TANMENET Csahóczi Erzsébet-Csatár Katalin-Kovács Csongorné- Morvai Éva-Széplaki Györgyné-Szeredi Éva: Matematika 5 tankönyv az 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET Csahóczi Erzsébet-Csatár Katalin-Kovács Csongorné- Morvai Éva-Széplaki Györgyné-Szeredi Éva: Matematika 5 tankönyv az 5."

Átírás

1 TANMENET Csahóczi Erzsébet-Csatár Katalin-Kovács Csongorné- Morvai Éva-Széplaki Györgyné-Szeredi Éva: Matematika 5 tankönyv az 5. Évfolyam számára Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenetben beosztott órák száma 134 A fennmaradó órákat a tanulócsoport igényének megfelelően gyakorlásra és tehetséggondozásra, illetve projektfeladatok elvégzésére lehet fordítani. TÉMAKÖR I. Gondolkodási módszerek Folyamatos II Algebra =78 III. Geometria =42 IV. Összefüggések, függvények, sorozatok 6 V. Valószínűség, statisztika Folyamatos Négy felmérő dolgozat 8 TÉMAKÖR FELDOLGOZÁSÁRA JAVASOLT ÓRASZÁM Ajánlás: Javasoljuk a taneszköz csomaghoz tartozó itt felsorolt kiadványok használatát: Tanári kézikönyv a tankönyvhöz, Feladatgyűjtemény és hozzátartozó tanári kézikönyv, Felmérő füzetek, 1

2 Minden fejezethez javasolunk projektfeladatot. Például: - számírás története - műveletek római számokkal, más alapú számrendszerben - régi mértékegységek használata az emberiség történetében - modellkészítés a tanult testekből: szobabelső, játszótér - a negatív számok kialakulásának története - helymeghatározás a régi és az új térképeken - helymeghatározás tengeren - csak körzővel készíthető motívumok szerkesztése - az egységtörtek használata az egyiptomiaknál - kutatás különböző állatok látószögéről - a tizedes törtek alkalmazása mérési feladatokban, a pontosság fogalma Téma, tananyag Óra Tevékenységformák, módszertani javaslatok Kompetenciák: készségek, képességek fejlesztése Tanári, tanulói taneszközök Projektfeladatok, kutatómunka, játékok TERMÉSZETES SZÁMOK A számok alakja a tízes számrendszerben A számok csoportosítása. Halmazok 22 óra 1-4 A helyi érték, alaki érték gyakorlása csoportmunkában számkártyákkal. Helyiérték-táblázatok kitöltése. 5 Venn diagram megismerése frontálisan. Számolás, számlálás Halmazszemlélet kialakítása. Korongok, játékpénz, befizetési csekk, színes helyiérték-kártyák, helyiérték táblázat Mágnestábla vagy digitális tábla. Halmazábra üres Kutató munka: A számírás története, vagy más alapú számrendszerek. Poszter készítés a mindennapokban 2

3 A számok ábrázolása számegyenesen 6-7 A számok és az egyenes pontjai közötti megfeleltetés értelmezése, számok helyének keresése a számegyenesen pármunkában Kerekítés, becslés 8-9 Feladatlapok kitöltése pármunkában. Összeadás és kivonás 10 Alapműveletek ismétlése, feladatok megoldása. Összeg és különbség változásai Zárójeles és zárójel nélküli feladatok megoldása frontálisan. Keressük a legegyszerűbb kiszámolási módokat. Szorzás Alapműveletek ismétlése, feladatok megoldása párban. Számfogalom fejlesztése: nagysági viszonyok megfigyelése. Közelítő értékek használata a mindennapi életben. Műveletek sorrendje szabálykövetés. Együtt változó mennyiségek megfigyelése, nagyságrendi viszonyok megértése. Szorzó, szorzandó szerepének megértése,a felcserélhetőség fogalma. halmazokkal. milliméter beosztású egyenes vonalzó, demonstrációs méretű számegyenesek, öntapadós színes cédulák. Demonstrációs méretű számegyenesek, öntapadós színes cédulák. Számkártyák, színes lapok, dobókockák. Számkártyák, színes lapok, korongok. Papírból készített öntapadós vagy mágneses zárójelek. Helyiérték táblázat mozgatható számcsíkkal. Számkártyák- használt halmazokról. Kutatómunka: Hol szükséges a kerekített értékek használata? (Pl: fizetőeszközök, mérési eredmények). 3

4 Osztás Alapműveletek ismétlése, feladatok megoldása párban. Részekre osztás és bennfoglalás tartalmi jegyeinek megértése. Játékpénzek a helyiértékeknek megfelelő pénzekkel. Szorzat és hányados változásai 18 Szorzatok és hányadosok vizsgálata frontálisan. Műveletek sorrendje Különféle feladatok megoldása frontálisan, párban, csoportunkában. Keressük a legegyszerűbb megoldási módokat. Logikus gondolkodás Szövegértés fejlesztése, szöveges feladatokkal. Az ellenőrzés fontossága. Szabálykövetés Önálló megoldási módszerek kitalálása. Színes korongok, számkártyák. Papírból készített öntapadós vagy mágneses zárójelek, művelet- és számkártyák. ALAKZATOK 12+2 óra A geometria alapjai Ismerkedés a síkidomokkal csoportmunkában. Modellek készítése, A tér alakzatai, a testek geometriai jellemzői manipuláció. 25 Ismerkedés a testekkel, frontális vagy csoportos játékokkal. Analizáló képesség, kézügyesség, esztétikai érzék A mindennapi élet tárgyainak modellezése, azok geometriai tulajdonságainak megismerése. Kétféle derékszögű vonalzó. Olló, ragasztószalag. Síkgeometriai modellező készlet. Térbeli testek modelljei, polydron geometriai építőjáték. Az elkészített modellek bemutatása, kiállítása. Az elkészített modellek bemutatása, kiállítása. Testek hálója 26 Hálók készítése pármunkában, A sík és a tér kapcsolata, síkba kiteríthető testek Térbeli testek modelljei, Testek 4

5 Mértani testek szemléltetése Térelemek kölcsönös helyzete feladatlapok kitöltése Adott térbeli modellek lerajzolása síkban, négyzethálón A párhuzamosság és a merőlegesség megfigyelése a valóság tárgyain pármunkában. A szög fogalma 31 Különböző szögfajták elkészítése pálcikákkal illetve körcikkekkel. A sík alakzatai Síkidomok rendszerezése különböző tulajdonságaik alapján. Csoportmunka: adott síkidomok halmazokba rendezése. tulajdonságainak megismerése. A perspektivikus és a geometriai (axonometrikus) ábrázolás megismerése. A térbeli testek és a térelemek kapcsolatának megfigyelésével a térszemlélet. Szögfajták megfigyelése síkbeli és térbeli alakzatokon: az analizáló képesség fejlesztése A halmazszemlélet zsinóros hálói. Négyzethálós, háromszöghálós lapok, színes lapok. Térbeli testek modelljei, egységkockák. Négyzethálós lapok, négyzethálós tábla. Téglatest minden tanulónál, hurkapálcák, téglatest élvázas modellje, vízmérték, függőón. Hurkapálcikák vagy szívószálak, gombostűk. Színes kivágott körcikkek. Síkbeli alakzatok mágnestáblán. Síkgeometriai modellező készlet. Perspektivikus ábrázolás a képzőművészetben. Kutatás az interneten. 5

6 Összefoglalás 34. A tudáspróba megírása. Tanári útmutató alapján az asztaltársak egymásét javítják. I. felmérő Ellenőrzés, önellenőrzés, képességének Szerkesztő eszközök, tankönyv. EGÉSZ SZÁMOK 14 óra Negatív számok Tapasztalatgyűjtés a negatív számokról frontálisan. A számok abszolút értéke A számok elhelyezése halmazokban: játék, színes számkártyákkal csoportokban. Egész számok összeadása 42 Különböző összeadások elvégzése, modellezése színes cédulákkal pármunkában. Negatív értékek a mindennapi életben. Az absztrakciós képesség kialakítása Analógiák, szimmetriák felfedeztetése. A megfigyelőképesség Hőmérő, demonstrációs méretű számegyenesek, öntapadós vagy mágneses színes cédulák. Színes, öntapadós számkártyák, számegyenesek. Minden tanulónál készpénz- és adósságcédulák. Tanári eszközök: mágneses cédulák és mágnestábla, vagy számítógép, projektor és digitális tábla. Kutatás az interneten, majd előadás: a negatív szám kialakulásának története. Egész számok kivonása 43 Különböző kivonások elvégzése, Analizáló gondolkodás Minden tanulónál készpénz- és adósság- 6

7 Egész számok összeadása és kivonása Egész számok szorzása és osztása természetes számmal modellezése színes cédulákkal, pármunkában Feladatlapok kitöltése önállóan és párban Önellenőrzésre is alkalmas feladatlapok kitöltése önállóan, javítása párban. Nyitott mondatok A tanult műveletek összefoglalása egyszerű nyitott mondatokon keresztül frontálisan.. HELYMEGHATÁROZÁS 6+2 Helymeghatározás a környezetünkben Helymeghatározás a derékszögű koordináta- óra A tanulók helyének meghatározása a tanteremben: frontális játék. Helymeghatározás térképeken, sakktáblán Kincskereső játékok koordinátákkal A kivonandó és a különbség nagysági viszonyának megfigyelése. Az összevonás megismerése, szintetizálás. A számolási készség A szorzandó (osztandó) és a szorzat (hányados) nagysági viszonyának megfigyelése. A művelet és inverz művelet kapcsolatának tudatos felhasználása. Pontosságra nevelés. A megfigyelőképesség Szövegértés cédulák. Tanári eszközök: mágneses cédulák és mágnestábla, vagy számítógép, projektor és digitális tábla. Feladatgyűjtemény, feladatlapok. Feladatgyűjtemény, feladatlapok. Digitális tananyag Feladatgyűjtemény, feladatlapok. Tankönyvi tudáspróba. Földgömb, térképek, csillagászati térképek. Mozi-, színház-, hangversenyjegyek. Sakk készlet. Négyzethálós tábla vagy számítógép, Poszter készítés: különböző 7

8 rendszerben megadott pontok és azokat összekötő szakaszok segítségével párban. Gyakorlás Helymeghatározás négyzetrácson: páros torpedó játék. Feladatlapok kitöltése, ellenőrzés páros munkában. II. felmérő Szociális kompetencia Az ellenőrzés, önellenőrzés szükségessége. projektor és digitális tábla. Négyzethálós lapok a torpedó játékhoz. Feladatgyűjtemény, feladatlapok. alakzatok megrajzolása és kiszínezése koordinátarendszerben. MENNYISÉGEK 20 óra A mennyiség fogalma Mérések elvégzése csoportban (hosszúság, tömeg). Számolás különböző egységekben megadott mennyiségekkel. A szög mérése Pálcikákból elkészített szögek mérése csoportokban, a mérési adatok lejegyzése, feladatlapok kitöltése. Sokszög szögeinek mérése 64 A kiosztott tárgyak, illetve sokszöglapok szögeinek mérése csoportmunkában. Az azonos mértékrendszer fogalmának megismerése. Az absztrakciós képesség Pontos munka igényének alakítása. A valóság tárgyait határoló síklapok felfedezése, Mérőszalag, egyenes vonalzó, tömegmérési eszközök. Hurkapálcika, rajzszög, színes lapból kivágott körcikkek, szögmérő. Óra, sokszöglapok. Feladatlapok kitöltendő táblázattal. Síkmértani modellezőkészlet vagy a melléklet alapján Az idő és a szög mérésének kapcsolata: kutatás az interneten. 8

9 A sokszög kerülete, a hosszúság mérése A sokszögek terülte, a terület mérése A téglalap kerülete és területe A mérési adatok lejegyzése Hosszúságmérés rácson, a hosszúságmérés különböző egységeivel Területmérés rácson csoportmunkában. A mérési adatok lejegyzése. Sokszögek területének megadása átdarabolással Mérések a tanteremben: füzetlap, asztallap, szekrény- oldal területe, előtte becslés. A téglatest felszíne Különböző téglatest alakú dobozok hálójának elkészítése, a felszínük becslése, majd a mérési adatok alapján, annak kiszámítása csoportmunkában. szögeinek becslése, mérése. A mérés pontossága, közelítő értékek használata. A mértékegység megválasztásának lehetősége. A területfogalom kialakítása, Becslési készség Az elfogadható hibahatárok megismerése. A terület és a feszín kapcsolatának megismerése: szintézis. kartonból kivágott sokszöglapok, szögmérő. Vonalzó, mérőszalag, négyzethálós, háromszöghálós lapok. Vonalzó, mérőszalag, négyzethálós lapok, milliméterpapír, 1 m 2 és 1 dm 2 területű négyzetlapok. Területegységnek használható, különböző méretű, színes négyzetlapok. Milliméterpapír. Színes, mágneses négyzetlapok, mágnestábla. Testhálók táblai méretben is, 1 m 2 és 1 dm 2 területű négyzetlapok, műszaki karton, olló, ragasztó. Zsinórós testhálók. Előadás párban: régi hosszúságmértékegységek, illetve más országok hosszúságmértékegységei. Előadás párban: földmérés más területegységekkel. Poszter készítés: a téglatest különböző hálói. 9

10 Testek térfogata, a térfogat mérése, az űrtartalom mértékegységei Testek térfogata, a téglatest térfogata Testek kirakása egységkockából, térfogatuk, felszínük összehasonlítása. Különböző alakú és méretű edények űrtartalmának becslése, mérése Különböző méretű téglatestek térfogatának kiszámítása, a mért adatok alapján csoportmunkában. Szöveges feladatok megoldása önállóan. Összefoglalás 78 A tudáspróba feladatainak megoldása önállóan, ellenőrzés a tanári útmutató alapján párban. A térfogatfogalom kialakítása, Becslési készség Számolási készség Szövegértés a valóságközeli feladatok megoldása kapcsán. Ellenőrzés, önellenőrzés, képességének Egységkockák, térmértani modellek: hasábok, lépcsős testek, színesrúdkészletek. Egységkockák, különböző méretű téglatestek. Téglatestekből összeállított testek. Tankönyv Kutatás az interneten: Maszat 1 magyar műhold. TÖRTEK 22+2 óra A törtszám fogalma és írása Kisebb vagy nagyobb 1 egésznél? Pontosan 1 egész? Különböző tárgyak, mennyiségek részekre osztása, frontálisan Egység előállítása törtrészekből írólappal, színesrúddal, sajtokkal. 1-nél kisebb, illetve nagyobb értékek kirakása modellekkel csoportmunkában. Számfogalom kiterjesztése, a folytonosság érzékeltetése. Törtek nagysági viszonyainak megértése. 1 kancsó víz, poharak, alma, szalag, írólapok. 1 doboz háromszög alakú sajt, színesrúd készlet, Két különböző színű dobókocka. Törtek helye a 83 Páros munka: sokféle A számegyenes Demonstrációs méretű A törtszám kialakulásának története: kutatás az interneten. Poszter: 1-nél kisebb, 1-gyel egyenlő, illetve 1-nél nagyobb törtek bemutatása színes modellekkel. 10

11 számegyenesen, negatív törtek pozitív és negatív törtszám helyének megkeresése a számegyenesen, illetve a számegyenes egy adott pontjához tartozó szám megadása. A törtek sokféle arca A tört értéke, a bennfoglalás és a részekre osztás kapcsolatának bemutatása különféle modelleken frontálisan. Törtek összehasonlítása 86 Feladatlapok kitöltése önállóan, ellenőrzés párban. Törtek egyszerűsítése és bővítése Törtek összeadása és kivonása Törtek szorzása természetes számmal Egyenlő értékű törtek kirakása számkártyákkal, csoportmunkában. A számok bejelölése azonos egységű számegyenes-seregen Az összeadás szemléltetése kör- és téglalap-modellen frontálisan. Gyakorló feladatok megoldása párban, majd önállóan A szorzandó és a szorzat értékének bemutatása körmodellen, frontális munkaformában. Gyakorló feladatok pontjai és a számok közötti megfeleltetés megértése A tört, mint osztás és a tört, mint hányados matematikai tartalmának felfedezése. A törtszámfogalom elmélyítése. Egy számnak sokféle alakja van: analizáló, szintetizáló gondolkodás A számolási készség A nagysági viszonyok megtapasztalása. Az önellenőrzés A számolási készség A nagysági viszonyok megtapasztalása. Az önellenőrzés számegyenesek, öntapadós színes cédulák, számkártyák. Egyenlő részekből álló csokoládék, színes papírcsíkok. Feladatlapok Öntapadós, színes számkártyák. Azonos egységű számegyenes-sereg. Írólapok, körlapok. Kitöltendő feladatlapok, feladatgyűjtemény. Írólapok, körlapok. Kitöltendő feladatlapok, feladatgyűjtemény. Poszter készítése: egyenlő értékű törtek bemutatása. 11

12 Törtek osztása természetes számmal Összeg és különbség szorzása természetes számmal, műveletek sorrendje megoldása párban, majd önállóan A osztandó és a hányados értékének bemutatása körmodellen, frontális munkaformában. Gyakorló feladatok megoldása párban, majd önállóan Zárójeles és zárójel nélküli feladatok megoldása páros munkaformában. Mi a valószínűbb? Valószínűségi kísérletek elvégzése párban, az adatok lejegyzése. III. felmérő A számolási készség A nagysági viszonyok megtapasztalása. Az önellenőrzés A szabálykövető magatartás Valószínűségi szemlélet kialakítása. Óra, színesrúd készlet Írólapok, körlapok. Kitöltendő feladatlapok, feladatgyűjtemény Kitöltendő feladatlapok, feladatgyűjtemény. Dobókocka, pénzérme. Kitöltendő táblázatok. PONTHALMAZOK 10 óra Ponthalmazok távolsága 103 Páros munkában megmérjük a valóság tárgyainak távolságát. Pontok, ponthalmazok távolsága 104 Pontok és egyenesek távolságénak bemutatása élvázas téglatesten. Két pont, pont és egyenes, valamint két egyenes távolságát mérjük különböző ábrákon A mérési adatok értékelése a távolságok egyértelmű megadása. A valóságban használt távolságfogalom alkalmazása a térelemek között. Absztrakciós készség Vonalzó, körző, mérőszalag. Élvázas téglatest. A tankönyv végén található Magyarország térkép. Körző, milliméter beosztású egyenes 12

13 csoportmunkában. vonalzó. A kör és a gömb Távolsággal megadott ponthalmazok Szerkesztések A sík pontjainak jellemzése egy adott ponttól mért távolsággal frontálisan. Távolsággal jellemzett pontok színezése önállóan vagy páros munkában. Szerkesztések elvégzése sima és négyzethálós lapon. Összefoglalás 112 A tudáspróba feladatainak megoldása, Körző használatának elsajátítása. Esztétikai érzék A távolság fogalmának elmélyítése. A szerkesztő eszközök biztos használata. Pontos, esztétikus munka igényének kialakítása. Önellenőrzés Körző, kötél, vagy spárga. Gömb alakú testek. Karton és fonal. Körző, színes ceruzák. Feladatgyűjtemény. Átlátszó gömb, nyitott forgáshenger a térbeli analógiák szemléltetésére. Derékszögű vonalzók, egyenes vonalzó, körző. Poszter készítés: csak körzővel rajzolt színes alakzatok. TIZEDES TÖRTEK 20+2 óra Tizedes törtek értelmezése Tizedes törtek ábrázolása számegyenesen Egész számok tized-, század-részének bemutatása különböző modellekkel frontálisan. Helyiérték táblázatok kitöltése csoportmunkában. 116 A tizedes törtek helyének megjelölésével a A tört fogalmának elmélyítése, a mérés pontosságának növelése. Kitekintés a folytonosság felé, az Helyiérték táblázat. Demonstrációs méretű számegyenesek, 13

14 Tizedes törtek egyszerűsítése, bővítése, összehasonlítása Tizedes törtek kerekítése Tizedes törtek összeadása, kivonása Tizedes törtek szorzása, osztása 10-zel,100-zal, 1000-rel számegyenesen ábrázolt pontok egyre sűrűbbek. Tapasztalatszerzés páros munkában. 117 Igaz legyen játék tanári irányítással, frontális formában. Egyéni feladatmegoldás: mennyiségek mérésekor szükséges kerekítések. A kerekítés határainak bejelölése számegyenesen. Az egész számok összeadásánál és kivonásánál tanult helyi érték szerinti írásmód bemutatása frontálisan. Szöveges feladatok megoldása csoportmunkával. Ellenőrzés közösen. A szorzat illetve a hányados változásának bemutatása a helyiérték táblázatban, frontálisan. Mennyiségek átváltása, táblázatok kitöltése páros, majd önálló munkával. induktív gondolkodás A szám valódi és alaki értékének kapcsolata. Becslési képesség Együttműködés képességének Szövegértelmezés - a probléma leírása matematikai jelekkel. Analógiák felfedezése az egész számoknál tanultakkal. Azonos értékű mennyiségek esetén a mérőszám és a mértékegység közötti összefüggés tudatosítása. öntapadós színes cédulák. Számkártyák a kézikönyvben szereplő Igaz legyen játékhoz. Feladatlap, feladatgyűjtemény. Számegyenesek önapadós színes lapokkal. Rétegekre és egységkockákra bontható 1 dm élű kocka. Feladatgyűjtemény, feladat Helyiérték táblázat mozgatható számcsíkkal. Tizedes törtek szorzása 126- Összehasonlítás frontális A szorzandó és a Feladatgyűjtemény, Gyűjtőmunka: kerekített értékek használata a mindennapi életben. 14

15 természetes számmal 127 munkaformában: 1. Tört alakú szám szorzása, 2. Egész szám írásbeli szorzása, 3. Tizedes tört szorzása. Feladatmegoldás párban Tizedes tört osztása pozitív egész számmal Összehasonlítás frontális munkaformában: 1. Tört alakú szám osztása, 2. Egész szám írásbeli osztása, 3. Tizedes tört osztása. Szöveges feladatok megoldása párban, majd önállóan. Az átlag kiszámítása 130 Mért, gyűjtött, illetve adott grafikonról leolvasott adatok átlagának kiszámítása. Az egyes adatok átlagtól való eltérésének megfigyelése. szorzat értékének vizsgálata. Nagyságrendi becslések megismerése. Becslési képesség Mindennapi életből vett szöveges problémák átírása a matematika nyelvére. Ellenőrzés, önellenőrzés, a becsléssel való összevetés. Az átlag matematikai tartalmának megértése. feladatlapok, kitöltendő táblázatok. Feladatgyűjtemény, feladatlapok, kitöltendő táblázatok. Grafikonok, táblázatok. Gyűjtőmunka: az átlag használata, szerepe a mindennapi életben. Tört alakban írt szám tizedes tört alakja IV felmérő Véges, illetve végtelen tizedes törtek bemutatása frontálisan. Tapasztalatgyűjtés a tizedes törtek különböző fajtáiról. Egy szám sokféle alakja, az azonos érték tudatosítása. Feladatgyűjtemény, feladatlapok. 15

16 Készítette: Széplaki Györgyné augusztus 16

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes.

Tanmenetjavaslat. Téma Óraszám Tananyag Fogalmak Összefüggések Eszközök Kitekintés. Helyi érték, alaki érték. Számegyenes. Heti 4 óra esetén, 37 tanítási hétre összesen 148 óra áll rendelkezésre. A tanmenet 132 óra beosztását tartalmazza. Heti 5 óra esetén összesen 37-tel több órában dolgozhatunk. Ez összesen 185 óra. Itt

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 5.A természettudományos képzés

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

6. évfolyam. Témakör feldolgozására javasolt óraszám. Témakör

6. évfolyam. Témakör feldolgozására javasolt óraszám. Témakör 6. évfolyam esetén, 36 tanítási hétre összesen 108 óra áll rendelkezésre. A tanmenetben beosztott órák száma 100. A fennmaradó órákat a tanulócsoport igényének megfelelően gyakorlásra és tehetséggondozásra,

Részletesebben

A MATEMATIKA TANTÁRGY SZAKRENDSZERŰ ÉS NEM SZAKRENDSZERŰ

A MATEMATIKA TANTÁRGY SZAKRENDSZERŰ ÉS NEM SZAKRENDSZERŰ 1 TANMENET A MATEMATIKA TANTÁRGY SZAKRENDSZERŰ ÉS NEM SZAKRENDSZERŰ kompetencia alapú OKTATÁSÁHOZ 5. évfolyam KÉSZÍTETTE: Dr Pörneczi Károlyné szaktanár JÓVÁHAGYTA: Pálné Horváth Katalin Danka Adél mk.

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben.

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ. Rendszerezés, kombinativitás. Induktív gondolkodás általánosítás. megtalálása különböző szövegekben. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

Matematika tanmenet 5. osztály emelt szint

Matematika tanmenet 5. osztály emelt szint Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY

MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? OSZTÁLY A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MILYEN ÚJDONSÁGOK VANNAK AZ OFI ÚJ TANKÖNYVEIBEN? 5-6-7. OSZTÁLY KEDVES ÖTÖDIKES!

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA

MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA MATEMATIKA TANMENET 6.OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: KULCSÁRNÉ BALÁZSI ERIKA JELÖLÉSEK: Nem szakrendszerű órák jelölése zöld színnel, számok a programterv A 6. évfolyam tanmenetből valók Infokommunikációs technológia

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA 5

TANMENET MATEMATIKA 5 TANMENET MATEMATIKA 5 37 hét készítette: Heti 4 óra Szentmihályi Zsuzsanna TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019 óraszám Az óra címe Lépések,tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Eszközök, feladatok,módszerek

Részletesebben

OECD adatlap - Tanmenet

OECD adatlap - Tanmenet OECD adatlap - Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664, Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Matematika Tanár neve: Lévai Gyula Csoport életkor (év): 13 Kitöltés dátuma 2003.

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. MATEMATIKA Évfolyam: 1-4. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Matematika 5 4 5 4 5 4 4 4 Éves óraszám 180 144 180 144 180 144 144 144 Témakörök

Részletesebben

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat

2. tétel Egész számok - Műveletek egész számokkal. feleletvázlat 1. tétel Természetes számok tízes számrendszer műveletek és tulajdonságaik Természetes számok, jele, jelölések, ábrázolása számegyenesen műveletek a természetes számok halmazán belül Tízes számrendszer

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája 6500 Baja Oltványi u. 14. E-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu WEB: http://www.uamk-baja.koznet.hu/ Tel: 79/325-599 Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek.

Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek. Idő Óraszám 09. 01. 1. 09. 03. 1. 09. 04. 2. 09.07. 3. 09. 08. 4. 09. 10. 2. 09.11. 5. 09.14. 6 09.15. 7. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök Modul készségek, célok Szervezési

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

MATEMATIKA 5-6. Motiváció és közelítés a mindennapokhoz az OFI kísérleti tankönyveiben

MATEMATIKA 5-6. Motiváció és közelítés a mindennapokhoz az OFI kísérleti tankönyveiben A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 5-6. Motiváció és közelítés a mindennapokhoz az OFI kísérleti

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 3 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 3. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra

9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra 9-10. évfolyam felnőttképzés Heti óraszám: 3 óra Fejlesztési cél/ kompetencia lehetőségei: Gondolkodási képességek: rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valószínűségi Tudásszerző képességek:

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Készült: A NAT 2012 valamint a helyi tanterv alapján Matematika 2016/2017 144 óra /Heti 4 óra/ Taneszközök:

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 6. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 4. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 15. modul SÍKIDOMOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 15. modul SÍKIDOMOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 15. modul SÍKIDOMOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 15. modul: SÍKIDOMOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK

TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges óraszámhoz igazítva állítottuk össze. I. A Kerettanterv által előírt minimális óraszám heti 4 óra; évi 148 óra: A tanmenetben ez az órabeosztás

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 5. osztály emelt szint. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú matematika 5. osztály emelt szint. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Nagy Gusztávné Implementációs terület: Kompetencia alapú matematika

Részletesebben

Matematika Tehetséggondozás az Általános Iskola 5. osztályában

Matematika Tehetséggondozás az Általános Iskola 5. osztályában Matematika Tehetséggondozás az Általános Iskola 5. osztályában A foglalkozások célja, tartama: A foglalkozásokon -12 gyerekkel- csak kismértékben a tananyag elmélyítésével foglalkozunk, inkább a problémamegoldó,

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 3. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 3.

Részletesebben

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK

16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR, DARABOS NOÉMI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 16. modul: ALGEBRAI AZONOSSÁGOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Innováció az 5. osztályban. Matematika tanmenet

Innováció az 5. osztályban. Matematika tanmenet Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskola Hernád Innováció az 5. osztályban Matematika tanmenet A Hernád-Pusztavacs Közös Fenntartású Általános Iskolában Készítette: Molnár Tibor Hernád-Pusztavacs

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 4. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tananyagbeosztást 4.

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek Idő 09. 01. 1. 09. 02. 2. 09. 03. 3. 09. 04. 4. 09. 08. 5. 09. 09. 6. 09.10. 7. 09.11. 8. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés,

Részletesebben

15. modul: EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK

15. modul: EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK MATEMATIK A 9. évfolyam 15. modul: EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK KÉSZÍTETTE: BIRLONI SZILVIA Matematika A 9. évfolyam. 15. modul: VEKTOROK, EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK Tanári útmutató 2 A modul célja

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

Melléklet a Matematika című részhez

Melléklet a Matematika című részhez Melléklet a Matematika című részhez Az arányosság bemutatása Az első könyvsorozatban 7. osztály, Tk-2 és Tk-3-ban 6. osztály, Tk-3b-ben 5. osztály(!), Tk-4-ben ismét 6. osztály, és végül Tk-4b-ben 5-6.

Részletesebben

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária. sokszínû. 5 gyakorló. kompetenciafejlesztõ munkafüzet. 2.

Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária. sokszínû. 5 gyakorló. kompetenciafejlesztõ munkafüzet. 2. Dudás Gabriella Hetényiné Kulcsár Mária Machánné Tatár Rita Sós Mária sokszínû gyakorló kompetenciafejlesztõ munkafüzet. kötet Mozaik Kiadó Szeged, Színesrúd-készlet. Törtek bõvítése és egyszerûsítése

Részletesebben

18. modul: STATISZTIKA

18. modul: STATISZTIKA MATEMATIK A 9. évfolyam 18. modul: STATISZTIKA KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA, GIDÓFALVI ZSUZSA MODULJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Matematika A 9. évfolyam. 18. modul: STATISZTIKA Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály

Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Helyi tanterv Matematika 3-4. osztály Alkalmazott tankönyvek, segédletek: a Műszaki Kiadó tankönyvét használja mindkét évfolyam. Matematika 3. Tankönyv CA 0331 Szerzők: Czakó Anita Dr. Hajdu Sándor Novák

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Újvárosi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája Baja Oltványi u. 14. 6500 E-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu WEB: http://www.uamk-baja.koznet.hu/ Tel: 79/325-599 Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

Matematika tanmenet/3. osztály

Matematika tanmenet/3. osztály 2013/2014. tanév Matematika tanmenet/3. osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv: C. Neményi Eszter Wéber Anikó: Matematika 3. (Nemzeti Tankönyvkiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 4

Részletesebben

Kompetencia alapú matematika óra: tanulásban akadályozott tanulók számára

Kompetencia alapú matematika óra: tanulásban akadályozott tanulók számára Kompetencia alapú matematika óra: tanulásban akadályozott tanulók számára Idő 4 perc 5 perc Tantárgy: matematika Évfolyam 5. évfolyam Tananyag: 7-es szorzó bennfoglaló tábla felépítése Tanóra jellege:

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA MATEMATIK A 9. évfolyam 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA Matematika A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok Halmazokkal

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matematika

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Matematika Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu Matematika

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. Tankönyv nyolcadikosoknak. címû tankönyveihez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. Tankönyv nyolcadikosoknak. címû tankönyveihez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA Tankönyv nyolcadikosoknak címû tankönyveihez 8. OSZTÁLY Óraszám 1. 1 2. Halmazok ismétlés Tk. 6/1 5. Gyk. 3 6/1 10. 2. 3 4. A logikai szita Tk. 9 10/6 20.

Részletesebben

1. Gondolkodási és megismerési módszerek

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 5. évfolyam Matematika tantervi és megvalósítási ajánlás 2012.. 5. évfolyam Témakör Óraszám 1 Gondolkodási és megismerési módszerek 3 óra + folyamatosan 2 Számtan, algebra 87 óra 3 Geometria 30 óra 4 Függvények,

Részletesebben

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Matematika tanterv 5. e vfolyam

Matematika tanterv 5. e vfolyam Matematika tanterv 5. e vfolyam A kerettanterv évfolyamonkénti bontása: normál oktatásban (4444) kéttannyelvű és sportiskolai oktatásban (4,5444) 5. évfolyam Tematikai egység Kerettantervi óraszám Szabadon

Részletesebben

MATEMATIKA Évfolyam: 5-8.

MATEMATIKA Évfolyam: 5-8. Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Matematika 4 4 4 4 Éves óraszám 144 144 144 144 Témakörök Fejlesztési területek 5. 6. 7. 8. Gondolkodási módszerek

Részletesebben

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat

MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat MATEMATIKA 3. B változat Tanmenetjavaslat bontása vagy funkciója SZÁMOLÁS 0-TÓL 100-IG 1. Ismerkedés a tankönyvvel, munkafüzettel. Szokásrend, füzetvezetés kialakítása. Mesélj a képről! Számlálások. Igaz

Részletesebben

TANMENET MATEMATIKA 6. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 144 óra 1. félév: 4 óra 2. félév: 4 óra

TANMENET MATEMATIKA 6. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 144 óra 1. félév: 4 óra 2. félév: 4 óra TANMENET MATEMATIKA 6. osztály ÉVES ÓRASZÁM: 144 óra 1. félév: 4 óra 2. félév: 4 óra A Műszaki Könyvkiadó javaslata alapján összeállította az MK-4198-8/ÚJ-K tankönyvhöz: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség

Részletesebben

INNOVÁCIÓ: IKT módszerekkel

INNOVÁCIÓ: IKT módszerekkel INNOVÁCIÓ: IKT módszerekkel segített matematikaoktatás 5.osztályban Készítette: Béleczki Gábor Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben

Részletesebben

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK

10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK MATEMATIK A 9. évfolyam 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 10. modul: FÜGGVÉNYEK, FÜGGVÉNYTULAJDONSÁGOK Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

Óra Heti tananyag és tanulási tevékenységek Taneszközök

Óra Heti tananyag és tanulási tevékenységek Taneszközök TANMENETJAVASLAT Hónap, Szeptember 1. 1. Szervezési feladatok: ismerkedés a taneszközökkel, a füzetvezetéssel és az értékelési rendszerrel. Tájékozódás a tanulók képességeiről, ismereteiről. Számolási

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.A, 9.D. OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT ÖSSZ: 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító ME-III.1./1 2 Azonosító: Változatszám : Érvényesség kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK-DC-2013 2013. 09. 01. MATEMATIKA

Részletesebben

Matematika 5 8. évfolyam

Matematika 5 8. évfolyam Matematika 5 8. évfolyam 5 6. évfolyam A felső tagozaton az eddig megszerzett tudást és kompetenciákat kell elmélyíteni és kiterjeszteni. A mindennapi élet problémamegoldásához szükséges képességek és

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 5. évfolyam Matematika helyi tanterv Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam 4 óra / hét MATEMATIKA Adaptálva: Műszaki Kiadótól 5. évfolyam Matematika helyi tanterv 5 6. évfolyam A

Részletesebben

Matematika 5 8. évfolyam

Matematika 5 8. évfolyam Matematika 5 8. évfolyam 5 6. évfolyam A felső tagozaton az eddig megszerzett tudást és kompetenciákat kell elmélyíteni és kiterjeszteni. A mindennapi élet problémamegoldásához szükséges képességek és

Részletesebben

9. évfolyam. Órakeret Számtan, algebra Fejlesztési cél

9. évfolyam. Órakeret Számtan, algebra Fejlesztési cél MATEMATIKA A matematika tanulásának eredményeként a tanulók megismerik a világ számszerű vonatkozásait, összefüggéseit, az ember szempontjából legfontosabb törvényszerűségeket, relációkat. A tantárgyi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév 9. évfolyam I. Halmazok Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / 2017. tanév 1. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 2. Intervallumok 3. Halmazműveletek

Részletesebben

CSAHÓCZI ERZSÉBET CSATÁR KATALIN KOVÁCS CSONGORNÉ MORVAI ÉVA SZÉPLAKI GYÖRGYNÉ SZEREDI ÉVA: MATEMATIKA 7.

CSAHÓCZI ERZSÉBET CSATÁR KATALIN KOVÁCS CSONGORNÉ MORVAI ÉVA SZÉPLAKI GYÖRGYNÉ SZEREDI ÉVA: MATEMATIKA 7. Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 CSAHÓCZI ERZSÉBET CSATÁR KATALIN KOVÁCS CSONGORNÉ MORVAI ÉVA SZÉPLAKI GYÖRGYNÉ SZEREDI ÉVA: MATEMATIKA 7. TANKÖNYVISMERTETŐ TÓTFALUSI MIKLÓS Csahóczi

Részletesebben

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: Pedagógiai program

Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: Pedagógiai program Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Pedagógiai program Matematika tantárgy helyi tanterve Szakiskola A nevelőtestület véleményezte:

Részletesebben

Egész számok. pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;...

Egész számok. pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;... Egész számok természetes számok ( ) pozitív egész számok: 1; 2; 3; 4;... 0 negatív egész számok: 1; 2; 3; 4;... egész számok ( ) 1. Írd a következõ számokat a halmazábra megfelelõ helyére! 3; 7; +6 ; (

Részletesebben

MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Matematika 5-8. évfolyam Helyi tanterv MATEMATIKA HELYI TANTERV 5-8. ÉVFOLYAM Vásárosdombói Általános Iskola, Egységes Oktatási és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vásárosdombó Matematika 5-8. évfolyam

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1

Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1 ebből ebből ebből ebből 3. évfolyam Matematika tantervi ajánlás 2012. Tantervi háló a matematika tantárgyhoz, az alsó tagozatra javasolt felhasználási lehetőségek: 1 Minimálisan meghatározott matematikaórák

Részletesebben

A Műszaki Kiadó Matematika mintatantervének b változatát adaptáljuk az 5 8. évfolyamra

A Műszaki Kiadó Matematika mintatantervének b változatát adaptáljuk az 5 8. évfolyamra A Műszaki Kiadó Matematika mintatantervének b változatát adaptáljuk az 5 8. évfolyamra A kerettanterv emelt B változata minimum 4 + 4 + 4 + 3 órát feltételez a felső tagozat négy évfolyamán. Nálunk az

Részletesebben

13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK

13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 13. modul: MÁSODFOKÚ FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél.

Az írásbeli eredménye 75%-ban, a szóbeli eredménye 25%-ban számít a végső értékelésnél. Matematika A vizsga leírása: írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. A matematika írásbeli vizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll. Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak:

Részletesebben