ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71."

Átírás

1 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi út 71.) Az alapító képviselő-testülete útján az alapítói jogok egyedüli gyakorlója. Az alapító a döntések meghozatala előtt a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - köteles beszerezni a felügyelő bizottság és a kuratórium írásbeli véleményét. Ennek érdekében az írásbeli előkészítő anyagot és határozattervezetet a felügyelő bizottság és a kuratórium részére a döntéshozatal tervezett időpontja előtt nyolc nappal a képviselő-testületi ülés meghívójával együtt meg kell küldeni azzal, hogy írásbeli véleményüket legkésőbb az ülésen kötelesek benyújtani. Az írásos vélemények nyilvánosak, a képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyveivel együtt megtekinthetők. 2/B. A közalapítvány meghatározatlan időre jött létre. 3. A Közalapítvánv célja: A közalapítvány célja és feladata Dorog Város és térsége környezetvédelmének javítása, különösen a természet védelme, a zöld terület növelése és gondozása, a környezetvédelemhez kapcsolódó, valamint azt elősegítő fejlesztések támogatása, az Európai Közösség PHARE Irodájával történt megállapodás alapján Dorog lakosságának fűtéskorszerűsítést szolgáló beruházásai támogatása, a kommunális tevékenységet, valamint a környezetvédelmi és egészségmegőrző szemléletet fejlesztő, ezt elősegítő tevékenységek támogatása. Az alapítvány szolgáltatásainak igénybevétele iránt az érdeklődők pályázatot nyújthatnak be. A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma bírálja el. A pályázó az alapítvány támogatását akkor nyerheti el, ha pályázatának tartalmából megállapíthatóan a támogatást olyan célra kívánja felhasználni, amely az alapítvány alapító okirat szerinti céljaival összhangban van. A közalapítvány megfelel a évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban Civil tv.) a közhasznú jogállás megszerzésére megállapított feltételeknek, azaz: - hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez (32. (3) bekezdés: szolgáltatásai testületi tagjain, munkavállalóin és önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek); - ehhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik (32. (4) bekezdés b) pont: két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív); - megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható (32. (5) bekezdés a) pont: a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel 2%-át). Az Alapítvány céljai elérése érdekében az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységeket folytat: - az egészségkárosító környezeti hatások elleni fellépés ( évi CLIV. törvény 144. (1)-(2) bek. szerint támogatása állami feladat); - természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása (1996. évi LIII. törvény 64. (1) bek. szerint állami, önkormányzati intézmények feladata, a törvény IV. részében meghatározott egyéb önkormányzati feladatok); - az évi LIII. törvény IV. részében meghatározott egyéb önkormányzati feladatok ellátásának támogatása; - az évi LIII. törvény IV. fejezetében meghatározott önkormányzati feladatok ellátásának támogatása;

2 2 - környezetegészségügy, környezet- és természetvédelem (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 5. és11. és pont. helyi önkormányzati feladat) 4. A Közalapítvány vagyona: A Közalapítvány induló vagyona az alapításhoz rendelkezésre bocsátott Ft, azaz: Négyszázezer forint összegű vagyon, melyet a Dorogi Gyógyszeripari Égetőmű Közös Vállalat bocsátott rendelkezésre. A Közalapítvány vagyonának minősül az alapítványi vagyon, továbbá az alapítványi vagyonból származó minden bevétel és minden csatlakozási összeg, illetve vagyontárgy. 5. Csatlakozás a Közalapítványhoz: A Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely kül- és belföldi természetes és jogi személy, továbbá jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező társulásai, vagy szervezeti egységei csatlakozhatnak vagyoni juttatás teljesítésével. A Közalapítvány Kuratóriuma dönt a csatlakozási szándék elfogadásáról. A csatlakozó alapítói jogok gyakorlására nem jogosult. 6. A Közalapítvány Gazdálkodása: A közalapítvány vagyonának felhasználásáról a 3. pontban részletezett célok megvalósítására, a jelen Alapító Okirat rendelkezései, a közalapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott, és a Kuratórium által elfogadott feltételek keretei között, a Kuratórium dönt. A Közalapítvány céljainak megvalósítására a Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében évente dönt a feladatai végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, továbbá a felosztás fontossági sorrend szerinti módjáról. Az alapító és a csatlakozó valamint a csatlakozók hozzátartozói nem lehetnek a közalapítvány kedvezményezettjei. A közalapítvány a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest valamint e személyek közeli hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. A közalapítvány az alapítványi célok megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenységre jogosult. A közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodás során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordíthatja. A közalapítvány váltót vagy más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi Közhírré Tétetik Dorogon, valamint a megyei sajtó útján évente nyilvánosságra hozza. 7. A Közalapítvány szervezete és képviselete: 7.1. A Kuratórium A Közalapítvány döntést hozó, képviselő és vagyonkezelő szervezete Kuratórium. A Közalapítvánnyal kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak az alapító hatáskörébe, a kuratórium jogosult. A kuratórium a közalapítvány ügyvezető szerve, tagjai vezető tisztségviselők.

3 3 A Kuratóriumnak elnöke és négy tagja van, akiket az alapító nevez ki.. A kuratóriumi tagság négy évre szól, ugyanaz a személy többször is felkérhető. A kuratóriumi tagság megszűnik a tag halálával, jelölésének visszavonásával, lemondással és a közalapítvány megszűnésével, vagy határozott időtartam lejártával, kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével. A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza. A vezető tisztségviselő illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Nem lehet vezető tisztségviselő, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül. Nem lehet vezető tisztségviselő, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személyben nem lehet ügyvezető. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő, az akit a vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltottak. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője (ügyvezetője) az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem elégítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatósság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. A kuratóriumban együttesen sem lehetnek többségben az alapító szerv tagjai, és a vele, illetve szerveivel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók. A kuratórium tagjai díjazásra nem, de költségtérítésre igényt tarthatnak A Kuratórium elnöke és tagjai A Kuratórium elnöke: Grósz Béla A kuratórium tagjai: Bokros László Hajdú Bálint Kolits Gábor Holicska Lajos 2510 Dorog, Goethe u. 27. szám alatti lakos Dorog, Hungária u. 3. szám alatti lakos 2534 Tát, Bécsi út 55. szám alatti lakos 2510 Dorog, Szent Erzsébet utca 3. szám alatti lakos 2510 Dorog, Eötvös utca 38. szám alatti lakos 7.3. A Közalapítvány képviselete: A Közalapítvány képviseletére harmadik személyek és hatóságok előtt a Kuratórium elnöke, jogosult. Képviseleti joga önálló és teljes körű. Amennyiben az elnök tartósan akadályozott, a

4 4 képviseletre az elnök a kuratórium egy tagját az alapító jóváhagyásával felkérheti. Az alapítvány bankszámlája felett az elnök önállóan jogosult rendelkezni. Az alapítvány képviseletére nem jogosítható fel a kuratórium azon tagja, aki az alapítónak tagja, vagy vele, illetve szerveivel munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az elnök tartós akadályoztatása esetén a bankszámla feletti rendelkezési jogot Bokros László és Kolits Gábor kuratóriumi tagok együttesen gyakorolják. 8. A Kuratórium működése: A kuratórium legalább évente két alkalommal, ezen felül szükség szerint tarthat ülést. Összehívására a kuratórium elnöke, illetve a helyettesítésére feljogosított kuratóriumi tag, az alapító, a felügyelő szerv, továbbá az ok és a cél megjelölésével két kuratóriumi tag együttesen jogosult. A meghívóban - amelyet az ülés napját megelőző 8. napon a kuratórium tagjainak kézbesíteni kell - közölni kell a napirendi pontokat is. Az ülések nyilvánosak. Bármely kuratóriumi tag kérheti a kuratórium összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. A kuratórium határozatképes, ha ülésén három tag köztük az elnök - jelen van. A kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a kuratórium elnökének szavazata dönt. A kuratórium köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni. A beszámoló elfogadása a határozathozatalra megállapított szabályok szerint történi azzal, hogy a felügyelő bizottság véleményét előzetesen be kell szerezni. A beszámolóba és a közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet az alapító okirat 6. pontja szerint nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra hozatalról a kuratórium elnöke gondoskodik. A kuratórium nyilvántartást vezet az alapítónak a közalapítvánnyal kapcsolatos határozatairól, valamint saját határozatairól. A nyilvántartásból megállapítható kell legyen a határozat tartalma, időpontja, hatálya és a döntést támogatók, ill. ellenzők aránya, és ha lehetséges, személye. A nyilvántartás vezetésére a kuratórium egy tagját kéri fel. Az alapító határozatainak nyilvánosságát jogszabály, ill. szervezeti- és működési szabályzata garantálja. A kuratóriumi döntések ugyancsak nyilvánosak, megtekintésük a nyilvántartáson vagy az ülésekről készült jegyzőkönyvön keresztül a kuratórium elnökével egyeztetett időpontban a közalapítvány székhelyén minden érdeklődő számára biztosított, ez vonatkozik az alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett egyéb iratokra is. A döntéseket a 6. pontban megjelölt módon nyilvánosságra kell hozni. A kuratórium döntéseit az érintettekkel kézbesítés útján közli. 9. A Közalapítvány ellenőrzése: Az alapító - figyelemmel a Ptk. 74/G. (5) bekezdésében foglaltakra - a Kuratórium ellenőrzésére három tagból álló felügyelő szervet hoz létre. A felügyelő szerv tagjait az alapító jelöli ki. A felügyelő szerv tevékenységéről évente beszámol az alapítói jogok gyakorlójának. A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a kuratóriumi tagság megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

5 5 A felügyelő bizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell. Nem lehet a felügyelő szerv tagja vagy elnöke az alapító és a kuratórium elnöke vagy tagja, az alapítóval vagy szerveivel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a közalapítvánnyal megbízatásán kívüli más tevékenységre irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, aki a közalapítvány célszerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli juttatásokat, illetve mindezek hozzátartozói. A felügyelő szerv jogosult a közalapítvány minden iratába, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinteni, működését, gazdálkodását ellenőrizni, a kuratóriumtól, annak elnökétől, tagjaitól tájékoztatást, felvilágosítást kérni a kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt venni. A felügyelő szerv a jogszabályban meghatározott esetekben jogosult tájékoztatni az alapítót, illetve kezdeményezni ülésének összehívását. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságnak megfelelően az alapítót vagy a kuratóriumot tájékoztatni, ülése összehívását illetve a kérdésnek a következő ülésen történő napirendre tűzését valamint döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: - az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy az alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása illetve enyhítése az alapító vagy a kuratórium döntését teszi szükségessé, - ha a kuratórium tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba vagy alapítói határozatba ütközik, vagy egyébként sérti az alapítvány vagy az alapító érdekeit, - a kuratórium vagy tagja felelősségét megalapozó tény merül fel. - a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli. Az alapító képviselő-testülete köteles legközelebbi ülésén a felügyelő bizottság indítványának eleget tenni, illetve ha harminc napon belül nem kerül sor rendes ülésre, e célból rendkívüli ülést tartani. Amennyiben a törvényes működés érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. A kuratóriumot a felügyelő bizottság ilyen tárgyú indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül intézkedés céljából össze kell hívni.e határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésén mindhárom tagja jelen van. Döntéseit szótöbbséggel hozza. A felügyelő szerv maga választja meg tagjai közül elnökét. A felügyelő szervet az elnök képviseli. A felügyelő szerv maga állapítja meg ügyrendjét. A felügyelő szerv tagja e tisztségének ellátásával kapcsolatban költségtérítésre jogosult. A felügyelő szerv tagjai: Belecz László Magyar Ákos Megyei Anikó 2510 Dorog, Munkás utca 8. szám alatti lakos, 2510 Dorog, Mátyás király utca 7. szám alatti lakos, 2509 Esztergom-kertváros, Damjanich u. 24. szám alatti lakos. 10. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, azaz: - párt érdekében politikai tevékenységet nem végez,

6 6 - országgyűlési képviselő, megyei, fővárosi, megyei jogú városi önkormányzati képviselő jelöltet nem állít, - az Európa Parlamentbe tagot nem jelöl, - polgármestert nem jelöl. Szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 11. Közalapítvány megszűnése: A Közalapítvány megszűnik ha: - célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg, - céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, vagy - az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. A Közalapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyonból az alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó az általa a közalapítványnak juttatott vagyon mértékéig részesülhet. Az alapító aki köteles a megmaradt vagyont a megszűnt Közalapítvány céljaihoz hasonló célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. Amennyiben ez nem lehetséges, az alapító más hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapító nem rendelkezik, vagy a kedvezményezett személy, alapítvány vagy egyesület a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 12. Záró rendelkezések: A Közalapítvány nyilvántartásba vétellel jön létre. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben az alapítványokra és a közhasznú szervezetekre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Az alapító igazolja, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 1-9. módosítás alapján hatályos tartalmának. A legutóbbi, március 28. napján történt 9. számú módosítás az alapító okirat 2/A-B, 3., 5., , pontjait érintette, a változásokat dőlt betű jelzi. Dorog, március 28. Dorog Város Önkormányzata alapító Előttünk, mint tanúk előtt: Név: Aláírás: Lakcím: Név: Aláírás: Lakcím:

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I. Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014....-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Az egyesület neve, székhelye, jogállása I. Általános rész (1) Az egyesület

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Eger, 2015. január 10. A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS (1924-ben megalakult Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Testület jogutódja)

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Alakulás: 1991. január 15-én A létesítő okirat tartalmában, illetőleg számozásában 2015. február 07-én egészében megváltozott, ezért a módosítások nem kerültek

Részletesebben

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014.

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. Bevezető: A jelen okiratot aláíró Alapító az autistáknak és családjaiknak az okirat céljaiba meghatározott módon való közvetett

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

I. Az Egyesület adatai

I. Az Egyesület adatai A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület alapításának ideje: 1989. 09. 18. A Fővárosi Bíróságon a bejegyzési száma: 60328 A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Alapszabálya (2014. május 22. napján elfogadott

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben