Keszitette: Halas Tuzvedelem Kft.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Keszitette: Halas Tuzvedelem Kft."

Átírás

1 I Keszitette: Halas Tuzvedelem Kft.

2 El6zm6nyek a (11.15.) NGM rendelet a p6nztarg6pek 6s taxam6terek mtiszaki kovetelm6nyeir6l, a nyugtakibocsatasra szolg6lo p6nzt6rgepek 6s taxam6terek forgalmaz6s6rol, haszn6lat6rol 6s szervizel6s6r6l, valamint a pdnzthrg6ppel rogzitett adatok adohatos6g fele torteno szolg 6ltatds6rol All6sfoglal6s k6r6se a Nemzeti Fogyasztov6delmi Hatos6gtol V6lasz a NFH-tol Nemzeti Adatv6delmi 6s Inform5cioszabads6g Hatosagtol V6lasz a NAlHtol p6nzt6rgep 6s a kapcsolodo informatikai szolg6ltatis lizembe helyezese NAV p6nzt6rg6p ellen6zes (bejelent6s nelktil) NAV 6llasfoglal6s k6res V6lasz a NAVtol

3 TEAOR Afa tv S Q) bekezd6s6ben foglalt felt6tel teljestil6se hi6ny6ban nyugtaad6si kotelezetts6gtiknek kiz6rolag penzt5rgeppel tehetnek eleget a kovetkezokben felsorolt adoalanyok, illetve rizletek: ' b) az egyes oktober 15. napj6n hat6lyos TEAOR ' ,T 6s szerinti kiskereskedelmi, az 56.1 es 56.3 szerinti vendegl6t6si (kiveve a mozgo szolg6ltatfrsny0jt6st), az szerinti sz6llashelyszolgiltat6si, a es szerinti kolcsonz6si 6s a szerinti javit6si tev6kenys6get folytato valamennyi adoalany, Cegiink 6rintett TEAOR szimai: 477 1'08 Ruhizat kiskereskedelem 77 I 1'08 Szemelygepjarmu kolcsonz6se 9522 '08 H6ztartisi g6p, h6ztartasi, kerti eszkoz javit6sa

4 /6 /s s nu gto Allfsfogla16s k6r6s Cilmzda NEY : Nemzeti Fogyaszt6y6delmi Hat6sdg 1088 Budapest, J6zsefkrt. 6. Kiskunhalas I /2013-HT Fax: Ogri"tt ilgrint.: TonrnNcsArANnnuq Tisztelt Cfm! Ezuton kdrjiik, szives allisfoglakisukat az al6bbi tem6ba4 hogy iigyfeleink kiszolg6l6sa kifogdstalan legyen: dn r6szt vetttink a B6cs-Kiskun Megyei Kereskedehni 6s lparjcamara szervez6sdben megtartott el6admon, ahol Szabo G6bor a Nemezti-Ad6 6s V6mhivatal D6l-alfoldi Regionalis Ad6 F6igazgat6sag Til5koztathsi Osztaly tdjdkoztatfsi referense tartott thjdkoztatint ap nztirgdpekr'6l s2616 rendeletr6l. Az eload6s sorrin nagy hangsrilyt fektettek a 3/2013. (II.15.) NGM rendelet drtelmezesdre. Kiiltin kihangzulyozttil< ap6nztirglphaszniiat-mentesseg felt6teleit, amely szerint kiv6lthat6 a g6pi nyugtaadiis, ha minden egyes vilsarl6nak szabrflyos sz6m15t 6llitunk ki. c6gek, t6rsas- ds egydni vallalkoz6sok, ad6alanyok. igy Cdgilnk iigyfelei - tev6kenysdgiinkb6l ered6en - minden egyes v6sarl6st sz6ml6val tudunk alfit{rl;rasztant. A NAV 6llaspontja szednt, ha egy bejfraton elhetyezett thb76n a vevciink fele jelezilh hogy az iztetben, helyesen jerxnk el, igy az 6 kovetelm6nyeiket telj e sitjiik. A fent emlitett adatk6r6sre van-e lehet6s6giink? K6rhetiink-e az vev6ktdl ilyen jellegii adatokat, 6s ha igen, milyen formdban? Kdrem, sziveskedjen a fenti kdrd6seinkre adott vijaszht megkiildeni r6sztinkre a kovetkez6 cimre'. Halas Tt2v6delem Kft. (6400 Kiskunhalas, Szenthdroms6g t6r 9.) Tisztelettel: Ba n kszi m f a szam : , Ad 6sz6 m :

5 szcxealrn iktatoszam: Ugymtez6: -['ele[onszdm: Iargy: Szabo Monika ugyvezeto [eszere t6jekoztat6s nfh fiilhx.'eoeu'n, Halas Ttizv6delmi Kft. Kiskunhalas Szenth6ronrsag ter Tisztelt Ugyvezetci Asszo ny! A Nemzeti Fogyasztov6delmi Hatos6ghoz (a tovzrbbiakban: Hatos6g) 6rkezett szdmlakibocs6tassal ka pcsolatos a llasfogla l6s keresevel osszefugg6sben az a l6bbiakba n tsjekoztatj u k. Mindenekelottfelhivjukszivesfigyelmet,hogyaz'1997 evi CLV.torvenyl S(1)bekezdese! alapjdn a Hatosbg hat6skore a vallalkoz6sok 6s a (terrrreszetes szemely) fogyasztok kozt fennsllo vit5s tigyekre terjed ki Tajekoztatjuk hogy a szamla-, illetve nyugtakibocs6t5s eloirasairol az altalanos forgaimi adorol szalo 2007 evi XXVll. torv6ny, valamint a pdnztarg6pek es taxameterek mr.iszaki kovetelmenyeirol, a nyugtakibocsatirsra szolg6lo penzt6rgepek es taxam6terek forgalmazasfrol, haszn6latarol es szervizeleserol, valantint a p6nzt6rgeppel rogzitett adatok adohatos5g fele torteno szolg6ltatasdrol szolo U2-A13 (ll 15.) NGM rendelet rendelkeznek Fenti jogszab6lyok betarl6s6nak ellen<jrzese a i',lemzeti Ado- 6s V6mhivatal hat5sko16be tartozik.,\lldspontunk szerint mivel a leveleben foglaltak kapcs5n szemelyes adatok vedelmevel kapcsolatos kerdes meriilhet fel, igy ennek vonatkozasaban javasoljuk a Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabads5g Hat6sig mint hat6skorrel rendelkezo szerv megkereseset. Mindazondltal fogyasztov6delmi szempontbol fontosnak tartjuk, hogy amennyibren az On altal ernlltett gyakorlat - miszerint az uzletben csak a szem6lyes adatok megaddrsa mellett lehets6ges a vasarlas - alkalmazdsirra keriilne sor, arrol a fogyasztokat m6g az tigyleti dontes meghozatala elcitt m indenkeppen sziiks6ges tsj6koztatni i\ tovabbiakban felhivjuk szives figyelmet, hosjy a Hatosdg nem jogosult jogi i16nymutatast tr:rtalrnazo allasfoglaldsok kiad5s6ra Ennelfogva tdj6,koztat6sunk nem mincistil jogszabalynak, hatosagi dontesnek vagy intezkedesnek, amely miatt annak jogi ertelemben felfogott kotelezci ereje nrncsen. Kerjuk a tdj6koztat6s szives elfogadds6t Budapest, 2013 augusztus,0o,, Tisztelettel: Fgylv 1 S (1) E torveny hat6lya -- a (2) bekezd6s;ben meghatarozott elte16ssel - tevekenysegere terjed ki, amely a fogyasztokat erinti vagy ti:rintheti a v6llalkozasok azon

6 flalas Tti delem 6400 Kiskunhalas Szenth6roms6g t6r 9, Tel: (77) , Fax: (77) , Mobil: (30) HonlaD: t" g\o Allrisfoglalr[s k6r6s Cimzett n ve: Nemzeti Adatv6delmi 6s Informdci6szaba ds6g llat6s6g 1530 Budapest, Pf.: 5. Kiskunhalas ttsl20t3-ijit-2 Fax: +36 I IIiv. sz.: usyfel hu tiryint: Tolm,NcsAKAxonn.l Tisztelt Cim! Ezriton k6diik, szives allisfoglaftisukat az alfbbi tdm6ban, hogy iigyfeleink kiszolgfl6sa kifog6stalan legyen: l5-dn rdszt vettiink a B6cs-Kiskun Megyei Kereskedelmi 6s Ipartamara szewezesdben megtartott el6adrison, ahol Szab6 G6bor a Nemezti-Ado 6s V6mhivatal Ddl-alftildi Regionalis Ad6 F6igazgat6sag Thj5kortafitsi Osztaly titj5koztatilsi referense tarlott t6jekoztatdst ap6nztitrg6pekr6l sz6l6 rendeletr6l. Az el6adris soran nagy hangsrilyt fektettek a 3/2013. (II.15.) NGM rendelet 6rtelmez6sere. Ktilon kihangs{rlyoztiil< a pdnarirgdphaszn6,lat-mentess6g felt6teleit. amely szerint kiv6lthat6 a g6pi nyugtaad,4s, ha rninden egyes v6s6rl6nak szab6.lyos sz5m16t allitunk ki. Cdgiink iigyfelei - tevdkenysdgiinkb6l eredcien - cdgelq t6rsas- 6s egydni vi{llalkozdsok, ad6alanyok. igy minden.egyes v6sarlist szirnlix a7 tudunk aliltimasztani. A NAV rilll6spontja szerinq ha egy bejaraton, bejfrat kdzvetlen kdzeleben elhelyezett t6blan a vev<iink fele jelezztilq hogy, helyesen jirunk el, igy az 6 kdvetelmdnyeiket teljesitjiik. K6rd6seink a kovetkez6k: o A fent emlitett adatk6r6sre van-e lehet6s6giink? o K6rhetiink-e az vev6kt6l ilyen jellegii adatokat, 6s ha igen, milyen formiban? Kdrern, sziveskedjen a fenti kdrdeseinkre adott vfl,aszitl" megkiildeni rdsziinkre a kovetkez6 cirnre: Halas Tiizvddelem Kft. (6400 Kiskunhalas, Szenth6r'oms6g t6r 9.) Fenti leveliinka dn meghilmtiih a Nemzeti Fogtasztdvddelmi HatuSsdgfeld, ukihtdl azonbun irdemelega 30-dn vdlaszt is kaptunh, - vdlaszleveliiket melldklakdnt csatolva megkiildjiih - infor mdcidv al n em tu dt uk s zolgdln i, 0 n b k h d z ir dny ltott a k h efi ds e in h h e L Tisztelettel: k.m.f. 9FLEM KFr: t6r 9. -s iigyvezet6 #l Melldklet: - Nemzeti Fogyaszt6v6delmi Hat6s6g taj6koztat6 levele Ba n kszs m la szilm : , Ad 6sz6 m :

7 Nemzeti Adatvddelmi s Inform6ciosza bads6 g Hat6sig Ugysz6m: Szab6 Monika r6sz6re ugyvezeto Halas TUzv6delem Kft. Kiskunhalas Szenth5romsSg t6r Tisztelt Ugyvezet6 Asszony! A Nemzeti Adatv6delmi 6s Inform6ci6szabads5g Hatos6ghoz (a tov6bbiakban: Hat6s6g) cimzett 6ll5sfoglal6st k6ro level6ben On az i16nt erdekl6dott, hogy adatv6delmi szempontb6l kifog6solhato-e egy olyan gyakorlat bevezet6se kiskereskedelmi Uzletekben, mely szerint a v5s5rl6s csak n6vre szol6 szdmla ki6llit6sa eset6n lehets6ges. Amennyiben a sz6mla ki6llitdsshoz a v5s6rlo nem adja meg a nev6t, cim6t, akkor a v6s6rl6s meghirlsul. Beadv6ny6ra v6laszolva az al6bbiakrol t6j6koztatom : Az inform5ci6s dnrendelkez6sijogrol 6s az inform6ci6szabads6gr6i szolo 20i1. evi CXll. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Infotv.) 52. $ (1) bekezd6se alapj6n a Hat6s6gnSl bejelent6ssel b6rki vizsg6latot kezdem6nyezhet arra hivatkoz5ssal, hogy szem6lyes adatok kezel6s6vel, illetve a kdz6rdekrj adatok vagy a koz6rdekb6l nyilv6nos adatok megismer6s6hez tfuodo jogok gyakorl6s6val kapcsolatban jogserelem k6vetkezett be, vagy annak kdzvetlen vesz6lye fenn6ll. Mivel az Infotv. hat6lya a term6szetes szem6lyek adatainak v6delm6re terjed ki, ez6rt a Hatos6g az allbbi 6ll6sfoglal6st kiz6r6lag a term6szetes szem6ly v6s6rlok szem6lyes adatainak kezel6se tdrgy6ban alakitotta ki. Magyarorsz6g Alaptdrv6nye Vl. cikke 6rtelm6ben mindenkinek joga van szem6lyes adatai v6delm6hez, valamint a kdz6rdekri adatok megismer6s6hez 6s terjeszt6s6hez. Alapvet6 jog m6s alapvet6 jog 6rv6nyesUl6se vagy valamely alkotm6nyos 6rt6k v6delme 6rdek6ben, a felt6tlenul szuks6ges m6rt6kben, az el6rni kiv5nt c6llal ar6nyosan, az alapvet6 jog l6nyeges tartal m 6nak tiszteletben tart6sdval korl6tozhat6. A szem6lyes adatok v6delm6hez valo jog tartalmat az Alkotm6nybiros5g, elvi jelent6s6gr.inek tekintett, 15/1991 (lv. 13.) AB hatarozatdban bontotta ki, amelyben nem hagyom6nyos v6delmi jogkent 6rtelmezte azt, hanem annak aktiv oldal6t is figyelembe v6ve informdci6s dnrendelkezesi jogk6nt. Az Alkotm6nybiros6g szerint e jog tartalma az, hogy mindenki maga rendelkezik szem6lyes adatainak felt6rds6r6l 6s felhaszn1lflsarol. Szem6lyes adatot felvenni 6s felhaszn6lni teh6t 6ltal6ban csakis az 6rintett beleegyez6s6vel szabad, mindenki szfumlra k6vethetov6 6s ellen6rizhetov6 kell tenni az adatfeldolgozds eg6sz 0tj6t, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen c6lra haszn6lja fel az 6 szemllyes adatdt. Az Alkotmdnybir6sdg 6ltal kialakitott 6ltal6nos alapjogv6delmi teszt szerint egy alapjog korl6toz6sa akkor tekinthet6 alkotm6nyosnak, ha azt egy mssik alapjog vagy szabads6g v6delme, J l2! [llrdrpr]tf, 5r l;1i(iv [,rsahet l"r,i 2)lt Tt Fix r -lf: 1 19i-1400 r36 I t) r rqyitrlszoiqr a [dsrr;rih hr i w\t1,! nilrf! llil

8 6rv6nyesul6se, illetve egyeb alkotm6nyos ert6k v6delme szuks6gess6 teszi, 6s a kivant c6l m6s m6don nem 6rhet6 el. Az alapjog alkotm6nyos korl6tozds6hoz teh6t szuks6ges, hogy a korldtoz6s megfeleljen az ar6nyoss6g kdvetelm6ny6nek: az el6rni kivant c6l fontossaga-es az ennek 6rdek6ben okozott alapjogs6relem s0lya megfelel6 ardnyban legyenek egym6ssal. Az inform6ci6s onrendelkez6si jog gyakorl6s6nak felt6tele, 6s egyben legfontosabb garancidja a celhoz kdtdtts6g. Ez aztjelenti, hogy szem6lyes adatot feldolgozni csak pontosan meghat6rozott 6s jogszerti celb6l szabad. Az adatfeldolgoz6snak minden szakasz6ban meg kell felelnie a bejelentett 6s k6zhite[ien rdgzitett c6lnak. Az adatfeldolgozss celjat 0gy kell az 6rintettel k6z6lni, hogy az megit6lhesse az adatfeldolgozds hat6s6t jogaira, 6s megalapozottan donthessen az adal kiad6sdr6l; tov6bb6, hogy a c6lt6l elt6r6 felhaszndl6s eset6n 6lhessen jogaival. Az Infotv. 5. S-a alapj6n szem6lyes adat f6szab6lykent akkor kezelhet6, ha ahhoz az 6rintett hozzljarul, vagy azt t6rv6ny vagy - tdrv6ny felhatalmaz6sa alapjdn, az abban meghat6rozott kdrben - helyi Onkorm6nyzat rendelete k6z6rdeken alapul6 celb6l elrendeli (k6telez6 adltkezel6s). Kdtelezo adatkezel6st teh6t sem alacsonyabb szintri jogszab6ly (lsd. 38/2003. (Vl. 26.) A'B hat6rozat), sem belso szabalyzat nem rendelhet el. Az Infotv. 3. S 7. pontja 6rtelm6ben a hozzdjarul6s az 6rintett akarat6nak 6nk6ntes 6s hat6rozott kinyilvdnit6sa, amely megfelelo t6j6koztatdson alapul, 6s amellyel f6lre6rtheteflen beleegyez6s6t adja a 16 vonatkozo szem6lyes adatok - teljes k6rri vagy egyes mr.iveletekre fite4ed6 - kezel6s6hez. Az lnfotv. 20. $-a rdgziti, melyek azok az informdrciok, amelyeket az 6rintettel kozolni szgks6ges ahhoz, hogy a t6j6kozott beleegyez6s tdrv6nyi felt6tele megval6suljon. Eszerint az 6rintetteiaz adatkezel6s megkezd6se elott egy6rtelm0en 6s r6szletesen t6j6koztatni kell az adatai kezel6s6vel kapcsolatos minden t6ny16l, igy k016n6sen az adatkezel6s c6lj616l 6s jogalapj6rol, az adatkezel6sre 6s az adatfeldolgoz6sra jogosult szem6ly6rol, az adatkezel6s id6iartam6rol, arrol, ha az 6rintett szem6lyes adatait az adatkezel6 a 6. $ (5) bekezd6se alapjdn kezeli, illetve arrol, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A t6jekoztat6snak ki kell terjednie az 6rintett adatkezel6sse kapcsolatos jogaira 6s jogorvoslati lehet6s6geire is. Az 6rintettel az adatkezel6s megkezd6se elott k6z6lni kelltov6bbd azt is, hogy az adatkezel6shozzdjarul6son alapul vagy k6telez6. Az adatkezel6s jogalapj6n t(l vizsg6lando az is, hogy az adatkezel6s megfelel-e az Infotv. 4. S- 6ban foglalt c6lhoz kdtottseg elv6nek. Eszerint szem6lyes adatot kezelni csak meghat6rozolt c6lb6l, jog gyakorl6sa 6s kotelezetts6g teljesit6se 6rdek6ben lehet. Az adatkezel6snek minden szakasz6ban meg kell felelnie e c6lnak. Csak olyan szem6lyes adat kezelheto, amely az adatkezel6s c6lj6nak megval6sulasdhoz elengedhetetlen, a c6l el6r6s6re alkalmas, csak a c6l megvalosul6s6hoz szuks6ges m6rt6kben 6s ideig. Az adatkezel5s sor6n v6gezetul 6rv6nyesUlnie kell az adatok minos6ge elv6nek is, melyet az Infotv. 4. S (1) bekezd6se rdgzit. Az elv 6rtelm6ben a kezelt szem6lyes adatok felvetelenek es kezel6s6nek tisztess6gesnek 6s tdrv6nyesnek kell lennie. Az AltalAnos forgalmi ad6r6l szolo 2Q07. evi CXXVll. t6rv6ny (a tovdbbiakban: Afat6rv6ny) rendelkez6sei alapjdn az adoalanynak az 6rt6kesit6sr6l f6szab6lyk6nt sz6ml6t kell kidllitani. A k6szp6nzes 6rt6kesit6si forgalomban azonban, amennyiben a term6k beszerzdje, szolg6ltat6s igenybe vevdje nem ad6alany (es nem is jogi szem6ly), 6s az ellen6rtek adot is tartalmaz6 6sszeg6t legkesobb a teljesit6sig k6szp6nzzel, k6szp6nz-helyettesito fizet6si eszkozzel vagy p6nzhelyettesito eszkozzel marad6ktalanul megt6riti, 6s szdmla kibocs6tdsat az adoalanyt6l nem

9 k6ri, akkor az 6rt6kesit6 adoalany mentesul a sz5mlakibocs5tdsi k6telezettseg alol. llyen esetben, amikor az 6rt6kesit6 ad6alany a teljesit6ssel egyidejrileg tdrten6 kflszp5nzzel, k6szp6nzhelyettesito fizetesi eszk6zzel vagy p6nzhelyettesito eszklzzel tdrt6no fizet6s eset6n sz6mla kibocsdt6s5ra nem k6telezett, az 6rtdkesit6 ad6alanyt nyugtaaddsi kdtelezetts6g terheli. Az adohatos6g ir6nymutat6sa szerint,,a nyugtaaddsi kdtelezetts6g t az ad6alany bizonyos esetekben - a ktil1n jogszabalyban meghat1rozott tev5kenysdgei kdr6ben - kdtelezden g6pi kibocsdtdsi nyugtdval, vagyis a ktil6n jogszab1lyban meghatitrozottaknak megfelel5 p6nztdrg6ppel, taxam6terrel koteles teljesiteni. A nyugtaadds, g6pi nyugtaadds k1telezetts6ge nem terheli az adoalanyt akkor, ha nyugta helyett szdmla kibocsatasarol gondoskodni tudott, meft modi1ban 6llt a nem ad6alany vevot6l a szdmla szabdlyszer1 kiitllftttsdhoz szi)ks6ges vev6i adatokat megkapni. Meg kelljegyezni, hogy nem ad6alany vevs k6szp6nzes vdtsdrl1sa esetdn, ha az ellendrtek ad6t is tartalmazo 1sszege a forintot el6ri vagy meghaladja, a szdmlakibocsatdsi k1tetezettseg fenndlt. [Afat6ru6ny. 165, $ (1) bekezdes b) pont 6s (3) bekezd6s, 766. g, 178. S fl) bekezdes.j' A konkr6t esetben az adatkezel6s egyeduli jogalapja teh6t az 6rintett onk6ntes, hat5rozott, tdjekozott hozzfj1rulasa lehet. Az 6rintett hozz6i6rul6s6nak formai megl6t6n t0l vizsg6lni kell az 6nk6ntess6get, tehdt azt is, hogy az valos ddnt6si helyzetben szuletett, s az a vevo valos sz5nd6k6t tukrozi-e (az Afatdrv6ny hatarozza meg, hogy az elado milyen esetekben kdteles a vev6 sz6nd6k6t6l fuggetlenul sz5mldt kiiillitani). Amennyiben a hozz1j1rul6s a kereskedo 6s a vevo kdz6tt letrejdtt szerzod6s r6sz6t k6pezi - ez a helyzet abban az esetben, ha err6l az ASZe-ben rendelkeznek - k6rd6ses az is, hogy ez a kikotes olyan 6ltal6nos szez6d6si felt6telnek min6sul-e, amely a Polg5ri Tdrvdnykdnyvr6l szolo vi lv. tdrv6ny 209. $-a alapj6n bir6s6g el6tt eredm6nyesen megt6madhato, tekintettel arra, hogy a feleknek a szerzod6sb6l ered6 jogait 6s k6telezetts6geit a johiszem(s6g 6s tisztess6g k6vetelm6ny6nek megs6rt6s6vel egyoldal0an 6:; indokolatlanul a szerzodesi feltetel t6masztojdval szerzod6st kot6 f6l h6tr5ny5ra 5ltal6nos szerz6d6si felt6tel nem 6llapithatja meg. Nem lehet eltekinteni ugyanis attol a tenyt6l, hogy egy ilyen szerz6d6si feltetel alkalmaz6sa eset6n az 6rintett az informdcios jogok oldal6r6l n6zve egy olyan egyenl6tlen helyzetbe kerul, ami alol az egyetlen,,menekul6se", ha el6ll a szerz6d6skdt6si sz5nd6k6t6l, ez pedig nem c6lja a keresked6nek sem. Egy term6k, vagy szolg6ltat5s kiz6rolagos forgalmazoja eset6ben ez tov6bbi k6rd6seket is felvethet. Az esetleges Sllampolg5ri panaszokat, j6v6beli jogvit6kat elkerulend6 az On 5ltal leirt kereskedelmi gyakorlat bevezet6s6t adatv6delmi szempontb6l megvizsg6lva nem javaslom. Budapest, szeptember " l8 " Udvozlettel: )

10 P6nztirg6p lizembe helyez6se 6s hasznilata Uzembe helyezttik a p6nzt6rg6pet Forgalom alakul6sa L kiizritt a penzt6rg6pbe betitott forgalom arfunya ugyanezen id6szak teljes 6rbev6tel6hez k6pest: 0,0827 %$beiit6s) kiiztift a p6nzt6rgepbe betitott forgalom arhnya ugyanezen id6szak teljes 6rbev6tel6hez k6pest: 0,0722% $berit6s) Minden m6s esetben szfmla k6sziilt!

11 NAV ellen 5rz6s - beielent6s n6lktil Az ellenciz6s leir6sa: Az ellen6rok bejelent6s n6lktil megjelentek a fenti t6rsasig sz6khely cim6n, adatok gyujteset c6lzo ellen6rz6s celj6bol, melyr6l a sz6m0 azonosito adatlapon jegyzokonyvet vettek fel a jelenl6vo Szabo Monika k6pvisel6vel, akinek igazolt6k magukat szolgilati igazolv6nyuk 6s 6ltal6nos megbizolevel felmutat6s6val. Ellenorok az online p6nzt6rg6pre vonatkozoan kerd6st int6ztek a kepviselshoz. A t6rsassg k6pviseloje bemutatta az online p6nztarg6p naplojit, mely szerint n rizemelt6k be a fenti cimen, Az online p6nzt6rgepet (MICRA JOTA M tipus - AP ) napi szinten hasznalja a t5rsas6g a tfizv6delmi szaktizlet6ben. A gepnaplo adatai alapj6n meghib6sod6s nem tort6nt ez idaig. A k6pvisel6 elmondta, hogy az rizletben t6li kotelezo szabadsigol5s miatt tol ig zhwa volt. A k6pviselo tovsbb6 elmondta, hogy volt olyan id6szak, amikor akadozott az online kapcsolat (nem kapott jelet a g6p), ezt a szolg6ltat6 fele jelezt6k telefonon kereszttil. A T-Mobib szolgaltato t6jekoztatta adozot, hogy v6rjon, id6vel lesz kapcsolat. A k6pviselo elmond6sa alapj6n ez 2 alkalommal el6fordult, v elej6n, pontos datumot nem tudnak. Ezen id6szak alatt nem tort6nt v6s6rl6s, nem bev6tel berit6s. Ados kepviseloje elmondta, hogy tobbnyire nagyt6telben, t6rsas6gok r6sz6re 6rt6kesitenek akiknek minden esetben szdml6t 6llitanak ki az ellen6rt6krol. Az online p6nztargepet a kisker vas6rlok r6sz6re kertek meg, amibol kis forgalom van. Kisker v6s6rlok r6sz6re tobbnyire tuzolto k6sziil6ket 6rt6kesitenek. A k6pviselo tov6bb6 el mondta, hogy rendel keznek napelemes kol lektorokkal, amely befoly6solhatja a v6telt. Ellenorok 6tn6zt6k az online penzt6rg6pet mely mukodok6pes 5llapotban volt, a tableten beazonosithato, a mai napon is tort6nt a napnyit6s a p6nzt6rg6pben ( Ft) Fentiek ertelm6ben ados tov5bbi inform6ciot nem tudott adni, amely az 6ramsztinet illetve megszakitasra vonatkozott. Ellenoz6s a mai napon befejezodott, hatos6gi elj6r6s nem indul.

12 *falas Yri delem i, :.i;r..ti..i:t:, i'l!.' :r. :,,i,,i: _:rtr., ::-:r rt. :l 6400 Kiskunhalas Szenth6rcmsAg t6r I Cfurett ne!e: Atlaisfoglatels kdr6s Nemzeti Ad6-6s Vimhivatal Bics-Kiskun N{egyei Ad6igazgatdsdsa r"u,r' tt g i^ T{"rydnrr.&* Chm: 60{X} Kecskern6t, Kuruc krt. 16. rxhrm: Kiskunhalas.20f 5. 04" 15. rdcfau ffi0 l l5/2015-ift tlgrint: KoTHENczAGNES Tisztelt Cim! Earton keg'tilq szives Alftisfoglalasukat az alnbbi tdmriban, hops/ iigyfeleink kiszolgdl6sa kifogastalan legyen: n a NAV munlcat:i,rsai el6zetes bejelentds ndlkiit ellenorzist tartottak telephelyiinkon, amely alkalmdval aziil nkben m0kddo pdnztargeptilnket vizsgdltf,k. (Azonosit6 adatlap: /35539) Az ellen6rzds alkalmdval megallapitast nyefi, hogy* a pdnztdrgdpiinkdn kereszttil csekely forgalmat bonyolir a ce& mivel ddnt6 tiibbsegberl a jogszabdrlyi kotelezettseg miatt cdgek intezmenyek rdszerc ertdkesitiink ti2vedcilrri eszkozdket, fgy minden vasrirldst szimla kiser. Magrinemberkent alig-alig van vdsarlonk- A pautdrgdp tizembe helyezdse 6ta a gongycilitett forgalorn Ft es osszesen 16 alkalommal tdrtent nyugtaadris. A NAV ellendrei felhivtdk frryelmiinket, hogy hasonl6 gyakorlat folytatisa eseten kdnytelenek lesmek c6giinket a minirnrilis pdnarirgephaszniitat miatt a jov6ben is rendszeresen ellenorizni. Ezen fenn6llo problena krkii sz0b6lesdre javasoltdk j elen fl kisfoglalas-k6rdst. Egy kordbbi. a Biics-Kiskun N,legyei Kereskedehm ds lparkarnara szervezdsdben megtartott el6adrison, ahol Szabo Gdbor a Nanezri Ad6- es Vrirnhivatal Ddl-alfbldi Regionalis Ado Fdigazgatosag Trijdko asi Osztdly tr{jekoztatisi referense tartott ekiadist a penzt6rgdpekr6l sz6l6 rendeletr<il, nagy hangsrityt fel*ettek a ([I.15.) NGM rendelet 6rtehnezdsere. Ktildn kihangsirlyoar{lk a pdnztarg6phasznalat.mentesseg felteteleiq amely szerint kivilthat6 a gdpi nyugtaad6g ha minden egyes vds6rl6nali szabalyos szrinnldt efiitunk ki" C6giink iigyfelei - tevdkenysdgii,nkb6l ered6en - cegek. t6rsas- s egyeni v6llalkoz6sok, adoalanyok. igy minden egyes vdsirldst szimldval tudunk aldtamasztani. Kdrddseink a kiivetkezdk: r Mivel tigyfeieinli, vr{sarl6ink rnindig szifunlft kemek. a nyugtaadris elenyeszri, kerem llsztelt Cim dllasfoglalasdt, hogy a penztargepet esetiilnkben is sztiksdges-e miikfitetni? o Ha egy belaraton, bejirat kdzvetlen kozeldben elhelyeze.tt tdbldn a vevdink fele jelezziik, hogy az. helyesen jirunli-e el teljesitjiik-e az Onok kovetelmenyeit? Kereul viveskedjen a fenti kerddseinkre adott vr{laszdt megktildeni rdsziinkre a krivetkez6 cimre: k-m.f. Tisztelettel: iigyvezet6 #l &nksz in la sz6 m : {1007 1, Ad6szd m :

13 ERK ETT 10fi APR t/:ors -nr Nemzeti AdG s ltmhivatal D6l-alfiildi Regiondlis Ad6 Fdigazgatrisriga Jogi, Tdjdkoztatisi tu Tiirv6nyessegi Fdoszfily T{j6koztatrisi s Koordindcids Osztdly Iktatoszdm: Trirgy: TAjekoztati.s Szabri M6nika rdsz9re Halas Tfizr'6delem Kft. Kiskunhalas Szenthriromsrig ter Tisztelt Szab6 M6nika Asszony! A Nemzeti Ad6-6s Vdmhivatal D6l-alfitldi Regionrilis Ad6 Fsigazgat6s6gahoz- ap nztarg$p hasznalatival kapcsolatban - 2A15. iprilis z}-iri' be6rkezett levelire a krivetkezakr6l tijekoztatom: A p nrtttrg6phasmdlatra kritelezett ad6alanyok s iizletek krir6t - a 48/2013. (lx. I5.) NGM rendelet (tovdbbiakban: Rendelet) L szdmri mell6klete hatilrozza meg. A melldklet szerint tobbek kozott - a2oo9. okt6ber 15. napjan hat6lyos TEAOR gdpi nyugtaadrisra kotelezettek szsrinti kiskereskdelmi tevdkenysdget folytatd ad6alanyok is, ha tevdkenys6giiket tizletben (mozg6boltban) v6gzik- A g6pi nyugtaaddsi kdtelezetts6g fiiggetlen a forgalomtdl, teh:it akkor is fenn 4ll, ha a kiskereskedelmi iizlstberi a nyugtaa&isra,,ritkin" keriil sor, mert pl. kev6s a nem ad6alany maginszem6ly vdsdrl6. (Bizonyara Onrit< el6tt is ismert, hogy rdsziikre csak frdrds eset n kell szamlfut kibocsdtani, ha a nyugtaad6s felt6telei egyebk nt fenn6llnak.) A levelsben foglaltak szerint vrllialkoz6suk a Rendelet el6 sai szerint jdr ei, arnikor kiskereskedelmi tev6kenys6ge kereteberr a nem ad6alany magiinszem6lyeknek p6nztargepes nyuglht alit ki. Az a t6ny, hogy iizletiikben minim6lis a p6nztargep hasznilat, nem iitkdzik jogszabrilyba az adott ktiriilrr6nyek kozott. ezdrt nem tekintend6 kikiiszobdldsre var6 probl6mrinak sem. Nz 6ltal6nqs forgalmi ad6r6i sz6l6 20O7. evi CXXVI. tdrueny (tovfbbiakban: ffatdrvory) 166. $ (2) bekezddse alapjan,,nylgta helyett az ad6alany szf,mla kibocs6tisardl is gondoskodhat. Ebben az esetben mentestil a kiildn jogszabilyban eldirt gdpi kidliitasn nyugtakibocsdtasi kcitelezetts6g al6l [178. $ (l) bekezddse]." Kecskemfi, Kuruc krt. 15/c. Kdzponti telefonsz6m: telefax sz6ma:

14 Az 6fatdn'6ny hivatkozott rendelkezese teh{t lehetosdget ad arra" hogy" az ad6z6 nyu64a helyett minden vevojenek (igy a nem adoalany maginszemelyeknek is) szdmlit adjon, ezl'ltal melllzze a penztargdp haszndlatiit, Ekkor az elad6nak rninden alkalommal sziiksdge van a ver,6 nevdre, cimdre a szabiilyos szdmla kiallitdsa drdekdben. Ha azonban a magdnszemdly a k6rt adatokat valarnilyen okbol nern kivinja rnegadni, az elad6 val6di problemdval taldlkozik, nrert setn szitmli$, sa-n pedig - penztdrgdp hiriny6ban - n1.ugt[t nern tud kidllitani.(kdzi nyll.$a kidllitrisa nem megengedett.) Itt jegyzem meg, hogy a penztiirg6p-hasm6lat mellozdse az Onok esetdben Kil<in adatszolgdltat6si kcitelezetts6get is-jelentene hivatalunk irany6ba. A mdsodik k6rd6s6ben ernlitett tibl6val kapcsolatban az adbtorvdnyek nem rendelkeznek, ez6rt annak kihelyezdsat d! megszcivegezdsdt hil'atalunk nem kdri 6s nem ellencirzi. Tdjdkoztatom, hog-v a vdlaszier'61 tartalma szakmai velemdnynek minosiil, kcitelezo _jogi er6r,el nem bir. Kecskemdt, prilis,,j/,:' Errcil drtesiilnek: l. a cirnzett 2. a kcizponti iratt6r Kecskerndt, Kuruc krt. 161c. Kcizponti telefonszdm: telefax szdma:

15 Konklttzi6 A t6mit tobbszdrosen v6gigj6rtuk, tobb hatosig v6lem6nyet kikerttik. 86r a nyugta forgalmunk igen eleny6sz6 (es nem is a fent emlitett TEAOR szerinti. tev6kenysegi korokben tortent az 6rt6kesit6s), ennek ellen6re tizemeltetn[ink ' kell a p6nzt6rg6pet, mivel - egyr6szt a nyugtaadisi kotelezetts6gtinknek csak igy tehettink eleget, - m6sr6szt a NAV szakmai v6lem6nye szerint, amennyiben nem tizemeltetn6nk p6nztdrg6pet, heti adatszolg6ltatssi kotelezettsegiink lenne felejuk (PTGSZLAA ADATLAP), de valljuk be, az extra adminisztr5ciot senki nem szereti! A tdrtenetnek itt azonban sainos nincs v6ge: fttivel folyamatosan ilyen csekely a nyugta-forgalmunk, Igy bdrmikor ujra jdhet a NAV ellenfirizni benntinket, hogy a p1nztdrgdpilnket megfelel1en mukddtetjilk-e!

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

É É Á É Ü Ő É í Ú Ü Ö Ü ő í Á Ü ú ö Ü ő Ó í Ö É Í ő Ó Ü ő Ü ó ú ú Ö É í ő ó ü ú ö ü ú ő ó ö Í ő ö ú ö ü ő ó ú ú í ö ő ő ű őí ö ö Ö ő Ó ő ő Ó í ú Ó ó ő Ó ő É í ő ű ő í í í ő Ö ú Ó í Ó ő ö Ü ú í Ó í ü ő

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

ö É ö Á É ő ü É ű ö ó ö Ö ö ö ő ő ó ö ö ó ó ó ö ö Á ö Ö Ö ö í ő ö ó ú í ö ö ö ő Ö ú ü ö ö ő ö ö í ü í ű ő ó ő ó ö ő ó ö ö ü ő ó ö ö ó ő ű Í ö í ó ő ű ő ő í ő ó ö ö ö ü ő ö ő ő í ö ó ö ó ó ö ú ö ó ó ő ö

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

É Í Á É Í Í Í Í Ú Í Ö Ö Az tizemels titemezse Forgalomba helyezs ve: 2010 v Tervezsi lettartam fele: 1512: 8 v Forgalom szmts ve: 2018 v A terv ezett b eruh zs hatstertil ete Ngy helyen, az rt tengelyt

Részletesebben

ö ü ó ü ő Ű ü ú ö ő ő ö ö ö ü ó Ö ö ö ú ú ú ö ú Ö ó ö ó ú ü ö ú ó ó ó ú ó ű Ö ö ü ú ó ó ő ő ú 2. oldal. összesen: is]ii-'i,!]rs ];lir,].]i'lli]l]l ii ]1 ;:.]:]i;;i.': ilsdf ers, c0y s *őjc/i v^s{,ui h,rl^rel

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

Ű Á Ö É É É É Ő Ü Ő É ó Ü ő ő Á ö ó ő ő ü ő ö ő ű ö ú Ü ó ö ö ú í í ő ü ü í í ó ó Ü Á É É Á Á É Ó É É É É É Ü Í Ű Ö Ó ő ó ő ő ó ó ü ü ü ő ő ó ö ö ú ö ő í ü ö ó ő ö ő ó ó ő ó ó ó í í ö ő ö í ű ö ó ü ö ő

Részletesebben

ő í ő í ő ű ő í ó í Í Ü ó ó ő ó ö í ő ó í í ó í ú ó í í ó í í í í ő ő í ő í ő ő ű ö í í ő í ó Í ü ö í ő í ő ű í ü ű ö ó ó í ű ü ü ű Ö ő ü ó ú ő ó ő í ő ő ü ő ó í ő ő ö ű ó ő ő Ó ű ő ő ó ü í ű í í ő ö ü

Részletesebben

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi BARANYA MEGYEI KORMANYHIVATAL lktat6sz6m: 9104-412015. El6ad6: Emesz Tibor dr. Jeges-Varga Ferenc T6rgy: Az MTA EnergiatudomSnyi Kutat6k6zpont '1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 0t 29-33. sz5m alatt

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

É Á É Á Á ö É Ü ő É ü É Ü Ü Ö ú ő Í Ó Ú Á Ö Ó ü ü Ö Í Ö ó Ö Ü Ú ú Ö ó Ö í ő ó Í ö Íó ü űí É í ö ú ó ő ö ó ö í í Í ó í ó ő Ú Ó ó ö ú ü Ó Ó Ö ü Ő í ó Í ö ü ú ü Ó Ó Í Ö Í Ö ö ú ü Ö Í í Í Ó Í ö Í Ó Í ó ó ú

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

ö ö ö ó ó ó ó ö ü ö ó ó ö ö ó ó ó ö ó ó ö É É Á ö Ö ö ó í ó ö ö ö í ö ó ű í ö ö í ó ö í ö Í Ö Á É Á Á ö ó ö ó ü ó ö ö ö ö ö í ö ó ó ó 2 (5) A kpvisel-testület az önkorm nyzati vagyonból nem minsít vagyonelemet

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

TAMOGATAS s.z'rzods agyszentj nos, be lvzveszyes terliletek csa pa dkviz elvezetse",,n Azonostó szm: NYDoP_ 4..fB_ 1-20 11-0009 }rkcnearrfdlrtrti"li wirúj. Lbrnrik*rS i.lfij rrdrtar- iilachéfrlt fr. i,

Részletesebben

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek 15/2013. (V. 6.) önkormnyzati rendelete a települskpi vlemnyezsi s települskpi bejelentsi eljrs rszletes szablyairól Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testülete

Részletesebben

Ö É É É É Í Ü Ü É Á Ó Ö Ü Ö Ö Ü Ö Í INooror-Ás Kolcsr Imre, a Magyar Geocaching Kzhaszn' Egyeslet kpviseletben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatsg 2IOslilz)IO. sz' levelnek csatolsval a rendelkez rszben

Részletesebben

Í Ü Í Ü Ü Á Á Ó Ó Ó Á Ó mennyiben az ptkezsitechnol gia, illetve a rendelkezsre ll tenilet lehet v teszi zqmykol, vagy zajcsokkent mobil falat kell alka mazni. 2. z rintett lakossgot tjkoztatni kell a

Részletesebben

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s!

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s! Salg6 Vagyon Kft. $algdtarl*n Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra Tisztelt Kiizgyiil6s! TSrsas6gunk Salg6tarj6n Megyei Jogri

Részletesebben

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye:

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye: ALAPiTO OKIRAT A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a Magyar Alam kdpvisel6je - a gazdassgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a tart6san

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

í Í Í Ö Ö É É É É Ü É í Á í í Ü í É í Í í í í í í í í Ö Ü Ü Ö í í í í í í í í í í í í í í bpkovetkezo havria esetn a Feltigyelosget haladktalanul (tvkozlo h zat tjn 21 rn beltil, írsban 48 orn beltil)

Részletesebben

NSMZETI ADG. fs VfuAEVATAL D6l-budaPesttlrgazgatbsiqa Tarsas V6llalkozasok Ellen6rzesi F6osztfly I' T6rsas V6tlalkozasok Ellen6rzdsi Oszt6ly 7'

NSMZETI ADG. fs VfuAEVATAL D6l-budaPesttlrgazgatbsiqa Tarsas V6llalkozasok Ellen6rzesi F6osztfly I' T6rsas V6tlalkozasok Ellen6rzdsi Oszt6ly 7' Iktsn6*l t h6a5q?48* NSMZETI ADG. fs VfuAEVATAL D6l-budaPesttlrgazgatbsiqa Tarsas V6llalkozasok Ellen6rzesi F6osztfly I' T6rsas V6tlalkozasok Ellen6rzdsi Oszt6ly 7' i 1096 BudaPest' 6154080509 Mtzd", 18059834-143

Részletesebben

É Ö Á É Ü É Í Í Ö Á É Á Ö Ú Í Ö Ö Ö Ö Á Í Í Í Ű Á Ö Á Í Í ú É ú Í É Á Í Í Í Ü Í Í ü ő ő ö ó ö ö ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ú ő É Í Í Í Í ú Á Í Ö Á ú Á Í A szolglatvezeto _ a megllapodst felmondssal, rsban

Részletesebben

DI]NAKILITI KözSEc öxxornnányzera xrpvrsnró-rn 19 srülprpxrr l20t3. (XU.18.) önkormnyzati rendelete a szocilis elltsokról Dunakiliti Közsg ÖnkormnyzatnakKpviselő-testülete a szocilis igazgatsről s szocilis

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Éves jelents: 2012 (2012 janur 1.-december 31.) Kszült: 2013/02/22 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben a 2012-es v, illetve a

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA

AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA 5 / KGZDELEM AZ VGHAJLATVZLTOZZS ELLEN ^ AZ EUR`PAI UNI`S FELLVPVS ESZKdZTZRA 5 / KGZDELEM AZ VGHAJLATVZLTOZZS ELLEN ^ AZ EUR`PAI UNI`S FELLVPVS ESZKdZTZRA

Részletesebben

Egysges szerkezelbe!?9toit mdostott A Háromszögletű Kerekerdő Alaptvány (1183 Budapest, Kosztolányi u. 28.) 2005. április h 28. napján kelt alapt okirata a 2005. június h 15. napján kelt alapt okirat mdostással

Részletesebben

ú ő ö ű ű ö ő ő ő ő Ö É ű ő Ö Ö Ö Ö ú Í Ö ő ö ő Ü Ó Ó ö ő Ó ő Ö ő Ö Ó í í Ó ő Ó Ö Ó í ő ő Ö ü Ó Ö ű Ö Ü Ó Ó ü Ö Ü ö ő Ö ő Ó í ő ö ő ü ü ö ő í í ö í ő Ó Í Ó Ö í Ó ü Ö Ó Ö Í í Ó í Ü í ő Ó Ö Ü Ü í í Ó Ó ő

Részletesebben

í Í ő Ó Ö ü ő ü Í ű í ú ÍÍ í Ú ú Ú ü í í ö Á Í í ő ö ő ü íö í ö őí Í Ú ö É Ü Í ö É ö í ő í ü Í Ö ő ü ö ú ö ő ö ő í í í ö ü ő í őí í ü ü í í ö ü ő ö ő Í Í Í í Ú ö ő í ü í í úí ő Í ú Ü ő Í ú ü ö ö ű í Ü

Részletesebben

í Í ő ó í í ó í í ó ő ó ó ö ö í í Ó í ó ó ó ó ö ö í ö ő ó ó ö ö ö ö Ó í ö ó í í ö í ó ö í ö ő ó ó ó ó ö ő ü ö í Ó ó í í ü Ó ó ó Á Í í í í ó Í Í ú Í ő ő ő ü ó Í ó ú ö í í Á ó ő ő ö ó í ó ö í í ó ö ó ö Ó

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezel Nyilvnosan Működ Rszvnytrsasg Flves jelents 2013H1 (2013 janur 1.- jnius 30.) Kszült: 2013/07/04 Vezetsgi jelents A Plotinus Vagyonkezel Nyrt. jelentsben az els flv folyamatairól s

Részletesebben

TARSASAGI SZERZ'DESE. KoRLAToLT FELEL6ssEcU ransnsac. rensecr Hul-r-RoEx- cazoalxooasr. A TERSEGI HULLADEK.GAZDALKoDASI

TARSASAGI SZERZ'DESE. KoRLAToLT FELEL6ssEcU ransnsac. rensecr Hul-r-RoEx- cazoalxooasr. A TERSEGI HULLADEK.GAZDALKoDASI rensecr Hul-r-RoEx- cazoalxooasr Korl6tolt Felel6ss6gfi T6rsas6g 4400 Nyiregyh6za, Bokr6ta utca 22. A TERSEGI HULLADEK.GAZDALKoDASI KoRLAToLT FELEL6ssEcU ransnsac MODOSITASOKKAL EGYSECCS SZERKE ZEIBE FOGLALT

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á ö ű í í ó ö í í ú ő Ö ű í Ú ó Á Á ö É ö Á í ő Á í É ö ú í ó I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Szkhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója: Turi Endre

Részletesebben

UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645

UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645 TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645 UZLETSZABALYZAT M6dositv a: 2012.07.31. (a m6dosit6s kiemelt betfiszed6sfi) 2 Altalenos tij6koztat6 A TISZA-COOP Zrt. (sz6khelye:

Részletesebben

A Kist6rs6gek Fejleszt6s66rt TudomSnyos Egyesi,ilet. 2011. 6vi egyszerfisftett 6ves kozhasznu besz6molo

A Kist6rs6gek Fejleszt6s66rt TudomSnyos Egyesi,ilet. 2011. 6vi egyszerfisftett 6ves kozhasznu besz6molo A Kist6rs6gek Fejleszt6s66rt TudomSnyos Egyesi,ilet 211. 6vi egyszerfisftett 6ves kozhasznu besz6molo A dokumentum 11 szamozott oldaltartalmaz Schwertner Jdnos kepvisel6 Szolnok, 212. msrcius 14. 5 Szolnok,

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyőlsnek 16/2015. (VI. 3. ) önkormnyzati rendelete a 2014. vi költsgvets vgrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyőlse az Alaptörvny 32. cikk

Részletesebben

ú ó ö Í ú ó ú ó Ő ú ó ö ő ú Á ő Ü ó í í ó ó ö ú ŐÍÓ ú ó Ö í ó ú Ö í ü ü ó í ö ó ó Ű í ó í ö ö ö í ó ó Í ó ő ó í ó í ó ü óí ú ó Ö Ó ü ö ő í Í ó í ö ú í ú í ú ó í ó ő ú ő ü ó ó ó Ú ő ö ü í ú ó ő ű í ö Í

Részletesebben

ú í ú ú űú í úú ő ü ü ő í í í ö ő Í í ő ő ü ü ő ü ü ő ő ü ő í í ő ü ü ő ő ö ő í í ö ü ö ő ő Jövedelemi adatok krelmező,valamint bzastrsnak (lettrsnak)sa vele egy hztartsban 1őgyermekeinek a havi 3. Jogosultsgi

Részletesebben

ALAPITO OKIRAT. eryszem6lyes korlitolt felel6ss6gii tdrsasrigot

ALAPITO OKIRAT. eryszem6lyes korlitolt felel6ss6gii tdrsasrigot ALAPITO OKIRAT A Magyqr Kciztarsas6g lgazsdgigyi Miniszt6riuma 11055 Budapest, Szalay u. 16.l -mint a Magyar Allam k6pviseldje - *1igs.6vi VI. torv6ny, valamint u turt6r* aitami tulajdonban marad6 v6llalkoz6i

Részletesebben

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 V-az*lslbtd, Szoftver b6rleti szerz6d6s amely l6trejritt egyr6szr6l XIII. Keriileti Kiizszolgiltat6 Zrt. Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 Ad6sz6ma: 12052585-2-41 Kepviselcije:

Részletesebben

Í Ó ú ö Ö ö ő ö Ö ú ő ö ő ö ú ő ü ő ö ú Ö ő Í Á É É ö ö ú ö ö ő ő Ö ö ű ö ű ű Ö ű ő ö ő ű ö ő ő ö ö ö ű ö ö ő ü ö ö ü ö ö ű ű Ö ő ü ú ű ű ö ő ő ü ű ö ü ű ö ő ő ö ö ö ü ű ö ö ű ő ű ő ű ő ő ű ö ö ű ü ű ö

Részletesebben

ü Ö Í Ó Ű É

ü Ö Í Ó Ű É ű Ö Í Í Ü Ö ü Ö Í Ó Ű É ő Ó Ö ö ü ü ö É É É ü É É ü É É Ö É ú É ü Í ü É LAKSUNK 6 oo +u, ffiffi#til# - J ffiililffiffiilhffi,ffi ffi iliil Hetek ta egy ceg kp;isel i jrjk a trsashazi lakso'iit, a tozos

Részletesebben

É Í É Ü Ő É Ő Á Ó É í é ü é ő ö Í Ó É Ó É Ü ő é í Á é ü é ő Ö ö é ü Ö ö é é é ő ő é é ö é ő ö é é ő é é é ü é é ő é é é Í É É í é ü ő é ő ő é é ő ü ü é é é é í é é é é é Í ö ő é ö é í é ü Ó é í é é é é

Részletesebben

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6sziilt K6ny K

Részletesebben

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI A Vaszary Kolos Kfirhin Alapit6 Okirata mridositr{sa Esztergom v6ros onkormdnyzata egyes int6zm6nyeinek 6tv6tel6r

Részletesebben

Nemzeti Közlekedösi Hatösäg

Nemzeti Közlekedösi Hatösäg Nemzeti Közlekedösi Hatösäg Kiemelt Ugyek lgazgatösäga Ü gyftatszäm: KU/VF 866 312007. Ügyintlzö neve: Deäk Lajos Telefon: 06-l-474-1778 (T-Com) 01-33-08 (vasütüzemi) Email: deak.lajos@nhk.gov.hu Tärgy:

Részletesebben

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME A hirdetmkny kezhezvktelknek d6tuma KE nyilvantartasi szam I. SZAKASZ: A SZERZ~DES ALANYAI A Kozbeszerzksek Tan6csa (Szerkesztobizotts6ga) tolti ki 1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME Hivatalos

Részletesebben

Ö É Á Ú Ö É É É É Í Ü Ü É Ü ó ő Á ö í ő ű ö í ó Ü í ó Ü Í ó ő ő ö ó ű ó ő ő Í ó ö ő ö í ó ü ö ö ő ü ő ó ű ó Í ó ó ó ó ó ó ó ű ö ő ó ü ö ö ő ő ü ú Ü í Ü ő ő ü ö ö ó ó í ü ü ó í ú É Í ü ő Í ü ű ű ö ö ö ö

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Negyedves jelents: 2011 negyedik negyedv s 2011 Q1-Q4 (2011 janur 1.-december 31.) Kszült: 2012/01/06 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt.

Részletesebben

T[JÉKOZTATÓ. nyelvi programkövetelmény nyilv{ntart{sba vételére vonatkozó javaslat benyújt{s{hoz

T[JÉKOZTATÓ. nyelvi programkövetelmény nyilv{ntart{sba vételére vonatkozó javaslat benyújt{s{hoz T[JÉKOZTATÓ nyelvi programkövetelmény nyilv{ntart{sba vételére vonatkozó javaslat benyújt{s{hoz A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 19. (3) bekezdése értelmében nyelvi programkövetelmények

Részletesebben

0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA

0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA ERSTE ffi Szezddes szema: 2737673 0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA amely letrejdtt egyr6sz6l az ERSTE BANK HUNGARY zrt. (sz6khely: 1138 Budapest, N6pfrird6 u. 24-26, cegegyzekszem: Fdv6rosi Bir6sag Cg.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. vi 8. szm 2011. prilis 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2011.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Flves jelents 2012 Q1-Q2 (2012 janur 1.-jnius 30.) Kszült: 2012/07/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben az első flv folyamatairól

Részletesebben

nnrosacr szenz6oes ru EorRszolcAlrnrAs r Jocos u lrsac cyako RLAsA nn

nnrosacr szenz6oes ru EorRszolcAlrnrAs r Jocos u lrsac cyako RLAsA nn 6: I l', f bbs\l-x(u,r nnrosacr szenz6oes ru EorRszolcAlrnrAs r Jocos u lrsac cyako RLAsA nn amely l6trejott egyr6szr6l a Nemzeti M6dia- 6s Hirkcizl6si Hat6sig Mr6diatanicsa (1088 Budapest, Reviczky u.

Részletesebben

ö ü ö ú ú ó ó ó í ö Ö ü ó ó ó ó ö Í ó ó ó ö ó ö Ö ö ü ú ó ó ó Á ö ö ó ó 3.S Az e jrs megindítsa (I) Az elj rs megindítsa törtnhet: krelemre, illetve hivatalból. A krelmet az önkormnyzat polgrmesteri hivatalban

Részletesebben

Sz{llít{si szerződés (VI. részajánlati körre) Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között:

Sz{llít{si szerződés (VI. részajánlati körre) Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között: Sz{llít{si szerződés (VI. részajánlati körre) Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között: Megrendelő: Neve: Lenti V{ros Önkorm{nyzata Székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.

Részletesebben

ú í í ő í í í ü ő í ő ő í í ő ő ő í í ú ú ü ü ü ü ú Í í í ő ő ú ü ű ő ü ő í ú ő ú ő í í í ú í í í ő í í í Á ü ű í Ö í ő í í í Í í ő í ő í ő É Á Á ő í ő í ő ő ő ü ü ő ü ő ő ő ő ő ő ő í ü ő ü ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

1.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

1.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; Adatvédelmi elveink A Borealis webáruház, a www.borealisora.hu honlap üzemeltetője, a Borealis Óra Ékszer Kft. (9400 Sopron, Várkerület 72. Hrsz, a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő,

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója Pannon-Vltó Nyrt. 2010. vi beszmolója ó ő ü ü ő í ő ő ó ő ő Á í í Ü Í ó ö ö ö Á í í ű Ü ő í ű ű ű ú í ő ö ö É Ü ö ö ó ó ö ö ó ó ö ö ó ö ö ó ő í ü ö ö ő ő í ó É ó É ö Á Ü É Í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ó ö ö É

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. ELTERJESZTS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére Tárgy: A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlse Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsgnak Elnöke Szm: 19-3/2010 Mellklet: 1 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlsnek Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsga

Részletesebben

P o lgdrm es tere. Javaslat. kapcsolatos diint6sek meghozatalfra

P o lgdrm es tere. Javaslat. kapcsolatos diint6sek meghozatalfra Salg6tarjrin Megyei Jogri Vdros P o lgdrm es tere Sz6m: 21.99312012. Javaslat a Kiizoktat:lsi Int6zm6nyek Gazdasrigi Szolgrilata magasabb vezetfjfinek megbizfsfval kapcsolatos diint6sek meghozatalfra Tisztelt

Részletesebben

ő ú ú Í ő ű ú Í Í Ó Ó Ú Í ú ú ú ú ü ú ú ő ú Í ú Í Í Í ű Í Í ü Í Í ü Í Ü ú ú ű ú ő ú ü ő ú úí ő ú Í Í ő ú ő Í ő ő ü Ú ü Ú ű ü Ú Í Á Ó Í ü ő ő ő Ú Ü Á Í Á Ö Ü Ö Ö Í Í Ó Í Ó Ö ú ű Ó Ó Í ú Á Í Á Ó Á Í ü Í

Részletesebben

6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) MEGBizAsr szerz6des.

6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) MEGBizAsr szerz6des. MEGBizAsr szerz6des amely l6trejott. 6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) mint megbizott (a tov6bbiakban:,,megbizo") ES Forris Unio

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs A Honv6delmi Miniszt6rium (sz6khely: 1055 Budapest,

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Tömörkény Községi

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2014. június 12.

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2014. június 12. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2014. június 12. 1. BEVEZETÉS A Triple Unit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (székhely: 2162 Őrbottyán, Rákóczi F. u. 209.) továbbiakban röviden: ( Triple Unit Kft

Részletesebben

3.S. tin korm6n yzati rendelete

3.S. tin korm6n yzati rendelete Szi g etvi r VA ros O n ko rm 6 ny zata K6 p v i s e I 6 -testti I et6 n e k a lakisok 6s helyis6gek b6rlet6r6l illetve elidegenit6s6r6l sz6l6 201201. (lv.22.1 tin korm6n yzati rendelete Szi getvdr Vdros

Részletesebben

Á Ö Á Ú Á É Ú Ö Ú Á Á É É Í É Ó ó ó ó Ó ó í ó Í ó ó ó ó ó Ó ő í É É ó Ó í í É Ü ú í ő ó ö ő ó ó ó ő í í ó ó ó ó í ő ő Ó í ó í í Ó í í ő í ó ó í ó ó ó Ó ő í ÍÍ ő ő ó í ő Ó ó ő Ö Í ő ő ó ő ó ó í Í í Ó ó

Részletesebben

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S ' I-r) I rt'? vl /J xhu 5 - I l/ Zo 43 MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA amely ldtrej6tt egyft,szt Magyarorszdg Nemzeti Fejleszt6si Minisztere (nevdben elj6r Dr. Volner PAI infrastruktrir66rt fe I elo s filamtitkdr),

Részletesebben

G Á R D O N Y V Á R O S J E G Y Z Ő J E 2483 Gárdony Szabadság út Tel: 22/ Fax: 22/

G Á R D O N Y V Á R O S J E G Y Z Ő J E 2483 Gárdony Szabadság út Tel: 22/ Fax: 22/ G Á R D O N Y V Á R O S J E G Y Z Ő J E 2483 Grdony Szabadsg t 20-22 Tel: 22/355-122 Fax: 22/355-375 Szm: 4827-3/2016. Üi.: Jankovics Zoltnn Tel: 22/570-237 Trgy: Zajkibocstsi hatrrtk megllapítsa Velence

Részletesebben

rauocnrasr szenz6oes amely letrel6tt egyr6szr6l a

rauocnrasr szenz6oes amely letrel6tt egyr6szr6l a lktato szam 464412013/BGA rauocnrasr szenz6oes amely letrel6tt egyr6szr6l a Bethlen G6bor Alapkezel6 Zrt. (sz6khelye: 1014 Budapest, SzenthAromsAg t6r 6., adosz6ma: 23300576-2-41, k6pviseli: dr. L6lfai

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. hatályos: 2016.01.31. napjától. 4. Személyes adatok, adatkezelés célja, jogalapja, időbeli terjedelme

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. hatályos: 2016.01.31. napjától. 4. Személyes adatok, adatkezelés célja, jogalapja, időbeli terjedelme ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ hatályos: 2016.01.31. napjától 1. Az adatkezelő 2. Fogalmi meghatározások 3. Alapelvek 4. Személyes adatok, adatkezelés célja, jogalapja, időbeli terjedelme 5. Adattárolás módja,

Részletesebben

HATÁROZAT. kijelöli. Indokolás

HATÁROZAT. kijelöli. Indokolás Ügyiratszm: BI/1286-8/2014. Trgy: egyetemes elektronikus hírközlési szolgltató kijelölése orszgos belföldi tudakozó nyújtsa vonatkozsban Ügyintéző: Dr. Csorba Imre HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Casco biztosítási feltételek

Casco biztosítási feltételek Casco biztosítási feltételek Ügyfél- és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF02) Casco biztosítás Különös Feltételek (CASCKF212) Alkalmazandó: 2012.09.21-től

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2012 Q3 (2012.július 1.-szeptember 30.) Kszült: 2012/10/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben a harmadik

Részletesebben

JEGYZ6KONYV. Evne sz616 releruresen6u. mol6jdt az Alapitvdny vezert6. szerint tort6nt, ennek. niildsa a lefrtak. hagyott oszta16k.

JEGYZ6KONYV. Evne sz616 releruresen6u. mol6jdt az Alapitvdny vezert6. szerint tort6nt, ennek. niildsa a lefrtak. hagyott oszta16k. sl2lls.szamu HAT JEGYZ6KONYV T A FUGGETLEN ujsagirdk ALApiTvAwvArunr Evne sz616 releruresen6u A/ Az Alapitviiny szdmviteli elfogadta. A sziimviteli besz6 mol6jdt az Alapitvdny vezert6 a Balance Kft. k6szitette.

Részletesebben

Int6zm6ny nyilviintartiisba-v6teli szima (Fktzt. szerinti engeddlv szdma)

Int6zm6ny nyilviintartiisba-v6teli szima (Fktzt. szerinti engeddlv szdma) Int6zm6ny megnevez se Int6zm6ny sz6khelye Int6zm6ny nyilviintartiisba-v6teli szima (Fktzt. szerinti engeddlv szdma) Ellen6rz6s id6pontja Ellen6rz6s helyszine(i) L132 Budapest, Kdd6r u. 13 Feln6ttkdpzdsi

Részletesebben

2. A pénztárgéphasználatra kötelezett adózó elektronikus naplóval rendelkezı, hagyományos pénztárgépet 2013. december 31-ig üzemeltethet.

2. A pénztárgéphasználatra kötelezett adózó elektronikus naplóval rendelkezı, hagyományos pénztárgépet 2013. december 31-ig üzemeltethet. A Magyar Közlöny 2013/24. számában 2013. február 15-én megjelent a pénztárgépek és taxaméterek mőszaki követelményeirıl, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról

Részletesebben

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s)

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) %UniCredit Bank HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) amely l6trejdtt egyr6szr6l az mdsr6szrdl UniCredit Bank Hungary Zrt. sz6khely: 1054 Budapest, Szabadsdg

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szárazépítő szakképesítés (34 582 10) helyi tanterve a 14/2013. (IV.5.) NGM rendelettel

Részletesebben

Á Á É ű Ű Ő Á ü Ü Ö Ű ű ú Ö ű Ö Á Ü Á Ü ű É ú ú ú ű ú ú Ó Ó ü Ó Í Ú ŐÍ ü ü ű ű ú ú Í Ő Ö ú Ő Ó Ü ü ű ú ü Ő Ö Ű Ö Ö Ó Í Í jelen szerzdst, annak mellkleteivel s a kapcsold iratokkal együtt teljes körűen

Részletesebben