A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata"

Átírás

1 A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata Jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény alapján az alábbi jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetnek minősülő, közhasznú tevékenység kifejtésére létrejövő alapítványt hoz létre. 1. Az Alapító adatai Név: Kovács-Tőzsér Veronika Születési név: Tőzsér Veronika Szül.: Debrecen, A.n.: Balogh Edit Lakcím: 4031 Debrecen, Derék utca 50. 3/9. Szig. szám: IA Alapítói vagyon: Ft, azaz százezer Forint 2. Az Alapítvány adatai 2.1 Az Alapítvány neve: A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány 2.2 Idegen nyelvű elnevezése: Ros Solis Foundation 2.3 Az Alapítvány székhelye: 8754 Galambok, Somogyi Béla utca Az alapítvány telephelye: 4024 Debrecen, Jászai Mari utca Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet 2.6 Az Alapítvány működési területe a Nyugat-dunántúli régió 2.7 Az Alapítvány nyitott, ahhoz csatlakozhat minden hazai és külföldi természetes valamint jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet, aki elfogadja az alapító okirat előírásait. A csatlakozási szándékot a kuratóriumnál kell a felajánlott összeg megjelölésével írásban bejelenteni. Az elfogadásról a kuratórium (kezelő szerv) határoz. A csatlakozók a csatlakozás tényétől nem válnak alapítókká. 3. Az Alapítvány célja A Nyugat-dunántúli régió munkaerőpiacának fejlesztése érdekében olyan tevékenységek folytatása, mely elsősorban az álláskeresők, a munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetűek, pályakezdő fiatal felnőttek, elsősorban a mezőgazdaság területén történő munkahelyteremtését, gyakorlatorientált képzését, komplex gondozását vállalja fel, hogy a felkészítés eredményeként (re)integrálja őket a munka világába, ezzel elősegítve társadalmi integrációjukat. A célcsoporttal foglalkozó szakemberek kompetenciafejlesztése, annak érdekében, hogy a megszerzett tudással a célcsoport tagjai számára minél szélesebb körű, komplexebb ismeretet, tapasztalatot tudjon átadni. 1

2 Az Alapítvány céljai elérése érdekében az alábbi konkrét közhasznú tevékenységeket végzi: a helyi, (a hazai és a határon átnyúló) regionális munkaerőpiac mindenkori elvárásainak megfelelő komplex foglalkoztatási, képzési, pszicho-szociális gondozást nyújtó programok felkutatása és megvalósítása; a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatása, kulcsképesség-fejlesztése, számukra munkaerő-piaci tréningek nyújtása; kulcsképességek fejlesztése és a tudásszint emelése informális képzési programok szervezésével és lebonyolításával; tanulmányok folytatásának elősegítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek számára szervezett oktatási programok, célorientált fejlesztő foglalkozások révén; a projektek megvalósítása érdekében a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése; a képzési, foglalkoztatási programok megvalósításának helyszínén közösségfejlesztés; hatékony felnőttképzési, munkaerő-piaci fejlesztési programok módszertanának kidolgozása, megvalósításuk elősegítése, szakmai tanácsadással, szervezetfejlesztéssel; a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoporttal közvetlenül foglalkozó szakemberek képzése, továbbképzése, kompetenciafejlesztése, számukra különböző szolgáltatások nyújtása; a hazai és a külföldi felnőttképzési, foglalkoztatási szervezetekkel együttműködési kapcsolatok kialakításának támogatása, a látogatások alkalmával szerzett tapasztalatok alapján új, alternatív ellátási formák bevezetése; kapcsolattartás más hazai és külföldi szervezetekkel, kölcsönös tapasztalatcsere; közreműködés a foglalkoztatási célú szervezetek érdekképviseletben. Ennek érdekében kapcsolattartás a területen dolgozó szakemberekkel; hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásának segítése. Az Alapítvány olyan tevékenységet folytat, amellyel közreműködik a Nyugat-dunántúli régió munkaerőpiacának fejlesztése érdekében. A célok megvalósítása érdekében az Alapítvány együttműködik más állami, piaci és társadalmi szervezetekkel. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet az alapító okirat 3. pontjában megfogalmazott célok elérése érdekében az alábbi közfeladatokat látja el: 1. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) bekezdés 8. pontja alapján látja el). 2. tudományos tevékenység, kutatás (2004. évi CXXXIV. törvény a kutatásfejlesztésről és a technológiai innovációról szóló törvény 5.. (3) bekezdése alapján látja el.) 3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (2011. CXC. a nemzeti köznevelésről 2..- a és az 1997.évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 76.. (1) (2) a. pontja alapján látja el) 4. kulturális tevékenység (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13.. (1) 7. pontja és a 1997.évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 76.. (1) (2) e- i.) pont pontjai alapján látja el) 5. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (2011. évi CLXXXIX. Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. (1) 10. pontja alapján látja el. 2

3 6. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység (2011. CLXXIX. Törvény f.) g.) pontjai alapján látja el). 7. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások Alaptörvény 12. CIKK. (2) bekezdése, IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 1., 8., 13/A. (1).bekezdése alapján látja el Az Alapítvány olyan közfeladatokat segít, támogat, amelyek ellátásáról az előzőekben felsorolt jogszabályok szerint valamely állami szervnek vagy önkormányzatnak kell gondoskodnia. Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. Nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhessen, kérelem, pályázat útján. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 4. Az Alapítvány vagyona, a vagyon felhasználásnak módja Az Alapítvány induló vagyona az alapító okirat aláírásakor az alapító által rendelkezésre bocsátott összesen Ft, azaz százezer forint. Az alapító az általa rendelkezésre bocsátott összeget az Alapítvány nevére megnyitott bankszámlán helyezi el. Az Alapítvány vagyona a célokban meghatározott tevékenységekre egyszeri támogatás formájában, valamint az alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre használható fel. Az Alapítvány céljainak megvalósulására az induló vagyon, és annak kamatai, hozadékai, valamint a csatlakozások teljes összegben felhasználhatóak. Az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében az Alapítvány fő- és mellékállású alkalmazottakat foglalkoztathat. 5. Az Alapítvány kezelő szerve Az Alapítvány kezelő szerve egy 3 főből álló kuratórium (kezelő szerv). 5.1 A Kuratórium tagjai: a Kuratórium elnöke - Kovács András (szül.: Budapest, május 28., an.: Szendrei Mária, lakcím: 2014 Csobánka, Bartók Béla utca 4.) a Kuratórium tagja 3

4 - Kádár Erika (szül.: Debrecen, április 20., an.: Kathy Margit, lakcím: 4024 Debrecen, Jászai Mari utca sz.) a Kuratórium tagja - Farkas Nóra (szül.: Debrecen, május 8., an.: Mosolygó Róza, lakcím: 4028 Debrecen, Kétmalom utca 13.) A kuratórium elnökét és tagjait az alapító határozatlan időre jelöli ki. A kuratórium elnöke és a kuratórium tagjai az Alapítvány tisztségviselői. A kuratóriumi elnök és a kuratóriumi tagok megbízatása megszűnik: lemondással, halállal, a kuratórium kijelölésének visszavonásával. Ha a kuratórium tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti, az alapító a kijelölést visszavonhatja és kezelőként új kuratóriumot jelölhet ki. A kuratórium vagy annak tisztségviselője által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felelős. A tisztségviselő az általa e minőségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. Az alapító rögzíti, hogy az Alapítvány várható éves bevétele az ötvenmillió forintot nem éri el, ezért Felügyelő Szerv létrehozataláról nem rendelkezik. Amennyiben az Alapítvány, mint közhasznú szervezet éves bevétele a jövőben az ötvenmillió forintot eléri vagy meghaladja, az alapító gondoskodik Felügyelő Szerv létrehozásáról. 5.2 Az Alapítvány képviselője Kovács András (szül.: Budapest, május 28., an. Szendrei Mária, lakcím: 2014 Csobánka, Bartók Béla utca 4.) Az Alapítványt a kuratórium elnöke képviseli, akadályoztatása esetén a kuratórium által írásban megbízott tag. Az Alapítvány vezető tisztségviselője összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz. 6. Az Alapítvány jegyzése Az Alapítványt a kuratórium elnöke önállóan képviseli. Akadályoztatása esetén a kuratórium tagjai helyettesítik, ilyenkor képviselik is az Alapítványt, azzal, hogy az Alapítvány nevében írásbeli nyilatkozat megtételére, írásbeli felhatalmazás alapján a kuratóriumi tagok egyenként is jogosultak. Az Alapítvány bankszámlája felett a kuratórium elnöke önállóan, a két kuratóriumi tag együttesen jogosult rendelkezni. Az Alapítvány jegyzése akként történik, hogy az Alapítvány Kuratóriumának elnöke az Alapítvány képviseletében kézzel vagy géppel előírt, előnyomtatott alapítványnév fölé nevét önállóan írja alá. A kuratóriumi elnök akadályoztatása esetén, írásbeli felhatalmazás alapján a két kuratóriumi tag együttesen jogosult aláírni az Alapítvány képviseletében. 4

5 7. A Kuratórium működése A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke hívja össze, írásbeli meghívóval, az ülés helyének, időpontjának és napirendjének megjelölésével, az ülés előtt legalább nyolc nappal. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. A Kuratórium akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyv készül, melyet a Kuratórium minden jelenlévő tagja aláír. 8. Nyilvánosság, közzététel A Kuratórium határozatait a kuratóriumi elnök a meghozatalt követő 8 napon belül írásban, postai úton közli az érintettekkel. A kuratóriumi elnök a Kuratórium határozatait, a beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, a működést és a szolgáltatás igénybevételének módját az Alapítvány honlapján közzéteszi (www.anapharmata.hu). A Kuratórium elnöke a Kuratórium határozatairól nyilvántartást vezet (Határozatok Tára), mely nyilvántartás tartalmazza a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratok nyilvánosak, abba bárki betekinthet, a Kuratórium elnökével előzetesen egyeztetett időpontban, az Alapítvány székhelyén. Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni. A beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A kuratórium az éves beszámolót egyhangúan hagyja jóvá. 9. Összeférhetetlenség Az Alapítvány képviselője és a Kuratórium tagjai az alapítóval nem állhatnak hozzátartozói vagy bármilyen egyéb alá- és fölérendeltségi vagy összeférhetetlenségi viszonyban, egyben az alapító és hozzátartozói, valamint az alapítóval bármilyen függőségi viszonyban álló személyek többségükben nem lehetnek a Kuratórium tagjai, ezen személyek meghatározó befolyást az alapítvány működésére, valamint a Kuratórium tevékenységére semmilyen formában nem gyakorolhatnak. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont) élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 5

6 megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Az Alapítvány tisztségviselőire vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok az alábbiak: A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, - amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, - amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, - amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesíti. 10. A Kuratórium kizárólagos hatásköre Az alapítványi vagyon felhasználásáról a Kuratórium dönt. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik a beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása, valamint döntés azokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat a Kuratórium hatáskörébe utal. Az alapító az alapító okiratot indokolt esetben az alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül módosíthatja. 11. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog gyakorlása Az alapítvány bankszámlája felett a kuratórium elnöke önállóan, a két kuratóriumi tag együttesen jogosult rendelkezni. 12. Az Alapítvány megszűnése Megszűnés esetén az alapítvány vagyonát a hitelezők kielégítése után más hasonló cél alapján működő alapítvány céljaira kell fordítani és erről a nyilvánosságot tájékoztatni kell. 6

7 13. Egyéb záró rendelkezések Az okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény alapján ( Ectv. ). Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételéről szóló végzés jogerőre emelkedésének napján kezdheti meg. Az Alapítvány működése felett a Zala Megyei Főügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol. 14. Záradék Jelen Alapító okiratot az Alapító 1/2014. (III.14. ) alapítványi határozat alapján módosította. Jelen létesítő okiratban módosított rendelkezések vastagon szedve kiemeltek. Az Ectv-nek megfelelő korábbi rendelkezések dőlt betűvel kiemeltek. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat alábbi változásai adtak okot: Preambulum Korábbi törvényi hivatkozás javítása az Ectv-re, 3. (2) korábbi tevékenységek konkrét közhasznú tevékenységként megjelölése, egy új tevékenység jelölése, (5) jogszabályi hivatkozások, közfeladatok jelölése, (6) korábbi közfeladati hivatkozások törlése, (7) rendelkezések Ectv. szerinti javítása (gazdasági- vállalkozási tevékenység és eredmény- felhasználás) 5. utolsó bekezdésében Felügyelő szervre vonatkozó nyilatkozat, 8. (1) nyilvánosság pontosítása Ectv. alapján, (4) éves beszámoló jóváhagyása, (5) az alapítvány nem készít közhasznúsági jelentést, ezért az arra vonatkozó rendelkezéseket törli, 9. (3) összeférhetetlenség szabályai, (4) társadalmi szervezet helyett egyesület kifejezés, 10. közhasznúsági jelentés törlése, 7

8 13. jogszabályi hivatkozás javítása. Alulírott Kovács Tőzsér Veronika Alapító a fenti határozat mellékelésével igazolom, hogy a létesítő okirat jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okiratmódosítások alapján hatályos tartalmának. Kelt: Debrecen, március alapító 8

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján jogi személyként működő alapítványt

Részletesebben

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I. Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014....-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Az egyesület neve, székhelye, jogállása I. Általános rész (1) Az egyesület

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány

Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány 1 Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Alapító, Dr Somogyi Péter a Ptk. 74/A F. -ai, a 2011. évi CLXXV. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2011 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Az Egyesület neve: Az Egyesület neve angolul: Együtt Sikeres Nováért Egyesület Association for Successfull

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014.

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. Bevezető: A jelen okiratot aláíró Alapító az autistáknak és családjaiknak az okirat céljaiba meghatározott módon való közvetett

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA Szervezet neve: Értelmes Életért Alapítvány Közhasznúság fokozata: Közhasznú Székhely: 1151. Budapest, Gubó u. 8. Számlaszám: 16200120-00261102, 16200120-00261133 Számlaszám:

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben