Petıfi Kulturális Közhasznú Társaság. Vállalkozás címe, telefonszáma: Orosháza, Kossuth Lajos u / ÉVI KIEGÉSZITİ MELLÉKLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Petıfi Kulturális Közhasznú Társaság. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 1. 68/412-065 2008. ÉVI KIEGÉSZITİ MELLÉKLETE"

Átírás

1 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Vállalkozás megnevezése: Petıfi Kulturális Közhasznú Társaság Vállalkozás címe, telefonszáma: Orosháza, Kossuth Lajos u / ÉVI EGYSZERŐSITETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZITİ MELLÉKLETE Kelt: Orosháza, április 20. Pusztai Lajos ügyvezetı igazgató

2 2 I. Általános rész A társaság bemutatása: A társaság neve: Petıfi Kulturális Kht. Székhelye: 5900 Orosháza, Kossuth Lajos u. 1. Telephelye: 5900 Orosháza, Ond u. 14. Alapítás idıpontja: október 31. Cégjegyzék száma: Cégbírósági végzés kelte: március 07. Adószám: Mőködési forma: Közhasznú társaság Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Alapítói vagyon: Ft. Készpénz Tulajdonos: Orosháza Város Önkormányzata Tulajdoni rész: 100 % Képviselı: Pusztai Lajos ügyvezetı igazgató Az éves beszámoló aláírására jogosult: A Sztv. elıírásainak megfelelıen az éves beszámolót Pusztai Lajos ügyvezetı igazgató írja alá. A beszámoló összeállításáért felelıs számviteli szolgáltató: OROS-KONTO Számviteli és Könyvelı Betéti Társaság 5900 Orosháza, Huba u. 6. 2/3. Képviselı: Szecskó Ilona üzletvezetı, regisztrált mérlegképes könyvelı, reg. száma: A társaság könyvvizsgálatára kötelezett: V.K.M. Könyvvizsgáló és Gazdasági Szolgáltató Kft., 6640 Csongrád, Csemegi Károly u. 6. Kamarai tagsági szám: , kijelölt könyvvizsgáló: Váriné Kádár Margit bejegyzett könyvvizsgáló. Alapító okiratba foglalt tevékenységi körök: Közhasznú tevékenységek: Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Egyéb humán egészségügyi ellátás Szociális ellátás (elhelyezés nélkül) Társadalomtudományi, humánkutatás, fejlesztés Alapfokú oktatás Felnıtt és egyéb oktatás Filmvetítés Mővészeti kiegészítı tevékenység Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme Egyéb, a közhasznú tevékenységet segítı kiegészítı tevékenységek: Könyvkiadás Napilap kiadás Idıszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadás Könyv- újság-, papíráru- kiskereskedelem Egyéb mns iparcikk kiskereskedelem

3 3 Egyéb szálláshely szolgáltatás Éttermi, cukrászdai vendéglátás Egyéb, nyílt árusítású vendéglátás Munkahelyi étkeztetés Utazásszervezés, utazási ügynöki tevékenység, idegenvezetés Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlan kezelés Fogyasztási cikk kölcsönzése Adatbanki tevékenység Számviteli, adószakértıi tevékenység Piac- és közvélemény kutatás Üzletviteli tanácsadás Hirdetés Mns egyéb gazdasági tevékenységet segítı szolgáltatás Film-, videó gyártás Film-, videó terjesztés Mns egyéb szórakoztatás Hírügynökségi tevékenység Szerencsejáték, fogadás Mns egyéb szabadidıs tevékenység Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Számviteli módszerek összegzése: A társaság számviteli politikája a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. törvénynek, és a Sztv-nek, az egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 224/2000. ( ) sz. Kormány rendeletnek megfelel. Beszámolónkat fenti rendelkezések alkalmazásával készítettük el. Mérlegkészítés idıpontja: A mérlegkészítés idıpontja: április 20., december 31-i fordulónappal. A beszámoló választott formája: A társaság egyszerősített éves beszámolót készít, mérlegét és eredménykimutatását összköltség eljárással (A változat) határozza meg. Egyidejőleg a 224/2000. ( ) sz. kormányrendelet 6. sz. melléklete alapján közhasznú eredménykimutatást is készít. Értékelési elvek a mérlegben: - Amortizációs politika A befektetett eszközök nettó értéke a bekerülési érték és az elszámolt értékcsökkenés különbözeteként kerül elszámolásra. Az értékcsökkenés elszámolásánál a lineáris módszert alkalmazzuk. A ,- Ft alatti bekerülési érték alatti tárgyi eszközök egyösszegő értékcsökkenéssel kerülnek leírásra. Terven felüli értékcsökkenést az üzleti év során nem kellett elszámolnunk. - Értékvesztés elszámolása Társaságnál tartósnak mutatkozó, jelentıs összegő vevıi követelés évben nem volt, értékvesztést elszámolnunk nem kellett. - Készletgazdálkodás A közhasznú társaság tevékenységi körébıl adódik, hogy jelentıs készletekkel nem rendelkezik, a beszerzett anyagok felmerüléskor azonnal felhasználásra kerülnek. A mérlegben kimutatott készletet könyvek teszik ki, melyeket értékesítünk. - Céltartalék képzés Céltartalékot képeznünk nem kellett.

4 4 - Valós értéken történı értékelés Társaságunka pénzügyi instrumentumok értékelésénél a valós (piaci) érték alkalmazása helyett, a bekerüli értéken történı értékelést, választotta. A társaság általános jellemzése: Társaságunkat Orosháza Város Önkormányzata alapította forint törzstıkével. A társaság határozatlan idıre alakult, alapító okirat szerint mőködését november 01. napjával kezdte el. A cégbírósági bejegyzés március 07. napjával történt meg, mellyel lezárult az elıtársasági idıszak. Társaságunk kulturális ágazatban tartozik, fı tevékenysége 2004 évtıl mővészeti kiegészítı tevékenység. Ingatlannal nem rendelkezünk, alapító az ingatlanok használati jogát a közhasznú feladatok ellátására rendelkezésünkre bocsátotta, határozatlan idıre, térítésmentesen. Fıbb szolgáltatásaink: felnıtt és gyermek színházi rendezvények, komolyzenei rendezvények, kiállítások megtartása, hagyományırzı, amatır mővészeti csoportok, szabadidıs és egyéb klubok, hobbikörök mőködtetése. Vállalkozói tevékenységek: állandó és eseti terem bérbeadás, intézmények, vállalkozások részére rendezvények szervezése. Befektetett eszközök állományváltozása: II. Specifikus rész Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékváltozása Megnevezés Növekedés Csökkenés I. Immateriális javak Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök Mőszaki ber. jármővek Egyéb ber. felszerelés Összesen: Immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenése Megnevezés Növekedés Csökkenés I. Immateriális javak Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök Mőszaki ber. jármővek Egyéb ber. felszerelés Összesen: A kisösszegő ( ,- Ft alatti) tárgyi eszközök, immateriális javak forint összegben kerültek egyösszegbeni leírásra. Terven felüli értékcsökkenést valamint értékvesztést nem kellett elszámolnunk. Az eszközök mérleget alátámasztó leltározására október hóban megtörtént, az azt követıen beszerzett eszközök állományának ellenırzése számítással történt, számlák alapján. Forgóeszközök:

5 5 Megnevezés Változás e Ft E Ft. % E Ft. % E Ft. I. Készletek 181 0, ,74-13 II. Követelések , , III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök , , Összesen: , , Aktív idıbeli elhatárolás - Bevételek aktív idıbeli elhatárolására nem került sor. - Költségek aktív idıbeli elhatárolása Gáz alapdíj Telefon alapdíj 4 19 Összesen: Saját tıke összetétele: Jegyzett tıke Adózatlanul képzett eredménytartalék Adózottan képzett eredménytartalék Adózatlanul képzett mérleg sz. eredmény Adózottan képzett mérleg sz. eredmény Saját tıke Társasági adó megállapítása: Üzleti tevékenység eredménye: Pénzügyi mőveletek eredménye: 11 Szokásos vállalkozási eredmény: Rendkívüli eredmény: Adózás elıtti eredmény: 3 Adózás elıtti eredményt növelı tételek: Sztv. szerint elszámolt értékcsökkenés Adóalap növelı rendkívüli ráfordítások 0 Bírság 0 Adózás elıtti eredményt csökkentı tételek: Adótv. szerint elszámolt értékcsökkenés: Iparőzési adó 100 %-a 194 Adóalap: 0 Társasági adó 16% 0 Adómentesség 0 Adókötelezettség 0 Adózott eredmény 3 Mérleg szerinti eredmény 3

6 6 Kötelezettségek részletezése: Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítói kötelezettség Adófizetési kötelezettség Személyi jellegő és járulékfiz. köt Passzív idıbeli elhatárolás: Költségek idıbeli elhatárolás 0 40 Áthúzódó pályázat Reprezentáció szja, eho Fejlesztésre kapott támogatás évi szilveszter költségei(kp) Összesen: Nettó árbevétel és egyéb bevételek: Növekedés Csökkenés Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevétel Pü-i mőv. bev Rendkívüli bev Bevételek összesen: Egyéb bevételek részletezése: Alapítói támogatás Munkaügyi Központ támogatása Pályázatok Egyéb Egyéb bevétel összesen: Tájékoztató rész: Munkavállalók átlagos állományi létszáma: 8 fı, december 31-i záró létszám 8 fı. Ügyvezetık díja: Ft/év Felügyelı bizottság elszámolt tisztelet díja évben ,- Ft/3 fı/év. A választott könyvvizsgáló díjazása ,- Ft + Áfa/év.

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl SZARVAS COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl Szarvas, 2009. május 15. Bıdi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A társaság neve: Mohácsi Hıszolgáltató Kft. Székhelye: 7700 Mohács, Liszt Ferenc u. 22. Cégjegyzék száma: 02-09-061690 Adószáma: 11003746-2-02 Statisztikai száma:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Napirend:

M E G H Í V Ó. Napirend: M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívjuk a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 2015. évi rendes küldöttgyőlésére, melyet 2015. április 24-én 10 00 h-kor a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2015. április 10.......... Czininé Tóth Mária I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása A cég neve: A társaság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Gazdálkodási

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY PALLAS ATHÉNÉ DOMUS CONCORDIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. DECEMBER 31.-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Statisztikai számjel: 18075814-8559-529-01 Cégjegyzék száma: 00-00-006608 A vállalkozás megnevezése: Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete A vállalkozás címe, telefonszáma: 1024 Budapest Margit krt.

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2014. évi beszámolójához 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Székhelye: 1014 Budapest, Úri utca 21. Gazdálkodási

Részletesebben