PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete március 19-én 1

2 TARTALOMJEGYZÉK Az iskola működését segítő törvényi szabályzók... 5 Az alapfeladat Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok és eljárásrendek A tanulók személyiségének keresztény szellemben való fejlesztése Korszerű ismeretek kialakítása és bővítése a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztésével Részvétel a közéletben, az állampolgárságra, demokráciára nevelés Keresztény és kulturális értékek, hagyományok ápolása, közvetítése Környezet- és egészségtudatos magatartás kialakítása A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A fogalom szintjén A pedagógus szerepe A gyerek, mint egyén Az életvezetés A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A pedagógusok helyi feladatai és az osztályfőnök feladatai A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység A tanulói részvétel rendje az intézmény döntési folyamataiban Kapcsolattartás az iskola főbb partnereivel A tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák A szülők közösségét érintő együttműködési formák A tanulmányok alatti vizsgák Osztályozó vizsga Javítóvizsga Különbözeti vizsga Záróvizsga Az érettségi vizsga és témakörei Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai A tantárgyi struktúra és az óratervi táblák A választott kerettanterv megnevezése

3 16.2 Óratervi táblák A választott kerettanterv feletti óraszámok Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és eszközök kiválasztásának elvei Kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos és technikai kompetencia Digitális kompetencia Hatékony, önálló tanulás Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség További releváns kompetenciaterületek A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok megvalósulása évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam évfolyam A településen élő nemzetiség kultúrájának megismerése A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Általános szabályok Az egységes követelmények beépített biztosítékai Szöveges értékelés Értékelés osztályzatokkal Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása A csoportbontások szervezési elvei Az iskola egészségnevelési programja Az egészségnevelési program célja Az egészségnevelés várható eredményei Komplex intézményi mozgásprogram Az iskola környezeti nevelési programja Törvényi és nemzetközi háttér

4 26.2 A környezeti nevelés színterei az iskolában A környezeti nevelés tantárgyközi keretek közt A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési elvei A jutalmazás, és az elmarasztalás iskolai szabályai A tanulók jutalmazása A tanulók elmarasztalása Legitimációs záradék

5 Az iskola működését segítő törvényi szabályzók Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól, kedvezményeiről 3/2002. (II.15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 40/2002. (V.24) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 2/2005. (III.1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 22/2009. (IV.22.) OKM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24) OM rendelet módosításáról 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (a továbbiakban: NAT) 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékletei a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 7/2014. (I.17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet módosításáról 5

6 I. NEVELÉSI PROGRAM 6

7 Az alapfeladat A székhelyen : 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. TEÁOR 8520 Alapfokú oktatás befejező része nappali munkarend szerint TEÁOR 8531 Általános középfokú oktatás nappali munkarend szerint 1. telephelyen : 2151 Fót, Vörösmarty tér 4. TEÁOR 8520 Alapfokú oktatás bevezető része nappali munkarend szerint 2. telephelyen : 2151 Fót, Béke utca 36. TEÁOR 8520 Alapfokú oktatás befejező része nappali munkarend szerint (5-8. évfolyam) (9-12. évfolyam) (1-4. évfolyam) (1-4. évfolyam) 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok és eljárásrendek 1.1 A tanulók személyiségének keresztény szellemben való fejlesztése CÉLOK : - A tanulóinkat olyan keresztény emberekké neveljük, akik felnőttként a társadalom hasznos tagjaiként élik meg Krisztus-tanítványságukat, hogy az örök bibliai értékek egész életük meghatározó elveivé váljanak. - Állandó kapcsolat ápolása az iskola, a szülők és a helyi gyülekezetek között. - A humánumra, az egyén és a közösség iránti tiszteletre nevelés. FELADATOK: 1. Tudatosítjuk a gyermekekben a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékeket. 2. Megerősítjük a humánus magatartásmintákat, szokásokat és a gyermekek jellemét formálva szolgáljuk személyiségük érését. 3. Személyre szóló fejlesztéssel tanulóink reális énképének, érzelmi egyensúlyának kialakítása, mely által önmagukban és képességeikben bízó emberekké válhatnak. 4. Példamutatással is segítjük a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően a hit kibontakozását, és ez által az Istennel való mélyebb kapcsolat kialakulását. 5. Bevonjuk a lelkészeket - rendszeres megbeszélések keretében - az iskola erkölcsi és vallásos szellemiségének alakításába. ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK: 1. A hétkezdő áhítatokat korcsoportonként bontásban tartjuk. 2. Megteremtjük a tanítás előtti és utáni imádság alkalmait. 7

8 3. Évente két alkalommal megszervezzük a csendes napot / lelki napot. 4. Templomokban tartjuk az iskolai ünnepélyeket. 5. Általános iskolai tanulóktól megköveteljük, hogy rendszeresen részt vegyenek saját felekezetük szerinti hitoktatáson, lehetőleg a lakóhely szerinti gyülekezetben. Az igazolásokat az osztályfőnököknek kell havi rendszerességgel bemutatni. 6. Gimnáziumi tanulóinknak kettő, az órarendbe épített tanóraként tanítunk felekezeti hittant. 1.2 Korszerű ismeretek kialakítása és bővítése a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztésével CÉLOK: 1. Korszerű, tudományos alapokon nyugvó, tovább építhető ismeretanyag közvetítése. 2. Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak az elsajátíttatása. 3. Egyénre szabott, differenciált tudás és képességfejlesztés, adaptív tanulásszervezés módszereinek alkalmazása. FELADATOK: 1. Az emberre, a társadalomra, a művészetekre, a természetre, a tudományokra, az idegen nyelvre, az informatikára vonatkozóan olyan ismeretek közlése, amelyek segítik a diákok keresztény világképének formálódását, ezzel segítve eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben. 2. Tanulóink képességeinek kibontakozását, személyiségük fejlődését tanulóbarát és családias légkör kialakításával támogatjuk. 3. Osztálymegbeszéléseket tarunk, melyen közösen keresünk megoldást a felmerült problémákra. 4. Tanulóinkkal az önálló tanulás és az önképzés hatékony módszereinek megismerését, tudatos alkalmazását erősítjük, támogatjuk. 5. Segítjük a változatos, egyéni képességeket figyelembe vevő tanítási módszerek alkalmazásával a tanulók életkori sajátosságaiknak megfelelő önálló gondolkodás és kritikai képesség fejlesztését. 6. A 7. évfolyamtól bizonyos tantárgyakból emelt óraszámú oktatással teremtünk lehetőséget a tehetséges, és érdeklődő tanulóink számára magasabb szintű, elmélyültebb tudás kialakítására, csoportbontással. 7. A pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztése révén váljon változatossá és könnyebben elsajátíthatóvá a tananyag a diákok számára. 8. Az iskolát befejező növendékeink a képességeiknek megfelelő továbbtanulási és munkalehetőségek között tudjanak választani. 9. Az élethosszig tartó tanulásra való felkészítés. ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK: 8

9 1. Egyéni fejlesztések képességek szerint: felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokon való részvétel. 2. Az egész napos oktatás lehetőségeinek kihasználása. 3. Csoportbontások megvalósítása a tantárgyi sajátosságok figyelembevételével. 4. Új tanulási utak alkalmazása az egyéni fejlesztések, kulcskompetenciák fejlesztése érdekében (Pl. OroszlányPéter-féle tanulás tanítása módszer megismerése, alkalmazása, projektmódszer, témahét) 5. Országos versenyeken, valamint a továbbtanulás szempontjából jelentős versenyeken való részvétel. 6. A keresztény iskolák közti vers-és prózamondó, valamint a területi bibliamondó versenyek megrendezése, illetve az azokon való részvétel szorgalmazása. 1.3 Részvétel a közéletben, az állampolgárságra, demokráciára nevelés CÉLOK: 1. Az iskola tanulói, pedagógusai és a szülők az iskolai stratégiai dokumentumokban rögzített kötelezettségeik és jogaik tudatában vannak, és azokkal élni tudnak. 2. Az egyéni érdekek tiszteletben tartásával a különböző közösségi normák megismerése, elsajátítása és a kialakított normák alkalmazása. Tanulóink érezzék jól magukat az iskolában és az iskola közösségeiben. 3. Az intézmény bekapcsolása a helyi és regionális közművelődési folyamatokba. FELADATOK: 1. A történelem, hon-és népismeret, illetve osztályfőnöki órákon a felelős, hazájáért cselekedni akaró és tudó állampolgárrá nevelésnek szerves része a demokratikus jogállam és a nemzeti függetlenség (szuverenitás) ellen fellépő törekvések felismerése, és annak megértetése, hogy a diktatúrák elleni küzdelem minden korban elsődleges állampolgári kötelezettség, hiszen a jogtiprásból sohasem születhet jog. Ennek alapján kell a XX. századi totális diktatúrák jellemzőit is feldolgozni, feltárva e rendszerek emberiesség ellen elkövetett, soha el nem évülő bűntetteit is. 2. Az iskola minden évfolyamán fontos feladat az életkori sajátosságok és egyéb specifikációk mentén Magyarország Alaptörvényének, különösen a Nemzeti Hitvallásban és az Alapvetésben foglaltak megismertetése. 3. A Pedagógiai Programot az intézmény honlapján és nyomtatott formában a titkárságon az érdeklődők rendelkezésére bocsátjuk. 4. Felelősrendszer kialakítása és működtetése. 5. Demokratikus beleszólási, javaslattételi lehetőség biztosítása a partnerek számára. 6. A Diákönkormányzat munkájának támogatása, a tanulók érdekvédelmi képviselete. 7. Felelős- és ügyeleti rendszer működtetése. 8. Helyszínt és humánerőforrást biztosítunk különböző fóti rendezvényeknek. 9. Eddigi kapcsolataink ápolása és bővítése a településen és annak környékén található óvodákkal, iskolákkal, közművelődési és egyéb intézményekkel. 9

10 ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK: 1. Az iskolai szabályzó dokumentumok nyilvánossá tétele, a Házirend kifüggesztése minden osztály termében. 2. Az iskolai dokumentumok ismertetése osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken. 3. A DÖK tevékenységének támogatása, megerősítése, pl. osztályfőnöki órákon folyamatos kapcsolattartás az iskolai és az osztály DÖK között. 4. A felelősrendszer működtetésének türelmes, következetes gyakoroltatása. 5. Igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy az iskola életéből, tevékenységéből, eredményeiből minél többet megismertessünk a szülőkkel, és Fót város érdeklődő polgáraival. 6. A fóti Mindenki Karácsonya rendezvényen 1-1 osztály műsorával veszünk részt. 7. A felekezeti óvodásokat meglátogatjuk, illetve vendégül hívjuk az alsó tagozatokra. 8. Együttműködés a helyi civil szervezetekkel. 9. Lakossági akciók szervezése. 1.4 Keresztény és kulturális értékek, hagyományok ápolása, közvetítése CÉLOK: 1. A keresztény, nemzeti és iskolai értékeinek megismertetése, megőrzése, újabb tárgyi és szellemi elemekkel való gazdagítása. 2. Iskolánk gazdag tanórán kívüli tevékenységrendszere közösen megélt élményekkel erősíti a tanulók, szülők, pedagógusok és egyéb partnereink közösségeit. FELADATOK: 1. Keresztény, nemzeti és iskolai ünnepeink méltó megünneplése, az összetartozás, a közösségi értékek mélyítése, a magyarságtudat kialakítása és ápolása diákjainkban. 2. Határainkon túl élő magyar emberekkel való kapcsolattartás, a nemzetben gondolkodás elültetése és gondozása fiataljaink életében. 3. Hangsúlyt helyezünk a közelmúlt viharos történelmi eseményeinek etikai alapú megítélésére, a XX. századi totális diktatúrák lélektelen, emberellenes voltának sokoldalú bemutatására. 4. A jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságának tanulmányozása, ugyanakkor azon alkotók helyes etikai alapú megítélésére is, akik elfogadhatatlan politikai és morális szerepvállalásuk révén idegen elnyomó hatalmak érdekeit szolgálták ki. 5. A tanulók megismertetése nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, személyiségeivel, szűkebb lakóhelyünk (Fót) hagyományaival. 6. Az iskolai értékek deklarálása, folyamatos bővítése, közzététele. 7. Az iskolai élet minden területén az értékközvetítő programok minél szélesebb körű elterjesztése. 8. A szakrális helyek és műemlékek védelme, megőrzése a jövő generáció számára. 10

11 ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK: 1. Országjáró kirándulás szervezése felső tagozatos diákjainknak hazánk 4 tájegységére, 4 tanév alatt bejárható szakaszokban. 2. Nemzetjáró kirándulás szervezése gimnazista diákjainknak Felvidék Kárpátalja Erdély Délvidék magyarlakta területeire, 4 tanév alatt bejárható szakaszokban. 3. Művésztanáraink vezetésével gondozzunk és felújítjuk a fóti gyülekezetek tulajdonában lévő, elhanyagolt stációkat, emléktáblákat, épületrészeket. 4. Az osztálytermek, az iskolai közösségi élet színtereinek folyamatos szépítése, dekorálása közösségi tevékenység során. 5. Tagozatonként farsangi bálokat szervezünk diákjainknak. 6. Ballagás szervezése a nyolcadik és tizenkettedik osztályoknak valamelyik templomban. 7. Gólyanapot szervezünk a kilencedik évfolyam számára, amelyen a mindenkori tízedik évfolyamos diákok segítenek. 8. Végzős gimnazistáinknak szalagavató bált szervezünk. 9. Az Ádventi vásárt a szülők szervezésével hagyományosan megtartjuk. 10. A diákok munkájából készült kiállításokra, a jubileumi években évkönyvek készítésére, a jubileumok iskolai megünneplésére különös figyelmet fordítunk. 11. Családi fehérasztal-találkozókat szervezünk a felsős és a gimnáziumi osztályokban tanulók szüleinek és az ott tanító tanároknak. 12. Szorgalmazzuk a rendszeres színház- és operalátogatásokat. 1.5 Környezet- és egészségtudatos magatartás kialakítása CÉLOK: 1. Az Isten-ember az ember-ember, és az ember-teremtett világ közti harmónia fontosságát hangsúlyozzuk tanítványaink életében. 2. Megértetjük a diákokkal, hogy a fizikai erőnlét, a fittség a test egészsége és jóléte elválaszthatatlan a lelki egyensúlytól és a lélek egészségétől. 3. A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen természeti környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére törekvés váljon meghatározóvá. 4. A diákjaink életkoruknak megfelelően kapcsolódjanak be a prevenciós programokba, tanulják meg és alkalmazzák az egészséges életvitelt. FELADATOK: 1. Környezetnevelési program tevékenységre való lebontása, és azok végrehajtása. 2. A tisztaság és rend megteremtése, megtartása. 3. Az osztálytermek, az iskola folyamatos szépítése, dekorálása közösségi tevékenység során. 4. Bekapcsolódás a lakóterület környezetvédelmi akcióiba. 5. Az ÖKO-iskola cím kritériumrendszerének való megfelelés, pályázás az ÖKO-iskola cím elnyerésére. 11

12 6. Részvétel az országos, regionális, térségi és a helyi szervezésű tömegsport rendezvényeken, foglalkozásokon. 7. Prevenciós programok szervezése, lebonyolítása. 8. Egészségneveléssel kapcsolatos programok szervezése. 9. Pályázati lehetőségek felkutatása, azokon való részvétel. 10. A mindennapos testedzést - a kötelező testnevelés és néptánc órákon túl - a délutáni sportszakkörök keretében biztosítjuk, tudván, hogy a mozgástanulás a tanulók saját testképének megismerésében és a testtudat kialakításában nélkülözhetetlen szerepet tölt be. Mindennek sikere nagyban függ a komplex intézményi mozgásprogram elméleti és gyakorlati minőségétől. ESZKÖZÖK, ELJÁRÁSOK: 1. Ismertetjük a baleset megelőzés és tűzvédelem szabályait az osztályfőnöki órákon és azokon a szakórákon, ahol szükséges. 2. Egészségnevelési Hét szervezése minden évben. 3. Drog-prevenciós programok szervezése. 4. Tanulók motiválása a tömegsportrendezvényeken, foglalkozásokon való részvételre. 5. Sportversenyek, házibajnokságok rendezése a DÖK-tal együtt. 6. A készségtárgyak óráin egyéni tervezéssel, művészi igényességgel, a népművészet szabályaihoz való alkalmazkodással a diákok szépérzékének, ízlésének alakítása. 7. Felszereléseik, ruházatuk gondozására, rendben tartására és megbecsülésére, az öltözködés és megjelenés gondozottságára, ízléses és egyszerű formáira szoktatjuk diákjainkat. 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiség az ember sajátos, egyedi lélektani rendszerét jelenti, amely a külvilághoz, ezen belül is különös mértékben az emberi környezethez, a társadalomhoz való adaptációt teszi lehetővé, sajátos ismeretek, készségek, kompetenciák, ügyességek és viselkedéssémák, ill. belső önszabályozási képességek segítségével. (Pedagógia és pszichológia szöveggyűjtemény, Comenius Bt., Pécs, 2001.) 2.1 A fogalom szintjén A fejlesztés mindig azt jelenti, hogy az átlagos nevelésen, ill. a fejlődés várható ütemén túlmenően képességgyarapodás, ill. integráció-fokozódás következik be, amely a személyiség fokozott önállóságát és hatékonyságát teszi lehetővé a szociális térben. A pedagógus vonatkozásában ez azt jelenti, hogy az oktató nevelőmunka szokásos hatásánál nagyobb mértékű, meghatározott teljesítményekre vagy lelki rendszerállapotokra vonatkozó fejlődés eltérése esetében beszélhetünk fejlesztésről. 2.2 A pedagógus szerepe 12

13 A személyiségfejlesztés minden tantárgy tanításának része, minden tanár a saját szakterületén, elsősorban egyéniségével formálja a diákot. A tanár identifikációs modell, mely ritkán hat közvetlenül, ösztönzően, inkább más modellek vonásaival olvad össze a pedagógussal való érzelmi vonás hatására. A tanórán kívüli iskolai tevékenységek szerepe különösen fontos. A szabadidős tevékenységek összehangolása az ezért felelős pedagóguskiemelt feladata. A kirándulások, osztályprogramok, erdei iskola, osztályversenyek (pl. karácsonyi vásár, papírgyűjtés, sportbajnokságok) mind remek terepei a közös munka megtapasztalásának, kapcsolatok elmélyítésének, az egymás közötti természetes kommunikáció fejlődésének és nem utolsó sorban egymás megismerésének. 2.3 A gyerek, mint egyén Modern korunk nem kedvez a stabil, kiegyensúlyozott személyiség megőrzésének. Ezért is oly fontos a pedagógus számára, hogy minden tanítványát egyéniségként, szuverén személyiségként kezelje, főképpen a gimnáziumi évek, a kamaszkor idején, a felnőttkor küszöbén. Minden foglalkozás (óra alatti, szakköri, iskolán kívüli, személyes) egyénre szabott legyen. Az órai munkaformának inkább differenciált, mint frontális munkaformát válasszunk, hogy ezzel is biztosítsuk az egyén képesség-gyarapodását a következő területeken: egyéni foglalkozás, tudatos irányítás (foglalkozás a lemaradókkal, tehetséggondozás), felelősség (felelősi rendszer) szolidaritás, segítőkészség, tanulás és munkaközpontúság, az iskola iránti elkötelezettség. 2.4 Az életvezetés A gyerekek, ahogy bekerülnek az óvodába, majd az iskolába egyre távolabb kerülnek a szüleiktől, így a kortárs csoport egyre meghatározóbb lesz számukra. Ahhoz, hogy a diákok megfelelő baráti körre leljenek, máris egyfajta kialakult értékrendet kellene feltételezni közöttük. Sajnos, a veszély abban áll, hogy ez még csak most van kialakulóban. A valódi és az álértékek megkülönböztetése igen nehéz, főleg ebben az átalakuló társadalomban, amikor a kereskedelmi érdekek nem igyekeznek különbséget tenni az eladhatóság és a profit reményében az értékek között. A mi érdekünk az lenne inkább, hogy a pénzzel nem mérhető dolgok is fontosak maradjanak, vagy értékessé lehessenek. Konkrét értékrendszert közvetítünk a gyerekek felé, mégpedig a keresztény értékrendszert, hogy társadalmunknak felelősségteljes, magyar keresztény felnőttjeivé váljanak, s majdan tovább tudják adni ezeket az értékeket gyermekeiknek, ezzel is építve a társadalom legkisebb elemét a családot. A legtöbb szülő ezért az eltérő értékrendért választja iskolánkat. Amennyiben külső, veszélyes hatások érik a tanulót (drog, alkohol stb.), ennek árulkodó jegyeit a nyitott szemmel járó kollégák közül bárki észlelheti a tanítási órák alatt, ami a diák szokatlan viselkedésében (levertség, hiperaktivitás, magatartászavar) nyilvánul meg. A tanár felelőssége, hogy megkülönböztesse az egyedi esetet attól, amikor már egy rossz irányba haladó életformával van dolga. Utóbbi esetben már kötelessége felhívni a környezet és a szülők figyelmét a leselkedő veszélyre. Iskolánkban (a felső tagozaton illetve a gimnáziumban) a drog, az alkohol és a nemi úton terjedő betegségek veszélyeinek kivédését célzó megelőző munka folyik. A tanulók minden évfolyamon, több egészségügyi előadást (helyes táplálkozás, serdülőkori problémák, nemi 13

14 felvilágosítás stb.) hallgatnak a védőnőtől, aki segíti őket az egészséges és kulturált életmód kialakításában. Diákjainkat mindenekelőtt egy olyan ritmusú életvezetésre kell megtanítanunk, amely testi-, lelki- és szellemi fejlődésüket szolgálja. Fontos, hogy az ébredéstől, a napi stresszek kivédésén át, az elalvásig terjedjenek ezek az ismeretek. 3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az oktatás és nevelés egységének megteremtése, az oktatás nevelő hatásának elmélyítése, a hatékony személyiségfejlesztés mellett egyaránt rangos feladatunk a tanulók tevékeny közösségi életének megszervezése. Cél: A közösség demokratikus működési feltételeinek biztosítása, a tanítványaink felkészítése a felnőtt életükre, a társadalomba való beilleszkedésre. A közösségfejlesztés színterei, tevékenységformái A közösségi nevelés nem kötődik a nevelés egyetlen színteréhez, meghatározott formájához, vagy valamely nevelési tényezőhöz. Folyik a tanórákon, az osztályfőnöki órán, a napközi otthonban, a tanszobán, a diák-önkormányzati, valamint egyéb tanórán kívüli tevékenységeken, rendezvényeken. Iskolánkban 8 évfolyamon keresztül változatlan összetételűek az osztályközösségek, ez biztosítja a közösségfejlesztés folyamatosságát. Az újonnan érkező tanulók beilleszkedése a már kialakult közösségekbe könnyebbé válik. A gimnáziumi évek is alkalmasak arra, hogy a már kialakult közösség tovább fejlődjön, illetve az új kilencedikes évfolyamos diákok beilleszkedését, az intézmény szokásrendjének megismerését, betartását segítheti elő. Az iskolai közösséget hagyományaink ápolásával, a közös rendezvények, közös áhítatok megtartásával, a diákönkormányzat működésével erősítjük. A közösségfejlesztés szempontjából fontos szerepe van a különböző sportversenyeknek, sportrendezvényeknek, az ország és nemzetjáró programoknak. Az osztályközösség fejlesztése szempontjából kiemelkedő szerepe van az osztályfőnöki órán végzett pedagógiai tevékenységnek. A nevelési folyamat mindhárom mozzanatának a tapasztalásnak, a tudatosításnak és a helyes magatartás gyakorlásának is helyet ad, miközben a közösségi elv és az egyéni bánásmód is érvényesül. Itt nyílik lehetőség a tanulók erkölcsi, társadalmi tapasztalatáról való tájékozódásra, azok elemzésére, megfelelő általánosítására, a kötetlen, őszinte beszélgetésre, valamint az eltérő vélemények megvitatására. Az osztályközösségek fejlesztését kiemelt feladatként kezeljük (lásd a személyiségfejlesztési feladatok erre vonatkozó részét), a tanórán és iskolán kívüli együttlétek elősegítése, pl. kirándulások, táborozások, külföldi kapcsolatok feltételeinek biztosítása; kapcsolat a szülőkkel; tudatos pályaorientációs munka és tehetséggondozás. A tanítási órákon a további fejlesztési lehetőségek adódnak, mint a páros munka, csoportmunka, szituációs feladatok, dramatikus játékok alkalmazása. A tanórán kívüli tevékenységek, melyek szintén a közösségformálás színterei, iskolánkban szakkörök, klubdélutánok, rendezvények, ahol a tanulók személyes tapasztalatokat szereznek az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 14

15 A szabadidős tevékenységek közösségfejlesztő feladatai Iskolánkban valamennyi pedagógus feladata a szabadidős tevékenységek szervezése, mely egyre inkább a nevelőmunka lényeges részévé válik. Fontos, hogy a tantárgy-kiegészítő ismeretszerzéstől, a lazább társas szórakozásig, művelődésig a legszélesebb tevékenységskálán keresztül már az iskolai keretek között is gyökeret verjenek az iskola falain túllépő kulturált szabadidős szokások. Nagyon fontos az oktatás és a szabadidős tevékenység gondosan megtervezett, átgondolt munkamegosztása, amely az egymásra épülés, az egymásba kapcsolódás teljes rendszerét kell, hogy jelentse. A kirándulásoknak, táboroknak és a különböző programoknak nagy a közösségformáló ereje. Az osztályfőnökök az osztályaikkal, illetve a szakkörvezetők a csoportjaikkal, alkalomszerűen szervezhetnek szabadidős programokat hétvégeken vagy tanítási szünetben. Például túrák, múzeumlátogatások, kiállítások, hangversenyek, színházi és más kulturális programok meglátogatása. Igyekszünk megismertetni a gyerekekkel az életben hátrányos helyzetű emberek sorsát is (betegek, fogyatékosak, elhagyatottak), hogy szociális érzékük fejlődjön, szeretettel és megértéssel forduljanak a rászorulók felé is. Eljárásrend, módszerek: a csoportmunkát pedagógiai eszközként általánosan alkalmazzuk, rendszeresen értékeljük a közösségi és csoportmunkát (értekezletek, megbeszélések, tanórák, a csoportmunkát végző nevelők kapcsolatainak rendszeres megszervezése), az iskolai közösségek közötti rendszeres kapcsolattartás és együttműködés szervezése és működtetése a törvényekben és rendeletekben rögzített módon (lásd SzMSz és Házirend). Vezetői és tanári feladat azonban az, hogy a kapcsolattartás és együttműködés ne formális, hanem érdemi legyen, ezért egyrészt a döntési mechanizmus mindig többlépcsős, időt hagy az érdemi véleménycserére; másrészt igazgatósági és nevelői feladat az állandó visszacsatolás, visszajelzés a kivitelezés során. a nevelői közösség (nevelőtestület) és a közösségek (tagozatok, munkaközösségek, munkacsoportok) tudatos és szervezett működtetése előfeltétele és mintája a tanulói közösségek működésének (rendszeresség, szervezettség, illetékesség, megfelelő kommunikáció, ellenőrzés, értékelés), a szülői közösségek rendszeres és érdemi működéséhez minden előfeltétel biztosítása, minél több kapcsolat kiépítése, illetve működtetése az iskolai közösség, közösségek és a lakóhelyi és egyéb egyházi közösségek között. a partnerek érdekeinek figyelembevétele szempontjából fontos a kapcsolat: o a fenntartóval, o az egyházakkal, o az önkormányzattal, o a társintézményekkel, o más iskolákkal (iskolaközi kapcsolatok), o a művelődési házzal, o kulturális és sportegyesületekkel. A diákönkormányzat munkájának közösségfejlesztési feladatai 15

16 A demokrácia szabályait és működését már diákkorban elsajátítják, amikor érdekeket védeni, kompromisszumot meghozni, hivatalos petíciót megfogalmazni, vagy érvelni tanulnak. Szervezett formában véleményt formáljanak az iskola oktató-nevelő tevékenységéről. A szervezet saját anyagi forrásokkal nem rendelkezik, de a működéséhez, esetleges továbbképzésekhez szükséges költségeket az iskola biztosítja. A diák-önkormányzati munka az osztályokból delegált diák tagok összehangolt tevékenysége, tehát már a lényegénél fogva is a közösségek fejlesztését célozza. Az információ áramlásában és a nagyobb közösség működésében is fontos szerepe van. Az intézmény Pedagógiai programját, SzMSz-ét, Házirendjét, Munkarendjét a DÖK is elfogadja. Az általános iskolában 5, a gimnáziumban 6 tanítás nélküli munkanap közül az egyik programról döntést hoznak. A diákönkormányzat tagjai részt vesznek saját tagozatuk programjainak megszervezésében és önálló programokat is szerveznek az intézmény éves munkatervével összhangban. Önálló éves munkatervet készítenek, amelynek programjait a vezetőséggel egyeztetik, azokra meghívót, plakátot készítenek és megszervezik. A DÖK segítő tanár személye változhat, szerepe viszont fontos a diákság és a pedagógusok közti kommunikációban, ezért a diákok a mindenkori tantestület tagjai közül javaslatot tehetnek a személyét illetően. 4. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az iskola szerepe Az egészségfejlesztés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kezeljük: - Az élet tisztelete, a keresztyén ember felelőssége egészség megőrzése érdekében - Az egészséges állapot örömteli megélése - A harmonikus életvitel értékként való tisztelete - Az egészséges életvitel kialakítása - Konfliktusok kezelésének, feloldási technikájának megtanulása - Segítőkész, elfogadó magatartás kialakítása a beteg, sérült emberekkel szemben Célunk: - Higiéniai kultúra megalapozása - Az egészségügyi kultúra elsajátítása - Az egészséges táplálkozás, kulturált étkezési szokások elsajátítása - Az egészséges életmód igényének kialakítása, ehhez vezető technikák megtanítása - Test és lélek harmóniájának kialakítása, testi-lelki jólét szempontjából fontos készségek és jártasságok kialakítása Kiemelt feladataink: - Az egészség fogalmának tudatosítása - Az egészséges életmód fogalmának tudatosítása, az aktuális társadalmi szokások kritikus szemlélete az életvitel kialakításában - Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása - Környezeti ártalmak felismertetése, a személyes biztonság kialakítása - Kapcsolatépítés, helyes kapcsolatrendszer kialakítása 16

17 - Egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzése (veszélyes anyagok, dohányzás, alkohol és kábítószer fogyasztás) - Felkészítés a családi életre - Egyéni felelősség-érzetkialakítása a környezetvédelemmel kapcsolatban A család után az egészségfejlesztés legfontosabb színtere az iskola. Ennek sajnos még megfelelő anyagi és tárgyi erőforrásai hiányosak, de a magunk szerény eszközeivel és lehetőségeivel eddig is tevékenyen részt vállaltunk a gyermekek megfelelő egészségügyi ellátásában, nevelésében. Tevékenységeinket a következőkben foglalhatjuk össze: - Minden rendelkezésre álló eszközzel segítjük a tanulók és az itt dolgozók egészségének védelmét (berendezés, világítás, megfelelő eszközök, munkarend kialakítása). - Együttműködést alakítottunk ki a pedagógiai, egészségügyi, gyermekvédelmi szakemberekkel és a szülőkkel, annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen. - Együttműködési megállapodásban rögzített feladatok alapján végzik az egészségügyi szolgáltatásokat az egészségügyi szakemberek (szűrések, vizsgálatok, oltások). Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk az egészséges étkezésnek, a testedzésnek. Az egészségnevelés a környezeti neveléshez hasonlóan az iskola minden munkatársának feladata. E tevékenység összefügg a tanári magatartással, vezetői gondossággal, az intézmény szervezettségével, ennek érdekében: - Gondoskodunk az osztálytermek megfelelő belső kialakításáról, az osztálytermek berendezése az egészségügyi előírásoknak megfelelő. A berendezés igazodik a tanulók életkori sajátosságához. - Figyelünk a világításra, szellőztetésre, a munka közbeni helyes testtartásra, az ülésrend kialakítására (rövidlátás, termet stb.). - Tájékozódunk diákjaink egészségügyi állapotáról, megszervezzük az egészségügyi ellátást. - A napi munkarend, órarend tervezésénél figyelembe vesszük a mozgásigény kielégítését. Erőforrásaink 1. NEM ANYAGI ERŐFORRÁSAINK - Pedagógusok Feladatuk, hogy személyes életvitelükkel, viselkedéskultúrájukkal példát mutassanak tanulóinknak. - Diákok Minden diák feladata, hogy saját és mások egészségét védje, mindent megtegyen testilelki harmóniája kialakításáért. - Szülők Fontos, hogy az iskolával együttműködve hasson gyermekére, a szülői értekezletek és a fogadóórák alkalmat adnak a résztvevők személyes véleményének megismerésére. Aktív részvételükkel, szakértelmükkel tudják támogatni az egészségfejlesztő programot. - Iskolaorvos, védőnő Az iskola egészségügyi ellátásáról szóló jogszabály előírja, hogy minden iskolának legyen kijelölt orvosa, védőnője, valamint fogorvosa, akik a jogszabályban előírt feladatokat elvégzik: 17

18 - Tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, krónikus betegségek és elváltozások felismerése, nyilvántartása és gondozása. - Elsősegélynyújtás, felkészítés a legszükségesebb ismeretekre. - Felkérésre előadások tartása. - Prevenció. 2. KÜLSŐ ERŐFORRÁSOK - Az ÁNTSZ szakemberei - Rendvédelmi szervek (rendőrkapitányságok ifjúságvédelmi munkatársai), akik bűnmegelőzési programokat szerveznek, közlekedési ismeretekről tartanak előadást. 3. ANYAGI TERMÉSZETŰ ERŐFORRÁSOK - Saját erőforrások Az éves költségvetésben a dologi kiadásokból tudjuk azokat az eszközöket, felszereléseket megvásárolni, melyek szükségesek az egészséges életvitelhez. Lehetőségeink meglehetősen korlátozottak. - Pályázatok Részt veszünk a témában kiírt pályázatokon. Az egészségfejlesztés területei Az iskolai egészségfejlesztésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységben nyilvánuljanak meg. Tudatosítani kívánjuk diákjainkban, hogy az egészséges életvitel a jövő záloga, ezért fontos az utódokkal kapcsolatos felelősségtudat kialakítása. Ezek közé tartoznak az alábbiak: - Önmagunk és egészségi állapotunk ismerete - A belső értékek ismerete - Az egészséges testtartás, a mozgás fontossága - Az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe - A betegségek kialakulása és a gyógyulás folyamata - A barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben - A személyes krízishelyzetek felismerése és a kezelési stratégiák ismerete - Az idővel való gazdálkodás szerepe - A rizikóvállalás és határai - A szenvedélybetegségek elkerülése - A tanulási környezet alakítása - A természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége - A felnőtté válás testi-lelki folyamata, és ennek nehézségei Tanulásszervezési és tartalmi keretek: Tanórai foglalkozások: - Szaktárgyi órák témafeldolgozása - Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez (természetesen az adott szaktanár feladata, hogy ezt aktualizálja) 18

19 - Iskolánk az osztályfőnöki órákon foglalkozik az egészség-fejlesztéssel Módszerek: Tanórán kívüli foglalkozások: - Sportprogramok - Kirándulások - Előadások aktuális témakörökből - Kész programok átvétele, megvalósítása - Meghívott előadóval előadások tartása (iskolaorvos, háziorvos, védőnő, rendőr, Timóteus társasággal kapcsolatfelvétel) - Tisztasági versenyek - Vetélkedők - Játékok, szituációs gyakorlatok - Művészi kifejezés Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon valósul meg, ahol a sérülések ellátásával foglalkozunk. Környezetismeret, természetismeret és biológia órákon elsősorban az élettani hatásokat ismerhetik meg a diákok. A testnevelés és technika órán tartott elsősegélynyújtással kapcsolatos tudnivalók már inkább gyakorlati jellegűek, az azonnali cselekvésre koncentrálnak. Osztályfőnöki órák alkalmával pedig az iskolaorvos, illetve a védőnő segítségével az állampolgári kötelességen alapuló, szakszerű, de nem túlbuzgó segítségnyújtást tanulják meg a diákok. A mentőszolgálattal, betegszállítókkal való kapcsolat révén évente szervezhetők ún. egészségnapok, amelyeken a szakemberek megismertetik diákjainkat a mai betegellátás modern eszközeivel, az elsősegély-nyújtás fontosságával. A diákok ki is próbálhatnak olyan eszközöket, amelyek a mentőorvosok munkáját segítik, és a kérdéseikre kapott szakszerű válaszok segítségével tovább mélyíthetik tudásukat a témában. Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: minden diák tisztában legyen a baleset okozta sérülések súlyosságával, minden diák tudja, hogy mik az elsődleges teendők baleset esetén, minden diák ismerje a telephelyen található legközelebbi elsősegély felszerelés helyét, illetve az illetékes személyt, akit értesítenie kell, minden diák alapszinten képes legyen a sérültek állapotát javítani, enyhíteni, és a további veszélyt - lehetőségeihez mérten - elhárítani a szakszerű felnőtt segítség megérkezéséig, minden diák - lehetőségeihez és vérmérsékletéhez mérten - kerülje a pánikot. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: a) elméleti képzés (elsősorban tanítási órákon, előadásokon) 19

20 b) gyakorlati oktatás (osztályfőnöki órán, egészségnapon, kihelyezett órákon) 5. A pedagógusok helyi feladatai és az osztályfőnök feladatai A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza, a legfontosabb helyi feladataikat pedig az alábbiakban határozzuk meg. a tanítási órákra való felkészülés, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. A legfontosabb osztályfőnöki feladatok a következők: Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. Együttműködik az osztály diákönkormányzatával, segíti a tanulóközösség kialakulását. Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. 20

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Pedagógiai program. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely

Pedagógiai program. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely 2013 Pedagógiai program Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Baptista ESÉLY Szakképző Iskola. PEDAGÓGIAI programja

Baptista ESÉLY Szakképző Iskola. PEDAGÓGIAI programja Baptista ESÉLY Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI programja 2014 1 Baptista ESÉLY Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült: 2014. június 30-án a 2013-mas pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: igazgató

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben