Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány június [...] napi hatályú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány. 2015. június [...] napi hatályú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA"

Átírás

1 1 A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány (2510 Dorog, Bécsi út 71.) június [...] napi hatályú, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

2 2 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány 1/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata, 2510 Dorog, Bécsi út 71. Az alapító az alapítói jogok kizárólagos gyakorlója. E jogait képviselő-testülete útján gyakorolja. Az alapító a döntések meghozatala előtt a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - köteles beszerezni a felügyelő bizottság és a kuratórium írásbeli véleményét. Ennek érdekében az írásbeli előkészítő anyagot és határozattervezetet a felügyelő bizottság és a kuratórium részére a döntéshozatal tervezett időpontja előtt nyolc nappal a képviselő-testületi ülés meghívójával együtt meg kell küldeni azzal, hogy írásbeli véleményüket legkésőbb az ülésen kötelesek benyújtani. Az írásos vélemények nyilvánosak, a képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyveivel együtt megtekinthetők. 2. A Közalapítvány célja: A közalapítvány célja és feladata Dorog Város verseny-, diák-, és szabadidő sportjának támogatása, az ilyen jellegű szervezetek támogatása, a sport területén kimagasló eredményeket elérő sportolók és sportvezetők támogatása, az egészségmegőrző szemlélet fejlesztése, az ifjúság nevelése, a szabadidő hasznos felhasználása. A közalapítvány megfelel a évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban Civil tv.) a közhasznú jogállás megszerzésére megállapított feltételeknek, azaz: - hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez (32. (3) bekezdés: szolgáltatásai testületi tagjain, munkavállalóin és önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek); - ehhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik (32. (4) bekezdés a) pont: átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió Ft-ot) - megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható (32. (5) bekezdés a) pont: a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel 2%-át és 32. (5) bekezdés b) pont: a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét két év átlagában). Az Alapítvány céljai elérése érdekében az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységeket folytat: - az egészséges életmód és szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, sportfinanszírozás, a verseny és utánpótlás sport, a gyermek- és ifjúsági, iskolai és diák sport támogatása (állami feladat: évi I. tv. a sportról 49. c-e) pontok); - sportügyek (helyi önkormányzati feladat: évi CLXXXIX. tv pont); - az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások (helyi önkormányzat feladata: évi CLXXXIX. tv pont). Az alapítvány szolgáltatásainak igénybevétele iránt az érdeklődők pályázatot nyújthatnak be, illetőleg kérelmet terjeszthetnek elő. A pályázatokat, kérelmeket a közalapítvány kuratóriuma bírálja el. A pályázó, illetve a kérelmező a közalapítvány támogatását akkor nyerheti el, ha annak tartalmából megállapíthatóan a támogatást olyan célra kívánja felhasználni, amely a közalapítvány alapító okirat szerinti céljaival összhangban van. A pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 3. A közalapítvány jogi személy, határozatlan időre létesült.

3 3 4.AKözalapítvány székhelye: Dorog Város Önkormányzata, 2510 Dorog, Bécsi út 71. (Polgármesteri Hivatal) 5. A közalapítvány nyíltnak minősül. 6. A Közalapítvány vagyona: a) A közalapítvány ingatlan vagyona: - a dorogi 808. számú tulajdoni lapon 725/2. hrsz. alatt felvett, 2 ha 6334 m2 területű, Sporttelep megnevezésű belterületi ingatlan. - a tokodi 984. számú tulajdoni lapon 902. hrsz. alatt felvett, 2 ha 3194 m2 területű, Sporttelep megnevezésű belterületi ingatlan. - a tokodi 985. számú tulajdoni lapon 903. hrsz. alatt felvett, 1 ha 1371 m2 területű, Sporttelep megnevezésű belterületi ingatlan. - a tokodi 3. számú tulajdoni lapon 07. hrsz. alatt felvett, 1 ha 2418 m2 területű, külterületi ingatlan. b) A közalapítvány ingó vagyona: Az OTP Bank Rt Közép-dunántúli Régió (2510 Dorog, Bécsi út 48.) számlavezető fióknál a számlaszám alatt elhelyezett ,- Ft azaz egyszáznegyvenegyezerhatszázhárom forint készpénz. 7. A közalapítványi vagyon forrásai lehetnek: - az alapítótól az államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozótól közhasznú célra, vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány, - a közhasznú tevékenyég folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, - egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, - a közalapítvány eszközeinek befektetéséből származó bevétel, - vállalkozási tevékenységből származó bevétel, - Egyéb, más jogszabályban meghatározott bevétel. A közcélú adománygyűjtés szabályai: - A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. - A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. - A közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből és a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 8. Csatlakozás a Közalapítványhoz: A közalapítványhoz bármely kül- és belföldi természetes és jogi személy, továbbá személyek jogi személyiséggel nem rendelkező társulásai, vagy szervezetei csatlakozhatnak, vagyoni hozzájárulás teljesítésével. A közalapítvány kuratóriuma dönt a csatlakozási szándék elfogadásáról. A csatlakozók alapítói jogok gyakorlására nem jogosultak. 9. A Közalapítvány gazdálkodása: A közalapítvány vagyonának felhasználásáról a 2. pontban részletezett célok megvalósítására, a jelen alapító okirat rendelkezései, a közalapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott, és a kuratórium által elfogadott feltételek keretei között, a kuratórium dönt. A Közalapítvány céljainak megvalósítására a kuratórium a közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében évente dönt a feladatai végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, továbbá a felosztás fontossági sorrend szerinti módjáról. Az alapító és a csatlakozó valamint a csatlakozók hozzátartozói nem lehetnek a közalapítvány kedvezményezettjei. A közalapítvány a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest valamint e személyek közeli

4 4 hozzátartozóját a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. A közalapítvány készpénz vagyonát az OTP Rt. Dorogi Fiókjánál nyitott bankszámlán köteles tartani. A bankszámla felett az elnök és a kuratórium erre a feladatra kijelölt egy tagja együttesen jogosultak rendelkezni. A közalapítvány az alapítványi célok megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenységre jogosult. A közalapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodás során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordíthatja. A közalapítvány váltót vagy más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi Közhírré Tétetik Dorogon című újság útján évente nyilvánosságra hozza. 10. A közalapítvány szervezete és képviselete: A Kuratórium A Közalapítvánnyal kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak az alapító hatáskörébe, a kuratórium jogosult. A kuratórium a közalapítvány ügyvezető szerve, tagjai vezető tisztségviselők. A kuratóriumnak öt tagja van (elnök és négy további tag), akiket az alapító jelöl ki. A kuratóriumi tagság négy évre szól, ugyanaz a személy többször is felkérhető. A kuratóriumi tagság megszűnik a tag halálával, visszahívással, lemondással, a határozott időtartam lejártával és a közalapítvány megszűnésével, kizáró és összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével. A kuratórium tagjai az alapító által abban az esetben hívhatók vissza, ha az önkormányzati választásokat követően a tagokat kijelölő képviselő testület mandátuma megszűnik, illetőleg a kuratórium tagja tevékenységével a jelen alapító okiratban meghatározott célt közvetlenül veszélyezteti. A vezető tisztségviselő illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, azonban költségtérítésre jogosultak. A kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezető tisztségviselő, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül. Nem lehet vezető tisztségviselő, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személyben nem lehet ügyvezető. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő, az akit a vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltottak.

5 5 A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője (ügyvezetője) az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem elégítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatósság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. A kuratóriumban együttesen sem lehetnek többségben az alapító szerv tagjai, és a vele, illetve szerveivel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók A Kuratórium személyi összetétele A Kuratórium elnöke: Sitku Pál A kuratórium tagjai: Dr. Bartalos József Krecskovszki Ferenc Wágner Zsolt Szekér Zoltán 2500 Esztergom, Monteverdi utca 12/8. szám alatti lakos Dorog, Baross Gábor lakótelep emelet 3. szám alatti lakos; an.: Szeleczky Erzsébet, 1025 Budapest, Csejtei utca D. épület 3. emelet 7. szám alatti lakos; an.: Szűcs Mária Ilona, 2510 Dorog, Kesztölci út 13. szám alatti lakos; an.: Gráf Teréz, 2081 Piliscsaba, Garancs sétány 6. szám alatti lakos A Közalapítvány képviselete: A Közalapítvány képviseletére harmadik személyek és hatóságok előtt a kuratórium elnöke, jogosult. Amennyiben az elnök tartósan akadályozott, a képviseletre az elnök a kuratórium egy tagját az alapító jóváhagyásával felkérheti. Az alapítvány bankszámlája felett az elnök és a kuratórium erre a feladatra kijelölt egy tagja együttesen jogosultak rendelkezni. Az elnök illetve az erre kijelölt kuratóriumi tag tartós akadályoztatása esetén az alapító által kijelölt két kuratóriumi tag együttesen gyakorolhatja a bankszámla feletti rendelkezési jogot. Az a személy, aki nem képviselheti a kuratóriumot, nem jogosítható fel a bankszámla feletti rendelkezésre sem A Kuratórium működése: A kuratórium szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén a helyettesítésre feljogosított kuratóriumi tag, az alapító, a felügyelő szerv, továbbá az ok és a cél megjelölésével három kuratóriumi tag együttesen jogosult összehívni. Bármely kuratóriumi tag kérheti a kuratórium összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. A kuratóriumi ülés összehívására jogosult az ülést írásos meghívóval, a napirend közlésével hívja össze, melyet legalább nyolc nappal az ülés előtt a kuratórium tagjainak kézbesíteni kell. A kuratórium üléseit az elnök, távollétében a legidősebb tag vezeti.

6 6 A kuratórium határozatképes, ha ülésén tagjai közül legalább négy fő köztük az elnök - jelen van. A kuratórium döntéseit nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az adott kérdést le kell venni a napirendről, és a témakör új tárgyalásáról kell rendelkezni. A kuratórium dönthet ülés tartása nélkül is oly módon, hogy az eldöntendő kérdést az elnök írásban küldi meg minden tagnak, akik szavazatukat írásban adják meg a részükre biztosított legalább nyolc napos határidőben. Bármely tag kérelmére a kérdés megtárgyalására ülést kell tartani, ebben az esetben ülés nélkül határozat nem hozható. Amennyiben a jelenlévők között az alapító tagjai vagy vele illetve szerveivel munkaviszonyban illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló kuratóriumi tagok vannak többségben, érvényes határozat nem hozható. A kuratórium minden üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök, távollétében a legidősebb tag és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kuratórium döntésének időpontját, tartalmát és hatályát, továbbá a döntést támogatók és ellenzők nevét. A kuratórium a jegyzőkönyvek alapján nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a közalapítvánnyal kapcsolatos valamennyi határozatot. A kuratórium döntéseit az érintettek részére a kuratórium elnöke a határozathozataltól számított 15 napon belül írásban kézbesíti. A kuratórium köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni. A beszámoló elfogadása a határozathozatalra megállapított szabályok szerint történi azzal, hogy a felügyelő bizottság véleményét előzetesen be kell szerezni. A beszámolóba és a közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet az alapító okirat 9. pontja szerint nyilvánosságra hozza. A nyilvánosságra hozatalról a kuratórium elnöke gondoskodik. A kuratórium nyilvántartást vezet az alapítónak a közalapítvánnyal kapcsolatos határozatairól, valamint saját határozatairól. A nyilvántartásból megállapítható kell legyen a határozat tartalma, időpontja, hatálya és a döntést támogatók, ill. ellenzők aránya (ha lehetséges, személye). A nyilvántartás vezetésére a kuratórium egy tagját kéri fel az elnök. A kuratóriumi döntések nyilvánosak, megtekintésük a nyilvántartáson vagy az ülésekről készült jegyzőkönyvön keresztül a kuratórium elnökével egyeztetett időpontban a személyiségi jogok és az adatvédelmi előírások figyelembe vételével a közalapítvány székhelyén minden érdeklődő számára biztosított, ez vonatkozik az éves beszámolóra és közhasznúsági mellékletére, továbbá az közalapítvány működésével kapcsolatban keletkezett egyéb iratokra is. Az iratokról saját költségen másolat készíthető. A döntéseket évente a beszámolóval együtt közzé kell tenni. A kuratórium működésére vonatkozó egyéb szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 11. A közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, azaz: - párt érdekében politikai tevékenységet nem végez, - országgyűlési képviselő, megyei, fővárosi, megyei jogú városi önkormányzati képviselő jelöltet nem állít, - az Európa Parlamentbe tagot nem jelöl, - polgármestert nem jelöl. Szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 12. A közalapítvány feletti általános törvényességi felügyeletet a nyilvántartó Tatabányai

7 7 Törvényszék látja el. 13. A közalapítvány megszűnése: A Közalapítvány megszűnik ha: - célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg, - céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, vagy - az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. A Közalapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén az alapító köteles a megszűnt közalapítvány vagyonát a hitelezők kielégítése után a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 14. Záró rendelkezések: A Közalapítvány nyilvántartásba vétellel jön létre. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben az alapítványokra és a közhasznú szervezetekre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Az alapító igazolja, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az számú módosítások alapján hatályos tartalmának. A legutóbbi, 13. számú módosítás az alapító okirat és pontját, továbbá a korábban hatályban volt 11. pontját érintette, a változást félkövér dőlt betű jelzi. Dorog, június [...]. Dorog Város Önkormányzata alapító képviseletében Dr. Tittmann János polgármester Előttünk mint tanúk előtt: Név: Lakcím:. Aláírás:... Név:.. Lakcím:... Aláírás:...