.electrolux.com OBSAH 1. 2.

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...2 Upozornění, funkce a příslušenství...2 Vlastnosti...2 Připojení napájení...3

Részletesebben

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV]

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV] Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-G68 Sklada se z CA-UXG68 a SP-UXG68 Składa sie z CA-UXG68 i SP-UXG68 A CA-UXG68-bol es az SP-UXG68-bol

Részletesebben

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A10 Consists of RX-EXA10, SP-EXA10 and XV-EXA10 Sestávající z RX-EXA10, SP-EXA10 a XV-EXA10 Składa się z RX-EXA10,

Részletesebben

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou Chłodziarko-zamrażarka Køle-/fryseskab ERB29033X ERB34033X ERB36033W ERB36033X ERB40033W ERB40033X

Részletesebben

"4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L

4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L CZ d a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC6507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB AMP AUDIO 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK - - VOL

Részletesebben

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga ČESKY R-239 MIKROVLNNÁ TROUBA - NÁVOD K POUŽITÍ, VČETNĚ KUCHAŘKY MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZAKÁCSKÖNYVVEL MIKROVLNNÁ RÚRA - NÁVOD NA OBSLUHU S KUCHÁRSKOU

Részletesebben

HK654400XB. www.eluxshop.hu CS Návod k použití ET Kasutusjuhend HU Használati útmutató LV Lietošanas instrukcija

HK654400XB. www.eluxshop.hu CS Návod k použití ET Kasutusjuhend HU Használati útmutató LV Lietošanas instrukcija HK654400XB CS Návod k použití ET Kasutusjuhend HU Használati útmutató LV Lietošanas instrukcija 2 19 35 52 2 www.aeg.com OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.............................................

Részletesebben

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás

DSA25020 PL CZ SK SL HU LV. Instrukcja Obsługi. Pokyny pro používání. Návod na použitie. Navodila za uporabo. Használati utasitás DSA25020 PL CZ SK SL HU LV Instrukcja Obsługi Pokyny pro používání Návod na použitie Navodila za uporabo Használati utasitás Lietošanas instrukcija UWAGA! Producent nie będzie ponosić odpowiedzialności

Részletesebben

Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın

Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 PL Instrukcja obsługi 28 SK Návod na používanie 43 TR Kullanma Kılavuzu 55 Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın ZOB440 Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Před prvním

Részletesebben

HP Deskjet F4200 All-in-One series. Temel Çalışma Kılavuzu Základní příručka Krátka príručka Útmutató

HP Deskjet F4200 All-in-One series. Temel Çalışma Kılavuzu Základní příručka Krátka príručka Útmutató HP Deskjet F4200 All-in-One series Temel Çalışma Kılavuzu Základní příručka Krátka príručka Útmutató Hewlett-Packard Company bildirimleri Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Részletesebben

Uživatelský manuál (2-33) Užívateľský manuál (34-65) Instrukcja obsługi (66-97) Használati útmutató (98-129)

Uživatelský manuál (2-33) Užívateľský manuál (34-65) Instrukcja obsługi (66-97) Használati útmutató (98-129) Uživatelský manuál (2-33) Užívateľský manuál (34-65) Instrukcja obsługi (66-97) Használati útmutató (98-129) User guide (129-159) WR150N Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem Uživatelský

Részletesebben

Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme

Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme Erste Group Bank AG Credit Linked Notes Programme TRANSLATIONS OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS DATED 18 SEPTEMBER 2014 (as amended by the Supplement No 1 dated 30 September 2014, the the Supplement No

Részletesebben

OBSŁUGA I INSTALACJA OBSLUHA A INSTALACE KEZELÉS ÉS TELEPÍTÉS HANDHAVANDE OCH INSTALLATION BETJENING OG INSTALLATION OBSLUHA A INŠTALÁCIA

OBSŁUGA I INSTALACJA OBSLUHA A INSTALACE KEZELÉS ÉS TELEPÍTÉS HANDHAVANDE OCH INSTALLATION BETJENING OG INSTALLATION OBSLUHA A INŠTALÁCIA OBSŁUGA I INSTALACJA OBSLUHA A INSTALACE KEZELÉS ÉS TELEPÍTÉS HANDHAVANDE OCH INSTALLATION BETJENING OG INSTALLATION OBSLUHA A INŠTALÁCIA KOMPAKTOWA INSTALACJA SOLARNA KOMPAKTNÍ SOLÁRNÍ INSTALACE SZOLÁR

Részletesebben

VICTRIX Superior 32 kw

VICTRIX Superior 32 kw VICTRIX Superior 32 kw TR Talimat ve uyarılar kitapçığı Návod k použití a upozornění Használati utasítás és figyelmeztetések RU RO IE Manual de instrucţiuni şi recomandări Instruction booklet and warning

Részletesebben