Fertőboz Község Településszerkezeti terve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fertőboz Község Településszerkezeti terve"

Átírás

1 egbízó: Ferőboz Község Önormányzaa 9493 Ferőboz, Fő u. 7. Tervező: Rosivall Tervező Iroda Kf. 902 Győr, Rónay Jácin u. 2/B. Ferőboz Község Településszerezei erve Ferőboz Község Önormányzaa Képviselő-esüleéne /202.(II..) számú épviselő-esülei hazaával elfogado Ferőboz Község Településszerezei erve 202. február

2 Ferőboz Község Településszerezei erve TARTALOJEGYÉK Oldal A Településszerezei erv leírása. A elepülésszereze alaíásána főbb elvei 2. A erülefelhasználás elemeine részlees leírása Laóerülee 2 Beépíésre szán ülönleges erülee 3 Beépíésre nem szán ülönleges erülee 4 Közerülerendezés 5 Közleedés 5 Közműelláás és erüleei 7 Külerülei elepülésrésze leírása 7 Településszerezei ervlapo 9 Teljes özigazgaási erüle, a belerüle egyszerűsíe ábrázolásával Belerüle és ágabb örnyezee Belerüle és özvelen örnyezee, valamin anna jelmagyarázaa

3 Ferőboz Község Településszerezei erve A TELEPÜLÉSSERKEETI TERV LEÍRÁSA. A elepülésszereze alaíásána főbb elvei Ferőboz éleében, jövőépéne alaíásában meghazó szerepe van a áji, ermészei adoságona. A elepülés, Sopron-Ferőd isérségén belül, de jelenősége mia án még inább a Ferő-áj Világöröség részeén ell, hogy megalálja sajáos, egyedi céljai és leheőségei, jelenéne és jövőjéne alaíási módjá, céljai eléréséne eszözei. A edvező érszerezei pozíció, Sopron özelsége, valamin a áji-ermészei érée jelenlée egymás erősíő módon eszi vonzóvá a elepülés a nyugod, ermészeözeli élemódo edvelő, de ársadalmi, gazdasági szemponból szélesebb apcsolai rendszeree ereső, épíő embere számára. A elepülés hagyományos belső gazdasági erőforrása a nád- és szőlőgazdálodás, a áj egyedi szépségére, s mind udaosabban a ulurális éréere épíő idegenforgalom. A jövőép elérésé segíő legfőbb erülei eszözö a laóerülei ínála bővíése, a szőlő és nádfeldolgozás erülei leheőségéne megeremése, a szabadidő elöléséne, a rereációs és idegenforgalmi fogadóözponona a ijelölése, a özerülee bővíéséne, magas színvonalú eszéiai ialaíásána és onfliusmenes használai leheőségéne megeremése, a helyi hagyományos épíészei ulúra feléleszése a ulurális öröség erén elsődlegesen a Széchenyi család álal ereme érée udaosíása és magas színvonalú ápolása, az egyéb érée, ponszerű vonzásényező rendszerbe foglalása (földvár, geológiai bemuaó fal, szobro, meni eresze), szerves apcsolódás a örnyező elepülése idegenforgalmi ínálaához a érbeli folyonosság időbeli szervezeség, valamin a programínála bővíése álal. 2. A erülefelhasználás elemeine részlees leírása Ferőboz özigazgaási erüleéne felhasználására vonaozó elhazáso rögzíése során a erülee agolására az OTÉK-ban (Országos Településrendezési és Épíési Köveelménye) elrendel erülefelhasználási egységee alalmazza a erv. A erülefelhasználási egysége lehalásá a ovábbervezés során öelező elemén ell figyelembe venni. Ezen belül a erv megülönbözei a jelenlegi használai jellegüben megarásra, illeve ovábbfejleszésre javasol erüleee (ovábbiaban ialaul), valamin a funciójuban lényeges válozaásra javasol (ovábbiaban erveze) erüleee. Rosivall Tervező Iroda Kf.

4 Ferőboz Község Településszerezei erve Laóerülee Kialaul laóerülee Ferőbozon a jellemzően ialaulna einheő laóerülee is folyamaosan bővüle, váloza az elmúl időben. Így, a erülefelhasználási aegóriá rögzíése során, az ado erüle örénelmileg ialaul adoságai, jellemzően ma is ovább élő használai jellegé veü elsősorban alapul, figyelemmel az időözi válozásora is. A szerezei erv a ialaul laóerülee erén, azo funcionális és használai rendje szerin falusias és ervsias laóerülee rögzí. Falusias laóerüleén erül rögzíésre: Ferőboz Fő uca eljes É-i oldala, ahol a hagyományos élemód, elehasznála, valamin a bizonyíoan legalább 50 évre visszaeinően jogfolyonosna einheő beépíés még fellelheő, s az szervesen egészíi i az új beépíésű foghíja, illeve az összefüggően újabb beépíésű ömbrésze. [0,4] * Kisboz ésőbb ialaul, önálló, de jelenleg is falusias jellege hordozó elepülés része. [0,4] A Nagyceni bevezeő szaaszána mindé oldala, valamin a Fő ucána aól elere eső D-i oldala. [0,5] A ialaul falusias laóerüleen belül ülön piogram (SP) jelzi a izárólagos használa rögzíésé. Az ado erüle a spor és iapcsolódás funcióina befogadására szolgál, a belerüle bővíése álal érine NATURA 2000 erüle vonaozó védelmi előírásai megarásána feléelével. A Ferő-Hanság Nemzei Par (ovábbiaban: Nemzei Par) előzees nyilaozaa szerin a beruházás megvalósíásaor, haósági engedélyezési eljárás ereében ell a NATURA 2000 erülee felhasználásaor szüséges vizsgálaoa elvégezni. Kervsias laóerülee alo a emplom fölé úszó (ise ) [0,25], valamin a emplomól D-i irányban [0,3] ialaul (áépül) nagyeles, jellemzően új beelepülő álal lao, új éleformá hordozó isszámú, de láványában meghazó jelenőségű néhány ingalan. Ezen erülee eseében elsődleges fonosságú a ele elaprózódásána megaadályozása, a emplom láványána és az álalános ájépi éréene való alárendelség rögzíése. Terveze laóerülee A laóerülei bővíés legfőbb erülei elvei: az újonnan beépíésre szán erüle szervesen apcsolódjon Ferőboz, vagy Kisboz elepülésrész beépíe erüleeihez; vegye figyelembe a elepülés ülső és belső áji éréei; jellegében mind szélesebb ínálao nyújson a elepülésben laó, illeve a elepülésben megelepedni ívánó számára; legyen eineel a erüle beruházási szemponú előészíeségére (min például beruházási szándé, infrasruurális elláoság, bejegyze eleoszás, magánjogi szerződése, egyebe). * A [ ] zárójelben rögzíe száméré a erülefelhasználási egység szinerüle sűrűségé jeleni. Rosivall Tervező Iroda Kf. 2

5 Ferőboz Község Településszerezei erve Ferőbozon erveze laóerüleén csa ervsias laóerüle erül ijelölésre. Ezen belül azonban, áji, ermészei, domborzai jellege, valamin a elepülésszerezeben elfoglal helye szerin öbb, sajáosan elülönülő övezee ell majd a szabályozás során megülönbözeni, az alábbia szerin: A ise hegy felőli oldalána domboldali laza, nagyeles ervsias laóerülee, ahol az alaíhaó ele min m 2 örüli lehe. Fonos a vízerózióna ie erüle alajaaró növényzeel való megfogása, valamin a ájépvédelmi szemponú erőeljes fásíás előírása. [0,25] A ise eős anyarulaa álal meghazo, jelenős belső áji érée épviselő erüleei, ahol a megfelelő részleességű (eselegesen érbeli elemee is aralmazó) szabályozás során a áji, domborzai sajáságoal összhangban ialauló beépíés bizosíása a legfonosabb cél. [0,3] Kisboz észai érsége, amelyne enyhén lejős, sívidéi jellege ugyan nem íván úlzoan összee szabályozási rende, azonban a erülene a elepülésszerezeben elfoglal helye (egyfaja másodlagos fogadó érség a Nagycen felőli ról való leérési leheőség mia) megöveeli a elepülésrész beépíési és épíészei szemponból magas színvonalú megjelenéséne bizosíásá, a Ferő áji épíészei jelleg erőeljes megnyilvánulásá. [0,3] Kisboz déli érsége, ahol a bejegyze új eleoszás megarásával együ ell a megfelelő örnyezealaíás feléelei megeremeni. [0,4] Beépíésre szán ülönleges erülee Ferőbozon az alábbi beépíésre szán ülönleges erülee erüle rögzíésre: Településözpon vegyes jellegű erüle [0,5] TA uaó özpon erülee [0,25] Rereációs, egészségügyi, idegenforgalmi erüle [0,25] Különleges, elepülésözpon vegyes jellegű erüleén rögzíi a erv a elepülésne hagyományosan és jelenleg is laó és inézményi funcióa együesen befogadó özponi érségé; a Fő uca K-Ny-i szaaszána déli oldalá ísérő erülei sávo, valamin az ahhoz szervesen apcsolódó, a emplomig felhúzódó özépső érsége. A lényegében és hagyományosan egységes erüle ugyanaor a szabályozás során ovábbi differenciálás igényel, a ialaul, védendő uca- és eleszerezei rend, domborzai adoságo alapján elérő mérében erhelheő erülerésze vonaozásában. A elepülésszerezei erv jellegében ialaul erüleén rögzíi a eljes K-V érsége. Különleges uaóözpon erüle erülefelhasználási aegóriába sorol ialaul erüleén rögzíi a szerezei erv az TA Széchenyi Isván Obszervaórium erüleé. Az obszervaórium erülee, a elepülés jellemzően beépíésre szán erüleeiől ugyan elülönülen helyezedi el, de jelenlegi beépíesége, funcionális jellege, valamin a elepülés idegenforgalmi vonzerejé növelő udásözpon jellegű fejleszési leheőségéne bizosíása, mindenéppen igényli anna ülönleges és beépíésre szán erüleén való meghazásá. Terveze (funciójában jelenősen megválozó) beépíésre szán ülönleges erüleén rögzíi a szerezei erv a jelenleg ugyan szőlőművelés ala álló, de belerüleén nyilvánaro (HRS 43/23) erülee. Rosivall Tervező Iroda Kf. 3

6 Ferőboz Község Településszerezei erve A erüle elsődlegesen az idegenforgalommal is összefüggésbe hozhaó, prevenív egészségügyi, eselegesen szociális jellegű léesíménye elhelyezésére szolgál. A funció megleheősen ág öré, a befeeői háér bizonyalansága oozza. Ugyanaor, a erüle áji, elepülésszerezei éréei mia, a szabályozás szigorú és részlees előírásoa ell, hogy aralmazzon a beépíés módjára és jellegére vonaozóan. Az ingalan ovábbi elere való feloszhaósága izár. A erüle előzeesen meghazo max. beépíheősége 0%. Beépíésre nem szán ülönleges erülee Ferőbozon az alábbi beépíésre nem szán ülönleges erülee erüle rögzíésre: Temeő erüle Hagyományos gazdálodási erüle Természevédelmi özpon erülee Idegenforgalmi fogadó erüle Kiláóhely, urisziai erüle A meglévő emeő 945 elői érées síremléei helyi védelem ala állna. A emeő bővíésére a szerezei erv déli irányban, a jelenlegi emeő domborzailag meghazo erüleéne folyaásában bizosí helye. Hagyományos gazdálodási erüle nem beépíésre szán ülönleges erüleén rögzíi a szerezei erv, a jelenleg időszaos használa ala álló nádfeldolgozó (HRS 040) ülerülee. A erüle elsődlegesen a érségben hagyományos, pl. nádgazdálodás feleleveníéséne céljá szolgálja, összeapcsolva aár az idegenforgalom fogadásával, aár az oaással. Az oaási funcióval összeapcsol nádgazdálodás, elsősorban a nádfeldolgozás (anna épíési/épíészei célú hasznosíása), a hagyományőrző szamá oaásána hiánypólásá szolgálhaná, a Soproni Egyeem és az NP özös összefogásával. Ez egyben az érées Ferő-avi nádállomány megújulásá is szolgálna, a nádvágási evéenység megélénülésével. A erüleen egyéb hagyományőrző, gazdálodó, ézműves evéenység helybizosíása nem izár. Természevédelmi özpon erülee, a belerüleől elere, a Ferő ó véde nádasaival özvelenül has erüleen (077/2, 079/5); a ermészei éréee bemuaó erüle, ahol elsődlegesen oaási, ismereerjeszési célból, illeve másodlagosan ehhez apcsolódó módon a szolgálaás és vendégláás céljára szolgáló épülee, épíménye helyezheő el. Idegenforgalmi fogadóérség, a elepülés belerüleéne NY-i haárában, a elepülés bemuaásá szolgáló léesíménye elhelyezésére, a áji ermészei érée melle a Széchenyi család épíe öröségével, a Földvárral, a Széchenyi emléör erépár megállóhelyeine erülei elhelyezedésével apcsolaos ulurális és erülei ismeree özveíése céljából. Kiláóhely, urisziai erüleen (Gloriee, hrsz.:0/7), a iláóhely örüli pihenéssel, a áj bemuaásával apcsolaosan helyezheő el léesíménye. Rosivall Tervező Iroda Kf. 4

7 Ferőboz Község Településszerezei erve Közerülerendezés A elepülés élheősége, az i laó omforérzee, az idegenforgalmi vonzás növelése szemponjából elsődleges a elepülésben a Világöröséghez méló, hagyományiszelő, de az új laó és özerülehasználai igényere is eineel lévő özerülerendezés. A özerüle magas színvonalú rendezése nem felélenül igényli az ado özerüle bővíésé. Kivéel jelen ez alól a Fő uca (858 j. ö. ), melyne eseében a jelenős gépjármű és erépár ámenő forgalom mia a özerüle bővíése elerülheelen. A özi özleedés és az épülee használai igénye özöi onflius feloldására bizonyos méréig a magánulajdonban maradó előer és a özerülei ucaer együes alalmazása is megoldás adha. Fonos azonban hangsúlyozni, hogy a özerülee az emberi, ársadalmi érinezés hagyományos színerei. A özerüle ezen funciójána ieljesedéséhez mindenéppen szüséges a jelenlegi özerüle jelenős méréű bővíése. A Fő uca (858 j. ö. ) gyalogos, eréps és gépjárműforgalom bizonságos lebonyolíásá szolgáló, a eljes belerülei szaasz hosszában folyamaos szélesíésére (a ialaul beépíési viszonyo mia), a erv ávlaában nincs reális esély. Éppen ezér, a ovábbervezés során, a szabályozás egyéb eszözeivel (pl. épíési hely szűíése, előer növelése) ell a özerüle ávlai bővíéséne leheőségé bizosíani. Közleedés Közi özleedés A 858 j. Ferőendréd-Sopron összeöő (Fő uca) a elepülés K-NY-i irányban szeli á. Az összeöő Ferőendrédnél a 85 sz. főól indul, majd a Ferő-ó déli parján fevő elepülésee felfűzve Sopron érségében a 84 sz. főhoz csalaozi. A 858 j. Nagycen-Ferőboz beöő, amely a 84 sz. és a 85 sz. főuahoz való apcsolao bizosíja. Az ua jellemzően a ferőbozi cél-eredő forgalom használja, jelenős és izárólagos a szerepe a elepülésrésze (Ferőboz és Kisboz) özöi apcsola bizosíásában. A 8533 j. Ferőboz állomáshoz vezeő a Nagycen-Ferőboz beöő hoz apcsolódva a vasállomás elérheőségé bizosíja. Szerepé a vasállomás forgalmána csöenésével foozaosan elveszee. Közi özösségi özleedés A menerend szerini özi özösségi özleedés jelenleg csa a Fő ucá (858 j. ö. ) veszi igénybe. A elepülésen alálhaó auóbusz-megállóhelye: - Ferőboz, Fő - Ferőboz, szöveezei ialbol - Ferőboz, Obszervaórium A fejleszésere való eineel a isbozi elepülésrész, valamin a vasállomás özösségi özleedési apcsolaá is bizosíani szüséges. Enne során Kisbozi on (858 j. összeöő ) és a vasállomásnál új auóbusz-megállópár, illeve buszforduló léesíése javasol. Rosivall Tervező Iroda Kf. 5

8 Ferőboz Község Településszerezei erve Vasi özleedés A Ferőboz D-i haárán vezeő Győr Sopron-(Auszria) vasvonal a ranszeurópai vasi áruszállíási hálóza részeén műödő országos örzshálózai vonal. A vasállomáson menejegyiadás nincs. A ferőbozi vasállomásról indul ovábbá a Nagyceni Széchenyi úzeumvas, amely Ferőboz öi össze a nagyceni Széchenyi-aséllyal. A vas célzoan urisziai funcióa lá el. A urisziai funció bővíésével összhangban javasol és szüséges a vasi apcsola erősíése, fejleszése. Gyalogos özleedés A özua menén vezee járdáon és gyalosforgalmi léesíményeen ívül önálló nyomvonalon vezee gyalogua ialaíása javasol az alábbi erüleeen: - A Fő ucáól észara ialaíandó Tanösvény -hez apcsolódóan a 07-0/-077/ / /5 hrsz. ingalanoon - a Julianus-völgyben a /3 hrsz. ingalanon vezee gyalog - a ise ról a Gloriee-iláó megözelíheőségé bizosíó gyalog a 43/ hrsz. ingalanon - A vol Vízmű erüleén ialaíandó paroló és a emplom özöi özvelen összeöeés bizosíó gyalog a 57 és 9 hrsz. ingalanoon Keréps özleedés A Fő ucában (858 j. Ferőendréd-Sopron összeöő ) veze a 9.I.: Ferőhomo- Ferőráos-(Auszria) erépár, mely az országos eréps örzshálóza része. A erépár a elepülésen özös gyalog- és erépárén veze á. A özleedés bizonságána növelése érdeében a Fő ucában a erépso és gyalogoso álal jelenleg özösen használ felüleeen a forgalom széválaszása elsődleges prioriású, a özös nyomvonal helye ún. nyio erépársáv alaíandó i. A elepülésre érező meglévő önálló erépár és a erveze erépársávo apcsolaá a elepülése beépíe erüleéne ezdeén épíendő özépszigeen való ávezeéssel ell bizosíani. A eréps urizmus számára a elepülésen az országos eréps örzshálóza nyomvonalán felül az alábbi úravonala iépíése, illeve ijelölése javasol: (Hidegség) - Természei özpon Vinoéa Kiláópon Széchenyi síremlé Kiláópon Sz. Apollónia szobor Gloriee Templom Bozi Rozi fogadó illeniumi emléhely Kádármúzeum Geológiai bemuaóhely (Balf) (Hidegség) Természei özpon Kiláópon Széchenyi Síremlé Hársfasor - (Nagycen) - Ferőboz vasállomás - Erdei ösvény Borásza - Sz. Apollónia szobor Gloriee Templom illeniumi emléhely Kádármúzeum Geológiai bemuaóhely (Balf) Parolás Új özerülei paroló ialaíása javasol a vol Vízmű erüleén, a 57 hrsz. ingalanon. A urisabuszo számára a 047/ és 047/7 hrsz-ú erüleeen szüséges parolóhelye ialaíani. Rosivall Tervező Iroda Kf.

9 Ferőboz Község Településszerezei erve Közműelláás és erüleei Adoságén ell ezelni azoa a özműbázisoa, özműhálózaoa és léesíményee, valamin azo védelmé szolgáló erüle igényee, amelye adoságuból eredően helyhez ööe, ovábbá azoa a özműhálózaoa, léesíményee, amelye iválásána ölsége meghaladná a felszabaduló hely érénöveedésé. A ervezés során ehá erülefelhasználás orláozó adoságén ell ezelni: Vízelláás erüleén: A elepülésen a Fő ucán áhaladó regionális szerepörű vízelláó gerincvezeé nyomvonalá, valamin a elepülésen a vízeloszás jelenősebb állóeszöz éréű, nagyobb ámérőjű vezeéei, ovábbá a jelenleg a özüzemi vízelláó rendszerből iapcsol özségi forrás. A vízmű orábbi szivayú elepé felhagya, az gépjármű parolóén rögzíi a szerezei erv. Kisboz erüleén a felhagyo vízmű erüle zölderülei besorolás ap. Szennyvízelvezeés, ezelés érinően: A elepülésen üzemelő főgyűjő hálóza nyomvonalá, amely a Ferőendrédi elepülésen üzemelő szennyvíziszíó elepre szállíja a szennyvizee és a meglevő szennyvízáemelő műárgyaa, azo védőidomá. A szennyvízáemelő 50 méeres védőávolsága, amely 20 méerre csöenheő, amennyiben az áemelő bűzzáró módon erül á-, illeve ialaíásra. Felszíni vízelvezeés és csapadévíz elvezeés vonaozásában: A Ferő-ó elepülés érinő meder részé, és a mederhez apcsolódó vizenyős (vízgazdálodási erüleén nyilvánaro) erülee, ovábbi is vízfolyáso és a jelenősebb, s azo mederarbanaró sávjaina erüleigényé. Villamosenergia-elláás vonaozásában: A elepülés erüleé érinő 20 V-os vezeée nyomvonalá, a bizonsági övezee erüleigényei. Földgázelláással apcsolaosan: A elepülésen a földgázeloszás jelenősebb állóeszöz éréű, nagyobb ámérőjű vezeéei. Eleronius hírözlés vonaozásában: A vezeé nélüli szolgálaás léesíményé, az anenná. Külerülei elepülésrésze leírása A elepülésszerezei erv célja az egyedi ízzel bíró ferőbozi áj sajáos jellegéne megőrzése. Enne érdeében iemel figyelme ell fordíani: a nemzei és nemzeözi ermészei érée épviselő Ferő ó és puffer erüleéne védelmére, ovábbá a örénelmi soproni borvidé ájaraer meghazó szőlőerüleeine megőrzésére. Rosivall Tervező Iroda Kf. 7

10 Ferőboz Község Településszerezei erve A feni céliűzése érdeében a elepülésszerezei erv a ülerülei erüleeen a áji-, ermészei érée megőrzésé bizosíani udó, differenciál erülehasználaára esz javaslao. A öbbféle nemzei és nemzeözi védeség ala álló Ferő ó nádas, mocsaras és vízboríoa erüleein a ermészei érée megóvásána ell elsőbbsége bizosíani. Enne érdeében e erülee ún. ermészeözeli erülebe sorolásá aralmazza a erv. A Ferő ó puffer erülee, a belerüle és 855 j. özöi válozaos erülehasználaú rész, amely szinén nemzei ermészevédelmi védeség ala áll, ovábbá és európai jelenőségű élőhely is, védendő ájhasználaú mezőgazdasági erülebe erül besorolásra. E erülee ájhasználaa során cél, hogy ovábbra is a Ferő ó felé puffer szerepörü beölésére épese legyene. E erüleeen fennarandó a gyep, nádas, vízállásos művelési ága, ajánlo a szánó művelési ága gyep művelési ágra való válása, javasol az exenzív jellegű, ermésze, ill. örnyezeímélő gazdálodás folyaása. A elepülésszerezei erv iemelen fonosna arja a soproni örénelmi borvidé I. oszályú borszőlő ermőhelyi erüleeine védelmé, enne érdeében megülönbözeeen borvidéi mezőgazdasági erüleén aralmazza azoa. E erüleeen megőrzendő a szőlőermelő áj, ezzel összhangban helyezheő el léesíménye, min pl. a szőlőermeszéshez, szőlőfeldolgozáshoz, borészíéshez, borurizmushoz apcsolódó léesíménye, épíménye (biroözpono). A méreűnél fogva áruermelő ermelésre nem alalmas, jellemzően sajá igényee ielégíő, pihenési funció is beölő, eres jellegű borvidéi erüleee ülön erülefelhasználási egységbe, eres borvidéi mezőgazdasági erülebe erüle besorolásra. Ide arozna a ise déli részén levő dombeő részen levő, részben beépül eres erülee. (hrsz.: 0/85-0) Az erdőerülee erülelehalásá és besorolása a funcióna, illeve ermészevédelmi érineségne megfelelően aralmazza a elepülésszerezei erv: Véde erdő erülee a Ferő-Hanság Nemzei Par erüleén levő erdőerülee, Védő erdő erveze a belerüleől dél-nyugara levő 0/ hrsz.-ú, jelenleg parlag erüleen. Gazdasági rendeleésű erdőerülee a ermészevédelmi védeség ala nem álló és védő erdőne nem minősülő erdőerülee. A erüle érzéenysége oán a örnyeze haásaiól védelme igénylő erülee, sérüléeny öológiai rendszere a özigazgaási erüleen: Ferő-Hanság Nemzei Par erülee, NATURA 2000 iemel jelenőségű ermésze-megőrzési (élőhelyvédelmi) erüle, NATURA 2000 ülönleges madárvédelmi erüle, Ramsari erülee, Soproni örénelmi borvidé I. oszályú borszőlőermőhelyi erüleei Biológiai aiviás éré az aláámaszó munarészben özöl részlees számíáso szerin az o jelöl pólás (véderdő) figyelembevéelével +0,4420, azaz a jogszabályban előírana megfelel. Rosivall Tervező Iroda Kf. 8

11 Ferőboz Község Településszerezei erve TELEPÜLÉSSERKEETI TERVLAPOK Teljes özigazgaási erüle, a belerüle egyszerűsíe ábrázolásával Belerüle és ágabb örnyezee Belerüle és özvelen örnyezee, valamin anna jelmagyarázaa Rosivall Tervező Iroda Kf. 9

12

13 na csa or 02 0 N JELAGYARÁAT űvi érévédelem 02 műemlé és műemlé ele Haárvonala műemléi örnyeze haára özigazgaási erüle haára nyilvánaro régészei lelőhelye belerüle haára HATÁRON LEVŐ FÖLDEK csa orn a 059/ Terülefelhasználási módo N 05 Beépíésre szán erülee meglévő / erveze NATURA 2000 erüle - iemel jelenőségű ermészemegőrzési erüle á 04/ 04/28 04/29 04/27 04/22 04/24 04/23 R5 04/20 04/9 04/2 04/4 04/ 04/5 04/8 országos mellé erépár gyalog K 087 ud um aóri rv 088sze Ob ud 08/5 URASÁGI ERDŐ ööpályás özleedési erüle vasvonal TA Obszervaóriuma vasállomás VÁ fonosabb szinbeni csomópon 07 04/7 04/7 08/4 KÖVES FÖLDEK meglévő / erveze Közleedési erülee 08/2 0/4 08/3 öz 04/0 04/ 04/2 04/3 08/4 ud 04/8 öz Sz 5 /3 04/37 04/3 04/32 04/33 04/34 04/35 04 Sz 04/ földani veszélyforrás erülee 079/2 04/ / 04/39 04/3 4 ásrzo4 /9 /8 Sz 07/ 3 Sz 047/4 Sz047/5 Sz 047/ Sz 047/7 07/ 079/4 04/38 K r, if R9 szinbeni vasi ájáró ló 043/3 ö zú Kisb oz 043/4 uca Közműve regionális ivóvízvezeé 09 regionális nyomo szennyvízvezeé URADALI BIRTOK Sz 7 özépnyomású gázvezeé 02/3 02/ iparelep ö zú 02/2 forrásfoglalás 02/8 Egyéb jele 02/9 spor, rereáció emplom paroló P $3 Ferőboz Község Önormányzaa Képviselő-esüleéne /202.(II..) számú épviselő-esülei hazaával elfogado ervlap Rosivall Tervező Iroda Településervező és Tanácsadó Kf. 902 Győr, Rónay J. 2/B. el: $3 E g 2 cen egbízó: agy 3 öz en URADALI BIRTOK N Eg va sú ál lom u ás dva r K hg Nagycen vízerózióna ie erüle övezee SP erdőelepíésre alalamas erüle övezee védőávolság puffererüle övezee 20 V-os légvezeé/földábel és védőávolsága szennyvízáemelő és 50 méeres védőávolsága, amely 20 méerre csöenheő, amennyiben az áemelő bűzzáró módon erül á-, illeve ialaíásra 4/4 8/2 magerüle övezee 02/ eöő jelű b özú 02/ 027/2 iváló ermőhelyi adoságú erdőerüle övezee d04ö/2gér HOSSÚ RÉTEK víz 043/ K hg á A megyei erülerendezési erv elepülés érinő övezeei Na 080 KEREST HEGY 0 /98 0 /0 08/20 08/9 00/2 $ 5 04/ S S zz $ 5 0 $ 5 0 /85 $ 5$ 5 0 0//89 0 /5 90 Sz 0 /93 9 /970/ /5 Sz / /24 08/23 08/22 08/2 08/27 08/30 08/29 08/28 á alm i va sú c gy G ö yő zfo rg r világöröség erüle övezee - a eljes özigazgaási erüle földani veszélyforrás erüleéne övezee - a eljes özigazgaási erüle felszíni vize vízminőség-védelmi vízgyűjő erüleéne övezee - a eljes özigazgaási erüle országos jeleőségű ájépvédelmi öveze erülee - a eljes özigazgaási erüle szélerózióna ie erüle övezee - a eljes özigazgaási erüle ár o 029 4/5 02/ 084 n 0/3 NAGY KÖÉPHEGY ö zú L e L e Eg ud va VÁ r 07/22 erépár erózióérzéeny erüle haára csaorna 028 N2 02/5 4/ 4/2 se 858 on i gyce pr 079/3 R5 öz özpa r L e 8/ 043/7 043/9 043/8 043/0 043/ 043/3 043/2 So 02/ / 0/ Eg Na idegenforgalmi fogadó erüle 07/2 I. oszályú szőlő ermőhelyi aaszeri erüle 08/3 víz ló víz L e á roló öz URADALI BIRTOK va sú ál lom ás öz N K v 072 /2 07/20 ermészevédelmi özpon erülee iláóhely, urisziai erüle R8 özú emeő erüle 9/ 043/5 m K 043/ 0 0 hagyományos gazdálodási erüle 08/2 043/5 043/ 043/7 K hg 08/25 043/9 043/2 043/20 043/4 ermészeözeli erüle - nádas Különleges erülee 043/8 L3 ár o / Természerözeli erüle emeő K R4 8 Sz0/ 08/32 fonosabb csaorna R7 09 özú Hidegsé 08/ g felé R 5 (855 s z. mellé ) Környezevédelem 077/ /5 04/4 04/ 04/5 0/8 0/82 APOLLÓNIA FÖLDEK 04/2 L e 08/3 on 070 0/78 Sz 7 pr öz 0/3 rh. L e 08/3 3 AB pufferzóna K v 077/ 0/04 0/7 vízgazdálodási erüle So K if 0/5 K, Sz Templom sz R náfő la uca ú 04/ 0/72 0/70 0/9 KEIEL CSÚCSOS SŐLŐK ÉS GRADINAHEGY borvidéi eres mezőgazdasági erüle K v 7 /7 0 ha Kulúrház K-V 04/8 $ 5 0/5 $ 5 0/ 0/ 7 0/8 /4 0/07 Vízgazdálodási erüle K já /3 /2 borvidéi mezőgazdasági erüle sa Közleedési özvízmű P K-V 0/74 07/3 KÁPOSTÁS ÉS KENDERFÖLDEK 07/ 2 L3 védendő ájhasználaú mezőgazdasági erüle ex-lege véde földvár N 074/ 0/ 00/2 0/7 ezőgazdasági erülee 02 L3 L e os öz ország öz gazdasági erdőerülee Eg 08 K, orsozárszágos gos öz özuúl or K úrház szág os ö z fo lyó K-V Bence-p. védelmi rendeleésű erdő Pohlg ivá. rm öz. 072/ 09 NÁDASRÉTEK I-II. R4 Erdőerülee R5 öz 0 / 0 zölderüle Ferő-Hanság Nemzei Par foozoan véde erüleeine haárahaára R2 0/73 NÁDASRÉTEK 07 ölderüle 0/05 Ferő-Hanság Nemzei Par haára 05 öz ramsari erüle haára csaorna csao rna L / 0/ L / 057 rereációs, egészségügyi, idegenforgalmi erüle Beépíésre nem szán erülee K r, if SP özeúré pár R3 ( 8 5 Balf fel ors é 5 sz. K-V zágos öökzö mel zúzlee léú dési ) / eré pár P 0 047/3 025 özú K K if elepülésözpon vegyes jellegű erüle uaó özpon erülee K-V 047/ Különleges erülee 047/0 falusias laóerüle 047/7 NATURA 2000 erüle - ülönleges madárvédelmi erüle HATÁRON LEVŐ FÖLDEK 047/8 058/ 047/5 ervsias laóerüle 047/ L e 047/5 L e Táj- és ermészevédelem 050 Laóerülee helyi véde objeum 0220 Ferőboz Község Önormányzaa una megnevezése: unarész: TELEPÜLÉSRENDEÉSI TERV TELEPÜLÉSSERKEETI TERV - BELTERÜLET Közleedés: Becsá Péer Kd Tájrendezés, örnyezealaíás: Auer Jolán TT, TK/ 0-50 Sigmond Kaalin ol. ájépíész mérnö Lépé: =: Dáum: 202. február TS-2 Közműelláás: Felelős ervező: Hanczár solné TRe-T, TRh-T, TRv-T Rosivall Ágnes Bíró Aila TT/É, TR, É TE-T, TH-T, TV-T, V-T, Taács Judi

14 / KEIEL CSÚCSOS SŐLŐK ÉS GRADINAHEGY 04/2 Sz 047/5 Sz 047/ S 07/ ásrzzo44 /7 /9 8 07/4 z4 07/ 3 7/ 07/ S 2 $ 5 04/ 00/2 04/ 0 KÖVES FÖLDEK 07 ló víz 043/3 öz Kisb 03 oz u ca 043/4 09 URADALI BIRTOK Sz 7 02/3 02/4 025 jelű b e 02/2 02/8 gyce n 027/2 Na K hg /9 902 Győr, Rónay J. 2/B. el: egbízó: zú Eg va sú ál lom u ás dva r K hg $3 E g 2 Ferőboz Község Önormányzaa una megnevezése: unarész: Nagycen ö 8/2 $3 4/4 á URADALI BIRTOK Ferőboz Község Önormányzaa Képviselő-esüleéne /202.(II..) számú épviselő-esülei hazaával elfogado ervlap Rosivall Tervező Iroda Településervező és Tanácsadó Kf. iparelep özú ö yő zfo rga r lm i va sú 858 G 02/ öőú özú 02/ 3 4/5 0/ Eg KEREST HEGY R9 L e 0 0m 4/2 08/4 02/5 á öz özpa r L e ud va VÁ r R5 öz 08/20 08/9 L e özú 4/ 08/3 K r, if öz So pr on 0/3 NAGY KÖÉPHEGY 0 / 98 $ 5 0/ Sz $ 5 0 $ 5 0 /85 $ $ / 8 9 $ 55 0 /5 /90 /9 9 S z /97 / /5 Sz / / URADALI BIRTOK 027/ /7 043/9 043/8 043/0 043/ 043/2 043/3 043/5 va sú ál lom ás vízló víz L e á roló öz 043/4 043/ i se 08/22 08/2 08/23 08/25 08/27 043/ 043/5 043/7 043/9 043/2 043/20 08/2 08/3 08/28 08/30 08/29 Sz 7 08/24 08/32 9/ öz R8 8 Sz0/ 043/8 APOLLÓNIA FÖLDEK 044/ 07/20 R4 L e / /82 0/3 emeő K 08 8/ R7 09 özú Hidegsé 08/ g (855 sz felé R 5. mellé ) 0 L e 0/8 0/78 Eg 070 0/5 /3 /2 rh. KÁPOSTÁS ÉS KENDERFÖLDEK 07/3 Kulúrház K-V 0/2 00/ 7 /7 0 öz ú 0/7 lyó sa já ha Templom szn álr Fő auca ú Sz Közleedési özvízmű P 0/07 08 K-V 0/74 0/72 0/5 0 0/04 0/9 0/70 0/7 $ 5 0/ 0/8 L3 L e z gos ö orszáö z 0/7 /4 / 04/8 L3 fo K, 0 orsozárszágos gos öz özuúl o rs K úrház zág os ö z K-V 04/ R2 öz 07 NÁDASRÉTEK I-II. R4 0/73 0/05 öz 072/ 09 Bence-p. L3 024 R5 07 0/ 0/ NÁDASRÉTEK Pohlg iv.árm öz. csao rna 0/ 057 özú (85 Balf felé ors 5 sz. K-V zágos Köözö mell zúzlee é dési ) ú L R3 SP özeúré pár / 047/3 047/8 eré pár P 0 4 K if 047/7 047/ 047/ / 047/5 047/5 á HATÁRON LEVŐ FÖLDEK TELEPÜLÉSRENDEÉSI TERV TELEPÜLÉSSERKEETI TERV - BELTERÜLET Közleedés: Becsá Péer Kd Tájrendezés, örnyezealaíás: Auer Jolán TT, TK/ 0-50 Sigmond Kaalin ol. ájépíész mérnö Lépé: =: 000 Dáum: 202. február TS-2 Közműelláás: Felelős ervező: Hanczár solné TRe-T, TRh-T, TRv-T Rosivall Ágnes Bíró Aila TT/É, TR, É TE-T, TH-T, TV-T, V-T, Taács Judi

15 JEL AGYARÁAT Haárvonala Terüle刷el刷asználási m刷do 刷eé刷刷ésre szán er刷lee eglévő 刷 erveze 刷a刷er刷lee 刷刷lönleges er刷lee 刷eé刷刷ésre ne 刷öl刷er刷le 刷r刷őer刷lee 刷ezőgaz刷asági er刷lee 刷刷zgaz刷álo刷ási er刷le 刷er észerözeli er刷le 刷刷lönleges er刷lee özigazgaási er刷le haára 刷eler刷le haára ervsias la刷er刷le 刷al刷sias la刷er刷le ele刷刷lésöz刷on vegyes 刷elleg刷 er刷le 刷a刷 öz刷on er刷lee rereá刷i刷s刷 egészség刷gyi刷 i刷egen刷orgal i er刷le szán er刷lee zöl刷er刷le vé刷el gaz刷asági er刷őer刷lee vé刷en刷ő á刷használa刷 ezőgaz刷asági er刷le 刷orvi刷éi 刷onosa刷刷 刷saorna er e ezőgaz刷asági er刷le 刷orvi刷éi eres ezőgaz刷asági er刷le v刷zgaz刷álo刷ási er刷le észeözeli er刷le 刷 ná刷as hagyo ányos gaz刷álo刷ási er刷le eő er刷le er észevé刷el i öz刷on er刷lee ilá刷hely刷 刷risziai er刷le i刷egen刷orgal er刷le i ren刷eleés刷 er刷ő i 刷oga刷刷 刷vi érévédelem Tá刷刷 és ermészevédelem 刷刷rnyezevédelem eglévő 刷 erveze 刷刷zleedési erülee 刷刷 刷刷zm刷ve 刷e lé és 刷e lé ele 刷e léi örnyeze haára nyilvánaro régészei lelőhelye helyi vé刷e o刷刷e刷 刷刷刷刷刷刷 刷刷刷刷 er刷le 刷 ie er észe egőrzési er刷le 刷刷刷刷刷刷 刷刷刷刷 er刷le 刷 刷lönleges a刷árvé刷el i er刷le ra sari er刷le haára 刷erő刷刷anság 刷e 刷刷 oszály刷 szőlő er zei 刷ar haára er刷zi刷érzéeny er刷le haára el 刷elenőség刷 刷erő刷刷anság 刷e zei 刷ar 刷oozoan vé刷e er刷leeine haárahaára e刷刷lege vé刷e 刷öl刷vár 刷刷刷 刷刷刷刷erz刷na 刷öl刷ani veszély刷orrás er刷lee országos eré刷ár刷 gyalog刷 ellé刷 öö刷ályás özlee刷ési er刷le vas刷vonal vas刷állo ás 刷onosa刷刷 szin刷eni 刷so szin刷eni vas刷i á刷ár刷 regionális iv刷v刷zvezeé regionális nyo özé刷nyo őhelyi aaszeri er刷le o szennyv刷zvezeé ás刷 gázvezeé 刷刷on 刷刷 刷刷os légvezeé刷刷öl刷á刷el és vé刷őávolsága A megyei erülerendezési erv elepülés érinő 刷vezeei világöröség er刷le övezee 刷 a el刷es özigazgaási er刷le 刷öl刷ani veszély刷orrás er刷leéne övezee 刷 a el刷es özigazgaási er刷le 刷elsz刷ni vize v刷z inőség刷vé刷el i v刷zgy刷刷ő er刷leéne övezee 刷 a el刷es özigazgaási er刷le országos 刷eleőség刷 á刷é刷vé刷el i öveze er刷lee 刷 a el刷es özigazgaási er刷le széler刷zi刷na ie er刷le övezee 刷 a el刷es özigazgaási er刷le Egyé刷 刷ele ivál刷 er ager刷le övezee 刷刷刷刷erer刷le övezee er刷őele刷刷ésre alala őhelyi a刷oság刷 er刷őer刷le övezee as er刷le övezee v刷zer刷zi刷na ie er刷le övezee s刷or刷 rereá刷i刷 e 刷lo 刷arol刷 szennyv刷záe elő és 刷刷刷 éeres vé刷őávolsága刷 a ely 刷刷 éerre 刷söenheő刷 a ennyi刷en az áe elő 刷刷zzár刷 刷刷on er刷l á刷刷 illeve iala刷ásra 刷orrás刷oglalás vé刷őávolság

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén

módosítás célja. A módosítási igények elhelyezkedése a település térképén ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUIMENTÁCIÓ 1 ZALACSÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA EGYES RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ VÁROS ÉS HÁZ

Részletesebben

Gazdasági területfejlesztés

Gazdasági területfejlesztés Gzdsági erülefejleszés Szomhely 86-87.sz. főuk körforglmú csomóponján Némeh Szolcs +36 20/93-77-622 Adoságok: Szomhely Nyug-Mgyrország és z Alpoklj érség közponj, legjelenõse ngyváros. Egyenlő ávolságr

Részletesebben

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés

Ingatlanfejlesztés Turisztikai fejlesztés Gazdasági fejlesztés Ingalanfejleszés Turiszikai fejleszés Gazdasági fejleszés Pécsi Városfejleszési Nonprofi Kf. 76 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejleszes@pecs00.hu Szálloda fejleszések: - Növekvő urisaforgalom a Pécs00

Részletesebben

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció

8. SZ. MÓDOSÍTÁS: É RD P ARKVÁROS, TÁVKÖZLÉSI TORONY V ÁROSSZERKEZETI POZÍCIÓ, TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉS. Véleményezési dokumentáció 8. SZ. MÓDSÍTÁS: É D P AKVÁS, TÁVKÖZLÉSI TNY V ÁSSZKZTI PZÍCIÓ, TÜLTFLHASZNÁLÁS, BÉPÍTÉS A ervezési erüle Érd Parkváros városrészben alálhaó, az auópálya melle, a Visegrádi uca végén. A ervezési erüle

Részletesebben

Újfehértó Város Településrendezési Tervének Módosításához

Újfehértó Város Településrendezési Tervének Módosításához Újfehéró Város Településrendezési Tervének Módosíásához "Újfehéró 0 - II.sz" Jóváhagyo dokumenáció 0. E U D E l ő z e e s v Újfehéró 0 - II. sz Településrendezési erv módosíás KÜLZETLAP Újfehéró Településrendezési

Részletesebben

Szombathely MJ Város

Szombathely MJ Város Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

Könyvtárhasználati és működési rend

Könyvtárhasználati és működési rend 8.sz. melléle A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Könyvárhasználai és műödési rend OM azonosíó: 031202 A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A önyvár adaai:

Részletesebben

Munkahelyi kockázatok kezelése

Munkahelyi kockázatok kezelése Munahelyi ocázao ezelése A vállalanál minden munaörre el le végezve a ocázaéréelés, az alábbi jogszabályo alapján: - 1993. évi XCIII. örvény a munavédelemről, 54. - 2000. évi XXV. örvény a émiai bizonságról,

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVÉNEK a 8. számú vrk. Péerfia uca Hunyadi uca Darabos uca Thaly Kálmán uca álal haárol erülerészé érinő MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: VO-2/2013 A HATÁOZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK SZÁÚ ÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEÉNYEZÉSI SZAKASZ ÁRCIUS ALÁÍRÓLAP KŐSZEG VÁROS Településrendezési eszözeine számú módosíás Egyszerűsíe eljárás - Véleményezési

Részletesebben

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09.

PORVA. Település-szerkezeti terv. 2004. december 09. PORVA Település-szerkezeti terv 2004. december 09. 2 Porva, Településszerkezeti terv Készítette Porva Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft.

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Nyuga-Alföld RÉGIÓ Budapes, 2004. november.

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

Abony város településrendezési terve

Abony város településrendezési terve Abony város településrendezési terve Határozat-tervezet Abony Város Önkormányzat Képviselő Testületének. / 2013. (.) számú határozata a 176/2003.(XII.17.) számú ÖK határozattal jóváhagyott és többször

Részletesebben

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író N Kƅ rk ás p rk Nyírplo H r yán köz A főere körülvevő fás-ligees prk nyon is kellees klíá bizí, ind érnek, ind pedig nk. Zs kv A Fő ere egységesen sbilizál kvics, íg keskenyebb fák közöi uk, ööríe kvics

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

7/2008. (X. 9.) Ú D H Í Ó ᔇ卷- Ü ᔗ厇- ü 1990. LXV. 16. -b, í í ó d ᔗ厇 ó ó 1997. LXXVIII. b f h j í h dj b í d b - b f ᔗ厇, b d ü ü f h b í, bb, j í d c, h fű ᔗ厇dᔗ厇 j h, j b f ó - bb d j. D H. ᔗ厇1ᔗ厇 ᔗ厇 d h

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz

SÁRVÁR. Településrendezési eszközök módosítása. eljárás. Teljes. Véleményezési szakasz SÁRVÁR Településrendezési eszközök módosítása Teljes eljárás Véleményezési szakasz Megrendelő: Sárvár Város Önkormányzata 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel: 0695/523-100 Email: rosenfeld.istvanne@sarvar.hu

Részletesebben

á é é é é é é é é á é é é é á ú ó é ő á ő á é ű é á ó é é ő é ú ő á é é őá é é é é é é é á ő ö ő ö é á é ő é éé é é é á ő á é ő é á ó á ú á á é á é őí

á é é é é é é é é á é é é é á ú ó é ő á ő á é ű é á ó é é ő é ú ő á é é őá é é é é é é é á ő ö ő ö é á é ő é éé é é é á ő á é ő é á ó á ú á á é á é őí é é í á é é á é ő é ú ó ő é é í ő á é ő ő é ö á á ó í ú á á á é é á é é í é é é ő á á á é ö é é é á é é í é á á é á é á á í é é á á é á é ö é é é é é ü é á é é ö á á á é é é é ő é é á ú ű é á é ő é é ü

Részletesebben

Az érintett területek területrendezési terveinek értékelése (tervezet)

Az érintett területek területrendezési terveinek értékelése (tervezet) II. NEGYEDÉVES JELENTÉS (2009. április 30.) a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül ek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2009.

TISZACSEGE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2009. ISZACSEGE VÁROS HELYI ÉPÍÉSI SZABÁLYZAA -. iszsege Vrs Önrmnyz Képviselő-esüleéne /.(XI..) K sz. reneleével jóvhgy, /.(XII..) sz. és /.(VIII..) sz. reneleével mósí Helyi épíési szlyz egységes szerezeen

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA KÖTELEZŐEN JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ Egyeztetési anyag Gyula, 2007 2 A L Á Í R Ó L A P Köröstarcsa község településrendezési tervéhez Vezető tervező:

Részletesebben

Dózsa György utca 33. M/javasolt/ 185/1

Dózsa György utca 33. M/javasolt/ 185/1 Az -es érképen már szerepel azonos elken álló ké épüle. A örénei beépíés önmagában is védendő érék.a lakóépüleek az ucavonalra merőleges hosszani ömeggel készülek. A nagyobb főépülenek ekinheő ház csonkakonyol,

Részletesebben

Gazdasági területfejlesztés

Gazdasági területfejlesztés Gzdsági rülfjlszés Szomhly 86-87.sz. főuk lkrülőj mll Némh Szolcs +36 20/93-77-622 Adoságok: Szomhly Nyug-Mgyrország és z Alpoklj érség ponj, lgjlnõs ngyváros. Egynlő ávolságr Bécsől és Grzól nyio hárokkl

Részletesebben

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról

HATÁROZAT TERVEZET. Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról HATÁROZAT TERVEZET Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról Csévharaszt község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

ö É É Ö É Ő É ü ŕŕ ő ő ő í í ü í ú ü ö É É É É Ő É É Ő É É É É ő ö í ď

ö É É Ö É Ő É ü ŕŕ ő ő ő í í ü í ú ü ö É É É É Ő É É Ő É É É É ő ö í ď ö Ĺ Ú í É í Ü É ü í Ĺ ü ö ú ü í í ő í í ő ö Ü ę Ą ö É É Ö É Ő É ü ŕŕ ő ő ő í í ü í ú ü ö É É É É Ő É É Ő É É É É ő ö í ď í ö Ü ő í ő ĹÍ Đ ő ö ö ő í ő í ö ö í Í ď Ü í í Í Ü ő ą í Í ý í Ú ú É Í ęí Í ď É

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 2006. NOVEMBER RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Felelős tervező: Havas Mária TT1 01-1065/01

Részletesebben

é ó é é é ő é é é é é ö í ó ó é í é é é é é é ö é í é é é í é ú é é é é é é ö é í í ó őí ü ü é é ó é ó é ü é é ó ő é é í é í ó í é ő ő ő ü ő é ó é í é

é ó é é é ő é é é é é ö í ó ó é í é é é é é é ö é í é é é í é ú é é é é é é ö é í í ó őí ü ü é é ó é ó é ü é é ó ő é é í é í ó í é ő ő ő ü ő é ó é í é ó ü É Í É Á ú Ü Ü é ó é ö ú óé ü é í é éü Á í é ű é í óé é ú ó ü ó é í é é ú ö é é í í ú ő é í ű ó ó é é í é é é í é ű é í é é é é ü ö ú ó ű é é ó é ö ö ő í őí é é ö ó é í é É é őí é í é ű ő é é í óé ű

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE

SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE SÁVOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE 1.sz. MOL Nyrt. Sáv-DK-11 és Sáv-DK-12 jelű kutak területének kijelölése a 094 hrsz területen,

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA Jóváhagyási dokumentáció: 2013. június 10. I. II. ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - RAJZI MUNKARÉSZ ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - LEÍRÓ MUNKARÉSZ C Í

Részletesebben

Balatonederics község

Balatonederics község Blonederis község Településrendezési eszközök módosíás Egyszerűsíe eljárás Véleményezési ervdokumenáió Megrendelő: Blonederis özség Önkormányz Blonederis, ossuh u.. eseneomji özös Önkormányzi ivl eseneomj,

Részletesebben

Törzsszám: FI-5/2016.

Törzsszám: FI-5/2016. DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVÉNEK VALAMINT A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TEVÉNEK TEÜLETÉSZT ÉINTŐ MÓDOSÍTÁSA 1.. vrk. Böszörményi ú Barók Béla uca Honvédemeő uca Csörsz

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

2. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK 3 2. 2.1. RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE LEÍRÁSA A 49/2005.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 2.1.1. Az adottságok értékelése, a magasabbrendű tervfajták és a településfejlesztési koncepció

Részletesebben

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á

ő ő á ó á ü őá ó ő ó Ĺ ć ő ő ő ö ő Í ő ú á á á Ĺ ő ö á á ö ő ő Ĺ á á ő ö ő ő á ó ó Á ź ö á ő á á ü Ĺ á ő ő ő ő á ú ő ő ő á ą ő ó á á ő ó ć ő ő á á á á ő á ü ó á á á á ü á á ő ü ő ő á á Ü á ź á á ü á á á Ú ű Ĺ á á ö ö ő á á ő ő á ő ó Ĺ ó ó ó á ü á ö á á ö ü á á á á á á á ő á ü ó á á á á á ö á á ő á á ő á á đ ö Ú ű ü Íá á á á ź á ü á á á ö ö ó á á Ú ő

Részletesebben

é ö ĺ é ő ö á á ő ó é á ó ö á á á á é ó ö á á á ó á ö é ő é ő é ő ö á ú ó í ó é é ö é Ü ő é ü ö ü ö é é ö á í á á ö ü ő ő é é é á á ĺ í á á é á ó é á

é ö ĺ é ő ö á á ő ó é á ó ö á á á á é ó ö á á á ó á ö é ő é ő é ő ö á ú ó í ó é é ö é Ü ő é ü ö ü ö é é ö á í á á ö ü ő ő é é é á á ĺ í á á é á ó é á Ö é ü ĺ á á áľ Ô ľ á é ę ĺ é é ĺ öľ ö ö óľ ľ ö á áľó ü é áľ á á á á ľ ľ á áľ ľ Í á áľ ľ ľ á ľ é ľ ľ ľá ö áľ áľ ľ á á é á é é ĺł Ĺ ľ ő ľ á ľ ő ľ á á ő é ľ é é ľ á á ő ö ö é ü á ő ľ áľ é é Ü é á ĺ ľ ĺ ľü

Részletesebben

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T

B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T B U D A K A L Á S Z T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V É S H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T A L Á T Á M A S Z T Ó J A V S L A T 1 - M E G A L A P O Z Ó V I Z S G Á L A T 2 - A L Á

Részletesebben

1. feladat. 2. feladat

1. feladat. 2. feladat 1. felada Írja á az alábbi függvénee úg, hog azoban ne az eredei válozó, hanem az eredei válozó haéonsági egsére juó érée szerepeljen (azaz például az Y hele az szerepeljen, ahol = Y E L. Legen a munaerőállomán

Részletesebben

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.)

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.) Érdi II. évfolyam. 1. szám 2012. Február 1. Érd Megyei Jogú Város hivaalos lapja Taralom I. Rendeleek 2 1/2012. (II.1.) önkormányzai rendele Érd Megyei Jogú Város Helyi Épíési Szabályzaáról szól, 31/2010.

Részletesebben

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA JÓVÁHAGYVA A 64/2013.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL

MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA JÓVÁHAGYVA A 64/2013.(VI.21.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu MONOSTORPÁLYI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

víz, villany, gáz, telefon 102. Aka 5,6 M Szép összkomfort 104. Bársonyos 6 M komfort 106. Csatka 11 M 108. Bakonybánk 7 M gáz, telefon

víz, villany, gáz, telefon 102. Aka 5,6 M Szép összkomfort 104. Bársonyos 6 M komfort 106. Csatka 11 M 108. Bakonybánk 7 M gáz, telefon Malomsoki Ingalanközveíés és ingalan érékbecslés IRODA ÚJ CÍME: 2870 Kisbér, Rákóczi F. u. 30. Tel., Rögz., Fax: 34/353-363 Mobil: 30/9274-708 email: malomsokingalan@freemail.hu www.kisber.hu/céglisa Ssz.

Részletesebben

XII. Földművelésügyi Minisztérium

XII. Földművelésügyi Minisztérium XII. Földművelésügyi Miniszérium I. Agrárgazdasági, környezevédelmi helyzeérékelés A Földművelésügyi Miniszérium (a ovábbiakban: FM) evékenységének sraégiai háeré a Kormány álal elfogado Nemzei Vidéksraégia

Részletesebben

TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes településmérnök TT-20-0277/07

TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes településmérnök TT-20-0277/07 TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes elepülésmérnök TT-20-0277/07 MEGBÍZÓ: Teskánd Község Önkormányza Képviselő Tesülee 8991 Teskánd, Rákóczi F. u. 3. 2012. február

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

ó Ü Á ó Ó í É É Í Ó Ő Ó Á ó Ó É Í í Í Ó ő É É Ű í É ó ó í ö Í Ó ő ó í ó í ó Ú í ó ó Í Í ő ő ó Ő ö ó Í íí Ö ó

ó Ü Á ó Ó í É É Í Ó Ő Ó Á ó Ó É Í í Í Ó ő É É Ű í É ó ó í ö Í Ó ő ó í ó í ó Ú í ó ó Í Í ő ő ó Ő ö ó Í íí Ö ó ő ó í Ő ó Ü Á ó Ó í É É Í Ó Ő Ó Á ó Ó É Í í Í Ó ő É É Ű í É ó ó í ö Í Ó ő ó í ó í ó Ú í ó ó Í Í ő ő ó Ő ö ó Í íí Ö ó ó Ő ó ó ö Á Ö ó Ö ó ö í ő ó É ó ö ó ö í É Í ó í í Í Ó Í É ó É ó É Í É Ö ó É Í í ő Í

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz kapcsolódó 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz kapcsolódó 2013. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti- egyszerűsített eljáráshoz Véleményezési szakasz 2013. 11. TISZACSEGE VÁROSKÖZPONT SZABÁLYOZÁSI TERV Mozi- és Művelődési ház épületét érintő beruházáshoz

Részletesebben

ORFŰ Község Önkormányzata Képviselőtestülete 13/2004. (XI. 29.) rendelete ᜇ升 Község Önkormányzatának Képviselőtestᜇ升lete az ᜇ升ᜇ升ᜇ升ᜇ升ᜇ升 évi ᜇ升ᜇ升ᜇ升 törvény ᜇ升ᜇ升ᜇ升ᜇ升ᜇ升áᜇ升anᜇ升 valamint az épᜇ升tett környezet

Részletesebben

öľ í ö í ľ ő ő Á Á ľ Á Ü É Ü ľí íľ ő ü ö ö í ľ ő ö ü ő ľ í ő ő ľóü í ö í ó í ö ź ő í ü ő ő ö í ó ľ ó ő ő ő ő ľ ľ ö ź đ ő ő ź ő í í ľ ü ő ę ľ ő ö ó ő ź

öľ í ö í ľ ő ő Á Á ľ Á Ü É Ü ľí íľ ő ü ö ö í ľ ő ö ü ő ľ í ő ő ľóü í ö í ó í ö ź ő í ü ő ő ö í ó ľ ó ő ő ő ő ľ ľ ö ź đ ő ő ź ő í í ľ ü ő ę ľ ő ö ó ő ź ó ö ő íľ ŕ Ĺ í ő í ő ľľ ő ü ő ő Ĺ ő ő ü í í í ö ő íü ľ í ö ö ö ľ í öľ ö ľ üö ľ ő í íľ ľ ź ľ ő ö ľ ö Í ö ö ü ő ö ľ üö ő ö źúź ő öľ ľ ő ú ó ľö ö ľ ő Í ľ ľ ľü ő í ú ö ľ ź ő ö ü ü ö Ĺ ü ź í ę ľ óí í ü í ö

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

KÖZÚTI JELZÉSEK. A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezetőhöz információkatkell eljuttatni 2010.11.09.

KÖZÚTI JELZÉSEK. A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezetőhöz információkatkell eljuttatni 2010.11.09. UTAK KÖZÚTI JELZÉSEK 8. ELŐADÁS A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezeőhöz információkakell eljuani A fedélzei inelligens eszközök SZEMÉLYRE SZABOTT információka szolgálanak jellemzően ájékozaás köelező érvényű

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

ó ü Á Ú ü í Ó ó ö Ú ö ü Ó Ó ő Íó í ő ú ő í ó ö Ö ö ö í ó ó Í ü ő ó ó Ó Ó Ó í Ó Í Ú Ó Ó í í í Ó ő Ö ü Ó Ö ű Ö ű ö ü Ó ő ü Ö í Ö Í ó Ó ó ö ü ü ö ó Ö Ó Ó

ó ü Á Ú ü í Ó ó ö Ú ö ü Ó Ó ő Íó í ő ú ő í ó ö Ö ö ö í ó ó Í ü ő ó ó Ó Ó Ó í Ó Í Ú Ó Ó í í í Ó ő Ö ü Ó Ö ű Ö ű ö ü Ó ő ü Ö í Ö Í ó Ó ó ö ü ü ö ó Ö Ó Ó ó í ó ő Í ó í ó ő Ó ő Ö ö ó ü Á Ú ü í Ó ó ö Ú ö ü Ó Ó ő Íó í ő ú ő í ó ö Ö ö ö í ó ó Í ü ő ó ó Ó Ó Ó í Ó Í Ú Ó Ó í í í Ó ő Ö ü Ó Ö ű Ö ű ö ü Ó ő ü Ö í Ö Í ó Ó ó ö ü ü ö ó Ö Ó Ó ü ó í ó Ö ö Ö Ó Ő Ö ü ü

Részletesebben

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL Sávos burkola CL A Ruukki a homlokzaburkolaok sokoldalú válaszéká nyújja. A Ruukki CL burkola a leheőségek egész árházá nyújja a homlokza rimusának, alakjának és színének kialakíásához. A CL burkolólamellák

Részletesebben

Í ő ő ó ö ö ö ű ö Ĺ ö Í ü ő ö ő ő ý ü Í ő ö ö ó ü ö Ĺ ő ő ő ó ü ő ó ő Í ő Í ő ó ő ő ö ú Í ń ü ű ö Ü ő ű ó ü ő ő ő ö ő ű ö ü ö ü ó ö ő ó Í ó ő ő ő ű ö ü ű ö ó Ĺ Í ű ó Ĺ ö ó ó ü ű ű ő ü ó ő ö ő ü ű ü Ü ő

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ľ ú ĺ ę ĺ ú ľ ľ ĺ ü ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ľ ľ ľ ł ĺ ú Ĺ ľ ű ě ę ö ú ĺ ź ű ű ö ľ ź ú í ĺ ľ ú ű ű íľ ę ö ľ źę ě ö ú ľ ń ĺ đ ę ú ě ý ú ö ö ě ú źú ź ĺ ĺ ú ú ł ú ľ í ű ú ĺ í ö ź ú ľ ĺ ľ ö ľ ľ ľ ú ľ ú ľ ľ Í ľ ĺ ľ ľ ĺ íĺ

Részletesebben

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-3/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a Debrecen, 0632 hrsz-ú Panoráma út - 01051 hrsz-ú út- 0752/8 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület 0756 hrsz-ú út 0752/14 hrsz-ú út 0752/17 hrsz-ú

Részletesebben

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1. kötet TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. március 24-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányza Képviselő-esüleének 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Az 1956-os Emlékbizoság megbízásából a Közép- és kele-európai Törénelem és Társadalom Kuaásáér Közalapívány

Részletesebben

Á ő ő ö é é ő ü ő ő é Ö é ő ü ő ő ő é ö é Á é é é é ó ó ó é ö é é őí ü ű ö é ö ő ő é ö é ö é ó Ő Ő ö é Ö ö ö é é é ű ö ő ó ö ö Ö ó ő ő é ü ö é é ü ű ö

Á ő ő ö é é ő ü ő ő é Ö é ő ü ő ő ő é ö é Á é é é é ó ó ó é ö é é őí ü ű ö é ö ő ő é ö é ö é ó Ő Ő ö é Ö ö ö é é é ű ö ő ó ö ö Ö ó ő ő é ü ö é é ü ű ö ü ú ö É Á ő ő ö é Ö ő ő é Ö ö ö Á ő ő ö é é ő ü ő ő é Ö é ő ü ő ő ő é ö é Á é é é é ó ó ó é ö é é őí ü ű ö é ö ő ő é ö é ö é ó Ő Ő ö é Ö ö ö é é é ű ö ő ó ö ö Ö ó ő ő é ü ö é é ü ű ö é ő é é í ó ó ó ö

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

í í ó ö ö í é ű é é é é é é ó é ó ó ü ö í ő í ü ö í é ö ö é í é é ü ö í ü é í é í ó ö ö ö Ó í ó ó ö í ő óá Ü ü ö í ü ü é ő ű é é é é é ü í é é í é é ö

í í ó ö ö í é ű é é é é é é ó é ó ó ü ö í ő í ü ö í é ö ö é í é é ü ö í ü é í é í ó ö ö ö Ó í ó ó ö í ő óá Ü ü ö í ü ü é ő ű é é é é é ü í é é í é é ö ö É Á É É í ó Á Á É ó É í ű í é é é í é é ő ó é é ü é ó é í é é í É é é í í é ó ú í öó ó ó é ö ó ő é í ó öó é é é ü é í é ó é é é í é é í í í ó ö ö í é ű é é é é é é ó é ó ó ü ö í ő í ü ö í é ö ö é í é

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

2013. április M Ó D O S Í T Á S A

2013. április M Ó D O S Í T Á S A S Ö R É D Ö Z S É G T P Ü É S S Z R Z T I T R É N, H Y I É P Í T É S I S Z A B Á Y Z A T Á N A É S S Z A B Á Y Z Á S I T R É N M Ó D S Í T Á S A 0. április Söréd özség Településszerkezei ervének, Helyi

Részletesebben

Püspökmolnári község

Püspökmolnári község Püsömolnári ség Teleülésrendezési erveine módosíás lfogdo ervdoumenáció Megrendelő: Püsömolnári Község Önormányz Püsömolnári, Kossh u Tel: + /- Tervező: MODUO Tervező és Mérnöi nácsdó Kf omhely, Flórián

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE

HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testülete 342/2015. (XII.31.)határozatának 1. melléklete HÉVÍZ VÁROS SZERKEZETI TERVE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓRÓL, AZ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁRÓL

Részletesebben

ő ö ó ü ü ó ö é é ó é ü é é ő ö ö Ö ó é é ó ö ó ő ö é ő ö é ő ö é ő ö é ő ó ó ó í é é ü ő í ö ö ö í é ő ü é ö é ő ő é é ó é ó ü ó é ő é é íé í ő é é é

ő ö ó ü ü ó ö é é ó é ü é é ő ö ö Ö ó é é ó ö ó ő ö é ő ö é ő ö é ő ö é ő ó ó ó í é é ü ő í ö ö ö í é ő ü é ö é ő ő é é ó é ó ü ó é ő é é íé í ő é é é Á ö ö Á É ó ü É ó ö í ü é é ő ö é Ö é ö é é é ő ó ó ö ó ő ó é ó í ö ú ö é é ó é é ő ő ő í ó é ó ő ó é é é ó ó ő ó é ó é é í ő é ü ö Ó ö ü ő ő í é é ó é é ő é ő ő ó é ó ő ó ö ö ő ó é ó ó ő í é ű é í é é

Részletesebben

Téglakeríések Téglakeríések Kovácsolvas keríések Présház ajók Présház ajók úburkola Vörösmary uca /a 0/ / / /A ú 0 / ú ú / ú /A ú k úburkola k úburkola k úburkola sor - Móra F. uca áro úburkola /b /b 0

Részletesebben

ĺ Á ł ö É Á Á ó Ą ĺ ő ő Ö ö í ő ö í ó í ó í ő Ŕ ó í ő ó ó í Á ö ľ ľ Á í ú í ĺ ö ó ő ő ő í ĺ ľ í ó ö ú í ó ő ó ó ő ü ő ú Í í í ó ö Ę ö ó ü ú í ő í ő ő ä ä í ő ő ő ö ő í ó ö ő ö í ö í ó ó ĺ ý Ą ő í ĺ ó ó

Részletesebben

ľ ü ľ ń ű ö ő ó öľ í ő ő ó ö ť ö ľ ő ĺő ľ ő Ż ęľ ľ ľí í ü ľ ő ő í ő ü ő ĺ í ő ú Ä Í ü ą ó ĺ ľ ę ľ ó ĺ ö ő ó ó ó í Í ő ĺő í ő ó ő ĺ ő ą ú Í ő ö ľ ő ő ĺ

ľ ü ľ ń ű ö ő ó öľ í ő ő ó ö ť ö ľ ő ĺő ľ ő Ż ęľ ľ ľí í ü ľ ő ő í ő ü ő ĺ í ő ú Ä Í ü ą ó ĺ ľ ę ľ ó ĺ ö ő ó ó ó í Í ő ĺő í ő ó ő ĺ ő ą ú Í ő ö ľ ő ő ĺ Ó ľ ü ĺ ľ Ö ľ ő Ĺ ľ ĺ ĺ ó ő ł Í ľő ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ö ľĺ ľ ľ ľ ő ĺ ő Ĺ Ĺ ľ í ťő ő ó ó Ĺ Í ő ľ ó ó Ĺ ő ú ö ő ľ ĺ ĺ ĺ ó ľ ľ ľ ö ľ ľ ľ Ó ó ó Ö ľ ö ľ ő ľ ó ľ öľ ľ í ľ ő ľ ĺ ľ ĺ ľ ĺ ö Ĺ Ú í ö ö Ĺ Ż ő ľ í Ü ľ ľ

Részletesebben

í ó ö é é í ó ó é í í ó ö ü ő ö ö é ő é í é é í é ő í ü é é é Í é ő í ó í é ő é í ü í ő ő é ú í ó é é ö é ö é é é é ú í ó é í ü í é ú ú ö ö é é ú í ő

í ó ö é é í ó ó é í í ó ö ü ő ö ö é ő é í é é í é ő í ü é é é Í é ő í ó í é ő é í ü í ő ő é ú í ó é é ö é ö é é é é ú í ó é í ü í é ú ú ö ö é é ú í ő í ó Ö Á Á É í ó ü é ó é é ű í Ó é ű ó ü é é ú Ö é í é ű Ő ó ö é é é é í é ö ő í é í ó í é ő ő Ö é ő ó í é ű Á é ü ö í é ü ö ö ő í ű ö ő ű é é é é é é ó é é é ó ó í ó ö é é í ó ó é í í ó ö ü ő ö ö é ő é

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez Módszerani megjegyzések a hielinézeek összevon mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 1. A forinosíás és az elszámolás kezelése a moneáris saiszikákban Az egyes fogyaszói kölcsönszerződések devizanemének

Részletesebben

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

SOMLÓSZŐLŐS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV Településrendezési terv Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs Somlószõlõs község Önkormányzata képviselõ-testületének 80/2010. (IX.22.) határozata község Településszerkezeti terv leírásról és településszerkezeti

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE Sztrilich Pál Cserkészpark épületeinek felújítása, bővítése érdekében 314/2012. KORM. R. 42. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

ú ő ö ľ ľ ű ö ľó ú ő ü ö ó ő ö ö ő ő ő ö ł ö ö ő Á ö ú ľ ľ ö ú ľ ö í ö í ö í ľ ő ľ ľ ő ő ő ö ö ź í ú ú ó íĺ ü í ő ü Í ű ó ľ ű ű ľ ű ö ő ű ö í ĺ ü ű ö í í ó í ú ó ö Í ö ľ ĺ ĺľ ö ö ö ó ő ü ę ű ö ő ľ ú í

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz.

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. határozattal I./a I./b TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÓ

Részletesebben

ű ö í ő í ü ö ü ü ó ő ú í ö ö Ü ö ő ó ó ö ő ü í í ó ő ó í ó ű ó í í ö ő ő ő ö ű ű ó í ó ő í ő ó í ó í ő í í Í í ö

ű ö í ő í ü ö ü ü ó ő ú í ö ö Ü ö ő ó ó ö ő ü í í ó ő ó í ó ű ó í í ö ő ő ő ö ű ű ó í ó ő í ő ó í ó í ő í í Í í ö í í ó ó ü ű ö ű ö í ő í ü ö ü ü ó ő ú í ö ö Ü ö ő ó ó ö ő ü í í ó ő ó í ó ű ó í í ö ő ő ő ö ű ű ó í ó ő í ő ó í ó í ő í í Í í ö ő í í ó ü í ó ő í í ö ó ő í ű ő ű í ó í ű ú ó í ö ő ó ű ő ú í í í ó ö ö ü

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

ü ú ü ü ő ľ ľ Ö ő ö ćĺ ü ő ü ź ö ę ő ü ý ő đ ő ö ö ö ő Á ű ü ý ő ö ę ü ĺ ľ đ Ż Ż ú ľ ľ ő ü ü ľ ľ ő ú Ö ü ý ö ő ý ü đ ń ľ ö ü ľ ő ľ ő ő ö Ą ą Ą Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ő ő ý ő ő ő ĺ ľ ő ő ľ ő ý ľ ő ö ő ő ö ľ ö ý đ ľ

Részletesebben

ő í ő ó ó ó ó í ó ö ó ó ő í ő ü Í ó í í ó ó í ő ő í Á ó ö ó ó í ö ü ö ó í ó í Ö í ó Ö ó ö ó ö ó ó í ó ó ö ő ó ó ó ő ö í ö ő ő ő ő ő ó ó í ó í ó ó í ü

ő í ő ó ó ó ó í ó ö ó ó ő í ő ü Í ó í í ó ó í ő ő í Á ó ö ó ó í ö ü ö ó í ó í Ö í ó Ö ó ö ó ö ó ó í ó ó ö ő ó ó ó ő ö í ö ő ő ő ő ő ó ó í ó í ó ó í ü É Á Á Ó É ő Ö ő ó ó ó í ó ő ő í Ú ú ő ö ö í ú ü ő É ö ő ő Ú ú ő ó ú í Ö ó Ó ó Ö ó ö ö í í ő ö ő ő ó ő ő ő ö ő ó ó Ú ö Ö ö í í ó ó í í í ö ó Í ő ó í í í ó ö Ú ó ó ú ó ő ó ő ú ó Ü ö ö ő őí ó ö í ó ő ó ó

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

ő é ü Ó Ó ö é Ó Ó ú Ó ö é é í é ü í é ü í ö éí íé é é é é í ő í é é é é ő ö ö é é ü ú ö é í é ü ú ő é í é é é é é é ő é é é é é é é ő é é é é Ó Ó é ü

ő é ü Ó Ó ö é Ó Ó ú Ó ö é é í é ü í é ü í ö éí íé é é é é í ő í é é é é ő ö ö é é ü ú ö é í é ü ú ő é í é é é é é é ő é é é é é é é ő é é é é Ó Ó é ü é ú Ö Ó é ú é é ú ö é é ő é é é ő ü é é é ö é é ő é ő é é é é é ű í ö é í é é é é é ö ö é ú Ó ő Ó ő í ü ő ü é é ü í ő é é ő ő é é é í ő í é é é é ő ü é é é é ö ő é ő Ó ő ö é ő ő ő í é ő é é Ó ö é ő ő é

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 Biharnagybajom község Képviselő-testületének 9/2015.(IV.23.) rendelete BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. MELLÉKLET: KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE: SZ-1 2.

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 9. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 9. SZ. MÓDOSÍTÁS 1 MÓR TELEPLÉSRENDEZÉSI ESZÖZÖ 9. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 2/2015 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG észül a elepülésfejleszési koncepcióról, az inegrál elepülésfejleszési sraégiáról és a elepülésrendezési eszközökről, valamin

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

ľ Í ő ő ő ö ö ő ó ö Í ő ő öľ ö óľ ő ó Í ő ů ź ę ó ő ő ľ ó ň ľ ľ ľ ó ľ Ä ľ ő ľ ó ľ Ö ľ ő ľ ľ ľü ö ő ó ü ü ü ľ ó ü ö ö ű ó ó ő ľ Í ö ľó ő ő ö Á ő ľ ó ő

ľ Í ő ő ő ö ö ő ó ö Í ő ő öľ ö óľ ő ó Í ő ů ź ę ó ő ő ľ ó ň ľ ľ ľ ó ľ Ä ľ ő ľ ó ľ Ö ľ ő ľ ľ ľü ö ő ó ü ü ü ľ ó ü ö ö ű ó ó ő ľ Í ö ľó ő ő ö Á ő ľ ó ő ő ľ ľ ó ľ ő ü ź ő ę ü ę ö ő ú ó ő ó ő ü ó üľ ľ ľ ó ź ó ü ó ó ľ Ö ó ó ő ö ľ Ĺ ę ę ľ ó ľ ö ó ľ ľő ö ý óí ő ó ö ę ę ť ź ó ľó Ä ł ľ ł ľó ő ü ó Ä ó ó ö ó ů ő ó ľ Á ń ő ő ź ő ó ő ő ö ű ľ ó ö ľ ľ ó ľ ő ü ö ö

Részletesebben