E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítására"

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítását december 18- án hagyta jóvá. Az alapítvány nyilvántartott adataiban bekövetkezett változások átvezetése iránti kérelem ezt követően benyújtásra került a Debreceni Törvényszékhez. Mivel az alapítvány közhasznú jogállásának vizsgálata a kérelem benyújtásakor még nem zárult le, így az adatváltozás nem került átvezetésre. A közhasznú jogállás fenntarthatósága vizsgálatának befejezéséről április 29-én értesített bennünket a Törvényszék. A kuratórium tagjainak megbízása április 30. napjával lejárt, ezért az alapítvány folyamatos működése érdekében indokolt a kuratórium jövőbeni összetételéről dönteni. A megbízások lejártával a képviselő-testületnek lehetősége van megerősíteni az eddigi kurátorok megbízását, de új tagokat is választhat. Az alapítvány alapító okiratának VI. fejezete rendelkezik a kuratóriumról. Az ebben foglaltak szerint a kuratóriumi tagok száma 8 fő. A március 15. napjától hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:397. (2) bekezdése kimondja: A kuratórium három természetes személyből áll, akik közül legalább kettőnek állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. E törvényi rendelkezésnek megfelelve az eddigi 8 fő helyett 3 főt kell az alapítónak kijelölnie az új kuratóriumba. A döntésnél figyelembe kell venni, az alábbi rendelkezést: Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. (Ptk. 3:397. (4) bekezdés) Ennek értelmében a 3 fős kuratórium tagjai közül kettőnek alapítótól független tagnak kell lennie. A kuratórium valamennyi tagját írásban megkerestem, kérve nyilatkozatukat arról, hogy újraválasztásuk esetén vállalják-e a megbízatást. A kuratórium jelenlegi tagjai: Elnök: Papp Lászlóné 4150 Püspökladány, Toldi u. 26. Tagok: Kiss Istvánné 4150 Püspökladány, Szigligeti u. 18. Kovácsné Csuzda Judit 4028 Debrecen, Homok u. 25. Lajtosné Buzási Márta 4150 Püspökladány, Bem J. u. 1/2.

2 2 Nemes Józsefné 4150 Püspökladány, Vásártér u. 29. Pató Józsefné 4150 Püspökladány, Szűcs S. u. 5. Rácz Józsefné 4150 Püspökladány, Szent I. u. 77. Tóthné Kolozsi Ilona 4150 Püspökladány, Petri P. u. 34. Közülük Kovácsné Csuzda Judit és Pató Józsefné vállalná továbbra is a kurátori feladatokat. Az alapító okirat rendelkezik az elnök megválasztásáról is. Ennek megfelelően az elnököt az alapító bízza meg. Az alapító okirat módosítását a kuratórium tagjai megbízásának lejártán túl a hatályos jogszabályoknak történő megfeleltetés is indokolja, ugyanis a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 11. (1) bekezdése szerint a Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett, illetve a 9. (1) bekezdése szerint bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak. Mivel a Püspökladány Sportjáért Alapítvány nyilvántartott adataiban bekövetkezett változások átvezetetésének eljárásából már tudjuk, hogy együttesen nem lehet kezelni több változás bejegyzés iránti kérelmet, az adatok átvezetésének meggyorsítása miatt, figyelembe véve a Törvényszék véleményét is javaslom a decemberében hozott 115/I/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat visszavonását és az alapító okirat módosítását az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak szerint elfogadni, melynek szövegébe beépítésre került a decemberben előterjesztett módosítás szövege is. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására. I. H a t á r o z a t i j a v a s l a t: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete I. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján a 115/I/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozatát visszavonja. II. a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:397. (2) bekezdésének megfelelően, figyelemmel a Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány alapító okirata VI. fejezetében foglaltakra alapítóként kijelöli az alapítvány vezető tisztségviselőit (kuratórium tagjait): Kovácsné Csuzda Judit 4028 Debrecen, Homok u. 25. sz.

3 3 Pató Józsefné Ráczné Fekete Ilona alatti lakosokat Püspökladány, Szűcs S. u. 5. sz Püspökladány, Kalapács u. 34/1. sz. Elnöknek Ráczné Fekete Ilona 4150 Püspökladány, Kalapács u. 34/1. szám alatti lakost bízza meg. A vezető tisztségviselők megbízatása a Debreceni Törvényszék általi változás bejegyzés jogerőre emelkedésének napjától kezdődik. III. a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvényben foglaltakra figyelemmel a Püspökladány Város Közművelődéséért Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. az I. fejezet utolsó mondata Az alapítvány tevékenysége során helyi önkormányzat feladatkörébe tartozó közfeladatot lát el. helyébe az alábbi szövegrész lép: Az alapítvány tevékenysége során a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatot a helyi közművelődési tevékenység támogatása, mint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatot látja el., továbbá kiegészül az alábbi szövegrésszel: Az alapítványi cél megvalósítása érdekében, mint javaslattévő közreműködik a Püspökladány Város Önkormányzata által, a városban működő civilszervezetek számára kiírt pályázatok elbírálásában, segítve az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság döntésmeghozatalát. 2. a IV. fejezet harmadik bekezdésében az alábbi szövegrész törlésre kerül: Az önkormányzat éves költségvetésében határozza meg az alapítvány tárgyévi támogatásának konkrét összegét. a bekezdés további része változatlan marad. Az alapítvány felhasználható vagyona az alábbiakból áll: felsorolásból törlésre kerül: - Az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott összeg, a felsorolást követő Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljának megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. szövegrész törlésre kerül.

4 4 3. az V. fejezet első bekezdése Az alapító szándéka szerint ezen alapítvány n y í l t, tehát ahhoz magánszemélyek és jogi személyek önkéntes adományaikkal csatlakozhatnak, a számlára befizetést teljesíthetnek. az alábbiakkal egészül ki: Az alapítványhoz csatlakozókat (támogatókat) alapítói jog nem illeti meg. 4. a VI. fejezet első mondatának sorvégi írásjele vesszőre módosul, és az alábbi szövegrésszel egészül ki: melynek tagjai vezető tisztségviselők. A kuratóriumi tagok közül legalább kettőnek állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. A kuratóriumi tagok száma: 8 fő -ről 3 fő -re módosul. A kuratórium elnökét és tagjait az alapító bízza meg. mondat törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész lép: Az alapító kijelöli a kuratórium tagjait, közülük bízza meg az elnököt. A tagok, a kijelölést elfogadó nyilatkozatukkal válnak a kuratórium tagjaivá. A kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Ugyanezen rendelkező részben A kuratóriumi elnök, illetve tagok a megbízatás elfogadásáról külön nyilatkoznak. törlésre kerül. Kuratóriumi tagok: Elnök: Papp Lászlóné 4150 Püspökladány, Toldi u. 26. Tagok: Kiss Istvánné 4150 Püspökladány, Szigligeti u. 18. Kovácsné Csuzda Judit 4028 Debrecen, Homok u. 25. Lajtosné Buzási Márta 4150 Püspökladány, Bem J. u. 1/2. Nemes Józsefné 4150 Püspökladány, Vásártér u. 29. Pató Józsefné 4150 Püspökladány, Szűcs S. u. 5.

5 5 Rácz Józsefné 4150 Püspökladány, Szent I. u. 77. Tóthné Kolozsi Ilona 4150 Püspökladány, Petri P. u. 34. felsorolás törlésre kerül, helyébe az alábbi megnevezés lép: Kuratóriumi tagok: Elnök: Ráczné Fekete Ilona 4150 Püspökladány, Kalapács u. 34/1. sz. Tagok: Kovácsné Csuzda Judit 4028 Debrecen, Homok u. 25. sz. Pató Józsefné 4150 Püspökladány, Szűcs S. u. 5. sz. A kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek. a kuratóriumi tagok felsorolása után a VI. fejezet az alábbi szövegrésszel egészül ki: A kuratóriumi tagok megbízatása megszűnik: a) lemondással, b) a tag halálával, c) a tagnak a kuratóriumi tagsági kötelezettség gyakorlásában bármilyen okból bekövetkező több, mint 6 hónapos akadályoztatásával, d) kizáró és összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével, e) a megbízás időtartamának lejártával, f) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, g) az alapítvány megszűnésével. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az alapító okirat 4. oldalán a szövegből törlésre kerül: A kuratórium döntéseit az elnök által összehívott ülésen hozza nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel. A kuratórium határozatképességéhez a tagok több mint felének jelenléte szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A kuratóriumi tagok közreműködnek az alapítványi támogatások szervezésében. A kuratóriumi ülésen tanácskozási joggal vesz részt a művelődési központ igazgatója vagy az általa megbízott személy.

6 6 A kuratóriumi tagokat díjazás nem illeti meg. A kuratórium évente négy alkalommal ülésezik. A kuratórium üléseit az elnök hívja össze írásban, a meghívó a napirendeket is tartalmazza. A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratóriumi tagoknak jogszabályokban meghatározott összeférhetetlenségükről nyilatkozniuk kell. szövegrész törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész lép: Az ülést az elnök írásban hívja össze. A meghívót a kuratórium ülése előtt legalább 8 nappal kell a tagoknak kiküldeni. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, az ülés napirendi pontjait, a kuratórium ülésezésének helyét és idejét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A kuratórium az ülését a székhelyén tartja. A kuratórium évente legalább négy alkalommal ülésezik. A kuratóriumi ülésen a Dorogi Márton Művelődési Központ Tagintézmény vezetője, vagy az általa megbízott személy tanácskozási joggal vesz részt. A döntéseket a kuratórium nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazat-egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A kuratórium nyilvántartást vezet a hozott döntésekről. A nyilvántartás vezetésére a kuratórium egy tagját kéri fel az elnök. A kuratórium döntéseit az érintettek részére a kuratórium elnöke a határozathozataltól számított 8 napon belül az érintettekkel postai úton köteles közölni. Bármely kuratóriumi tag kérheti a kuratórium összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. A kuratórium ülései nyilvánosak. 5. Az alapító okirat 5. oldalán Az alapítványi képviselői első bekezdés első bekezdése Az alapítvány képviselője a kuratórium elnöke: Papp Lászlóné Püspökladány, Toldi u. 26. sz. alatti lakos, akadályoztatása esetén a kuratórium által megjelölt másik kuratóriumi tag.

7 7 törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész lép: Az alapítvány képviseletére harmadik személyek és szervezetek előtt valamennyi vezető tisztségviselő (kuratóriumi tag) jogosult, képviseleti jogukat önállóan gyakorolják. 6. a IX. fejezet a felügyelőbizottság összetétele felsorolása után az alábbi szövegrésszel egészül ki: A felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója az alapítvány vezető tisztségviselője. A felügyelő bizottság jogosult az alapítvány valamennyi iratába betekinteni, működését ellenőrizni, a kuratóriumtól, annak elnökétől, tagjaitól tájékoztatást, felvilágosítást kérni, a kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt venni. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságnak megfelelően az alapítót vagy a kuratóriumot tájékoztatni, ülése összehívását illetve a kérdésnek a következő ülésen történő napirendre tűzését valamint döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: a. az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy az alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az alapító vagy a kuratórium döntését teszi szükségessé, b. ha a kuratórium tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba vagy alapítói határozatba ütközik, vagy egyébként sérti az alapítvány vagy az alapító érdekeit, c. a kuratórium felelősségét megalapozó tény merül fel. Az alapító képviselő-testülete köteles legközelebbi ülésén a felügyelőbizottság indítványának eleget tenni, illetve ha harminc napon belül nem kerül sor rendes ülésre, e célból rendkívüli ülést tartani. Amennyiben a törvényes működés érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. A kuratóriumot a felügyelőbizottság ilyen tárgyú indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül intézkedés céljából össze kell

8 8 hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelőbizottság jogosult. A felügyelőbizottság saját maga állapítja meg ügyrendjét. 7. A X. fejezet záró mondata Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak. törlésre kerül, helyébe az alábbi szövegrész lép: A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (Ectv.), a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló évi CLXXXI. törvény (Cet.), illetve az alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályokat kell alkalmazni. Határidő: Felelős: azonnal Dombi Imréné polgármester Püspökladány, május 11. D o m b i Imréné polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. Az Alapítvány alapadatai. 2. Az Alapítvány célja A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. Az Alapítvány alapadatai. 2. Az Alapítvány célja A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A Párbeszéd Magyarországért Párt, mint Alapító, a pártok Alaptörvényben meghatározott társadalmi rendeltetésével és a vonatkozó törvényekkel így különösen

Részletesebben

MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET

MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET MOBIL ÉS INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ AZ X GENERÁCIÓNAK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Budapest, 2014. április 7. ALAPSZABÁLY A Mobil És Internetes Kommunikáció az X Generációnak

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I. Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014....-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Az egyesület neve, székhelye, jogállása I. Általános rész (1) Az egyesület

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

NEUMANN ISKOLA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

NEUMANN ISKOLA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2. Melléklet NEUMANN ISKOLA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 PREAMBULUM Eger Városa a magyar nemzet sorsában bekövetkezett 1990. évi fordulat után elhatározta, hogy a haza

Részletesebben

Gyakran feltett kérdések. az egyesületekre és az alapítványokra vonatkozó nem peres eljárásokban

Gyakran feltett kérdések. az egyesületekre és az alapítványokra vonatkozó nem peres eljárásokban Gyakran feltett kérdések az egyesületekre és az alapítványokra vonatkozó nem peres eljárásokban Szerzők: Csedrekiné dr. Tóth Boglárka és Vámosiné dr. Marunák Ágnes Budapest, 2014. július 4. Bevezetés A

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Alakulás: 1991. január 15-én A létesítő okirat tartalmában, illetőleg számozásában 2015. február 07-én egészében megváltozott, ezért a módosítások nem kerültek

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés!

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés! H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T Tisztelt Közgyűlés! Alulírott Vasszi Zoltán, mint a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Elnöke az alábbi előterjesztést tárom a Tisztelt Közgyűlés elé,

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben)

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) 1. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Ózdi Kerékpáros Egyesület, rövidítve ÓKE Az ÓKE székhelye: 3600 Ózd, Gömöri út 55.

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS (1924-ben megalakult Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Testület jogutódja)

Részletesebben

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Eger, 2015. január 10. A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Aranyszív a gyermekekért közhasznú Alapítvány Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28. I.

Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28. I. Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28 I. Preambulum Az alapító tagok célja, hogy a tagsági viszonyt létesítő önálló tevékenységet

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben