Általános forgalmi adó és személyi jövedelemadó belsı ellenırzése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános forgalmi adó és személyi jövedelemadó belsı ellenırzése"

Átírás

1 Általános forgalmi adó és személyi jövedelemadó belsı ellenırzése

2 Stratégiai terv A költségvetési befizetési, bevallási kötelezettségek teljesítésének ellenırzése (4 éves ciklusban) Személyi jövedelemadó feladási kötelezettség teljesítése a KIR rendszeren keresztül, kiküldetés, napidíj, munkába járás, reprezentációs kiadások, cafetéria juttatások elszámolása, Áfa elszámolás, bevallás, analitikus nyilvántartás vezetése, adólevonási jog gyakorlása, Rehabilitációs hozzájárulás elszámolása, bevallása, Cégautó adó.

3 Áfa törvény, Felkészülés az áfa ellenırzésre Áfa bevallás kitöltési útmutató, NAV információs füzetek, Alapító okirat (tevékenységi körök vizsgálata), Pótlékszámító segédprogram, Számviteli politika - adólevonás módszerét (arányosítás módszerét) ebben, vagy kontírozási segédletben rögzíteni kell. (külsı szakértı bevonható az ellenırzésbe)

4 Vizsgálandó dokumentumok NAV törzsadatok, Áfa ellenırzési program Bevallások, önellenırzési bevallások, Adófolyószámla, Áfa analitika, Önellenırzési jegyzıkönyvek, nyilvántartás, pótlékszámítás, Vevı számlák, nyugták (bank, pénztár), Szállítói számlák (bank, pénztár), Szerzıdések, Korábbi ellenırzések, NAV ellenırzések jegyzıkönyve, Arányosítási számítás, Étkeztetésnél ingyenes étkezık adagszáma (étkezési nyilvántartásból)

5 NAV törzsadatok bejelentett tevékenységek, (adólevonás csak bejelentett tevékenységre gyakorolható) bérbeadásra, ingatlan értékesítésre adókötelezettség választás nyilatkozat, (önkormányzat, hivatal szétválása után sok probléma volt, nem jelentették be az önkormányzatnál!) áfa bevallási gyakoriság (év elején)

6 Az adóbevallások és áfa analitika ellenırzése Ellenırzési cél, annak megállapítása, hogy: Az adóbevallási gyakoriságot a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen állapították-e meg? (NAV törzsadatok alapján ellenırizzük). Az adóbevallási és megfizetési kötelezettségnek határidıben eleget tettek-e? (adófolyószámla, elküldött bevallás NAV visszaigazolása alapján ellenırizzük). Az analitikus nyilvántartás adattartalma a jogszabályi elıírásoknak megfelelı-e és alátámasztja-e az adóbevallás adatait? (integrált programok biztosítják)

7 Bevallások Határidıben be lett-e adva a bevallás, (NAV visszaigazolást is ellenırizzük), Adóbevallás sorainak kitöltése: FAD számlák, tájékoztató sort is ki kell tölteni, (51, 54) közösségi értékesítés esetén A 65 -ös (közösségi összesítı) bevallást is ellenırizni kell, adómentes bevételek (a költségvetési támogatást nem kell szerepeltetni, gyakran egyáltalán nem vallják be, vagy a 4. sorban a 8. sor helyett) (kitöltési útmutatót tanulmányozzuk az ellenırzéskor felkészülés során)

8 Önellenırzési bevallások ellenırzése Szükséges volt-e az önellenırzés? Számlakibocsátói oldal: Fizetendı adó nı kell önellenırzés Késve számláznak pl. májusi teljesítést szeptemberben kell önellenırzés. Fizetendı adó csökken (áfa tv. 153/B,/ C. ) nem kell önellenırzés Számla befogadói oldal: Levonható adó csökken módosító bizonylat kézhezvétele, legkésıbb kiállítást köv. hó 15. (nem kell önellenırzés) Levonható adó nı legkorábban, amikor bizonylat rendelkezésére áll.(nincs önellenırzési kötelezettség) Jegyzıkönyv és ellenırzési nyilvántartás nélkül érvénytelen (Art.) Önellenırzési pótlék számítást NAV segéd programmal ellenırizzük. Pótlékszámítás: a bevallást követı naptól, az önellenırzési bevallás benyújtásáig, illetve a pótlék megfizetéséig Ft-ra kerekítve kell bevallani, kötelezettségcsökkenés esetén nem kell megfizetni.

9 Az Intézmény adózási gyakorlatának ellenırzése Az Intézmény számlázási gyakorlata megfelel-e a jogszabályi elıírásoknak? A kibocsátott számlák adattartalma az alaki és tartalmi elıírásoknak megfelel-e? Az adómértéket, adókulcsot helyesen állapították-e meg? Megfelelı számlaformátumot alkalmaznak-e? A felszámított áfát a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen állapították-e meg? Nem számláznak-e adómentesen áfás szolgáltatást, vagy fordítva? A teljesítési határidıket betartják-e? 5

10 Vevı számlák, nyugták Az Intézmény számlázási gyakorlata megfelel-e a jogszabályi elıírásoknak? (bank, pénztári dokumentumok, számlázó program ellenırzése) A kibocsátott számla adattartalma az alaki és tartalmi elıírásoknak megfelel-e? (áfa tv ) Az adómértéket, adókulcsot helyesen állapították-e meg? (nem számláztak-e adókötelest tételt adómentesen, vagy fordítva? Megfelelı számlaformátumot alkalmaznak-e? Csekkes befizetés nem készpénz helyettesítı fizetés mód, számla kell (nyugta nem lehet), - A szerzıdések ellenırzése, szerzıdésnek megfelelıen számláztak-e? (Egy gazdasági eseményrıl csak egy bizonylat készülhet, a nyugtákról nem kell számlát kiállítani, egyes programok technikai számla elıállításával oldják meg a nyugtáknak az informatikai rendszerbe történı beemelését)

11 Legfontosabb számlázási szabályok Számlázási szabályok áfa tv Számla kötelezı adattartalma áfa tv. 169., Számlát ki kell bocsátani: A teljesítésig, Elılegfizetés esetén a fizetendı adó megállapításáig (a pénz kézhezvétele), Legfeljebb 15 napon belül. Nyugta állítható ki, ha a vevı magánszemély és nem kér számlát. Más helyetti számlázásban (Kft., GESZ számláz, stb.) írásban meg kell állapodni. Számlán feltüntetendı kötelezı szövegek: (adómentesség esetén jogszabályi hivatkozás, fordított adózás, Határozott idıszakos ügyletnél a teljesítési idıpont = fizetés esedékessége, az elszámolt idıszakot is szerepeltetni kell a számlán (Szt.)

12 Mikor nem kell számlát kiállítani? Közhatalmi tevékenységrıl, Áfa hatálya alá nem tartozó ügyeletekrıl: - kártérítés, kamat, kötbér, óvadék, stb. Termék közösségen belüli értékesítéséhez átvett elılegrıl, (a fizetett elılegrıl nem kapnak számlát), Adómentes ügyletekrıl, pl. önkormányzati lakásbérbeadásról, (Vigyázat: ki ne maradjon a bevallásból!) Ezekrıl elegendı számviteli bizonylat, nem adóügyi bizonylat.

13 Számla helyesbítés, stornó számla A javító bizonylat: lehet: helyesbítı (jóváíró) számla, vagy számlával egy tekintet alá esı okirat. Akkor állítjuk ki, ha a számla valamely adata, adóalap, áfa mérték, stb. módosul. Hivatkozni kell az eredeti számla számára, Nem kötelezı szerepeltetni teljesítési idıpontot, (kivéve, ha azt javítjuk), de ha szerepeltetjük, akkor az eredetit kell! (A telj. idıpont nem változik, attól, ha változik az adóalap!) Stornó, ha az ügylet meghiúsult, vagy létre sem jött, pl. nem a tényleges vevı nevére állítottuk ki, vagy technikai stornó (ha másképpen nem végezhetı el a számla javítása).

14 Teljesítési idıpont, adófizetési kötelezettség keletkezése Ez határozza meg azt, hogy mikor keletkezik a fizetendı áfa, illetve szállítói oldalról mikor keletkezik az adólevonási jog (nem pénzügyi teljesítést jelent) Fı szabály: az ügylet teljesítési idıpontja (áfa tv. 55. ), Elılegnél, az elıleg átvételének, jóváírásának napja, Határozott idıszakos ügyleteknél fizetés esedékességével egyezik meg. Fordított adós ügyleteknél áfa tv. 60. (kézhezvétel, a kiegyenlítés, teljt. Köv. 15. nap), Termék közösségen belüli beszerzése: ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátásakor, de legkésıbb a teljesítést követı hónap 15. napján (ha nem kapták meg az adóbevallásig a számlát) Szolgáltatás közösségen belüli beszerzése esetén: ha fı szabály (áfa tv. 37. ) alapján a vevı adóalany fizeti az áfát - teljesítés napja szerint, (nincs halasztás!)

15 Szállítói számlák A szállítói (befogadott) számlák megfelelnek-e az Áfa tv. tartalmi és formai elıírásainak? (bank, pénztár, szerzıdések ellenırzése) A felszámított adómérték megfelelı-e, Teljesítési idıpont megfelel-e a szerzıdésben foglaltaknak, Adómentes ügyletek, ill. áfát nem tartalmazó számlák esetében a megfelelı jogszabályi hivatkozást tartalmazza-e a számla? Az áfa tv. által felsorolt esetekben a kötelezıen feltüntetendı szövegeket: pl. fordított adózás, pénzforgalmi adózás, stb. A 2 millió Ft feletti áfát tartalmazó számlákra ráírták-e a vevı adószámának elsı 8 számjegyét, Nincs-e olyan hibája a számlának, ami alkalmatlanná teszi az elızetesen felszámított áfa levonására? (kibocsátó szerepel-e az áfa alanyok listájában, Cégadatbázis, egyéni vállalkozók nyilvántartás)

16 Adólevonás ellenırzése A levonható, le nem vonható, ill. arányosításba vonható tételeket elkülönítik-e? Adólevonásba, arányosításba olyan tételeket állítanak-e be, amelyekre az áfa tv. levonási feltételei fennállnak? Az arányosítás módszerét rögzítették-e belsı szabályzatban? (számviteli politika) A bevétel arányos képletet a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen számítják-e? Nem vontak-e le olyan tételeket, amelyeknek az adólevonását tiltja az áfa törvény?

17 Adólevonás szabályai Adólevonás: Olyan mértékben illeti meg az adózót, amilyen mértékben adóköteles tevékenység érdekében merül fel a beszerzés. Arányosítás, ha levonásra jogosító és nem jogosító tevékenységet egyaránt szolgál. Nem a támogatás miatt arányosítunk! Fı szabály: tételes elkülönítés. Arányosítás lehet természetes mértékegység, vagy bevétel arányos képlet alapján. (adagszám, négyzetméter, üzemóra, stb.) Tárgyi eszközöknél 60 hónap, ingatlan esetében 240 hónap a figyelési határidı Ft-ot meghaladó levonási hányad különbözetnél pótlólagos áfa levonás, v. fizetési kötelezettség keletkezik.

18 Nem vonható le az áfa Adómentes, közhatalmi tevékenységhez beszerzett termékek, szolgáltatások esetében, Ha ingyenes átadás céljára szereztük be a terméket, szolgáltatást (repi, természetbeni juttatás) A tételes levonási tiltás alá esı beszerzések: személygépkocsi, benzin, (áfa tv. 124 és ai) Témaszámra iktatásnál figyelni a nem levonható tételeket! A pályázatokkal kapcsolatos adólevonási jogot is az általános szabályok szerint kell gyakorolni. Lesz-e a pályázatból megvalósított beruházásból áfás bevétel? (az adólevonási jog érvényesítéséhez legalább elıszerzıdés kell, pl. közmő üzemeltetésnél).

19 Arányosítás A beszerzési áfát levonható, nem levonható, arányosításba vonható csoportokra kell bontani. (a besorolás helyességét ellenırizzük) Bevétel arányos képlet: Adóköteles bevételek (adóalap) Ak+AAM+ támogatás a kapott %-al szorozzuk az arányosításba vont áfát. A számítás végezhetı elızı évi arányszámmal, vagy év elejétıl göngyölített adatokkal. A számítást ellenırizni kell. (áfa tv. 5. sz. melléklet)

20 Szociális és gyermekétkeztetés A vevı magánszemély, ha kp-ben fizet, nyugtával bizonylatolható. 50%-os kedvezmény (Gyvt.): a teljes bekerülési áfa levonható, fizetni az 50% után kell. Ingyenes étkezés: a bekerülési áfa nem vonható le. Ha a beszerzéskor nem állapítható meg, akkor meg kell fizetni a teljes térítési díj utáni áfát. Térítési díj = nyersanyagnorma. Fizetendı levonható áfa (rezsi). Az ingyenes étkezıknek (Gyvt. alapján adott) nem kell számlát kiállítani NAV állásfoglalás szerint. Törvény: számlázni kell, ha adófizetési kötelezettség keletkezik az ingyenes átadás után. Egyedi, önkormányzati döntés alapján ingyenes étkeztetést számlázni kell.

21 Bérbeadás Fı szabály szerint adómentes, de választható adókötelezettség. (NAV adatbázisban, törzsadatokban ellenırizhetı.) Bérbeadás: a sírhely megváltás, és a közterület foglalás is. Ha a bérbeadás adómentes, a bérleti díjhoz kapcsolódó rezsit is adómentesen kell számlázni, nincs adólevonási jog (bruttón számlázzuk), ha nincs bérleti díj (pl. önkormányzat orvosoknak rezsiért ad bérbe) akkor is bérbeadásként számlázzuk a rezsit. Ha elválik a bérbeadó és a rezsit számlázó adóalany, akkor a rezsi közvetített szolgáltatásként áfás (nem a bérbeadáshoz kapcsolódó járulékos szolgáltatás). Járulékos szolgáltatás, akkor lehet, ha ugyanaz nyújtja az alapszolgáltatást is. Garázs, parkoló bérbeadás áfás.

22 Személyi jövedelemadózás ellenırzése

23 Személyi jövedelemadó ellenırzése Az adóbevallás és adófizetési kötelezettség ellenırzése A MÁK KIR, KIRA rendszerében a feladásnak határidıben és a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen eleget tettek-e. (Adóbevallási kötelezettséget a MÁK teljesíti.) Reprezentációs kiadásokat és a dolgozói juttatásokat havonta kell feladni. Adófolyószámla ellenırzése (nettó finanszírozású szerveknél nem lehet adóhiány),

24 Reprezentáció, üzleti ajándék Szja tv Reprezentáció: a juttató tevékenységével összefüggı üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidıprogram stb.) Az üzleti ajándék, pl. testvérvárosi hivatalnokoknak adott ajándékok, fellépı mővészeknek adott ajándék. A Szja tv. 70. (2) bek.: egyes meghatározott juttatás. Bruttó számlaérték 1,19-el felszorzott összege után 16% Szja, és 27% EHO. A juttatás hónapjában keletkezik az adófizetési kötelezettség.

25 Adómentes juttatások Szja tv. 1. melléklet pontja szerint adómentes: a helyi és/vagy kisebbségi önkormányzat, a társadalmi szervezet, az alapítvány, a közalapítvány, az egyház által a lakosság, a közösség széles körét érintı (nem zártkörő), azonos részvételi feltételekkel szervezett kulturális, hagyományırzı, sport, szabadidıs és más hasonló közösségi rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatás, helyi fogyasztásra juttatott étel, ital, valamint - legfeljebb a rendezvény összes költségének 10 százalékáig terjedı együttes értékben - résztvevınként azonos értékő, ajándék. (falunap, nagycsaládosok karácsonya, roma hagyományırzı nap, stb.) 1. sz. melléklet p. közoktatásban résztvevı gyermekeknek tanulmányi kirándulás, táborozás, vetélkedı verseny alkalmával adott ajándék (pl, könyvjutalom).

26 Dolgozói juttatások adózásának ellenırzése 1. Van-e cafetéria szabályzat és kire terjed ki? (PH önkormányzat szétválasztása) 2. A költségvetési tv.-ben meghatározott bruttó Ftos értékhatárt nem lépik-e túl? 3. Helyesen állapították-e meg az adókötelezettséget? béren kívüli juttatás, egyes meghatározott juttatás. 4. Iskolarendszerő képzés adózásának ellenırzése béren kívüli juttatás, vagy egyes meghatározott juttatás, 5. szemüveg térítés ellenırzése a jogosultsági feltételek és dokumentáció ellenırzése.

27 Dolgozói juttatások 1. Szabályzat kell az Ávr. 13. (2) bek. és az Szja tv. 69. d) pontja alapján a dolgozók, vagy dolgozók meghatározott csoportjára nézve azonos feltételekkel és belsı szabályzatban meghatározott módon adott juttatás tud kifizetıi adóval adózni. 2. Kire terjed ki a hatálya (alárendelt intézményekre is, önkormányzatra, hivatalra) 3. Betartották-e az adható keret mértékét? A kv. Tv. alapján bruttó Ft/fı/év adható: a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 71. (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatások tartoznak bele. Nem tartozik bele az iskolarendszerő képzés költségének munkáltatói átvállalása (ez adható a Ft-os kereten felül, de adóköteles). Iskolarendszerő képzés: ha hallgatói jogviszony van a dolgozó és a képzı intézmény között!

28 Iskolarendszerő képzés Példa: Gazdasági vezetınek a munkakör ellátásához szükséges a fıiskolai végzettség a munkáltató rendelte el, akkor is adóköteles. Béren kívüli juttatás (szja bruttó 1,19- szeresének 16% szja, 14% EHO) A minimálbér ( Ft) 2,5-szereséig e felett egyes más juttatás (EHO 27 %)

29 Szemüveg térítés képernyıs munkakör: legalább négy órában képernyıs munkahelyen képernyıs eszközt használ, képernyı elıtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg: a szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott, a képernyı elıtti munkavégzéshez szükséges szemüveglencse, és ennek a lencsének a rendeltetésszerő használatához szükséges keret, ide nem értve a munkavállaló által a képernyı elıtti munkavégzéstıl függetlenül egyébként is használt szemüveget vagy kontaktlencsét. (távollátó szemüveg nem!) Értékhatárát belsı szabályzatban kell meghatározni. Nem elég, ha számlát adnak le szemüveg.

30 Munkába járás, kiküldetés kiküldetés esetén kiállították-e a kiküldetési rendelvényt, a személygépjármővel történı elszámolásnál a NAV üzemanyagárral és 9 Ft/km-rel számoltak-e, a gépjármő fogyasztását megfelelı dokumentumok alapján és megfelelı mértékkel állapították-e meg, munkába járás esetén a ténylegesen munkában töltött napokra és a ténylegesen megtett km után számították-e ki a térítendı összeget. (saját szerkesztéső nyomtatványon lehet bizonylatolni, elszámolható: munkában töltött nap*megtett km * 9 Ft/km) A költségátalány igazolás nélkül összevonandó jövedelem, (pl. jegyzı asszony kap havi Ft-ot) (munkába járást gyakran kiküldetési rendelvényen bizonylatolják munkajogi következmények)

31 Telefon magáncélú használata után fizetendı adó Telefon használati szabályzat van-e? (Ávr. 13. (2) bek.) Van-e tételes kimutatás és kiszámlázzák-e a magán használatot (ha igen, akkor a kiszámlázást is ellenırizzük) Ha nincs kiszámlázás a telefon költség 20%-a után kell fizetni (internet nem tartozik bele) Akkor nem kell adót fizetni, ha bizonyítható, hogy nincs magánhasználat.

32 Kamatkedvezmény adó utólagos elszámolás kiadott elılegeknél 30 napos elszámolási határidı, külföldi kiküldetésnél a hazaérkezést követı 30 napon belüli elszámolás, dolgozóknak adott fizetési elıleg Szja tv. 72. (1) Kamatkedvezménybıl származó jövedelem: a követelés jegybanki alapkamat + 5 százalékponttal növelt összege. Ha a 32. napon számolnak el mind a 32 napra kell számítani! fizetési elıleg: max. 6 hónapra és a minimál bér ötszörösét meg nem haladó összegben adható.

33 Önkormányzati körben polgármester költségátalánya 1. Az önkormányzat biztosít minden eszközt és feltételt pl. gépkocsit ad személyi használatara a polgármesternek, vagy számla ellenében megtéríti a költségeit ekkor nem fizethetı költségátalány. 2. Költségátalányt kap a polgármester. Elszámolható költségek: Szja-tv. 3. számú melléklet III/2. pont szerint a tisztséggel összefüggı feladat ellátása érdekében beszerzett irodaszer, szakkönyv, szakmai lap, szakmai képzés költsége, stb. 10 % vélelmezett költség nem számolható el. Nyilatkozat alapján kell a költséget számfejteni. Ha nem tud elszámolni a lenyilatkozott összeggel büntetı adót fizet.

34 Képviselık tiszteletdíjának ellenırzése 1. Számlákkal igazolt költségeket fizetnek ki - nincs adókötelezettség (szja tv. 4. (2a) pont) 2. Költségátalányt kap. A képviselı választhatja 10 %-os vélelmezett költséghányad alkalmazását, amellyel szemben nem kell költségeket igazolni. A képviselı az adóelıleg megállapításához nyilatkozik az elszámolható költségrıl. Az adó és járulék alapja a költségekkel csökkentett összeg.

35 Megbízási díjak, adószámos magánszemélyek Nem kell adóelıleget megállapítani: - az ıstermelıi bevételbıl, ha az ıstermelı bemutatja az adóévre hitelesített értékesítési betétlapot, családi gazd. okiratot 08-as bevallásban kell szerepeltetni! - egyéni vállalkozói bevételbıl, ha a számlán feltünteti a vállalkozó a jogállását bizonyító okirat számát. A számla kiállítására kötelezett (adószámos) magánszemélyektıl le kell vonni az adóelıleget és meg kell állapítani a járulékot min. 30%-a felett, szochot. kell fizetni, nyilatkoztatni kell a költségeirıl, vagy 10% költséghányadot alkalmazunk (úgy mint a megbízásos jogviszonyban).

36 Köszönöm megtisztelı figyelmüket Nagyné Véber Györgyi

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2015 július

Grant Thornton Hungary News. 2015 július Grant Thornton Hungary News 2015 július Tisztelt Ügyfelünk! Néhány adózási szabály változásával kapcsolatban, illetve jövıbeni változásáról szeretnénk jelen körlevelünkben tájékoztatni Önöket. Üdvözlettel

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek Dr. Orbán Ildikó Reprezentáció üzleti ajándék Nem pénzben adott vagyoni értéknek minősül Adófizetésre kötelezett: a kifizető Mentes reprezentáció, üzleti

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Útmutató a játékvezetıi-, versenybírói díjak (továbbiakban bírói díjak) elszámolásához

Útmutató a játékvezetıi-, versenybírói díjak (továbbiakban bírói díjak) elszámolásához Útmutató a játékvezetıi-, versenybírói díjak (továbbiakban bírói díjak) elszámolásához A bírói díjak elszámolásának két nagy formája ismert. - ha a játékvezetı vállalkozó - ha a játékvezetı nem vállalkozó

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

1. Készpénzforgalom korlátozása

1. Készpénzforgalom korlátozása ART 2013 1. Készpénzforgalom korlátozása Az adóköteles tevékenységet folytató, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó, ha egy másik szintén pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak készpénzben

Részletesebben

Belső Ellenőrök Társasága

Belső Ellenőrök Társasága Belső Ellenőrök Társasága Kerekasztal beszélgetés 2014.10.31. Kiküldetés, napidíj, munkába járás, hétvégi hazautazás, költségelszámolás, számlás kifizetések adó- és járulékkötelezettsége Nagyné Véber Györgyi

Részletesebben

Az ÁFA tv évi változásai II. Az ÁFA tv évi VÁRHATÓ változásai. Monok Tamás

Az ÁFA tv évi változásai II. Az ÁFA tv évi VÁRHATÓ változásai. Monok Tamás Az ÁFA tv. 2009 évi változásai II. Az ÁFA tv. 2010 évi VÁRHATÓ változásai Monok Tamás ÁFA törvény módosítások 2009. év közben Adómért rték változások a 2009.évi XXXV. törvény alapján Adómért rték és s

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

Miket számolhatok el? 2012-ben

Miket számolhatok el? 2012-ben Miket számolhatok el? 2012-ben KÖLTSÉGEK LISTA (minta) Költség: a magánszemély bevételszerző-, és a vállalkozói tevékenységéhez felhasznált összes dologi kiadás. Használhatják ezt a listát, önálló tevékenységűek,

Részletesebben

Ügyfélinfó Hírlevél 2014. November

Ügyfélinfó Hírlevél 2014. November Ügyfélinfó Hírlevél 2014. November 1. Hogyan ne legyünk a Reklámadó alanyai... 1 2. Felkészülés az év végi zárásra... 2 3. Céges rendezvények, üzleti ajándékok adózása... 3 4. Számlázó programok... 5 1.

Részletesebben

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 A

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 10 00-11 00 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

ÁFA (Horányi Márton)

ÁFA (Horányi Márton) ÁFA - 2012 (Horányi Márton) 2011 évközi változások Törvényi szöveg változása (186 ). EU Bírósági döntés miatt a pénzügyileg nem rendezett tételek visszaigényelhet ségének TÖRLÉSE Értelmezés egyértelm sítése

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től ÁFA kulcs változás 2012. január 1-től 2011. évi CLVI. törvény 112-133. Tartalom: 1. Főszabály 2. Külön szabály az 58. esetében 3. Előleg részteljesítés végszámla készítette: Vadász Iván Budapest, 2012.

Részletesebben

2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK

2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK 2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK 1.) SZJA - Az adókulcsok: 5.000 eft- ig 17%, 5.000 eft felett 850 eft + feletti 32% - 4% különadó megszűnt. - Adóalap a 27%-al növelt jövedelem (szuperbruttósítás!)

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni.

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! A 2009. évben hatályba lépı törvénymódosításokról az alábbiakban tájékoztatom: Általános forgalmi adó (Áfa) 2009. július 1-tıl az adó általános mértéke 25 %, a készpénzes

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Reprezentációs szabályzat A Testnevelési Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján

Részletesebben

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik EVA EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA Fİ JELLEMZİI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu ADÓTÖRVÉNYEK VÁLTOZÁSA 2012.

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Bejelentkezéskor eldöntve, de minden adóév végén megváltoztatható Mindenki áfa alany, aki saját nevében gazdasági tevékenységet folytat Tevékenység üzletszerűen, rendszeresen folytatva, bevétel elérése

Részletesebben

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.)

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.) HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévrıl Ercsi Város önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Benyújtás, postára adás napja:..év

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2012. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA

AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS Részletes feltételeit a 239/2009. (X.20.)

Részletesebben

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy részemre óvodapedagógusi/ tanítói/ tanári díszoklevelet kiállítani szíveskedjenek.

Részletesebben

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:...

Adóbevallás. 200... adóévrıl. Iktatószám:... Kifizetı nyilvántartási sorszáma:... I. rész Azonosító adatok. A kifizetı: 1. Neve/cégneve:... Adóbevallás - a kifizetı által megállapított és levont termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevallása - 200... adóévrıl Önkormányzati adóhatóság tölti ki: Beérkezés/postára adás dátuma: 200 év...

Részletesebben

Várható változások 2012

Várható változások 2012 Áfa 2012. Közhatalmi tevékenység fogalma 2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek 2012-től ez a kitétel megszűnik

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata a közigazgatási terület lakosság igényeinek

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1 CSALÁDI KEDVEZMÉNY 2015 A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta Egy és két eltartott esetén 62 500 Ft Három és több eltartott esetén 206 250 Ft.

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓ FELHASZÁNÁLÁSAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Dunaújváros

A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓ FELHASZÁNÁLÁSAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA Dunaújváros A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓ FELHASZÁNÁLÁSAK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK 2014. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (6). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 51-2013/2014.(2014.04.01.) határozatával

Részletesebben

G. 11. TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK

G. 11. TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 11. TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 07. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés...

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT ***

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról *** KIVONAT *** Hatályos: 2009. február 1-tıl! Adóalapba nem tartozó, illetıleg költségnek nem számító tételek 7. (1) A jövedelem kiszámításánál nem

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységbıl származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységbıl származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységbıl származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Kutya értékesítés adózása. Fehérné Polyák Beatrix

Kutya értékesítés adózása. Fehérné Polyák Beatrix Kutya értékesítés adózása Készítette: Dr. Dencső Istvánné Fehérné Polyák Beatrix I. Önálló tevékenység Adózási szabályok: Ki végzi a tevékenységet? - magánszemély: -- adószámos magánszemély, -- egyéni

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Adótörvény változások 2015-től Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Adótanácsadók Egyesülete alelnök Személyi jövedelemadó SZJA 1 Alapelv az szja-ban A magánszemélynek bérként adott juttatás nem tartozhat

Részletesebben

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések Tájékoztató a 2015. január 1-jétől a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték alkalmazásáról Az egyes adótörvények és

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P. a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez

Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P. a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez AO 005/2 4/1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ö N E L L E N Ő R Z É S I L A P a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez I. Adózó neve:... Adószáma:... Címe: helyiség (utca, tér stb.) Irányítószám:

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):...

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:...év...hó..nap... Az átvevı aláírása. Az adózó neve (cégneve):... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2012. adóévrıl OZORA KÖZSÉG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység

Az állandó és ideiglenes jelleggel végzett tevékenység Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2004. (XII. 16.) sz. rendelete A HELYI IPARÜZÉSI ADÓRÓL / 3/2005./VI.16./ sz. rendelettel egységes szerkezetbe Nemesrádó Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról.

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az adózást érintı fontosabb szabályok változásáról. Grant Thornton Hungary News 2013 április 2.rész Tartalom 1. Gépjármőadóról szóló törvény 2. Társasági adóról szóló törvény 3. Általános forgalmi adóról szóló törvény 4. Helyi adókról szóló törvény C:\Documents

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I. Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 2014/2015. II. félév Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék Miről lesz szó? Példák a bér

Részletesebben