ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS melyet a Miskolci Törvényszék 4.Pk.164/1991/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapítói az alábbiak szerint rögzítenek: 1./ Az Alapító Okirat preambuluma az alábbiak szerint módosul: Az Ózd Városi Önkormányzat, a B-A-Z Megyei 1. Jogtanácsosi Iroda Egyesülés és az Ózdi Acélmű Részvénytársaság F.A. az általuk június 17-én aláírt alapító okirattal létrehozott, a B-A-Z Megyei Bíróság által 4.Pk.164/1991/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratát módosítják és egységes szerkezetbe foglalják, tekintettel arra, hogy az alapítványt közhasznú szervezetként kívánják működtetni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (Civil tv.) rendelkezései szerint. 2./ Az Alapító Okirat IV./1. pontjának 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul: (Az alapítvány létrehozásának célja:) Az alapítvány előzőekben részletezett céljai az Ózd Városi Önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. -ában feladatkörébe utalt közfeladatok ellátási körébe tartoznak. 3./ Az Alapító Okirat IV./3. pontja a következők szerint módosul: 3./ Az alapítvány által végzendő közhasznú feladatok: Az alapítók az alapítványt a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése érdekében működtetik, olyan közfeladatok ellátására, amelyről Ózd Város Önkormányzatának kell gondoskodnia. Az alapítvány a Civil tv. szerinti közhasznú tevékenységeit az alábbi táblázatban megjelölt közfeladatokhoz, jogszabályi rendelkezésekhez kapcsolódóan végzi: A Társaság közhasznú tevékenységei 1. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások 2. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Közfeladat megnevezése Felnőttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok a felnőttképzésben részt vevő személyek iskolarendszeren kívüli képzésére irányuló tevékenysége, amely a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés, támogatott egyéb szakmai képzés, általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés, és az ezekhez nem tartozó, támogatott egyéb képzés, felnőttképzést kiegészítő tevékenység. Hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása. Jogszabályhely évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1. (2)-(3) bek évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) bek. 10. pontja

2 2 3. a munkanélkülivé vált, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának, vállalkozóvá válásának támogatása és elősegítése, valamint vállalkozói működésük támogatása szakmai szolgáltatásokkal Támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek, valamint rehabilitációs ellátásban részesülő személynek, aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, ideértve azt is, aki vállalkozást indít, vagy vállalkozáshoz csatlakozik. gazdaságszervezéssel feladatok kapcsolatos évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 17. szakasza évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.. (1). 13. pontja Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen alapító okiratban meghatározott céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet. 4./ Az Alapító Okirat V. pontjának (Az alapítvány vagyona) 4. bekezdése az alábbiak szerint változik: Az alapítvány vagyonát képezi az Ózd belterület 11005, 11005/B, és a 11005/C hrsz-ú ingatlanok (ezen ingatlanok a korábbi, Ózd belterület hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból telekalakítás alapján és adásvételi szerződéssel megszerzett ingatlanok), valamint az Ózd belterület hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan. 5./ Az Alapító Okirat VI./1. pontja (Az alapítvány szervezete) 3. bekezdésének utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: A tagság az alapítók részéről történt visszahívás útján, lemondás, vagy haláleset miatt, továbbá a kuratórium tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, valamint kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével szűnik meg. 6./ Az Alapító Okirat VI./1. pontjában, A kuratórium működése alcím alatt, a 3. bekezdés az alábbiak szerint módosul: Az ülés összehívása írásban történik, legalább az ülést megelőző 5 nappal korábban. A meghívóban szerepeltetni kell az alapítvány nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, az egyes napirendi pontokat és azok előterjesztőit. Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket a meghívóhoz mellékelni kell. A meghívót ajánlott, tértivevényes küldeményként levélben, faxon vagy ben, avagy a tagoknak személyes úton történő átadás útján kell kézbesíteni, mely átvételt a jogosult az iraton az átvétel dátumával és az aláírásával igazol. 7./ Az Alapító Okirat VI./1. pontjában, A kuratórium működése alcím alatt, a 4. bekezdés a következő mondattal egészül ki: A kuratórium ülései nyilvánosak, de a kuratórium egyes napirendi pontok tekintetében zártkörű ülést rendelhet el, amennyiben annak nyilvánossága személyiségi jogot sért. 8./ Az Alapító Okirat VI./1. pontjában, A kuratórium működése alcím alatt, a 6. bekezdés a következő mondattal egészül ki: Az ügyvezető a Civil törvény 37. (3) bekezdésének a) pontja szerint nyilvántartást vezet a taggyűlés döntéseiről a Határozatok Tára elnevezésű dokumentumban, amelyből megállapítható minden egyes kuratóriumi határozat tartalma, időpontja, hatálya, illetve a határozatban foglalt kuratóriumi döntést támogatók és ellenzők számaránya és ezen személyek neve. A határozatokat a székhelyen történő kifüggesztéssel hozza nyilvánosságra.

3 3 9./ Az Alapító Okirat VI./1. pontjában, A kuratórium működése alcím alatt, a 8. bekezdés az alábbiak szerint módosul: A kuratóriumi ülésről készült jegyzőkönyvet postai úton meg kell küldeni, avagy személyes átvétel útján az iraton az átvétel dátumával és a jogosult aláírásával történő igazolással - kézbesíteni a kuratórium tagjainak, a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak, az ülésre meghívottaknak és mindazoknak, akikre nézve a kuratóriumi döntés jogosultságot vagy kötelezettséget állapít meg. 10./ Az Alapító Okirat VI./4. pontja (Felügyelő Bizottság) a következőkkel egészül ki: A felügyelő bizottság az alapítvány irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és az alapítvány munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az alapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelő bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A felügyelő bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni a Civil tv. 41. (3) bekezdésében meghatározott esetekben, így a felügyelő bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni amennyiben a.) az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. 11./ Az Alapító Okirat VI./5. pontja az alábbiak szerint módosul: 5./ Összeférhetetlenségi szabályok, tisztségviselőkkel szembeni kizáró okok: A kuratórium elnöke, tagja, az alapítvány ügyvezetője, a felügyelő bizottság elnöke és tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A kuratórium elnöke, tagja és az alapítvány ügyvezetője személyében nem állhatnak fenn a Ptk. 3:22. (4)-(6) bekezdéseiben és a 3:397. (3)-(4) bekezdéseiben, valamint a Civil tv 39. (1) bekezdésében, a vezető tisztségviselővel szemben meghatározott kizáró okok, így: - Nem lehet az alapítvány vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, továbbá az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. - Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja, valamint az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. - Közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

4 4 a.) amely jogutód nélkül szűnt meg, úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Nem vehet részt a kuratóriumi döntés meghozatalában a Civil tv. 38. (1) bekezdésében rögzített személy, így aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A Civil tv. 38. (2) bekezdése értelmében nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. Mindezeken túlmenően, nem szavazhat a Ptk. 3:19. (2) bekezdésében felsorolt további okok alapján: - akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, - aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, - akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Alapítványnak nem alapítója, - aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, illetve - aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja és az alapítvány megbízott könyvvizsgálója az a személy, aki a.) a döntéshozó szerv elnöke vagy tagja, b.) a közhasznú szervezettel e magbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve d.) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó Ptk. 3:22. (4)-(6) bekezdésében, a 3:397. (3)-(4) bekezdéseiben és a Civil tv 39. (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok áll fenn. A kuratórium elnöke és tagja, az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tag a tisztség elfogadásakor nyilatkozik arról, hogy személyében nem állnak fenn a vezető tisztségviselővel szembeni összeférhetetlenségi és kizáró okok. 12./ Az Alapító Okirat VIII./2. pontjának 2. bekezdése a következők szerint változik: (A vagyon feletti döntési jogkörök:) Az alapítvány tulajdonát képező Ózd belterület 11005, 11005/B, 11005/C és az Ózd belterület 5057 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok jelenlegi hasznosítási módjának lényeges módosításához, valamint tulajdonjogának bármely jogcímen történő átruházásához az alapítók előzetes hozzájárulása szükséges.

5 13./ Az Alapító Okirat XI. pontja (Nyilvánosság) az alábbiak szerint módosul: 5 Az alapítvány honlap címe: A kuratóriumi határozatok, a beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet egy-egy példányát a Társaság székhelyén kifüggesztéssel, ezen túlmenően a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet az alapítvány honlapján történő megjelentetéssel kell nyilvánosságra hozni. A társaság működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságára vonatkozó információkat az alapítvány a honlapján teszi közzé. A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bármely személy munkaidőben, személyazonosságának igazolása és dokumentálása mellett betekinthet. Az iratbetekintés időpontját előzetesen telefonon vagy egyéb módon egyeztetni kell a társaság erre illetékes munkavállalójával. Az alapítvány az államháztartás alrendszereivel kötött szerződéseiről az igénybe vehető támogatási lehetőségek, mértékek és feltételek megjelölésével a honlapján ad tájékoztatást. Ugyanilyen módon ad tájékoztatást az alapítvány a tevékenységének és gazdálkodásának fontosabb adatairól és kuratóriumának közhasznú feladatokkal kapcsolatos döntéseiről. 14./ Az Alapító Okirat XII. pontjának (Záró rendelkezések) 5. bekezdésének első két mondata az alábbiak szerint változik: Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány a pártoktól sem pénzügyi, sem egyéb támogatást nem kap. 15./ Az Alapító Okirat XII. pontjának (Záró rendelkezések) 6. bekezdése az alábbiak szerint változik: Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint az alapítványok tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV törvény (Civil tv.) rendelkezései az irányadóak. 16./ Az Alapító Okirat megváltozott rendelkezései vastag és dőlt betűvel szedettek. Az Alapító Okirat jelen alapító okirat-módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlan tartalommal fennmaradnak. Ózd, május 29. Ózd Városi Önkormányzat Fürjes Pál polgármester Szerkesztette és ellenjegyezte: NÁHLIK-HAVELLANT Ügyvédi Iroda képv.: Dr. Náhlik Csilla Ildikó alapítói jogok gyakorlására jogosult szervezet Tamasikné dr. Török Valéria ügyvéd

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak. I./2015. (V..) számú alapítói határozata

A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak. I./2015. (V..) számú alapítói határozata 1. melléklet a 110/2015. (V. 29.) önkormányzati határozathoz A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak I./2015. (V..) számú alapítói határozata

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

A FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A FÉSZEK SZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fejér Megyei Bíróság (új nevén Székesfehérvári Törvényszék) által a Pk. 63.361/2001/8. számú végzéssel 1787. sorszámmal nyilvántartásba vett UDVARszínHÁZ

Részletesebben

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben.

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben. A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány többször módosított Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben B e v e z e t ő A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület környezet- és természetvédelemmel

Részletesebben

Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány. 2015. június [...] napi hatályú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány. 2015. június [...] napi hatályú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA 1 A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány (2510 Dorog, Bécsi út 71.) 2015. június [...] napi hatályú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA 2 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány

Részletesebben

Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya

Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség Alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben. A jelen Alapszabály mellékletét képező közgyűlési jelenléti íven felsorolt Egyesületi tagok jelenlétében

Részletesebben

Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete. a 2015. január 22. napján megtartott közgyűlés 1/2015. számú határozatával elfogadott módosítások alapján

Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete. a 2015. január 22. napján megtartott közgyűlés 1/2015. számú határozatával elfogadott módosítások alapján A Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete a l a p s z a b á l y á n a k e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l á s á r ó l a 2015. január 22. napján megtartott közgyűlés 1/2015. számú határozatával

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 92/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi

Részletesebben

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I. Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014....-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Az egyesület neve, székhelye, jogállása I. Általános rész (1) Az egyesület

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület. Alapszabálya

A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület. Alapszabálya A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület (továbbiakban Egyesület) jogi személyiséggel rendelkező egyesületként végzi tevékenységét.

Részletesebben

Alapszabálya (egységes szerkezetben)

Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub Baba- Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület Alapszabálya (egységes szerkezetben) Kis Bocs Baba- Mama klub- Baba- Mama Egészség, Életmód,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Alakulás: 1991. január 15-én A létesítő okirat tartalmában, illetőleg számozásában 2015. február 07-én egészében megváltozott, ezért a módosítások nem kerültek

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Egyesület

Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Egyesület Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma Egyesület ALAPSZABÁLYA (A közgyűlésén a tagok egyhangúlag az Egyesület Alapszabályának módosításáról határoztak, melynek célja, hogy az Alapszabály megfeleljen az

Részletesebben

Pannon-Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány

Pannon-Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány 1 Pannon-Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT 2014. május 26. 2 ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a Pannon Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány, (a továbbiakban alapítvány)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. felnőttoktatás 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) n) pontja

ALAPSZABÁLY. felnőttoktatás 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. (1) n) pontja ALAPSZABÁLY Bevezetés A 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület közgyűlése az egyesület alapszabályát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény valamint Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA

Börzsöny Múzeum Baráti Köre ALAPSZABÁLYA Börzsöny Múzeum Baráti Köre Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A Börzsöny Múzeum Baráti Köre Egyesület a Budapest Környéki Törvényszék által 60012/2002 számon a 1997. évi CLVI. törvény

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y M A G Y A R O R S Z Á G I H O R V Á T O K S Z Ö V E T S É G E Egyesület S a v e z H r v a t a u M a đ a r s k o j A L A P S Z A B Á L Y 2015. 1 Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

MABE Magyar Belsőépítész Egyesület

MABE Magyar Belsőépítész Egyesület MABE Magyar Belsőépítész Egyesület 2004. március 23-án kelt, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. Törvény (Ectv.),

Részletesebben

Az Angyalföldi Szociális Egyesület. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

Az Angyalföldi Szociális Egyesület. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya Az Angyalföldi Szociális Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 1 Az Angyalföldi Szociális Egyesület Alapszabálya 1. Alapvető rendelkezések 1) Az egyesület neve: Angyalföldi

Részletesebben

NEUMANN ISKOLA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

NEUMANN ISKOLA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2. Melléklet NEUMANN ISKOLA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 PREAMBULUM Eger Városa a magyar nemzet sorsában bekövetkezett 1990. évi fordulat után elhatározta, hogy a haza

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

A ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET Alapszabálya (módosítva: 1998., és 2005, 2007 és 2014)

A ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET Alapszabálya (módosítva: 1998., és 2005, 2007 és 2014) A ZÖLD AKCIÓ EGYESÜLET Alapszabálya (módosítva: 1998., és 2005, 2007 és 2014) I. Az egyesület megnevezése, adatai: Az egyesület neve: Zöld Akció Egyesület (Green Action) Székhelye: H-3525 Miskolc, Kossuth

Részletesebben