Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől)"

Átírás

1 Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az általános forgalmi adóról szóló új törvény elfogadásának napja: november 12. Az újrakodifikáció indokai: - a korábbi szabályozás hatékonysága már nem volt megfelelő - megújult a közösségi áfa szabályozás (2007. január 1.: 2006/112/EK irányelv) Ami nem változott: áfa-alapelvek, alapfogalmak Csoportos adóalanyiság - Jelentős változás a csoportos adóalanyiság intézményében. - Az eddigi csoportos adóalanyok december 31-én megszűnnek. - A jogintézmény választására jogosultak köre bővül: valamennyi belföldön gazdasági céllal letelepedett kapcsolt vállalkozás A szabályozás lényege: - a csoporttagok önálló forgalmi adóalanyisága megszűnik, - a tagok együttesen minősülnek egy adóalanynak, - a csoporttagok belső, egymás közötti ügyletei viszont nem minősülnek gazdasági tevékenységnek, így azok nem is számlázhatóak és értelemszerűen áfa-fizetési kötelezettséget sem keletkeztetnek, - egy adóalany egyidejűleg csak egy csoportos adóalanyiságban lehet résztvevő tag, - a csoporthoz csatlakozás, illetve abból kiválás lehetséges, - a csoport keletkezéséhez, megszűnéséhez, a csoporthoz csatlakozáshoz és a csoportból kiváláshoz soron kívüli bevallási kötelezettség társul, - a csoportos adóalany egyetlen adóalanyként viselkedik, egyetlen adószám alatt (csoportazonosító szám) alatt végzi tevékenységét, amelyről egyetlen áfa bevallást nyújt be, amelyben a tagok fizetendő, illetve levonható adója együttesen szerepel, - a csoporttagok jogi önállósága megmarad (a számlát csoporton kívüli partnerekkel kapcsolatban mindig az ügyben érdekelt tag állítja ki és fogadja be, de a számlán a saját neve mellett fel kell tüntetni a csoportazonosító számot, - a csoportot az adóalanyisággal összefüggő és egyéb hatósági ügyekben a kijelölt képviselő képviseli. Átmeneti rendelkezés - A leendő csoporttagok a csoport engedélyezése iránti kérelmüket már a törvény kihirdetése napjától benyújthatják az adóhatósághoz. Az engedélyezési eljárást a hatóság január 1. napja előtt lefolytathatja, az engedélyező határozatok azonban csak január 1-től alkalmazhatók. (Áfa-törvény 8., 169., 258. (3) bekezdés, 261. (2) bekezdés, 263. (3)-(6) és (8) bekezdés, 269. (4) bekezdés) Adóalanyiságot eredményező ingatlan értékesítések Adóalanyiságot keletkeztet (magánszemélyeknél is): azon beépített ingatlanok (és az ehhez tartozó földrészlet) amelyek első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, vagy első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése és az értékesítés között még nem telt el 2 év, illetve az építési teleksorozat jelleggel történő értékesítése. Adóalannyá akkor válik, ha két naptári éven belül már a negyedik építési telket vagy beépített új ingatlant értékesíti. A kényszerértékesítés alá eső (pl. kisajátítás), illetve az örökléssel szerzett ingatlanokat is számolni kell, de ha csak ezek alkotnák a sorozatot, akkor az ingatlanértékesítés nem minősül sorozat jellegűnek, és nem keletkeztet adóalanyiságot. 1

2 A negyedik, és azt követő ingatlan értékesítés áfa-köteles. Önadózás helyett a fizetendő adót az adóhatóság állapítja meg kivetéssel. Az adózó ingatlanértékesítését az adóhatósághoz be kell jelentenie. Akik ingatlanértékesítésük miatt lesznek adóalanyok, áfa-levonási joggal is élhetnek. A levonható input áfa összege azonban nem haladhatja meg a fizetendő adó összegét. A fizetendő adót és a levonható adót is az adóhatóság állapítja meg határozatában. (Áfa-törvény 6. (4) bekezdés b)-c) pont, 122. (2) bekezdés b) pont, 127. (3)-(5) bekezdés, 154. (1) bekezdés, pont, 261. (7) bekezdés, 263. (7) bekezdés) Ingatlan adóalany által történő értékesítése, bérbeadása Fő szabály: ingatlan-értékesítések adómentes ügyletek, az ezek érdekében felmerülő beszerzések input áfája nem levonható. Ingatlan-értékesítéseik tekintetében fennáll az adófizetési kötelezettség választásának joga (88. ). Ez esetben az ingatlan-értékesítés után áfa-fizetési kötelezettség keletkezik, az input áfa pedig levonható. Fő szabály alól kivétel (kötelezően adóköteles ügylet): építési telek (telekrész) értékesítése, illetve az olyan beépített ingatlan (ingatlanrész) értékesítése, ami még nincs használatba véve, vagy az értékesítéskor a használatbavételi engedély óta nem telt el két év. Ingatlanok bérbeadása fő szabály szerint adómentes ügylet (levonási jog nincs). Ingatlan-bérbeadásokra is fennáll az adófizetési kötelezettség választásának a joga (88. ). Adófizetési kötelezettség választása: elkülönítetten csak az ingatlan-értékesítésekre vagy csak az ingatlan-bérbeadásokra, mindkét ügyletcsoportra együttesen. Az egyes ügyletcsoportokon belül eltérő adózási mód alkalmazására azonban nincs lehetőség. Fő szabály alól kivétel (kötelezően adóköteles bérbeadás): kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásra, a közlekedési eszközök elhelyezésének, parkolásának biztosítására, az ingatlannal tartósan összekötött gép, egyéb berendezés bérbeadására, széf bérbeadására. Átmeneti rendelkezés: Az új áfa-törvény előírásainak értelmében az ingatlannak minősülő tárgyi eszközök esetében az utólagos áfa-korrekcióra előírt figyelési időszak a korábbi szabályozás szerinti 10 évről 20 évre nő. Az új törvény generális átmeneti rendelkezése (269. (1) bekezdés) ugyanakkor biztosítja azt, hogy a január 1-jét megelőzően rendeltetésszerűen használatba vett ingatlanok esetében továbbra is csak a 10 éves figyelési időszakon belül keletkezhet korrekciós kötelezettség. (Áfa-törvény 86. (1) bekezdés j)-l) pont, 86. (2) bekezdés, 88., 124. (1) bekezdés h) pont, 125. (1) bekezdés b) pont, 125. (2) bekezdés c) pont, 142., pont, 269. (1) bekezdés) Adófizetési kötelezettség keletkezése, fizetendő adó megállapítása A szabályozás jelentősen egyszerűsödik. Adófizetési kötelezettség: a tényállásszerű megvalósuláskor keletkezik. Adófizetési kötelezettséget keletkeztet az a tény is, ha számlakibocsátás történik, függetlenül attól hogy volt-e teljesítés. Ekkor a fizetendő adót a számlakibocsátás időpontjában kell megállapítani. Teljesítés a részteljesítés is. Részletfizetés vagy határozott időtartamra szóló elszámolás esetén az adófizetési kötelezettség: az adott részlethez, elszámoláshoz kapcsolódó ellenérték megtérítésének esedékességekor keletkezik. 12 hónapot meghaladó időtartamhoz kötődő részlet vagy elszámolás esetén az adófizetési kötelezettség mint részteljesítés a tizenkettedik hónap utolsó napján beáll. Zárt végű pénzügyi lízing utáni adófizetési kötelezettség: a termék birtokbaadásakor egyösszegben keletkezik (58. (3) bekezdése). - Megbízó és a bizományos közötti viszonylatban (akár vételi-, akár eladási bizományról van szó) adófizetési kötelezettség: a termék feletti tulajdonosként való rendelkezési jog átszállásakor keletkezik (Változás!). - Fordított adózás esetén adófizetési kötelezettség: az ügylet teljesítését tanúsító számla kézhezvételének időpontja, az ellenérték megtérítésének időpontja, és a teljesítést követő hónap tizenötödik napja közül abban az időpontban keletkezik, amelyik hamarabb bekövetkezik. 2

3 - Nyilvántartásukat az egyszeres könyvvezetés szabályai szerint vezető, vagy nyilvántartási kötelezettségüknek módosított teljesítési szemléletben eleget tevő adóalanyok: adófizetési kötelezettségüket egységesen! maximum a teljesítéstől számított 45 napig halaszthatják el (61. ) Az adó alapja Adóalap korrekció Változás: Az áfa alapja különbözik a felek által megállapodott ellenértéktől, ha a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás gazdaságilag nem független felek között történik, és az ellenérték a szokásos piaci ártól akár pozitív, akár negatív irányban aránytalanul eltér. Új elem, hogy a pozitív eltérítés is szankcionálandó. Az áfa alapja ekkor is a szokásos piaci ár. Szintén új elemként a törvény meghatározza, hogy mit kell szokásos piaci ár alatt érteni. Adóalap utólagos csökkenése Változás: a helyesbítés és a stornírozás újra azonos megítélés alá esik. Bizonylat: helyesbítéskor az eredeti ügyletet helyesbítő, stornírozáskor pedig az azt érvénytelenítő számla. Ha az ügyletet törvényi rendelkezés folytán nem kísérte számla, úgy helyesbítő számla kibocsátása nem szükséges. Az adó alapjának forintban történő megállapítása Változás. Főszabály: az átszámítást az adóalany a számlavezető pénzintézetének deviza árfolyamán végzi el (eladási árfolyam). Az adóalany döntése szerint az MNB árfolyamát is alkalmazhatja, de ezt a döntését az adóhatóságnak be kell jelentenie. Adómentességek Tárgyi adómentes kifejezés megszűnik (helyette: Adó alóli mentesség). Megszűnik az adómentes szolgáltatásoknál a Szolgáltatások Jegyzékére történő hivatkozás. Adólevonási tiltással együttjáró adómentesség vonatkozik: közérdekű tevékenységekre, illetve a tevékenység speciális jellege miatt. Közérdekű tevékenység adómentessége - taxatív felsorolás (pl. humán egészségügy, oktatás, szociális ellátás, sporttevékenység, stb) - egyes tevékenységek csak akkor minősülhetnek adómentesnek, ha azokat közszolgáltató végzi. - közszolgáltató: taxatív felsorolás, de ettől függetlenül azok a személyek, szervezetek is, amelyek a tevékenységüket társadalombiztosítási, vagy egyéb kötelező biztosítási jogviszony alapján vagy non-profit szervezetként végzik. (Áfa-tv. 85. ) A tevékenység jellege miatti adómentességek E körbe tartozó tevékenységek: meghatározott pénzügyi és biztosítási szolgáltatások, a posta,- és illetékbélyeg értékesítések, szerencsejáték szolgáltatások, befektetési alapok kezelése, magánnyugdíj pénztár, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár részére végzett vagyonkezelés, stb) (Áfa-tv. 86. ) Adómentes termékértékesítés Új elem: adómentes annak a terméknek az értékesítése, amelynek beszerzéséhez adólevonási jog nem kapcsolódott (Áfa-tv. 87. ) Termékimport Adófizetés Termékimport után fizetendő adó: fő szabály szerint a vámhatóság állapítja meg és veti ki. Kivétel: azok az adóalanyok, akik (amelyek) megfelelnek az új áfa-törvényben meghatározott (a korábbi szabályozáshoz képest egyébként változatlan) feltételeknek, kérhetik, hogy részükre a vámhatóság az import áfa önadózással történő rendezését engedélyezze. A vámhatóság által a hatályos 3

4 szabályok alapján évben kiadott, önadózásra jogosító engedélyek július 1-jétől június 30-áig érvényesek. Az új engedélyek iránti esetleges kérelmeket március 31-éig kell benyújtani a vámhatósághoz. Adómentes termékimport esetén változás: Az import adójogi megbízott intézménye január 1-jétől megszűnik, szerepét a pénzügyi képviselő veszi át. Új szabály, hogy január 1-jétől a vámhatóság minden esetben megállapítja az adót a vámeljárás során, annak megfizetését azonban egyúttal fel is függeszti, kivéve, ha az importáló az adómentes importhoz szükséges előfeltételeket (pl.: adóbiztosíték, árubemutatás) nem teljesíti. A felfüggesztés kétféle módon szűnhet meg: vagy véglegesen mentesül az import az adó alól a feltételek maradéktalan teljesülésével, vagy egyéb esetben a vámhatóság határozattal kötelezi az importálót az adó megfizetésére. (Áfa-törvény és ok) Export Az export fordulatot az új áfa-törvény már nem használja, helyette az Adó alóli mentesség termék Közösség területén kívülre történő értékesítéséhez kapcsolódóan kifejezést vezeti be. A fogalomhasználat változása az exportra vonatkozó áfa-szabályozás lényegét azonban nem érinti, azt nem befolyásolja. (Áfa-törvény 98. és ok) Adóraktározás A korábban hatályos törvénynek az áfa-raktárra vonatkozó rendelkezéseit most a törvény ai, és a 4. számú melléklete tárgyalja. Adólevonás Főszabály: csak az adóköteles tevékenységhez történő felhasználás mértékében vonható le a beszerzések input áfája. Adómentes és adóköteles tevékenységekhez egyaránt hasznosított, tételesen el nem különíthető beszerzések esetén: arányos megosztás (áfa-törvény 5. számú melléklet) Arányosítás során változás: az árat közvetlenül nem befolyásoló támogatások összegét az adóalany január 1-jétől csak a nevezőben veheti figyelembe. Az arányosítási képlet alapján kiszámított levonási hányados értékét pedig minden esetben felfelé kerekítéssel kell megállapítani (pl. 0,772 is 0,78-nak felel meg). Tárgyi eszköznek minősülő ingatlanokra vonatkozó utólagos korrekció kapcsán változás: a korrekcióra előírt figyelési időszak 20 évre növekszik. Korrekciós kötelezettség akkor keletkezik, ha a ténylegesen levonható adó és a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatbavételének időpontjában megállapított levonható adó összege közötti eltérés eléri, vagy meghaladja a tízezer forintot. A tárgyév utolsó adó-megállapítási időszakában elvégezendő korrekciót nem a tárgyévi, hanem a rendeltetésszerű használatbavétel hónapjától számított 12. hónapokkal záruló egyéves periódusok alatti felhasználási arány alapján kell meghatározni. (Áfa-törvény 135., 5. számú melléklet) Adólevonási tilalmak Változás a korábbi szabályozáshoz képest: - Nem vonható le a személygépkocsi, a motorkerékpár, jacht és vízi közlekedési eszköz bérbevételét terhelő input áfa - Levonhatóvá válik a személygépkocsi, a motorkerékpár, a jacht és egyéb vízi közlekedési eszköz beszerzését terhelő input áfa akkor is, ha azok hasznosítása igazoltan és túlnyomó részben az adóalany bérbeadási tevékenységét szolgálja. A túlnyomó rész 90%. - Az előző két pont alapján: az új áfa-törvény a bérbeadóról a bérbevevőre helyezi át a levonási korlátozást. - Adókötelesen vásárolt lakóingatlanra jutó input áfa fő szabály szerint nem vonható le. E levonási tilalom alól azonban mentesül az adóalany, ha a lakóingatlant továbbértékesíti céllal 4

5 vásárolta meg, s azt adókötelesen tovább is értékesítette, vagy a megvett lakóingatlant igazoltan és túlnyomó részben adókötelesen bérbeadja. (Áfa-törvény ) Adófizetésre kötelezett személye Termék értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása esetében a főszabály: az ügyletet teljesítő az adófizetésre kötelezett. [Áfa-törvény 138. ]. Több olyan eset is van azonban, amikor az adót mégis a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő belföldön nyilvántartásba vett adóalany fizeti. Az utóbbi kapcsán (fordított adózás) alapvetően két esetkör különböztethető meg: - a teljesítésre kötelezett belföldön nincs gazdaságilag letelepedve ( szolgáltatásimport ); - belföldi ügyletekben áll be a fordított adózás: hulladék értékesítése, zálogtárgy értékesítése, ingatlan értékesítések (az új beépített ingatlan, építési telek kivételével), stb. Ez esetben a fordított adózás csak akkor érvényesülhet, ha az ügylet mindkét szereplője olyan belföldi adóalany, akiknek nincs olyan jogállásuk, amelyek alapján tőlük adó fizetése ne lenne követelhető. (Áfa-törvény 142., 6. számú melléklet) Számlázás, bizonylatolás A számlában a termékbeszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalany adószáma csak akkor tüntetendő fel kötelezően, ha a fordított adózás értelmében megrendelőként ő az adófizetésre kötelezett, vagy ha Közösségen belüli értékesítést teljesítenek részére. Az új áfa-törvény előírja a számla kibocsátásának határidejét: az ügylet teljesítéséig, de legkésőbb az attól számított 15 napon belül. Ugyanazon eladó és vevő között az azonos adó-megállapítási időszakba eső teljesítésekről gyűjtőszámla bocsátható ki (feltétel: a felek erről előzetesen megállapodjanak). A gyűjtőszámla kibocsátásának határideje: legkésőbb az adó-megállapítási időszak utolsó napjától számított 15 napon belül. Gyűjtőszámla nem adóalany vevő felé is kibocsátható. A kézhez vett, jóváírt előlegről minden esetben számlát kell kiállítani (nem adóalany vevő esetén azonban csak akkor, ha a vevő azt kéri). Készpénz, vagy készpénz-helyettesítő eszköz ellenében történő értékesítés esetében ha a nem adóalany vevő nem kér számlát az adóalany mentesül a számlakibocsátás alól. Ekkor az ügylet nyugtával, vagy gépi nyugtával kísérendő. Az adóalany dönthet úgy is, hogy nyugta helyett minden vásárlójának egyszerűsített adattartalmú számlát ad (ez esetben mentesül a gépi nyugtaadási kötelezettség alól). Egyszerűsített adattartalmú számla bocsátható ki akkor is, ha a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás teljesítési helye másik tagállam vagy harmadik ország területén található. A helyesbítő számla adattartalma egyszerűsödik. Minden olyan sorszámozott, a kibocsátó és a címzett adatait tartalmazó okirat számlának tekintendő, amely a rajta feltüntetett sorszámú számla adattartalmát módosítja. A bizonylaton természetesen a módosítás számszerűsített hatását is szerepeltetni kell. A számla papír alapon és elektronikus úton egyaránt megjeleníthető. A nyugta csak papír alapon bocsátható ki. A számla, nyugta főszabály szerint magyar nyelven állítandó ki, de lehetőség van bármely élő idegen nyelven történő kiállítására is. Utóbbi esetben a kibocsátó saját költségén köteles gondoskodni a bizonylat hiteles magyar nyelvű fordításáról, ha az adóhatóság azt megköveteli január 1-jétől a szerencsejáték szolgáltatásokat nyújtó adóalany csak a sorsolásos játékok szervezése tekintetében mentesül a nyugtakibocsátási kötelezettség alól. Rövidesen sor kerül a számla, nyugta adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának feltételeit szabályozó 24/1995. (XI.22.) PM rendelet, valamint az elektronikus számláról szóló 20/2004. (IV. 21.) PM rendelet módosítására is annak érdekében, hogy a rendeletek előírásai összhangba kerüljenek az új áfa-törvénnyel. (Áfa-törvény ai) Visszaigénylés A visszaigénylési rendszer változik, az új áfa-törvény egyszerűbbé és könnyebbé teszi a negatív áfakülönbözet visszaigénylését. 5

6 Ha a visszaigénylési feltételek nem teljesülnek (vagy teljesülnek ugyan, de visszaigényléssel az adóalany nem kíván élni): az adóalany köteles a tárgyidőszaki negatív áfa-különbözetet továbbgörgetni a soron következő bevallási időszakára, amelyben úgy vehet figyelembe, mint a soron következő időszak fizetendő áfájának összegét csökkentő tételt. A visszaigénylés feltétele: az egyes adómegállapítási időszakokban realizált negatív adókülönbözet összegének nagysága Havi bevalló adóalanyok esetében 1 millió forintot, negyedéves bevalló adóalanyok esetében 250 ezer forintot, éves bevalló adóalanyok esetében 50 ezer forintot kell elérnie a negatív elszámolandó adónak ahhoz, hogy az áfa visszaigényelhető legyen. A ki nem fizetett beszerzésekre jutó áfa továbbra sem igényelhető vissza. A megfizetettségi feltételt azonban csak az adó áthárításával járó ügyletekre kell alkalmazni, a termék Közösségen belüli beszerzésére, a termékimportra, a fordított adózás alá eső ügyletekre, valamint az olyan szolgáltatásokra, ahol a szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett (azon ügyletekben, ahol áthárított adó nem merül fel), azonban nem. Megszűnés: Jogutód nélküli: a megszűnő adóalany a záróbevallásában bevallott negatív adókülönbözetet feltétel nélkül visszaigényelheti. Jogutódlással történő megszűnés: a megszűnő adóalany a záróbevallásában szereplő negatív áfakülönbözetet a főszabály szerinti feltétel teljesítése mellett igényelheti csak vissza. Ha erre nincs lehetősége, a negatív áfa-különbözettel való rendelkezési jog a jogutódra száll át. Átmeneti rendelkezés: azon adóalanyoknál, akik a évet érintő utolsó bevallási időszakukban negatív előjelű elszámolandó adót állapítanak meg, és annak visszaigénylését január 1-jét követően kérelmezik, már az új, kedvezőbb visszaigénylési összeghatárokat kell alkalmazni. (Áfa-törvény 131., 186., 261. (6) bekezdés) Alanyi adómentesség (Áfa-törvény ) A szabályozás alapjait tekintve nem változik. Az alanyi adómentesség választására előírt küszöbérték ugyanakkor a korábbi 4 millió forint helyett 5 millió forintra nő. Az alanyi adómentes értékhatárba nem számít bele az építési telek értékesítéséből, illetve a rendeltetésszerűen még használatba nem vett, vagy használatba vett, de az értékesítés időpontjában két évnél nem régebbi használatbavételi engedéllyel rendelkező beépített ingatlan értékesítéséből származó ellenérték akkor sem, ha ezen ingatlanok az adott adóalanynál nem minősülnek tárgyi eszköznek. Amennyiben az alanyi adómentes időszakot megelőzően keletkezett levonható áfa összegében az alanyi adómentesség időszaka alatt következik be utólagos változás, és a korábban levonható adó csökken, ezt a különbözetet az alanyi adómentes adóalany fizetendő adóként köteles figyelembe venni. Amennyiben viszont a levonható adó nő, akkor az e különbözetnek megfelelő összeg pótlólagos levonható adót eredményez, már az alanyi adómentes időszakban is. Mezőgazdasági különleges jogállás E különös adózási mód lényegi jellemzői (a különleges jogállású adóalanyok [továbbiakban: termelők] mezőgazdasági ügyleteik után adót nem számítanak fel, adólevonási jogot nem gyakorolhatnak, ugyanakkor kompenzációs felár megtéríttetésére tarthatnak igényt) nem változnak. Ugyancsak nem változik a kompenzációs felár mértéke. Változás: - a termelők kötelesek magukat az adóhatóságnál regisztráltatni. - a különleges jogállás választására jogosultak köre: minden olyan, az áfa-törvény 7. számú mellékletében felsorolt tevékenységet végző termelő, aki (amely) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerint mikro és önálló vállalkozásnak minősül, vagy minősülne, ha e törvény hatálya alá tartozna. 6

7 - A termelők értékesítését minden esetben bizonylatolni kell. Megszűnik a lehetősége, hogy a termelő csak bevételi nyilvántartás vezetése mellett értékesíthessen. Bizonylat: - termelő - belföldön nyilvántartásba vett (nem különleges jogállású) adóalany relációjában: a felvásárlási okirat. Ezen okiratot a felvásárló köteles kibocsátani (a termelőt külön bizonylatadási kötelezettség nem terheli), s az okirat kiállításának átvállalására nincs mód [Áfa-törvény 202. (4) bekezdése]. - termelő - Közösség más tagállamában vagy harmadik országban nyilvántartásba vett adóalany relációjában: a számla. A számlát magának a termelőnek kell kibocsátania. Abban köteles feltüntetni a kompenzációs felár alapját, a kompenzációs felár mértékét, illetve az áthárított kompenzációs felárat. A felvásárlásról nem bocsátható ki egyszerűsített adattartalmú számla, előleg-számla, gyűjtőszámla. - termelő - belföldi magánszemély relációjában: a számla. A termelők értékesítése ez esetben nem tartozik a különös adózási mód alá, arra az áfa-törvény általános szabályai az irányadók. Ugyanakkor ezen ügyletek esetében éves szintű 5 millió forint bevétel eléréséig lehetőség van az alanyi adómentesség választására is. Az alanyi adómentesség alatt teljesített értékesítésekről is számlát kell adnia a termelőnek, de azon áfát nem számíthat fel. Az alanyi adómentességre vonatkozó összeghatár meghaladása esetén a további értékesítések már áfakötelesek lesznek. A különleges jogállás és az alanyi adómentesség (vagy általános áfaadózás) megfelelő elkülönítés mellett egymás mellett is alkalmazható. A felvásárlónál csak a kompenzációs felárral növelt ellenérték maradéktalan kifizetésének napját magában foglaló bevallásba állítható be a kompenzációs felár összegével megegyező levonható adó. A részkifizetés nem jogosít adólevonásra, még a részkifizetésben foglalt kompenzációs felár erejéig sem. (Áfa-törvény ai; ok; 188. (3) bekezdés e) pont) Utazásszervezői tevékenység különös adózása Az új szabályozás az irányelv előírásaihoz igazodik. Lényege: - minden olyan adóalanyra (tehát nem csak utazási irodákra!) vonatkozik, aki (amely) saját nevében olyan utazási szolgáltatást kínál az utas felé, melyhez más adóalany által nyújtott szolgáltatást használ fel, hasznosít; - a személyszállítás, szállás, stb. önálló nyújtása is megalapozza az utazásszervezőnél az árrésadózás alkalmazását (nem csak a legalább két komponensből álló utazási csomag); - az árrés utáni adót utanként kell számítani (az önálló pozíciószámra összevont árrés számítás és az adó-megállapítási időszakra számított árrés lehetősége megszűnik). Teljesítési időpont: főszabály szerint, azaz a tényszerű teljesítés időpontja (55. (1) bekezdés) Tényszerű teljesítés: az utas külföldről való visszaérkezése, vagy az idelátogató utas utolsó belföldön töltött napja. Adóalap: az utas által fizetett adó nélküli ellenérték és az utazásszervező által saját nevében megrendelt, az utas részére más adóalany által teljesített szolgáltatás bruttó ellenértékének a különbözete. Erre az adóalapra kell felszámítani az adót (az adó összegét tehát már nem felülről számítottan kell meghatározni). Az áfa összege a számlában feltüntethető, a számlabefogadó adóalanynál az általános szabályok szerint levonható. Az utas a végszámlát az elutazás előtt is megkaphatja. Adómentesség: arra a szolgáltatásra vonatkozik, amelyet az utazásszervező saját nevében rendel meg, de azt az utas javára Európai Unió területén kívüli, ún. harmadik országban teljesítik. Átmeneti szabály: a pozíciószámos árrés számítás megszűnéséhez kapcsolódóan a megkezdett pozíciószámos utak árrés-számítását december 31-én le kell zárni, a megállapított adót a

8 január 20-ig benyújtandó bevallásba be kell állítani és meg kell fizetni. Amennyiben ezekhez az utakhoz érkezik még külső szolgáltatói számla, úgy a bevallott árrés-adó korrigálható. (Áfa-törvény 55. (1) bekezdése; a; ai, 269. (6) bekezdése) Bolti kiskereskedelemre vonatkozó szabályok megszűnése A bolti kiskereskedelemre vonatkozó különleges adózási mód megszűnik. Okok: - a 15%-os kedvezményes áfa-kulcs szeptember 1-jei megszüntetésével az alkalmazhatósága számottevően beszűkült, gyakorlatilag ez a szabályozás feleslegessé vált; - az irányelvben meghatározott különös adózási módok egyike sem feleltethető meg a bolti kiskereskedelmi szabályoknak. Más törvényekben lévő megszűnő adómentességek Az áfa-törvényen túl, más törvények által előírt áfa-mentességi jogcímek megszűnnek (ok: az irányelv előírásaival ezek nem egyeztethetőek össze). Példa: pártok tevékenységének áfa-mentessége, a Magyar Vöröskereszt áfa-mentessége, a szennyvíz-, csatornaépítéshez szedett lakossági érdekeltségi hozzájárulás adómentessége, stb Áfa-val összefüggő változások az Eva-törvényben Fordított adózás alá tartozó ügyletekben az Eva hatálya alá tartozó személy, szervezet is áfa-fizetésre kötelezett. Az érintett ügyletek: - külfölditől igénybevett, de belföldi teljesítési helyű szolgáltatások igénybevétele (áfa-tv ), - hulladékértékesítés, ingatlan értékesítések, ingatlanhoz kapcsolódó építési, szerelési, karbantartási, takarítási, stb. munkálatok, zálogtárgy értékesítése (áfa-törvény 142. ). Budapest, november Összeállította: Varga Zoltán PM ÁFA főosztály 8

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Határozott időszaki elszámolás Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek 2

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 2 Ingatlan definíciója 282/2011/EU

Részletesebben

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től 1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013 Palotai Kinga Általános forgalmi adó változások 2013 ÁFA VÁLTOZÁSOK OKOK, CÉLOK Jogharmonizáció különös tekintettel: számlázás Adópolitikai célok: Adócsalás elleni küzdelem összesítő jelentés, fordított

Részletesebben

Várható változások 2012

Várható változások 2012 Áfa 2012. Közhatalmi tevékenység fogalma 2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek 2012-től ez a kitétel megszűnik

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

Belföldi összesítő jelentés

Belföldi összesítő jelentés Áfa Számlázás 2013. Belföldi összesítő jelentés 1. Tételes összesítő jelentés a) Eladói oldal - ha a számlán az áthárított áfa a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja - csak egyenes adós ügyletek esetén

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02.

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02. Az üzletág átruházás nem jár áfa fizetési kötelezettséggel. Üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági

Részletesebben

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai Csehné Telek Klára Az Áfa tv. 2013. évközi változásai 2013.04.21-től hatályos Ingatlanok használatbavételi engedélyének változása. Engedély

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től

1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től 1065 2010. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések Tájékoztató a 2015. január 1-jétől a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték alkalmazásáról Az egyes adótörvények és

Részletesebben

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA 2013. július 1. 1 Általános Forgalmi Adó Forgalom Eladás ( fizetendő ) Beszerzés (levonható ) 2 Ingatlan fogalmak Új Építési telek Régi Beépítetlen telek 3 Bary-

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 10 00-11 00 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK

Részletesebben

ÁFA tv. változások 2014

ÁFA tv. változások 2014 ÁFA tv. változások 2014 Áfa tv. 58.. Főszabály [58. (1)]: Ha a felek időszakonként, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítési időpont az érintett időszak utolsó napja. Kivétel

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 3. modul: számlázás és egyéb gyakori kérdések Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Az alanyi adómentesség értékhatára

Részletesebben

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2012. december 13. 1 Titre de la présentation TELJESÍTÉSI HELY KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK BÉRBEADÁSAKOR Adóalany részére történő bérbeadás Nem adóalany részére történő bérbeadás Hosszú

Részletesebben

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6.

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás

Részletesebben

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző Áfa változások 2015. dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző 2015 Időszakos elszámolású ügyletek Általános forgalmi adó 58. (1) bekezdés Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében,

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Áfa 2011. Héa-rendelet Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Héa-rendelet - bevezetés Teljesítés helye: Adóalanyok közötti szolgáltatás: 1. Főszabály: megrendelő

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe? 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2011. Kik tartoznak

Részletesebben

Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK

Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2013/2014 2013. ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK A használatbavétel hatásági tudomásulvételének

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e

Részletesebben

Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

Kik tartoznak a különleges adózói körbe? A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2016. Kik tartoznak

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Ideiglenesen más tagállamba történő kivitel 12. Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás, ha a

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től ÁFA kulcs változás 2012. január 1-től 2011. évi CLVI. törvény 112-133. Tartalom: 1. Főszabály 2. Külön szabály az 58. esetében 3. Előleg részteljesítés végszámla készítette: Vadász Iván Budapest, 2012.

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág 13-01-28 2 A papír és elektronikus

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. január 24. Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás választhatja - kisvállalkozás - belföldön letelepedett - nem áll csőd és felszámolás

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása a évi CLVI. törvény előírásai alapján

Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása a évi CLVI. törvény előírásai alapján Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása a 2011. évi CLVI. törvény előírásai alapján 1. Nem gazdasági tevékenység [Áfa-tv. 7. -ának (1)-(2) bekezdése] A módosítás pontosítja

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Üzleti szerződések adótervezése

Üzleti szerződések adótervezése Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. október 25. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás Eladó

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben

ÁFA (Horányi Márton)

ÁFA (Horányi Márton) ÁFA - 2012 (Horányi Márton) 2011 évközi változások Törvényi szöveg változása (186 ). EU Bírósági döntés miatt a pénzügyileg nem rendezett tételek visszaigényelhet ségének TÖRLÉSE Értelmezés egyértelm sítése

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Bejelentkezéskor eldöntve, de minden adóév végén megváltoztatható Mindenki áfa alany, aki saját nevében gazdasági tevékenységet folytat Tevékenység üzletszerűen, rendszeresen folytatva, bevétel elérése

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mikor kell számlát kiállítani?... 5 Mikor mentesülhetünk a számlakibocsátás alól?... 7 Meddig kell kibocsátani a számlát?...

Részletesebben

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA ÁFA ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA 2012. december 13. PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ÁFA. XIII/A. FEJEZET alapján EGYÉB VÁLTOZÁSOK 2012 Bilance Kft. 2012 Moore Stephens Wagner Kft. www.bilance.hu www.moorestephens.co.hu

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK ÁFAMENTES BELFÖLDI ÜGYLETEK Budapest, 2015 Szerző: Nagyné Véber Györgyi Sorozatszerkesztő: Kökényesiné Pintér Ilona ISBN 978-963-638-482-1 ISSN 1788-0165 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

VI. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján)

VI. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján) VI. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) Az Áfa-tv. módosítása részben a jogalkalmazást segítő, adminisztrációt egyszerűsítő módosításokat

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

ÁFA. A fizetett előleg az "ellenérték megtérítésének" minősül? Mikor és milyen összeg után keletkezik az Áfa fizetési kötelezettsége társaságunknak?

ÁFA. A fizetett előleg az ellenérték megtérítésének minősül? Mikor és milyen összeg után keletkezik az Áfa fizetési kötelezettsége társaságunknak? ÁFA 1. Egy külföldi (Szerbia) vállalkozásnak van magyar fióktelepe, áfás adószámmal. Ugyanennek a társaságnak a tulajdonában van egy építési telek Magyarországon, amit értékesíteni kíván. A telek az osztrák

Részletesebben

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó 9/2003. (III. 28.), a

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 1 1 FIZETENDŐ ADÓ ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES SZABÁLYOK 2 2 Időszakos elszámolású ügyletek változása I. -Időszaki elszámolás fogalma: a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa Fordított adózású ügyletre adott előleg vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

I. Az általános forgalmi adó szabályainak változása 2014.

I. Az általános forgalmi adó szabályainak változása 2014. I. Az általános forgalmi adó szabályainak változása 2014. 1. Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja A 2014. július 1-jétől továbbra is a korábbi szabály van érvényben, mely szerint a számla

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2014. évi változásai Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁFA tv. 58. VÁLTOZÁSA I. [Mód. tv. 91. ] Új főszabály Ha a felek időszakonként számolnak el, vagy

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106)

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106) Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106) Az eljáró bíróság és a beküldő (A lap): Jelölje meg az eljárásra illetékes bíróság nevét! Az eljárásra

Részletesebben

Belföldi áfa összesítő jelentés

Belföldi áfa összesítő jelentés Belföldi áfa összesítő jelentés Készítette: Balogh Szabolcs NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatása Kiutalás Előtti Ellenőrzési osztály 2. A belföldi áfa összesítő jelentésre vonatkozó jogszabályi háttér: Az

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2012. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról A Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dr. Vágyi Ferenc Róbert GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014

Dr. Vágyi Ferenc Róbert GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014 GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014 3.2. A társasági adó változásai 3.2.1. Fogalmak változásai Bejelentett részesedés a bejelentett részesedésa belföldi jogszabályok

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya

Az adókötelezettség, az adó alanya Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XII. 30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002 (XII. 20.) számú rendelettel módosított 17/1999 ( XII. 22. ) számú

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek évi 3.szám, 2016.január 14. Kedves Vállalkozó!

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek évi 3.szám, 2016.január 14. Kedves Vállalkozó! A tartalomból: Személyi jövedelemadó bevallás 2016. évi 3. szám, 2016.január 14. Iparűzési adó választási lehetőségek 2016. évi minimálbér Lakásvásárlás áfája Általános információ Egyéni vállalkozóknak

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGET KEZDŐ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvető szabályai 2015.

TEVÉKENYSÉGET KEZDŐ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvető szabályai 2015. TEVÉKENYSÉGET KEZDŐ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvető szabályai 2015. I. Az adóalanyiság Ki minősül az általános forgalmi adó alanyának? Adóalanynak minősül az a jogképes személy,

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Hivatkozási számot akkor jelöljön meg, ha szeretné, hogy a bíróság azt a címzésnél feltüntesse.

Hivatkozási számot akkor jelöljön meg, ha szeretné, hogy a bíróság azt a címzésnél feltüntesse. Köztestület, országos sportági szakszövetség, magánnyugdíjpénztár, önkéntes kölcsön biztosító pénztár, vegyes nyugdíjpénztár, hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja,

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete CONFORG Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete ÁFA vissza 2010 Budapest, 2010. október 18. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások

Részletesebben

2011-es ÁFA változások

2011-es ÁFA változások 2011-es ÁFA változások Kulturális, sportszolgáltatások teljesítési helye Idén nincs különbség az adóalanyoknak és a nem adóalanyoknak nyújtott kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

18. Aszámla,nyugtakibocsátásánakalapvet szabályai 2011.

18. Aszámla,nyugtakibocsátásánakalapvet szabályai 2011. 18. Aszámla,nyugtakibocsátásánakalapvetszabályai 2011. Aszámlázásravonatkozóelírásokatazáltalánosforgalmiadórólszóló2007.éviCXXVII. törvény(a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e törvény felhatalmazása

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGET KEZDŐ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvető szabályai 2014.

TEVÉKENYSÉGET KEZDŐ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvető szabályai 2014. TEVÉKENYSÉGET KEZDŐ ADÓALANY ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KÖTELEZETTSÉGÉNEK alapvető szabályai 2014. I. Az adóalanyiság Ki minősül az általános forgalmi adó alanyának? Adóalanynak minősül az a jogképes személy,

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 Szeptember Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó B. Az adózás rendje C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA

AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS Részletes feltételeit a 239/2009. (X.20.)

Részletesebben

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre Fordított ÁFA, fordított adózás 2012. július 1től gabona és olajos magvak értékesítése esetén ADÓBEVA 2012 június 25. (hétfő) 11:08 Utoljára frissítve 2012 június 25. (hétfő) 11:14 Fordított ÁFA, fordított

Részletesebben

1 Szja-törvény 74. (2) bekezdés. Szja-törvény 74. (3) bekezdés.

1 Szja-törvény 74. (2) bekezdés. Szja-törvény 74. (3) bekezdés. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2008 10 A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelmének adókötelezettségét elsősorban a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi

Részletesebben

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. január 24. Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás választhatja - kisvállalkozás - belföldön letelepedett - nem áll csőd és felszámolás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZABADFORGALOM SZÁMÁRA TÖRTÉNŐ - ÁFA KISZABÁS NÉLKÜLI - VÁMKEZELÉS FOLYAMATÁRÓL A közösségi vámjogszabályok a szabad forgalom számára történő vámkezelések esetén közvetlen illetve közvetett

Részletesebben