PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete március 19-én 1

2 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola működését segítő törvényi szabályzók... 5 Az alapfeladat Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok és eljárásrendek A tanulók személyiségének keresztény szellemben való fejlesztése Korszerű ismeretek kialakítása és bővítése a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztésével Részvétel a közéletben, az állampolgárságra, demokráciára nevelés Keresztény és kulturális értékek, hagyományok ápolása, közvetítése Környezet- és egészségtudatos magatartás kialakítása A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A fogalom szintjén A pedagógus szerepe A gyerek, mint egyén Az életvezetés A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A pedagógusok helyi feladatai és az osztályfőnök feladatai A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A tanulói részvétel rendje az intézmény döntési folyamataiban Kapcsolattartás az iskola főbb partnereivel A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák A szülők közösségét érintő együttműködési formák A tanulmányok alatti vizsgák Osztályozó vizsga Javítóvizsga Különbözeti vizsga Záróvizsga Az érettségi vizsga és témakörei Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai A tantárgyi struktúra és az óratervi táblák A választott kerettanterv megnevezése

3 16.2 Óratervi táblák A választott kerettanterv feletti óraszámok Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és eszközök kiválasztásának elvei Kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos és technikai kompetencia Digitális kompetencia Hatékony, önálló tanulás Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség További releváns kompetenciaterületek A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok megvalósulása évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam A településen élő nemzetiség kultúrájának megismerése A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Általános szabályok Az egységes követelmények beépített biztosítékai Szöveges értékelés Értékelés osztályzatokkal Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások szervezési elvei Az iskola egészségnevelési programja Az egészségnevelési program célja Az egészségnevelés várható eredményei Komplex intézményi mozgásprogram Az iskola környezeti nevelési programja Törvényi és nemzetközi háttér

4 26.2 A környezeti nevelés színterei az iskolában A környezeti nevelés tantárgyközi keretek közt A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési elvei A jutalmazás, és az elmarasztalás iskolai szabályai A tanulók jutalmazása A tanulók elmarasztalása Legitimációs záradék

5 Az iskola működését segítő törvényi szabályzók Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól, kedvezményeiről 3/2002. (II.15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 40/2002. (V.24) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 2/2005. (III.1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 22/2009. (IV.22.) OKM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24) OM rendelet módosításáról 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (a továbbiakban: NAT) 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletei a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 7/2014. (I.17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet módosításáról 5

6 I. NEVELÉSI PROGRAM 6

7 Az alapfeladat A székhelyen : 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. TEÁOR 8520 Alapfokú oktatás befejező része nappali munkarend szerint TEÁOR 8531 Általános középfokú oktatás nappali munkarend szerint 1. telephelyen : 2151 Fót, Vörösmarty tér 4. TEÁOR 8520 Alapfokú oktatás bevezető része nappali munkarend szerint 2. telephelyen : 2151 Fót, Béke utca 36. TEÁOR 8520 Alapfokú oktatás befejező része nappali munkarend szerint (5-8. évfolyam) (9-12. évfolyam) (1-4. évfolyam) (1-4. évfolyam) 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok és eljárásrendek 1.1 A tanulók személyiségének keresztény szellemben való fejlesztése CÉLOK : - A tanulóinkat olyan keresztény emberekké neveljük, akik felnőttként a társadalom hasznos tagjaiként élik meg Krisztus-tanítványságukat, hogy az örök bibliai értékek egész életük meghatározó elveivé váljanak. - Állandó kapcsolat ápolása az iskola, a szülők és a helyi gyülekezetek között. - A humánumra, az egyén és a közösség iránti tiszteletre nevelés. FELADATOK: 1. Tudatosítjuk a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékeket. 2. Megerősítjük a humánus magatartásmintákat, szokásokat és a gyermekek jellemét formálva szolgáljuk személyiségük érését. 3. Személyre szóló fejlesztéssel tanulóink reális énképének, érzelmi egyensúlyának kialakítása, mely által önmagukban és képességeikben bízó emberekké válhatnak. 4. Példamutatással is segítjük a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően a hit kibontakozását, és ez által az Istennel való mélyebb kapcsolat kialakulását. 5. Bevonjuk a lelkészeket - rendszeres megbeszélések keretében - az iskola erkölcsi és vallásos szellemiségének alakításába. ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK: 1. A hétkezdő áhítatokat korcsoportonként bontásban tartjuk. 2. Megteremtjük a tanítás előtti és utáni imádság alkalmait. 7

8 3. Évente két alkalommal megszervezzük a csendes napot / lelki napot. 4. Templomokban tartjuk az iskolai ünnepélyeket. 5. Általános iskolai tanulóktól megköveteljük, hogy rendszeresen részt vegyenek saját felekezetük szerinti hitoktatáson, lehetőleg a lakóhely szerinti gyülekezetben. Az igazolásokat az osztályfőnököknek kell havi rendszerességgel bemutatni. 6. Gimnáziumi tanulóinknak kettő, az órarendbe épített tanóraként tanítunk felekezeti hittant. 1.2 Korszerű ismeretek kialakítása és bővítése a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztésével CÉLOK: 1. Korszerű, tudományos alapokon nyugvó, tovább építhető ismeretanyag közvetítése. 2. Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak az elsajátíttatása. 3. Egyénre szabott, differenciált tudás és képességfejlesztés, adaptív tanulásszervezés módszereinek alkalmazása. FELADATOK: 1. Az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, az idegen nyelvre, az informatikára vonatkozóan olyan ismeretek közlése, amelyek segítik a diákok keresztény világképének formálódását, ezzel segítve eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben. 2. Tanulóink képességeinek kibontakozását, személyiségük fejlődését tanulóbarát és családias légkör kialakításával támogatjuk. 3. Osztálymegbeszéléseket tarunk, melyen közösen keresünk megoldást a felmerült problémákra. 4. Tanulóinkkal az önálló tanulás és az önképzés hatékony módszereinek megismerését, tudatos alkalmazását erősítjük, támogatjuk. 5. Segítjük a változatos, egyéni képességeket figyelembe vevő tanítási módszerek alkalmazásával a tanulók életkori sajátosságaiknak megfelelő önálló gondolkodás és kritikai képesség fejlesztését. 6. A 7. évfolyamtól bizonyos tantárgyakból emelt óraszámú oktatással teremtünk lehetőséget a tehetséges, és érdeklődő tanulóink számára magasabb szintű, elmélyültebb tudás kialakítására, csoportbontással. 7. A pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztése révén váljon változatossá és könnyebben elsajátíthatóvá a tananyag a diákok számára. 8. Az iskolát befejező növendékeink a képességeiknek megfelelő továbbtanulási és munkalehetőségek között tudjanak választani. 9. Az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés. ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK: 8

9 1. Egyéni fejlesztések képességek szerint: felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokon való részvétel. 2. Az egész napos oktatás lehetőségeinek kihasználása. 3. Csoportbontások megvalósítása a tantárgyi sajátosságok figyelembevételével. 4. Új tanulási utak alkalmazása az egyéni fejlesztések, kulcskompetenciák fejlesztése érdekében (Pl. OroszlányPéter-féle tanulás tanítása módszer megismerése, alkalmazása, projektmódszer, témahét) 5. Országos versenyeken, valamint a továbbtanulás szempontjából jelentős versenyeken való részvétel. 6. A keresztény iskolák közti vers-és prózamondó, valamint a területi bibliamondó versenyek megrendezése, illetve az azokon való részvétel szorgalmazása. 1.3 Részvétel a közéletben, az állampolgárságra, demokráciára nevelés CÉLOK: 1. Az iskola tanulói, pedagógusai és a szülők az iskolai stratégiai dokumentumokban rögzített kötelezettségeik és jogaik tudatában vannak, és azokkal élni tudnak. 2. Az egyéni érdekek tiszteletben tartásával a különböző közösségi normák megismerése, elsajátítása és a kialakított normák alkalmazása. Tanulóink érezzék jól magukat az iskolában és az iskola közösségeiben. 3. Az intézmény bekapcsolása a helyi és regionális közművelődési folyamatokba. FELADATOK: 1. A történelem, hon-és népismeret, illetve osztályfőnöki órákon a felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgárrá nevelésnek szerves része a demokratikus jogállam és a nemzeti függetlenség (szuverenitás) ellen fellépő törekvések felismerése, és annak megértetése, hogy a diktatúrák elleni küzdelem minden korban elsődleges állampolgári kötelezettség, hiszen a jogtiprásból sohasem születhet jog. Ennek alapján kell a XX. századi totális diktatúrák jellemzőit is feldolgozni, feltárva e rendszerek emberiesség ellen elkövetett, soha el nem évülő bűntetteit is. 2. Az iskola minden évfolyamán fontos feladat az életkori sajátosságok és egyéb specifikációk mentén Magyarország Alaptörvényének, különösen a Nemzeti Hitvallásban és az Alapvetésben foglaltak megismertetése. 3. A Pedagógiai Programot az intézmény honlapján és nyomtatott formában a titkárságon az érdeklődők rendelkezésére bocsátjuk. 4. Felelősrendszer kialakítása és működtetése. 5. Demokratikus beleszólási, javaslattételi lehetőség biztosítása a partnerek számára. 6. A Diákönkormányzat munkájának támogatása, a tanulók érdekvédelmi képviselete. 7. Felelős- és ügyeleti rendszer működtetése. 8. Helyszínt és humánerőforrást biztosítunk különböző fóti rendezvényeknek. 9. Eddigi kapcsolataink ápolása és bővítése a településen és annak környékén található óvodákkal, iskolákkal, közművelődési és egyéb intézményekkel. 9

10 ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK: 1. Az iskolai szabályzó dokumentumok nyilvánossá tétele, a Házirend kifüggesztése minden osztály termében. 2. Az iskolai dokumentumok ismertetése osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken. 3. A DÖK tevékenységének támogatása, megerősítése, pl. osztályfőnöki órákon folyamatos kapcsolattartás az iskolai és az osztály DÖK között. 4. A felelősrendszer működtetésének türelmes, következetes gyakoroltatása. 5. Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy az iskola életéből, tevékenységéből, eredményeiből minél többet megismertessünk a szülőkkel, és Fót város érdeklődő polgáraival. 6. A fóti Mindenki Karácsonya rendezvényen 1-1 osztály műsorával veszünk részt. 7. A felekezeti óvodásokat meglátogatjuk, illetve vendégül hívjuk az alsó tagozatokra. 8. Együttműködés a helyi civil szervezetekkel. 9. Lakossági akciók szervezése. 1.4 Keresztény és kulturális értékek, hagyományok ápolása, közvetítése CÉLOK: 1. A keresztény, nemzeti és iskolai értékeinek megismertetése, megőrzése, újabb tárgyi és szellemi elemekkel való gazdagítása. 2. Iskolánk gazdag tanórán kívüli tevékenységrendszere közösen megélt élményekkel erősíti a tanulók, szülők, pedagógusok és egyéb partnereink közösségeit. FELADATOK: 1. Keresztény, nemzeti és iskolai ünnepeink méltó megünneplése, az összetartozás, a közösségi értékek mélyítése, a magyarságtudat kialakítása és ápolása diákjainkban. 2. Határainkon túl élő magyar emberekkel való kapcsolattartás, a nemzetben gondolkodás elültetése és gondozása fiataljaink életében. 3. Hangsúlyt helyezünk a közelmúlt viharos történelmi eseményeinek etikai alapú megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes voltának sokoldalú bemutatására. 4. A jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságának tanulmányozása, ugyanakkor azon alkotók helyes etikai alapú megítélésére is, akik elfogadhatatlan politikai és morális szerepvállalásuk révén idegen elnyomó hatalmak érdekeit szolgálták ki. 5. A tanulók megismertetése nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, személyiségeivel, szűkebb lakóhelyünk (Fót) hagyományaival. 6. Az iskolai értékek deklarálása, folyamatos bővítése, közzététele. 7. Az iskolai élet minden területén az értékközvetítő programok minél szélesebb körű elterjesztése. 8. A szakrális helyek és műemlékek védelme, megőrzése a jövő generáció számára. 10

11 ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK: 1. Országjáró kirándulás szervezése felső tagozatos diákjainknak hazánk 4 tájegységére, 4 tanév alatt bejárható szakaszokban. 2. Nemzetjáró kirándulás szervezése gimnazista diákjainknak Felvidék Kárpátalja Erdély Délvidék magyarlakta területeire, 4 tanév alatt bejárható szakaszokban. 3. Művésztanáraink vezetésével gondozzunk és felújítjuk a fóti gyülekezetek tulajdonában lévő, elhanyagolt stációkat, emléktáblákat, épületrészeket. 4. Az osztálytermek, az iskolai közösségi élet színtereinek folyamatos szépítése, dekorálása közösségi tevékenység során. 5. Tagozatonként farsangi bálokat szervezünk diákjainknak. 6. Ballagás szervezése a nyolcadik és tizenkettedik osztályoknak valamelyik templomban. 7. Gólyanapot szervezünk a kilencedik évfolyam számára, amelyen a mindenkori tízedik évfolyamos diákok segítenek. 8. Végzős gimnazistáinknak szalagavató bált szervezünk. 9. Az Ádventi vásárt a szülők szervezésével hagyományosan megtartjuk. 10. A diákok munkájából készült kiállításokra, a jubileumi években évkönyvek készítésére, a jubileumok iskolai megünneplésére különös figyelmet fordítunk. 11. Családi fehérasztal-találkozókat szervezünk a felsős és a gimnáziumi osztályokban tanulók szüleinek és az ott tanító tanároknak. 12. Szorgalmazzuk a rendszeres színház- és operalátogatásokat. 1.5 Környezet- és egészségtudatos magatartás kialakítása CÉLOK: 1. Az Isten-ember az ember-ember, és az ember-teremtett világ közti harmónia fontosságát hangsúlyozzuk tanítványaink életében. 2. Megértetjük a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség a test egészsége és jóléte elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól és a lélek egészségétől. 3. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen természeti környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére törekvés váljon meghatározóvá. 4. A diákjaink életkoruknak megfelelően kapcsolódjanak be a prevenciós programokba, tanulják meg és alkalmazzák az egészséges életvitelt. FELADATOK: 1. Környezetnevelési program tevékenységre való lebontása, és azok végrehajtása. 2. A tisztaság és rend megteremtése, megtartása. 3. Az osztálytermek, az iskola folyamatos szépítése, dekorálása közösségi tevékenység során. 4. Bekapcsolódás a lakóterület környezetvédelmi akcióiba. 5. Az ÖKO-iskola cím kritériumrendszerének való megfelelés, pályázás az ÖKO-iskola cím elnyerésére. 11

12 6. Részvétel az országos, regionális, térségi és a helyi szervezésű tömegsport rendezvényeken, foglalkozásokon. 7. Prevenciós programok szervezése, lebonyolítása. 8. Egészségneveléssel kapcsolatos programok szervezése. 9. Pályázati lehetőségek felkutatása, azokon való részvétel. 10. A mindennapos testedzést - a kötelező testnevelés és néptánc órákon túl - a délutáni sportszakkörök keretében biztosítjuk, tudván, hogy a mozgástanulás a tanulók saját testképének megismerésében és a testtudat kialakításában nélkülözhetetlen szerepet tölt be. Mindennek sikere nagyban függ a komplex intézményi mozgásprogram elméleti és gyakorlati minőségétől. ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK: 1. Ismertetjük a baleset megelőzés és tűzvédelem szabályait az osztályfőnöki órákon és azokon a szakórákon, ahol szükséges. 2. Egészségnevelési Hét szervezése minden évben. 3. Drog-prevenciós programok szervezése. 4. Tanulók motiválása a tömegsportrendezvényeken, foglalkozásokon való részvételre. 5. Sportversenyek, házibajnokságok rendezése a DÖK-tal együtt. 6. A készségtárgyak óráin egyéni tervezéssel, művészi igényességgel, a népművészet szabályaihoz való alkalmazkodással a diákok szépérzékének, ízlésének alakítása. 7. Felszereléseik, ruházatuk gondozására, rendben tartására és megbecsülésére, az öltözködés és megjelenés gondozottságára, ízléses és egyszerű formáira szoktatjuk diákjainkat. 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiség az ember sajátos, egyedi lélektani rendszerét jelenti, amely a külvilághoz, ezen belül is különös mértékben az emberi környezethez, a társadalomhoz való adaptációt teszi lehetővé, sajátos ismeretek, készségek, kompetenciák, ügyességek és viselkedéssémák, ill. belső önszabályozási képességek segítségével. (Pedagógia és pszichológia szöveggyűjtemény, Comenius Bt., Pécs, 2001.) 2.1 A fogalom szintjén A fejlesztés mindig azt jelenti, hogy az átlagos nevelésen, ill. a fejlődés várható ütemén túlmenően képességgyarapodás, ill. integráció-fokozódás következik be, amely a személyiség fokozott önállóságát és hatékonyságát teszi lehetővé a szociális térben. A pedagógus vonatkozásában ez azt jelenti, hogy az oktató nevelőmunka szokásos hatásánál nagyobb mértékű, meghatározott teljesítményekre vagy lelki rendszerállapotokra vonatkozó fejlődés eltérése esetében beszélhetünk fejlesztésről. 2.2 A pedagógus szerepe 12

13 A személyiségfejlesztés minden tantárgy tanításának része, minden tanár a saját szakterületén, elsősorban egyéniségével formálja a diákot. A tanár identifikációs modell, mely ritkán hat közvetlenül, ösztönzően, inkább más modellek vonásaival olvad össze a pedagógussal való érzelmi vonás hatására. A tanórán kívüli iskolai tevékenységek szerepe különösen fontos. A szabadidős tevékenységek összehangolása az ezért felelős pedagóguskiemelt feladata. A kirándulások, osztályprogramok, erdei iskola, osztályversenyek (pl. karácsonyi vásár, papírgyűjtés, sportbajnokságok) mind remek terepei a közös munka megtapasztalásának, kapcsolatok elmélyítésének, az egymás közötti természetes kommunikáció fejlődésének és nem utolsó sorban egymás megismerésének. 2.3 A gyerek, mint egyén Modern korunk nem kedvez a stabil, kiegyensúlyozott személyiség megőrzésének. Ezért is oly fontos a pedagógus számára, hogy minden tanítványát egyéniségként, szuverén személyiségként kezelje, főképpen a gimnáziumi évek, a kamaszkor idején, a felnőttkor küszöbén. Minden foglalkozás (óra alatti, szakköri, iskolán kívüli, személyes) egyénre szabott legyen. Az órai munkaformának inkább differenciált, mint frontális munkaformát válasszunk, hogy ezzel is biztosítsuk az egyén képesség-gyarapodását a következő területeken: egyéni foglalkozás, tudatos irányítás (foglalkozás a lemaradókkal, tehetséggondozás), felelősség (felelősi rendszer) szolidaritás, segítőkészség, tanulás és munkaközpontúság, az iskola iránti elkötelezettség. 2.4 Az életvezetés A gyerekek, ahogy bekerülnek az óvodába, majd az iskolába egyre távolabb kerülnek a szüleiktől, így a kortárs csoport egyre meghatározóbb lesz számukra. Ahhoz, hogy a diákok megfelelő baráti körre leljenek, máris egyfajta kialakult értékrendet kellene feltételezni közöttük. Sajnos, a veszély abban áll, hogy ez még csak most van kialakulóban. A valódi és az álértékek megkülönböztetése igen nehéz, főleg ebben az átalakuló társadalomban, amikor a kereskedelmi érdekek nem igyekeznek különbséget tenni az eladhatóság és a profit reményében az értékek között. A mi érdekünk az lenne inkább, hogy a pénzzel nem mérhető dolgok is fontosak maradjanak, vagy értékessé lehessenek. Konkrét értékrendszert közvetítünk a gyerekek felé, mégpedig a keresztény értékrendszert, hogy társadalmunknak felelősségteljes, magyar keresztény felnőttjeivé váljanak, s majdan tovább tudják adni ezeket az értékeket gyermekeiknek, ezzel is építve a társadalom legkisebb elemét a családot. A legtöbb szülő ezért az eltérő értékrendért választja iskolánkat. Amennyiben külső, veszélyes hatások érik a tanulót (drog, alkohol stb.), ennek árulkodó jegyeit a nyitott szemmel járó kollégák közül bárki észlelheti a tanítási órák alatt, ami a diák szokatlan viselkedésében (levertség, hiperaktivitás, magatartászavar) nyilvánul meg. A tanár felelőssége, hogy megkülönböztesse az egyedi esetet attól, amikor már egy rossz irányba haladó életformával van dolga. Utóbbi esetben már kötelessége felhívni a környezet és a szülők figyelmét a leselkedő veszélyre. Iskolánkban (a felső tagozaton illetve a gimnáziumban) a drog, az alkohol és a nemi úton terjedő betegségek veszélyeinek kivédését célzó megelőző munka folyik. A tanulók minden évfolyamon, több egészségügyi előadást (helyes táplálkozás, serdülőkori problémák, nemi 13

14 felvilágosítás stb.) hallgatnak a védőnőtől, aki segíti őket az egészséges és kulturált életmód kialakításában. Diákjainkat mindenekelőtt egy olyan ritmusú életvezetésre kell megtanítanunk, amely testi-, lelki- és szellemi fejlődésüket szolgálja. Fontos, hogy az ébredéstől, a napi stresszek kivédésén át, az elalvásig terjedjenek ezek az ismeretek. 3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az oktatás és nevelés egységének megteremtése, az oktatás nevelő hatásának elmélyítése, a hatékony személyiségfejlesztés mellett egyaránt rangos feladatunk a tanulók tevékeny közösségi életének megszervezése. Cél: A közösség demokratikus működési feltételeinek biztosítása, a tanítványaink felkészítése a felnőtt életükre, a társadalomba való beilleszkedésre. A közösségfejlesztés színterei, tevékenységformái A közösségi nevelés nem kötődik a nevelés egyetlen színteréhez, meghatározott formájához, vagy valamely nevelési tényezőhöz. Folyik a tanórákon, az osztályfőnöki órán, a napközi otthonban, a tanszobán, a diák-önkormányzati, valamint egyéb tanórán kívüli tevékenységeken, rendezvényeken. Iskolánkban 8 évfolyamon keresztül változatlan összetételűek az osztályközösségek, ez biztosítja a közösségfejlesztés folyamatosságát. Az újonnan érkező tanulók beilleszkedése a már kialakult közösségekbe könnyebbé válik. A gimnáziumi évek is alkalmasak arra, hogy a már kialakult közösség tovább fejlődjön, illetve az új kilencedikes évfolyamos diákok beilleszkedését, az intézmény szokásrendjének megismerését, betartását segítheti elő. Az iskolai közösséget hagyományaink ápolásával, a közös rendezvények, közös áhítatok megtartásával, a diákönkormányzat működésével erősítjük. A közösségfejlesztés szempontjából fontos szerepe van a különböző sportversenyeknek, sportrendezvényeknek, az ország és nemzetjáró programoknak. Az osztályközösség fejlesztése szempontjából kiemelkedő szerepe van az osztályfőnöki órán végzett pedagógiai tevékenységnek. A nevelési folyamat mindhárom mozzanatának a tapasztalásnak, a tudatosításnak és a helyes magatartás gyakorlásának is helyet ad, miközben a közösségi elv és az egyéni bánásmód is érvényesül. Itt nyílik lehetőség a tanulók erkölcsi, társadalmi tapasztalatáról való tájékozódásra, azok elemzésére, megfelelő általánosítására, a kötetlen, őszinte beszélgetésre, valamint az eltérő vélemények megvitatására. Az osztályközösségek fejlesztését kiemelt feladatként kezeljük (lásd a személyiségfejlesztési feladatok erre vonatkozó részét), a tanórán és iskolán kívüli együttlétek elősegítése, pl. kirándulások, táborozások, külföldi kapcsolatok feltételeinek biztosítása; kapcsolat a szülőkkel; tudatos pályaorientációs munka és tehetséggondozás. A tanítási órákon a további fejlesztési lehetőségek adódnak, mint a páros munka, csoportmunka, szituációs feladatok, dramatikus játékok alkalmazása. A tanórán kívüli tevékenységek, melyek szintén a közösségformálás színterei, iskolánkban szakkörök, klubdélutánok, rendezvények, ahol a tanulók személyes tapasztalatokat szereznek az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 14

15 A szabadidős tevékenységek közösségfejlesztő feladatai Iskolánkban valamennyi pedagógus feladata a szabadidős tevékenységek szervezése, mely egyre inkább a nevelőmunka lényeges részévé válik. Fontos, hogy a tantárgy-kiegészítő ismeretszerzéstől, a lazább társas szórakozásig, művelődésig a legszélesebb tevékenységskálán keresztül már az iskolai keretek között is gyökeret verjenek az iskola falain túllépő kulturált szabadidős szokások. Nagyon fontos az oktatás és a szabadidős tevékenység gondosan megtervezett, átgondolt munkamegosztása, amely az egymásra épülés, az egymásba kapcsolódás teljes rendszerét kell, hogy jelentse. A kirándulásoknak, táboroknak és a különböző programoknak nagy a közösségformáló ereje. Az osztályfőnökök az osztályaikkal, illetve a szakkörvezetők a csoportjaikkal, alkalomszerűen szervezhetnek szabadidős programokat hétvégeken vagy tanítási szünetben. Például túrák, múzeumlátogatások, kiállítások, hangversenyek, színházi és más kulturális programok meglátogatása. Igyekszünk megismertetni a gyerekekkel az életben hátrányos helyzetű emberek sorsát is (betegek, fogyatékosak, elhagyatottak), hogy szociális érzékük fejlődjön, szeretettel és megértéssel forduljanak a rászorulók felé is. Eljárásrend, módszerek: a csoportmunkát pedagógiai eszközként általánosan alkalmazzuk, rendszeresen értékeljük a közösségi és csoportmunkát (értekezletek, megbeszélések, tanórák, a csoportmunkát végző nevelők kapcsolatainak rendszeres megszervezése), az iskolai közösségek közötti rendszeres kapcsolattartás és együttműködés szervezése és működtetése a törvényekben és rendeletekben rögzített módon (lásd SzMSz és Házirend). Vezetői és tanári feladat azonban az, hogy a kapcsolattartás és együttműködés ne formális, hanem érdemi legyen, ezért egyrészt a döntési mechanizmus mindig többlépcsős, időt hagy az érdemi véleménycserére; másrészt igazgatósági és nevelői feladat az állandó visszacsatolás, visszajelzés a kivitelezés során. a nevelői közösség (nevelőtestület) és a közösségek (tagozatok, munkaközösségek, munkacsoportok) tudatos és szervezett működtetése előfeltétele és mintája a tanulói közösségek működésének (rendszeresség, szervezettség, illetékesség, megfelelő kommunikáció, ellenőrzés, értékelés), a szülői közösségek rendszeres és érdemi működéséhez minden előfeltétel biztosítása, minél több kapcsolat kiépítése, illetve működtetése az iskolai közösség, közösségek és a lakóhelyi és egyéb egyházi közösségek között. a partnerek érdekeinek figyelembevétele szempontjából fontos a kapcsolat: o a fenntartóval, o az egyházakkal, o az önkormányzattal, o a társintézményekkel, o más iskolákkal (iskolaközi kapcsolatok), o a művelődési házzal, o kulturális és sportegyesületekkel. A diákönkormányzat munkájának közösségfejlesztési feladatai 15

16 A demokrácia szabályait és működését már diákkorban elsajátítják, amikor érdekeket védeni, kompromisszumot meghozni, hivatalos petíciót megfogalmazni, vagy érvelni tanulnak. Szervezett formában véleményt formáljanak az iskola oktató-nevelő tevékenységéről. A szervezet saját anyagi forrásokkal nem rendelkezik, de a működéséhez, esetleges továbbképzésekhez szükséges költségeket az iskola biztosítja. A diák-önkormányzati munka az osztályokból delegált diák tagok összehangolt tevékenysége, tehát már a lényegénél fogva is a közösségek fejlesztését célozza. Az információ áramlásában és a nagyobb közösség működésében is fontos szerepe van. Az intézmény Pedagógiai programját, SzMSz-ét, Házirendjét, Munkarendjét a DÖK is elfogadja. Az általános iskolában 5, a gimnáziumban 6 tanítás nélküli munkanap közül az egyik programról döntést hoznak. A diákönkormányzat tagjai részt vesznek saját tagozatuk programjainak megszervezésében és önálló programokat is szerveznek az intézmény éves munkatervével összhangban. Önálló éves munkatervet készítenek, amelynek programjait a vezetőséggel egyeztetik, azokra meghívót, plakátot készítenek és megszervezik. A DÖK segítő tanár személye változhat, szerepe viszont fontos a diákság és a pedagógusok közti kommunikációban, ezért a diákok a mindenkori tantestület tagjai közül javaslatot tehetnek a személyét illetően. 4. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az iskola szerepe Az egészségfejlesztés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kezeljük: - Az élet tisztelete, a keresztyén ember felelőssége egészség megőrzése érdekében - Az egészséges állapot örömteli megélése - A harmonikus életvitel értékként való tisztelete - Az egészséges életvitel kialakítása - Konfliktusok kezelésének, feloldási technikájának megtanulása - Segítőkész, elfogadó magatartás kialakítása a beteg, sérült emberekkel szemben Célunk: - Higiéniai kultúra megalapozása - Az egészségügyi kultúra elsajátítása - Az egészséges táplálkozás, kulturált étkezési szokások elsajátítása - Az egészséges életmód igényének kialakítása, ehhez vezető technikák megtanítása - Test és lélek harmóniájának kialakítása, testi-lelki jólét szempontjából fontos készségek és jártasságok kialakítása Kiemelt feladataink: - Az egészség fogalmának tudatosítása - Az egészséges életmód fogalmának tudatosítása, az aktuális társadalmi szokások kritikus szemlélete az életvitel kialakításában - Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása - Környezeti ártalmak felismertetése, a személyes biztonság kialakítása - Kapcsolatépítés, helyes kapcsolatrendszer kialakítása 16

17 - Egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzése (veszélyes anyagok, dohányzás, alkohol és kábítószer fogyasztás) - Felkészítés a családi életre - Egyéni felelősség-érzetkialakítása a környezetvédelemmel kapcsolatban A család után az egészségfejlesztés legfontosabb színtere az iskola. Ennek sajnos még megfelelő anyagi és tárgyi erőforrásai hiányosak, de a magunk szerény eszközeivel és lehetőségeivel eddig is tevékenyen részt vállaltunk a gyermekek megfelelő egészségügyi ellátásában, nevelésében. Tevékenységeinket a következőkben foglalhatjuk össze: - Minden rendelkezésre álló eszközzel segítjük a tanulók és az itt dolgozók egészségének védelmét (berendezés, világítás, megfelelő eszközök, munkarend kialakítása). - Együttműködést alakítottunk ki a pedagógiai, egészségügyi, gyermekvédelmi szakemberekkel és a szülőkkel, annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen. - Együttműködési megállapodásban rögzített feladatok alapján végzik az egészségügyi szolgáltatásokat az egészségügyi szakemberek (szűrések, vizsgálatok, oltások). Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egészséges étkezésnek, a testedzésnek. Az egészségnevelés a környezeti neveléshez hasonlóan az iskola minden munkatársának feladata. E tevékenység összefügg a tanári magatartással, vezetői gondossággal, az intézmény szervezettségével, ennek érdekében: - Gondoskodunk az osztálytermek megfelelő belső kialakításáról, az osztálytermek berendezése az egészségügyi előírásoknak megfelelő. A berendezés igazodik a tanulók életkori sajátosságához. - Figyelünk a világításra, szellőztetésre, a munka közbeni helyes testtartásra, az ülésrend kialakítására (rövidlátás, termet stb.). - Tájékozódunk diákjaink egészségügyi állapotáról, megszervezzük az egészségügyi ellátást. - A napi munkarend, órarend tervezésénél figyelembe vesszük a mozgásigény kielégítését. Erőforrásaink 1. NEM ANYAGI ERŐFORRÁSAINK - Pedagógusok Feladatuk, hogy személyes életvitelükkel, viselkedéskultúrájukkal példát mutassanak tanulóinknak. - Diákok Minden diák feladata, hogy saját és mások egészségét védje, mindent megtegyen testilelki harmóniája kialakításáért. - Szülők Fontos, hogy az iskolával együttműködve hasson gyermekére, a szülői értekezletek és a fogadóórák alkalmat adnak a résztvevők személyes véleményének megismerésére. Aktív részvételükkel, szakértelmükkel tudják támogatni az egészségfejlesztő programot. - Iskolaorvos, védőnő Az iskola egészségügyi ellátásáról szóló jogszabály előírja, hogy minden iskolának legyen kijelölt orvosa, védőnője, valamint fogorvosa, akik a jogszabályban előírt feladatokat elvégzik: 17

18 - Tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, krónikus betegségek és elváltozások felismerése, nyilvántartása és gondozása. - Elsősegélynyújtás, felkészítés a legszükségesebb ismeretekre. - Felkérésre előadások tartása. - Prevenció. 2. KÜLSŐ ERŐFORRÁSOK - Az ÁNTSZ szakemberei - Rendvédelmi szervek (rendőrkapitányságok ifjúságvédelmi munkatársai), akik bűnmegelőzési programokat szerveznek, közlekedési ismeretekről tartanak előadást. 3. ANYAGI TERMÉSZETŰ ERŐFORRÁSOK - Saját erőforrások Az éves költségvetésben a dologi kiadásokból tudjuk azokat az eszközöket, felszereléseket megvásárolni, melyek szükségesek az egészséges életvitelhez. Lehetőségeink meglehetősen korlátozottak. - Pályázatok Részt veszünk a témában kiírt pályázatokon. Az egészségfejlesztés területei Az iskolai egészségfejlesztésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységben nyilvánuljanak meg. Tudatosítani kívánjuk diákjainkban, hogy az egészséges életvitel a jövő záloga, ezért fontos az utódokkal kapcsolatos felelősségtudat kialakítása. Ezek közé tartoznak az alábbiak: - Önmagunk és egészségi állapotunk ismerete - A belső értékek ismerete - Az egészséges testtartás, a mozgás fontossága - Az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe - A betegségek kialakulása és a gyógyulás folyamata - A barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben - A személyes krízishelyzetek felismerése és a kezelési stratégiák ismerete - Az idővel való gazdálkodás szerepe - A rizikóvállalás és határai - A szenvedélybetegségek elkerülése - A tanulási környezet alakítása - A természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége - A felnőtté válás testi-lelki folyamata, és ennek nehézségei Tanulásszervezési és tartalmi keretek: Tanórai foglalkozások: - Szaktárgyi órák témafeldolgozása - Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez (természetesen az adott szaktanár feladata, hogy ezt aktualizálja) 18

19 - Iskolánk az osztályfőnöki órákon foglalkozik az egészség-fejlesztéssel Módszerek: Tanórán kívüli foglalkozások: - Sportprogramok - Kirándulások - Előadások aktuális témakörökből - Kész programok átvétele, megvalósítása - Meghívott előadóval előadások tartása (iskolaorvos, háziorvos, védőnő, rendőr, Timóteus társasággal kapcsolatfelvétel) - Tisztasági versenyek - Vetélkedők - Játékok, szituációs gyakorlatok - Művészi kifejezés Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon valósul meg, ahol a sérülések ellátásával foglalkozunk. Környezetismeret, természetismeret és biológia órákon elsősorban az élettani hatásokat ismerhetik meg a diákok. A testnevelés és technika órán tartott elsősegélynyújtással kapcsolatos tudnivalók már inkább gyakorlati jellegűek, az azonnali cselekvésre koncentrálnak. Osztályfőnöki órák alkalmával pedig az iskolaorvos, illetve a védőnő segítségével az állampolgári kötelességen alapuló, szakszerű, de nem túlbuzgó segítségnyújtást tanulják meg a diákok. A mentőszolgálattal, betegszállítókkal való kapcsolat révén évente szervezhetők ún. egészségnapok, amelyeken a szakemberek megismertetik diákjainkat a mai betegellátás modern eszközeivel, az elsősegély-nyújtás fontosságával. A diákok ki is próbálhatnak olyan eszközöket, amelyek a mentőorvosok munkáját segítik, és a kérdéseikre kapott szakszerű válaszok segítségével tovább mélyíthetik tudásukat a témában. Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: minden diák tisztában legyen a baleset okozta sérülések súlyosságával, minden diák tudja, hogy mik az elsődleges teendők baleset esetén, minden diák ismerje a telephelyen található legközelebbi elsősegély felszerelés helyét, illetve az illetékes személyt, akit értesítenie kell, minden diák alapszinten képes legyen a sérültek állapotát javítani, enyhíteni, és a további veszélyt - lehetőségeihez mérten - elhárítani a szakszerű felnőtt segítség megérkezéséig, minden diák - lehetőségeihez és vérmérsékletéhez mérten - kerülje a pánikot. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: a) elméleti képzés (elsősorban tanítási órákon, előadásokon) 19

20 b) gyakorlati oktatás (osztályfőnöki órán, egészségnapon, kihelyezett órákon) 5. A pedagógusok helyi feladatai és az osztályfőnök feladatai A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza, a legfontosabb helyi feladataikat pedig az alábbiakban határozzuk meg. a tanítási órákra való felkészülés, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. A legfontosabb osztályfőnöki feladatok a következők: Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. Együttműködik az osztály diákönkormányzatával, segíti a tanulóközösség kialakulását. Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. 20

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Pedagógiai program. Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium

Pedagógiai program. Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai program 2013 Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium 1 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. Az alapfeladat... 6 1.2. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka... 6 1.2.1. Pedagógiai

Részletesebben

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004.

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004. RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolai Egészségnevelési Program 2004. 2 Tartalomjegyzék 1. Az iskolai egészségnevelési program törvényi háttere 2. Bevezetés 3. Az

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés g) és v) pontjában,

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember

Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki szabályzata. Oroszlány, 2013 szeptember Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki szabályzata Oroszlány, 2013 szeptember A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 22., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI elvárás a pedagógusokkal szemben az iskola pedagógiai programja alapján /iskolai autista tagozat/ 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 2.1 Az iskolában

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat SZMSZ 6.sz. melléklet 2013 Gyakornoki szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-22885/2010 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Általános iskolák Pedagógiai Programjának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z TÉ S Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület 2004. október 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2003-2004. évi tevékenységének

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E 2012/2013-as tanév Készítette: Jóváhagyta: Czirják Attila mk.vez. Törökné Ofella Katalin igazgató Az idegen nyelvi munkaközösség tagjai: Angol nyelv: Czirják

Részletesebben

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2012-2013 Régi és új jogszabályok A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, mint munkáltató,

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben