KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. Társaság jogállása: A Társaság kiemelkedıen közhasznú jogállású Székhelye: 1095 Budapest, Bajor Gizi park 1. Telephelye: 1097 Budapest, Gyáli út 38. Cégjegyzék száma: Alapító okirat kelte: Cégbírósági bejegyzés kelte: KSH azonosító szám: Adóigazgatási szám: OEP nyilvántartási szám: Honlap elérhetıség: Elıadó-mővészeti nyilvántartási szám: ESZ/009. A Társaság cél szerinti közhasznú i körei: A Társaság fıe: Elıadó-mővészet Egyéb cél szerinti közhasznú ek: Elıadó-mővészetet kiegészítı Alkotómővészet Mővészeti létesítmények mőködtetése Könyvkiadás Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Filmvetítés Hangfelvétel készítése, kiadása Kulturális képzés Máshová nem sorolt egyéb oktatás Oktatást kiegészítı Könyvtári, levéltári Múzeumi Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mőködtetése 1

2 A közhasznú ellátását segítı üzletszerő gazdasági ek: Egyéb vendéglátás Címtárak, levelezıjegyzékek kiadása Film-, video-, televíziómősor-gyártás, Film-, videogyártás, televíziós mősorfelvétel utómunkálatai Film-, video- és televízióprogram terjesztése Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Reklámügynöki Médiareklám Divat-, formatervezés Fényképészet Videokazetta, lemez kölcsönzése Immateriális javak kölcsönzése Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Máshová nem sorolt egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás A társaság szervei: Részvényes A részvénytársaság alapítója: Magyar Állam Képviselıje: a nemzeti erıforrás miniszter, illetve a Nemzeti Erıforrás Minisztérium (1055 Budapest, Szalay u ) Szervezeti és Mőködési Szabályzatában az alapítói jogok gyakorlásra feljogosított személy. A Társaság egyszemélyes, kiemelkedıen közhasznú nonprofit zártkörően mőködı részvénytársaság. A Társaságnál közgyőlés nem mőködik, a közgyőlés jogait a Részvényes gyakorolja. Vezérigazgató Az ötödik vezérigazgató: Alföldi Róbert (kinevezése: június 30. napjáig hatályos) A társaságnál igazgatóság kijelölésére nem került sor, az igazgatóságnak a Gt-ben meghatározott jogait és kötelezettségeit a Vezérigazgató gyakorolja. A vezérigazgató egyszemélyben jogosult a részvénytársaság általános képviseletére. Felügyelı bizottság Zámbori Péter (elnök) Dr. Szántay Ferenc Radácsi Anikó Felügyelı bizottsági tagok járandósága: Ft/hó Felügyelı bizottsági elnök járandósága: Ft/hó Könyvvizsgáló Gellén Olivérné Bejegyzési száma: Adószakértıi engedélyszáma:

3 Az üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díj a évben bruttó Ft volt. A beszámolót összeállította Bagi Ottóné Mérlegképes könyvelıi regisztrációs szám: A Nemzeti Színház ZRt. alapításával kapcsolatos intézkedésekrıl: 1069/2000 (VIII.18.) Korm. határozat szerint A Kormány 1. tudomásul veszi, hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma augusztus 1-jei hatállyal megalapítja a Nemzeti Színház Részvénytársaságot; ,0 millió forintot biztosít részvénytársasági alaptıkeként a központi költségvetés általános tartalékából. Ebbıl kell finanszírozni évben a Részvénytársaság mőködésének, valamint a Nemzeti Színház Részvénytársaság által alapított A Nemzet Színésze címmel járó tiszteletdíjat és járulékos költségeit; 3. a Nemzeti Színház beruházójaként a Nemzeti Színház Rt.-t jelöli ki. A beruházás mőszaki megvalósulását oly módon kell ütemezni, hogy a színház ünnepélyes átadása március 15-én az eredeti terveknek megfelelıen megtörténjen; 4. a) beruházás forrásaként, annak megvalósítására a központi költségvetés terhére évi árszinten 10,8 milliárd forintot biztosít a közadakozásból befolyt összegen túlmenıen a Nemzeti Színház Rt. alaptıkéjének emelésével; b) egyetért a Részvénytársaság alaptıke emelésének ütemezésével: évben 1,5 milliárd forint, amelynek forrása az években biztosított költségvetési támogatás, évben az a) pontban megjelölt érték fennmaradó hányada; c) évben a Részvénytársaság mőködéséhez költségvetési támogatást nem biztosít, a társaságnak a beruházás áfa visszaigénylésébıl kell fedeznie mőködési kiadásait; 5. felhívja a nemzeti kulturális örökség miniszterét, hogy a jelenleg Nemzeti Színházként mőködı költségvetési intézmény alapító okiratát módosítsa a névazonosság elkerülése érdekében és intézkedjen az Új Nemzeti Színház Kht. jogutód nélküli megszüntetésérıl. 6. E határozat a közzététele napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg az új Nemzeti Színház felépítésérıl szóló 1097/1999. (VIII. 26.) Korm. határozat 2. pontja második bekezdése, valamint 4. pontja a hatályát veszti. A Kormány 1098/2001. (VIII.22.) Korm.határozata A Nemzeti Színház ZRt. alapításával kapcsolatos intézkedésekrıl szóló 1069/2000. ( VIII.18.) Korm.határozat módosításáról: 3

4 1. A Kormány a Nemzeti Színház Részvénytársaság alapításával kapcsolatos intézkedésrıl szóló 1069/2000. (VIII.18.) Korm.határozat 4.a) pontját az alábbiak szerint módosítja: 4.a) a beruházás forrásaként, annak megvalósítására a központi költségvetés terhére évi árszinten 12,1 milliárd forintot biztosít közadakozásból befolyt összegen túlmenıen a Nemzeti Színház Rt. alaptıkéjének emelésével évi jelentısebb Részvényesi határozatok I/2012. sz. Részvényesi határozat Részvényes megállapítja, hogy Dr. Kupa Mihály.., Dr. Szilágyi Zsuzsanna és Szabó István felügyelıbizottsági tagsága december napjával megszőnt. II/2012. sz. Részvényesi határozat Részvényes a február 24. napjától február 23. napjáig terjedı idıtartamra a felügyelıbizottság tagjává megválasztja Radácsi Anikót.., Zámbori Pétert., Dr Szántay Ferencet III/2012. sz. Részvényesi határozat Részvényes a Társaság Alapító okiratát módosítja és foglalja egységes szerkezetbe VI/2012. sz. Részvényesi határozat Részvényes a Társaság Felügyelı Bizottságának Nsz. Zrt. 2012/2. számú határozatára is figyelemmel a Társaság évi üzleti tervét Ft,..támogatás alapulvételével és Ft..mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. VII/2012. sz. Részvényesi határozat Részvényes a Társaság felügyelı bizottságának..határozatára is figyelemmel, valamint a megküldött könyvvizsgálói jelentés és hitelesítési záradék alapján a Társaság évi éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését Ft mérleg fıösszeggel és Ft.mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A számviteli politika rövid ismertetése A könyvvezetés módjának meghatározása: A társaság a törvényi elıírásoknak megfelelıen a kettıs könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A beszámolási forma meghatározása, a beszámoló készítés idıszakának feladatai: A Zrt a számviteli törvény 9. (3) bekezdése szerint éves beszámoló készítésére kötelezett. 4

5 A beszámoló részei: - mérleg - eredménykimutatás - kiegészítı melléklet - üzleti jelentés - cash flow kimutatás A fordulónap és a beszámolókészítés napja közötti idıszakban a következı feladatokat kell elvégezni: A tárgyi eszközök és immateriális javak terven felüli értékcsökkenésének elszámolása A befektetett pénzügyi eszközök árfolyam értékvesztésének elszámolása Valutakészletek, devizakészletek árfolyam különbözetének elszámolása A külföldi pénzértékrıl szóló követelések, kötelezettségek árfolyam különbözetének elszámolása Céltartalék képzés meghatározása, elszámolása, valamint az elızı évi céltartalék képzés összegének megszőntetése Aktív és passzív idıbeli elhatárolás tételeinek meghatározása és elszámolása Minden olyan tétel elszámolása, amely a beszámoló készítés idıszakában ismertté vált és a beszámolóval lezárt idıszakot érinti A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. A beszámoló a tárgyév december 31-ei fordulónappal készül. A mérlegkészítés napja a lezárt évet követı február hó utolsó napja. Az eredménykimutatás formája: Az Zrt. a Számviteli tv. 22 (1) bekezdése alapján az 1. sz. melléklet szerinti A változatú összköltség-eljárás eredménykimutatást készít. A kiegészítı melléklet tartalmának meghatározása: általános rész a mérleghez kapcsolódó kiegészítések vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása (mutatók) az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések tájékoztató adatok A civil szervezet az Ectv ában meghatározott beszámolójához kapcsolódó közhasznúsági mellékletét a 350/2011 (XII.30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyőjtés és a közhasznúság egyes kérdéseirıl szóló rendelet 1. mellékletének megfelelıen készíti el. Az eszközök és források minısítésének kritériumai, eljárásai: A számviteli tv. 23. (4) bekezdése szerint az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök közé sorolni. Befektetett eszközként csak olyan eszközt mutatunk ki, melynek rendeltetése, hogy a Részvénytársaság ét tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. A forgóeszközök között mutatjuk ki mindazokat az eszközöket, amelyek nem tartósan szolgálják ki a társaság ét. Ide soroljuk a készletek, követeléseket, értékpapírokat és a pénzeszközöket. A törvény szerint a kötelezettségeket hosszú és rövid lejáratúra bontjuk meg. A Részvénytársaság eszközeit és forrásait a könyvviteli elszámolásokban, a mérlegben és az eredménykimutatásban a Számviteli Törvény elıírásait figyelembe véve csoportosítottuk. 5

6 Alkalmazott értékelési elvek, eljárások: Az eszközöket és kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel ellenırizni és egyedileg értékelni kell. A Ft egyedi beszerzés érték alatti tárgyi eszközök értékcsökkenésként egy összegben leírásra kerülnek. Az Ft feletti tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása negyedévenként, a számviteli politikában rögzített leírási kulcsokkal történik. A számviteli törvény elıírása szerint a társaság saját körülményeit figyelembe véve határozhatja meg az eszközök elhasználódási idejét. A maradványértékkel csökkentett bruttó érték és a hasznos idıtartam függvényében, aktiváláskor állapítja meg az elszámolandó értékcsökkenés összegét a hozzárendelt számítási módszerrel. Az eszköz terv szerinti értékcsökkenési leírásának meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a hasznos idıtartam végén mennyi a várhatóan realizálható értéke az eszköznek, azaz meg kell határozni a maradványértéket. A maradványérték meghatározása a rendeltetésszerő használatbavételkor az üzembe helyezés idıpontjában rendelkezésre álló információk alapján történhet. Ez az összeg nem jelentıs, ha a maradványérték a beszerzési érték 10%-a alatt van. Az értékcsökkenési leírás elszámolása negyedévenként, naptári napokra történik. A társaság a színház épületére értékcsökkenést nem számol el. Az épület hosszú élettartamú szerkezetbıl áll. Épületszerkezetei, külsı és belsı burkolatai különlegesen idıtálló, nemes, anyagokból (márvány, mészkı, fa) készültek. Az 50. évben a maradványértéke várhatóan annyi, mint a bekerülési értéke. Jelentıs összegő hibák értékének meghatározása: Jelentıs összegő hibának tekintjük, ha az ellenırzéssel, önellenırzéssel feltárt hibák és hibahatások adott üzleti évre vonatkozó értéke (elıjeltıl függetlenül) meghaladja a mérleg fıösszeg 2 %-át, minimum 500 millió Ft-ot. A számviteli törvény 4. (4). bekezdésével él a társaság, mely szerint A törvény elıírásitól csak abban a kivételes esetben lehet a könyvvizsgáló egyetértése és ilyen tartalmú nyilatkozata mellett eltérni, ha az adott körülmények mellett e törvény valamely rendelkezésének alkalmazása / ide értve (3) bekezdés szerint a kiegészítı mellékletben való bemutatást is / nem biztosítja a (2) bekezdés szerinti megbízható és valós összképet. Minden ilyen eltérést közölni kell a kiegészítı mellékletben, bemutatva annak indokait, valamint az eszközökre-forrásokra, a pénzügyi helyzetre és az eredményre gyakorolt hatását is. A jegyzett tıke összetétele: A társaság alaptıkéje a mérleg fordulónapjáig: Ft amely 1277 db, egyenként Ft névértékő, valamint 3 db egyenként Ft névértékő, névre szóló törzsrészvénybıl áll, amelyek egy részvényosztálynak minısülnek. 42 db, egyenként Ft névértékő, valamint 7 db, egyenként Ft névértékő összesen Ft kibocsátási értékő névre szóló törzsrészvénybıl áll Az alaptıke áll: Ft készpénz (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma) Ft nem pénzbeli hozzájárulásként szolgáltatott ingatlan értéke. (Kincstári Vagyonigazgatóság) Az ingatlan adatai: Budapest, IX.kerület, belterület megjelöléső 38017/39 hrsz., 6

7 m2 nagyságú. Mind a készpénz tıkét, mind az apportot a részvényesek a társaság tulajdonába adták Az apport értékének meghatározása, összehasonlító módszerrel, a közeli területen eladott ingatlanok adatainak, valamint az értéknövelı és értékcsökkenı tényezık figyelembevételével történt. A nem pénzbeli hozzájárulás értéke összhangban van az ellenében adandó részvények számával. Alapító okirat kelte Végzés kelte Jóváírás kelte Jóváírt összeg (Ft) Kibocsátási érték (Ft) Névérték (Ft) Apport Mindösszesen Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A részvénytársaság mérlegstruktúrája év: B.) Specifikus rész A évi C. törvény 23. (1) szerint A mérlegben eszközként kell kimutatni a vállalkozó rendelkezésére, használatára bocsátott, a vállalkozó mőködését szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket a bérbevett eszközök kivételével függetlenül attól, hogy azok tulajdonjoga csak törvényben, szerzıdésben rögzített feltételek teljesítése után kerül át a vállalkozóhoz, továbbá az aktív idıbeli elhatárolásokat. A Számviteli törvény 34. szerint A mérlegben forrásként a saját tıkét, a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív idıbeli elhatárolásokat kell szerepeltetni. 7

8 Megnevezés év nyitó e Ft Megoszlás % év záró e Ft Megoszlás % ESZKÖZÖK (aktívák) összesen: Befektetett eszközök: ,46 Forgóeszközök: , ,52 Aktív idıbeli elhatárolások: , ,02 FORRÁSOK (passzívák) összesen: Saját tıke: , ,69 Céltartalékok: Kötelezettségek: , ,8 Passzív idıbeli elhatárolások: , ,51 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK () IMMATERIÁLIS JAVAK Vagyoni értékő jogok Vagyonkezelıi szerzıdés sz. vagyoni értékő jogok Vagyoni értékő jogok halmozott értékcsökkenése Vagyonkezelıi szerz. vagyoni é. Jog halmozott értékcsökkenése Szellemi termékek Szellemi termékek halmozott értékcsökkenése Mindösszesen immateriális javak nettó értéke: INGATLANOK Telek, telkesítés Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok Egyéb építmények Zöldterületek Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékő jog Ingatlanok halmozott értékcsökkenése Mindösszesen ingatlanok nettó értéke: MŐSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŐVEK Mőszaki gépek, berendezések, szerszámok Mőszaki berendezések értékcsökkenése, Mőszaki gépek, berendezések halmozott értékcsökkenése Mindösszesen mőszaki gépek, berendezések nettó értéke: EGYÉB GÉPEK, BERENDEZÉSEK Üzemi gépek, berendezések, felszerelések Egyéb jármővek Számítástechnikai berendezések Ügyviteltechnikai berendezések Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Képzımővészeti alkotások Egyéb berendezések écs., Egyéb gépek, berendezések halmozott értékcsökkenése Mindösszesen egyéb gépek, berendezések nettó értéke:

9 BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOK Befejezetlen beruházások Mindösszesen befejezetlen beruházás: BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELİLEGEK Befejezetlen beruházásokra adott elılegek 600 Mindösszesen befejezetlen beruházásra adott elıleg: 600 Összes befektetett eszközérték: Befektetési tükör A évi C törvény 24. szerint (1) Befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a et, a mőködést tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. (2) A befektetett eszközök közé az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi eszközöket kell besorolni. Megnevezés Nyitó bruttó Növekedés Csökkenés Záró bruttó Immateriális javak Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Összesen: Tárgyi eszközök Ingatlanok Mőszaki gépek, berendezések, jármővek Egyéb berendezések, gépek, jármővek Beruházások Beruházásokra adott elılegek Összesen: Összes bruttó érték: Megnevezés Nyitó écs Növekedés Csökkenés Záró écs Immateriális javak Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Összesen: Tárgyi eszközök Ingatlanok Mőszaki gépek, berendezések, jármővek Egyéb berendezések, gépek, jármővek Összesen: Összes értékcsökkenés:

10 A tárgyi eszközként nyilvántartott világítás, jelmez és díszlet elszámolása a Számviteli törvény 4. (4) bekezdése szerint, biztosítva a megbízható és valós összképet az adott eszközhöz egyedileg hozzá nem kapcsolható költségek tekintetében (pl: tervezıi díjak, közbeszerzési díjak) az elızı évekhez hasonlóan, a bekerülési érték részeként ráosztással, pótlékkulcs meghatározással történik. Ezzel az adózás elıtti eredmény tal nı Díszlet: Jelmez: 493 FORGÓESZKÖZÖK () A forgóeszközök csoportjába a mérlegben a készleteket, a vállalkozó ét nem tartósan szolgáló követeléseket, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírokat, tulajdoni részesedést jelentı befektetéseket, pénzeszközöket kell besorolni. / évi C törvény 28. (1) / KÉSZLETEK Anyagok (üzemanyag) 32 Áruk (mősorfüzet, könyv,cd, ruhatári biléta) Összes készlet érték: RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevık) Belföldi vevıkövetelések Egyéb vevıkövetelés (szervezık) 533 Adott elılegek Költségvetési, kiutalási igények Táppénz 18 Fizetési elıleg 80 Különféle egyéb követelések Különféle egyéb követelések Munkavállalókkal szembeni egyéb követelés 25 Perköltség követelés 6 Áfa pénzügyi elszámolási számla Egyéb Áfa követelés Elızetesen felszámított áfa Fizetendı áfa Áfa elszámolási számla Egyéb rövidlejáratú követelés Magánnyugdíjpénztári tagdíj kiegészítés 14 Nyugdíjpénztári tagdíj 3,9 % EKHO 6 Késedelmi-, önellenırzési pótlék 49 Innovációs hozzájárulás 990 Szakképzési hozzájárulás EKHO Összes rövid lejáratú követelés:

11 PÉNZESZKÖZÖK Pénztár Elszámolási betétszámla MKB elszámolási betétszámla Kártyafedezeti számla 0 Devizaszámla 0 MÁK számla Összes pénzeszköz érték: ÖSSZES FORGÓESZKÖZ ÉRTÉK: Követelések A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt - nek december napján e Ft követelése volt szolgáltatásból (vevık). A mérlegkészítés idıpontjáig beérkezett összeg: e Ft. Értékvesztés: A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. a évben értékvesztést nem számolt el. AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK () Aktív idıbeli elhatárolásként elkülönítetten kell a mérlegben kimutatni az üzleti év mérlegének fordulónapja elıtt felmerült, elszámolt olyan összegeket, amelyek költségként, ráfordításként ( ide értve a halasztott ráfordításokat is) csak a mérleg fordulónapját követı idıszakra számolhatók el, valamint az olyan járó árbevételt, kamat- és egyéb bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt idıszakra számolandók el, továbbá a 68. (1) bekezdése szerinti különbözetbıl az eredményt csökkentı tételként még el nem számolt összeget. / évi C törvény 32. (1) / Költségek aktív idıbeli elhatárolása 1. Egyéb igénybevett szolgáltatások Közüzemi díjak Egyéb szolgáltatások 0 Összes aktív idıbeli elhatárolás érték: Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 1. Belföldi értékesítés árbevétele Kamatbevétel Egyéb bevétel Összes aktív idıbeli elhatárolás érték: SAJÁT TİKE () A saját tıke a jegyzett, de még be nem fizetett tıkével csökkentett jegyzett tıkébıl, a tıketartalékból, az eredménytartalékból és a tárgyév mérleg szerinti eredménybıl tevıdik össze. / évi C törvény 35. (2) / 11

12 1. Jegyzett tıke Tıketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tıke Tıketartalék: A Részvénytársaság a II/2004. számú részvényesi határozatban foglaltak szerint az Ft összegő megemelt tıkéjét a számvitelrıl szóló évi C törvény 36..(1) bekezdése szerint könyveiben Ft alaptıke és Ft tıketartalék növekedésként tartja nyilván. Hivatkozás: Tıketartalék növekedésként kell kimutatni a részvénytársaságnál a részvények kibocsátáskori, ide értve a tıkeemeléskori (jegyzési) ellenértéke és névértéke közötti különbözetet. Eredménytartalék, Mérleg szerinti eredmény Eredménytartalék (e Ft) Mérleg szerinti eredmény (e Ft) Elıtársaság: év Bejegyzett társaság: 2000 év év év év ( módosított) év év év év év év év év év év Céltartalék képzés mértéke, szerkezete: évben a Részvénytársaság céltartalékot nem képzett. 12

13 Kötelezettségek () Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerzıdésekbıl eredı, pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelezı, a kölcsönt nyújtó által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz, valamint a kincstári vagyon részét képezı eszközök kezelésbe vételéhez kapcsolódnak. A kötelezettségek hátrasorolt, hosszú és rövid lejáratúak. / évi C törvény 42. (1) / A társaságnak december 31-éig kötelezettsége áll fenn. A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. kötelezettsége, amely a mérlegben nem jelenik meg: Alföldi Róbert vezérigazgató részvényesi határozatban elıírt évi prémium feltételeinek eleget tett. A Felügyelı Bizottság a 2012/10. (kelt: ) számú határozatban a teljesítésrıl szóló beszámolót elfogadta és a Részvényes felé is elfogadásra javasolta. Ez a határozat én a minisztérium részére továbbításra került. Az errıl szóló részvényesi határozat a mérlegkészítés idıpontjáig nem érkezett meg, ezért az alábbi kötelezettség a mérlegben nem jelenik meg: Prémium összege 3 havi személyi alapbér: 950e Ft x 3 összesen: Prémium összege után fizetendı közteher: 770 Mindösszesen kötelezettség: A évi prémium feladatok kiértékelése a VIII/2012. sz. Részvényesi határozat szerint az üzleti évet lezáró mérleg elfogadásakor történik. Szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerzıdésekbıl eredı kötelezettségeinek a Zrt. határidıben tett eleget. A Társaságnak nincs olyan hitelkötelezettsége, mely a tárgyi eszközöket jelzáloggal terhelné. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK I. Belföldi szállítók Úton lévı szállítók Összes rövid lejáratú kötelezettség I EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. Költségvetési befizetési kötelezettségek Személyi jövedelemadó Rehabilitációs hozzájárulás Gépjármő adó 90 Összes egyéb rövid lejáratú kötelezettség II

14 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. Társadalombiztosítási kötelezettség Egészségügyi hozzájárulás 320 Nyugdíjjárulék Egyéni egészségbiztosítási járulék 4 % 837 Egyéni egészségbiztosítási járulék 2 % 668 Egyéni munkaerıpiaci járulék 1,5 % 335 Magánnyugdíjpénztári tagdíj 8 % 7 Egyéni EKHO járulékok EKHO 20% (kifizetıi) Szocho Egyéb kötelezettségek Egyéb kötelezettség fizetendı áfa Pályázati, ajánlati biztosítékként kapott összegek Ajándékutalvány elszámolási számla Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Helyi iparőzési adó 201 Társasági adó elszámolási számla 7 Összes egyéb rövid lejáratú kötelezettség III: HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Vagyonkezelıi szerzıdés szerinti értékre képzett kötelezettség Összes hosszú lejáratú kötelezettség: Összes kötelezettség érték: Passzív idıbeli elhatárolások () A társaság a passzív idıbeli elhatárolásait a évi C törvény 44. szerint tartja nyilván. Költségek passzív idıbeli elhatárolása 1. Egyéb szolgáltatás (bankköltség) Egyéb igénybevett szolgáltatás Egyéb személyi jellegő ráfordítások Egyéb ráfordítás 86 Összesen: Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 1. Belföldi értékesítés árbevétele Egyéb bevétel 38 Összesen:

15 Halasztott bevételek Fejlesztési támogatás passzív idıbeli elhatárolása (Magyar Állam Kincstártól átvett beruházási összeg) Kincstárjegy passzív idıbeli elhatárolása Egyéb halasztott bevétel passzív idıbeli elhatárolása (Ajándék mészkı tömb értéke, egyéb térítésmentesen átvett eszközök) Felhalmozási támogatás passzív idıbeli elhatárolása (Elsı beszerzésre fordítható összeg, minisztériumtól kapott felhalmozási célú támogatás) Mőködési támogatás passzív idıbeli elhatárolása KHT beruházási összeg passzív idıbeli elhatárolása (KHT-tól átvett maradvány összeg) EMI (Tao) támogatásból megvalósuló eszköz passzív idıbeli elhatárolása Összes halasztott bevétel passzív idıbeli elhatárolás: Összes passzív idıbeli elhatárolás érték: Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az eredménykimutatás a évi mérleg szerinti eredmény levezetését tartalmazza, az eredmény keletkezésére, módosítására ható fıbb tényezıket, a mérleg szerinti eredmény összetevıit, kialakulását mutatja be. Az eredménykimutatás a számviteli törvény elıírásai alapján készült. Bevételek, költségek, ráfordítások részletezése: Megnevezés (összesen) Közhasznú Vállalkozási ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Belföldi értékesítés nettó árbevétele Továbbszámlázási bevételek Jegybevétel Belföldi értékesítés nettó árbevétele: pl. eszköz és ingatlan bérleti díj, kiadvány értékesítés, csoportvezetés bevételei. Az értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni a szerzıdés szerinti teljesítés idıszakában, az üzleti évben értékesített vásárolt és saját termeléső készletek, valamint a teljesített szolgáltatások árkiegészítéssel és felárral növelt, engedményekkel csökkentett általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenértéket. / évi C törvény 72. (1) / 15

16 Értékesítés nettó árbevételének megoszlása: Közhasznú % Vállalkozási % Belföldi értékesítés nettó árbevétele 9,41 88,64 Továbbszámlázás bevételei 0 11,36 Jegybevétel 90,59 0 Összes nettó árbevétel Megnevezés (összesen) Közhasznú Vállalkozási AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE Aktivált saját teljesítmények értéke Saját elıállítású eszközök aktivált értéke Saját termeléső készletek állományváltozása Aktivált saját teljesítmények értéke: A évi C törvény 76. szerint aktivált saját teljesítmények értékeként a saját elıállítású eszközöknek az üzleti évben aktivált (az eszközök között állományba vett) értéke és a saját termeléső készletek állományváltozása együttes (összevont) összegét kell kimutatni. A Társaság: saját elıállítású eszközök aktivált értékeként mutatja ki: a térítésmentesen átadott jegyek piaci árral számolt nettó értékét, melyet bruttó módon a rendkívüli ráfordítások között kell elszámolni A december 31-én készleten lévı saját elıállítású kiadványok (CD, mősorfüzet, színmőtár, ruhatári biléta) állományváltozása e Ft. Megnevezés () Közhasznú Vállalkozási (összesen) EGYÉB BEVÉTELEK Értékesített immat., és tárgyi eszközök bevétele 2. Egyéb eredményt növelı bevételek Egyéb gazdasági társaságtól kapott támogatás 4. Költségvetéssel elszámolt támogatások Önkormányzattal elszámolt építményadó törlés 6. EMI támogatás % Szja felajánlás

17 Értékesített eszközök (e Ft-ban): Varrógép 100 Összesen: 100 A Társaság a Mérlegkészítés idıpontjáig az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételei között tartja nyilván az alábbi támogatásokat: Költségvetéssel elszámolt támogatások: Mőködési támogatás: A Nemzeti Erıforrás Minisztérium támogatási szerzıdésében foglaltaknak megfelelıen - a évi mőködési kiadásaihoz az utolsó átutalást augusztus 28-án teljesítette. A támogatás forrása: A Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXXXVIII. törvény I. melléklete, XX. Nemzeti Erıforrás Minisztérium fejezet, 20/28/2 gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása nem feladatfinanszírozási körbe tartozó elıirányzat 18. sz. Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. megnevezéső részfeladata. Nemzet Színésze díj támogatása: A Nemzeti Erıforrás Minisztérium támogatási szerzıdésében foglaltaknak megfelelıen a évi Nemzet Színésze díj kifizetéséhez szükséges utolsó összeget október 05-én átutalással teljesítette. A támogatás forrása: A Magyar Köztársaság évi költségvetésrıl szóló évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklete, XX. Nemzeti Erıforrás Minisztérium fejezet 20/13/7 A Nemzet Színésze cím támogatása nem feladatfinanszírozási körbe tartozó elıirányzat. Pénzügyi teljesítés Forrás Támogatás összege Nemzeti Erıforrás Minisztérium 20/28/2 gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása nem feladatfinanszírozási körbe tartozó elıirányzat Ft év Ft Nemzeti Erıforrás Minisztérium 20/13/7 A Nemzet Színésze cím támogatása nem feladatfinanszírozási körbe tartozó elıirányzat Ft év Ft Tényleges NSZ díj költség Ft NKA (3113/1401) A P.Csehov:Sirály címő elıadásának bemutatása a Nemzeti Színházban Ft év Ft Vörösmarty Mihály:Csongor és Tünde címő NKA ( /12) elıadás bemutatásának támogatása Ft év Ft 17

18 A mőködési támogatás terhére beszerzett tárgyi eszközök után a költségként elszámolt értékcsökkenés az egyéb bevételek között került megszüntetésre a passzív idıbeli elhatárolással szemben évi támogatásból tárgyi eszköz beszerzés átvezetése passzív idıbeli elhatárolásba passzív idıbeli elhatárolás feloldása (egyéb bevétellel szemben): évi támogatás amortizáció évi támogatás amortizáció évi támogatás amortizáció e Ft évi támogatás amortizáció e Ft évi támogatás amortizáció 432 e Ft évi támogatás amortizáció e Ft évi támogatás amortizáció e Ft évi támogatás amortizáció 47 e Ft évi támogatás amortizáció 218 e Ft évi támogatás amortizáció 0 e Ft évi elsı beszerzésre jutó amortizáció 0 e Ft A ZRt. a kapott támogatását az Eredménykimutatás-egyéb bevételei között tartja nyilván, ezért a passzív idıbeli elhatárolás feloldása nem a RENDKÍVÜLI EREDMÉNY-ben, hanem az ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY-ben szerepel. Megnevezés () Vállalkozási (összesen) Közhasznú ANYAGJELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK Anyagjellegő ráfordítások Anyagköltség összesen Irodaszer, nyomtatvány Villamosenergia Gázenergia Vízdíj Üzemanyag költség Tisztítószer Egyéb anyagjellegő költség Igénybevett szolgáltatások értéke összesen Szállítás, rakodás Bérleti díjak Karbantartási, javítási költség Hirdetés, reklám, propaganda Oktatás, továbbképzés Belföldi utazás és szállásköltség Külföldi utazás és szállásköltség

19 8. Könyvviteli szolgáltatás költségei Távfőtés Csatornadíj Szemétdíj Kéményseprés díja Postaköltség és távközlési díjak Hírlap, folyóirat, könyv Szakmai szolgáltatás Egyéb igénybevett szolgáltatás Eladott (közvetített)szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke összesen Hatósági, igazgatási szolgáltatások díja Pénzügyi, befektetési szolgáltatások díja Biztosítási díj Megnevezés () Közhasznú Vállalkozási (összesen) Személyi jellegő ráfordítások összesen Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetés Költségtérítés Külföldi kiküldetés, napidíjak Természetbeni juttatás/egyes juttatások Belföldi üzleti vendéglátás Nemzet Színésze díj költség Egyéb személyi jellegő kifiz Táppénz Munkába járás utazási költségtérítése Betegszabadság Belföldi kiküldetés, napidíjak Gépkocsi költségtérítés Végkielégítés Bérjárulékok Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás MAJ Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Kifizetıi adó Kifizetıi EKHO Szociális hozzájárulás

20 Megnevezés () (összesen) Közhasznú Vállalkozási ÉRTÉKCSÖKKENÉS Terv szerinti értékcsökkenés Használatba vételkori egyösszegő értékcsökkenés Megnevezés () (összesen) Közhasznú Vállalkozási EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Vevı-, szállító számlával kapcs árfolyamveszteség 2. Egyéb eredménycsökkentı ráfordítások Céltartalék várható kötelezettségekre Terven felüli értékcsökkenés Állami költségvetéssel elszámolt adók Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek 7. Különféle egyéb ráfordítások Értékvesztés Értékesített eszközök nyilvántartás szerintiértéke 10. Támogatásokra visszafizetett összeg Egyéb eredménycsökkentı ráfordítások: pl. kerekítési különbözetek, bírság Megnevezés () Közhasznú Vállalkozási (összesen) PÉNZÜGYI MŐVELETEK BEVÉTELEI Kamatbevétel pénzintézettıl Értékeléskori árfolyam nyereség

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. )

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 1. oldal, összesen: 58 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya A piacgazdaság mőködéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplıi számára hozzáférhetıen, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010. év

Kiegészítő melléklet 2010. év Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Kiegészítő melléklet 2010. év 2010. JANUÁR 1. - 2010. DECEMBER 31. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ 1. Általános rész A Kormány a 2330/2004.(XII.

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben