1. Az Alapítvány adatai a. Az Alapítvány neve: Civil Kollégium Alapítvány b. Az Alapítvány székhelye: 6090 Kunszentmiklós, Kunbábony 37/2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Az Alapítvány adatai a. Az Alapítvány neve: Civil Kollégium Alapítvány b. Az Alapítvány székhelye: 6090 Kunszentmiklós, Kunbábony 37/2"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - A módosítások közül a [törölt rendelkezések szögletes zárójelben, félkövérrel szedve], az új rendelkezések aláhúzva jelennek meg. A Közösségfejlesztők Egyesülete, a Közösségszolgálat Alapítvány, a Közösségi Kapcsolat Alapítvány alapján jogi személyiséggel rendelkező nyitott[, közhasznú] alapítványt hoz létre - tartós, közérdekű célra. 1. Az Alapítvány adatai a. Az Alapítvány neve: Civil Kollégium Alapítvány b. Az Alapítvány székhelye: 6090 Kunszentmiklós, Kunbábony 37/2 2. Az Alapítvány célja, tevékenysége, célcsoportja a. Az Alapítvány célja[, tevékenysége]: Az Alapítvány célja egy képzési szervezet, a Civil Kollégium és Képzési Központjának létrehozása és működtetése. Ez az intézmény a civil társadalom cselekvőképességét és hatékonyságát kívánja fokozni, a civil cselekvéshez [szükséges képzésekkel. A Civil Kollégium, intézmények és civil szervezetek számára szociális, kulturális, természet és környezetvédelmi témákban szervez alap és szakképzéseket. A képzéseken hátrányos helyzetű csoportokat is felkészít az esélyegyenlőség elősegítésére, emellett foglalkoztatási célú képzéseket szervez a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek számára.]és a munkaerőpiaci hátrányok leküzdéséhez, foglalkoztatáshoz szükséges valamint szociális, kulturális, természet- és környezetvédelmi témájú képzésekkel. b. Az Alapítvány célja elérése érdekében az alábbi közhasznú [(az évi CLVI. törvény 26. c. pontja szerinti)]tevékenységeket végzi: [- (2. bekezdés) szociális tevékenység, - (4. bek.) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - (5. bek.) kulturális tevékenység, - (8., 9. bek.) természet és környezetvédelem, - (11. bek) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - (13. bek.) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - (18. bek.) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. Működése során a helyi önkormányzatok feladatköréhez kapcsolódva (1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról bekezdése szerint) foglalkozik településfejlesztési, illetve térségfejlesztési kérdésekkel, az épített és természeti környezet védelmével; közreműködik a foglalkoztatási problémák megoldásában; az oktatás, az egészségügy, a szociális ellátás fejlesztésével; a közösségi terek, a közművelődés helyi feltételeinek elősegítésével. Különösen fontos tevékenységeként támogatja "a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét," segíti azoknak az önkormányzatokkal való együttműködését (1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról bekezdés).] TEVÉKENYSÉG KÖZFELADAT JOGSZABÁLY kulturális tevékenység Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladatés hatásköreiről

2 munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése más szervezetek részére biztosított szolgáltatások megvalósításának támogatása 121. a)-b) Felnőttképzési tevékenység évi CI. tv. a felnőttképzésről 3. (2) a) b) Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6. a)-b) Az alapítvány további tevékenységei közé tartozik a településfejlesztési, illetve térségfejlesztési kérdések megoldásához való hozzájárulás, a lakossági önszerveződés elősegítése a közösségfejlesztés eszközeivel, közösségi terek és a közművelődés helyi feltételeinek elősegítése, közösségek tevékenységének megvalósításának támogatása.. A Civil Kollégium működése Magyarországra, valamint a környező országok: Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szlovénia, és távlatokban Horvátország, Szerbia magyarlakta területeire is kiterjed, ez lehetőséget ad arra, hogy ez a tudás bekerüljön az érintett országok civil szférájába is. c.a képzést a következő célcsoportok számára tervezzük: c.1. Helyi projektek résztvevői. Olyan helyi lakosokra, akik valamely civil cselekvésben, projekt megvalósításában már részt vesznek és annak megvalósítása, a konfliktusok megoldása és a siker elérése érdekében már motiváltak a tanulásra. c.2.kistájak, régiók, rétegek, kisebbségek, pl. a cigányság, a munkanélküliek, az ifjúság civil szervezeteinek vezetői ill. képviselői. Olyan állampolgári közösségek vezetőire vagy képviselőire, akik már szervezett formában tevékenykednek céljaik megvalósítása érdekében és fontos, hogy tevékenységüket tágabb perspektívában lássák és tudatosítsák, s hogy azt a hazai és külföldi történelmi és jelenlegi gyakorlat palettáján el tudják helyezni. c.3.a civil szférához kapcsolódó szakemberek és szervezetek, pl. falugazdák, térségmenedzserek, polgármesterek, jegyzők, humán szakemberek. d.tevékenységének, szolgáltatásai igénybevételének módját és gazdálkodásának legfontosabb adatait [a Parola című folyóiratban és Internet]az Internetes honlapján, [is] nyilvánosságra hozza. e.az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. [Országgyűlési, megyei - fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.] 3. Alapítók és csatlakozók: 3.1. Alapítók: Az Alapítvány induló vagyona az alapítók által felajánlott pénzösszeg. Az Alapítvány alapítói az alábbi jogi illetve természetes személyek: Közösségfejlesztők Egyesülete 1011 Budapest, Corvin tér Ft Közösségszolgálat Alapítvány 1011 Budapest, Corvin tér Ft Közösségi Kapcsolat Alapítvány 2

3 1011 Budapest, Corvin tér Ft 3.2. Csatlakozók: Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező közösség - vagyoni, vagy vagyoni értékű joggal és egyéb szolgáltatással - bármikor csatlakozhat, ha céljaival egyetért és támogatásban kívánja részesíteni. A csatlakozók a kuratórium szerepét betöltő igazgatótanácsnak (a továbbiakban : Igazgatótanács) a csatlakozást elfogadó döntése alapján az alapítványi célok egésze, vagy annak egyes kiemelt céljai megvalósításához átadott, saját forrásaik felhasználásához jogosultak feltételeket is meghatározni. A csatlakozási megállapodást az Igazgatótanács döntését követően, az Alapítvány nevében, az Igazgatótanács elnöke jogosult aláírni. 4. Az Alapítvány vagyona és gazdálkodása: 4.1. Az Alapítvány induló vagyona: Ft, azaz Háromszázezer forint, amely összeg elkülönített bankszámlára kerül befizetésre, legkésőbb a bejegyzést követő 30. napig Az Alapítvány induló vagyonát növelik és működési feltételeit biztosítják: a csatlakozók hozzájárulásai (készpénz, tárgyi adomány, stb.) pályázatok, alapítványok, egyéb támogatások igénybevétele, a vállalkozás eredménye, az alapítvány részére járó kamat, részesedés, osztalék, árfolyam-nyereség, egyéb forrás (céltámogatás) igénybevétele Az Alapítvány céljainak elérésére az Alapítvány vagyona és annak hozadékai szolgálnak. Az Alapítvány vagyona saját vállalkozási tevékenységének eredményével is növelhető. Az Alapítvány [kizárólag célját nem veszélyeztető] gazdasági-vállalkozási tevékenységet [folytathat és] csak [másodlagos jelleggel]közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez Az Alapítványi vagyon felhasználásáról az Igazgatótanács dönt. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordíthatja Az Alapítvány pénzvagyonát bankszámlán kell kezelni. A bankszámla felett az Igazgatótanács elnöke, valamint a kijelölt tagok rendelkeznek a Működési Szabályzatban meghatározott módon Az Alapítvány éves gazdálkodási tervét és zárszámadását az Igazgatótanács szótöbbséggel fogadja el. A gazdasági év lezárását követő 90 napon belül munkájáról köteles tájékoztatni az alapítókat. 5. Az Alapítvány kezelője, képviselője, szervezete 5.1. Az Alapítvány kezelője és legfőbb döntést hozó szerve a 4 tagú Igazgatótanács. Feladata: - az alapítványi célok elérésének előmozdítása, - a Civil Kollégium működési feltételeiről történő gondoskodás, - döntés a csatlakozások és támogatások elfogadásáról, 3

4 - az Alapítványi Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetének előkészítése és az alapítók elé terjesztése, - a működésről, gazdálkodásról készült éves beszámoló jóváhagyása és az éves közhasznúsági jelentés elfogadása. A határozathozatal módja, a határozatok nyilvánossága: Az Igazgatótanács évente legalább két ízben az elnök hívja össze az ülés időpontja előtt legalább egy héttel írásban, a napirend előzetes közlésével. A testület akkor határozatképes, ha szabályszerű összehívás alapján, a tagok 50%-a + 1 fő jelen van. Ha az Igazgatótanács nem volt határozatképes, úgy azt ismét össze kell hívni. Az Igazgatótanács minden döntését így az éves beszámoló elfogadását is - egyszerű szótöbbséggel hozza, üléseiről jegyzőkönyv készül. Ezek alapján nyilvántartást kell vezetni a határozatok tárában, amelyben a sorszámmal ellátott határozatok tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A határozatok tára a következőket tartalmazza: a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye). Az elnök gondoskodik a szervezet döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban igazolható módon. Az elfogadott határozatokat az Alapítvány bárki megismerheti székhelyén elhelyezett hirdető táblán[, továbbá a Parola című folyóiratból megismerhetik a vele kapcsolatban lévő szervezetek és önkéntesek]. Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett a személyiségjogokat és az adatvédelmet nem sértő - iratokba bárki betekinthet, a szervezet székhelyén, előre egyeztetett időpontban. Az Igazgatótanács ülései nyilvánosak, de a személyiségjogokat és az adatvédelmet érintő esetekben az elnök zárt ülést rendelhet el Külső szervezet illetve személy előtt az Alapítványt az Igazgatótanács elnöke képviseli Az Igazgatótanács szervezete: Az Igazgatótanács tagjait az alapítók delegálják. Minden igazgatótanácsi tag csak egyetlen szavazattal rendelkezik. Az alapítók bármikor új személyt jelölhetnek ki az igazgatótanácsi helyekre, ha a korábban kijelölt személy működése az Alapítvány célját veszélyezteti Az Igazgatótanács tagjainak díjazást, illetve költségtérítést állapíthat meg [Az Igazgatótanács (Kuratórium) tagjaira az évi CLVI. Közhasznú szervezetekről szóló törvény 8. és 9. -ban megjelölt összeférhetetlenségi szabályok rendelkezései az irányadók]az Igazgatótanács és a Felügyelő Bizottság tagjai összeférhetetlenek az alábbiak szerint: [ A határozathozatalban] Az Igazgatótanács, valamint a Felügyelő Bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek [a] közeli hozzátartozója [(Ptk b pont), élettársa] a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. [A] Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet [megszűntét követő két évig]cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 4

5 Nem lehet [más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője]a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki[olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását] a) az Igazgatótanács elnöke vagy tagja, b) az Alapítvánnyal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem [egyenlítette ki ]rendelkezik, [- A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. ]c) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. e.) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig, e.1.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adóés vámtartozását nem egyenlítette ki, e.2.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, e.3.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, e.4. )amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. 6. Az Igazgatótanács elnökének feladatai: az Alapítvány képviselete, az Igazgatótanács üléseinek előkészítése, levezetése, a döntések előkészítése, az Igazgatótanács által meghatározott és az Alapítvány jellegéből adódó egyéb feladatok ellátása, az éves beszámoló, a zárszámadás és a közhasznúsági jelentés elkészítése, az Alapítvány tevékenységének népszerűsítése, új támogatók megnyerése. Az Igazgatótanács elnöke: munkáltatója az Alapítvány alkalmazottainak, felelős kiadója az Alapítvány kiadványainak, egyes jogosítványait átruházhatja - alkalmanként, vagy hosszabb időre - az Igazgatótanács más tagjaira vagy az ügyvezető igazgatóra. 7. Az Alapítvány megszűnik: A PTK.74/E. paragrafusában foglaltak szerint. A megszűnés esetén az Alapítvány vagyonát más, hasonló célra kell fordítani. 8. Az Igazgatótanács tagjait az alapítók a továbbiakban is az alábbiak szerint jelölik ki: Elnök: Tagok: Varga Máté 2092 Budakeszi, Jókai. u.73. 5

6 9. A Felügyelő Bizottság: Huszerl József 1038 Budapest, Kőrös u. 68. [Kovács Edit 1074 Budapest, Szövetség u. 9. Pósfay Péter 9700 Szombathely, Kisfaludy u. 25.] Péterfi Ferenc 2850 Pilisvörösvár, Ponty u Az Alapítvány létrehozói a működés és a gazdálkodás [és a közhasznúság]ellenőrzésére [3]2 tagú Felügyelő Bizottságot hoznak létre. Ez a Bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja A Felügyelő Bizottság tagja [a közhasznú szervezet]az Alapítvány Igazgatótanácsának ülésén tanácskozási joggal részt vehet A Felügyelő Bizottság köteles az Igazgatótanácsot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a. az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy [a szervezet]annak érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Igazgatótanács döntését teszi szükségessé; b. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel Az Igazgatótanácsot a Felügyelő Bizottság indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Igazgatótanács összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult Ha az Igazgatótanács a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagja illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a. az Igazgatótanács elnöke vagy tagja, b. az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik. c. Az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Alapítvány létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve d. Az a c pontban meghatározott személyek hozzátartozója. [Ugyancsak vonatkoznak a Felügyelő Bizottság tagjaira a Kht. 9. -ában meghatározott feltételek: - A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. - A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. ] A Felügyelő Bizottság tagjai: Kas Éva (5091 Tószeg, Attila u. 68.) 6

7 Kelemen Árpád 1053 Budapest, Károlyi M. u. 11. [Beke Márton ( Budapest, Dugonics u. 4.] A Felügyelő Bizottság ügyrendjét önmaga állapítja meg, elnökét tagjai sorából önmaga választja. A jelen alapító okirat az alulírott alapítók gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. Budapest, [ ] [2013. március 01.] Közösségfejlesztők Egyesülete [Péterfi Ferenc]Kovács Edit Közösségi Kapcsolat Alapítvány Radnai Johanna Alulírott Kovács Edit (Közösségfejlesztők Egyesülete) és Radnai Johanna (Közösségi Kapcsolat Alapítvány), alapítók, ezúton igazoljuk, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat (módosítások alapján kialakult) hatályos tartalmának. 7

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soros ülésének jegyzőkönyvéből. 13/2012. (II.09.) önkormányzati képviselő-testületi

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata FARKAS JÁNOS A SZERTELEN KÉK Alapítvány Alapító Okirata 1 FARKAS JÁNOS (2315. Szigethalom, Táncsis M. u. 16) közérdekű és közhasznú célra az alábbi ALAPÍTVÁNY tételét határozza el: Az alapítvány neve és

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: A Békési Fürdőért Közalapítvány közhasznúvá válása Előkészítette: dr. Uhrin Anna aljegyző Hajdu Lívia PR referens Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító ezen Alapító Okirattal, a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Lajosmizse Város Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy Lajosmizse és szűkebb térségének lakói kedvezőbb életkörülmények között, egészségesen köszönthessék

Részletesebben

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1.

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1. Alapító Okirat I. sz. Módosítása A jelen Alapító Okiratban megjelölt Alapító - a Fővárosi Bíróság által 4444 sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány alapító okiratát az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Amely alapján az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G. paragrafusa alapján jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoz

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

A NAGY-SZIVÁRVÁNY ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

A NAGY-SZIVÁRVÁNY ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A NAGY-SZIVÁRVÁNY ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA 2015. április Jelen Alapító Okirat azon célból készült, hogy Gárdos Péter (anyja neve: Vogel Magdolna) 1125 Budapest,

Részletesebben

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az alapítók az alapító okiratot a 2009. november 5 én megtartott ülésen, az alapítók a 2009./1./1. 2009./1./8.

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY. /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY. /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 1 HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A tiszteltfővárosi Bíróság 12.Pk.61200/1995/14-I. sz. végzésében foglaltaknak megfelelően /Egységes szerkezetben az

Részletesebben

A 2007. október 5-én alapított Tanuló Szervezetek a Fenntarthatóságért Alapítvány SOL Magyarország módosított alapító okiratának egységes szövege

A 2007. október 5-én alapított Tanuló Szervezetek a Fenntarthatóságért Alapítvány SOL Magyarország módosított alapító okiratának egységes szövege A 2007. október 5-én alapított Tanuló Szervezetek a Fenntarthatóságért Alapítvány SOL Magyarország módosított alapító okiratának egységes szövege AZ ALAPÍTVÁNY KÜLDETÉSE: Hozzájárulni ahhoz, hogy a rendszergondolkodás,

Részletesebben

A 2007. október 5-én alapított Tanuló Szervezetek a Fenntarthatóságért Alapítvány SOL Magyarország módosított alapító okiratának egységes szövege

A 2007. október 5-én alapított Tanuló Szervezetek a Fenntarthatóságért Alapítvány SOL Magyarország módosított alapító okiratának egységes szövege A 2007. október 5-én alapított Tanuló Szervezetek a Fenntarthatóságért Alapítvány SOL Magyarország módosított alapító okiratának egységes szövege (Egységes szerkezetben a 2014. május 15. napján elhatározott

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben