64. számú elıterjesztés. a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának"

Átírás

1 A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése Elıterjesztı: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra aljegyzı Borosné Simon Zsuzsanna GK. vezetı Készítette: Takácsné Gehring Mária ig. csop. vez Borosné Simon Zsuzsanna GK. vezetı Törvényességi ellenırzést végezte: dr. Puskásné dr. Szeghy Petra aljegyzı Tárgyalja: Szociális Bizottság: Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. -ának (6) bekezdése szerint; A települési önkormányzat és a megyei fenntartó a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselı-testület általi megtárgyalást követıen - meg kell küldeni a gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétıl számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve a megyei fenntartó felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedésérıl tájékoztatja. Az évi értékelést április 16-án elküldtük a Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának annak érdekében, hogy a beszámolóra tett esetleges észrevételüknek megfelelıen az elıterjesztést kiegészítve tudjuk a képviselı-testület elé terjeszteni. A megyei gyámhivatal május 4-én meg is küldte véleményét (1. számú melléklet), mellyel kapcsolatban az alábbiakat jegyeznénk meg: a) a gyermekétkeztetés megoldási módjával, a kedvezményben részesülıkre vonatkozó statisztikai adatoknak a bemutatása az anyag kiegészítésre került. b) a gyermekek átmeneti gondozásának tapasztalatairól az anyag valóban nem szól, ennek oka, hogy a szekszárdi Családok Átmeneti Otthonában bátaszéki gyermek nincs. Mint emlékeznek rá, a társulási megállapodás megkötésére azért került sor, mert a helyettes szülıi hálózatot rajtunk kívül álló ok miatt nem tudtuk beindítani.

2 A megyei szociális és gyámhivatal elmúlt évi észrevételére figyelemmel a most elıterjesztett anyag kizárólag Bátaszék városra vonatkozó adatokat tartalmaz. A törvényben meghatározott tartalmi követelményeket a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete határozza meg. Legutóbb a képviselı-testület május 12-én tárgyalta ezen napirendet. Az elıterjesztést a képviselı-testület a 60/2011.(V.12.) önkormányzati határozatával, konkrét feladat meghatározása nélkül elfogadta. I. A település demográfiai mutatói (0 18 éves korosztály) (2011. december 31-i állapot) fiú lány összesen 0 2 éves éves éves éves fiatal felnıtt aktív felnıtt inaktív felnıtt összesen: II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása, gyermekétkeztetés A képviselı-testület még január 26-i ülésén fogadta el a jelenleg hatályos helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2010.(II.10.) KT rendeletét, melyben a korábbi évekkel ellentétben egységes rendeletben szabályozza a különbözı személyes gondoskodási formákat, valamint az egyes pénzbeli támogatási formákat: - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, - beiskolázási segély, - anyaszállón történı tartózkodás napidíjának átvállalása, - védıoltáshoz nyújtandó támogatás. Ez utóbbi juttatást a képviselı-testület évben vezette be, mely komoly érdeklıdést váltott ki az érintett lakosság körében. A döntés értelmében a négykomponenső HPV-elleni védıoltás 2. és 3. oltásának költségét önkormányzati forrásból támogatja az adott évben 13. életévüket betöltött és Bátaszéken állandó lakóhellyel rendelkezı leánygyermekek számára. A városban 2011-ben a támogatásra jogosult korosztály (1998. január 1-je és december 31-e között születettek) 27 fı. Az oltást 16 leánygyermek számára igényelték a szülık, és fizették be az 1. oltás költségét (a szülıi részt), ami Ft-ot jelentett. Ezzel jogosultak lettek a 2. és a 3. oltás költségének önkormányzati forrásból történı finanszírozására. Erre a tavalyi évben Ft-ot kellett biztosítania.

3 Beiskolázási segély és anyaszállón történı tartózkodás napidíjának átvállalására az elmúlt évben nem került sor. Gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: - a gyermekétkeztetési kedvezményre, - pénzbeli támogatásra, - valamint a külön jogszabályban meghatározott kedvezmények igénybevételére. Kedvezményben részesülık száma: 411 fı, melybıl 38 nagykorú és 373 kiskorú évben megállapított kedvezmények száma 431 fı évben megszőnt kedvezmények száma 470 fı Elutasított kérelmek száma A kedvezményben részesített családok száma 16 fı (vagyoni helyzet, jövedelem nagysága miatt) 218 fı ebbıl: - 1 gyermekes 79 fı - 2 gyermekes 87 fı - 3 gyermekes 41 fı gyermekes 9 fı - 6 vagy annál több gyermekes 2 fı A fentiekbıl egyedülálló szülı 106 fı Családi jövedelmi helyzet: - nyugdíjminimum felét nem éri el 32 fı - nyugdíjminimum felénél több, de azt nem éri el 194 fı - nyugdíjminimumot eléri, illetve meghaladja 185 fı Pénzbeli támogatás A város jegyzıje annak a gyermeknek, fiatal felnıttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a) augusztus 1-jén fennállt, augusztus hónapjában b) november 1-jén fennállt, november hónapjában pénzbeli támogatást folyósított. Ez augusztus hónapban 430 fıt jelentett, míg a kifizetett támogatás összege Ft volt. Ezt 43 nagykorú és 387 kiskorú személy kapta. Novemberben 453 fı kapott támogatást Ft összegben, ez 45 nagykorút és 408 kiskorút jelentett. Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek gyámja kapja, amennyiben nyugdíjszerő ellátásban részesül évben ebben az ellátási formában senki nem részesült. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A helyi szociális bizottság évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nem állapított meg.

4 Óvodáztatási támogatás A támogatás annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek szülıjének állapítható meg, aki a három- illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, gondoskodik a gyermek rendszeres óvodába járatásáról. Ez elsı alkalommal Ft, míg második és további alkalommal (az óvodai nevelési jogviszony fennállásáig) Ft. Ebben az évben 15 szülı nyújtotta be kérelmét, 1 szülı kérelmét elutasítottuk, mivel a rendszeres óvodába járás a vizsgált idıszakban nem teljesült Ft-ot fizettünk ki a kérelmezıknek, elsı alkalommal 6 fınek (gyermek) Ft-ot, 1 fınek (gyermek) Ftot, második és további alkalommal 25 fı (gyermek) Ft-ot kapott. Gyermekétkeztetés A B-A-P MOK központi intézményében, a Kanizsai Dorottya Általános Iskolában mőködik a konyha, amely nemcsak az általános iskola, de az óvoda és a gimnázium mellett a bölcsıdben étkezı gyermekek speciális igényeinek megfelelı étkeztetését is megoldja. Az önkormányzat gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelete lényegében változatlan formában vette azt a szabályt, hogy felhatalmazza az oktatási-nevelési intézmények vezetıit, hogy a gyermekétkeztetés keretében megállapított személyi térítési díj megfizetésére egyéni rászorultság alapján és az intézmény gyermekvédelmi felelıse javaslatára hivatalból további kedvezményt állapítson meg a különösen nehéz anyagi-szociális helyzetben lévı bátaszéki szülık gyermekei (tanulói) részére. Az intézményvezetık azonban e jogkörükben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen túlmenıen további térítési díjkedvezményt nem állapítottak meg, így az intézményekben csak a Gyvt (5)-(6) bekezdése szerinti normatív kedvezményt biztosítják a törvényben meghatározott jogosultsági kör számára. A fenti jogszabály értelmében ingyenes étkeznek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı bölcsıdés, óvodás és az 1-8. évfolyamon nappali rendszerő iskolai oktatásban részt vevı gyermekek. Az intézményi térítési díj 50 %-át fizetik azok a tanulók, akik középiskolába osztályában tanulnak, három- vagy többgyermekes családok gyermekei, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek. A kedvezményes étkeztetés az elmúlt évben az alábbiak szerint alakultak: bölcsıdei ingyenes étkezés: bölcsıdei kedvezményes étkezés: óvodai ingyenes étkezés: óvodai kedvezményes étkezés általános iskolai ingyenes étkezés: általános iskola kedvezményes étkeztetés: középiskolában ingyenes étkezés: középiskolai kedvezményes étkezés: ---- fı, 3 fı, 92 fı, 46 fı, 209 fı, 77 fı, 7 fı, 50 fı. Az elmúlt évben is folytattuk a korábbi évekhez hasonlóan a rászoruló igénylık részére a nyári étkeztetést. Ettıl az évtıl azonban pályázati úton igényelhettük meg a szükséges forrást. Mivel Bátaszék nem tartozik a leghátrányosabb helyzető települések közé és nem is hátrányos helyzető település, így az igényelt támogatás 50 %-át saját forrásból biztosítani kellett, illetve magasabb összegő támogatást kaphatott az a település, amely pluszként vállalta, hogy a nyersanyagot helyi vállalkozótól szerzi be, vagy az étkeztetés idejére a gyermekek felügyeletét megoldja, esetleg nagyobb arányú önerıt biztosít. A pályázatot 30 gyermek étkeztetésére nyújtottuk be, melybıl 15 gyermek étkeztetését vállalta az önkormányzat, melyhez Ft-ot biztosított költségvetésében. A pluszként vállalt gyermekfelügyelet ellátásáért Ft többlettámogatásban részesültünk, amit 8 gyermek étkeztetésére fordítottunk, így ténylegesen 38 gyermek vette igénybe a lehetıséget.

5 III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása A gyermek abból tanul, ahogyan él. Ha a gyermek ellenséges légkörben él, megtanulja a durvaságot. Ha a gyermeket folyton szidják, megbélyegez másokat. Ha a gyermeket gyakran csúfolják, elbizonytalanodik. Ha a gyermekkel megértıtek, türelmes lesz. Ha a gyermeket megszégyenítik, félni fog. Ha a gyermeket bátorítják, elégedett lesz. Ha a gyermek biztonságban él, lesz hite. Ha a gyermeket dicsérik, tisztelettudó lesz. Ha a gyermeket bíztatják, önbecsülést szerez. Ha a gyermek tisztességben él, igazságszeretı lesz. Ha a gyermek bizalmat és barátságot kap, a világban szeretetre lel. (Dorothy Law Nolte) május 01-jétıl a Gondozási Központ keretein belül történik a családsegítı és gyermekjóléti feladatok ellátása. A Gondozási Központ szociális, egészségügyi és gyermekjóléti feladatokat lát el. Az intézmény részben önálló gazdálkodási és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik, szakmailag önálló. Mőködési területe Bátaszék város, valamint megállapodás alapján a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás, a házi segítségnyújtás és a nappali ellátás szakfeladatán jelentkezı feladatok esetében Alsónána, Alsónyék, Báta, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek. Az intézmény szakmai egységei család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás ifjúság-egészségügyi gondozás idısek nappali ellátása gyermekjóléti szolgáltatás szociális étkeztetés házi segítségnyújtás jelzırendszeres házi segítségnyújtás családsegítés Irányító szerve Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. Személyi feltételek és változások Az intézmény munkavállalói létszáma 20 fı, ebbıl 3 fı családgondozó, ık látják el a társult településeken is a családsegítı és gyermekjóléti feladatokat. Az intézmény élén a Gondozási Központ intézményvezetıje áll, aki egyben a családsegítı és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetıje. Bátaszék városban a családgondozói feladatokat két családgondozó látja el és egy közcélú foglalkoztatott, aki a rendszeres szociális segélyezettekkel való együttmőködést végzi. Alsónánán a bátaszéki családgondozó látja el a szolgáltatást, valamint jétıl Pörböly községben is elvégzi a családgondozói teendıket. Várdomb, Báta és Sárpilis községekben jétıl új családgondozó végzi a tevékenységet, mivel az elızı családgondozó gyermekvállalás miatt, hosszabb idıre van távol. İ az, aki Alsónyék községben is ellátja a családgondozói feladatokat.

6 Az intézmény minden dolgozója szakképzett. Intézményi nyitva tartás Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat: Bátaszék: - hétfıtıl-csütörtökig óráig - péntek: óráig ügyfélfogadás nincs Tárgyi feltételek A gyermekjóléti szolgálat az intézmény székhely épületében található. Az épület akadálymentesített, mindenki számára jól megközelíthetı. A Gondozási Központban a családgondozók rendelkezésére áll,- egy interjú szoba, valamint két irodahelyiség, ahol számítógép, telefon, fax, fénymásoló, internet hozzáférés biztosított számukra. Minden családgondozó külön számítógéppel és internet hozzáféréssel rendelkezik. A négy társtelepülést ellátó családgondozó laptoppal és mobiltelefonnal rendelkezik. Az intézményvezetınek külön irodája van. A társtelepülésekre történı kijárás saját gépjármővel történik, az utazás költségét az intézmény megtéríti. Bátaszéken a családlátogatásokat, környezettanulmányok készítését a családgondozók gyalogosan, kerékpárral és személygépkocsival oldják meg, de indokolt esetben a Polgármesteri Hivatal gépjármővét is mindig igénybe vehetik. Gyermekjóléti szolgálat Ügyfélkör olyan személyekbıl áll, akik életvezetési képességeik valamely terén hátrányt szenvednek, így a szolgáltatást igénybe vevık egészségi, pszichés, szociális állapota komplex, átfogó segítséget igényel. A szolgáltatás igénybe vétele térítésmentes. A feladatellátásban részt vevı települések lakosságszáma Település jén a lakosság szám /fı jén a 0-17éves gyermekek száma /gyermek Bátaszék Alsónána Alsónyék Báta Pörböly Sárpilis Várdomb Összesen: A bátaszéki gyermekjóléti szolgálat ügyfélforgalma Év A gyermekjóléti szolgálat forgalmi adatai

7 A gyermekjóléti szolgálatnál a tavalyi évben 1065 esetben történt kapcsolatfelvétel az ügyfelekkel. Az esetek bejelentése történhet írásban, telefonon, a családgondozók személyes megkeresésével. Minden bejelentésnek az intézményvezetıvel történı konzultációt követıen megtörténik a kivizsgálása, majd a konkrét tények feltérképezése után kerül sor a további intézkedések megtételére. (Minden bejelentés és intézkedés írásban rögzítésre kerül.) A bejelentık az intézmény saját jelzı nyomtatványán tehetik meg bejelentésüket. Az eset kivizsgálást követıen a megtett intézkedésekrıl írásbeli visszajelzést küldünk a bejelentınek. Egy adott ügyfél mindig ugyanahhoz a családgondozóhoz tartozik, esetfelelısi rendszerben dolgozunk. Az esetek elosztása az intézményvezetı hatásköre. A gyermekek veszélyeztetettségének megelızése érdekében nagyon fontos szerepe van a veszélyeztetettséget észlelı- és jelzırendszer mőködtetésének. Ennek következtében nagyon fontos szerepet tölt be a jelzırendszer, amelyrıl elmondható, hogy jól mőködik a településen. Egyre inkább szükség van az összefogásra, mellyel a segítık hatékonyabban tudják a problémát feltárni, a kialakult helyzetet kezelni, és közös erıvel keresni a megoldást. A jelzések személyes megkereséssel, telefon és írásban történnek. Legfıbb törekvésünk, hogy a bejelentık az általunk kidolgozott bejelentı lapokon, írásban tegyék meg jelzéseiket. Az elızı évekhez képest nagy elırelépés történt ennek megvalósításában. A jelzırendszer tagjai megkapták a formanyomtatványokat, és az esetek többségében ezen tették meg bejelentéseiket. A 2011-es évben Bátaszéken a kiépített jelzırendszernek köszönhetıen, 237 jelzés érkezett. Az egészségügyi szolgáltatoktól érkezett jelzések száma 32 volt, ebbıl 32 jelzés érkezett a védınıi szolgálattól. Közoktatási intézményektıl 62 db jelzés érkezett, személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatóktól 16 jelzést kaptunk, valamint az önkormányzat részérıl 23 db jelzés érkezett, napközbeni kisgyermek ellátást nyújtóktól 35 jelzés, átmeneti gondozást biztosítóktól 22 jelzés, pártfogó felügyelıi szolgálattól 20, állampolgári bejelentés 12, civil szervezetektıl 12, a rendırségtıl 2 jelzés érkezett. Minden évben megtartásra került a jogszabályban elıírt jelzırendszeri tanácskozás, melyre 2011-ben március 24-én került sor. A jelzırendszeri tanácskozáson bemutatattuk és értékeltük a jelzı rendszer és a gyermekjóléti szolgálat elızı évi mőködését és a meghívottak beszámoltak saját tapasztalataikról. Fontosnak tartjuk az éves jelzırendszeri tanácskozáson elhangzott értékeléseket, megfogalmazott tapasztalatokat. Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menıen a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen. -Steiner- A gyermekjóléti szolgáltatás legfontosabb feladatai A gyermekek családban történı nevelkedésének elısegítése. A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése. Javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására.

8 A védelembevételhez kapcsolódó feladatok. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elısegítése, utógondozása. Örökbefogadással kapcsolatos feladatok. Tankötelezettséggel összefüggı feladatok. Prevenciós tevékenységek. Gondozási tevékenységeink A családgondozók szakmai munkájában egyaránt elıfordul információnyújtás, felvilágosítás, tanácsadás, ügyintézés, lelki-mentális esetkezelés, segítı beszélgetés, családi-párkapcsolati problémák kezelésében történı segítségnyújtás, gyermeknevelési problémák megoldásában való közremőködés életviteli problémák rendezésében történı segítségnyújtás, konfliktuskezelés, valamint hosszú távú együttmőködésben megvalósuló segítı folyamat (családgondozás) a probléma mélységétıl függıen. Az esetkezelés legfıbb célja a prevenció, a szociális, mentális krízisek olyan megoldása, hogy ne legyen szükség hatósági, vagy speciális intézményi beavatkozásra. Sajnos a törvény betőinek való megfelelés nehezen tartható napjaink megszorításokkal teli, elszegényedı világában. Segítségnyújtásunk határai végesek. Vannak kliensek, családok, akiknek problémái - lakhatási, életvezetési, megélhetési nehézségek - évek óta elhúzódnak, alig változnak vagy megoldatlanok. Esetükben nehéz a szolgálat eszközeivel megoldást találni. Megnıtt a napi ügyintézések száma, a napi ügyfél forgalom. Okai: - Sok esetben az energiaszolgáltatók által továbbadott, és kamatokkal többszörösen megnövelt adósságok végrehajtó általi rendezésében kérnek segítséget. - Azok a családok, akik devizahitelt vettek fel, nehezen vagy egyáltalán nem tudják fizetni a havi részleteket. Több család esetében fennáll a kilakoltatás veszélye. - Sokszor kérnek segítséget a szociális és egészségügyi ellátások igénybe vételéhez. - A családgondozók sokat segítenek a különbözı szolgáltatások közvetítésében. (pszichológiai, jogi, Tanulásképesség Vizsgáló, Nevelési Tanácsadó) Gondozotti létszám A gyermekjóléti szolgálat gondozotti létszáma 2011.évben Bátaszék 130 gyermek 70 család Báta 43 gyermek 20 család Alsónána 15 gyermek 9 család Alsónyék 10 gyermek 5 család Pörböly 7 gyermek 5 család Sárpilis 6 gyermek 4 család Várdomb 7 gyermek 3 család Összesen: 218 gyermek 116 család 2011-ben Bátaszéken a családgondozók összesen 130 gyermekkel, és 70 családdal álltak kapcsolatban, ebbıl 89 gyermeket alapellátásban, 27 gyermeket védelembe vétel keretében gondoztak. Átmeneti nevelésben 14 gyermek áll gondozás alatt, ahol a családgondozók vérszerinti családgondozást végeznek. Utógondozás nem történt.

9 A gondozásban lévı gyermekek korcsoportos megoszlása Gondozási típus Nem és kor Alapellátásban történı gondozás Védelembe vétel Átmeneti nevelt Összesen 0-5 éves éves FIÚ éves EGYÜTT éves éves LÁNY éves EGYÜTT ÖSSZESEN: A segítségnyújtás elsıdleges módját az alapellátásban történı családgondozás jelenti. A családgondozás mindenkor a segítı kapcsolatra épül. Összességében elmondható, hogy jellemzıen a sok problémás családok kerülnek a látókörünkbe (anyagi, életvezetési, szenvedély és/vagy pszichiátriai beteg szülı, konfliktusokkal terhelt kapcsolatok, gyermeknevelési problémák, iskolakerülés, magatartás problémák, iskolai teljesítménnyel összefüggı problémák, közösségbe való beilleszkedési nehézség), szinte minden esetben nagyon komplex problémákkal találkozik a családgondozó. A szülık között megnyilvánuló konfliktushelyzetekben: általában a szülık válását/különválását megelızı viták, veszekedések, az egyezkedés, illetve a bíróság döntésére várakozás, valamint a gyermekkel való kapcsolattartási probléma is indokolják a külsı segítséget. Szülı gyermek közötti konfliktushelyzet: legtöbbször a serdülıkorú gyermekek esetében alakulnak ki. A konfliktusok gyakorta több éve lappanganak, és a serdülıkor hozza ıket a felszínre. Számos esetben az igazolatlan hiányzások magas száma jelentett problémát. Több esetben a kapcsolatfelvételt követıen derült fény a családi díszfunkciókra. Sok szülı küzd gyermeknevelési nehézséggel, ami késıbb megmutatkozik a gyermek magatartásán. 2010/2011 es tanévben az új törvényi szabályozás értelmében, amely érintette a (1998. évi LXXXIV.tv. A családok támogatásáról, valamint évi XXXI. tv. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról) augusztus 30-ai hatállyal bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét. Az új jogszabály célja a tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a gyermek helyes irányú fejlıdésének elısegítése. A tavalyi évben megnövekedett az igazolatlan iskolai hiányzások száma, ami szintén több esetben vezetett védelembe vételhez, ez az iskoláztatási támogatás felfüggesztését is eredményezte. (Ha a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és összegyőlik az 50 igazolatlan óra, a jegyzıi gyám - az iskola jelzése alapján- felfüggeszti az iskoláztatási támogatást és a gyermeket védelembe veszi.) Az igazolatlan hiányzások minden esetben 11 és 18 éves kor közötti tanulókra voltak jellemzıek a tavalyi évben. Az tavalyi évben 5 esetben került felfüggesztésre az iskoláztatási támogatás. Egy esetben a nagykorúság betöltése miatt, egy esetben gyermekotthoni elhelyezés miatt és egy esetben a tankötelezettség megszőnése okán vált indokolttá a felfüggesztés megszőntetése. A családgondozó, mint eseti gondnok elkészítette a pénzfelhasználási tervet, minden hónap 10-ig a Polgármesteri Hivatal pénztárában felvette a gyermek után járó iskoláztatási támogatást, amibıl vásárolt a családdal. A vásárlásról, következı hónap 5-ig elszámolást nyújtott be a jegyzıi gyámhivatal felé.

10 A gyermeknevelés terén fıleg az jelenti a problémát, hogy a szülık következetlen ráhagyó nevelési módszereket alkalmaznak, nem fordítanak kellı odafigyelést gyermekeik tanulmányi munkájára, szabadidejének eltöltésére, illetve aktuális problémáira. A problémás gyerekek sem tekintik a szülıt partnernek abban, hogy aktuális gondjaikkal hozzájuk forduljanak. Ez a problémakör megjelenik a gyermekek viselkedés-, és magatartásbeli problémáinak okaként. A védelembe vételi javaslat megtételére és magára a védelembe vételre akkor kerül sor, ha a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátás önkéntes igénybe vételével nem lehet megszőntetni, valamint a fennálló problémák súlyosbodnak, a veszélyeztetettség ténye fennáll, a szülı és/vagy a gyermek nem együttmőködı. A védelembe vételek elsıdleges oka, az elızı évekhez hasonlóan, a szülık nem megfelelı életvitele, (alkoholizálás, játékszenvedély, rendszeres családi konfliktusok) a gyermekekkel szemben tanúsított elhanyagoló bánásmód. (fizikális, érzelmi, következetlen nevelés) Ilyen esetekben a szülı vagy a gondviselı rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvetı szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét. Ez súlyos ártalmat okoz, vagy ennek veszélyével fenyeget bármely területen: egészség, oktatás, érzelmi fejlıdés, táplálkozás, lakhatás és biztonságos körülmények. Elmondható, hogy a családok mindegyike anyagi problémákkal, napi megélhetési gondokkal küzd. A fenti okok mellett megjelenik a magatartászavar és a beilleszkedési nehézség problémája. Az anyagi probléma hátterében iskolázatlanság, munkanélküliség, eladósodás, addiktológiai betegség és a szülık mentális betegsége is állhat. Kiemelkedıen magas a száma azon eseteknek, amikor a szülık konfliktusa, életvitele áll a gyermek valamilyen tanulási- és magatartászavara hátterében. A védelembe vételek nagyobb része több éve tart. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy sok esetben szükséges a folyamatos és rendszeres segítségnyújtás, a család életvitelének nyomon követése, a visszajelzések és nem utolsó sorban a kontroll. A gondozási-nevelési tervben kitőzött célok és feladatok nem mindig valósultak meg. Az akut védelembe vételeknél, a rendszeres családgondozásnak köszönhetıen a gyermek/ek saját családjukban nevelkedhetnek, mivel ezeknél az eseteknél a család együttmőködése és feladatteljesítése hullámzó. A családgondozónak a fennálló problémát a szülı és a gyermek aktív közremőködésével kell megoldani. A felülvizsgálati tárgyalások a védelembe vételi határozatban elıírt idıben megtörténtek. Családjából kiemelt gyermekek A évben 14 átmeneti nevelt gyermek (6 család) családjában végeztünk vérszerinti családgondozást. Az átmeneti elhelyezések okai a szülık életvitele, a gyermekekkel szembeni elhanyagoló bánásmód, veszélyeztetés (fizikai, érzelmi, erkölcsi) a gyermek magatartási problémái voltak. Az átmeneti nevelt gyermekek szüleivel leginkább a szülı és gyermeke közötti kapcsolattartást igyekszünk elısegíteni, valamint azokat a problémákat felszámolni, amelyek miatt a gyermek nevelése családjában nem volt biztosítható. A családgondozók segítik a szülıket, hogy életkörülményeik, életvitelük megváltoztatásával alkalmassá váljanak gyermekeik visszafogadására. Élet-és háztartásvezetési tanácsokkal, ügyeik intézésében segítjük ıket. Közremőködünk munkahely keresésben, valamint a szülık mentális támogatásában. A segítı kapcsolat keretében segítséget, tanácsadást nyújtunk a szülı és a gyermek kapcsolatának helyreállításában, valamint a folyamatos kapcsolattartás elısegítésében. A tavalyi évben 3 gyermek kiemelését javasoltuk családjából. Két esetben az újszülött gyer-

11 meket nem tudta magához venni családja, mivel a feltételek nem álltak rendelkezésre a csecsemı fogadására. A szülık életvitele miatt, nem volt biztosított a kicsik megfelelı ellátása, felügyelete és egészséges testi, értelmi, érzelmi nevelkedése. Egy gyermeket magatartási problémák miatt emeltünk ki a családból. Intézményünk lehetıséget nyújt a gyermekek és szüleik találkozására, ezt a tavalyi évben egy család igényelte. Rendırségi, szabálysértési bejelentések Családon belüli erıszakról 2 rendırségi bejelentılap érkezett. Az érintett családok száma 2. A jelzırendszer által jutott tudomásunkra még két családon belüli erıszak, amelyek közül egy esetben tragédiával végzıdött a konfliktus, a másik esetben pedig testi sérüléseket szenvedtek a családtagok. A veszekedések a szülık, illetve a családtagok között történtek, melyeknek a kiskorú gyermek/gyermekek is szemtanúi voltak, de ıket fizikálisan nem bántalmazták. A bejelentést követıen felkerestük a családokat tanácsadással és információnyújtással próbáltuk segíteni a probléma megoldást, valamint indokolt esetben alapellátás keretében való gondozásra is sor került ben az iskolai hiányzások miatt,6 gyermek esetében értesültünk szabálysértési eljárásról. Egy gyermek már védelembe vétel alatt állt, két gyermeket alapellátásban gondoztunk, egy gyermek a szabálysértés kapcsán került alapellátásba és két esetben elegendınek bizonyult a figyelmeztetés. Fiatalkorúak pártfogói felügyeletének elrendelés A tavalyi évben, a párfogói felügyelı felkérésére 8 esetben készült környezettanulmány, ami 7 elkövetıt takar. A pártfogoltak száma évben 7 fı volt. Az elkövetıket vagyon elleni bőncselekmény, vagy testi sértés vétsége miatt vonták eljárás alá. A bőnelkövetéshez vezetı okok között az esetek többségében a rossz baráti társaságnak volt nagy szerepe. Némely esetben a szülıi elhanyagolás, a nevelés hiánya is fellelhetı volt a problémák hátterében. A fiatalkorú elkövetık közül voltak akik anyagi haszonszerzés céljából követték el a bőncselekményt, de az esetek nagy részét a testi sértés vétsége jellemezte. A fiatalkorúak pártfogó felügyelıje rendszeres kapcsolatot tart a családgondozókkal, havonta több alkalommal látogatja intézményünket, a családgondozókkal közösen keresi fel a fiatalokat és családjukat. A pártfogói felügyelet idıtartama, átlagosan egy év. A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint Megnevezés Kezelt problémák száma Ellátott gyermekek száma Anyagi (megélhetési, lakhatás) Gyermeknevelési Beilleszkedési nehézség 48 6 Magatartászavar, teljesítményzavar Családi konfliktus Szülık vagy a család életvitele Szülıi elhanyagolás Családon belüli bántalmazás 2 2 (fizikai, szexuális, lelki) Szenvedélybetegségek Összesen:

12 A gyermekjóléti szolgálatnál az elızı évekhez hasonlóan a leggyakrabban elıforduló problémák a tankötelezettség elmulasztása, magatartásproblémák, a beilleszkedési nehézségek, higiénés problémák, rossz lakáskörülmények, anyagi jellegő gondok, családon belüli konfliktusok, érzelmi-lelki elhanyagolás, a szülık kifogásolható életvitele, a szenvedélybetegségek, egészségügyi okok. Sok esetben, egy családon belül a problémák halmozottan vannak jelen. Mint már említettem összességében elmondható, hogy jellemzıen sokproblémás családok kerülnek a gyermekjóléti szolgálat látókörébe, ahol szinte minden esetben összetett problémákkal találkozunk. A tavalyi évben nıtt azok száma, akik elvesztették munkájukat, találkozunk olyan családokkal, ahol mindkét szülı munkanélkülivé vált. Nıtt azon ügyfelek száma, akik közüzemi számláikat nem tudják kifizetni, így jelentıs hátralékuk halmozódott fel, (víz, villany) illetve az adott szolgáltatást már ki is kapcsolták. Jellemzı, hogy azok a családok, akik egyébként is szőkös anyagi keretbıl gazdálkodnak legális és illegális helyekrıl (pénzintézet, magánszemély) kölcsönöket, hiteleket vettek fel sok esetben nagyon magas kamatra, melynek következménye, hogy adósságcsapdába kerülnek, anyagilag ellehetetlenülnek, megnı a lehetısége és veszélye a kilakoltatásnak. Ezen folyamat megelızésére nagyon kevés eszközünk van, hiszen sok esetben már akkor keresnek meg minket az érintettek, amikor a hátralékok miatt, már a behajtó cégekhez került az ügyük. Nagyon kevesen fogadják meg a családgondozók által kínált takarékosságra intı-, pénzbeosztást célzó és a hitelek felvétele elleni érvekrıl szóló,- tájékoztató tanácsokat. Megnövekedtek a szülık vagy a család életvitelébıl adódó problémák, amik a családon belüli konfliktusokhoz vezettek. A konfliktusok egyrészt krízisjellegőek, másrészt nagyfokú kommunikációs zavar, parttalan vitatkozás, felnıttek közötti durvaság, trágárság, eredménytelen egymásra mutogatás érzékelhetı a felek között. Ebben, a felek közötti kommunikáció javításában, konfliktusfeloldásban, kompromisszumra jutásban nyújt segítséget a családgondozó. Változatlanul magas a gyermeknevelési problémák száma. Itt is megfigyelhetı, hogy a gyermek serdülıkorba lépésével csúcsosodik ki. A háttérben általában valamilyen szinten elhibázott, következetlen, elhanyagoló nevelésmód áll. Továbbá jellemzı, hogy a családban mindig fellelhetı hibás mőködés, (hibás érzelmi és viselkedési modellek a környezet részérıl) fennáll a családi légkör rejtett vagy nyílt zavara, mely mentálisan is megbetegít, illetve probléma, hogy a szülı sok esetben nem partnere a nevelési-oktatási intézménynek, a gyermek nevelésében. Az iskolai problémáknál maradva, a beszámolóm elején leírtam, hogy nıtt a tankötelezettséget nem teljesítı gyermekek száma. Az ı esetükben szinte akut problémákról beszélünk és sok esetben reménytelennek tőnik eredményt elérni, akár a gyermekvédelmi, akár a szabálysértési oldalon. Ezeknél az esetéknél sok esetben a probléma már az óvodás korban jelentkezik, ami egyértelmően a szülı elhanyagoló bánásmódja, un: nem törıdöm magatartásának tudható be. Nehéz eredményt elérni, ha a segítı kapcsolatban a szülı nem együttmőködı, a gyermek érzi, hogy a szülı is ráhagyó, ha neki sem fontos a tanulás, ha nem érték a tudás. Amilyen értékeket, normákat közvetít a szülı a gyermek felé, olyanná válik a gyermek motiváltsága, attitődje.

13 A gyermekjóléti szolgáltatás szakmai tevékenységei Megnevezés Kezelt problémák száma Információnyújtás 543 Tanácsadás 564 Segítı beszélgetés 401 Hivatalos ügyekben való közremőködés 449 Családlátogatás 183 Közvetítés más szolgáltatásokba 24 Elsı védelembe vételi tárgyaláson való 1 részvétel Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel átmeneti nevelésbe vétel 4 védelembe vétel 12 Esetkonferencia 2 Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés - Elhelyezési értekezleten való részvétel 1 Szociális válsághelyzetben lévı várandós 2 anya gondozása Konfliktuskezelés 58 Szakmaközi megbeszélés 15 Összesen: 2259 Munkánk során egyaránt elıfordul információnyújtás, felvilágosítás, tanácsadás, ügyintézés, lelki-mentális esetkezelés, segítı beszélgetés, családi-párkapcsolati problémák kezelésében történı segítségnyújtás, gyermeknevelési problémák megoldásában való közremőködés, életviteli problémák rendezésében történı segítségnyújtás, konfliktuskezelés valamint hosszútávú együttmőködésben megvalósuló segítı folyamat (családgondozás), a probléma mélységétıl függıen. Tájékoztatást nyújtunk a szociális biztonság megteremtéséhez a helyben igénybe vehetı, valamint a helyben nem elérhetı ellátások, szolgáltatások körérıl, az igénybe vétel feltételeirıl, módjáról, elérhetıségérıl. Segítséget nyújtunk a kliens számára az ellátást, valamint a szolgáltatást nyújtóval történı kapcsolatfelvételben és ügyintézésben. Rendszeresen tájékoztatjuk a hozzánk forduló ügyfeleket jogaikról, a gyermekek fejlıdését biztosító támogatásokról, ellátásokról, valamint a támogatások igénybevételének feltételeirıl, a hozzájutás módjáról. Munkánk része az egészségügyi, pszichológiai, nevelési, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelızését célzó tanácsadás, valamint a helyben nyújtott ellátások és szolgáltatások, és a helyben nem elérhetı szolgáltatásokhoz való hozzájutás elısegítése, szakemberek megkeresése. Segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében: az igénylı kérésére, kérvényeket, őrlapokat töltünk ki, közvetítı szerepet vállalunk ügyeik lebonyolításában. A szociális munka módszereivel igyekszünk segítséget nyújtani az ügyfélnek, hogy képessé tegyük ıt, ügyei további intézésére. Segítjük a szociális válsághelyzetben lévı várandós anyákat, tanácsokkal látjuk el ıket. Tájékoztatjuk a kismamákat az ıket, valamint a magzataikat megilletı jogokról, támogatásokról, ellátásokról. Tájékoztatást nyújtunk az örökbeadás lehetıségérıl, abban az esetben, ha az édesanya nem tudja vállalni gyermeke felnevelését. Rendszeres kapcsolatban állunk a helyi védınıi szolgálattal. A tavalyi évben két kismamát gondoztunk.

14 Egyéb feladatok A Gyermekjóléti Szolgálatnál nyilvántartott és vezetett dokumentáció Hivatalos dokumentáció - A Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozó, a mőködést biztosító és engedélyezı okiratok (alapító okirat, SZMSZ, éves költségvetés, házirend, munkaköri leírás, szakmai program) példányai az intézményvezetınél találhatók meg. - A napi munka során vezetett dokumentációk: o Személyre szabott nyilvántartási lapok vezetése, mely a legfontosabb adatokat és információkat tartalmazza az adott gyermekrıl és a szülıkrıl. o Iktatókönyv: A gyermekjóléti szolgálat saját rendszerő iktatást végez. o Forgalmi napló a kliensek számát, és a szakmai tevékenységet tükrözi. o Minden gondozott gyermekrıl vezeti a gyermekjóléti szolgálat a Gyermekeink védelmében elnevezéső egységes nyilvántartási rendszer adatlapjait. o Személyes dossziék: A gyermekjóléti szolgálat minden családról külön doszsziéban lefőzve győjti a munkája során keletkezett iratokat, családlátogatásokról készített feljegyzéseket, javaslatokat, környezettanulmányokat. o Statisztikák, kérdıívek. A gyermekjóléti szolgálat kapcsolatrendszere Szekszárdi Rendırkapitányság, Rendırırs-Bátaszék, Tolna Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Pártfogó Felügyelıi Szolgálat, Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Konzorcium-Kaposvár Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Szekszárdi Gyermekjóléti Központ, Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szekszárdi Kirendeltsége Áldozatsegítı Szolgálat Ingyenes Jogi Segítségnyújtó Szolgálat, Szolgálatunk változatlanul szoros együttmőködést tart fenn a gyámhivatallal. Különösen fontosnak tartjuk a védınıi szolgálattal, gyermekorvossal, gyermekvédelmi felelısökkel történı rendszeres kapcsolattartást, információcserét, a problémák korai észlelése és adekvát kezelése érdekében. Együttmőködésükkel és a kapcsolat rendszeres fenntartásával, a gyermekek veszélyeztetettsége korábban felismerhetı,- ideális esetben, összehangolt team munkával a súlyos problémák kialakulása könnyebben megelızhetı. Veszélyeztetettség esetén fontos az esetkonferenciák összehívása, ahol az összehangolt, együtt elkészített cselekvési terv határidıkkel és a tevékenységek végrehajtásáért felelıs személyek megnevezésével a segítı kapcsolat minden résztvevıjének konkrét iránymutatást ad a problémák hatékony megoldásában. Rendszeres a kapcsolattartás a fiatalkorúak hivatásos pártfogójával, akivel havonta legalább egyszer megbeszélést tartunk a pártfogoltak ügyében. Molnárné Pap Márta havonta felkeresi intézményünket és a családgondozókkal, közösen látogatják meg a településen élı pártfogói intézkedés alatt álló fiatalokat. Civil szervezetekkel való kapcsolataink Kék Madár Alapítvány Rév Szenvedélybetegeket Ellátó Karitas Szervezet Nagy Családosok Egyesülete

15 Mentálhigiénés Mőhely Nyugdíjas Klub A Kék Madár Alapítvány munkatársaival rendszeres a kapcsolattartásunk. Tájékoztatást kapunk programjaikról, valamint a támogatott foglalkoztatás keretében két fı egészségkárosodott személynek tudtak segíteni a munkavállalásban. A Nagy Családosok Egyesület több rendezvényén való részvétel. Programjaink, szolgáltatásaink Adományosztás évtıl kezdıdıen, évente két alkalommal kapunk az Élelmiszer Banktól tartós élelmiszereket, amiket a meghatározott kritériumok szerint osztunk ki a rászorulók között. A tavalyi évben, júliusban, októberben és novemberben is osztottunk élelmiszert a nehéz körülmények között élıknek. Ez minden alkalommal 360 fıt jelentett. A lakossági felajánlásoknak köszönhetıen, több alkalommal bútort és ruhákat juttatunk a nehéz helyzetben élı családoknak, gyerekeknek. A Gondozási Központ 2011-ben is megtartotta karácsonyi ünnepségét, melynek több éves hagyománya van városunkban. Decemberben közel 115 szociálisan rászoruló, hátrányos helyzető gyermeket tudtunk megajándékozni, akik nagyon izgatottan várták ezt a napot, hiszen sokuknak ez volt az egyetlen karácsonyi meglepetés. A karácsonyi ünnepségre december 14-én került sor a Petıfi Sándor Mővelıdési Házban, ahol ünnepélyes kereteken belül, a mikulás adta át a gyerekeknek az ajándékokat. A gyerekek és szüleik, valamint a meghívott vendégeink egy megható és örömteli mősort láthattak, melyet a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai adtak elı. Az ünnepség után a gyerekeket és szüleiket megvendégeltük süteménnyel és üdítıvel. Húsvétkor kevesebb felajánlás érkezik, így 35 gyermek számára tudtuk vidámabbá tenni az ünnepet. A sok szép ajándékot, csomagot és felajánlást a helyi vállalkozóknak, üzleteknek, és magánszemélyeknek köszönhetjük. Gyermek csoport A Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálatánál több éve mőködik játékos készségfejlesztı gyermekcsoport. A csoportba a speciális osztály 1-4 évfolyamos tanulói vesznek részt. (12 fı). A gyerekekkel hetente egy alkalommal találkozunk. A foglalkozások keretein belül lehetıség nyílik a különbözı jeles napok alkalmából ajándékok készítésére, valamint a gyerekek sok kreatív ötletet hoztak magukkal, amiket aztán sikerrel meg is valósítottak. A foglalkozásokon a gyerekekkel az évszakokhoz igazodó hagyományokat is felelevenítettük, hogy a tanulók ismeretei bıvüljenek. Gyermeknapi rendezvény 2008 óta kerül megszervezésre a gyermeknapi rendezvény. Nyári szabadidıs foglalkozások A nyári szünidıben az általános iskolás gyermekek részére szabadidıs programokat szerveztünk, heti egy alkalommal, melyek között szerepelt kézmőves foglalkozás, játszótéri játék, kirándulások, uszoda- és könyvtárlátogatás, sportvetélkedık, lovaglás, arcfestés, batikolás, gofri sütés, habparti, a tőzoltók munkájának megismerése, mézeskalács múzeum látogatás, bográcsozás, kerékpározás, Fekete Gólyaház megtekintése, különbözı témakörökben beszélgetések.

16 Több foglalkozás a nappali ellátást igénybe vevı idıs emberekkel közösen került megszervezésre, melyeken átlagosan gyermek és 6-8 idıs ellátott vett részt. Programjaink közül a kirándulásoknak volt a legnagyobb sikere. A helyi vállalkozók, cégek felajánlásainak és a Szociális Bizottság támogatásának köszönhetıen, gazdag és tartalmas programokat sikerült szervezni a gyerekek részére. Nyári táboroztatás A tavalyi évben is, a Szociális Bizottság jóvoltából, lehetıség nyílt a rossz anyagi körülmények között élı, és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek üdültetésére. Balatonszárszón egy hetes táborozáson vehetett részt 6 gyermek. Szakmai Nap A kamaszkori problémák és azok kezelésérıl szakmai napot szerveztünk, melyen a témában jártas szakember osztotta meg tapasztalatait és tudását a témával kapcsolatosan. Kapcsolattartás Lehetıséget biztosítunk a szakellátásban lévı gyermekek és szüleik, valamint külön élıelvált szülık és gyermekeik részére a kapcsolattartásra. Elıre megbeszélt, vagy határozatban rögzített idıpontokban tudunk helyet biztosítani számukra a meghitt, nyugodt együttlétre. A tavalyi évben egy család vette igénybe a szolgáltatást. Szakmai továbbképzésen való részvétel Hat alkalommal vehettek részt a családgondozók, Szakmai Mőhelymunkán a szekszárdi Gyermekjóléti Központ szervezésében, ahol az aktuális szakmai problémákat vitathattunk meg. Változást támogató tréningen két munkatársunk vett részt, ahol egyéni esetkezelési technikákat sajátíthattak el. A kliensek leggyakrabban elıforduló pszichés zavarai és hozzájuk való viszonyulás a szociális segítı munkában - címő tanfolyamon két fı vett részt eredményesen. Egy fı elvégezte a komplex rehabilitációs mentor képzést, egy fı szakirányú egyetemi diplomát szerzett. A tavalyi évben két fı teljesítette a továbbképzési kötelezettségét. Szakmai ellenırzések A Gyermekjóléti Szolgálatnál a tavalyi évben nem történt ellenırzés. A jövıre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása Amivel a jövıben mindenképpen foglakozni szükséges: - az egyszülıs családok gondjai, a kilakoltatásra váró gyermekek, a magatartási probléma családi, iskolai és egyéb ellátásbeli problémái. - a családgondozókra rakódó terhek és elvárások növelése azzal a következménnyel jár, hogy a veszélyeztetett gyermekek családjaival való munka a helyzet szorításában intenzív családgondozás helyett egyre inkább adminisztratív-kontrollálóvá válik.

17 Célok Az intézmény megfelelı mőködtetése. A nyári játszóház folytatása. Nyári tábor szervezése, anyagi fedezet esetén. Gyermeknap megszervezése. A település egyéb rendezvényeiben való részvétel, illetve szervezési feladatokban segítségnyújtás. A már mőködı programok minél magasabb színvonalon történı folytatása. A gyermekjóléti szolgálat a jövıre vonatkozóan is alapvetınek tekinti a gyermekjóléti alapellátás minél magasabb színvonalon való mőködtetését. Igyekszünk minél szélesebb körő szolgáltatásokat nyújtani. Célunk a törvényileg meghatározott feladatok mellett, a már jól mőködı tevékenységeink folytatása, azok szakmai színvonalának emelése, hiszen ezeknek a programoknak a prevenciós területen van jelentısége. A beszámolóban leírtak alapján elmondható, hogy programokban gazdag, lendületes évet tudhatunk magunk mögött. Legfıbb törekvésünk, a szakmai munka színvonalának és a szolgáltatások körének további növelése, bıvítése. A gyermekek napközbeni ellátása Bölcsıdei ellátás decemberben a beíratott gyermeklétszám 12 fı volt. Az év végi összesített statisztika, a tényleges nyitvatartási napok szerinti éves átlagban 94,57% volt. A normatív támogatást 9 gyermek után igényelhettük. Bölcsıdénk engedélyezett férıhelyszáma 2011-ben 12 fı. A felvehetı gyermekek száma 12 fı, két éven aluli gyermekek esetén. Ha betöltötték a második életévüket, 14 fı február 01-jétıl mőködik a bölcsıde Perczel utcában, egy csoporttal. A jelenleg felvett gyermekek létszáma 13 fı. A gyermekek harmadik életévüket betöltve folyamatosan átadásra kerülnek az óvodába. Így biztosítjuk a helyet az újonnan érkezıknek. Korcsoport szerinti megosztásuk a következı: legfiatalabb 17 hónapos, legidısebb 36 hónapos. Dolgozói létszámunk: 1fı bölcsıdevezetı (csoportban is helyettesít); 2 fı kisgyermeknevelı felsıfokú végzettséggel; 1fı takarítónı (6órás részmunkaidıben, amibıl 2 órát az óvodai részen kisegít). Az óvodával való együttmőködésünk harmonikus. Részt veszünk egymás rendezvényein. Elintézendı dolgainkat írásban jelezzük az óvodavezetı felé. Jelen vagyunk a közös értekezleteken. Napi munkánk célja, a gyermekek számára biztonságot adó, szeretetteljes, érzelem gazdag bölcsıdei élet megteremtése. Munkánk során, az egészséges életmódra nevelést, ezen belül a szabad levegın tartózkodást, mozgásigényük kielégítését a helyes táplálkozási szokások kialakítását, a higiénés szokások megismerését, valamint elsajátítását valósítjuk meg, minden esetben a gyermekek egyéni igényeinek figyelembe vételével. A testi és pszichés fejlıdésüknek segítésében fontosnak tartjuk a fokozatosság és az állandóság biztosítását. A gyermekek a közösségen belül megszépült környezetben, új bútorokkal berendezett szobákban, korszerő körülmények között töltik napjaikat. A szülıkkel való kapcsolattartásra a napi találkozásokon kívül a szülıi értekezletek, a szülı csoportos megbeszélések adnak lehetıséget.

18 Jó kapcsolatot ápolunk a társintézményekkel: óvoda, védınıi szolgálat, gyermekjóléti szolgálat. Szakmai munkánkat meghatározott idıközönként a Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal alapellátás szakreferense, és a Dél- dunántúli Regionális Bölcsıdei Módszertani Központ szaktanácsadó-szakértıje ellenırzi. Óvodai ellátás Bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjának kialakítása projekt címmel benyújtott pályázat eredményeképpen Bátaszék Város óvodáskorú gyermekei egy új és a közoktatási törvény 7. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletében megfogalmazott jegyzék minden kritériumának megfelelıen megépített és felszerelt új óvodaépületet vehettek birtokba január 03-án. Az új óvodaépületben együttmőködik a város bölcsıdéje, a korábbi három telephelyen mőködı óvoda jelenleg Perczel kert, Kossuth kert, Flórián kert megjelöléssel, megırizve korábbi nevébıl a megjelölést. A pörbölyi és az alsónyéki tagóvoda szintén megırizve a településük jellegzetes sajátosságait, közös nevelési program alapján együttmőködı szerves része a bátaszéki Városi Óvodának. Az intézményben színvonalas szakmai munka folyik. Nevelési programunk gazdag érzelmi alapon nyugvó, gyermeket tisztelı, a gyermekben rejlı belsı, egyéni képességek feltárását, a másságot elfogadó alapokat helyezi elıtérbe. Óvodáinkban kétnyelvő német nemzetiségi nevelés folyik, osztatlan csoportokban. Fejlesztı pedagógusok látják el és fejlesztik a sajátos nevelési igényő gyermekek nevelését. Ápoljuk a néphagyományokat. Célunk a hagyományok és az élet minden formájának tisztelete. Az egészségnevelés, kiemelt területe nevelésünknek. A kreativitás fejlesztésének a vizuális nevelést tartjuk a legalkalmasabbnak. A családdal való szoros együtt mőködést mélyíteni igyekszünk. Mire törekszünk? Az óvodát és környezetünket, magas minıségi szintre emelni Eredményes és hatékony nevelést tervezni és végrehajtani Magas szintő szolgáltatást nyújtani Társadalmi mobilitásunkat növelni. A térségünkben szakmai tekintélyt, és elismertséget szerezni. A pályázás lehetıségét megragadni, belátva, hogy aki kimarad, az lemarad. Célunk Neveljünk szeretetben, tudatosan tervezve a jövıt! A terv legyen jövıbelátó, egyénre szabott és bátor! Ambiciózus jövıképet tőzzön ki! Érvek a célok mellett A jól és tudatosan tervezett nevelımunka jövıképet ad, és mutat az óvodáskorúak társadalmának Összehangolja a nevelés hatékonysága érdekében a szakmai, fenntartói és szülıi szférát. Konszenzust teremt a nevelés érdekében. Karaktert ad a Városi Óvodának. Megerısíti és dinamizálja a helyi közéletet, a város élı,dinamikus részévé teszi az óvodát. A fent felsoroltak megvalósulását a következıkben ismertetett helyzetelemzésben foglaltak teszik lehetıvé.

19 A nevelı-oktató munka feltételei A. Személyi feltételek A személyi feltételek megléte a törvényi elıírásoknak megfelelı, mindezek lehetıvé tették az intézmény zavartalan mőködését. 1. Pedagógus létszám: A pedagógusok létszámában 2011/2012-es nevelési évben a következıképpen alakult. Az óvoda dolgozóinak száma munkakörök szerint: Munkakörök Alkalmazottak száma Munkaidı Rész, Óvodapedagógus 25 fı Dajka 12 fı Kisegítı személyzet 3 fı 2 Óvodatitkár 1 fı Összesen 41 fı 2 fı A DDOP-s pályázatban megjelölt feltételeknek megfelelıen szeptemberében a 10. gyermekcsoport beindításával az óvodapedagógusi és a dajkai létszám változni fog. (2 fı óvodapedagógus, 1 fı dajka). ez a létszám már szerepel a fenti táblázatban 2. Képzettség alakulása, pedagógus továbbképzési terv teljesülése Óvodapedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége Fıiskolai végzettséggel rendelkezik Német nemzetiségi óvodapedagógus Középfokú nyelvvizsga Szakvizsga 25 fı 3 fı 4 fı 3 fı Az óvodapedagógusok folyamatosan eleget tesznek a továbbképzési tervben foglaltak követelményeinek, követve az ott megjelölt prioritásokkal. A 2011/2012-es évben tervezett elıadások, hospitálások, óvodapedagógusok és dajkák szakmai ismereteit egyaránt szélesítik, mélyítik. B. Tárgyi feltételek Épületfeltételek, kihasználtság Az óvoda költségvetése kiegyensúlyozott és biztonságos mőködést tett lehetıvé. A bevezetıben taglaltam a bátaszéki óvoda épületfeltételeinek alakulását. Az alsónyéki és a pörbölyi tagóvoda a felújítás és korszerősítés után modern, és jól felszerelt épületekben kezdhette el biztonságban a nevelı munkát. Kihasználtságot az óvodai gyermekcsoportokra lebontva havonta nyomon követjük és negyedévente a fenntartó felé is közöljük. A kihasználtság mértéke a folyamatos felvétel követ-

20 keztében állandóan változó. A jelenlegi adatok szerint az érvényben lévı alapító okiratban meghatározott férıhelyek száma Bátaszéken 250 fı, a jelenlegi létszám 235 gyermek ( ) Pörbölyön az alapító okiratban meghatározott 25 gyermek, jelenlegi létszám 25 fı ( ), alsónyéki tagóvodában 33, jelenlegi létszám 32 gyermek ( ). C. Anyagi feltételek A bérjellegő és a dologi költségek alakulása, a szakmai feladat elláthatósága Személyi juttatások és járulékainál a jóváhagyott álláshelyekre tervezett elıirányzatokkal gazdálkodtunk. D. Szervezeti feltételek 1 A vezetés szerkezete: Jelenleg az óvoda irányítását az megbízott óvodavezetı végzi egy állandó óvodavezetı helyettes és két tagóvodavezetıvel, valamint a bölcsıde szakmai vezetıével. Három munkaközösség mőködik és egy óvodapedagógus tagja, a BAP- MOK intézmény minıségfejlesztési csoportjának, valamint egy óvodapedagógus tagja a közalkalmazotti tanácsnak A munkaközösségek vezetıivel és a minıségfejlesztési csoport óvodai képviselıjével folyamatos kapcsolatot tartunk fenn, a nevelési év végén, beszámolnak munkájukról. Az óvodavezetés az éves munkatervben meghatározott idıpontok /és a BAP MOK Szervezeti és Mőködési Szabályzatában foglaltak szerint/ látja el feladatát. 2. Szervezeti klíma Az új óvodaépület 10 csoport befogadója, ennek megfelelıen a nevelıtestület oly módon bıvül ki, hogy minden óvodapedagógus egy közösségben végzi nevelı munkáját. Ezért tartottuk évek óta fontosnak, hogy közös munkacsoportokban végezzük feladatainkat, sok közös ünnepünk, tréningünk és képzésünk legyen. A jól szervezett információ áramlás kulcstényezı az együttmőködés sikerében. A munka és kollegális kapcsolat jó a nevelıtestületben, a nyílt, egyértelmő és pontos információ áramlás segítségével ezt a kapcsolatot és együttmőködést fenntartjuk. Gyermekek, tanulók létszáma 1. Létszámváltozás a tanév, nevelési év folyamán október csoport Perczel kert Kossuth kert Flórián kert Alsónyék Pörböly csoport csoport csoport csoport csoport csoport csoport csoport csoport gyermek Összesen: 263 gyerek 90 gyermek 56 gyermek 30 gyermek 25 gyermek

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ü. sz.:871/2011. Tárgy: gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó értékelés Ü. i.: Papdi

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) ALAPÍTÓ OKIRAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2011. december 19-én) Halimba, Nyirád, Szıc Önkormányzatok Képviselı Testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9..-a,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Barcs Város és Komlósd-, Lakócsa-, Péterhida-, Potony-, Szentborbás- és Tótújfalu Községek Önkormányzatai, mint fenntartók a Barcsi Szociális

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl

A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl Szőcsi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014.szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 6. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Átfogó értékelés Ordacsehi

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról A módosításokkal egységes szerkezetben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról A módosításokkal egységes szerkezetben Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 8/2004. (VI.1.), 8/2006. (VI.1.), 16/2010. (XII.17.) és 11/2011. (V.20.) rendeletekkel módosított 8/1998. (V.5.) rendelete a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2006. (VI. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2006. (VI. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2006. (VI. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek - A Sárospataki Gondozási Központ

Részletesebben

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására

Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Szám: 27983/2007. Javaslat az Illyés Gyuláné Óvoda,

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

Elıterjesztés. Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2014. május 28-ai ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése

Elıterjesztés. Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2014. május 28-ai ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıjétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szıc Ügyiratszám: 9-36/2014. Elıterjesztı:

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben