Lelkész.elnöki évi jelentés az évről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lelkész.elnöki évi jelentés az 1931. évről."

Átírás

1 I x évfolram, 8. azám. Unltárlu. Egyház - ~~:=;.:~~~M:I:SS:16~h_áz Budapesti "Unitárius Egyházközség :- Unllárlus Hlv_al_a_lo_s_L~a:PJ: a::~:::::::- Szerkent6.ég és kiadóhivatal : Megjelenik k'thetenként Budap t, V., Koháry_utca 4. El6fizeté.i ára eg,. évre 4, P., Telefon: Aut EHiflzeUs l dfjak az Unltáriu. Egyh"- It Uzlratok minden hónap 10 ~ lg,. matv, 20-Ig kqldend/jk be kgzdg (Budapest) efmá... knldendilk.. Postac.ekksllim F4SZlrkesztll : BARABÁS ISTVAN Fel,lös szerk,szt(li : IVÁN LAsZLÓ Lelkész.elnöki évi jelentés az évről. (I. közlemény.) f Tisz.lelendő Egyházközségi Közgytilis! Lelkész-elnöki évi jelentésemet a lefolyt 1931-ik év ce1kituzéselről és eredményeiről a következőkben teszem meg: Elsősorban hálát adok a mindenható Istennek, hogy adott a vezetőknek elegendő testi és lelki erőt a mai bonyolult életben, a reánkszakadt válságos gazdasági helyzetben, arra ~ hogy egyházunkat jó tanáccsal, hittel, reménységgel és egyetértő sienitct.tel megtartsák, a megszabott igaz úton az összes Hívek Javára és Isten dicsőségére. Mult évi jelentésemben hivatkoztam volt az ötvenedlk,évfordu-' 16ra, amelyet magunk mögött hagytunk, anélkül, hogy külső jelek szerint megünnepeltük volna. És nekem úgy tetszik, hogy mégis ünnepeltünk j mert amikor egy áldoiatcis szív jóvoltából - a végrendelet' helyett - tekintélyes alapítványi összeghez (64.800) jutott egyházközségünk s azt egyéb alapjainkkal együtt. a Szövetseg-utca 18. számú ház megvételébe,"' az adott viszonyok kö7.ött befektettük, az ötven évhez méltó ünnepi munka volt. És ugya.ncsak az ölven év emlékének megújítására szolgál az is, hogy e l ső papunk, néhai b: c. Derzsy Károlynak, a világháború folytán értéktclenné vált alapítványának ' (5000 arany korona) helyrepótlását az első 250 pengős részlettel megkezd etlűk s azt évről-évre folytatni fogj uk.. A gróf Batthyány Ilona-alapítvány sorsáról, rendeltetésérő l a házvétellel kapcsolatban a közgyíílés folya mán tájékoztatni fogj uk.-

2 2',, UNITÁRIUS ÉRTESfTű,. lúveinket. Itt csak kegyeletünknek óhajtok kifejezést adni az alapítóvpi szemben, aki n em más volt, mint Magyarország e l ső miniszlerelnökének. a vértanú gróf Batthyány Lajosnak )cúnya. Kerepesi temetőben levő sírjához el log zarándokolni id ő ről -i d ő re az a gyermeksereg, az az unitárius ifjúság. amely elárvult szegénységében, nemze-, ' d ékrő I-nem ze aékre részesülni fog az.a lapí ~vány áldásaiban. Ohajta ndó volna, hogy a VII. kerület, Szövetség-utca 18. sz. ház front ján alkal-, mas formában kifejezésre jusson ez a történelmi karakter-vonás.'amely az üzletet isteni ujjmutatássá magasztosítja. Műszaki b~zousagunk az elnökséggel együtt erre k öze l ebb ről meg fogja tenni a mága jay~ s - '.. u.,. latát. S,akkor egyházunk második tehermenles. há z(lt ('gy szerény, kegyeletes ünnep k e retéb ~n,!ormail9g is birlokába veh('li... Az ötvenedik évfordulót emlékezelessé lelte 'mindnyájunk számára az U. P. kétszeri látogatása, aki az erdélyi nehéz viszonyokal megható módo'n vázolta a t emplomi gyülekezetben és a hivatalos tanácskozások során, amikor is mindannyian megrendült lélekkel vettünk tudomást azokról a méltatlanságokról, amelyek anyaszenlegyházunkat létalapjában rendftik meg s ha idejében m eg felelő anyagi és erkölcsi támogalás nem érkezik a tengerenlúlról, a ngol és amerikai te s tvéreinktől s talán innen is, a csonka-ország sokképpen megpróbál t lakóitól - végveszélybe sodorhat ják mindazt, amit 400 éven keresztül örök érték gyanánt egybehordottak hitbuzgó őseink fajszerelelben és nemzeti kultúrában s felvilágosult vallásos eszmélet ideális bizonyságtételében, A hivatalos eljárás eredményét jegyzökönyvünk őrzi, mely annakidején a közgyűl ésnek is bemuta ltatott. Tavaszi látogatásával ka pcsolatban a Főliszti Püspök úr baráti körutat tett az Alföldön is. (}szi látogatását pedig egybekapcsolta egyetemi ifjúságunk Brassa i serlegének felavatásával. Azokban H napokban a 100 éves nagy tudós, Brassai Bácsi emléke az örökifjúság zománcával vonta be az őszi ködben bujkáló hervatag életünket. Mai közgyűlésünk nem foglalkozhatott nyilt szinen az erdélyi problémával. De úgy tudom, hogy az ügy nemsokára úgyis az Igazga ló Tanács elé kerül s az onnan nyert mandátum alapján - hihető l eg társadalmi uton - újból kezünkbe vesszük a dolgot. S hogyha laval:,,' ludlunk felfokozott szükségek fedezésére ("Kerl" = ld.ooo P) jelentékeny összeget elöteremtcni, az akkori fclbu zdulásl követve, végrc fl Központnak is kcll jultalnunk abból a kev ésb ő l, ami még megmaradt valamennyiün knek. igy kivánja ezl az osz tó igazság. I~ s igy Idvil nja mindnyájunkna k jól felfogott érdeke. Es ('.z az érdel.;, ezúllal HZ önzetlenség mezébe öltözködve, az anyagi segílség mellett,

3 UNiTÁRIUS RTE SITÖ 3 magasabb rendű erkölcsi célokat is szolgál. Ilyen érlelemben ajánlom nz ügyet, nem annyira megfonlolásra. mint inkább mcgszívlelesre mindazokna k, akiknek bölcsője valaha ott ringott Erdély bércei közt s akiknek egy-egy kedves hant jelzi odabent a székely H azában l'gyeuen édes- blls örökségét. Hádiós vasárnapjainkon, amelyek utóbbi időben egyre ritkábban tüzetnek k i a Studió veze tő sége által, fel fogjuk használni az nj!-:almat, hogy szórványba n lak6 híveink figyehnét s az egész ország közvéleményél, okka l-módda l, felhívjuk a fenyege tő romh\sra, amely a lavina természeténel fogva minket is igen könnyen magávn l ránthat. Vagy mit ér ez a pár küzködö eklézsia ih a csonkahazábnn, hogyha "Erdélyi Vall~sközönségünk " a kié,heztetés polilikájának.á ldozalul esik s csak becsukott iskolák és elnémult harangok jelzik azl a hclye t ~ ahol.. hajdan szebb élet volt"...!? A "Brassai Sámuel Unitárius Ifjúsági Egyesület" programja. A Brassai Sámuel Unitárius Ifjúsági Egyesület március 24-én tarloti vfllaszllllányi ülésén a legszebb megértés és összhang kapcsolta egybe a tagokat. Szomorúan állapítottuk meg, hogya tagjaink közül löbben vannak, kiket nagyon ritkán van, vagy talán nincs is alkalmunk össz~j öve lcl c il\ken, ünnepségeinken üdvözölni. Szükségesse vált a lagok revidiáh'lsa. Mindazoknak a t agoknak, kike t ritkábban lá tunk, a felvéleli lapok alapján körlevelet küldtünk. Ide tartozik különösen a harmincévesek korosztálya, kiknek nagyrésze végzell, még telj esen cl nem helyez kedett s az élet küzdelmeiben mind kevesebb ideje marad egyesületi tevékenységre. Azért tölük is vmu nk valam.il.. Várjuk, hogy az összejöveteleinken, estélyeinken s egyéb un itárius ünnepségekell jelenlétével, komolysagávai és magn tartásával, bcszédbeclcgyedésévcf irányítsa az ifjúság kifejlődését olyan irányba, mil yennek azt az unitárius székely szellem helyesnek tart. A lagok cl'össégc az Egyesület erő ssége. Erősödnünk kell a tagok cgycnciben, ele a szá má ban is. Szere tnő nk, ha nlinden főisko lá s unilárius fcrt'i- és nö-ha llga tót, továbbá minden érettségizeu unitárius leanyt l;-)gjn in k sorába lálnánk,. hivatalos nyil vántartásban és a közéleli cgyli llesben.. A mos l nyilvá ntartoll tagok összehozására 20-án, szer<ján este zárt:. körű cgyesii leti leás összejövetel t tartunk, melyre az érdekelteknekválasz- I c.vclcző lappal.ellátott meghívókat küldöttünk Iii. Az Elnökség.

4 / 4 UNITÁlC\WS ÉRTES1Tű Egyházi adózás. Az évre szóló egyházi adó kivetese megtörtént s csekély módosítássa l, az elő ző évi összegek hagyattak meg. Tájékozásul közöljük a következő sta tisztikai adatokat: Budapesti híveink közül 1482 egyént adózlaltunk meg, akikre 'összesen p e n gő adót vetettiink ki. A megadóztatott 1482 egyén "közül 799-en a' minimális 4 p e n gőve J rovattak meg. Megadóztátott híveink értesitése folyamatban van. A 20 p e n gő t, vagy enn él nagyobb összeget fizelők csekk csatolásával már levelet kaptak, a kisebb adóz6k l evelező l a pp a l va ló értesítése most van folyam a tban. Nem mulaszthatjuk el, hogy ez alkalommal reá ne mutassunk arra, hogy minő szornoru eredménnyel zárult a mult évi adózás. A mult évre 1568 budapesti hív ő n kte kirótt pengőből 1931 év folyamán c~ak 7597 pengő f0lyt be, hátra lékban maradt: tehát 6199 pengő. Még szomorúbb' azonban 'az, hogy a 7597 peng ő t 535-en fizették, vagyis az adóval megrótt 1568 egyén közül év folyamán csak 535 járult hozzá egyházközségünk t erheihez, mig 1033 olyan hívünk, aki az adóhivatal adatai szerint egyházi adó fizetésére képes lett volna, -sürgetésünk dacára, egyáltalán semmit sem fizetett. Tekintettel most már arra, hogya Koháry-ut.cai bérházuilk ii zlethelyiségeinek jó része már részben üres, részben pedig, kénytelenek voltunk azok bérét tekin télyesen leszállíta ni, az egyházközség ~i n cseu abban a helyzetben, hog)' a mult évi 6199 pen gő hátralék behajtásától eltekinthetne. Ebből fol yó lag azon tiszteletteljes kéréssel fordulunk a mi kedves. hiveinkhez, hogy szíveskedjenek a most ki küldött értesitésci nk E't szívesen fogadni s úgy a folyó évi. mint a mult évi hátraléko s ~a dó ikal is, ha másként nem lehetne. több havi részle,tben kiegyenlíteni. Úgy gondoljuk, hogy az az 5-If) pengő, amellyel híveink túlnyomó részét megadóztattuk, több llónapra elosztva, olyan csekély összeg, amelyet minden hithű unitárius megfizethet és meg is fog fizetni, mert nincsen az a redukált jöyedelem, amelyböl negyedévenkint ne lehetne 2-4 pengöt ős i unitárius egyházunk fenntartására fordítani. Ehhez csak cgy kis jóakarat és erdélyi lélek kell, ennek pedig meg kell lennie mindnyájunkban! Ld.'dó János. tb. presbiler, egyh. Jlyllv{t ulurló.

5 UN I TAR I US ÉRTES I Tű 5 Az Unitárius N ószövetség év i számadása. A) Bevetel I. Á thoz:ll lakarekbctétben '- P készpénzben Egyházközség adománya Téhe adománya Amerikai adományokból Egyesek adományábó).... o 6. Vissza térített kölcsö n Tagdijak..., 8. November 8-i hangverseny jövedelme.... lj, Pcrselygyüj tésck (Misszió Háztól is) és perselypénzmaradvany to, Dávid Ferenc lea est jövedelme Szikla-cég visszatérítménye..., Takarékból kivét P 500' '- " " 136'- " " 299'53 " " 145'- " 450'- " Összes bevétel P B) ](iadds. 1. Tandíjak és tanulmányi se(.j~lyek..., Szegénysegélyek c" k. 'pore Szeretetvendégségek k. pénz k...,...,..., Amerikai a nyagból készült ruhák varratása PerceI né Kozma F. Leányegyletnek visszatérítés Varrógép,... "... "..., Kölcsönök ,, November 8. I k [ wngverseny 'o seqe Cserkészek segélyezése Dávid Ferenc feaeslék kiadása...,.., , Irodai szerek, portó, levelezölap, nyomtatványok.., 13, Vegyes kiadások,...,'.",.. """""".. ", Karácsonyi kiadások...,...,,,,,...,,,',,,...,, P " " " " 100'-- " 72'- " " 32'54 " 53'66 " 167"53 " 56'48 " 92' '55 " Összes kiadás P Pénzmaradvány lakarékban ; '23 = 62 P Készpénzben.",... """..... "."" '94 P Ö 3302'64 P sszescn.. '... Barabás Jsfvdnlie pénztá ros,

6 6 UN I TÁH I U S ÉH:r ES ~ I T Ű Ek:írt Andor- csehélfa!vi le l k i p~szto r életének :64., s.zolgálatának 38. évében márciu s 31-én m eghal l. A régi gárdának kiváló tagja kö Jtö7.ött el bénnc 'az örök hazaba. Özvegye, kél fia, rok onok és jóba rálok gyászolják. Nyugodjék csendesen. l'ir:ígok címen a elja ld Biró Lajos hódmcz6vásarhcly i lelkeszün k néhány írását. Ezek az írások -nem megszokott prédi káció-stílusban vannak írva, ha nem in kább kö ltemények ~ prózában. Mint bevezet ésében olvassuk, azoknak gyüjlölle e virágokat. "akiket meglátogatott a Bállat s akiknek szívén bekopogtatott a Fájdalom" s "akik ncha alko nyatkor Istennel beszélni szeretnének". Arra az órára gyüj tölte öket, "amikor ráeszmélünk arra, hogy ez a világ el múló kép csupán, melyben tovasuha n minden, mint az á rny és meglátja szemünk, hogy a MindenségbCJl más va lóság n incsen, csak az lsten". A kö nyv m eg r eil d e l h ető a szerzőn é l egy l eve l ező l a p o n (HódQl ező vt-lsá rhely, WJassics-utca 14.), vagy e l ő j egyez h etö dr. Iván Lászlónál, a vasárjl a pi istentiszteletek e l ő t t vagy utan. Ára 2 p e n gő, a tiszta jövedelem a vásárhelyi templom és gyülekezeti terem fütöberendezésenek beszerzesére szolgál EgylHizköri kö zg~l ülés : múj us S-an (vasárnap) dé l előtt 9 órakor Budapeslpn, az Unitá rius I\:Iisszió H áz tem plomában (IX.. Húkos-ll. 3.). Tárgysorozat a jövö szamha n. Nemzetközi vásár 50% vasúti kedvezményét vidéki híveink igénybe vehetik. Koni'irmútiói ii ullcpély: május 5-én (áldozócsütörtök) dé l elő tt 10 órakor az Unilárius Mi sszió Ház templomába n (IX., Hákos-ll. 3.), Akik még nem jelentkeztek volna, sii rgőse n jelentkezzenek fen ti címen a lelkészi hivatalba n. T"niLás nlinden vasárn ap déle lő ll I I órakor, szerdá n és szombaton d. u. 5-6 óra között. Növendékek kölelesek résztvenni a d é l e l ő tt 10 órai istentiszteleten is. Corlms J uris...- kiegészítését kérjük. Az egyházközség könyvtárában kedves e ml ék ű dr. K ö l lő Gábo!' hitrokonunk nem~3lelk li özvegyenek és dr. Mikó Gábor tb, go lldnokun k rn~i id clozatkészségéb5! a Térfy-rélc jegyzetekkel ellátott törvény tárbjl sikerü lt majdnem telj es soroza tot összeállíta ni. Hiá nyza'nak az , 1916., 1918., , I 92: t, 1924., 1926., 1927" 1928., 1929., és évi kö tet.ek. Eszerint 12 kötellel teljessé tudnók len ni ezt az értékes lp'üjtelui!nyt. Felkérjük jogász hitrokonainka t, hogy esetleg nélkülözhető példányaika t egyhúzközségiin knek ajándékozni szíveskedjenek. A vo natlwzó évekre nüls kiadású löl' vénygyiijtcményli is köszönettel foga dunic '.., 1túko!o;l)a l.;iii-pest Íl jh e l~' i!jyiilclwzcl iink i s t c nli s z l e l~ ' l c 17-én dél ut.:íp,. órqkor lesz II l\lntllieh-lit cni iskolúbuli. :íljrilis h ÍJ

7 , 7,.KÖJlY\lb'irl birek. Könyvtárunk 'és Tralmissziónk 'évi' jelentésébő l az alábbi beszélő adatokat közöljük: i l J(öTl,IJI.Jlárna.k 25 tagja voll, akik 128.esetben 294 darab könyvet kti!esől1őzlek. Leltaroztstott összesen 506 mű. 24 aj;\ndékozó 568 önálló műv e L és 77 évf. folyóira lot ajándékozott mintegy :) ezer p engő értékben. Könyvvételre 126'76 P, köttetésre P fordílollak. A pénztári napló P bevételiei, 251'67 P kiadással zflrul l. A Könyvtár és IiraLmisszió.közös iktatójára 100 ügydarab érk,ezell be. Az Ira/misszi6 64 féle művet tart, bizományban, javarészt Kolozsvárról kapva; dr. Tóth György egyh. gondn9k úr az lratmissziónak 10 darab könyvet ajándékozott 100 P értékben. Az IraLmisszió 120 darab Erdélyi U nitá'riu ~ Képes Naptárt küldött szét, fl l P értékben. A Segélykönyvtárból. szegénysorsú ~anulóinkat ingyen látta el hittankönyvvel (227 darab 1)_ A kézi pénztá~i napló P bevétellel és l P kiadással zárult; a M. kir. Postatakarékpénztárban lév) számlánk (4529_ sz.) 907'16 P bevételt, P kiadást mutat,. A fenti adatok alapján Könyvtárunkat és Iratmissziónkat, Egy~ házunknak ez ifjú, de igen nagy missziót teljesítő intézményeit hívei nknek, főképen. Egyházunk vczetöségénck szív.es figyelmébe atánljuk. _.L ás:dó Cyúla. A nagypénteki és hí!svéti iiimepekcn a perselygyüjtés az Unitárius Nőszövetség szegénygondozó céljaira történt. Erre a célra a Koháry-utcai templomban _ P Rákos-utcai -'., " gyíílt egybe, amit köszönettel nyugtázunk. Együtt P Bal:dn. József emlékét most újít ja föj a hálás utókor. A nagy zeneköltő ezelőtt 100 évvel született. Életének javát Magy"arországoJl töltötte. Alkotásai közül egy a mi Énekeskönyvünkben is helyet talált. A Dicsőséges Üriste:n kezde Líi énekben,.amelynek szövegél A. Székely Sándor irta. A Koháry-utcai templomban az úrvacsorai kenyeret Józan l\' [i k ~ l6sné, a Rákos-utcában a kenyeret I<álpátJly István l". kal és neje, a bor l Tam<Ísi Lajosné, P es/erzsébeten a kenyere l Pál Károly, a borl Réti János adomilnyozlálc ]sl(>1l álclhsa nyugodjék meg a jószívű auakozókon l,

8 8 UNITÁRIUS I!RTESfTŰ Új közje9t'"zö. Az igazságügyi miniszter dr. Imreh Dénes atyánkfiát Nagykállóba kir. kö zjegyzővé' nc"czt l:' ki..ló szivv,,) köszöntjük és jó szc'rl' ncsél kívá nunk! UnillÍrius \' ~n dhikok tnhílkozója. Mindazok a ven diákok, akik valaha hosszabb vagy rövidebb ideig a kolozsvári vagy a székelykeresztúri unitá rius fögimnáziumokba n tanultak, valamint ezeknek az intézeteknek barátai, a budapesti nemzetközi vásár ideje alatt, nn'l.jus hó 7-én, szombaton délutá n 6 órakor a budapesti Unitárius Mi sszió Házban (IX., Rákos-u. 3.) baráti találkozóra jönnek össze. Az összejövetelt szl'reny baráti vacsora követi, melynek helyet később közöljiik. A Lalálkozón a régi tanárok közü l is többen rés,zl vesznek. K éri az e l őkészítő bizoltsag, hogy mindazok, akik a találkozason részt óhajtanak ve nni, szándékukat jelentsék be dr. Csiki Gábor lelkésznél, Budapest IX., Rákos-u. 3. Telefon : Aut , április hó 20-ig. A \;áiasztásról szóló multhavi számunkban a presbiterek \ nevsorából kimaradt vitéz dr. Nyiredy Géza neve, amit most helyreigazítunk., Az unitárius férfi\'aesora április 16-á n este 8 órakor lesz az Alkotmány-utcai Magyal" Világ vendéglőben. a lelkészi irodán, K oháry-u. 4. sz, J elentkezni lehet l5-ig Vidéki Istentiszteletünk rendjében az elsö, úgynevezett invokációs ének, nem Újí t.ís, hanem csak föllljitása az idök folyamán feledésbe ment régi szép szokásnak. E rröl az I!: nekeskönyv elószavában F erencz József volt püspökünk is megemlékezik. A z imát és szent leckét mi~d enki á llva köteles I~a ll ga tni. ~nek esk ö nyv ünk történetéröl, ha többet kíván tudni anná l, a mi az e l őszó ban olvasható, forduljon Patti Márlon főgimná ziumi ta nárhoz, Cluj-Kolozsvár, unitárius kollégium. Egészséges ki slán~', 1932 márciusban született és egy 1 y2 éves kislany örökbeadó. Tudakozódni a lelkészi irodán, V., Koháryutca 4., lehel. A húsvéti ünnepekben híveink nagyszámú serege járult az Ur J ézus asztalához. A Koháry-utcában 389, a Rákos-utcában 235, P es t szcn Uőrincen 32, PcslerzsébeLen 53 hfvünk részesült llr... acsorában. r~i~i 05. kbd6: dr. Iván l b~ ló _ " 1>:lIda" R. T., BudapeSI _ F~lellis vat/6: Magyary I

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

A fenséges csoda. !>1artin Andersen Nexö. rnrdllntta! fiu/du /Ünrik. fl tavasz esöjén rángva. cz ti Nap rligybontó l!lngja : ti liukfls dermedt buj!!

A fenséges csoda. !>1artin Andersen Nexö. rnrdllntta! fiu/du /Ünrik. fl tavasz esöjén rángva. cz ti Nap rligybontó l!lngja : ti liukfls dermedt buj!! x.,wto."....s......,.. B " dap t, 1931 e p t. I. U n I li r i II S Eg Y h iz - Budapesti Unllllrlu$ Eg y ll flzközs~g - UnlUrlus -,~::::::~~~~M~i:":i~'h:"~' ::H;V:' t:':":'~l~'~,,~,~:;~:::::=~ Sz.ric,u

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2003. ÁPRILIS JÚNIUS III. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM MAGYARKÚTI SZABADTÉRI ISTENTISZTELET ÉS SZERETETVENDÉGSÉG Egyházközségünk

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

"A Mes ter itt van és hív té ged" (Jn 11,28)

A Mes ter itt van és hív té ged (Jn 11,28) 2010. Pünkösd AZ MCSSZ ICHTHÜSZ KÖ ZÖS SÉ GÉ NEK LAP JA XVI. évf., 2. szám "A Mes ter itt van és hív té ged" (Jn 11,28)... én nem feledkezem meg rólad! Olvasandó: Ézsaiás 49,7-17 hangzott Ézsaiás próféta

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe!

Fülöp G. László. Felsőbányai olvasóink figyelmébe! 27. (LVII.) évfolyam 1466. szám 2015. június 19. 12+8 oldal Ára 2 lej Meghívó Gyülekezeti Nap Apahegy, 2015. június 21. Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a június 21-én tartandó Gyülekezeti Napra,

Részletesebben

Bálint-napi ünnepre. Partnerek: 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej

Bálint-napi ünnepre. Partnerek: 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej A nagybányai állat or - vos, akinek szellemes fotóira a külföldi blogok is felfigyeltek Hajdu Tamás ugyan állatorvosként dol go zik,

Részletesebben

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ A tanulmányt közreadja: a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárban

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2007. JANUÁR - FEBRUÁR VII.ÉVFOLYAM, 1. SZÁM TISZTÚJÍTÓ EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉS 2007. MÁRCIUS 11. (VASÁRNAP) 11:00

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben