MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT."

Átírás

1 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: MONOSTORI ERİD HADKULTÚRA KÖZPONT NONPROFIT KFT Komárom, Duna-part 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS január december 31. Kelt: Komárom,

2 V. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegfordulónapja: december Közhasznú szervezet azonosító adatai név: Monostori Erıd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft székhely: 2900 Komárom, Duna-part nyilvántartási szám: képviselı neve: Vizeli Csaba 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú ek bemutatása: A társaság fı e 9103'08 Történelmi emlékhely, építmény, látványosság mőködtetése. Az évi CLVI. Tv. 26. c.) alapján kulturális örökség megóvása közhasznú feladatot is ellátja. A közhasznú ellátását ingatlan bérbeadás, üzemeltetés, múzeumi és egyéb közösségi, társadalmi is segítik. 3. Közhasznú ek bemutatása (enként) közhasznú megnevezése: közhasznú hez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 9103'08 Történelmi hely, építmény, látványosság mőködtetése a közhasznú célcsoportja: történelmi, kulturális intézmény és rendezvény látogatók a közhasznú bıl részesülık létszáma: fı a közhasznú fıbb eredményei: 4. Közhasznú érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Jegyzett tıke állami feladat ellátás Eredménytartalék állami feladat ellátás 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése Elızı év Tárgyév 6. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás Tisztség Elızı év (1) Tárgyév (2) Vezetı tisztségviselı Felügyelıbizottsági tisztségviselık A. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás összesen:

3 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Elızı év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebbıl: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. közszolgáltatási bevétel E. normatív támogatás F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. ebbıl: személyi jellegő ráfordítás J. Közhasznú ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közremőködı közérdekő önkéntes et végzı személyek száma (a közérdekő önkéntes rıl szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelıen) Erıforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2> ,- Ft] Igen Igen Ectv. 32. (4) b) [K1+K2ł0] Igen Igen Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)ł0,25] Igen Igen Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)ł0,02] - - Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)ł0,5] Igen Igen Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2ł10 fı]

4 1. Immateriális javak bruttó-nettó értékének alakulása Megnevezés Alapítás, átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Bruttó érték Nyitó Beszerzés Átsorolás immateriális javakon belül 0 Átsorolás tárgyi eszközök közül 0 Selejtezés Értékesítés 0 Záró Értékcsökkenés Nyitó Terv szerinti écs 100 E Ft alatti 0 Terv szerinti écs 100 E Ft feletti Terven felüli écs Selejtezés Értékesítés 0 Záró Nettó érték Nyitó Záró

5 2. Tárgyi eszközök bruttó-nettó értékének alakulása Megnevezés Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, gépek, jármővek, felszerelések Tenyészállatok Beruházás Bruttó érték Nyitó Beszerzés Rendeltetés változás miatt átsorolás (növekedés) 0 Értékesítés Térítésmentes átadás 0 Selejtezés Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés) 0 Aktiválás tárgyévi beszerzésbıl Aktiválás elızı évi beszerzésbıl Átsorolás forgóeszközök közé 0 Záró Értékcsökkenés Nyitó Terv szerinti értékcsökkenés Terven felüli écs. 0 Terven felüli écs. visszaírás 0 Rendeltetés változás miatt átsorolás (növekedés) 0 Értékesítés Térítésmentes átadás 0 Selejtezés Rendeltetés változás miatt átsorolás (csökkenés) 0 Átsorolás forgóeszközök közé 0 Záró Nettó érték Nyitó Záró

6 3. Eredmény kimutatás részletezése Elızı év Tárgy év Változás Sor-szám A tétel megnevezése Cél szerini közhasznú Cél szerini közhasznú Cél szerini közhasznú 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE I. ( ) 03. Saját termeléső készletek állományváltozása 04. Saját elıállítású eszközök aktivált értéke II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE ( ) III. EGYÉB BEVÉTELEK III/a. ebbıl: visszaírt értékvesztés IV. ANYAG JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK ( ) V. SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK ( ) VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK VII/a. ebbıl: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. PÉNZÜGYI MŐVELETEK BEVÉTELEI ( )

7 IX. B. C. PÉNZÜGYI MŐVELETEK RÁFORDÍTÁSAI ( ) PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.) X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C. ±D.) XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) G. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F )

8 4. Nonprofit gazdasági társaságok bevételeinek alakulása Elızı év Tárgy év Változás Jogcím/Bevétel Cél szerinti Cél szerinti E Ft % Árbevétel: Áru és anyageladás árbev % Konferenciák étel, ital árbev % Büfé, áramdíj,vízdíj árbev.s % Egyéb továbbszámlázott bevétel Belépıjegyek árbev % Bérleti díjak bevét % Programszervezés bevétele % Fotójegy,.kamerajegy % Havaria készenléti díj bev % Egyéb szolg.árbev % Egyéb bevétel: Tárgyi eszköz értékesítés Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamat, kártérítés Visszafizetési kötelezettség nélkül más gazdálkodótól kapott támogatás a ktg-ek és ráfordítások ellentételezésére % Biztosító térítése Halasztott bevételbıl a költségek, ráfordítások ellentételezésére megszüntetett összeg Egyéb ki nem emelt bevételek % Pénzügyi bevétel: Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb pénzintézettıl kapott kamat Külföldi pénzértékre szóló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamnyereség Rendkívüli bevétel: Véglegesen átvett pénzeszköz % Bevétel mindösszesen: % 46

9 5. Nonprofit gazdasági társaságok költségeinek és ráfordításainak alakulása Elızı év Tárgy év Változás Jogcím/Bevétel Cél szerinti Cél szerinti E Ft % Anyagjellegő ráfordítás Anyagköltség % Igénybe vett szolgáltatások értéke % Egyéb szolgáltatások értéke % Eladott áruk beszerzési értéke % Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke % Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség % Személyi jellegő egyéb kifizetések % Bérjárulékok % Értékcsökkenési leírás % Egyéb ráfordítás: Adók illetékek % Különféle egyéb ráfordítások % Értékesített tárgyi eszköz 0 kivezetése Behajtási költségátalány Káreseményekel kapcsolatos 794 fizetések % Pénzügyi ráfordítás Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Pénzintézet részére fizetendı kamat % Egyéb fizetendı kamat Külföldi pénzértékre szóló követelésekkel, kötelezettségekkel kapcsolatos realizált árfolyamveszteség % Rendkívüli ráfordítás Költség, ráfordítás mindösszesen % 47

10 6. Kimutatása a kapott támogatásokról Megnevezés Tulajdonostól kapott támogatás EMMI mőködési támogatás Komárom Város Önkormányzata mőködési támogatás Támogatott cél mőködési támogatás mőködési támogatás Támogatás összege Változás Elızı év Tárgy év E Ft % % % % Egyéb támogatások % Fiatalok Lendületben fejl.tám. Költség % KEM munkabér megırzési Költség % támog. Nemzeti Kulturális alap tám. Költség % INTERREG IVC program tám. Költség % Támogatás Szja 1% Költség At Fort Interreg Költség Kettı az egyben pályázat Költség % Forte Cultura Költség % Újrahasznosított mővészet Költség % Beruházásra kapott támogatások tárgyévi feloldásai Beruházási célra % Egyéb jogcímen kapott támogatás 0 Támogatások összesen: % 7. Kimutatás a költségvetési támogatások tárgyévi felhasználásáról Támogatásnyújtó neve Forte Cultura Central Europe AT FORT INTERREG IVC Innovation & Enviroment Idıpontja Támogatás Összege , ,00 Felhasználás célja kulturális turisztikai útvonal létrehozása részvétel a társerıdökkel közösen szakmai tudományos munkában Felhasználás összege Elızı évi Tárgyévi Átvitel összege Elszámolás határideje , , , , , ,

11 8. Kimutatás a tárgyévi cél szerinti juttatásokról A társaság cél szerinti e keretében nem nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást. 9. Kimutatás a tárgyévi vagyon felhasználásáról Megnevezés Vagyonfelhasználás összege Változás Elızı évi Tárgyévi E Ft % Jegyzett tıke % Jegyzett, de be nem fizetett tıke Tıketartalék Eredménytartalék % Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény % 10. Kimutatása az értékvesztés tárgyévi alakulásáról A társaság évben értékvesztést nem számolt el. Megjegyzés 11. Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek tárgyév során nyújtott juttatásokról Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeli kifizetések Juttatás összege Változás Elızı évi Tárgyévi E Ft % % Természetbeni juttatások % SZJA mentes 0 SZJA köteles 0 Értékpapír juttatások 0 Tiszteletdíjak, megbízási % díjak Költségtérítések 0 Adott kölcsönök összege 0 ebbıl: kamatmentes kölcsönök 0 Egyéb juttatások 0 : % Komárom, P.H. Megjegyzés.. Vállalkozás vezetıje (képviselıje) 49

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 10:56:13 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 1 Település: Budapest Közterület neve: Damjanich Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BALOGH Családi név Első utónév További utónevek JÓZSEF Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Málovics

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Sütőné Daragó Edina Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Babus Családi név Első utónév További utónevek Gábor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Kiss Lajos László Kiss Lajos László Anyja neve: Születési

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Szervezet neve: H F H I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y N o n p r o f i t K f t Szervezet székhelye: Település: B u d a p e s t Közterület neve: H a j ó s Irányítószám: 1 0 6 5 Szervezet adószáma:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Nagy Miklós Születési név: Nagy Miklós Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kedves Családi név Első utónév További utónevek Éda Születési név: Kedves Éda Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bánszki Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag NAGY Családi név Első utónév További utónevek KÁROLY Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben