63. számú elıterjesztés. a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának"

Átírás

1 A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése Elıterjesztı: Skoda Ferenc jegyzı Borosné Simon Zsuzsanna GK. vezetı Készítette: Skoda Ferenc jegyzı Borosné Simon Zsuzsanna GK. vezetı Kiss István Lászlóné óvodavezetı Törvényességi ellenırzést végezte: Tárgyalja: Szociális Bizottság: Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. -ának (6) bekezdése szerint; A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselı-testület, illetve a közgyőlés megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak. A megyei gyámhivatal az értékelés kézhezvételétıl számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a megyei gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedésérıl tájékoztatja. Az évi értékelést április 12-én elküldtük a megyei Gyámhivatalnak, hogy a beszámolóra tett esetleges észrevételüknek megfelelıen az elıterjesztést kiegészítve tudjuk a képviselıtestület elé terjeszteni. A megyei Gyámhivatal április 26-án meg is küldte véleményét (1. számú melléklet), mellyel kapcsolatban az alábbiakat jegyeznénk meg: a.) a gyermekétkeztetés során kedvezményben részesülıkkel kapcsolatos statisztikai adattal nem kellett az anyagot kiegészíteni, hiszen a II. fejezet utolsó bekezdése szól arról, hogy az intézményvezetık a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen túlmenıen további kedvezményt nem állapítottak meg, b.) a gyermekek átmeneti gondozásának tapasztalatairól az anyag valóban nem szól, ennek oka, hogy a szekszárdi Családok Átmeneti Otthonában bátaszéki gyermek nincs. Mint emlékeznek rá, a társulási megállapodás megkötésére azért került sor, mert a helyettes szülıi hálózatot rajtunk kívül álló ok miatt nem tudtuk beindítani.

2 c.) az anyagot a gyermekek napközbeni ellátásával (bölcsıdei és óvodai ellátás) kiegészítettem, d.) a megyei Gyámhivatal két számszaki eltérésre mutatott rá. Az anyagban szereplı számszaki eltérések valósak, meglévıek. Ennek oka, hogy a gondozási központ által közölt védelem alatt álló kiskorúak számában olyan gyermek is benne van, akit nem helyben vettek védelembe, viszont Bátaszéken tartózkodnak életvitelszerően. Az átmeneti nevelt gyermekek között számszaki eltérés is valós. Ennek oka, hogy a központ csak olyan gyermekeket gondoz, akiknek a vérszerinti szülei Bátaszéken laknak, ezzel szemben a gyámhivatali nyilvántartásunkban olyan gyermek is szerepel, akinek a nevelıszülıje nem bátaszéki (a gyámhivatali illetékességet a gyermek állandó lakóhelye határozza meg) és a gyermek ott tartózkodik. A megyei Szociális és Gyámhivatal elmúlt évi észrevételére figyelemmel a most elıterjesztett anyag kizárólag Bátaszék városra vonatkozó adatokat tartalmaz. A törvényben meghatározott tartalmi követelményeket a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. számú melléklete határozza meg. Legutóbb a képviselı-testület május 25-én tárgyalta ezen napirendet. Az elıterjesztést a képviselı-testület a 101/2010.(V.25.) KT határozatával, konkrét feladat meghatározása nélkül elfogadta. I. A település demográfiai mutatói (0 18 éves korosztály) (2010. december 31-i állapot) fiú lány összesen 0 2 éves éves éves éves fiatal felnıtt aktív felnıtt inaktív felnıtt összesen: II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása, gyermekétkeztetés A képviselı-testület még január 26-i ülésén fogadta el a jelenleg hatályos helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2010.(II.10.) KT rendeletét, melyben a korábbi évekkel ellentétben egységes rendeletben szabályozza a különbözı személyes gondoskodási formákat, valamint az egyes pénzbeli támogatási formákat: - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, - beiskolázási segély, - anyaszállón történı tartózkodás napidíjának átvállalása, - védıoltáshoz nyújtandó támogatás. Ez utóbbi juttatást a képviselı-testület évben vezette be, mely komoly érdeklıdést vál-

3 tott ki az érintett lakosság körében. A döntés értelmében a négykomponenső HPV-elleni védıoltás 2. és 3. oltásának költségét önkormányzati forrásból támogatja az adott évben 13. életévüket betöltött és Bátaszéken állandó lakóhellyel rendelkezı leánygyermekek számára. A városban 2010-ben a támogatásra jogosult korosztály (1997. január 1-je és december 31-e között születettek) 28 fı. Az oltást 14-en igényelték, és fizették be az 1. oltás költségét (a szülıi részt), ami Ft-ot jelentett. Ezzel jogosultak lettek a 2. és a 3. oltás költségének önkormányzati forrásból történı finanszírozására. Erre a tavalyi évben Ft-ot kellett biztosítania. Beiskolázási segély és anyaszállón történı tartózkodás napidíjának átvállalására az elmúlt évben nem került sor. Gyermekvédelmi kedvezmény: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: - a gyermekétkeztetési kedvezményre, - pénzbeli támogatásra, - valamint a külön jogszabályban meghatározott kedvezmények igénybevételére. - kedvezményben részesülık száma: 402 fı, melybıl 34 nagykorú és 368 kiskorú évben megállapított kedvezmények száma 450 fı évben megszőnt kedvezmények száma 426 fı 10 fı (vagyoni helyzet, jövedelem nagysága miatt) - a kedvezményben részesített családok száma 259 fı ebbıl: - 1 gyermekes 86 fı - 2 gyermekes 106 fı - 3 gyermekes 38 fı gyermekes 17 fı - 5 vagy annál több gyermekes 12 fı - a fentiekbıl egyedülálló szülı 106 fı Családi jövedelmi helyzet: - nyugdíjminimum felét nem éri el 37 fı - nyugdíjminimum felénél több, de azt nem éri el 195 fı - nyugdíjminimumot eléri, illetve meghaladja 218 fı Pénzbeli támogatás: A város jegyzıje annak a gyermeknek, fiatal felnıttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a) július 1-jén fennállt, július hónapjában b) november 1-jén fennállt, november hónapjában pénzbeli támogatást folyósított. Ez július hónapban 443 fıt jelentett, míg a kifizetett támogatás összege Ft volt. Ezt 44 nagykorú és 399 kiskorú személy kapta. Novemberben 471 fı kapott támogatást Ft összegben, ez 45 nagykorút és 426 kiskorút jelentett.

4 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás: Kiegészítı gyermekvédelmi támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek gyámja kapja, amennyiben nyugdíjban részesül ben még 3 kiskorú után állapítottuk meg az ellátást, ezt év folyamán megszüntetésre került. A megszüntetés okai: tartós külföldi távollét, tankötelezettség megszőnése, jövedelemváltozás. A kifizetett pénzbeli támogatás Ft-ot. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: A helyi szociális bizottság évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nem állapított meg. Óvodáztatási támogatás A támogatás annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermek szülıjének állapítható meg, aki a három- illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, gondoskodik a gyermek rendszeres óvodába járatásáról. Ez elsı alkalommal Ft, míg második és további alkalommal (az óvodai nevelési jogviszony fennállásáig) Ft. Ebben az évben 14 szülı nyújtotta be kérelmét, 4 szülı kérelmét elutasítottuk, mivel a rendszeres óvodába járás a vizsgált idıszakban nem teljesült Ft-ot fizettünk ki a kérelmezıknek, elsı alkalommal 3 fınek Ft-ot, 1-1 fınek Ft-ot, második alkalommal 5 fı kapott Ft-ot, míg további alkalommal 2 fı Ft-ot. Gyermekétkeztetés: A már említett egységes rendelet lényegében változatlan formában vette azt a szabályt, hogy felhatalmazza az oktatási-nevelési intézmények vezetıit, hogy a gyermekétkeztetés keretében megállapított személyi térítési díj megfizetésére egyéni rászorultság alapján és az intézmény gyermekvédelmi felelıse javaslatára hivatalból további kedvezményt állapítson meg a különösen nehéz anyagi-szociális helyzetben lévı bátaszéki szülık gyermekei (tanulói) részére. Az intézményvezetık azonban e jogkörükben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen túlmenıen további térítési díjkedvezményt nem állapítottak meg. Az elmúlt évben is folytattuk a korábbi évekhez hasonlóan a rászoruló igénylık részére a nyári étkeztetést (legalább 44 napon át, napi egyszeri meleg étel). 38 fıre igényeltük az állami támogatást, Ft-ot, ebbıl 33 fı élt is a lehetıséggel. III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 2005 május 01-tıl a Gondozási Központ keretein belül történik a családsegítı és gyermekjóléti feladatok ellátása. A Gondozási Központ szociális, egészségügyi és gyermekjóléti feladatokat lát el. Az intézmény részben önálló gazdálkodási és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik, szakmailag önálló. Mőködési területe, Bátaszék város, valamint megállapodás alapján a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás, a házi segítségnyújtás és a nappali ellátás szakfeladatán jelentkezı feladatok esetében, Alsónána, Alsónyék, Báta, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek. Az intézmény szakmai egységei család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás ifjúság-egészségügyi gondozás idısek nappali ellátása

5 gyermekjóléti szolgáltatás szociális étkeztetés házi segítségnyújtás jelzırendszeres házi segítségnyújtás családsegítés Irányító szerve Bátaszék város Önkormányzatának Képviselı-testülete 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4. Személyi feltételek és változások Az intézmény munkavállalói létszáma 20 fı. Az intézmény élén a Gondozási Központ intézményvezetıje áll, aki egyben a családsegítı és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetıje. Bátaszék városban a gyermekjóléti feladatokat két családgondozó látja el. Alsónyéken és Alsónánán a bátaszéki családgondozók látják el a szolgáltatást, Pörböly, Várdomb, Báta és Sárpilis községekben egy családgondozó végzi a tevékenységet. Intézményi nyitva tartás Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat: Bátaszék: - hétfıtıl-csütörtökig óráig - péntek: óráig ügyfélfogadás nincs Tárgyi Feltételek A gyermekjóléti szolgálat az intézmény székhely épületében található. Az épület akadálymentesített, jól megközelíthetı. A Gondozási Központban a családgondozók rendelkezésére áll,- egy interjú szoba, valamint két irodahelyiség, ahol számítógép, telefon, fax, fénymásoló, internet hozzáférés biztosított számukra. Minden családgondozó külön számítógéppel és internet hozzáféréssel rendelkezik. A négy társtelepülést ellátó családgondozó laptopot és mobiltelefont kapott. Az intézményvezetınek külön irodája van. A társtelepülésekre történı kijárás saját gépjármővel történik, az utazás költségét az intézmény megtéríti. Bátaszéken a családlátogatásokat, környezettanulmányok készítését a családgondozók kerékpárral és személygépkocsival oldják meg, de indokolt esetben a Polgármesteri Hivatal gépjármővét is mindig igénybe vehetjük. Gyermekjóléti szolgálat Ügyfélkörünk olyan személyekbıl áll, akik életvezetési képességeik valamely terén hátrányt szenvednek, így a szolgáltatást igénybe vevık egészségi, pszichés, szociális állapota komplex, átfogó segítséget igényel. A szolgáltatás igénybe vétele térítésmentes.

6 A feladatellátásban részt vevı települések lakosságszáma Település én a lakosság szám /fı én a 0-17éves gyermekek száma /gyermek Bátaszék Alsónána Alsónyék Báta Pörböly Sárpilis Várdomb Össesen: A gyermekjóléti szolgálat ügyfélforgalma Év A gyermekjóléti szolgálat forgalmi adatai A gyermekjóléti szolgálatnál a tavalyi évben 1545 esetben történt kapcsolatfelvétel az ügyfelekkel. Az alapellátás biztosításának módja A gyermekjóléti szolgáltatás legfontosabb feladatai A gyermekjóléti szolgáltatás, ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások közvetítésével (szolgáltatás) és szervezı tevékenységgel (szervezés) végzi munkáját. A gyermekjóléti szolgálat olyan, a gyermekek érdekeit védı- speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja: a gyermek testi és lelki egészségének, családban történı nevelkedésének elısegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelızését, a kialakult veszélyeztetettség megszőntetését, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. prevenciós tevékenységet végez I. A gyermek családban történı nevelésének elısegítése Feladatunk a gyermeki jogokról és a gyermek fejlıdését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése. A pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés tanácsadáshoz való hozzájutást segítik a szolgálat munkatársai.

7 A szociális válsághelyzetben lévı várandós anyákat támogatjuk, segítjük, tanácsokkal látjuk el. Folyamatosan kapcsolatot tartunk a Védınıi Szolgálattal, akik leghamarabb találkoznak a családdal a terhes anya és a csecsemı gondozása során. Szorosan kapcsolódnak az egészségügyhöz, de az egészségmegırzése, illetve egészségkárosodás megelızése kapcsán a gyermekvédelem is döntı tevékenységükben. A várandós kismamák gondozása az egyben együttgondozást is jelenthet, de a családgondozó ilyen esetben mindig konzultál az illetékes védınıvel. Tájékoztatjuk a kismamákat az ıket, valamint a magzataikat megilletı jogokról, támogatásokról, ellátásokról. Tájékoztatást nyújtunk az örökbeadás lehetıségérıl, abban az esetben, ha az édesanya nem tudja vállalni gyermeke felnevelését. A tavalyi évben 1 szociális válsághelyzetben lévı várandós anyának nyújtottunk segítséget. A szolgálatunk prevenciós célú feladatokat is ellát a gyermekek veszélyeztetettségének kialakulásának megelızése érdekében - szabadidıs programok szervezésével. A szolgálat szabadidıs és prevenciós tevékenysége: A gyermekjóléti szolgáltatások prevenciós tevékenysége, amely a szolgáltató tevékenység egyik legfontosabb eleme, mivel ezáltal tud megfelelni a szolgáltatás a jogszabály által elıírt feladatának, vagyis annak, hogy elısegítse a gyermekek családban nevelkedését, támogassa a gyermekek szocializációját, és meggátolja a veszélyeztetettség kialakulását. Adományosztás 2010-es évben a rászoruló és gondozásban lévı családok gyermekei húsvétkor és karácsonykor játék, édesség és ruha adományt kaptak, melyet a helyi lakosok, intézmények és vállalkozók ajánlottak fel. Év közben a gyermekek az idıszaknak megfelelı ruha adományban részesültek. Ingyenes ruhabörzét tartottunk tavasszal és ısszel, két-két alkalommal. A Magyar Élelmiszerbank által kapott adományokból is kétszer részesültek a családsegítı illetve gyermekjóléti gondoskodás alatt álló személyek és családjaik, összesen 660 fı. A lakosság által felajánlott bútorokat is kiosztottuk a rászoruló gondozottaink részére. Karácsonyi és húsvéti ajándékozás A húsvéti ajándék győjtési akciónk során összegyőjtött játékokat és édességet 20 család 43 gyermekéhez juttattuk el. A karácsonyi ajándék-és édességgyőjtési akciónk során 95 gyermeket ajándékoztunk meg, valamint ezen felül 50 nehéz sorsú gyermek részére tudtuk átadni az ajándékot ünnepség keretén belül, ahol megvendégeltük ıket és szüleiket. A gyermekcsoportba járók, meghitt karácsonyi elıadással készültek a jeles alkalomra. Gyermek csoport A Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálatánál több éve mőködik játékos készségfejlesztı gyermekcsoport. A csoportba a speciális osztály 1-6. évfolyamos tanulói vesznek részt. (14 fı) A gyerekekkel hetente egy alaklommal találkozunk. A csoportfoglalkozásoknak nagy a népszerősége, a gyermekek és a szülık visszajelzései pozitívak. A foglalkozások keretén belül lehetıség nyílt a különbözı jeles napok alkalmából ajándékok készítésére, aminek nagyon örültek a gyerekek, sok kreatív ötletet hoztak magukkal, amiket aztán sikerrel meg is valósítottak. A gyerekek megismerkedhetnek az aktuális események történeti hátterével. A foglalkozásokon a gyerekekkel az évszakokhoz igazodó hagyományokat is felelevenítettük, hogy a tanulók ismeretei bıvüljenek.

8 Gyermeknapi vetélkedı Harmadik éve került megrendezésre a gyermeknapi vetélkedı, melyen a társult települések gyermekei is részt vettek, ahol minden résztvevı tanszereket és édességet kapott ajándékba. Nyári szabadidıs foglalkozások A nyári szünidıben az általános iskolás gyermekek részére szabadidıs tevékenységeket szerveztünk, heti egy alkalommal, melyek között szerepelt kézmőves foglalkozás, játszótéri játék, kirándulások, uszoda- és könyvtárlátogatás, sportvetélkedık, lovaglás, udvari fürdızés-bográcsozással, különbözı témakörökben beszélgetések. Több foglalkozás a nappali ellátást igénybe vevı idıs emberekkel közösen került megszervezésre, melyeken átlagosan gyermek és 6-8 idıs ellátott vett részt. Programjaink közül a kirándulásoknak volt a legnagyobb sikere. A felajánlásoknak és a Szociális Bizottság támogatásának köszönhetıen, gazdag és tartalmas programokat sikerült szervezni a gyerekek részére. Nyári táboroztatás A tavalyi évben is lehetıségünk nyílt, a Szociális Bizottság jóvoltából, a rossz anyagi körülmények között élı, és halmozottan hátrányos helyzető gyermekek üdültetésére. Hat gyermeknek nyújtott felejthetetlen emléket a Balaton Pálkövei táborozás. A gyermekek napi háromszori étkezésben is részesültek. A táboroztatásban részt vevı dolgozók a szolgálatunk dolgozói közül kerültek ki. A programokat úgy építettük fel a tábor ideje alatt, hogy mind a sportra, az egészséges életmódra, az ismeretszerzésre lehetıséget kínáltunk Kapcsolattartás Lehetıséget biztosítunk a szakellátásban lévı gyermekek és szüleik, valamint külön élıelvált szülık és gyermekeik részére a kapcsolattartásra. Elıre megbeszélt, vagy határozatban rögzített idıpontokban tudunk helyet biztosítani számukra a meghitt, nyugodt együttlétre. Pótvizsgára felkészítés Szolgálatunknál hagyományosnak mondható a gyerekek nyári, pótvizsgára felkészítı korrepetálása is. A klienskörünkbe tartozó sikertelen teljesítményt nyújtó tanulókkal, heti több alkalommal foglalkoztak a családgondozók. A tavalyi évben két gyermeknek segítettünk a vizsgára való felkészülésben, mindkét esetben sikeresnek bizonyult a segítségnyújtás. II. A gyermek veszélyeztetettségének megelızése Az évi XXXI. törvény 39. (3) bekezdése feladatként határozza meg a gyermekjóléti szolgálatoknak az észlelı és jelzı rendszer mőködtetését. Ugyanezen törvény 17. (1),(2) és (3) bekezdése felsorolja azon szakembereket és azok feladatait, aki kapcsolódnak a gyermekvédelmi munkához. A jelzırendszer tagjai kötelesek egymással együttmőködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítése, a veszélyeztetettség megelızése érdekében. A gyermekvédelmi törvény változásával a veszélyeztetettséget észlelı és jelzırendszer hiányosságait próbálja meg kiküszöbölni a fegyelmi felelısségre vonás kezdeményezésével. Így a gyámhivatal jelzi a kötelezettségszegést a fegyelmi jogkör gyakorlójánál, javasolja az eljárás megindítását.

9 A 2010-es évben intézményünkben azt tapasztaltuk, hogy minden erıfeszítés ellenére egyre nagyobb méreteket öltenek a gyermekekkel kapcsolatos problémák. Nagyon sokan élnek a gyermek fejlıdését nehezítı körülmények között, nélkülözésekkel küszködve. A problémák egyre összetettebbek, súlyosabbak. A családok a felmerülı gondjaikat, problémáikat nem, vagy nagyon nehezen tudják egyedül feldolgozni, ezért az elérhetı és biztosított szolgáltatásainkkal hatékonyan kívánunk segíteni a problémák kezelésében. Az észlelı és jelzırendszer aktivitása az alapja, a szolgálat eredményes mőködésének. A gyermekjóléti szolgálat munkáját nagymértékben meghatározza az, hogy miként mőködik a jelzırendszer, milyen a kontaktus a tagjaival, hisz a tılük kapott információk alapján nyílik mód a veszélyeztetett, elhanyagolt gyermekek feltérképezésére. A jelzırendszer tagjai a saját területükön végzett gyermekvédelmi munkájukkal teszik hatékonyabbá a gyermekjóléti szolgálat munkáját, hisz az idıben jelzett problémákat eredményesebben lehet kezelni. Egyre inkább szükség van az összefogásra, mellyel a segítık hatékonyabban tudják a problémát feltárni, a kialakult helyzetet kezelni és közös erıvel keresni a megoldást. A jelzések személyes megkereséssel, telefon, és írásban történnek. Legfıbb törekvésünk, hogy a bejelentık az általunk kidolgozott bejelentı lapokon, írásban tegyék meg jelzéseiket. A es évben Bátaszéken a kiépített jelzırendszernek köszönhetıen, 212 jelzés érkezett. Az egészségügyi szolgáltatoktól érkezett jelzések száma 33 volt, ebbıl 31 jelzés érkezett a védınıi szolgálattól. Közoktatási intézménybıl 86 db jelzés érkezett, személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatóktól 13 jelzést kaptunk. 10 db állampolgári bejelentés jött, valamint az önkormányzat részérıl 21 db jelzés érkezett. Rendırségi jelzést 12 db-ot kaptunk, míg civil szervezet és az egyház 1 esetben élt jelzéssel. Áldozat segítı, pártfogó felügyelıi szolgálattól 5 esetben kaptunk jelzést. Átmeneti gondozást biztosítok részérıl 28 jelzés érkezett, ügyészség, bíróság részérıl 3 jelzés érkezett. Az esetek bejelentése történhet írásban, telefonon, a családgondozók személyes megkeresésével. Minden bejelentésnek az intézményvezetıvel történı konzultációt követıen megtörténik a kivizsgálása, majd a konkrét tények feltérképezése után kerül sor, a további intézkedések meghozatalára. (Minden bejelentés és intézkedés írásban rögzítésre kerül.) A bejelentık az intézmény saját jelzı nyomtatványán tehetik meg bejelentésüket. Az eset kivizsgálását követıen a megtett intézkedésekrıl írásbeli visszajelzést küldünk a bejelentınek. Egy adott ügyfél mindig ugyanahhoz a családgondozóhoz tartozik, esetfelelısi rendszerben dolgozunk. Az esetek elosztása az intézményvezetı hatásköre. Minden hónap elsı csütörtökén szakmaközi megbeszélést és esetmegbeszélést tartunk a jelzırendszer tagjaival. Az esetmegbeszélı csoportok célja, a közös munka az ügyfelek problémáinak megoldása érdekében, információk rögzítése-cseréje, a segítı munka során megoldandó feladatok meghatározása, elosztása, elısegítve ezzel a hatékonyabb segítségnyújtást. A tavalyi évben öt alkalommal hívtunk össze esetkonferenciát Minden évben megtartásra került a jogszabályban elıírt jelzırendszeri tanácskozás, melyre 2010-ben, március 24-én került sor. A jelzırendszeri tanácskozáson bemutatásra és értékelésre került a jelzı rendszer és a gyermekjóléti szolgálat elızı évi mőködése.

10 III. A kialakult veszélyeztetettség kezelése, veszélyeztetettség megszüntetése Ahhoz, hogy a veszélyeztetettség kezelését megkezdenénk, szükséges az okok feltárása. Gondozási tevékenység A gyermekjóléti szolgálat gondozotti létszáma 2010.évben Bátaszék 122 gyermek 58 család Báta 38 gyermek 14 család Alsónána 10 gyermek 7 család Alsónyék 19 gyermek 10 család Pörböly 5 gyermek 4 család Sárpilis 12 gyermek 6 család Várdomb 8 gyermek 4 család Összesen: 214 gyermek 103 család 2010-ben Bátaszéken a családgondozók összesen 122 gyermekkel, és 58 családdal álltak kapcsolatban, ebbıl 73 gyermeket alapellátásban, 29 gyermeket védelembe vétel keretében gondoztak. Átmeneti nevelt gyermekek száma 20 fı, utógondozásban egy gyermek sem részesült. A segítségnyújtás elsıdleges módját az alapellátásban történı családgondozás jelenti. A családgondozás mindenkor a segítı kapcsolatra épül. A családgondozás filozófiája, hogy a gyermek jólétét akkor szolgáljuk legjobban, ha megerısítjük a családot, mint egységet. Az alapellátás keretében gondozott gyermekek veszélyeztetettségének oka elsısorban környezeti okoknak, a szülı magatartásának, életvitelének, valamint a gyermek magatartásának, törvényszegésének tudható be. A védelembe vételi javaslat megtételére és magára a védelembe vételre akkor kerül sor, ha a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátás önkéntes igénybe vételével nem lehet megszőntetni, valamint a fennálló problémák súlyosbodnak, a veszélyeztetettség ténye fennáll, a szülı és/vagy a gyermek nem együttmőködı. A védelembe vételek elsıdleges oka, az elızı évekhez hasonlóan, a szülık nem megfelelı életvitele, (alkoholizálás, játékszenvedély, rendszeres családi konfliktusok) a gyermekekkel szemben tanúsított elhanyagoló bánásmód. (fizikális, érzelmi, következetlen nevelés) Ilyen esetekben a szülı vagy a gondviselı rendszeresen elmulasztja a gyermek alapvetı szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét. Ez súlyos ártalmat okoz, vagy ennek veszélyével fenyeget bármely területen: egészség, oktatás, érzelmi fejlıdés, táplálkozás, lakhatás és biztonságos körülmények. A tavalyi évben is magas volt az igazolatlan iskolai hiányzások száma, ami szintén több esetben vezetett védelembe vételhez. Elmondható, hogy a családok mindegyike anyagi problémákkal, napi megélhetési gondokkal küzd. A fenti okok mellett megjelenik a magatartászavar, és a beilleszkedési nehézség problémája. A védelembe vételek nagyobb része több éve tart. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy sok esetben szükséges a folyamatos és rendszeres segítségnyújtás, a család életvitelének nyomon követése, a visszajelzések és nem utolsó sorban a kontroll. A gondozásinevelési tervben kitőzött célok és feladatok nem mindig valósultak meg. Az akut védelembe vételeknél, a rendszeres családgondozásnak köszönhetıen a gyermek saját családjukban nevelkedhetnek, mivel ezeknél az eseteknél a család együttmőködése és feladatteljesítése hullámzó. A családgondozónak a fennálló problémát a szülı és a gyermek aktív közremőködésével kell megoldani. A felülvizsgálati tárgyalások a védelembe vételi határozatban elıírt idıben megtörténtek.

11 Az esetkezelés legfıbb célja a prevenció, a szociális, mentális krízisek olyan megoldása, hogy ne legyen szükség hatósági, vagy speciális intézményi beavatkozásra. Gyermekek átmeneti gondozása Bátaszék Város Önkormányzata novemberében társulási megállapodást kötött Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával, ami a gyermekek átmeneti gondozása alapellátás biztosítására terjed ki. Az ellátást a szekszárdi Családok Átmeneti Otthona nyújtja. Családjából kiemelt gyermekek A évben 1 gyermek került ideiglenes elhelyezésbe, aki a szakemberek döntése alapján visszakerülhetett a családjához. Az ideiglenes hatályú elhelyezés oka a gyermek magatartási problémái voltak, valamint a szülı gyermeknevelési problémái. A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlıdését családi környezete veszélyezteti és a veszélyeztetettség az alapellátás keretében nyújtott szolgáltatásokkal, valamint védelembe vétellel nem sikerült megoldani. A es évben a vérszerinti családgondozás keretein belül 10 családot gondoztunk. A családgondozók segítik a szülıket, hogy életkörülményeik, életvitelük megváltoztatásával alkalmassá váljanak gyermekeik visszafogadására. Élet-és háztartásvezetési tanácsokkal, ügyeik intézésében segítjük ıket. Közremőködünk munkahely keresésében, valamint a szülık mentális támogatásában. A segítı kapcsolat keretében segítséget, tanácsadást nyújtunk a szülı és a gyermek kapcsolatának helyreállításában, valamint a folyamatos kapcsolattartás elısegítésében. Tapasztalatunk az, hogy a családok anyagi és egyéb körülményei a gyerekek kiemelése után sem változnak pozitívan oly módon, hogy a gyermekek haza kerülhessenek. A tapasztalatok alapján, melyet a szakirodalom is alátámaszt, minél hosszabb idı telik el a családból való kiemeléstıl, annál nehezebb a visszaút. Bízunk benne, hogy az átmeneti nevelésbe vételi esetek visszatartó erıként hatnak az itthon maradt, fokozottan veszélyeztetett gyerekek és szüleik számára Rendırségi, szabálysértési bejelentések Családon belüli erıszakról 12 rendırségi bejelentılap érkezett. Az érintett családok száma 9, három család esetében két alkalommal érkezett jelzés. Több esetben családon belüli konfliktusok megoldásához kérték a rendırség segítségét. Ezek a veszekedések a szülık, illetve a családtagok között történtek, melyeknek sok esetben a kiskorú gyermek/gyermekek is szemtanúja volt. A bejelentést követıen felkerestük a családokat. A családgondozó megítélése alapján két gyermek esetében került sor védelembe vételi javaslat megtételére, a többi esetben elegendınek bizonyult a családok alapellátásban való gondozása, illetve a tanácsadások, információk nyújtása. A kialakuló családi erıszak vesztese mindig a legsérülékenyebb családtag, legtöbbször a gyermek. Az iskolai hiányzások miatt 2010-ben 21 gyermek esetében értesültünk szabálysértési eljárásról. A gyermekek közül már többen gondozásban álltak a gyermekjóléti szolgálatnál. 4 gyermek esetében elegendınek bizonyult a figyelmeztetés, hatan alapellátásba kerültek. 11 gyermek védelembe vétel alatt áll. Az iskolai hiányzások hátterében sok esetben a szülık következetlen nevelése, elhanyagoló viselkedése jelentette a problémát. Az elızı évekhez viszonyítva évrıl-évre nı a rendszertelenül iskolába járók száma, annak ellenére, hogy több családnál már magas összegő szabálysértési bírság kiszabására került sor. Az ı esetükben szinte akut problémákról beszélünk és sok esetben reménytelennek tőnik

12 eredményt elérni, akár a gyermekvédelmi, akár a szabálysértési oldalon. Ezeknél az esetéknél sok esetben a probléma már az óvodás korban jelentkezik, ami egyértelmően a szülı elhanyagoló bánásmódja, un: nem törıdöm magatartásának tudható be. Nehéz eredményt elérni, ha a segítı kapcsolatban a szülı nem együttmőködı, a gyermek érzi, hogy a szülı is ráhagyó, ha neki sem fontos a tanulás, ha nem érték a tudás. Amilyen értékeket, normákat közvetít a szülı a gyermek felé, olyanná válik a gyermek motiváltsága, attitődje. Kiemelt figyelmet kell fordítani az iskolakerülı csavargó gyermekek viselkedése mögött meghúzódó okok feltárására, mert könnyen válhatnak maguk is bőnelkövetıvé augusztus 30. napjától módosult a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény. A változás értelmében az igazolatlanul mulasztott 50 kötelezı tanórai foglalkozás után sor kerül a gyermek védelembe vételére, illetve az iskolázatási támogatás felfüggesztésére. Az eddigi gyakorlati tapasztalatok némi pozitív elmozdulást mutatnak az iskolai hiányzásokat illetıen. Fiatalkorúak pártfogói felügyeletének elrendelés A tavalyi évben 5 esetben készült környezettanulmány, ami 5 elkövetıt takar, a pártfogoltak száma 2 fı volt. Az elkövetıket vagyon, illetve személy elleni bőncselekmények miatt vonták eljárás alá. A fiatalkorú elkövetık esetében a bőnelkövetéshez vezetı szubjektív okok között kiemelkedı volt az anyagi haszonszerzés, az agresszivitás, illetve a hírtelen felindulás. A bőnelkövetéshez vezetı objektív okok között kiemelkedı súlya volt a rossz a baráti környezetnek, illetve a szülıi elhanyagolásnak a nevelés hiányának. Markánsan volt jelen a családokban meglévı rendszeres konfliktus, valamint az alacsony jövedelem, a napi megélhetési problémák. A fiatalkorúak pártfogó felügyelıje rendszeres kapcsolatot tart a családgondozókkal, havonta több alkalommal látogatja intézményünket, ahol részt vesz esetmegbeszélı csoportokon, illetve a családgondozókkal közösen keresi fel a fiatalokat és családjukat. A szabálysértés és a bőncselekmény általában a fiatalkorúakra jellemzı, de sajnos gyermekkorúak körében is elıfordul. A szabálysértést, vagy bőncselekményt elkövetett gyermekek többsége a statisztika alapján nem a veszélyeztetettként nyilvántartottak közül kerülnek ki, de a gyerekek veszélyeztetéséhez családon belüli kapcsolati tényezık és a szülıi magatartásformák is hozzájárulnak. Figyelmet érdemel az a megállapítás is, hogy az egyszülıs családokban illetve több gyermeket nevelı családok gyermekei követnek el inkább szabálysértést, bőncselekményt. Szabálysértések között szerepel: lopás, garázdaság, csoportos garázdaság, köztisztasági szabálysértés. A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint Megnevezés Kezelt problémák száma (Halmozott adat ) Ellátott gyermekek száma Anyagi (megélhetési, lakhatás) Gyermeknevelési Beilleszkedési nehézség 8 13 Magatartászavar, teljesítményzavar Családi konfliktus Szülık vagy a család életvitele Szülıi elhanyagolás Családon belüli bántalmazás (fizi- 2 2

13 kai, szexuális, lelki) Fogyatékosság, retardáció 2 2 Szenvedélybetegségek Összesen: A gyermekjóléti szolgálatnál leggyakrabban elıforduló probléma a tankötelezettség elmulasztása, magatartásproblémák, a beilleszkedési nehézségek, higiénés problémák, rossz lakáskörülmények, anyagi jellegő gondok, családon belüli konfliktusok, érzelmi-lelki elhanyagolás, a szülık kifogásolható életvitele, a szenvedélybetegségek, egészségügyi okok. Sok esetben, egy családon belül a problémák halmozottan vannak jelen. Összességében elmondható, hogy jellemzıen sokproblémás családok kerülnek a gyermekjóléti szolgálat látókörébe, ahol szinte minden esetben összetett problémákkal találkozunk. Sok esetben találkozunk olyan családokkal, ahol mindkét szülı munkanélkülivé vált. Egyre nı azon ügyfelek száma, akik közüzemi számláikat nem tudják kifizetni, így jelentıs hátralékuk halmozódott fel, (víz, villany) illetve az adott szolgáltatást már ki is kapcsolták. Jellemzı, hogy azok a családok, akik egyébként is szőkös anyagi keretbıl gazdálkodnak legális és illegális helyekrıl (pénzintézet, magánszemély) kölcsönöket, hiteleket vettek fel sok esetben nagyon magas kamatra, melynek következménye, hogy adósságcsapdába kerülnek, anyagilag ellehetetlenülnek, megnı a lehetısége és veszélye a kilakoltatásnak. Ezen folyamat megelızésére nagyon kevés eszközünk van, hiszen sok esetben már akkor keresnek meg minket az érintettek, amikor a hátralékok miatt, már a behajtó cégekhez került az ügyük. Nagyon kevesen fogadják meg a családgondozók által kínált takarékosságra intı-, pénzbeosztást célzó és a hitelek felvétele elleni érvekrıl szóló,- tájékoztató tanácsokat. Változatlanul magas a családon belül jelentkezı kapcsolati zavarok (szülık között, szülıgyermek, a család és a vele együtt élı más hozzátartozók között) száma, amit a rendırségi bejelentések számának növekedése is jól példáz. A konfliktusok egyrészt krízisjellegőek, másrészt nagyfokú kommunikációs zavar, parttalan vitatkozás, felnıttek közötti durvaság, trágárság, eredménytelen egymásra mutogatás érzékelhetı a felek között. A konfliktusba került emberek közötti kommunikáció általában eredménytelen: az elıítélet, a gyanakvás, félelem, a harag irányítja ıket, ami megakadályozza, hogy tisztán lássák helyzetüket, illetve felismerjék saját érdeküket. Ebben, a felek közötti kommunikáció javításában, konfliktusfeloldásban, kompromisszumra jutásban nyújt segítséget a családgondozó. A szülık közötti konfliktushelyzetben általában a szülık válását/különválását megelızı viták, veszekedések, az egyezkedés, illetve a bírósági döntés megszületéséig történı várakozás, valamint a gyermekelhelyezéssel és kapcsolattartással kapcsolatos problémák indokolják a külsı segítséget. A szülı-gyermek közötti konfliktushelyzet legtöbbször a serdülıkorú gyermekek esetében alakulnak ki és sokszor nem a vérszerinti szülıvel, hanem a nevelıszülıvel. A konfliktusok kirobbanását sok esetben feszültségként hordozzák hosszú idın keresztül az érintettek, majd a serdülıkori problémák felszínre hozzák azokat. Változatlanul magas a gyermeknevelési problémák száma. Itt is megfigyelhetı, hogy a gyermek serdülıkorba lépésével csúcsosodik ki. A háttérben általában valamilyen szinten elhibázott, következetlen, elhanyagoló nevelésmód áll. Továbbá jellemzı, hogy a családban mindig fellelhetı hibás mőködés, (hibás érzelmi és viselkedési modellek a környezet részérıl) fennáll a családi légkör rejtett vagy nyílt zavara, mely mentálisan is megbetegít, illetve probléma, hogy a szülı sok esetben nem partnere a nevelési-oktatási intézménynek, a gyermek nevelésében. Az iskolai környezetben a súlyos beilleszkedési- és magatartászavarral küzdı gyermekek számára szinte csak a magántanulói státusz (csak a legvégsı esetbe) az egyedüli megoldás, mivel az ı számukra nincs megfelelı iskolatípus.

14 A gyermekjólét szakmai tevékenységei Megnevezés Kezelt problémák száma (Halmozott adat ) Információ nyújtás 408 Tanácsadás 190 Segítı beszélgetés 432 Hivatalos ügyekben való közremőködés 184 Családlátogatás 258 Közvetítés más szolgáltatásokba 40 Elsı védelembe vételi tárgyaláson való 3 részvétel Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel átmeneti nevelésbe vétel 1 védelembe vétel 9 Esetkonferencia 1 Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés - Elhelyezési értekezleten való részvétel - Szociális válsághelyzetben lévı várandós - anya gondozása Konfliktuskezelés 10 Szakmaközi megbeszélés 6 Adományozás 3 Összesen: 1545 Munkánk során egyaránt elıfordul információnyújtás, felvilágosítás, tanácsadás, ügyintézés, lelki-mentális esetkezelés, segítı beszélgetés, családi-párkapcsolati problémák kezelésében történı segítségnyújtás, gyermeknevelési problémák megoldásában való közremőködés, életviteli problémák rendezésében történı segítségnyújtás, konfliktuskezelés, valamint hosszútávú együttmőködésben megvalósuló segítı folyamat (családgondozás), a probléma mélységétıl függıen. Az esetkezelés legfıbb célja a prevenció, a szociális, mentális krízisek olyan megoldása, hogy ne legyen szükség hatósági, vagy speciális intézményi beavatkozásra. Tájékoztatást nyújtunk a szociális biztonság megteremtéséhez a helyben igénybe vehetı, valamint a helyben nem elérhetı ellátások, szolgáltatások körérıl, az igénybe vétel feltételeirıl, módjáról, elérhetıségérıl. Segítséget nyújtunk a kliens számára az ellátást, valamint a szolgáltatást nyújtóval történı kapcsolatfelvételben és ügyintézésben. Rendszeresen tájékoztatjuk a hozzánk forduló ügyfeleket jogaikról, a gyermekek fejlıdését biztosító támogatásokról, ellátásokról, valamint a támogatások igénybevételének feltételeirıl, a hozzájutás módjáról. Munkánk része az egészségügyi, pszichológiai, nevelési, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelızését célzó tanácsadás, valamint a helyben nyújtott ellátások és szolgáltatások, és a helyben nem elérhetı szolgáltatásokhoz való hozzájutás elısegítése, szakemberek megkeresése. Segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében: az igénylı kérésére, kérvényeket, őrlapokat töltünk ki, közvetítı szerepet vállalunk ügyeik lebonyolításában. A szociális munka módszereivel igyekszünk segítséget nyújtani az ügyfélnek, hogy képessé tegyük ıt, ügyei további intézésére. A gondozott családok esetében a szakmai tevékenységek azt mutatják, hogy a segítı beszélgetés az elsıdleges feladat, ezen kívül nagy szerepet kapott a konfliktus-kezelés, az információ nyújtás és különbözı hivatalos ügyekben való közremőködés. A helyben nem elérhetı szolgáltatások esetében továbbirányítottuk a klienseket más szolgáltatásokba.

15 Az információ, ügyintézés, segítı beszélgetés hivatalos ügyekben való közremőködés nagy száma és egyéb tapasztalati tényezık alapján is elmondható, hogy ügyfeleink iskolai végzettsége, mikro-társadalomban elfoglalt helye (izolációs hatások), a makro-társadalom öszszefüggéseinek ismerethiánya miatt, nagyfokú segítségre szorulnak, s hosszú gondozási folyamatnak kell eltelnie ahhoz, hogy szükségleteihez hozzájusson, még akkor is, ha neki felróható okból (pl. hanyagság) kerül problémás helyzetbe. A családgondozók igyekeznek hatékony segítı munkájukkal hozzájárulni a családban jelentkezı zavarok elhárításához, a megfelelı megoldási stratégia kidolgozásához, figyelembe véve a jelzırendszer tagjainak javaslatát. A fenti táblázatok figyelmes tanulmányozása révén megállapítható, hogy a családgondozók igen széleskörő, életbevágó problémák megoldásán fáradoznak a családokkal. A szociális problémák súlya a folyamatos team-munka létét követeli meg, ezért a heti esetmegbeszélések nélkülözhetetlenek. A korai jelzések segítik a problémák hatékony kezelését. A veszélyeztetettek, védelembe vettek számának csökkenése is ezt a tényt bizonyítja. IV. A családba való visszahelyezés elısegítése Családgondozók segítı munkájának elsıdleges célja: a gyermek kerüljön vissza ha leheta családjába. Hangsúlyt kap a családi kapcsolatok ápolása, a családgondozás. A tapasztalatunk az, hogy a családok anyagi és egyéb körülményei a gyerekek kiemelése után nem változik pozitívan oly módon, hogy a gyerekek haza kerülhessenek. A tapasztalatok alapján, melyet a szakirodalom is alátámaszt, minél hosszabb idı telik el a családból való kiemeléstıl, annál nehezebb a visszaút. Bízunk benne, hogy az átmeneti nevelésbe vételi esetek visszatartó erıként hatnak az itthon maradt, fokozottan veszélyeztetett gyerekek és szüleik számára A gyermekjóléti szolgálat kapcsolatrendszere Szekszárdi Rendırkapitányság, Rendırırs-Bátaszék, Tolna Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, Szocionet Dél-Dunántúli regionális Módszertani és Humán Szolgáltató Központ Kaposvár, Tolna Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Szekszárd Szekszárdi Gyermekjóléti Módszertani Központ, Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ, Szekszárdi Kirendeltsége Szekszárd Tolna Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Roma Kisebbségi Önkormányzat Bátaszék, Báta Szolgálatunk változatlanul szoros együttmőködést tart fenn a városi gyámhivatallal. Különösen fontosnak tartjuk a védınıi szolgálattal, gyermekorvossal, gyermekvédelmi felelısökkel történı rendszeres kapcsolattartást, információcserét, a problémák korai észlelése és adekvát kezelése érdekében. Együttmőködésükkel és a kapcsolat rendszeres fenntartásával, a gyermekek veszélyeztetettsége korábban felismerhetı,- ideális esetben, összehangolt team munkával a súlyos problémák kialakulása könnyebben megelızhetı. Fontosnak tartjuk az éves jelzırendszeri tanácskozáson elhangzott értékeléseket, megfogalmazott tapasztalatokat. Veszélyeztetettség esetén fontos az esetkonferenciák összehívása, ahol az összehangolt, együtt elkészített cselekvési terv határidıkkel és a tevékenységek végrehajtásáért felelıs

16 személyek megnevezésével a segítı kapcsolat minden résztvevıjének konkrét iránymutatást ad a problémák hatékony megoldásában. Rendszeres a kapcsolattartás a fiatalkorúak hivatásos pártfogójával, akivel havonta legalább egyszer megbeszélést tartunk a pártfogoltak ügyében. Molnárné Pap Márta havonta felkeresi intézményünket és a családgondozókkal közösen látogatják meg a településen élı pártfogói intézkedés alatt álló fiatalokat. Intézményünk munkájához a szekszárdi, a kaposvári és a gyönki Módszertani Központok nyújtanak szakmai és módszertani segítséget. Civil szervezetekkel való kapcsolataink Kék Madár Alapítvány Rév Szenvedélybetegeket Ellátó Karitas Szervezet Esélyek Háza Mentálhigiénés Mőhely Együtt a jövıért Egyesület Nyugdíjas Klub Kultúránkért és Létünkért Egyesület Roma Civilház Több éve állunk kapcsolatban, a Kék Madár Alapítvánnyal, valamint a Mentálhigiénés Mőhely munkatársaival, akiktıl rendszeres tájékoztatást kapunk programjaikról, képzéseikrıl, együttmőködésükkel segítették munkánkat. Együtt a jövıért Egyesület vezetıjével, és az egyesületben lévı gyerekekkel, több alkalommal szerveztünk közös sportvetélkedıt, kézmőves foglalkozást. A nyár folyamán a Roma Civilházzal közösen 8 gyermeket táboroztattunk Boglárlellén. Szakmai továbbképzésen való részvétel Egy fı a 2010/2011-es tanévben a komplex rehabilitációs mentor szakirányú képzésen vesz részt. A komplex rehabilitáció egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási, képzési, foglalkoztatási és szociális rendszerekben megvalósuló folyamat, melynek célja a fogyatékos személy képességeinek fejlesztése, szinten tartása, az önálló életvitel elısegítéséhez. Egy fı az egészségügyi szociális munkás mesterképzés hallgatója. Rendszeres résztvevıi vagyunk a szakmai mőhelyeknek, konferenciáknak. A jövıre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása A gyermekjóléti szolgálat a jövıre vonatkozóan is alapvetınek tekinti a gyermekjóléti alapellátás minél magasabb színvonalon való mőködtetését. Igyekszünk minél szélesebb körő szolgáltatásokat nyújtani. Célunk a törvényileg meghatározott feladatok mellett, a már jól mőködı tevékenységeink folytatása, azok szakmai színvonalának emelése, hiszen ezeknek a programoknak a prevenciós területen van jelentısége. Amennyiben pályázati lehetıség nyílna rá, szükséges lenne az épület bıvítése, mivel nincs raktárhelyiségünk és egy csoport szobánk. A beszámolóban leírtak alapján elmondható, hogy programokban gazdag, lendületes évet tudhatunk magunk mögött. Legfıbb törekvésünk, a szakmai munka színvonalának és a szolgáltatások körének további növelése, bıvítése. a.) bölcsıdei ellátás A gyermekek napközbeni ellátása decemberben a beíratott gyermeklétszám 12 fı volt. Az év végi összesített statisztika, a tényleges nyitvatartási napok szerinti éves átlagban 94,57% volt. A normatív támogatást 9 gyermek után igényelhettük. Bölcsıdénk engedélyezett férıhelyszáma 2011-ben 12 fı. A felvehetı gyermekek száma 12

17 fı, két éven aluli gyermekek esetén. Ha betöltötték a második életévüket, 14 fı február 01 tıl mőködik a bölcsıde Perczel utcában, egy csoporttal. A jelenleg felvett gyermekek létszáma 13 fı. A gyermekek harmadik életévüket betöltve folyamatosan átadásra kerülnek az óvodába. Így biztosítjuk a helyet az újonnan érkezıknek. Korcsoport szerinti megosztásuk a következı: legfiatalabb 17 hónapos, legidısebb 36 hónapos. Dolgozói létszámunk: 1fı bölcsıdevezetı (csoportban is helyettesít); 2fı kisgyermeknevelı felsıfokú végzettséggel; 1fı takarítónı (6órás részmunkaidıben, amibıl 2 órát az óvodai részen kisegít). Az óvodával való együttmőködésünk harmonikus. Részt veszünk egymás rendezvényein. Elintézendı dolgainkat írásban jelezzük az óvodavezetı felé. Jelen vagyunk a közös értekezleteken. Napi munkánk célja, a gyermekek számára biztonságot adó, szeretetteljes, érzelem gazdag bölcsıdei élet megteremtése. Munkánk során, az egészséges életmódra nevelést, ezen belül a szabad levegın tartózkodást, mozgásigényük kielégítését a helyes táplálkozási szokások kialakítását, a higiénés szokások megismerését, valamint elsajátítását valósítjuk meg, minden esetben a gyermekek egyéni igényeinek figyelembe vételével. A testi és pszichés fejlıdésüknek segítésében fontosnak tartjuk a fokozatosság és az állandóság biztosítását. A gyermekek a közösségen belül megszépült környezetben, új bútorokkal berendezett szobákban, korszerő körülmények között töltik napjaikat. A közeljövıben átadásra kerülı udvaron a gyermekek biztonságosan tölthetik játékidejüket a szabad levegın. A szülıkkel való kapcsolattartásra a napi találkozásokon kívül a szülıi értekezletek, a szülı csoportos megbeszélések adnak lehetıséget. Jó kapcsolatot ápolunk a társintézményekkel: óvoda, védınıi szolgálat, gyermekjóléti szolgálat. Szakmai munkánkat meghatározott idıközönként a Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal alapellátás szakreferense, és a Dél- dunántúli Regionális Bölcsıdei Módszertani Központ szaktanácsadó-szakértıje ellenırzi. b.) óvodai ellátás Bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjának kialakítása projekt címmel benyújtott pályázat eredményeképpen Bátaszék Város óvodáskorú gyermekei egy új és a közoktatási törvény 7. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletében megfogalmazott jegyzék minden kritériumának megfelelıen megépített és felszerelt új óvodaépületet vehettek birtokba január 03-án. Az új óvodaépületben együttmőködik a város bölcsıdéje, a korábbi három telephelyen mőködı óvoda jelenleg Perczel kert, Kossuth kert, Flórián kert megjelöléssel, megırizve korábbi nevébıl a megjelölést. A pörbölyi és az alsónyéki tagóvoda szintén megırizve a településük jellegzetes sajátosságait, közös nevelési program alapján együttmőködı szerves része a bátaszéki Városi Óvodának. Az intézményben színvonalas szakmai munka folyik. Nevelési programunk gazdag érzelmi alapon nyugvó, gyermeket tisztelı, a gyermekben rejlı belsı, egyéni képességek feltárását, a másságot elfogadó alapokat helyezi elıtérbe. Óvodáinkban kétnyelvő német nemzetiségi nevelés folyik, osztatlan csoportokban. Fejlesztı pedagógusok látják el és fejlesztik a sajátos nevelési igényő gyermekek nevelését. Ápoljuk a néphagyományokat. Célunk a hagyományok és az élet minden formájának tisztelete. Az egészségnevelés, kiemelt területe nevelésünknek. A kreativitás fejlesztésének a vizuális nevelést tartjuk a legalkalmasabbnak.

18 A családdal való szoros együtt mőködést mélyíteni igyekszünk. Mire törekszünk? Az óvodát és környezetünket, magas minıségi szintre emelni Eredményes és hatékony nevelést tervezni és végrehajtani Magas szintő szolgáltatást nyújtani Társadalmi mobilitásunkat növelni. A térségünkben szakmai tekintélyt, és elismertséget szerezni. A pályázás lehetıségét megragadni, belátva, hogy aki kimarad, az lemarad. Célunk Neveljünk szeretetben, tudatosan tervezve a jövıt! A terv legyen jövıbelátó, egyénre szabott és bátor! Ambiciózus jövıképet tőzzön ki! Érvek a célok mellett A jól és tudatosan tervezett nevelımunka jövıképet ad, és mutat az óvodáskorúak társadalmának Összehangolja a nevelés hatékonysága érdekében a szakmai, fenntartói és szülıi szférát. Konszenzust teremt a nevelés érdekében. Karaktert ad a Városi Óvodának. Megerısíti és dinamizálja a helyi közéletet, a város élı,dinamikus részévé teszi az óvodát. A fent felsoroltak megvalósulását a következıkben ismertetett helyzetelemzésben foglaltak teszik lehetıvé. I. A nevelı-oktató munka feltételei A. Személyi feltételek A személyi feltételek megléte a törvényi elıírásoknak megfelelı, mindezek lehetıvé tették az intézmény zavartalan mőködését. 1. Pedagógus létszám: A pedagógusok létszámában 2010/2011-es nevelési évben a következıképpen alakult. Az óvoda dolgozóinak száma munkakörök szerint: Munkakörök Alkalmazottak száma Munkaidı Rész, Óvodapedagógus 23 fı Dajka 11 fı Kisegítı személyzet 3 fı rész Óvodatitkár 1 fı Összesen 38 fı 3 fı A DDOP-s pályázatban megjelölt feltételeknek megfelelıen szeptemberében a 10. gyermekcsoport beindításával az óvodapedagógusi és a dajkai létszám változni fog. (2 fı óvodapedagógus, 1 fı dajka). 2. Képzettség alakulása, pedagógus továbbképzési terv teljesülése Óvodapedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége Fıiskolai végzettséggel rendelkezik Német nemzetiségi óvodapeda- 23 fı 2 fı

19 gógus Középfokú nyelvvizsga Szakvizsga 2 fı 3 fı Az óvodapedagógusok folyamatosan eleget tesznek a továbbképzési tervben foglaltak követelményeinek, követve az ott megjelölt prioritásokkal. A 2010/2011-es évben tervezett elıadások, hospitálások, óvodapedagógusok és dajkák szakmai ismereteit egyaránt szélesítik, mélyítik. B. Tárgyi feltételek 1. Épületfeltételek, kihasználtság Az óvoda költségvetése kiegyensúlyozott és biztonságos mőködést tett lehetıvé. A bevezetıben taglaltam a bátaszéki óvoda épületfeltételeinek alakulását. Az alsónyéki és a pörbölyi tagóvoda a felújítás és korszerősítés után modern, és jól felszerelt épületekben kezdhette el biztonságban a nevelı munkát. Kihasználtságot az óvodai gyermekcsoportokra lebontva havonta nyomon követjük és negyedévente a fenntartó felé is közöljük. A kihasználtság mértéke a folyamatos felvétel következtében állandóan változó. A jelenlegi adatok szerint az érvényben lévı alapító okiratban meghatározott férıhelyek száma Bátaszéken 250 fı, a jelenlegi létszám 227 gyermek. Pörbölyön az alapító okiratban meghatározott 25 gyermek, jelenlegi létszám 24 fı, alsónyéki tagóvodában 33, jelenlegi létszám 32 gyermek C. Anyagi feltételek 1. A bérjellegő és a dologi költségek alakulása, a szakmai feladat elláthatósága Személyi juttatások és járulékainál a jóváhagyott álláshelyekre tervezett elıirányzatokkal gazdálkodtunk. D. Szervezeti feltételek 1 A vezetés szerkezete: Jelenleg az óvoda irányítását az óvodavezetı végzi egy állandó óvodavezetı helyettes és két tagóvodavezetıvel, valamint a bölcsıde szakmai vezetıével. Három munkaközösség mőködik és egy óvodapedagógus tagja, a BAP- MOK intézmény minıségfejlesztési csoportjának. A munkaközösségek vezetıivel és a minıségfejlesztési csoport óvodai képviselıjével folyamatos kapcsolatot tartunk fenn, a nevelési év végén, beszámolnak munkájukról. Az óvodavezetés az éves munkatervben meghatározott idıpontok /és a BAP MOK Szervezeti és Mőködési Szabályzatában foglaltak szerint/ látja el feladatát. 2. Szervezeti klíma Az új óvodaépület 10 csoport befogadója, ennek megfelelıen a nevelıtestület oly módon bıvül ki, hogy minden óvodapedagógus egy közösségben végzi nevelı munkáját. Ezért tartottuk évek óta fontosnak, hogy közös munkacsoportokban végezzük feladatainkat, sok közös ünnepünk, tréningünk és képzésünk legyen.

20 A jól szervezett információ áramlás kulcstényezı az együttmőködés sikerében. A munka és kollegális kapcsolat jó a nevelıtestületben, a nyílt, egyértelmő és pontos információ áramlás segítségével ezt a kapcsolatot és együttmőködést fenntartjuk. II. Gyermekek, tanulók létszáma 1. Létszámváltozás a tanév, nevelési év folyamán Október 01. Perczel kert Kossuth kert Flórián kert Alsónyék Pörböly gyermek 64 gyermek 87 gyermek 37 gyermek gyermek összesen: 237 gyermek Május 01. Perczel kert Kossuth kert Flórián kert Alsónyék Pörböly gyermek 76 gyermek 100 gyermek 51 gyermek gyermek összesen: 283 gyermek Bátaszék Városi Óvodában, valamint az alsónyéki és pörbölyi tagóvodában egyaránt létszámnövekedés történt a folyamatos óvodai felvétel következtében. A lakóhelyváltoztatásból eredı létszámváltozás igen csekély és a várost elhagyó és betelepülı családok száma kiegyenlíti egymást. 2. A beiskolázás és a beiratkozás tapasztalatai A tanköteles korú gyermekek mutatói: Tanköteles korúak, beíratás utáni helyzetkép Kossuth kert Perczel kert Flórián kert Alsónyék Pörböly ÖSSZESEN Iskolába beiratkozott Óvodában marad Vizsgálat alatt van

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ü. sz.:871/2011. Tárgy: gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó értékelés Ü. i.: Papdi

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl

A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl Szőcsi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014.szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 6. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Átfogó értékelés Ordacsehi

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2006. (VI. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2006. (VI. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2006. (VI. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról A módosításokkal egységes szerkezetben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról A módosításokkal egységes szerkezetben Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 8/2004. (VI.1.), 8/2006. (VI.1.), 16/2010. (XII.17.) és 11/2011. (V.20.) rendeletekkel módosított 8/1998. (V.5.) rendelete a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Elıterjesztés. Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2014. május 28-ai ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése

Elıterjesztés. Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2014. május 28-ai ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıjétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szıc Ügyiratszám: 9-36/2014. Elıterjesztı:

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

Szociális étkeztetés

Szociális étkeztetés MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákóczi út 75. Szociális étkeztetés Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc Készítette: Jandala Tiborné szociális ügyintézı 2 Étkeztetés Magyargéc Község Önkormányzata

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Alapító Okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Barcs Város és Komlósd-, Lakócsa-, Péterhida-, Potony-, Szentborbás- és Tótújfalu Községek Önkormányzatai, mint fenntartók a Barcsi Szociális

Részletesebben

2. Szakmai tevékenység

2. Szakmai tevékenység Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl 1 OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl I. rész Ozora Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-8/205. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 205. május 29. napján tartandó ülésére Tárgy: Átfogó

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010.

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Körjegyzőség Melléklet a 48/2011.(VIII.17.) Kt. sz. határozathoz Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Tisztelt

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben