THEATRUM SCHOLAE. Közhasznú Alapítvány április

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "THEATRUM SCHOLAE. Közhasznú Alapítvány. 2015. április"

Átírás

1 THEATRUM SCHOLAE Közhasznú Alapítvány április

2 A THEATRUM SCHOLAE Közhasznú Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva amely készült a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 3:1-3:48. és 3:378-3:404. -ai, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (Civil tv.) alapján 1. Az Alapító Mika Róbert lakcíme: 2120 Dunakeszi Kismarton u Az Alapítvány elnevezése THEATRUM SCHOLAE Közhasznú Alapítvány 3. Az Alapítvány székhelye 1068 Budapest, Rippl Rónai u Az Alapítvány jogállása Az Alapítvány az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására létrehozott önálló jogi személy, amely a saját nevében szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket. Az Alapítvány közhasznú szervezet, amely a közhasznú tevékenysége folytatása érdekében a közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályok szerint működik. 5. Az Alapítvány célja, közhasznú feladatai 5.1. Az Alapítvány az alábbi célokkal létesült: a) A drámapedagógiai, színházi nevelés magas színvonalú oktatására az Alapítvány művészetoktatási iskolát és művészeti szakközépiskolát alapít és működtet. b) Támogatást nyújt a Pesti Magyar Színiakadémia szakmai munkájához és a hazai, valamint a nemzetközi szakmai kapcsolatainak kiépítéséhez, ápoláshoz. c) Az alapítvány támogatja a hazai alap-, közép- és felsőfokú művészeti és ezen belül kiemelten a drámapedagógiai és színházi nevelést. Segíti a drámaneveléssel foglalkozó szakmai műhelyek hagyományainak megőrzését, ápolását, továbbfejlesztését. Felkarolja és ösztönzi a dráma- és színházi nevelés új törekvéseit. d) A fiatal tehetséges művészek szakmai továbbfejlődéséhez, képzéséhez, külföldi tanulmányaihoz, illetve fellépéséhez anyagi és erkölcsi támogatást nyújt. 1

3 e) Az alapítvány feladatának tekinti tehetséges előadóművészek, figyelemre méltó alkotások és produkciók felkarolását. Az alapítvány támogatja a különböző művészeti ágak együtt alkotásának, egymásra hatásának elősegítését, ha az új megoldások értékes művészeti produktumokat eredményeznek. f) Az alapítvány a működtetése érdekében különböző rendezvényeket, pl. gálaesteket szervez. g) Támogatást nyújt hazai és nemzetközi művészeti versenyek (dráma és színházi stb.) megrendezéshez, valamint a tehetséges előadók, illetve egyes arra érdemes produkciók versenyeken történő részvételéhez Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 2. -ának 20. pontja szerint közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Az Alapítvány az 5.1. pontban részletezett alapcéljai megvalósítása során közhasznú tevékenységet valósít meg azzal, hogy az alábbi közfeladatokat látja el: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény értelmében az Alapítvány közfeladata - a 2. (3) bekezdés bd) pontja szerint köznevelési intézmény fenntartása, illetve ilyen intézmény támogatása, - a 4. o) pontja és 74. (1) bekezdése alapján az alapfokú művészetoktatás Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen alapító okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, azokkal közvetlenül összefüggően, a közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél megvalósítását nem veszélyeztetve végez azzal, hogy a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó éves összes bevétele nem érheti el az éves összes bevétele hatvan százalékát [Civil tv pont]. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt az Alapító Okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat /pártpolitikai tevékenységet nem folytat; országgyűlési képviselőt, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít,/ szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, valamint politikai párttól és szervezettől támogatást nem fogad el. 6. Az Alapítvány jellege, csatlakozás az alapítványhoz Az Alapítvány nyílt, melyhez bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy pártok, politikai szervezetek kivételével egyaránt csatlakozhat, amennyiben az alapítvány céljaival egyetért és azok megvalósításához pénzbeni vagy egyéb támogatás nyújtásával hozzájárul, és amennyiben a Kuratórium a csatlakozást elfogadja. A csatlakozó előírhatja, 2

4 hogy a 9. pontban leírtak közül konkrétan melyik célt kívánja támogatni. Ennek hiányában a vagyoni hozzájárulások hovafordításával kapcsolatos döntés a Kuratóriumot illeti. 7. Az Alapítvány kezelője Az Alapítvány ügyvezető szerve az Alapító által választott 3 tagú Kuratórium. A Kuratórium az Alapítvány ügyvezető szerve, amely minden kérdésben dönteni jogosult A Kuratórium tagjai A Kuratórium elnöke: név: Tóth Sándor anyja neve: Fodor Mária lakcím: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 11. I. em. 2. A Kuratórium tagjai: név: Keresztúri József anyja neve: Hamza Viktória lakcím: 1031 Budapest, Keve u. 39. mfsz. 5. név: Uray Péter anyja neve: Lányi Judit lakcím: 1183 Budapest, Örs u A kuratóriumi tagság létrejötte és megszűnése A kuratóriumi tagság az Alapító általi határozott vagy határozatlan idejű kijelöléssel és annak elfogadásával jön létre. A Kuratórium tagjainak megbízatása jelenleg határozatlan időre szól, azonban az Alapító az alapítványi cél közvetlen veszélyeztetése estén jogosult a kuratóriumi tag(ok) kijelölését visszavonni és új kuratóriumi tago(ka)t kijelölni. A kuratóriumi tagság megszűnik az alábbi esetekben: - határozott időre szóló tagság esetén a határozott idő leteltével, - lemondással, - az Alapító általi visszahívással, - a tag halálával, - az Alapítvány megszűnésével, - a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, - a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 3

5 A Kuratórium tagjainak megbízatása jelenleg határozatlan időre szól, azonban az Alapító új kuratóriumi tag kijelölésekor jogosult a tagot határozott időre is kijelölni, illetőleg a tag jogosult a kijelölést határozott időre elfogadni. Határozott idejű kijelölés esetén a kuratórium tag újra kijelölhető. A Kuratórium tagjai e tisztségüket díjazás nélkül látják el, azonban jogosultak a tisztségük ellátásával kapcsolatos költségeik megtérítésére A Kuratórium működése és hatásköre A Kuratórium ülése akkor határozatképes, ha a tagjainak több mint a fele az ülésen jelen van. A Kuratórium kétharmados szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza határozatait. A tanácskozással kapcsolatos adminisztratív feladatokat az elnök látja el. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A Kuratórium ülései nyilvánosak, a nyilvánosság csak jogszabályban meghatározott esetben korlátozható. A Kuratórium hatáskörébe tartozik különösen: a) az Alapítványi vagyon gyarapításának előmozdítása és az Alapítványi vagyon felhasználásának meghatározása, b) az Alapítvány számára felajánlott vagyoni hozzájárulások elfogadása, c) az Alapítvány éves költségvetésének és zárszámadásának elfogadása és jóváhagyása, d) a közhasznúsági melléklet elfogadása, a beszámolóval azonos módon. Az Alapítvány éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet a Kuratórium elnöke terjeszti a Kuratórium elé, majd a Felügyelő Bizottság észrevételeit követően a Kuratórium fogadja el az általános szabályok szerint. A beszámoló és a közhasznúsági melléklet nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, illetőleg abból a saját költségére másolatot készíthet. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. A Kuratórium ülését az elnök írásban, igazolható módon hívja össze, ennek hiányában bármely tag jogosult azt összehívni. A Kuratórium elnöke, ha szükségesnek látja, illetve ha bármely tag ezt indítványozza, az ülést bármikor összehívhatja. A Kuratóriumi ülés napirendjére a meghívóban a Kuratórium elnöke tesz javaslatot. E mellett az elnök köteles a meghívóban mellékelni bármelyik kuratóriumi tag által hozzá írásban eljuttatott és napirendre vonatkozó önálló indítványát. A Kuratóriumi ülésről szóló meghívót a napirend közlése mellett az ülést megelőzően legalább nyolc nappal el kell juttatni a Kuratórium tagjaihoz. Megfelelő értesítés hiányában a Kuratórium érvényes határozatot csak akkor hozhat, ha a kuratóriumi ülésen minden tag jelen van. 4

6 A Kuratórium ülésén az elnök által esetenként meghívott nem kuratóriumi tagok (Felügyelő Bizottság tagjai és elnöke, szakértő, stb.) tanácskozási joggal vehetnek részt. A Kuratórium ülését az elnök, akadályoztatása esetén a Kuratórium esetenként erre kijelölt tagja vezeti. A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a javaslatokat, ellenjavaslatokat, a szavazás eredményét, valamint a határozatokat. A jegyzőkönyvet a Kuratórium elnöke távollétében a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írják alá. A Kuratóriumi tagok előterjesztéseit a Kuratórium a soron következő ülésén köteles megtárgyalni. A Kuratóriumnak bármilyen folyamatban levő ügyben joga van az elnöktől, vagy az igazgatótól tájékoztatást kérni. A Kuratórium meghatározott feladatok ellátására állandó, vagy ideiglenes bizottságokat is létesíthet. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet az arra előírt módon működik. Az Alapítvány olyan nyilvántartást vezet, melyből a Kuratórium döntésének tartalma, időpontja, hatálya, illetőleg a Kuratórium döntését támogatók és ellenzők számaránya (esetlegesen személye) megállapítható. A nyilvántartás vezetése a kuratórium elnökének, vagy az általa erre kijelölt személynek a feladata. A Kuratórium a döntését az érintettekkel igazolható módon (pl. személyes kézbesítés az átvétel igazolásával, ajánlott tértivevényes küldemény, stb.) írásban közli, valamint a döntéseit az általa fenntartott Pesti Magyar Színiakadémia székhelyén (1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.) való kifüggesztéssel is nyilvánosságra hozza. A kifüggesztés helyéül szolgáló hirdetőtáblát oly módon kell elhelyezni, hogy az a Pesti Magyar Színiakadémia nyitvatartási idejében bárki által megközelíthető legyen. Ezen nyilvánosságra hozatali kötelezettségének a döntést követő tizenöt napon belül köteles eleget tenni. Az Alapítvány a működése, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének, a Kuratórium döntéseinek nyilvánosságát az érintettekkel történő közvetlen közlésen túl az általa fenntartott Pesti Magyar Színiakadémia honlapján történő közléssel (www.pmsza.hu), valamint a székhelyén iratbetekintéssel biztosítja. Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való előzetes megkeresés útján lehet betekinteni. A megkeresést a kuratórium elnökéhez kell benyújtani. Az Alapítvány, illetve a Kuratórium a nyilvánosságra hozatali kötelezettségének (internetes közzététel, iratbetekintés biztosítása) az adott döntés meghozatalától számított tizenöt napon belül köteles eleget tenni. Az Alapítvány szolgáltatásait a kuratóriumhoz intézett írásbeli megkeresés útján a kuratórium döntése alapján lehet igénybe venni. A döntésről a kuratórium az igénybevevőt írásban értesíti, a fentiekben részletezettek szerint. 5

7 Azon esetekben, amelyben az Alapítványt közzétételi kötelezettség terheli, e kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget A Kuratórium tagjainak összeférhetetlenségi szabályai A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. 1. pont) a határozat alapján a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. A kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták [Ptk. 3:22. (1) bekezdés]. Nem lehet a Kuratórium elnöke vagy tagja az a személy, akit - bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült; - a közügyek gyakorlástól jogerősen eltiltottak; - valamely foglalkozástól jogerősen eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt, amennyiben az eltiltó ítélet olyan tevékenységet jelöl meg, amely tevékenységet az Alapítvány is folytat [Ptk. 3:22. (5) bekezdés], - a vezető tisztségviselői tevékenységtől jogerősen eltiltottak, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig [Ptk. 3:22. (6) bekezdés]. Nem lehet továbbá a Kuratórium elnöke vagy tagja - az Alapítvány alapítója, - az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb szerződéses jogviszonyban áll, - az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója [Ptk. 3:397. (3) bekezdés]. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban [Ptk. 3:397. (4) bekezdés]. 8. Az Alapítvány képviselete Az Alapítványt a Kuratórium elnöke, Tóth Sándor önállóan jogosult képviselni. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez a képviselő és Keresztúri József kuratóriumi tag egyidejű aláírása szükséges. Az Alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogkört Tóth Sándor kuratóriumi elnök gyakorolja. 6

8 9. Az Alapítvány vagyona, az alapítványi vagyon felhasználása 9.1. Az Alapítvány induló vagyona Az Alapítvány induló vagyona ,- Ft, azaz Egymillió forint, melyet az Alapító az Alapítvány létrehozásakor az akkor irányadó szabályok szerint az Alapítvány rendelkezésére bocsátott Az Alapítvány induló vagyonán felüli vagyona Az Alapítvány vagyonát képezi mindaz az ingó és ingatlan vagyon, amelyet akár az Alapító, akár a csatlakozók, akár pedig az Alapítványt egyéb módon támogatók az Alapítvány tulajdonába adnak Az alapítványi vagyon felhasználása Az Alapítvány vagyona kizárólag a jelen okirat szerinti célokra használható fel. A vagyon alapítványi célokra és feladatokra való felhasználásának mértékét és sorrendjét, valamint az Alapítvány gazdálkodásának rendjét a Kuratórium határozza meg. A bel- és külföldi csatlakozók és támogatók által felajánlott pénzösszegeket, valamint az esetleges vállalkozásokból származó bevételeket az Alapítvány pénzintézeti számlán helyezi el. Devizaösszegek elfogadása esetén a devizaszámlán felhalmozódó pénzvagyon az Alapítvány céljaira szabadon felhasználható. Az alapítványi vagyont a Kuratórium döntése alapján kérelemre, pályázat, ösztöndíj vagy támogatás útján lehet felhasználni. Az Alapítványi vagyon és hozadéka a célok elérése és előmozdítása érdekében használható fel. Az alapítvány befektetési tevékenységet a Kuratórium által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat. 10. Az Alapítvány működésének felügyelete Az Alapító az Alapítvány, mint közhasznú szervezet működésének és gazdálkodásnak ellenőrzése céljából három (3) tagból álló Felügyelő Bizottságot hoz létre. A Felügyelő Bizottság évente legalább egyszer vagy szükség szerint ülésezik. A Felügyelő Bizottság ülését a kuratórium elnöke írásban hívja össze, ennek hiányában a Kuratórium bármely tagja vagy a Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult azt összehívni. A Felügyelő Bizottság ülésének időpontjára és napirendjére a Felügyelő Bizottság elnökével történő előzetes egyeztetés alapján a meghívóban a kuratórium elnöke tesz javaslatot. E mellett a meghívóban mellékelni kell bármelyik kuratóriumi vagy felügyelő bizottsági tag által a kuratórium elnökéhez írásban eljuttatott és a napirendre vonatkozó önálló indítványt. A meghívókat igazolható módon kell a címzetteknek megküldeni. 7

9 A Felügyelő Bizottság üléséről szóló meghívót a napirend közlése mellett az ülést megelőzően legalább nyolc nappal el kell juttatni a Felügyelő Bizottság tagjaihoz. Megfelelő értesítés hiányában a Felügyelő Bizottság érvényes határozatot csak akkor hozhat, ha az ülésen minden tag jelen van. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha azon a három tagból legalább kettő jelen van. A Felügyelő Bizottság a határozatait nyílt szavazással, kétharmados szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén a Felügyelő Bizottság esetenként erre kijelölt tagja vezeti. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza a javaslatokat, ellenjavaslatokat, a szavazás eredményét, valamint a határozatokat. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság jelen lévő tagjai írják alá A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai A Felügyelő Bizottság elnöke: név: lakcím: Honos Balázs 2040 Budaörs, Kertész u. 29/a. A Felügyelő Bizottság tagjai: név: lakcím: Szabó Ildikó 1105 Budapest, Harmat köz 9. III/2. név: Némethné Nosztics Ágnes lakcím: 1161 Budapest, Petőfi u A felügyelő bizottsági tagság létrejötte és megszűnése A felügyelő bizottsági tagság az Alapító általi határozott vagy határozatlan idejű kijelöléssel és annak elfogadásával jön létre. A Felügyelő Bizottság jelenlegi tagjainak kijelölése határozatlan időre szól, azonban az Alapító új felügyelő bizottsági tag kijelölésekor jogosult a tagot határozott időre is kijelölni, illetőleg a tag jogosult a kijelölést határozott időre elfogadni. Határozott idejű kijelölés esetén a felügyelő bizottsági tag újra kijelölhető. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik az alábbi esetekben: - határozott időre szóló tagság esetén a határozott idő leteltével, - lemondással, - az Alapítók általi visszahívással, 8

10 - a tag halálával, - az Alapítvány megszűnésével, - a felügyelő bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, - a felügyelő bizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével A Felügyelő Bizottság hatásköre Ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Az ellenőrzése során az alábbi jogok illeti meg: a) vezető tisztségviselőtől jelentést kérhet, b) a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, c) az Alapítvány könyveibe, irataiba betekinthet és megvizsgálhatja azokat, d) a Felügyelő Bizottság tagjai a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. Kötelezettsége: Az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha az alábbiakról tudomást szerez: a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. A Felügyelő Bizottság indítványára a vezető szervet az indítvány megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. A Felügyelő Bizottság köteles a közhasznú szervezet törvényességi ellenőrzését ellátó szervét értesíteni, ha a vezető szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg A Felügyelő Bizottság összeférhetetlenségi szabályai: Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy aki a) az Alapító, illetve a Kuratórium elnöke vagy tagja, 9

11 b) az Alapítvánnyal a megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve d) a fenti a)-c) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 11. A kuratóriumi és a felügyelő bizottsági tagok általános összeférhetetlenségi szabályai Az érintett közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a Kuratórium, illetve a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki; b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel; c) amellyel szemben az adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki; d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A kuratóriumi és felügyelő bizottsági tag, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 12. Az Alapítvány létrejötte Az Alapítvány a Fővárosi Törvényszék általi nyilvántartásba vétellel jön létre. 13. Az Alapítvány időtartama Az Alapítvány határozatlan időre létesül. 14. Az Alapítvány megszűnése Az Alapítvány a Polgári Törvénykönyvben meghatározott esetekben, a Civil tv-ben szabályozottak szerint szűnik meg. Az Alapítvány megszűnése a már elvállalt, illetve fennálló kötelezettségeket nem érinti. Az Alapítvány közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettséget időarányosan teljesíteni. 15. Vegyes rendelkezések Minden jelen okiratban nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény alapítványra vonatkozó, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú 10

12 jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Alapító a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt jelen Alapító Okiratot, mint akaratával mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írta alá. Budapest, év április 29. napján Mika Róbert alapító Záradék: A mai napon a fenti Alapító okiratot amelyben az alapító május 28. napján kelt 1/2014. ( ) számú határozata alapján módosult a Kuratórium elnökének és tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság egyes tagjainak a címe, a Civil tv. rendelkezéseinek megfelelően módosításra került az Alapítvány közhasznú tevékenysége, továbbá a Fővárosi Törvényszék 12.Pk /2003/15. sorszámú végzésében foglalt hiánypótlási felhívást teljesítő 1/2015. (04.29) számú alapítói határozat alapján az új Ptk. és a Civil tv. előírásainak megfelelően módosultak az Alapító Okirat egyes rendelkezései egységes szerkezetbe foglaltam. Az 1/2014. ( ) számú határozat szerinti módosításokat a dőlt, félkövér betűvel nyomott szövegrészek, a hiánypótlási felhívás alapján keletkezett 1/2015. (04.29) számú alapítói határozat miatti változásokat a dőlt, aláhúzott szövegrészek tartalmazzák. Ellenjegyzésemmel igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. 11

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged 1 A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged alapító okirata szóló 2011. évi 1. Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve, : Dr. Gyémánt Iván egyetemi docens

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS melyet a Miskolci Törvényszék 4.Pk.164/1991/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapítói az alábbiak szerint rögzítenek: 1./

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan)

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A Tamási Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /a továbbiakban: Alapító/ a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

A PÁLFY ALAPÍTVÁNY AZ OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

A PÁLFY ALAPÍTVÁNY AZ OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A PÁLFY ALAPÍTVÁNY AZ OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola alapítványt hoz létre. Ez az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okirata az alapító által

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

Hegyesdért Közalapítvány Alapító okirata

Hegyesdért Közalapítvány Alapító okirata Hegyesdért Közalapítvány Alapító okirata Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jogtanácsos Ózd, 2015. február 19. Tisztelt Képviselő-testület! Az Ózd Közbiztonságáért

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben)

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben) Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány alapító okirata (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az alapításkor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 74/A és 74/G.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) ALAPÍTVÁNY-t hoz létre. Alapítvány neve: Őszidő Közalapítvány Székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

Alapító okirat. A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány. Alapító Okiratának a 2015...-ei módosításával egységes. szerkezetbe foglalt hatályos szövege

Alapító okirat. A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány. Alapító Okiratának a 2015...-ei módosításával egységes. szerkezetbe foglalt hatályos szövege Alapító okirat A Pusztasomorja Templomáért Alapítvány Alapító Okiratának a 2015....-ei módosításával egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege Nyilvántartási száma: 08-01-0000302 1 Az 1./ pontban megjelölt

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a városban élő gazdátlan, kóbor ebek elhelyezését, és állatszerető polgároknál részükre

Részletesebben

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Az alapító Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/334-1/2016. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 29-i nyilvános ülésére

VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/334-1/2016. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 29-i nyilvános ülésére VEGYES ÜGYEK Ügyiratszám: 1/334-1/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca név használata iránti kérelem elbírálása Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja:

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Közalapítványt,"

Részletesebben

Az új Ptk. nak való megfelelés

Az új Ptk. nak való megfelelés Az új Ptk. nak való megfelelés 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Március 15.-éig a létesítő okiratot az új Polgári törvénykönyvhöz kell igazítani Létesítő okirat felülvizsgálata Országos Bírósági

Részletesebben

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok Általános közzétételi lista I. 8. Szervezeti, személyi adatok A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai: 1. ÉLETÜNKÉRT-EGYMÁSÉRT

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Módosított Alapító Okirata Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv

Részletesebben

Lakhatásért Közalapítvány. Alapító Okirata a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Lakhatásért Közalapítvány. Alapító Okirata a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Lakhatásért Közalapítvány Alapító Okirata a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva amely készült a Lakhatásért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására az alapítvány alapítóinak 2015.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelően módosítsa az Alapítvány alapító

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város. Közbiztonsági Közalapítvány. Alapító Okirat

Nyíregyháza Megyei Jogú Város. Közbiztonsági Közalapítvány. Alapító Okirat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Közalapítvány Alapító Okirat (egységes szerkezetben Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlésének a 103/2012.(IV.26.) számú és a 251/2012.(IX.27.) számú határozataival)

Részletesebben

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jogtanácsos Ózd, 2014. december 19. Tisztelt Képviselő-testület! Az Ózd Közbiztonságáért

Részletesebben

4. Az alapítvány céljai és tevékenysége, illetve azon közfeladatok megjelenítése, amelyekhez tevékenységével az alapítvány kapcsolódik:

4. Az alapítvány céljai és tevékenysége, illetve azon közfeladatok megjelenítése, amelyekhez tevékenységével az alapítvány kapcsolódik: ALAPÍTÓ OKIRAT A módosítással egységes szerkezetbe foglalva Az 1. pontban megjelölt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 74/A-74/G -ai alapján, valamint a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Zalahaláp Települési Önkormányzat Képviselőtestülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezet/

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezet/ 2015. szeptember 10.-ei.állapot A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA /egységes szerkezet/ 2015. szeptember 10. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági tudnivalók

Közhasznúsági tudnivalók United Way Kisalföld Alapítvány Civil Információs Centrum Közhasznúsági tudnivalók Közhasznúságról húsz percben című előadás anyaga Dr. Tóth Katalin Hatályos jogszabályok az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból az okból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 74/G -a alapján,

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. A Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Alapító okirat amely alapján az 1./ pontban megjelölt alapítók a Ptk. 74/G

Részletesebben

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET február 18-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. február 18-i ülésére Iktató szám: 40/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Közbiztonsági

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység

ALAPÍTÓ OKIRAT. Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. 93.11 Sportlétesítmény működtetése főtevékenység 1. melléklet a.../2015. (III.26.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alapító Ózd Város Önkormányzata a sport és szabadidős szolgáltatások átlátható, színvonalas ellátása

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata Jövő Záloga Alapítvány A jövő záloga Alapítvány egységes szerkezetű alapító okirata A Kerekegyházán 1991. június 6-án alapított és a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnál 162. sorszám alatt nyilvántartásba vett

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Alapító: Mozdonyvezetők Szakszervezete (MOSZ) 1145 Budapest, Bácskai u. 11.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Alapító: Mozdonyvezetők Szakszervezete (MOSZ) 1145 Budapest, Bácskai u. 11. ALAPÍTÓ OKIRAT amely alapján az 1. pontban megjelölt alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:378.-3:404. -ai alapján jogi személyiséggel rendelkező Alapítványt hoz létre

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján

Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1990. évi I. tv-el módosított Ptk. 74/A.. /1/ bekezdése alapján Községi Szociális Otthont Létesítő Alapítványt hozott létre az alábbi

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/12/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1-jei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány

Részletesebben

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jelen okiratot az 1./ pontban megjelölt abból a célból készítette, hogy az 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. Általános rész 1.1. A Közalapítvány alapítása: A Közalapítványt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése alapította a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F alapján, a 19/2001.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011.

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011. ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a 2007. február 22. napján, a 2007. december 13-án és a 2011. augusztus 25.napján kelt módosításokkal - ` Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete (2536

Részletesebben