KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft M ó r a h a l o m, R ö s z k e i ú t / Fax.: 62/ számú melléklet KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a MÓRAÉP Nonprofit Közhasznú Kft (6782 Mórahalom, Röszkei út 34.) évi éves beszámolójához C:\DOCUME~1\MO-TRO~1\LOCALS~1\Temp\Kiegészítı melléklet 2009.doc 1

2 I. Általános rész 1, Azonosító adataink: Név/cégnév: Móraép Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft Rövidített elnevezése: MÓRAÉP Kft Képviseletére jogosult neve: Bori Attila András Vállalkozás jogi formája: Nonprofit Közhasznú Kft Székhelye: 6782 Mórahalom, Röszkei út 34. Levelezési cím: 6782 Mórahalom, Röszkei út 34. Telefon: 62/ Ágazati besorolás: köztisztasági tevékenység Alapítás idıpontja: január 01. A KHT jegyzett tıkéje: eft Tulajdonosi összetétel. Mórahalom Város Önkormányzata eft 100 %-os tulajdoni hányad Könyvvizsgáló: Horváth Ildikó (Makó, Sírkert u. 51.) Kamarai tagsági szám: Beszámolót készítette: Bodroginé Bálványos Andrea Mérlegképes könyvelı Regisztrációs szám: , Mérlegkészítés idıpontja A mérlegkészítés idıpontja a tárgyévet követı év március 31-e, amely azt jelenti, hogy ez idıpontig ismerté vált gazdasági eseményeket megvizsgáljuk abból a szempontból, hogy melyik év gazdálkodása érdekében merültek fel. Azokat a Számviteli Törvény bekezdése értelmében az adott év eredménye terhére elszámoljuk. 3, Az eredmény-kimutatás módszere Számviteli politikánk gyakorlati alkalmazásaként a költségeinket és ráfordításainkat elsıdlegesen a 6-os és 7-es számlaosztályban rögzítjük. Ennek megfelelıen eredményünk megállapítására a forgalmi költség eljárással készített A típusú Eredmény-kimutatás szolgál, mellyel párhuzamosan elkészítjük az összköltség eljárással készülı A típusú Eredmény-kimutatást is. II évi vagyon bemutatása és értékelése során alkalmazott módszerek A/ Befektetett eszközök értékelése Tárgyi eszközök Az eszközcsoport eszközeit a tényleges beszerzési ár, illetve elıállítási érték amortizációval csökkentett értékén állítottuk be a mérlegbe december 31-i fordulónappal mennyiségi felvétellel történı állomány megállapítás történt. A évi beszerzéseknél maradványérték került meghatározásra a számviteli politika szerint. Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel, a maradványértékkel csökkentett bruttó érték után számolódik. C:\DOCUME~1\MO-TRO~1\LOCALS~1\Temp\Kiegészítı melléklet 2009.doc 2

3 100 e Ft egyedi beszerzési értékő tárgyi eszközök leírása egyösszegő. Tárgyi eszközök Bruttó értéke. Elszámolt Értékcsökkenés Nettó érték Beruházás (Váll. Ink. Csarnok) Tárgyi eszközök Nettó értéke Ft Ft Ft Ft Ft B/ Forgóeszközök I. Készletek értékelése a.) Anyagok Az anyagok értékelése tényleges beszerzési áron történt. A készleteket a mérlegbe mennyiségi felvétellel készített leltár alapján állítottuk be. Záró anyagkészlet én Ft b.) Befejezetlen termelés 7175 Közösségi közlekedés Ft 7176 Balogh páter utcai játszótér Ft Befejezetlen termelés összesen Ft Készletek összesen: Ft II. Követelések a.)vevıállomány A vevıállományunk a bázisidıszakban e Ft volt. Ez évben pedig Ft, ami egyeztetett vevı-folyószámlán alapul. Ezen tételek behajthatatlan követelést nem tartalmaznak. b.) Egyéb követelések Adott elılegek Ajánlati biztosíték letét Polgármesteri Hivatal Zákányszéki út 5. sz. munkái Polgármesteri Hivatal csapadékvíz elvezetés kiépítése Ajánlati biztosíték összesen: Ft Ft Ft Ft Szállítói követelések Különadó kötelezettség túlfizetés Rehabilitációs hjárulás túlfizetés Visszaigényelhetı Áfa Táppénz hjárulás túlfizetés Egyéb követelések Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összes követelés: e Ft C:\DOCUME~1\MO-TRO~1\LOCALS~1\Temp\Kiegészítı melléklet 2009.doc 3

4 III. Pénzeszközök A bankszámla állomány az év utolsó napján kiadott bankszámlakivonaton szereplı összeggel azonos értékben került kimutatásra a mérlegben. Elszámolási betétszámla: ,-Ft Megtakarítási betétszámla: ,-Ft Lekötött betét szla (hulladék szállítás) ,-Ft Lekötött betét szla (Foly.hull.száll.) ,-Ft Lekötött betét szla. (hulladék kezelés) ,-Ft Lekötött betét ,- Ft Elkülönített bankszámla ,- Ft Összesen: ,- Ft A készpénzállomány a december havi utolsó pénztárjelentés záró állományával egyezıen szerepel a mérlegben. Pénztár: ,-Ft. Pénzeszközök összesen: ,-Ft. IV. Aktív idıbeli elhatárolásként szerepeltetjük a következı tételeket: Közhasznú támogatás Közcélú támogatás Aktív idıbeli elhatárolások összesen D/ Saját tıke Jegyzett tıke A e Ft-os állománya megegyezik a társasági szerzıdés módosításában megállapított alapítói vagyonnal, az alapítói vagyon változását a 2/1.sz. melléklet mutatja. Eredménytartalék alakulása Eredménytartalékba helyeztük a korábbi évek mérleg szerinti veszteségét és eredményét, mely összességében e Ft-ot mutat, melynek részletezését a 2/2. sz. melléklet tartalmazza. (Kimutatás a vagyon felosztásáról) Mérleg szerinti eredmény Ezen a mérlegsoron a társaság évi realizált nyeresége jelenleg e Ft. C:\DOCUME~1\MO-TRO~1\LOCALS~1\Temp\Kiegészítı melléklet 2009.doc 4

5 F/ Kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek: Vevıtıl kapott elıleg Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Adók és járulékok Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összes rövidlejáratú kötelezettség: e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft. A rövidlejáratú kötelezettségeink határidın belüli kötelezettségek. G/ Átmenı passzívák Átmenı passzívaként mutatjuk ki a következıket: Vízdíj Áramdíj Gázdíj Telefon díj Vass József fuvarozás Bán Péter munkavédelm Alma Rend Kft buszmegállók Atev szállítási díj Táppénz hozzájárulás Polgármesteri Hivatal bérleti díj Ajándék utalvány Tagi kölcsön kamata Könyvvizsgálati díj Bérlettérítés Posta ktg, ag. Vásárlás Basic Hungaria Kft Összesen DAOP-1.1.1/A támogatás átmenı passzíva Átmenı passzívák összesen e Ft A vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése mutatószámokkal: Mutatók Bázis Tárgy Tıkeerısségi mutató Saját tıke 89,21 32,54 Mérleg fıösszege Saját tıke növ. mért.: Mérleg sz. eredm. Mérleg fıösszeg 0,66 0,49 C:\DOCUME~1\MO-TRO~1\LOCALS~1\Temp\Kiegészítı melléklet 2009.doc 5

6 Eladottság foka Befektetett eszk. aránya Eszközcsoportok aránya Tárgyi eszk. fedezettség Likviditási mutató I. Likviditási mutató II. Kötelezettségek Eszközök összesen 10,37 33,12 Befektetett eszközök Eszközök összesen 7,90 77,00 Forgóeszközök Befektetett eszk. 1150,24 28,21 Saját tıke Tárgyi eszk. 1131,83 42,18 Forgóeszközök Rövid lej. kötelez. 875,56 156,51 Forgóeszközök.-készlet Rövid lej. kötelez 807,18 140,44 Jövedelmezıség alakulásának elemzése Árbevétel arányos Üzemi eredmény üzemi eredmény Nettó árbevétel 0,011 0,015 Tıkearányos eredmény Eszközhatékonyság Üzemi eredmény Saját tıke 0,011 0,020 Üzemi eredmény Eszk. összesen 0,001 0,006 V/ Befektetett eszközökhöz kapcsolódó kiegészítı mellékletek eft-ban 1. Tárgyi eszközök állományának alakulása évben Változások megnevezése Mőszaki ber. Imm. javak Egyéb ber. 1. Bruttó érték alakulása: 11. Nyitó bruttó érték alakulása Bruttó érték növekedése 13. Bruttó érték csökkenése 14. Záró bruttó érték Az értékcsökkenés alakulása: 21. Nyitó értékcsökkenés Értékcsökkenés növekedés Értékcsökkenés csökkenése 24. Záró értékcsökkenés Nettó érték alakulása: 31. Nyitó nettó érték Záró nettó érték C:\DOCUME~1\MO-TRO~1\LOCALS~1\Temp\Kiegészítı melléklet 2009.doc 6

7 Terven felüli ÉCS elszámolására nem került sor. III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Anyagjellegő ráfordítások alakulása: e Ft - Anyag költség Anyag jellegő szolgáltatás Illetékek, hatósági díjak, biztosítás Bankköltség Elábé Alvállalkozói díj Összesen: Személyi jellegő ráfordítások alakulása: - Bér költség e Ft - Személyi jellegő egyéb kifizetés (ebédtérítés,munkába járás,védıital,táppénz) e Ft - Bérjárulékok e Ft Összesen: e Ft Egyéb ráfordítások alakulása: Bírságok Helyi Iparőzési adó Súlyadó Egyéb ráfordítások Egyéb ráfordítások összesen: Pénzügyi mőveletek ráfordítása 200 e Ft e Ft 412 e Ft e Ft e Ft e Ft Bevételek bontását a közhasznúság követelményei alapján a 2/3 sz. melléklet tartalmazza. Bevételek alakulása: Belföldi értékesítés és szolg. bevétele: e Ft: Egyéb bevételek alakulása: Egyéb bevételek: Önkormányzattól kapott támogatás Közhasznú támogatás: Közcélú támogatás: Egyéb bevételek összesen: Pénzügyi mőveletek bevétele: e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft. C:\DOCUME~1\MO-TRO~1\LOCALS~1\Temp\Kiegészítı melléklet 2009.doc 7

8 Adóalap módosító tételek Adóalap növelı tételek: Értékcsökkenési leírás Értékvesztés Bírság Adóalap növelı tételek összesen: Adóalap csökkentı tételek: Értékcsökkenési leírás Adóalap csökkentı tételek összesen: e Ft 916eFt 200 e Ft e Ft e Ft e Ft IV. Egyéb információk Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltség és egyéb személyi jellegő kifizetések, bérjárulékok évben Megnevezés Létszám M.visz.szárm.ker Átlagker./hó (Ft) (fı) (eft) Teljes munkaidıs, fizikai Teljes munkaidıs szellemi Összesen: Nem teljes munkaidıs Állományba nem tartozók Mindösszesen: A vezetı tisztségviselık díjazását az 2/4 számú melléklet tartalmazza. Környezetre káros anyagokat a köztisztasági tevékenységünk keretében kezelünk, az ATEV- Fehérje Feldolgozó Rt-vel együttmőködve. Mórahalom, Bori Attila András ügyvezetı C:\DOCUME~1\MO-TRO~1\LOCALS~1\Temp\Kiegészítı melléklet 2009.doc 8

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A társaság neve: Mohácsi Hıszolgáltató Kft. Székhelye: 7700 Mohács, Liszt Ferenc u. 22. Cégjegyzék száma: 02-09-061690 Adószáma: 11003746-2-02 Statisztikai száma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2011. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2011. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2011. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl SZARVAS COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl Szarvas, 2009. május 15. Bıdi

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2014.12.31.-i éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2014.12.31.-i éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2014.12.31.-i éves beszámolóhoz Cegléd, 2015. április 28 Mérész Attila ügyvezetı ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása Cég neve: ÖKOVÍZ Önkormányzati Kommunális és Víziközmő Üzemeltetı

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

Kiegészítı melléklete

Kiegészítı melléklete KSH: 10044221641912208 Cg.:08-02-000912 RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET (9300 Csorna, Szent István tér 23.) 2010. évi Kiegészítı melléklete Csorna, 2011. március 25. - 2 - I. Általános rész I/1. A takarékszövetkezet

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma DAY ONE Capital Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás megnevezése 1016 Budapest Sánc u. 7. a vállalkozás

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Kovács

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 1. A társaság alapadatai 2007. év Közhasznúsági jelentés A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A Budapesti Fesztiválközpont Kht 2008. évi szöveges beszámolója. Bevezetı

A Budapesti Fesztiválközpont Kht 2008. évi szöveges beszámolója. Bevezetı Bevezetı A Budapesti fesztiválközpont Közhasznú Társaságot 1996. január 1.-én alapította Budapest Fıváros Önkormányzata. Az egyszemélyes társaság feladata: közszolgáltatási szerzıdés keretén belül Budapesten

Részletesebben

Petıfi Kulturális Közhasznú Társaság. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 1. 68/412-065 2008. ÉVI KIEGÉSZITİ MELLÉKLETE

Petıfi Kulturális Közhasznú Társaság. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 1. 68/412-065 2008. ÉVI KIEGÉSZITİ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 21171941 9004 571 04 Cégjegyzék száma: 04-14-000035 Vállalkozás megnevezése: Petıfi Kulturális Közhasznú Társaság Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2013. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2014.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. a Szentes Városi Szolgáltató KFT 2013. évi mérlegbeszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. a Szentes Városi Szolgáltató KFT 2013. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a Szentes Városi Szolgáltató KFT 2013. évi mérlegbeszámolójához A távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. 18/A. -a szerint a távhıtermelési és a táv-hıszolgáltatási engedéllyel

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET DOROGI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2008 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ 2009. FEBRUÁR 28. I./ Általános rész I/1. Bevezető Dorog Város Képviselő-testülete a 239/2000.

Részletesebben