Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről"

Átírás

1 Előterjesztés a 2013 május 23-ai Képviselő-testületi ülésre Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal évi gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6.) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31 ig a külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal. A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a 2012 évi gyermekvédelmi feladatok ellátására vonatkozó adatokat és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattól bekért beszámolót az alábbi formában terjesztem Önök elé. A települési önkormányzat jegyzőjének feladat és hatáskörét a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatást illetően a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952.évi IV. törvény és a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. évi (IX.10.) Kormányrendelet jelöli ki. Gyermekvédelmi és gyámhatósági munkánk összetettsége miatt egymásra épülő kapcsolatot tartunk az oktatási-nevelési intézményekkel, a gyermekjóléti szolgálattal, a gyermekorvossal, a védőnőkkel, a Felsőzsolca Városi Gyámhivatallal, a BAZ. Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalával, valamint a rendőrséggel. Bizonyos esetekben, amikor már a kiskorú magatartása rendőrségi eljárást von maga után, az ügyészséggel és a bírósággal is. Gyermekvédelemmel és gyámügyi igazgatással kapcsolatosan 2012-ben összesen 1326 iktatott ügy volt, ebből 915 főszámon, 411 alszámon. Népesség-nyilvántartási adatok szerint december 31-én településünk lélekszáma: 5919 fő. Melyből a 18 év alatti lakosság száma 1575 fő

2 A 0-18 éves korosztály korcsoport szerinti megoszlása: 0-2 éves 200 fő 3-5 éves 224 fő 6-13 éves 668 fő éves 483 fő Városunk oktatási intézményeibe 868 gyermek jár, a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számáról a Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolója tartalmaz pontos adatokat, intézmények szerinti bontásban. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A gyermekvédelmi törvény értelmében a települési önkormányzat feladata gondoskodni a rászoruló gyermekek ellátásáról, amely a jogosultak részére ma már nem jár rendszeres pénzellátással. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállítható annak, aki megfelel a jogszabályban előírt vagyoni, jövedelmi illetve egyéb feltételeknek. Ahol a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a Ft-ot, a gyermeket egyedül nevelő szülő esetében illetve tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekek esetében a Ft-ot. Az ellátás megállapítását követően igazolhatóvá válik, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybe vételére, óvodáztatási támogatásra és a jogszabályban megjelölt egyéb pénzbeni és természetbeni kedvezmények igénybevételére. A települési önkormányzat jegyzője vizsgálja, hogy a kérelmező megfelel-e a hivatkozott törvényben előírt feltételeknek, amennyiben igen, határozatban dönt. A gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 1 éves időtartamra állapítja meg. A támogatás kifizetésére évente két alkalommal, kerül sor, ha kedvezményre való jogosultság tárgyév augusztus 1-én fennáll, akkor tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, ha a jogosultság feltétele tárgyév november 1-én fennáll, akkor tárgyév november hónapjára való tekintettel gyermekenként Ft összegben, Erzsébet-utalvány formájában, ami felhasználható készétel, ruházat valamint tanszer vásárlására.

3 2012-ben 429 család kért támogatást, ebből 423 esetben volt megállapítható a kedvezményre való jogosultság, 6 esetben került sor elutasításra, magasabb jövedelem miatt. Településünkön december 31-én a támogatásra 934 gyermek volt jogosult. Ez érintettek száma az előző évhez képest közel azonos. Óvodáztatási támogatás A gyermekek védelméről szóló törvény értelmében 2012 évben óvodáztatási támogatás nyújtható volt annak a szülőnek, akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, három, -illetve négy éves gyermekét óvodába beíratta, továbbá gondoskodott gyermeke rendszeres óvodába járásáról. A jogszabály alapján akkor minősül rendszeresnek az óvodába járás, ha gyermek igazolt és igazolatlanul mulasztott napjainak száma nem haladja meg az óvodai nevelési napok számának a 25 százalékát. Ezen támogatás összege első alkalommal Ft, minden további alkalommal Ft. Az óvodáztatási támogatás célja, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának az elősegítése ben óvodáztatási támogatás igénybe vételére 132 esetben folytattunk le eljárást, kérelemre vagy a folyamatosan támogatottak tekintetében az igazolások vizsgálata során. A jogosultság azonban csak 64 fő részére volt megállapítható. Ebből az első alkalommal támogatásban részesülők száma 13, a további alkalmakkor támogatásban részesítettek száma 51. Elutasításra került 68 kérelem, aminek fő oka az óvodai hiányzások sokasága volt. A támogatásra felhasznált összeg Ft. Az előző évhez képest valamivel több volt a jogosultság megállapítása, amiből arra lehet következtetni, hogy a támogatás folyósítása valóban ösztönzőleg hat a gyermekek óvodába járatásának vonatkozásában. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A települési önkormányzat képviselő-testületének humánpolitikai bizottsága a gyermekvédelmi törvény, illetve az önkormányzat szociális ellátásokról szóló rendeletének

4 értelmében rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítheti azokat a gyermekeket, akiknek a gyermekeket eltartó családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, különösen a betegségre, a gyermek kórházi kezelésére, -ellátására, a magas gyógyszerköltségre tekintettel. Hivatalunk 2012 évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatban 427 főszámon és 15 alszámon iktatott ügyben intézkedett. Támogatásban részesült 73 fő. A támogatásra felhasznált összeg Ft. A bizottság kérelmek elbírálásával kapcsolatos munkája elismerést érdemel. Minden esetben körültekintően vizsgálták a kérelmező életformáját, rászorultságát, és ez alapján döntöttek az ellátás megállapításáról illetve elutasításáról. Jól bevált gyakorlat, hogy a támogatás egy-egy intézményi eseményen való részvételhez kapcsolódik, pl. táboroztatás. Gyermekétkeztetési kedvezmény A gyermekvédelmi törvény rendelkezései alapján a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek számára biztosítani kell az intézményi ingyenes étkeztetést az óvodás, illetve általános iskolás gyermekek számára évben 121 óvodás és 382 általános iskolás, összesen 503 fő részesült ingyenes étkezésben, a bölcsődés korosztályban ilyen támogatás nem volt. A képviselő testület döntése értelmében azok is támogatáshoz juthattak, akiknek családja egy illetve két gyermeket nevel a háztartásában. Az így kedvezményben részesülők száma összesen 94 fő, ebből 36 fő iskolás, 45 óvodás, 11 bölcsődés, illetve 2 esetben olyan gyermek, akinek szülője két gyermeket nevel egyedül a háztartásában. A támogatásra fordított összeg 2012 évben Ft. További jogszabály alapján járó kedvezmény a három gyermeket nevelők, illetve a tartósan beteg gyermeket nevelők részére normatív kedvezményként járó 50%-os gyermekétkeztetési támogatás.

5 Védelembe vétel Amennyiben a gyermekvédelmi jelzőrendszeren keresztül vagy más módon felmerül a gyermek veszélyeztetettségének a gyanúja, a családgondozó megteszi a szükséges lépéseket a gyermek alapellátásba vételéhez. A problémák túlnyomó többsége a család nem megfelelő életviteléből, anyagi gondokból és a gyermekek iskolakerüléséből áll. A gyermekvédelmi törvény értelmében, amennyiben a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátás önkéntes igénybevételével sem tudja vagy nem akarja megszüntetni, de feltételezhető, hogy a gyermek fejlődése a családi környezetében biztosítható, a gyermek védelembe vételére kerül sor. A védelembe vétellel egy időben a gyermekjóléti szolgálat családgondozója kerül kirendelésre a gyermek részére. A védelembe vétel leggyakoribb okai közé tartozik a szülők hanyag magatartása, kifogásolható életvitelük - ami gyakran a környezet rendezetlenségében is megmutatkozik -, az óvodai, iskolai hiányzások, illetve a gyermekekkel szemben történő rendőrségi hatósági intézkedés ben 13 gyermek védelembe vételére került sor, amelynek oka 8 esetben az 50 tanórát meghaladó igazolatlan hiányzás, míg 5 esetben a szülőnek felróható magatartási probléma volt. A védelembe vett gyermekek száma 2012 év végén összesen 57 fő. Ez 15 százalékkal kevesebb, mint a 2011-es évben. A védelembe vétel indokoltságát évente felül kell vizsgálni. Amennyiben a felülvizsgált során kiderül, hogy a családban a problémák nem oldódtak meg, a gyámhatóság a védelembe vételt fenntartja, vagy intézkedik a gyermek családból történő kiemeléséről. Ha viszont nem indokolt a gyermek további védelemben tartása, a családjában korábban fennállt veszélyhelyzet rendeződött, nincs szükség a gyámhatóság további intézkedésére, vagy a gyermek intézeti elhelyezésére került sor, esetleg nagykorú lett, a gyámhatóság a védelembe vételt megszünteti. Fenti okok miatt a tavalyi évben 22 gyermek védelembe vételének megszüntetésére került sor. Ez valamelyest kevesebb, a tavalyi év adatához képest.

6 A két éve fennálló védelembe vétel esetén újabb felülvizsgálatra kerül sor. Az ügyben keletkezett iratok megküldésével a jegyző megkeresi a Felsőzsolcai Gyámhivatalt, ahol az eljárás során meghallgatják a szülőt és a családgondozót a gyermek veszélyeztetettségének fennállásával kapcsolatban ben 42 gyermeket érintett a két éve zajló sikertelen védelembe vétel miatti felülvizsgálat, aminek megállapítása a folyamat fenntartása volt. A törvény a gyermek védelembe vételének- illetve a védelembe vétel fennállása esetén a családi pótlék természetben történő nyújtására is lehetőséget ad évben 2 család esetében került sor a családi pótlék természetben történő kifizetésére, ami összesen 12 gyermeket érintett. Ennek összege: Ft volt. Ebből 5 esetben a hozzátartozó, 7 esetben pedig a gyermekjóléti szolgálat családgondozója közreműködésével került sor az összeg felhasználására, az előre elkészített pénzfelhasználási terv alapján. Ilyenkor különös tekintettel kell lenni a gyermek alapvető szükségleteire, úgy mint élelmiszer, gyógyszer, ruházat, tanszerek stb. vásárlására. Ideiglenes hatályú elhelyezés Ha gyermek felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését önmaga vagy családi környezete súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges a jegyzőnek gondoskodnia kell a gyermeket ideiglenes a nevelésére alkalmas azt vállaló külön élő szülőnél vagy más hozzátartozónál, illetve személynél, ha erre nincs lehetőség akkor gyermekotthonban történő elhelyezéséről ben 7 esetben került sor ideiglenes hatályú elhelyezésre. Ebből 5 alkalommal nevelőszülőnél, míg 2 alkalommal harmadik személynél. Az ideiglenes hatályú elhelyezés iratait a gyámhivatal felülvizsgálja és dönt a gyermek további sorsáról, vagyis, hogy visszakerül-e a családba, vagy átmeneti nevelésbe vétele továbbra is indokolt. Az előző évhez képest az ideiglenes elhelyezések száma sajnálatos módon nőtt, de ez az adat mindig attól függ, hogy az érintett családban hány gyermeket nevelnek.

7 Iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése, szüneteltetése A tankötelezettség nem teljesítésével összefüggésben a törvény lehetőséget ad az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére, illetve a 16. életévüket betöltött tanulók esetében lehetőség van az iskoláztatási támogatás szüneteltetésére is évben 10 óra igazolatlan hiányzás okán 84 esetben történt intézkedés, melynek keretében sor került a szülő tájékoztatására, hogy az ötvenedik igazolatlan óra után az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére kerül sor ben 21 esetben történt meg az iskoláztatási támogatás felfüggesztése, 13 esetben pedig az ellátás szüneteltetése. Ebből a 9-15 éves korosztályban 5, míg a éves korosztályban 16 esetben történt felfüggesztés. Szüneteltetés a éves korosztályban 4, míg a éves korosztályban 9 esetben történt. Mindkét esetben szükséges volt háromhavonta a döntés felülvizsgálata, hogy továbbra is fennáll-e a gyermek hiányzása miatt a gyámhatósági eljárás szükségessége, vagy az eljárás eredményeként ennek megszüntetése indokolt. A szüneteletetés idejére az iskoláztatási támogatás nem kerül folyósításra, míg felfüggesztés esetén, ha megszűnik a felfüggesztésre okot adó körülmény, a felülvizsgálati eljárás következménye, a ki nem utalt ellátás egy összegben történő kifizetése, abban az esetben, ha a gyermeknek nem volt gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsága. Ellenkező esetben a felfüggesztett ellátás eseti gondnok közreműködésével került felhasználásra. Az ellátásról az eseti gondnok, minden hónap 5. napjáig elszámolást készített a település jegyzője felé. Ezt a jegyző megvizsgálta, hogy a felhasználás a pénzfelhasználási tervben foglaltaknak megfelelően történt e. Amennyiben mindent rendben talált, az elszámolást elfogadta. Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat Az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek családi jogállásának tisztázása ügyében az anya lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője köteles eljárni december 31-ig hivatalunk 79 esetben intézkedett apai elismerő nyilatkozat felvételével kapcsolatban. 30 gyermek tekintetében nem sikerült rendezni a családi

8 jogállást, mivel az anya vagy a megjelölt apa nem jelent meg, vagy hiányoztak az eljárás lefolytatásához szükséges iratok. Ösztöndíj jellegű támogatások Településünk önkormányzata 2012 évben is részt vett a BURSA Hungarica ösztöndíjprogramban, melyben összesen 11 fő részesült. A támogatás összege Ft volt. A támogatás alapösszege 4000 Ft/hó évben önkormányzatunk a hatályos jogszabályi feltételek szerint nem pályázott a szociális nyári gyermekétkeztetésben való részvételre. A középiskolások és egyetemisták iskolakezdését önkormányzatunk 5000 Ft/fő iskolakezdési támogatásban részesítette amiben az év során 50 fő részesült január 1-ét követően jelentős változás következett be a jegyző gyámhivatali hatáskörét illetően. A Járási Hivatalok kialakításával ezen időponttól az alábbi hatáskörök maradtak a jegyzőnél: - óvodáztatási támogatás - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény - környezettanulmány lefolytatása - teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat / anyakönyvvezetői hatáskörben végezhető / Ezzel egyidejűleg a BAZ Megyei Kormányhivatal Járási Gyámhivatalához került: - ideiglenes hatályú elhelyezés - védelembe vétel - iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése, szüneteltetése Fentiek alapján kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a beszámolót. Alsózsolca, 2013 május 17. Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

II. Hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának alakulása 2012-ben:

II. Hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának alakulása 2012-ben: GYÁMHATÓSÁGI B E S Z Á M O L Ó a 2013. március 25-én tartandó gyermekvédelmi tanácskozásra Abádszalók város közigazgatási területén a gyámhatósági feladatokat, valamint a szociális igazgatás rész területével

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be.

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be. A Polgármesteri Hivatal beszámolója a hivatal működéséről, különös tekintettel a település demográfiai és szociális helyzetére és a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárások alakulásáról a képviselő-testület

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

Átfogó értékelés Decs Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról

Átfogó értékelés Decs Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Átfogó értékelés Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96..(6) bekezdése alapján Készítette: Tóthné Szivós

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S

Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Jegyzőjétől Szajol, Rózsák tere l. E L Ő T E R J E S Z T É S Szajol Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére, Szajol településen 2013.

Részletesebben

Tájékoztató. Egyek Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi és gyámügyi feladatainak ellátásáról 2012. évben. Készítette: Bóta Barbara aljegyző

Tájékoztató. Egyek Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi és gyámügyi feladatainak ellátásáról 2012. évben. Készítette: Bóta Barbara aljegyző Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3.Tel./fax: 52/378-028 E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu Tájékoztató Egyek Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi és gyámügyi feladatainak

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ------------------

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ------------------ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné jegyző

Részletesebben

Kétegyháza lélekszáma

Kétegyháza lélekszáma Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2011. Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a jegyző hatáskörébe tartozó 2012. évi gyámügyi feladatokról és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységéről A korábbi évekhez hasonlóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Csanádpalota Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról A beszámolót készítette: Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető A beszámoló elkészítéshez

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ------------------

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA ------------------ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita jegyző

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám 2/162-25 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 29.-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu város 2007. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képviselő-testületének. ülésére

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képviselő-testületének. ülésére , Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Tárgy: A gyermekvédelmi feladatok ellátásának tapasztalatairól Előadó: Németh József polgármester 1 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére Tárgy:Javaslat a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó

Részletesebben

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló Tengelic Község Jegyzője Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól beszámoló A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) 96. (6)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben