"KEK MADÁR" ALAPÍTVÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""KEK MADÁR" ALAPÍTVÁNY"

Átírás

1 "KEK MADÁR" ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Az alapító az november 4. napján kelt alapító okiratát, az alapító okirat október hó 26. napján, a november hó 2. napján, valamint a február hó 8. napján kelt módosító okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglalja. Az alapítvány célja: a Kalocsa Városi Kórház gyermekosztályán kezelt súlyosan beteg és testi fogyatékos gyermekek erkölcsi és anyagi támogatása, a gyógyításhoz szükséges felszerelések, eszközök, gyógyszerek folyamatos biztosítása, mint az alapító okiratban foglalt fő cél. Az alapítvány - céljainak megfelelően - tevékenységét az évi CLVI. tv. ( a továbbiakban Kszt.) 5. a) és b) pontjai alapján végzi. 1. Az alapítvány céljai közül, a Kszt. 26. c) pontja szerint közhasznú tevékenységnek, tehát a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő- az alapítvány alapító okiratában foglalt - cél szerinti tevékenységnek, nevezetesen egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységnek minősül a Kalocsa Város Önkormányzata Kórház-és Rendelőintézete gyermekosztályán kezelt, kalocsai és Kalocsa város egészségügyi vonzáskörzetéhez tartozó, ott élő súlyosan beteg és testi fogyatékos gyermekek gyógyításához szükséges felszerelések, eszközök, gyógyszerek folyamatos biztosítása. Az egészségügyi ellátás rendszerének az Alkotmány elveivel és a piacgazdaság követelményeivel összhangban álló átalakítása még nem befejezett. Az átalakítási folyamat jelen állása ; szerint a lakosság széles körének ellátását önkormányzati intézmények biztosítják. Az évi LXV.tv. ( õtv.) 8. (1). bekezdése tételesen felsorolja az önkormányzat feladatait a helyi lakosság szükségleteinek kielégítésével kapcsolatos feladatai ellátása, tehát a közszolgáltatások körében. Ezek közé tartozik egyebek mellett az egészségügyi ellátás biztosítása.

2 2 Az egészségügyről szóló évi CLIV.tv. 3. Címében megadja az egészségügyi ellátás definícióját. Eszerint az egészségügyi ellátás az egészségügyi szolgáltatások összessége az adott beteg egészségi állapotához kapcsolódóan. Az évi CLIV. tv (3). bekezdése a habilitációról, (5)-(6). bekezdései az orvosi rehabilitációról rendelkeznek. A habilitáció és a rehabilitáció a tv. szerint egészségügyi ellátásnak minősül, hiszen az adott beteg egészségi állapotának ellátásához kapcsolódik, tehát önkormányzati feladat. Az alapítvány közhasznú tevékenysége, tehát Kalocsa Város Önkormányzata Kórház-és Rendelőintézetének gyermekosztályán kezelt, valamint Kalocsa város és egészségügyi vonzáskörzete területén élő súlyosan beteg, testi fogyatékos gyermekek erkölcsi, anyagi támogatása, gyógyításukhoz szükséges gyógyászati felszerelések és segédeszközök, valamint gyógyszerek folyamatos biztosítása. Az évi CLIV. tv. alapelvként rögzíti, miszerint az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele során érvényesülnie kell az esélyegyenlőségnek. /2. (2).bek./ Ezért, a fentiekben már leírtakon túlmenően az alapítvány pályázat formájában támogatja a súlyosan és tartósan beteg kiskorú kalocsai és Kalocsa város egészségügyi vonzáskörzetébe tartozó gyermekeket nevelő, illetve eltartó családokat. Az alapítvány tevékenységét az önkormányzat mellett, az önkormányzati egészségügyi feladatot átvállalva végzi, hiszen közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ezen tevékenység az évi CLVI. tv., az évi CLIV. tv., valamint az évi LXV. tv. idevonatkozó rendelkezésein alapul. Az alapítvány éves tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a következő év március hó 31. napjáig tömegkommunikációs úton is nyilvánosságra hozza a helyi sajtó útján. 2. Az alapítvány esetlegesen vállalkozási tevékenységet is folytathat, azonban az esetleges vállalkozási tevékenység csak az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében történhet, ezen célokat nem veszélyeztetve folytatható. Az alapító a kuratórium számára lehetővé teszi Kalocsa és vonzáskörzete kulturális életében való közreműködést oly módon, miszerint a kuratórium kulturális rendezvényeket szervez, amely rendezvényekből származó bevételek az alapítvány céljaként megjelölt célt, a beteg gyermekek támogatását szolgálják.

3 3 A kuratórium a kulturális rendezvényekből származó bevételt nem osztja és nem oszthatja fel, azt az alapítvány fő céljaként megjelölt célra, a beteg gyermekek támogatására fordítja, kiegészítve ezzel a célhoz szükséges bevételeket. Az alapító lehetővé teszi a kulturális rendezvények megszervezését azzal a további feltétellel, miszerint a szervezés nem jár az alapítvány eddigi tevékenységével kapcsolatosan felmerült és meglévő kiadásokon felüli további kiadással, és a bevételt a kuratórium a cél megvalósítására fordítja. 3. A gazdálkodás során elért eredmény nem osztható fel, azt az alapítvány tevékenységére kell fordítani. 4. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, pártokat, politikai szervezeteket, országgyűlési képviselőket nem támogat, azoknak anyagi segítséget nem nyújt. Az alapítvány ilyen irányú tevékenységet a jövőben sem kíván folytatni. 5. Az alapítvány kuratóriuma az elnökből, titkárból és 3 tagból (öt tagú) áll. A kuratóriumot, illetve az alapítvány képviselőjét az alapító jelöli ki. Az alapítvány képviselője a kuratórium. kuratórium elnöke: Dr. Réfy Miklós kuratórium titkára: Soponyainé Nagy Edit kuratórium tagjai: Battay Tamás 6300 Kalocsa Fehérvári István 6300 Kalocsa Dr. Hamvas Imre 6300 Kalocsa A kuratórium nevében annak elnöke egyedül is jogosult az alapítvány képviseletében eljárni. Az alapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez a kuratórium elnökének és titkárának együttes aláírása szükséges. 6. A kuratórium évente legalább négy alkalommal ülésezik. 7. A kuratórium elnöke a kuratórium tagjait a kuratórium ülésére a napirend előzetes közlésével, az ülés előtt legalább 8 nappal korábban, írásban köteles összehívni.

4 4 8. A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium határozatképes, ha az ülésen a kuratóriumi tagok közül legalább 4 tag jelen van. A kuratórium határozatait a jelen levők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A kuratórium határozatait nyílt szavazással hozza. Személyi kérdésekben azonban a szavazás titkos. Titkos szavazás esetén csak szótöbbséggel hozható meg a határozat. Amennyiben a kuratórium ülése határozatképtelen, az esetben a kuratóriumi ülést 15 napon belül változatlan napirenddel össze kell hívni, s ezen, ismételt kuratóriumi ülésen, amennyiben a kuratórium elnöke és 3 kuratóriumi tag jelen van, ez esetben a megismételt kuratóriumi ülés határozatképes. 9. A kuratórium elnöke és tagjai az alapítóval érdekeltségi viszonyban nem álliak, velük szemben nem állnak és nem is állhatnak fenn a Kszt. 8. és 9. -aiban foglalt összeférhetetlenségi okok, nevesítve, a kuratórium határozathozatalában nem vesz részt olyan személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség; vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzben szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be- annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig- vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Továbbá kuratórium elnöke és tagjai ezen törvényhelyekben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik. Ezen akaratukat a kuratórium elnöke és tagjai a külön íven szövegezett nyilatkozatban is kinyilvánítják.

5 5 A kuratórium elnöke és tagjai megbízatásukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkában látják ák el. 10. A közhasznú szervezet előző évi tevékenységét igazoló éves beszámolóról és közhasznúsági jelentésről szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, a kuratórium elnökének előkészítése után, a tárgyévet követő év március hó 31. napjáig a kuratórium dönt, így különösen az alapítványi vagyon felhasználásáról és kezeléséről. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést a kuratórium fogadja el. Az alapítványi ülés határozatképes, ha azon legalább 4 tag jelen van. Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a jelen lévők számát ( a jelenléti ív csatolásával) és a meghozott határozatokat. 11. A Kszt. 7. (2) bek. a) pontja a kuratórium részére előírja olyan nyilvántartás vezetését, amelyből a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye megállapítható. 12. A kuratórium döntéseit az érdekeltekkel 8 napon belül írásban közli. A kuratórium döntéseit a döntés meghozatalát követően a hetente megjelenő helyi hetilap következő számában is közli. 13. Az alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. Az alapítvány működésével kapcsolatos iratokba és az alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetve abból saját költségén másolatot kérhet. 14. Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokat az alapító bármikor betekintheti. 15. Az alapítvány, mint közhasznú szervezet szolgáltatásai igénybevételének módját, valamint beszámolóinak tartalmát, az alapítvány székhelyén működő helyi újságban közzé teszi. 16. Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága, június 11-én az Alapító felkérésére megalakult.

6 6 17. Tagjait az alapító kérte fel: a FB. Elnöke: Hamza Zsuzsanna a FB. tagjai: Gábor Jánosné Tóth Tibor 18. A felügyelő bizottság testületként jár el. Tagjai közül elnököt választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van., határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincsen. Üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását bármely tag kezdeményezheti az elnöktől írásban, az ok és a cél megjelölésével. Az elnök nyolc napon belül köteles intézkedni, ha ezt ne teszi meg, akkor a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelő bizottság az egyebekben ügyrendjét maga állítja össze. 19. A felügyelő bizottság hatásköre és működése: - ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását, ennek kapcsán az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, a kuratórium vezetőjétől jelentést, tagjaitól felvilágosítást kérhet; - a felügyelő bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni és a kuratórium összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabály sértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé - a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. - Az intézkedésre jogosult vezető szervet a F.B. indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. Lakatos György alapító Az alapító egyebekben az eredeti alapító okiratban foglaltakat hatályában változatlanul fenntartja. Kelt, Kalocsán, július 6-án

7 Melléklet Záradék a KÉK MADÁR Alapítvány a beteg gyermekekért szövegéhez Cseppenként telik meg a tenger. A Mi tengerünk is. Nem tudom ugyan pontosan, hogy hol van, pedig keressük sokan, azt hiszem mindannyian. Távol, vagy itt valahol, egyáltalán mekkora? Kis tavacska, vagy mindent beborító végeláthatatlan víztömeg? Nem tudom, de sietünk, rohanunk, tülekedünk, könyökölünk, botladozunk, sántikálunk, hogy a partjára ülhessünk, csak legalább egy pillanatra megláthassuk, egy fuvallatát elkaphassuk. A Tenger fölött madarak köröznek, sokfélék: kicsik, nagyok, öklömnyiek, hatalmasak, zöldek, sárgák, s persze kékek is. Fürödnek a napsütésben, szállnak fel s alá, bíztatják a csüggedő ket, s énekelnek szívünk örömére. Vigyázzunk fészkeikre, kicsinyeik röptére, ne bántsuk ő ket, s ha netán valamelyik a vállunkra repül, hallgassuk az énekét, ne zárjuk kalitkába egyiket se, a Kék Madarat se. s talán Egymást se. Szóval, cseppenként telik meg a Tenger, de ha nem telik meg, az se baj, csak ne száradjon ki soha. Lakatos György

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014.

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. Bevezető: A jelen okiratot aláíró Alapító az autistáknak és családjaiknak az okirat céljaiba meghatározott módon való közvetett

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09)

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 1.oldal BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 2.oldal Tartalom 1. Az alapítvány működésének főbb jellemzői.

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján jogi személyként működő alapítványt

Részletesebben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben 1 A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben Napjaink rohamosan fejlődő világában kiemelten nagy szerep jut a kulturális célokért munkálkodó szervezeteknek.

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T A B A K O N Y É R T VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A ALAPÍTÁS ÉVE: 2008 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 1 A L A P S Z A B Á L Y Preambulum

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen szabályzatot a főiskolai Szenátus 3/2015. sz. határozatával 2015. február 25-i ülésén fogadta el. Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

,,AMERIKAI ALAPITVANYI ISKOLAERT Alapitvany. Alapito Okirat

,,AMERIKAI ALAPITVANYI ISKOLAERT Alapitvany. Alapito Okirat ,,AMERIKAI ALAPITVANYI ISKOLAERT Alapitvany Alapito Okirat 1. Az alapitvany neve:,,amerikai Alapitvanyi Iskolaert" 1.1 Az Alapitvany Szekhelye: 1075 Budapest, Wesselenyi u.44. 2. Alapitdk: Alapito vagyon:

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben