Általános forgalmi adó és személyi jövedelemadó belsı ellenırzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános forgalmi adó és személyi jövedelemadó belsı ellenırzése"

Átírás

1 Általános forgalmi adó és személyi jövedelemadó belsı ellenırzése

2 Stratégiai terv A költségvetési befizetési, bevallási kötelezettségek teljesítésének ellenırzése (4 éves ciklusban) Személyi jövedelemadó feladási kötelezettség teljesítése a KIR rendszeren keresztül, kiküldetés, napidíj, munkába járás, reprezentációs kiadások, cafetéria juttatások elszámolása, Áfa elszámolás, bevallás, analitikus nyilvántartás vezetése, adólevonási jog gyakorlása, Rehabilitációs hozzájárulás elszámolása, bevallása, Cégautó adó.

3 Áfa törvény, Felkészülés az áfa ellenırzésre Áfa bevallás kitöltési útmutató, NAV információs füzetek, Alapító okirat (tevékenységi körök vizsgálata), Pótlékszámító segédprogram, Számviteli politika - adólevonás módszerét (arányosítás módszerét) ebben, vagy kontírozási segédletben rögzíteni kell. (külsı szakértı bevonható az ellenırzésbe)

4 Vizsgálandó dokumentumok NAV törzsadatok, Áfa ellenırzési program Bevallások, önellenırzési bevallások, Adófolyószámla, Áfa analitika, Önellenırzési jegyzıkönyvek, nyilvántartás, pótlékszámítás, Vevı számlák, nyugták (bank, pénztár), Szállítói számlák (bank, pénztár), Szerzıdések, Korábbi ellenırzések, NAV ellenırzések jegyzıkönyve, Arányosítási számítás, Étkeztetésnél ingyenes étkezık adagszáma (étkezési nyilvántartásból)

5 NAV törzsadatok bejelentett tevékenységek, (adólevonás csak bejelentett tevékenységre gyakorolható) bérbeadásra, ingatlan értékesítésre adókötelezettség választás nyilatkozat, (önkormányzat, hivatal szétválása után sok probléma volt, nem jelentették be az önkormányzatnál!) áfa bevallási gyakoriság (év elején)

6 Az adóbevallások és áfa analitika ellenırzése Ellenırzési cél, annak megállapítása, hogy: Az adóbevallási gyakoriságot a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen állapították-e meg? (NAV törzsadatok alapján ellenırizzük). Az adóbevallási és megfizetési kötelezettségnek határidıben eleget tettek-e? (adófolyószámla, elküldött bevallás NAV visszaigazolása alapján ellenırizzük). Az analitikus nyilvántartás adattartalma a jogszabályi elıírásoknak megfelelı-e és alátámasztja-e az adóbevallás adatait? (integrált programok biztosítják)

7 Bevallások Határidıben be lett-e adva a bevallás, (NAV visszaigazolást is ellenırizzük), Adóbevallás sorainak kitöltése: FAD számlák, tájékoztató sort is ki kell tölteni, (51, 54) közösségi értékesítés esetén A 65 -ös (közösségi összesítı) bevallást is ellenırizni kell, adómentes bevételek (a költségvetési támogatást nem kell szerepeltetni, gyakran egyáltalán nem vallják be, vagy a 4. sorban a 8. sor helyett) (kitöltési útmutatót tanulmányozzuk az ellenırzéskor felkészülés során)

8 Önellenırzési bevallások ellenırzése Szükséges volt-e az önellenırzés? Számlakibocsátói oldal: Fizetendı adó nı kell önellenırzés Késve számláznak pl. májusi teljesítést szeptemberben kell önellenırzés. Fizetendı adó csökken (áfa tv. 153/B,/ C. ) nem kell önellenırzés Számla befogadói oldal: Levonható adó csökken módosító bizonylat kézhezvétele, legkésıbb kiállítást köv. hó 15. (nem kell önellenırzés) Levonható adó nı legkorábban, amikor bizonylat rendelkezésére áll.(nincs önellenırzési kötelezettség) Jegyzıkönyv és ellenırzési nyilvántartás nélkül érvénytelen (Art.) Önellenırzési pótlék számítást NAV segéd programmal ellenırizzük. Pótlékszámítás: a bevallást követı naptól, az önellenırzési bevallás benyújtásáig, illetve a pótlék megfizetéséig Ft-ra kerekítve kell bevallani, kötelezettségcsökkenés esetén nem kell megfizetni.

9 Az Intézmény adózási gyakorlatának ellenırzése Az Intézmény számlázási gyakorlata megfelel-e a jogszabályi elıírásoknak? A kibocsátott számlák adattartalma az alaki és tartalmi elıírásoknak megfelel-e? Az adómértéket, adókulcsot helyesen állapították-e meg? Megfelelı számlaformátumot alkalmaznak-e? A felszámított áfát a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen állapították-e meg? Nem számláznak-e adómentesen áfás szolgáltatást, vagy fordítva? A teljesítési határidıket betartják-e? 5

10 Vevı számlák, nyugták Az Intézmény számlázási gyakorlata megfelel-e a jogszabályi elıírásoknak? (bank, pénztári dokumentumok, számlázó program ellenırzése) A kibocsátott számla adattartalma az alaki és tartalmi elıírásoknak megfelel-e? (áfa tv ) Az adómértéket, adókulcsot helyesen állapították-e meg? (nem számláztak-e adókötelest tételt adómentesen, vagy fordítva? Megfelelı számlaformátumot alkalmaznak-e? Csekkes befizetés nem készpénz helyettesítı fizetés mód, számla kell (nyugta nem lehet), - A szerzıdések ellenırzése, szerzıdésnek megfelelıen számláztak-e? (Egy gazdasági eseményrıl csak egy bizonylat készülhet, a nyugtákról nem kell számlát kiállítani, egyes programok technikai számla elıállításával oldják meg a nyugtáknak az informatikai rendszerbe történı beemelését)

11 Legfontosabb számlázási szabályok Számlázási szabályok áfa tv Számla kötelezı adattartalma áfa tv. 169., Számlát ki kell bocsátani: A teljesítésig, Elılegfizetés esetén a fizetendı adó megállapításáig (a pénz kézhezvétele), Legfeljebb 15 napon belül. Nyugta állítható ki, ha a vevı magánszemély és nem kér számlát. Más helyetti számlázásban (Kft., GESZ számláz, stb.) írásban meg kell állapodni. Számlán feltüntetendı kötelezı szövegek: (adómentesség esetén jogszabályi hivatkozás, fordított adózás, Határozott idıszakos ügyletnél a teljesítési idıpont = fizetés esedékessége, az elszámolt idıszakot is szerepeltetni kell a számlán (Szt.)

12 Mikor nem kell számlát kiállítani? Közhatalmi tevékenységrıl, Áfa hatálya alá nem tartozó ügyeletekrıl: - kártérítés, kamat, kötbér, óvadék, stb. Termék közösségen belüli értékesítéséhez átvett elılegrıl, (a fizetett elılegrıl nem kapnak számlát), Adómentes ügyletekrıl, pl. önkormányzati lakásbérbeadásról, (Vigyázat: ki ne maradjon a bevallásból!) Ezekrıl elegendı számviteli bizonylat, nem adóügyi bizonylat.

13 Számla helyesbítés, stornó számla A javító bizonylat: lehet: helyesbítı (jóváíró) számla, vagy számlával egy tekintet alá esı okirat. Akkor állítjuk ki, ha a számla valamely adata, adóalap, áfa mérték, stb. módosul. Hivatkozni kell az eredeti számla számára, Nem kötelezı szerepeltetni teljesítési idıpontot, (kivéve, ha azt javítjuk), de ha szerepeltetjük, akkor az eredetit kell! (A telj. idıpont nem változik, attól, ha változik az adóalap!) Stornó, ha az ügylet meghiúsult, vagy létre sem jött, pl. nem a tényleges vevı nevére állítottuk ki, vagy technikai stornó (ha másképpen nem végezhetı el a számla javítása).

14 Teljesítési idıpont, adófizetési kötelezettség keletkezése Ez határozza meg azt, hogy mikor keletkezik a fizetendı áfa, illetve szállítói oldalról mikor keletkezik az adólevonási jog (nem pénzügyi teljesítést jelent) Fı szabály: az ügylet teljesítési idıpontja (áfa tv. 55. ), Elılegnél, az elıleg átvételének, jóváírásának napja, Határozott idıszakos ügyleteknél fizetés esedékességével egyezik meg. Fordított adós ügyleteknél áfa tv. 60. (kézhezvétel, a kiegyenlítés, teljt. Köv. 15. nap), Termék közösségen belüli beszerzése: ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátásakor, de legkésıbb a teljesítést követı hónap 15. napján (ha nem kapták meg az adóbevallásig a számlát) Szolgáltatás közösségen belüli beszerzése esetén: ha fı szabály (áfa tv. 37. ) alapján a vevı adóalany fizeti az áfát - teljesítés napja szerint, (nincs halasztás!)

15 Szállítói számlák A szállítói (befogadott) számlák megfelelnek-e az Áfa tv. tartalmi és formai elıírásainak? (bank, pénztár, szerzıdések ellenırzése) A felszámított adómérték megfelelı-e, Teljesítési idıpont megfelel-e a szerzıdésben foglaltaknak, Adómentes ügyletek, ill. áfát nem tartalmazó számlák esetében a megfelelı jogszabályi hivatkozást tartalmazza-e a számla? Az áfa tv. által felsorolt esetekben a kötelezıen feltüntetendı szövegeket: pl. fordított adózás, pénzforgalmi adózás, stb. A 2 millió Ft feletti áfát tartalmazó számlákra ráírták-e a vevı adószámának elsı 8 számjegyét, Nincs-e olyan hibája a számlának, ami alkalmatlanná teszi az elızetesen felszámított áfa levonására? (kibocsátó szerepel-e az áfa alanyok listájában, Cégadatbázis, egyéni vállalkozók nyilvántartás)

16 Adólevonás ellenırzése A levonható, le nem vonható, ill. arányosításba vonható tételeket elkülönítik-e? Adólevonásba, arányosításba olyan tételeket állítanak-e be, amelyekre az áfa tv. levonási feltételei fennállnak? Az arányosítás módszerét rögzítették-e belsı szabályzatban? (számviteli politika) A bevétel arányos képletet a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen számítják-e? Nem vontak-e le olyan tételeket, amelyeknek az adólevonását tiltja az áfa törvény?

17 Adólevonás szabályai Adólevonás: Olyan mértékben illeti meg az adózót, amilyen mértékben adóköteles tevékenység érdekében merül fel a beszerzés. Arányosítás, ha levonásra jogosító és nem jogosító tevékenységet egyaránt szolgál. Nem a támogatás miatt arányosítunk! Fı szabály: tételes elkülönítés. Arányosítás lehet természetes mértékegység, vagy bevétel arányos képlet alapján. (adagszám, négyzetméter, üzemóra, stb.) Tárgyi eszközöknél 60 hónap, ingatlan esetében 240 hónap a figyelési határidı Ft-ot meghaladó levonási hányad különbözetnél pótlólagos áfa levonás, v. fizetési kötelezettség keletkezik.

18 Nem vonható le az áfa Adómentes, közhatalmi tevékenységhez beszerzett termékek, szolgáltatások esetében, Ha ingyenes átadás céljára szereztük be a terméket, szolgáltatást (repi, természetbeni juttatás) A tételes levonási tiltás alá esı beszerzések: személygépkocsi, benzin, (áfa tv. 124 és ai) Témaszámra iktatásnál figyelni a nem levonható tételeket! A pályázatokkal kapcsolatos adólevonási jogot is az általános szabályok szerint kell gyakorolni. Lesz-e a pályázatból megvalósított beruházásból áfás bevétel? (az adólevonási jog érvényesítéséhez legalább elıszerzıdés kell, pl. közmő üzemeltetésnél).

19 Arányosítás A beszerzési áfát levonható, nem levonható, arányosításba vonható csoportokra kell bontani. (a besorolás helyességét ellenırizzük) Bevétel arányos képlet: Adóköteles bevételek (adóalap) Ak+AAM+ támogatás a kapott %-al szorozzuk az arányosításba vont áfát. A számítás végezhetı elızı évi arányszámmal, vagy év elejétıl göngyölített adatokkal. A számítást ellenırizni kell. (áfa tv. 5. sz. melléklet)

20 Szociális és gyermekétkeztetés A vevı magánszemély, ha kp-ben fizet, nyugtával bizonylatolható. 50%-os kedvezmény (Gyvt.): a teljes bekerülési áfa levonható, fizetni az 50% után kell. Ingyenes étkezés: a bekerülési áfa nem vonható le. Ha a beszerzéskor nem állapítható meg, akkor meg kell fizetni a teljes térítési díj utáni áfát. Térítési díj = nyersanyagnorma. Fizetendı levonható áfa (rezsi). Az ingyenes étkezıknek (Gyvt. alapján adott) nem kell számlát kiállítani NAV állásfoglalás szerint. Törvény: számlázni kell, ha adófizetési kötelezettség keletkezik az ingyenes átadás után. Egyedi, önkormányzati döntés alapján ingyenes étkeztetést számlázni kell.

21 Bérbeadás Fı szabály szerint adómentes, de választható adókötelezettség. (NAV adatbázisban, törzsadatokban ellenırizhetı.) Bérbeadás: a sírhely megváltás, és a közterület foglalás is. Ha a bérbeadás adómentes, a bérleti díjhoz kapcsolódó rezsit is adómentesen kell számlázni, nincs adólevonási jog (bruttón számlázzuk), ha nincs bérleti díj (pl. önkormányzat orvosoknak rezsiért ad bérbe) akkor is bérbeadásként számlázzuk a rezsit. Ha elválik a bérbeadó és a rezsit számlázó adóalany, akkor a rezsi közvetített szolgáltatásként áfás (nem a bérbeadáshoz kapcsolódó járulékos szolgáltatás). Járulékos szolgáltatás, akkor lehet, ha ugyanaz nyújtja az alapszolgáltatást is. Garázs, parkoló bérbeadás áfás.

22 Személyi jövedelemadózás ellenırzése

23 Személyi jövedelemadó ellenırzése Az adóbevallás és adófizetési kötelezettség ellenırzése A MÁK KIR, KIRA rendszerében a feladásnak határidıben és a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen eleget tettek-e. (Adóbevallási kötelezettséget a MÁK teljesíti.) Reprezentációs kiadásokat és a dolgozói juttatásokat havonta kell feladni. Adófolyószámla ellenırzése (nettó finanszírozású szerveknél nem lehet adóhiány),

24 Reprezentáció, üzleti ajándék Szja tv Reprezentáció: a juttató tevékenységével összefüggı üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidıprogram stb.) Az üzleti ajándék, pl. testvérvárosi hivatalnokoknak adott ajándékok, fellépı mővészeknek adott ajándék. A Szja tv. 70. (2) bek.: egyes meghatározott juttatás. Bruttó számlaérték 1,19-el felszorzott összege után 16% Szja, és 27% EHO. A juttatás hónapjában keletkezik az adófizetési kötelezettség.

25 Adómentes juttatások Szja tv. 1. melléklet pontja szerint adómentes: a helyi és/vagy kisebbségi önkormányzat, a társadalmi szervezet, az alapítvány, a közalapítvány, az egyház által a lakosság, a közösség széles körét érintı (nem zártkörő), azonos részvételi feltételekkel szervezett kulturális, hagyományırzı, sport, szabadidıs és más hasonló közösségi rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatás, helyi fogyasztásra juttatott étel, ital, valamint - legfeljebb a rendezvény összes költségének 10 százalékáig terjedı együttes értékben - résztvevınként azonos értékő, ajándék. (falunap, nagycsaládosok karácsonya, roma hagyományırzı nap, stb.) 1. sz. melléklet p. közoktatásban résztvevı gyermekeknek tanulmányi kirándulás, táborozás, vetélkedı verseny alkalmával adott ajándék (pl, könyvjutalom).

26 Dolgozói juttatások adózásának ellenırzése 1. Van-e cafetéria szabályzat és kire terjed ki? (PH önkormányzat szétválasztása) 2. A költségvetési tv.-ben meghatározott bruttó Ftos értékhatárt nem lépik-e túl? 3. Helyesen állapították-e meg az adókötelezettséget? béren kívüli juttatás, egyes meghatározott juttatás. 4. Iskolarendszerő képzés adózásának ellenırzése béren kívüli juttatás, vagy egyes meghatározott juttatás, 5. szemüveg térítés ellenırzése a jogosultsági feltételek és dokumentáció ellenırzése.

27 Dolgozói juttatások 1. Szabályzat kell az Ávr. 13. (2) bek. és az Szja tv. 69. d) pontja alapján a dolgozók, vagy dolgozók meghatározott csoportjára nézve azonos feltételekkel és belsı szabályzatban meghatározott módon adott juttatás tud kifizetıi adóval adózni. 2. Kire terjed ki a hatálya (alárendelt intézményekre is, önkormányzatra, hivatalra) 3. Betartották-e az adható keret mértékét? A kv. Tv. alapján bruttó Ft/fı/év adható: a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 71. (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatások tartoznak bele. Nem tartozik bele az iskolarendszerő képzés költségének munkáltatói átvállalása (ez adható a Ft-os kereten felül, de adóköteles). Iskolarendszerő képzés: ha hallgatói jogviszony van a dolgozó és a képzı intézmény között!

28 Iskolarendszerő képzés Példa: Gazdasági vezetınek a munkakör ellátásához szükséges a fıiskolai végzettség a munkáltató rendelte el, akkor is adóköteles. Béren kívüli juttatás (szja bruttó 1,19- szeresének 16% szja, 14% EHO) A minimálbér ( Ft) 2,5-szereséig e felett egyes más juttatás (EHO 27 %)

29 Szemüveg térítés képernyıs munkakör: legalább négy órában képernyıs munkahelyen képernyıs eszközt használ, képernyı elıtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg: a szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott, a képernyı elıtti munkavégzéshez szükséges szemüveglencse, és ennek a lencsének a rendeltetésszerő használatához szükséges keret, ide nem értve a munkavállaló által a képernyı elıtti munkavégzéstıl függetlenül egyébként is használt szemüveget vagy kontaktlencsét. (távollátó szemüveg nem!) Értékhatárát belsı szabályzatban kell meghatározni. Nem elég, ha számlát adnak le szemüveg.

30 Munkába járás, kiküldetés kiküldetés esetén kiállították-e a kiküldetési rendelvényt, a személygépjármővel történı elszámolásnál a NAV üzemanyagárral és 9 Ft/km-rel számoltak-e, a gépjármő fogyasztását megfelelı dokumentumok alapján és megfelelı mértékkel állapították-e meg, munkába járás esetén a ténylegesen munkában töltött napokra és a ténylegesen megtett km után számították-e ki a térítendı összeget. (saját szerkesztéső nyomtatványon lehet bizonylatolni, elszámolható: munkában töltött nap*megtett km * 9 Ft/km) A költségátalány igazolás nélkül összevonandó jövedelem, (pl. jegyzı asszony kap havi Ft-ot) (munkába járást gyakran kiküldetési rendelvényen bizonylatolják munkajogi következmények)

31 Telefon magáncélú használata után fizetendı adó Telefon használati szabályzat van-e? (Ávr. 13. (2) bek.) Van-e tételes kimutatás és kiszámlázzák-e a magán használatot (ha igen, akkor a kiszámlázást is ellenırizzük) Ha nincs kiszámlázás a telefon költség 20%-a után kell fizetni (internet nem tartozik bele) Akkor nem kell adót fizetni, ha bizonyítható, hogy nincs magánhasználat.

32 Kamatkedvezmény adó utólagos elszámolás kiadott elılegeknél 30 napos elszámolási határidı, külföldi kiküldetésnél a hazaérkezést követı 30 napon belüli elszámolás, dolgozóknak adott fizetési elıleg Szja tv. 72. (1) Kamatkedvezménybıl származó jövedelem: a követelés jegybanki alapkamat + 5 százalékponttal növelt összege. Ha a 32. napon számolnak el mind a 32 napra kell számítani! fizetési elıleg: max. 6 hónapra és a minimál bér ötszörösét meg nem haladó összegben adható.

33 Önkormányzati körben polgármester költségátalánya 1. Az önkormányzat biztosít minden eszközt és feltételt pl. gépkocsit ad személyi használatara a polgármesternek, vagy számla ellenében megtéríti a költségeit ekkor nem fizethetı költségátalány. 2. Költségátalányt kap a polgármester. Elszámolható költségek: Szja-tv. 3. számú melléklet III/2. pont szerint a tisztséggel összefüggı feladat ellátása érdekében beszerzett irodaszer, szakkönyv, szakmai lap, szakmai képzés költsége, stb. 10 % vélelmezett költség nem számolható el. Nyilatkozat alapján kell a költséget számfejteni. Ha nem tud elszámolni a lenyilatkozott összeggel büntetı adót fizet.

34 Képviselık tiszteletdíjának ellenırzése 1. Számlákkal igazolt költségeket fizetnek ki - nincs adókötelezettség (szja tv. 4. (2a) pont) 2. Költségátalányt kap. A képviselı választhatja 10 %-os vélelmezett költséghányad alkalmazását, amellyel szemben nem kell költségeket igazolni. A képviselı az adóelıleg megállapításához nyilatkozik az elszámolható költségrıl. Az adó és járulék alapja a költségekkel csökkentett összeg.

35 Megbízási díjak, adószámos magánszemélyek Nem kell adóelıleget megállapítani: - az ıstermelıi bevételbıl, ha az ıstermelı bemutatja az adóévre hitelesített értékesítési betétlapot, családi gazd. okiratot 08-as bevallásban kell szerepeltetni! - egyéni vállalkozói bevételbıl, ha a számlán feltünteti a vállalkozó a jogállását bizonyító okirat számát. A számla kiállítására kötelezett (adószámos) magánszemélyektıl le kell vonni az adóelıleget és meg kell állapítani a járulékot min. 30%-a felett, szochot. kell fizetni, nyilatkoztatni kell a költségeirıl, vagy 10% költséghányadot alkalmazunk (úgy mint a megbízásos jogviszonyban).

36 Köszönöm megtisztelı figyelmüket Nagyné Véber Györgyi

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6667. számú törvényjavaslat egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Elıadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. október 2008. évi törvény egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1 / 151 2014.05.07. 14:52 A jogszabály mai napon (2014.V.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( határozatlan ) 1995. évi

Részletesebben

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék A 2010. évi minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó,

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Jogszabályi háttér A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány Szentirmainé Holi Gabriella 1 Témák Személyi jövedelemadó Járulék szabályok Általános forgalmi adó Helyi adó Adózás rendjének változásai Kata, kiva Társasági

Részletesebben

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma:

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma: Tájékoztatás a magánszemély 2012. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2012. január 1-jétıl alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

Egyéb költségtérítések, juttatások

Egyéb költségtérítések, juttatások Egyéb költségtérítések, juttatások A költségtérítésekről általában Költségtérítésnek az a bevétel számít, amelyet a személyi jövedelemadó törvény által költségnek elismert kiadás megtérítésére kizárólag

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 1. oldal 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról (adó)mentőöv Szereted, ha az adóü gy sim a ü gy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2011. /07. 2011. december 23. Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról Sinka Júlia 2011. www.sinkatax.hu

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL

TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL Az adózás határidős tevékenység Az adózásban a határidőknek kiemelt szerepük van. A főbb adókötelezettségek mint a bejelentés, bevallás, adatszolgáltatás, adófizetés mind

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése Mellékletek 1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 2. sz. melléklet: A kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról

Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Tájékoztató a 2013. január 1-jén hatályba lépő adótörvény változásokról Általános forgalmi adó Számla kötelező adattartalma kibocsátás kelte teljesítés kelte a számlázott gazdasági teljesítés tényleges

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben