mágneses-optikai Kerr effektus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "mágneses-optikai Kerr effektus"

Átírás

1 Mágnesezettség optikai úton történő detektálása: mágneses-optikai Kerr effektus I. Mágneses-optikai effektusok 2 II. Kísérleti technika 3 III. Mérési feladatok 5 IV. Ajánlott irodalom BME Fizika tanszék

2 I. MÁGNESES-OPTIKAI EFFEKTUSOK Lineárisan poláris fény polarizációs állapota ferromágneses anyag felületéről visszaverődve vagy azon áthaladva megváltozik, általános estben elliptikussá válik, melynek szemléltetését az 1. ábrán láthatjuk. (A következőkben az elektromágneses tér elektromos komponensét fogjuk vizsgálni.) A jelenségkör lényege, hogy a ferromágnesek időtükrözés-invarianciát sértenek, ezért a törésmutatójuk különbözik a balra, illetve jobbra cirkulárisan poláris fotonokra, amelyek az elektromágneses tér sajátállapotai és egymás időtükrözött párjai. A lineárisan polarizált fény a két cirkuláris komponens összegeként áll elő, melyek ekvivalenciája megszűnik mágneses anyagon történő szóródás során, azaz reflexiójuk különbözővé válik. A fény polarizációs állapotában ennek hatására bekövetkező változás általában igen csekély. A mágneses anyag felületéről történő fényvisszaverődés során mágneses-optikai Kerr effetusról beszélünk. Ekkor a polarizáció síkjának elfordulása EZET 3. MÁGNESES-OPTIKAI jellemzően a θ Kerr = KERR-EFFEKTUS 1 o tartományba esik. (MOKE) Másrészt optikailag átlátszó anyagon történő áthaladás 14 során (Faraday effektus) a jelenség integrális természetű, a polarizáció megváltozása a mágneses anyag vastagságával arányosan tetszőlegesen növelhető. bra. Az ábra1. a ábra. mágneses-optikai Mágneses-optikai Kerr-eektust effektusok szemlélteti. szemléltetése. A ferromágneses Bal oldali ábra: A lineárisan poláris fény mágneses felületére bees felületről lineárisan való visszaverődés poláros fény során polarizációja elliptikussá visszaver dést válik. Az ellipszis követ en nagytengelyének a beeső fény polarizációs síkjával bezárt szöge a Kerr elfordulás, a kis- és nagytengely aránya az ún. Kerr ellipticitás. E két mennyiség ul. jellemzi a polarizáció megváltozását. Jobb oldali ábra: Faraday effektus, azaz polarizáció elfordulás optikailag átlátszó mágneses anyagban. ott térer sség-komponens Ha egy anyag spontán nagyságát, mágnesezettséget a komplexmutat koordináták vagy külső arkuszainak mágneses térbe helyezzük, akkor az időtükrözésinvariancia sérül. Ebben az esetben egy eredetileg izotróp vagy köbös szimmetriával bíró rendszer esetén bsége pedig két állapot közötti fáziskülönbséget adja: a dielektromos tenzor a következő alakú lesz, ha a mágnesezettség irányát a z tengellyel párhuzamosnak választjuk: (3.1) ǫ = ǫ xx ǫ xy 0 ǫ xy ǫ xx 0., a két mer leges bázisvektor. Ha a polarizációs állapot 0 0változását ǫ zz a sség irányába mutató komplex egységvektorok segítségével követjük, akkor A mágnesezettséggel párhuzamosan haladó fényre a fenti mátrixot diagonalizálva két különböző dielektromos -formalizmusról állandót beszélünk. kapunk (ǫ Lineáris ± = ǫ xx polarizáció ± ǫ xy ), amely esetén a kétminden cirkulárisan komponens poláris (s = x ± iy) állapothoz tartozik. A a térer sségvisszavert a minden fény amplitúdó- pontján egyetlen és fázisváltozását iránybanegy oszcillál. komplexazt mennyiséggel, az álot, amikor a két komponens azonos nagyságú és a fázisuk, cirkulárisan a reflexiós együtthatóval írjuk le, amely a visszaverő felületre normális irányból érkező fény esetén a Fresnel formula segítségével kifejezhető: osnak hívjuk, mivel a terjedési irányból nézve azr vektor egy körön mozog. ± e iθ± = 1 n ± = 1 ǫ± 1 + n ános esetben elliptikusan poláros fényr l beszélünk. Ilyenkor ± 1 +. ǫ az vektor ± egy ellipszisen Könnyen fut végig, látható, amit hogy polarizációs a ellipszisnek megváltozásának nevezünk. leírására az előzőekben bevezetett Kerr elfordulás és Kerr ellipticitás és a komplex reflexiós együttható közötti kapcsolat a következő: mágneses-optikai Kerr-eektus során a beérkez lineárisan poláros fény pociója a visszaver dést követ en, elfordul, általános esetben elliptikusan poá válik. Ezt a változást két paraméterrel tudjuk 2 leírni: a beérkez fény po- 2(r+ 2 + r2 ) θ Kerr = θ θ + és η Kerr = r2 + r 2. ciója és a visszavert Láthatóan fény theta polarizációs Kerr a két cirkuláris ellipszisének komponens nagytengelye visszaverődése által bezárt során fellépő fáziskülönbség, míg η Kerr a két Kerr-elfordulás komponensre ( ), a visszavert kis- és nagytengely intenzitásokarányának közti különbséget arkusz tangense írja le. Aamágneses anyagok többségénél a Kerr ellipticitás ( ). izsgáljuk meg, hogyan változik a fény polarizációja ferromágneses anyag-

3 paraméterek jó közelítéssel arányosak a mágnesezettséggel. Ezért ezen mennyiségek mérése jó eszközt jelent a felületi mágnesezettség optikai úton történő detektálására. Ha a Kerr paramétereket a foton energia függvényében széles energia tartományban megmérjük, azaz mágneses-optikai spektroszkópiát végzünk, akkor a mágnesezettség nagy érzékenységű mérésén túl a módszer alkalmas alapvető fizikai paraméterek az anyag sávszerkezete, kristálytérfelhasadások, mágneses kicserélődések, spin-pálya kölcsönhatás erőssége meghatározására is. Napjainkban az alapkutatásokon túl az optikai adatátvitel és adattárolás területén elterjedten használják a nagy mágneses-optikai aktivitást mutató anyagkat (pl.: optikai izolátorok, mágnesesoptikai hullámvezetők, mágneses-optikai lemez,...). A mérési gyakorlaton két új, összetett szerkezetű ferrimágneses anyagot, a CoCr 2 O 4 -ot és a CuCr 2 Se 4 -et fogjuk vizsgálni, melyek óriási mágneses-optikai Kerr effektust mutatnak. II. KÍSÉRLETI TECHNIKA A mágneses-optikai méréseknél olyan érzékeny méréstechnikára van szükségünk, amely alkalmas a polarizáció kis változásának detektálására. A mágneses-optikai Kerr forgatás elvileg megfigyelhető, ha a vizsgált kristályt keresztezett polarizátorok közé helyezzük (a fény az anyag mágnesezettségével párhuzamos irányban terjed és közelítőleg merőleges beeséssel érkezik a minta felületére). Ekkor ugyanis a második polarizátoron (analizátor) áthaladó fény intenzitása arányos lesz a mágneses-optikai effektus erősségével, azaz Kerr elfordulás hiányában nem jut át fény az elrendezésen. Ha a mintát felmágnesezve az analizátor síkját addig forgatjuk, míg az átmenő fényintenzitás ismét minimális (ideális esetben zérus) lesz, akkor meghatároztuk a kristály M mágnesezettséghez tartozó Kerr forgatását, θ Kerr (M)-t. Mivel a polarizátor és az analizátor közé gyakran más optikai elemeket is teszünk, melyek (lineáris kettőstörésük révén) maguk is megváltoztatják a fény polarizációját, az elforgatást meg kell határoznunk ellentétes felmegnesezés esetén is és [θ Kerr (M) θ Kerr ( M)]/2 felel meg a Kerr elfordulásnak. Mivel az analizátor szögét o hibával tudjuk csak leolvasni, ez az egyszerű módszer általában nem elég érzékeny. Egy jobb alternatívát jelent, ha a keresztezett polarizátorok közé a mintán kívül egy Faraday rotátort (1. ábra jobb panel) is helyezünk. Ekkor a rotátort körülvevő szolenoid áramának változtatásával a polarizáció elfordulásának mértékét (a tekercs mágneses terével arányosan) változtathatjuk és kompenzálhatjuk vele a minta forgatását. A módszer ekvivalens az analizátor kézzel történő forgatásával, de nagyobb pontosság érhető el általa. Ehhez kövessük nyomon, hogyan változik a fény elektromos komonensének polarizációja a 2. ábrán látható elrendezésben. 2. ábra. Mágneses-optikai effektus mérésére alkalmas fényút: λ = 635nm hullámhosszú 5mW teljesítményű LASER dióda függőleges polarizátor Faraday rotátor minta vízszintes analizátor Si dióda fotodetektor. A elektromos térerősség polarizációját a fényhez rögzített rendszerben írjuk fel. A polarizációs vektor elemeinek komplex volta a komponensek közti időbeli fáziskülönbség következménye. Az ideális Faraday rotátor csak elforgatja a polarizáció síkját, a térerősség nagyságát nem változtatja, amit derékszögű ill. cirkuláris bázisban a következő mátrixok írnak le: ( ) ( ) cosφf sinφ F = F e iφ F 0 sinφ F cosφ F 0 e iφf

4 A minta mágneses kettőstörését leíró reflexiós mátrix a cirkuláris fotonállapotok bázisában: ( ) r+ e S = iθ+ 0 0 r e iθ Mindezeket felhasználva az elektromos térerősség az analizátort követően: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) r+ e E = 2 iθ i cosφf sinφ F 1 E 0 1 i i 0 r e iθ 2 1 i sinφ F cosφ 0 F 0 Detektorunk azonban a fény intenzitását érzékeli, ami a térerősség abszolút négyzetének időátlaga: I = E2 0 4π E E = E2 0 16π [r2 + + r2 2r +r cos( θ 2φ F )], (1) ahol θ = θ + θ 2θ Kerr. Láthatóan a Faraday rotátor φ F forgatásának változtatásával a minta forgatása csak akkor kompenzálható vagyis a detektorra érkező intenzitás akkor tehető zérussá, ha r + = r, azaz a minta Kerr ellipticitása zérus és csak rotációja van. Ellenkező esetben a Faraday rotátorral (vagy a korábbi módszerben az analizátor forgatásával) csak minimalizálni tudjuk a detektorra eső fényintenzitást. Az érzékenység tovább fokozható nagy frekvenciás lock-in technika alkalmazásával, amely lehetővé teszi a környezeti fényhatások (nem az általunk használt forrásból származó vagy nem az optikai elrendezésünkön keresztül haladó fény) és más elektronikus zajok kiszűrését. Ezt úgy tudjuk megvalósítani, hogy a Faraday rotátor szolenoid tekercsén harmonikus időfüggésű áramot hajtunk keresztül, így φ F (t) = φ F sin(2πft). Felhasználva, hogy az 1. egyenletnél a cosinus függvény argumentumában megjelenő harmonikus időfüggés a J i Bessel függvények szerint Fourier sorba fejthető, azaz sin[φ F sin(2πft)] = 2J 1 (φ F )sin(2πft) +... cos[φ F sin(2πft)] = J 0 (φ F ) + 2J 2 (φ F )sin(4πft) +... illetve r + r és θ Kerr 1, az intenzitás f frekvenciájú és időben állandó komponensére a sorfejtés első rendjében a következőt kapjuk: I f = I 0 [4r + r sin(2θ Kerr )J 1 (φ F )] 4I 0 J 1 (φ F )θ Kerr (2) I dc = I 0 [r r2 2r +r J 0 (φ F )] 0, (3) ahol I 0 nem más, mint a polarizátorok párhuzamos állásánál mért teljes fényintenzitás. 1 Π 2 Π 3Π 2 2Π ábra. Bessel függvények: J 0 (x) kék folytonos, J 1 (x) piros szagatott, J 2 (x) barna pontozott vonal. A 3. összefüggésből láthatóan a Kerr elfordulás arányos az I f modulált intenzitással. Az elfordulás értékének szögben való megadásához 4I 0 J 1 (φ F ) tényezőt meg kell határoznunk. Ezt legegyszerűbben úgy tehetjük, ha kihasználjuk, hogy a minta θ Kerr = φ forgatása ekvivalens az analizátor φ szögű forgatásával. Másrészt, azt is láthatjuk, hogy minél nagyobb a Faraday rotátor φ F modulációjának amplitúdója annál jobb a mérés érzekenysége. A jó jel-zaj viszony eléréséhez tehát minél nagyobb amplitúdójú és frekvenciájú áramot kell a szolenoidon átküldenünk. A mérés elektronikus összeállítása a következő ábrán látható.

5 4. ábra. A mérés elektromos kapcsolásának vázlata III. MÉRÉSI FELADATOK Ferrimágneses ún. spinel szerkezetű kristályok mágnesezettségét vizsgáljuk mágneses-optikai Kerr effektus mérésével. Az egyik anyag a CuCr 2 Se 4, amely már szobahőmérsékleten ferromágneses, a másik anyag a CoCr 2 O 4, csak alacsony hőmérsékleten válik mágnesessé. Alakítsuk ki az optikai fényutat mintaként a CuCr 2 Se 4 kristályt használva és állítsuk össze az elektromos kapcsolást! Az analizátor szögének változtatásával kalibráljuk a polarizáció forgatást (4I 0 J 1 (φ F ) paraméter meghatározása)! Mérjük meg CuCr 2 Se 4 minta Kerr forgatását a mágneses tér függvényében a rendelkezésre álló permanens mágnes segítségével! Határozzuk meg a mágneses hiszterézis szélességét! Az alacsony hömérsékletű optikai mintatartóba helyezett CoCr 2 O 4 kristályt helyezzük a fényútba, majd a mintatartót folyékony N 2 -nel hűtsük le T = 77K-re! A mintatartóra szerelt szolenoid tekercs áramának változtatásával mérjük meg a Kerr forgatás térfüggését ezen a hőmérsékleten! Határozzuk meg a mágneses hiszterézis szélességét! Ismételjük meg a mérést T = 77K fölötti hőmérsékleteken is! Határozzuk meg a ferromágneses átalakulás hőmérsékletét! Pozitív majd negatív irányú felmágnesezés mellet (kis mágneses térben) mérjük meg θ Kerr értékének hőmérséklet függését a mintatartó lassú melegítése közben! Figyelmeztetés! A mérés során ügyeljünk a következőkre! A LASER dióda nagy teljesítményű, fókuszált nyalábja a szemet károsíthatja. A teljesítmény erősítő kimenetére először csatlakoztassuk a szolenoid tekercset, illetve a referencia ellenállásra (R ref = 0.1Ω) az oszcilloszkópot. Ezt követően kapcsoljuk be az erősítő tápfeszültségét. Az oszcilloszkóp jelének folyamatos ellenőrzése mellett növeljük az erősítő bemeneti feszültségét, míg a tekercsen átfolyó áram eléri a ±5A t. Vigyázzunk a folyékony nitrogén töltésénél! Óvatosan kezeljük a permanens mágnest (B 0.6T), ne közelítsük felmágnesezhető eszközökhöz!

6 IV. AJÁNLOTT IRODALOM - Bevezetés a modern szilárdtestfizikába, Sólyom Jenő (Springer, 2005) - Electronic States and Optical Transitions in Solids, Bassani and Pastori Parravicini (Pergamon, 1975) - Solid State Spectroscopy H. Kuzmany (Springer, 1998) - Magneto-optics, S. Sugano and N. Kojima (Springer, 1999)

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezető: Dr. Papp György intézetigazgató

Részletesebben

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken

Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken SZAKDOLGOZAT Elektron transzport szénalapú nanoszerkezeteken Márkus Bence Gábor Fizika BSc., fizikus szakirány Témavezető: Simon Ferenc egyetemi tanár BME Fizika Tanszék Belső konzulens: Kürti Jenő egyetemi

Részletesebben

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András TANULÁSI ÚTMUTATÓ Villanymotorok a gyakorlatban Készítette: Mozsolics András A fejlesztő intézmény megnevezése: Bánki Donát Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Székhelye: 2800 Tatabánya, Réti út 1-5.

Részletesebben

modellrendszerekben TDK DOLGOZAT Konzulensek:

modellrendszerekben TDK DOLGOZAT Konzulensek: TDK DOLGOZAT NMR spektrométer fejlesztése diffúziós állandó mérésére biológiailag releváns fehérje modellrendszerekben Iván Dávid Konzulensek: Bokor Mónia (Wigner Kutatóközpont Kísérleti Szilárdtest-fizikai

Részletesebben

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia

Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 1 Mágneses magrezonancia-spektroszkópia Egy- és kétdimenziós módszerek a kémiai szerkezetkutatásban Metodikai útmutató Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem NMR Laboratórium Verziószám: 2.0 2003. március 2

Részletesebben

2. ábra Változó egyenfeszültségek

2. ábra Változó egyenfeszültségek 3.5.. Váltakozó feszültségek és áramok Időben változó feszültségek és áramok Az (ideális) galvánelem által szolgáltatott feszültség iránya és nagysága az idő múlásával nem változik. Ha az áramkörben az

Részletesebben

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság

MÛSZAKI INFORMÁCIÓK. Érzékelési távolság Adó-vevõs fotokapcsolók A mûködés aelve: 1. Az adó-vevõs érzékelõ két részbõl áll, egy adóból (fénykibocsátó), és egy vevõbõl (fényelnyelõ). Egy fénysugár kapcsolja össze a két eszközt egymással. vevõ

Részletesebben

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ.

Az antenna talpponti ellenállása (impedanciája) az antenna típusától, geometriai méreteitől, föld feletti magasságától, stb. függ. 3.14.1. Antennák a) Alapfogalmak Az amatőr rádióállomás antennájának a feladata kettős: adáskor az adó által előállított rádiófrekvenciás teljesítményt elektromágneses hullámok formájában kisugározza,

Részletesebben

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Szent István Egyetem ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK STACIONÁRIUS SÍKÁRAMLÁSI RENDSZERBEN Doktori (Ph.D) értekezés Földi László Gödöllő 01 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori Iskola tudományága:

Részletesebben

Termoelektromos jelenségek

Termoelektromos jelenségek Termoelektromos jelenségek Vezetési elektronok maguktól nem lépnek ki egy fém felületéről, ahhoz, hogy ez megtörténjen, az elektronokra a fém belseje felé irányuló erő ellenében bizonyos munkát, un. kilépési

Részletesebben

3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA

3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA 3 A FÖLDMÁGNESES TÉR IDŐBELI VÁLTOZÁSA A földmágneses tér elemei nemcsak a helynek, hanem az időnek is a függvényei. A tapasztalatok szerint a mágneses tér időben minden más földfizikai erőtérnél gyorsabban

Részletesebben

A/D és D/A konverterek. Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a. mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal

A/D és D/A konverterek. Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a. mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal A/D és D/A konverterek Általában egy objektumon elvégzett méréshez szükséges a mérendő tárgy gerjesztése, aminek hatására a tárgy válaszokkal reagál. Ezen válaszok közül kell kiválasztanunk a minket érdeklő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK SPEKTROFOTOMETRIA FEHÉRJEKONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE 1. Fotometria A spektrofotometria az egyik leggyakrabban használt analitikai eljárás a biokémiában. A módszer igen alkalmas kismennyiségű

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 11. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 11. évfolyam Horváth Petra TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3 A laboratórium

Részletesebben

Mag- és részecskefizika 2003 20

Mag- és részecskefizika 2003 20 Mag- és részecskefizika 003 0 11. A β-bomlás FORMÁI (β, β -, elektronbefogás, az univerzális gyenge kölcsönhatás, a bomlás mechanizmusa, a folytonos elektromos spektrum értelmezése, a neutrínó kimutatása,

Részletesebben

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma

3.15. Műszerek és mérések. 3.15.1. A mérés fogalma 3.15. Műszerek és mérések 3.15.1. A mérés fogalma Hagyományos értelmezés szerint a mérés egy fizikai mennyiség nagyságának meghatározása a választott mértékegységben kifejezett számértékével. A mérési

Részletesebben

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez

Mérési útmutató. A transzformátor működésének vizsgálata Az Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok 3. sz. méréséhez BDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTDOMÁNYI EGYETEM VILLMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMTIKI KR VILLMOS ENERGETIK TNSZÉK Mérési útmutató transzformátor működésének vizsgálata z Elektrotechnika tárgy laboratóriumi gyakorlatok

Részletesebben

ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA

ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA Dr. Raics Péter DE Kísérleti Fizikai Tanszék BEVEZETÉS A kvantumfizikát az anyag szerkezetére és felépítésére vonatkozó kutatások alapozták meg. Az atomok, atommagok és elemi

Részletesebben

Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló

Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló Készítette: Rancz Lajos Konzulens: dr. Sujbert László, MIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. Alapvető szintézistechnikák 6 2.1. Additív szintézis..........................

Részletesebben

3.12. Rádió vevőberendezések

3.12. Rádió vevőberendezések 3.12. Rádió vevőberendezések A rádió vevőkészülék feladata az antennában a különböző rádióadók elektromágneses hullámai által indukált feszültségekből a venni kívánt adó jeleinek kiválasztása, megfelelő

Részletesebben

A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata

A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata Nyugat-Magyarországi Egyetem Kitaibel Pál doktori iskola Geo-környezettudományi program DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A szeizmikus módszer geotechnikai alkalmazásainak kritikai vizsgálata Sorszám: 118 Törös

Részletesebben

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés.

Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. DE TTK 1949 Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban Egyetemi doktori (PhD) értekezés Csarnovics István Témavezető: Dr. Kökényesi Sándor Debreceni Egyetem

Részletesebben

A fény mechanikai hatása optikai rezonátorban

A fény mechanikai hatása optikai rezonátorban Kvantumelektronika Tavaszi Iskola, Balatonfüred 25 1 A fény mechanikai hatása optikai rezonátorban Domokos Péter MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézete, Nemlineáris és Kvantumoptika Osztály domokos@szfki.hu

Részletesebben

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak.

3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. 3.1.1. Villamos jelenségek. Alapfogalmak. Az atom szerkezete Az anyag legkisebb olyan része, amely még az anyag tulajdonságait mutatja, a molekula. A molekula atomokból, az atom pedig atommagból, és az

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 12. évfolyam Juhász Zoltán TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A laboratórium

Részletesebben

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse.

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse. Előszó,,Ha az ember magára tekint, először a testét látja, azaz bizonyos anyagmennyiséget, amelyet a magáénak mondhat. De hogy megérthesse, hogy mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette

Részletesebben

Bevezetés. Dr. Dezső Gergely, főiskolai tanár, tantárgyfelelős

Bevezetés. Dr. Dezső Gergely, főiskolai tanár, tantárgyfelelős Bevezetés Ez a segédlet a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági arán, gépészmérnök szakos hallgatóknak oktatott, VEM alapjai című tantárgyhoz kapcsolódik. Nem fedi le a tantárgy teljes anyagát,

Részletesebben

10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások

10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások 10. Konzultáció: Erősítő fokozatok összekapcsolása, visszacsatolások, műveleti erősítők és műveleti erősítős kapcsolások "Elektrós"-Zoli 2013. november 3. 1 Tartalomjegyzék 1. Erősítő fokozatok összekapcsolása

Részletesebben

Őrlés. Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM)

Őrlés. Pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) Őrlés A mechanikai őrlés egy hatékony, gazdaságos és széleskörűen vizsgált módszer. A mechanikai őrlés egyik előnyös jellemzője, hogy egyszerű az átjárhatóság a laboratóriumi módszerek és a nagyságrendekkel

Részletesebben

NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai

NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai NMR vizsgálatok szilárd fázisban A CP/MAS kísérlet és alkalmazásai Szalontai Gábor Veszprémi Egyetem Szilikát- és Anyagmérnöki Tanszék NMR Laboratórium Verziószám: 1.2 CD, 2002. január NMR vizsgálatok

Részletesebben