Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete április 26. napján tartandó. ü l é s é r e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. április 26. napján tartandó. ü l é s é r e"

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-4/2012. Sorszám: 21. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete április 26. napján tartandó ü l é s é r e Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Előterjesztést készítette: Sier Károlyné Gresa Judit főtanácsos gyámhivatalvezető Előadó: Velner János irodavezető Látta: Mészáros Miklós Feikusné Horváth Erzsébet polgármester jegyző Előzetesen tárgyalja: Humánpolitikai Bizottság Melléklet:

2 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság! 2 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 96. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig - A Gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, melyet a Képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a Szociális és Gyámhivatalnak. A Gyámhivatal a kézhezvételtől számított 30 napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat 60 napon belül érdemben megvizsgálja a Gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Határozati javaslat: Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. Határidő: május 31. Szociális és Gyámhivatalnak megküldésre Felelős: Jegyző Balatonboglár, április 11. Sier Károlyné főtanácsos

3 3 Balatonboglár Város Önkormányzatának átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2011.

4 4 1.) A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztályra: Balatonboglár város állandó lakosainak száma a népességnyilvántartó iroda adatai alapján 6093 fő, a 18 év alattiak száma 885 fő. Korcsoportos bontásban ez utóbbi szám az alábbiak szerint alakul: életkor férfi nõ összesen 0-2 év fő 3-5 év fő 6-14 év fő év fő 885 fő A gyermeklétszám alakulása a városban működő, ill. az önkormányzat által fenntartott intézményekben (2011.): 1.) Ficánka Bölcsőde: 25 fő 2.) Boglári Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda: Bázisintézmény: - alsó tagozat: 168 fõ - felsõ tagozat: 255 fõ Összesen: 423 fő Tagintézmények: - Lakos József Általános Iskola és Óvoda /Ordacsehi/ - Iskola 1-4.évfolyam: 16 fő - Óvoda: 18 fő - Hétszínvirág Óvoda 158 fő 2.) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: A pénzbeli és természetbeni ellátások (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálását Balatonboglár Város Önkormányzatának Jegyzője, valamint átruházott hatáskörben, Balatonboglár Város Polgármestere végzi. a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a tavalyi évben 66 család 121 gyermekére vonatkozóan kérték a szülõk. A jogosultságot valamennyi gyermek esetében megállapítottuk. Elutasítás egy alkalommal történt, mert a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladta a törvény által figyelembe vehető össeghatárt. A 66 családból 38 egy gyermekes, 20 két gyermekes; 13 három gyermekes. 37 családban a szülõ egyedülálló. A segélyezett gyermekek kor szerinti megoszlása: 6 év alatti: 39 fő; 7-14 év között: 59 fő; év között: 13 fő; 19 év feletti: 10 fő. A gyermekek anyagi jellegű veszélyeztetettsége a szülők munkanélküliségére, illetve alacsony jövedelmére vezethető vissza. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódóan pénzbeli - állam által finanszírozott - támogatás címén augusztus (135 fő részére) és november (124 fő részére) hónapokban Ft került kiutalásra.

5 5 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás címén az önkormányzat évi költségvetésében elkülönített Ft-ból Ft került kiosztásra. 148 esetben 110 gyermek részesült pénzbeli segélyben. Elutasított kérelem nem volt. A kérelmezők nagy része többször is részesült támogatásban. A segélyek ruhanemû, tankönyv, tanszer vásárlásra; iskoláztatással kapcsolatos egyéb kiadások támogatására; gyógyászati eszközök megvásárlására, a gyermekintézményi térítési díjak kifizetésére irányultak. b) A gyermekétkeztetést az önkormányzat az általános és óvodás korú gyermekek esetében vállalkozó által működtetett Városi konyha működtetésével oldja meg. A bölcsődében önálló konyha üzemel. Egyéni kérelem alapján az önkormányzat által egyéni kedvezmény megállapítására az általános iskolában, az óvodában, valamint a bölcsődében sem került sor a beszámolási időszakban. 3.) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások : A gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés feladatainak ellátása Balatonboglár Város és Ordacsehi Község közigazgatási területén a Balatonboglár-Ordacsehi Települések által fenntartott Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ által történik A gyermekjóléti és a családsegítő iroda címe: 8630 Balatonboglár, Berzsenyi u. 14. Az ellátási területen 2 fő főállású családgondozó dolgozik. Szakmai továbbképzésükről, konferenciákon, kistérségi műhelymunkában való részvételükről (7 alkalommal) az Alapszolgáltatási Központ gondoskodott szeptemberétől a családsegítő szolgálat családgondozója tanulmányokat folytat a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János karának szociálpedagógiai levelező szakán. Alapellátásban 2011-ben Balatonbogláron 33 család 60 gyermeke részesült. A gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatást igénybe vevő személyek, családok problémái elsődlegesen anyagi okokra vezethetők vissza, de az okok között szerepel a gyermeknevelési probléma, a szülők életviteléből adódó probléma, családi konfliktus, családon belüli bántalmazás, gyermekintézménybe történő beilleszkedési probléma, és a gyermekek egymással szembeni agressziója (fizikai bántalmazás, lelki terror), a szenvedélybetegség, valamint a szülői elhanyagolás (lelki-mentális). A jelzőrendszer jól, és hatékonyan működik. (tagjai: védőnők, bölcsőde, általános iskola, óvoda, rendőrség, pártfogó felügyelet, gyámhivatal, gyermekorvos, egyházi felekezet...) ami nagyban segíti a rászorult, problémás, gondokkal küzdő gyermekek és családok feltérképezését, alapellátásba vételét. A szoros együttműködést segítették és segítik a családsegítőkkel folytatott napi, heti szintű esetmegbeszélések, valamint a 6 alkalommal (valamennyi tag részvételével) megrendezésre kerülő szakmaközi megbeszélések. Az éves tanácskozásra március 2-án került sor. A tanácskozáson jelen voltak a Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának illetékes munkatársai is. Folyamatos a kapcsolattartás a napközbeni ellátást biztosító intézmények (bölcsőde, óvoda, általános iskola) vezetőivel, gyermekvédelmi felelőseivel is. Az esetmegbeszélések heti, az esetkonferenciák havi rendszerességűek. Jelzéssel a jelzőrendszeri tagok (védőnők, bölcsőde, általános iskola, óvoda, rendőrség, pártfogó felügyelet, gyámhivatal, más alapszolgáltatási központ, gyermekorvos, egyházi felekezet) a szolgálat felé Balatonboglár ellátási területre vonatkozóan összesen 63 ( írásbeli és szóbeli ) esetben éltek. A beszámolási időszakban szociális válsághelyzetben lévő várandós anya nem fordult segítségért a szolgálathoz. Az átmeneti gondozási formát biztosító helyettes szülőknél történő elhelyezésre a beszámolási időszakban nem merült fel igény. A családjából kiemelt gyermekek (2) szüleinek gondozása folyamatos volt. A gyermekek napközbeni ellátása bölcsõdében, óvodában, iskolai napköziben kerül megszervezésre. A napközis gyermekek száma 90 fõ volt, a tanulószobát 26 felsős tanuló vette igénybe.

6 4.) A jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések: 6 A jegyzői hatáskörben végzett munka során 2011-ben alapszámmal iktatott ügyiratok száma 15, az alszámmal iktatott iratok száma 31 volt. a) Ügygondnok, eseti gondnok, kézbesítési ügygondnok rendelés nem történt. b) Védelembe vételre 2011-ben nem került sor. 2 gyermek esetében a védelembe vételt - annak eredményessége miatt - a jegyző a felülvizsgálat eredményeként megszüntette december 31-én Balatonbogláron védelembe vett gyermek nem volt. c) Iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére nem került sor, de annak lehetőségére történő figyelmeztetés 8 gyermek esetében történt. d) Apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek családi jogállásának rendezése ügyében nem kellett intézkedni. e) Ideiglenes hatályú elhelyezés a beszámolási időszakban nem történt. 5.) A Városi Gyámhivatal Balatonboglár feladatai, hatósági intézkedései 2011-ben: A Gyámhivatal illetékességei területéhez Balatonboglár Város és Ordacsehi Község lakossága tartozik. A szakmai felügyeletet a Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala látja el. Gyermekek családi jogállásának rendezése 11 esetben apai elismerő nyilatkozattal történt, apaság vélelmének megdöntése iránti perindításhoz 1 esetben járult hozzá a gyámhivatal. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésére évben Ft került kifizetésre a jogosulataknak. A kapcsolattartás szabályozására 3 esetben került sor. A már megállapított kapcsolattartás végrehajtását egy esetben kérte a jogosult. A hozzátartozók közti erőszakkal kapcsolatos koordinációs feladatok keretén belül 2 esetben kellett intézkedni. Mind kettő esetben a bántalmazás élettársak között történt, és az ügyészségen folytatódott az eljárás. Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthonában lakó átmeneti nevelt gyermekek közül öten tartoznak Balatonboglár illetékességéhez, mert itt rendelkeznek állandó lakcímmel.kettő balatonboglári kiskorú él nevelő szülőnél. Családba fogadás engedélyezésére kettő esetben került sor. A családba fogadó személyeket gyámul rendelte ki a hivatal. Kettő kisgyermek örökbe fogadhatónak nyilvánítására került sor 2011-ben, mivel a szülő nem tartott kapcsolatot gyermekeivel. 1 fiatal felnőtt részesült utógondozói ellátásban az év foylamán, mert nappali tagozatot tanulmányokat folyatatott. Teljeskörű ellátását Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona biztosította. Az átmeneti nevelésből kikerült fiatal felnőttek otthonteremtési támogatását kettő 30 évnél fiatalabb jogosult kérte. A kifizetett összeg összesen: Ft, melyet az állam biztosított. A vagyoni ügyek száma az elmúlt évben 23 volt, ami 36 gyermeket érintett. Ide tartoznak a kiskorúak örökösödési jogviszony alapján megillető jogra és kötelezettségre kiterjedő ügyek, az ingatlan vagyonuk elidegenítésére, megterhelésére, befektetésére, valamint ingó és készpénzvagyonukról vonatkozó törvényes képviselői jognyilatkozatok jóváhagyásának ügyei. Kiskorúak ügyében 8 alkalommal került sor eseti gondnok rendelésre, mivel a szülők érintettségük miatt nem képviselhették az adott ügyben a gyermekeiket.

7 7 A vagyonkezelés kapcsán kirívó probléma nem merült fel, peres eljárást indítani nem kellett. A gondnokoltak száma 2011.december 31-én 13 fő. 3 esetben hivatásos gondnok, a többi személynél hozzátartozó látja el a gondnoki tisztet. A vagyonkezelésnél szabálytalanságot a hivatal nem észlelt, a gondnokok éves jelentései megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Ismeretlen helyen tartózkodó személy részére 4 esetben történt kézbesítési ügygondok rendelés. A Városi Gyámhivatal feladatai, hatósági intézkedései : Ordacsehi Ordacsehi Község tekintetében a gyámhivatali feladatokat Balatonboglár Város Gyámhivatala látja el. A szakmai felügyeletet a Somogy Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala látja el. Gyermekek családi jogállásának rendezésére 2011-ben négy eljárás indult,minden setben apai elismerő nyilatkozat felvételére került sor. Vagyoni ügyben 2011-ben 4 döntés született. A vagyonkezelés kapcsán probléma nem merült fel, peres eljárást indítani nem kellett. A gondnokoltak száma december 31-én 2 fő. Mindkét esetben a gondnoki feladatokat hozzátartozók látják el. Egy alkalommal indított gondnokság alá heylezési pert és rendelt ideiglenes gondnokot a gyámhivatal.a vagyonkezelésnél szabálytalanságot a hivatal nem észlelt, a gondnokok éves jelentései megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. 6.) A felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatai, és az önkormányzatnak, mint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóságnak az ellenőrzések alkalmával tett megállapításai: 2011-ben szakmai ellenőrzés a Gyámhivatalnál és az Önkormányzatnál nem történt. 7.) A jövőre vonatkozó célok, elképzelések: A helyi igényeket, és szakmai tapasztalatokat figyelembe véve a Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ a munkatársaival és a civil szervezetekkel a lakosság részére még szélesebb körű szolgáltatásokat kíván nyújtani, bár anyagi lehetőségeik nagyon szűkösek. A jövőbeni elképzeléseink és céljaink: - Nagy igény mutatkozik a pszichológus segítségére épp ezért szeretnénk pályázni vagy a munkanélküli hivatalon keresztül egy szakembert minimum heti 4 órában alkalmazni. -- Az iskola rendőre program alapos áttekintése, szorosabb együttműködés az iskola-rendőrség - gyermekjóléti szolgálat között. - Előzetes egyeztetések által az INDIT Közalapítvány/ József István PhD szakpszichológus segítségével a pedagógusok részére előadást, tájékoztatást tartani az agresszív gyermekek kezelhetősége és az árulkodó jelek felismerése területén -A továbbiakban is szeretnénk kirándulási lehetőséget biztosítani a szociálisan hátrányos, krízishelyzetben élő, sérült, kirekesztett gyermekek részére. 8.) Bűnmegelőzési program; fiatalkorú bűnelkövetők száma, az általuk elkövetett bűncselekmények, a bűnelkövetés okai Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 134/2007 (V.31.) Kt. számú határozatával elfogadta Balatonbolgár Város Önkormányzatának Bűnmegelőzési Koncepcióját.

8 8 A program fő célkitűzései: csökkenjen a gyermek- és fiatalkorú bűnözés; a város biztonságosabbá váljon; csökkenjen a családon belüli erőszak, megelőzhető legyen az áldozattá válás; csökkenjen a bűnismétlés óta az Önkormányzat Ügyrendi és Bűnmegelelőzési Bizottsága, októberétől Ügyrendi Bizottsága látja el a bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok koordinálását. Bűnmegelőzési programokat a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat az általános iskolás, és középiskolás korosztály számára Balatonbogláron 5 alkalommal szervezett (drogprevenció, csellengő gyermekek ellenőrzése,vízipipa hatása, káros következményei, rajzverseny, vetélkedő, filmvetítések) 2011-ben a jegyzőhöz sem a gyermekkorúak, sem a fiatalkorúak esetében bűncselekmény elkövetéséről, illetve szabálysértési eljárás indításáról jelzés nem érkezett.. Pártfogói felügyelet alatt a beszámolási időszakban 2 fiatalkorú állt, akinek a felügyelete júniusában meg is szűnt. 9.) Az önkormányzat és a civil szervezetek együttmőködése: Az önkormányzat a gyermekvédelem területén az Alapszolgáltatási Központon keresztül tartja a kapcsolatot a civil szervezetekkel. A Központ munkatársai az év folyamán aktívan közreműködtek az intézmények, szervezetek szabadidős programjainak szervezésében, megvalósításában: Részt vettek, a szőlőskislaki töklámpás fesztivál, a gyermeknap, valamint az ünnepekhez kötődő kézműves műhelyek szervezésében. A balatonboglári Művelődési Házban karácsonyi zenés ünnepi műsort szerveztek az alapellátásukban gondozott boglári és ordacsehi gyermek részére. 4 alkalommal kirándulást szerveztek a balatonboglári és ordacsehi gyermekek részére az S.O.S. Szolgálat Alapítvány és helyi vállalkozók hozzájárulásával: (Rendőrség napjának megemlékezése, rajzverseny és oktató tevékenység a rendőrséggel együttműködve, Bugaszeg: biciklitúra, Révfülöp: vitorlás kirándulás, Szőlőskislak: Töklámpás Fesztivál) Jó a kapcsolatuk a Lions Clubbal, aminek eredményeként a szervezet anyagilag támogatja a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szabadidős programjait, valamint adományok biztosításával részt vesz a rászoruló boglári családok támogatásában. Balatonbogláron 7 alkalommal került sor ruhabörzére; 9 alkalommal természetbeni adományokat osztottak szét. A városban működő Helyiérték Egyesülettel, Nyugdíjas szervezetekkel és a Kistérségi Összefogás Ifjúsági Kerekasztal munkatársaival (KÖSZIKE) is együttműködnek a központ munkatársai a különböző programok szervezésében, lebonyolításában. Balatonboglár, április 11. Sier Károlyné főtanácsos

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. április 29-i ülésére DOROG VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : VAROSHAZA@DOROG.HU E L Ő T E R J E S Z T É S A

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló. 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi díjai. 3. A SZEOB Tótágas Bölcsőde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben