E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014.szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 6. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Átfogó értékelés Ordacsehi Községi Önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Az elıterjesztést készítette: Szekér Andrea szociális ügyintézı Koós Marianna intézményvezetı dr. Szinger Éva vezetı fıtanácsos Elıadó: Kiss Miklós polgármester Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig - A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, melyet a Képviselı-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a Szociális és Gyámhivatalnak. A Gyámhivatal a kézhezvételtıl számított 30 napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat 60 napon belül érdemben megvizsgálja a Gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedésérıl tájékoztatja. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról elkészített átfogó értékelést szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni. Ordacsehi, augusztus 18. Kiss Miklós polgármester

2 Ordacsehi Községi Önkormányzat átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról ) A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztályra: Ordacsehi község állandó lakosainak száma a népességnyilvántartó iroda adatai alapján 828 fı, a 18 év alattiak száma 86 fı. Korcsoportos bontásban ez utóbbi szám az alábbiak szerint alakul: életkor férfi nõ összesen 0-2 év fı 3-5 év fı 6-14 év fı év fı fı A gyermeklétszám alakulása a községben mőködı, ill. az önkormányzat által fenntartott intézményekben ( es tanév): 1.) Ordacsehi Napsugár Óvoda és Lakos József Általános Iskola: - Ordacsehi Napsugár Óvoda: 18 fı - Lakos József Általános Iskola 1-4.évfolyam: 7 fı 2.) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: A pénzbeli és természetbeni ellátások (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, önkormányzati segély) megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálását Balatonboglári

3 Közös Önkormányzati Hivatalának Jegyzıje, valamint átruházott hatáskörben, Ordacsehi Község Önkormányzat Polgármestere végzi. a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a évben 26 család 37 gyermekére vonatkozóan kérték a szülık. Egy család két gyermekére vonatkozóan lett elutasítva a kérelem, mivel a jogosultság nem állt fenn a család jövedelme alapján. A 26 családból 16 egy gyermekes, 9 két gyermekes; 1 három gyermekes. 6 családban a szülõ egyedülállóként neveli a gyermekeit. A segélyezett gyermekek kor szerinti megoszlása: 6 év alatti: 6 fı; 7-14 év között: 20 fı; év között: 5 fı; 19 év feletti: 6 fı. A gyermekek anyagi jellegő veszélyeztetettsége a szülık munkanélküliségére, illetve alacsony jövedelmére vezethetı vissza. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódóan pénzbeli - állam által finanszírozott - támogatás címén augusztus (37 fı részére) és november (35 fı részére) hónapokban Ft került kiutalásra. b) A gyermekétkeztetést az önkormányzat az alsótagozatos általános iskolás és óvodás korú gyermekek esetében 2013.január 1-tıl 2013.március 31-ig a Balatonboglár-Ordacsehi Települések Platán Szociális Alapszolgáltatási Központtal, majd 2013.április 1.napjától vállalkozó által mőködtetett konyha mőködtetésével oldotta meg. Az óvodás és az alsótagozatos általános iskolás tanulók étkezési térítési díját 2013.március 1- tıl június 30-ig, valamint október 1-tıl december 31-ig átvállalta az önkormányzat Ft értékben. c) Beiskolázási támogatást az önkormányzat bérletvásárlás és tanévkezdési támogatás formájában nyújtott. Annak a 3 alsótagozatos tanulónak, aki a 7 tanuló közül nem részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, az önkormányzat kifizette a tankönyveik árát, összesen Ft értékben. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult felsıtagozatos általános iskolások szülei gyermekenként Ft tanévkezdési támogatásban részesültek Ft értékben. Továbbá az önkormányzat tanévkezdéskor mind a 23 Balatonboglárra járó felsıtagozatos tanuló részére megvásárolta az éves tanulóbérletet összesen Ft értékben. A középiskolások tankönyvtámogatása Ft volt,-ez 18 tanulót érintett, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesültek. 7 fı egyetemista és fıiskolás fejenként Ft értékben kapott tanév elején támogatást összesen Ft értékben. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: - szolgáltatás biztosításának módja, mőködésének tapasztalata: Az Ordacsehi községben jelentkezı gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokat az Önkormányzat feladat-ellátási szerzıdés keretében a Platán Szociális

4 Alapszolgáltatási Központ szervezeti keretei között látja el. (ennek megfelelıen jelen értékelés a balatonboglári és ordacsehi adatokat együttesen tartalmazza) A Szolgálat tevékenységét a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. elıírásai szerint végzi. A Szolgálat 8630 Balatonboglár, Berzsenyi u. 14. szám alatt mőködik, egy fı családgondozóval látja el feladatát. Egy irodahelységgel, riportszobával, váróhelyiséggel, vizesblokkal rendelkezik. A tárgyi feltételek közül biztosított: telefon, számítógép, nyomtató, internet elérés. A területi (Ordacsehi ) munkavégzéshez (minden hét szerdai napja) a települések között saját autó használata, költségtérítéssel biztosított. Így az ügyfélfogadási idıt felváltva és a törvény által elıírt 20 óra terep munka és 20 óra irodai munka formájában biztosítjuk - Az alapellátásban részesülık száma: Település Alapellátás Védelembe vétel Szakellátásban Összesen élı Balatonboglár Ordacsehi Összesen A gyermekek veszélyeztetettségének okai: gyermeknevelési anyagi, megélhetési problémák munkanélküliség (ebbıl adódó feszültség, depresszió, bántalmazások) gyermeki agresszivitás gyermekintézménybe való beilleszkedés családi konfliktus szenvedélybetegség szülıi elhanyagolás (testi, lelki, mentális) családon belüli bántalmazás gyerekek egymással szembeni agressziója (fizikai bántalmazás, lelki terror) szülıi elhanyagolás (testi, mentális, érzelmi) gyermekek önértékelési zavarai káros anyagok fogyasztása rejtett/nyilvános módon bandázás kortárscsoportnak való megfelelés - Válsághelyzetben levı várandós anya gondozása nem volt. - Családjából egy gyermek kiemelése történt, ahol a közeli hozzátartozó gondozása folyamatos volt. - A jelzırendszer tagjaival való együttmőködés tapasztalatai: A gyermekek veszélyeztetettségének megelızése érdekében mőködteti az észlelı és jelzırendszert. Feltárja a veszélyeztetettséget elıidézı okokat, és ezek megoldására javaslatot készít. Munkája során együttmőködik, és folyamatosan munkakapcsolatot alakít ki az illetékességi területén az ellátást végzı szakintézményekkel, állami, egyházi, civil, és gazdálkodó szervezetekkel év során a jelzırendszer tagjaival 6 alkalommal tartottunk jelzırendszeri ülést, és március hónapban települési tanácskozást.

5 A jelzırendszeri tagok és a gyermekjóléti szolgálat hatékonyan próbált segíteni saját eszközeivel (fejlesztésekkel, logopédiai szolgáltatásokkal, szakkörökkel, szabadidıs programokkal, adatlap, esetjelzések, együttmőködés, járırszolgálat teljesítés, iskolarendır) egy adott gyermek, család problémája esetén. A jelzırendszeri tagokkal nagyon jó az együttmőködés. - Gyermekek napközbeni ellátása: A gyermekvédelem rendszerében intézményünk alapvetı feladatának tekinti az ellátási területén élı családok 3év alatti gyermekeinek szakszerő és magas színvonalú napközbeni gondozását, nevelését. A bölcsıdei férıhelyszám: 28 fı. A napközbeni ellátást 3 csoportban biztosítottuk, három gyerekcsoportban: Napocska, Maci, Napraforgó. A 2013-as évben a bölcsıdét igénybe vevı gyermekek száma az év folyamán 43 fı. A naponta ténylegesen bent lévı gyermekek átlaga 20 fı. A kihasználtság a gondozott gyermekekhez viszonyítva 72,43 %, a beírt gyermekhez viszonyítva 94,12%. A teljesített gondozási napok száma: ez az alapja a normatíva kiszámításának- hiányzók nélkül, naponta bent lévık számát jelenti. A bölcsıdei ellátásért térítési díjat kell fizetni Ft/nap/étkezés Ft /nap gondozási díj, gondozási díjat azokra a napokra is fizetnek a szülık, amikor gyermekük betegség vagy más ok miatt hiányzik. Térítési díj kedvezményben (100%) részesülnek, akik az önkormányzat által gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és akiknek gyermekük tartós betegségben szenved,50% kedvezményben részesülnek akik három vagy több gyermeket nevelnek. Kedvezményben részesülık gondozási napjainak száma 100% kedvezményezettek: 857 ( 7 gyermek ) 50% kedvezményezettek: 119 (2 gyermek) 4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenırzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzık ellenırzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal májusban hatósági ellenırzést tartott a Platán Szociális Központnál. A vizsgálat kiterjedt a gyermekjóléti szolgálat mőködésére is. A hiányosságokról és pótlásokról intézkedési terv készült. A településen nem mőködik a helyettes szülıi hálózat, mivel a helyettes szülıi tevékenység szervezése a gyermekjóléti szolgálat feladata, ezért mőködtetésének elindítása folyamatban van. 5. Jövıre vonatkozó javaslatok, célok: A Közösségért Alapítvánnyal való együttmőködés keretében, azon személyeknek, akiknek mentális segítségre van szükségük, saját otthonukban kaphatnak segítséget. Tervben van az iskolában kiscsoportos foglalkozás pszichiáter segítségével, a magatartásproblémás gyermekekkel. -A továbbiakban is szeretnénk kirándulási/táborozási lehetıséget biztosítani a szociálisan hátrányos, krízishelyzetben élı, sérült, kirekesztett gyermekek részére.

6 6. A bőnmegelızési program fıbb pontjainak bemutatása: Fiatalkorú bőnelkövetık számának: 1 fı Az általa elkövetett bőncselekmény: Kábítószerrel való visszaélés. A bőnelkövetés oka: A gyermekneveléssel kapcsolatos problémák leginkább a kamaszkorban jelentkeznek. Jellemzı a csavargás, szülı és gyermek közötti konfliktus, az esetleges dohányzás, a tankötelezettség teljesítésének az elmulasztása. A mindennapi munkánk során tapasztaljuk, hogy egyre több család kerül válsághelyzetbe a munkahely elvesztése, és az egyre súlyosbodó anyagi problémák végett. A biztosított RSZS és a FHT összege nem fedezi a család havi kiadásait, megélhetését. Emiatt a párkapcsolatban, házastársi viszonyban élı gyermekes családok több esetben igen nagy bizonytalanságban élik mindennapi életüket. Ez a létbizonytalanság sokszor a szülık, párok közti konfliktushelyzet kialakulásához, váláshoz, lelki terror, családon belüli bántalmazáshoz, káros szenvedélyek kialakulásához vezet. Mindezt tovább bıvíti a munkanélküliségbıl adódó anyagi nélkülözés, mely a legtöbb esetben depresszióval, alkoholizmussal, agresszív, deviáns magatartással is társul. Ezek együttes hatásának következtében a gyermekek háttérbe szorulnak, a szülıknek nincs elegendı türelme, figyelme gyermekére. A gyermekneveléssel kapcsolatos problémákra a szülık a megoldási lehetıségeket nem találják, ebben kell segítséget nyújtani számukra, továbbá a következetlen és eredménytelen gyermeknevelési módszerek elkerülése érdekében szükséges a családgondozó beavatkozása.

7 Ssz Polgármesteri Hivatal / Körjegyzıség székhelye 1. BALATONBOGLÁR társközség 2. BALATONBOGLÁR ORDACSEGHI 3. BALATONBOGLÁR ORDACSEHI 4. BALATONBOGLÁR ORDACSEHI 5. BALATONBOGLÁR ORDACSEHI 6. BALATONBOGLÁR 7. BALATONBOGLÁR 8. BALATONBOGLÁR Balatonlelle- Fonyód rendırkapitány ság Balatonlelle- Fonyód rendırkapitány ság Ordacsehi/ Fonyód Rendırkapitán yság 9. BALATONBOGLÁR Balatonlelle 10. BALATONBOGLÁR 11. BALATONBOGLÁR Ordacsehi indítója, szervezıje Platán Alapszolgáltat ási KP. Platán ASZKP. megnevezése Prevenciós céllal tájékoztató, az iskolai agresszivitásról, bántalmazásról Rendırség napja alkalmából vetélkedı, rajzverseny Rendırség napja alkalmából vetélkedı, rajzverseny Felkészülés a nyárra, a nyár veszélyei Felkészülés a nyárra, a nyár veszélyei Program helyszíne Balatonboglár Ált. Iskola 7-8 oszt. Ordacsehi Ált. Isk. Balatonboglár Ált.Isk.- Napközisek részére Balatonboglár Ált. Isk 7-8. oszt. Balatonboglár, Mathisza János Szakiskola/kollégium Platán Alapszolgáltat ási KP. Gyermeknap Balatonboglár, Platán tér Kompetencia Alapú Oktatás keretén belül Közlekedéssel kapcsolatos ismeretek Kompetencia Alapú Oktatás keretén belül Közlekedéssel kapcsolatos ismeretek Szülıértekezleteken való tájékoztatás: kiskorúak egymás közti bántalmazása, deviáns/antiszociális magatartás Btk. szerinti következményei Pártfogói Szolgálat fiatalkorúakra vonatkozó jogszabályok: Szanyi Zsolt Pártfogó Jelzırendszeri tagoknak tájékoztató rendırség részérıl: családon belüli bántalmazás felismerhetısége, jelzési kötelezettség/droghasználat s annak következményei Ordacsehi/Balatonboglár, Hétszínvirág Óvoda Ordacsehi, Napsugár Óvoda Balatonboglár, Ált. Isk oszt. szülık részére Balatonboglár, Mathiasz János Szakiskola 8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 45.Platán ASZKP.

8 7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttmőködés: Program megnevezése Helye Idıpont A résztvevık köre Farsang Ordacsehi Az iskola tanulói KOMP Bőnmegelızési program Balatonboglár Családsegítés ben részesülık ( 6 fı) Falunap Ordacsehi Érdeklıdık, felnıttek, gyerekek Nyári színház Hol nem volt fa Népmesék kicsiknek Nyári színház János vitéz Balatonboglár Családsegítés ben részesülı gyermekek (15 fı) Balatonboglár Családsegítés ben részesülı gyerekek (20 fı) Idısek világnapja Ordacsehi Meghívott nyugdíjasok Tökfesztivál Szılıskislak Érdeklıdık, felnıttek, gyerekek Bőnmegelızési program Karácsonyi adománygyőjtés Karácsonyi ünnepség Adományosztás Máltai szeretetszolgálat Adományosztás Balatonboglár ( 50 fı) Meghívott vendégek Balatonboglár Önkéntes segítık Balatonboglár Szociálisan hátrányos helyzető családok Balatonboglár Szociálisan hátrányos helyzető családok

9 Ordacsehi, Kiss Miklós Polgármester sk. Határozati javaslat: 1./../2014. (IX.10.) sz. határozat Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Ordacsehi Községi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013.évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. Felelıs: dr. Markó Péter jegyzı Határidı: Szociális és Gyámhivatalnak való megküldésre 8 napon belül

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26. napján tartandó. ü l é s é r e

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26. napján tartandó. ü l é s é r e Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2012. Sorszám: 21. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26.

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-6/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 24. napján tartandó ülésére Tárgy: Platán

Részletesebben

Elıterjesztés. Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2014. május 28-ai ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése

Elıterjesztés. Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2014. május 28-ai ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıjétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szıc Ügyiratszám: 9-36/2014. Elıterjesztı:

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Kartal település demográfiai mutatói: Állandó lakosok száma: 5.879 fı 0 3 évesek: 212 fı 4 6 évesek:

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 E L İ T E R J E S Z T É S Pécel Város Önkormányzatának értékelése Pécel Város gyermekjólétigyermekvédelmi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

2010. december 9. napján tartandó rendkívüli. Szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálata

2010. december 9. napján tartandó rendkívüli. Szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálata Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Ügyiratszám: 70-12-1 /2010. Sorszám: 5 ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 3. számú elıterjesztés ELİTERJESZTÉS KÉTHELY TELEPÜLÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2014. évi Mőködésérıl, tevékenységérıl Elıadó: Hosszúné Tóth Rita Intézményvezetı 1 Tisztelt Képviselı Testület! Az

Részletesebben

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés!

egyszerő szótöbbség Tisztelt Közgyőlés! AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2010. évben 2011. évben Állandó bejelentett lakosok száma:

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére, Szajol településen 2013.

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2014. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2014. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Kiszombor, Szegedi u. 2. S Z A K M A I P R O G R A M I. Általános rész, az intézmény alapadatai II. Szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatások 1. Étkeztetés

Részletesebben

G y e r m e k j ó l é t i é s g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r á t f o g ó é r t é k e l é s e

G y e r m e k j ó l é t i é s g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r á t f o g ó é r t é k e l é s e M e d g y e s b o d z á s k ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t á n a k P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a 5663 M e d g y e s b o d z á s Széchenyi u. 38. 68/ 425-000 68/526-331 G y e r m e k j ó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám 2/162-25 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.április 30-i ülésére

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben