Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.), 42/2007. (XII.19.), a 11/2008. (IV.30.), a 16/2009. (V.04.), a 13/2010. (IV.30.), a 26/2010. (XI.25.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.), 42/2007. (XII.19.), a 11/2008. (IV.30.), a 16/2009. (V.04.), a 13/2010. (IV.30.), a 26/2010. (XI.25."

Átírás

1 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.), 42/2007. (XII.19.), a 11/2008. (IV.30.), a 16/2009. (V.04.), a 13/2010. (IV.30.), a 26/2010. (XI.25.) önkormányzati rendeletekkel

2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. Fejezet Eljárási rendelkezések Általános szabályok... 4 II. Fejezet Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások /A Étkeztetés /B Házi segítségnyújtás /C Családsegítés /D Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /E Közösségi ellátások /F Támogató szolgáltatás /G Nappali ellátást nyújtó idősek klubja Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, időskorúak gondozóháza Az önkormányzat által biztosított szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelem benyújtása, elbírálása A Vadgesztenye Szociális Intézmény térítési díjai Az étkeztetés igénybe vétele esetén fizetendő térítési díjak /A A házi segítségnyújtás igénybe vétele esetén fizetendő térítési díjak /B A nappali ellátást nyújtó intézmény igénybe vétele esetén fizetendő térítési díjak /C Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény igénybe vétele esetén fizetendő térítési díjak /D A személyi térítési díj csökkentésének esetei és módjai Az önkormányzati intézményre vonatkozó szabályok Szociálpolitikai Kerekasztal ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3 Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselő-testület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban az Ötv.) 16. (1) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törtvény (a továbbiakban az Szt.) 92. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az Szt 62. (2), 90. (3), 92.. (2) bekezdésben, és 115. (3) bekezdésében foglalt rendelkezésre a következő rendeletet alkotja meg (1) 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (2) E rendelet meghatározza a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás formáit (a továbbiakban együtt: szolgáltatási formák), a jogosultság feltételeit, az ellátotti jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket (1) A rendelet hatálya a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed a Szigetszentmiklóson élő a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya kiterjed a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerinti családtagjára, továbbá a magyar állampolgár Szmtv. szerinti családtagjára, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (3) 4 A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében e rendelet esetében különösen az étkezés és szállásbiztosítására, ha annak hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. (4) A rendelet hatálya kiterjed az Szt-ben szabályozott esetekben és módon a hajléktalan személyek ügyében lefolytatandó szociális igazgatási eljárásra is, ha a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyeként Szigetszentmiklós illetékességi területét jelölte meg. (5) 5 E rendelet alkalmazásában: 1. átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosító intézmény; 2. családsegítés: a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a 1 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos december 19. napjától. 2 Hatályon kívül helyezte a 26/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet 22. -a november 26. napjától. 3 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályos november 26. napjától. 4 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos november 26. napjától. 5 Beépítette a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 5. -a, hatályos november 26. napjától. 3

4 krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás; 3. időskorúak gondozóháza: az időskorú személyek ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosító intézménye. 4. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, vagy pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás; 5. közösségi ellátások: a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott (2) bekezdésben meghatározott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott (3) bekezdés szerinti alacsonyküszöbű ellátás; 6. nappali ellátás: elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes Szigetszentmiklóson élő személyek részére nyújtott szolgáltatási forma; 7. támogató szolgáltatás: a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. I. Fejezet Eljárási rendelkezések 6 1. Általános szabályok 3. (1) 7 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (a továbbiakban az Önkormányzat) a személyes gondoskodás keretén belül a jelen rendben meghatározottak szerint az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: a) 8 Alapszolgáltatások: aa) étkeztetés, ab) házi segítségnyújtás, ac) családsegítés, ad) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ae) közösségi ellátások, af) támogató szolgáltatás, ag) nappali ellátás. b) 9 Szakosított ellátási formák: ba) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, (2) 10 Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti alapszolgáltatások közül a) a saját fenntartásában működtetett, részben önállóan gazdálkodó Vadgesztenye Szociális Intézmény intézménye útján biztosítja aa) az étkeztetést, ab) a házi segítségnyújtást, ac) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 6 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése, hatályos november 26. napjától. 7 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos december 19. napjától. 8 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 6. (1) bekezdése, hatályos november 26. napjától. 9 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 6. (2) bekezdése, hatályos november 26. napjától. 10 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 7. -a, hatályos november 26. napjától. 4

5 ad) a nappali ellátást, és ae) a szakosított ellátási formák közül az időskorúak átmenti elhelyezését, b) a részben önállóan gazdálkodó Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata (a továbbiakban: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata) intézménye útján biztosítja a családsegítést, és c) szerződéses formában biztosítja a ca) közösségi ellátásokat, és cb) támogató szolgáltatást. (3) 11 A Képviselő-testület a szolgáltatási formákkal kapcsolatos feladat- és hatásköreit a Népjóléti Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság) ruházza át II. Fejezet Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások 15 1./A Étkeztetés (1) 17 Étkeztetés keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik az Szt. 62. (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelnek. (2) 18 (3) 19 Az önkormányzat szociális étkeztetést annak az öregségi nyugdíjban részesülőnek biztosít, aki igazolja, hogy öregségi nyugdíjra jogosult, azt igénybe veszi, vagy öregségi nyugdíjra nem jogosult, de az öregségi korhatárt elérte, vagy azt meghaladta és megfelel az (1) bekezdésben írt feltételeknek. (4) Egészségi állapota miatt szociális étkeztetést biztosít az önkormányzat annak, aki után ápolási díjat vesz igénybe a gondozója, vagy tartósan fekvő beteg és étkezni önállóan nem képes, és ezt a háziorvos igazolja. (5) Fogyatékossága, pszichiátriai betegsége miatt az részesíthető szociális étkeztetésben, aki I., II. csoportba tartozó rokkant, vagy aki után súlyos fogyatékossága miatt fogyatékossági támogatást folyósít a kifizető szerv és mindezeket a szociális étkeztetést kérő hitelt érdemlően igazolni tudja. (6) Szenvedélybeteg részére szociális étkezés biztosítható, ha az illető alkoholizmusa, drogfüggése olyan mértékű, hogy önmaga vagy gondozása alatt álló eltartottja részére az étkeztetést más módon biztosítani nem lehet, és ezt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat indokoltnak tartja. 11 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 8. -a, hatályos november 26. napjától. 12 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, a rendelkezés hatályát vesztette december 19. napján. 13 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, a rendelkezés hatályát vesztette december 19. napján. 14 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, a rendelkezés hatályát vesztette december 19. napján. 15 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése, hatályos november 26. napjától. 16 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 2. (3) bekezdése, hatályos november 26. napjától. 17 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 9. (1) bekezdése, hatályos november 26. napjától. 18 Hatályon kívül helyezte a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. -a május 1. napján. 19 A 7. (3)-(7) bekezdését beépítette a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 9. (2) bekezdése, hatályos november 26. napjától. 5

6 (7) Szociális étkeztetést kell biztosítani a hajléktalannak, aki a településen tartózkodási hellyel, lakcímmel nem rendelkezik, de a Magyar Vöröskereszt Szigetszentmiklósi Utcai Gondozószolgálatának tanúsítása szerint életvitelszerűen a településen tartózkodik. 1./B Házi segítségnyújtás (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatás igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. (3) 21 Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik az Szt ban foglalt feltételeknek megfelelnek, egészségi állapotuk indokolja a szolgáltatás biztosítását és azt a gondozási szükséglet vizsgálata bizonyítja. (4) 22 8/A. 24 (1) 25 1./C Családsegítés 23 (2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő Szt szerinti jelzőrendszer működik. (3) A (2) bekezdés szerint jelzőrendszer jelzése alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés (4) bekezdésben megjelölt céljáról, tartalmáról. (4) A családsegítés keretében biztosítani kell a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, c) 26 a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, és konfliktusok megoldásának elősegítését, d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, f) 27 a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, és 20 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 2. (4) bekezdése, hatályos november 26. napjától. 21 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 10. -a, hatályos november 26. napjától. 22 Hatályon kívül helyezte a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 3. -a május 1. napján. 23 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 2. (5) bekezdése, hatályos november 26. napjától. 24 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos december 18. napjától. 25 Hatályon kívül helyezte a 26/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet 22. -a november 26. napjától. 26 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 11. (1) bekezdése, hatályos november 26. napjától. 27 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 11. (2) bekezdése, hatályos november 26. napjától. 6

7 g) 28 a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. (5) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és b) a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók. 1./D Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 29 8/B. 30 (1) 31 (2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. (3) A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai betegek részére nyújtott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátója együttműködik a támogató szolgáltatást, illetve a pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátást nyújtó szolgáltatóval. (4) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult a) az egyedül élő 65 év feletti személy, b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. (5) 32 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik az Szt ban foglalt feltételeknek megfelelnek. (6) A súlyos fogyatékosságot az Szt. 65/C. (5)-(7) bekezdése szerint, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot külön jogszabály szerint kell igazolni. 8/C. 34 (1) 35 1./E Közösségi ellátások 33 (2) A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében biztosítani kell a) a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, b) a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését, c) a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, 28 Beépítette a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 11. (3) bekezdése, hatályos november 26. napjától. 29 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 2. (6) bekezdése, hatályos november 26. napjától. 30 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos július 1. napjától. 31 Hatályon kívül helyezte a 26/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet 22. -a november 26. napjától. 32 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 12. -a, hatályos november 26. napjától. 33 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 2. (7) bekezdése, hatályos november 26. napjától. 34 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos július 1. napjától. 35 Hatályon kívül helyezte a 26/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet 22. -a november 26. napjától. 7

8 d) a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, f) megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. 8/D. 37 (1) 38 1./F Támogató szolgáltatás 36 (2) A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen a) az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése), b) az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyiszociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, c) információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, d) a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, e) segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz, f) egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, g) segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, h) a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése. (3) A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy. E bekezdés alkalmazásában súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy. (4) 39 A súlyos fogyatékosságot és a jogosultságot az Szt 65/C. (6)-(7) bekezdése szerint lehet igazolni. 9. (1) 41 1./G Nappali ellátást nyújtó idősek klubja 40 (2) 42 A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában működjön. 36 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 2. (8) bekezdése, hatályos november 26. napjától. 37 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos július 1. napjától. 38 Hatályon kívül helyezte a 26/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet 22. -a november 26. napjától. 39 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 13. -a, hatályos november 26. napjától. 40 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 2. (9) bekezdése, hatályos november 26. napjától. 41 Hatályon kívül helyezte a 26/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet 22. -a november 26. napjától. 42 Beépítette a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 5. -a, hatályos május 1. napjától. 8

9 (3) 43 Nappali ellátás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik az Szt. 65/F. - ában foglalt feltételeknek megfelelnek. 10. (1) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, időskorúak gondozóháza 44 (2) Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. (3) 46 Átmeneti elhelyezés keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik az Szt. 80. (1)-(3) bekezdésében és a 82. -ban foglalt feltételeknek megfelelnek. 3. Az önkormányzat által biztosított szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelem benyújtása, elbírálása (1) Az Önkormányzat által biztosított ellátások igénybevételére vonatkozó kérelmet az igénylő, vagy törvényes képviselője a rendelet 3. (2) bekezdésében meghatározott az ellátást biztosító intézmény vezetőjénél, vagy a szerződésben meghatározott képviselőjénél (a továbbiakban együtt az intézményvezető) terjesztheti elő, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével. (2) A szolgáltatási forma igénybevételét az intézményvezető intézkedése, illetve döntése alapozza meg. (3) Az igénylő, illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntése ellen a döntés közlésétől számított 8 napon belül a Bizottsághoz fordulhat. A Bizottság a beutalás kérdéséről határozattal dönt. (4) Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles biztosítani annak a személynek az ellátását, akinek az ellátás hiánya életét, egészségét, testi épségét veszélyezteti. (5) 48 A szociális rászorultságtól függően igénybe vehető ellátások jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás esetén az intézményvezető külön eljárás keretében biztosítja az ellátását. Az eljárás keretében köteles vizsgálni, hogy kérelmező megfelel-e az e rendeletben, és az Szt.-ben az adott ellátási formára meghatározott feltételeknek. (6) Az Önkormányzat által szerződéses formában biztosított ellátások igénybevételének rendjét az ellátás biztosítására kötött megállapodásban kell rögzíteni. (7) 49 Az intézményvezető az ellátást igénybe vevővel, illetve törvényes képviselőjével az ellátás igénybe vételének megkezdésekor írásban megállapodást köt. A megállapodásban rögzíteni kell: a) az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését), b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat.4. Az intézményi jogviszony megszűnése 43 Beépítette a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 14. -a, hatályos november 26. napjától. 44 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 2. (10) bekezdése, hatályos november 26. napjától. 45 Hatályon kívül helyezte a 26/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet 22. -a november 26. napjától. 46 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 15. -a, hatályos november 26. napjától. 47 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos december 19. napjától. 48 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 7. -a, hatályos május 1. napjától. 49 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 8. -a, hatályos május 1. napjától. 9

10 12. (1) 50 Az intézményi jogviszony megszűnése a) az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, b) a jogosult halálával, c) a határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha e törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható. (2) 51 Az állami fenntartású intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. (3) 52 Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult a) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, b) a házirendet súlyosan megsérti, c) intézményi elhelyezése nem indokolt. (4) 53 Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. (5) 54 Ha az intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozza meg, a jogviszony megszüntetésére az (2)-(3) bekezdésben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell, azonban a jogviszonyt a beutaló szerv határozata szünteti meg. 4. A Vadgesztenye Szociális Intézmény térítési díjai (1) 56 A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokért, ha e rendelet másként nem rendeli, térítési díjat kell fizetni. A szolgáltatások intézményi térítési díját - mely a szolgáltatási önköltség és az állami normatíva különbözete - a Képviselő-testület évenként állapítja meg. (2) 57 A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja a megállapodásban. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. (3) Térítésmentes ellátásban kell részesíteni az igénylőt, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik és a térítési díj alapjául szolgáló vagyona, valamint tartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója nincs. (4) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű. 50 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 9. (1) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 51 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 9. (1) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 52 Beépítette a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 9. (2) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 53 Beépítette a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 9. (3) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 54 Beépítette a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 9. (4) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 55 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 10. -a, hatályos május 1. napjától. 56 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 11. (1) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 57 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 11. (2) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 10

11 (1) 59 (2) 60 Ha az igénylő a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Bizottsághoz fordulhat, aki dönt a személyi térítési díj összegéről. (3) 61 A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha a kötelezett jövedelme a) oly mértékben csökken, hogy az e rendeletben meghatározott díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. (4) 62 A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének időpontjáról a képviselő-testület rendelkezik - az (5) bekezdés a) és b) pontjában foglalt esetekben az intézményvezető - azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra. (5) 63 A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás keretében biztosított ellátás személyi térítési díjának megállapításánál a Szt. 116., ban szabályozottak az irányadóak. (6) 64 A térítési díjat a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni az intézményben készpénzfizetési számla ellenében. (7) 65 Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. A díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót, aki intézkedik a díjhátralék behajtásáról vagy a behajthatatlan hátralék törléséről. (8) 66 (9) 67 (10) 68 (11) Az étkeztetés igénybe vétele esetén fizetendő térítési díjak (1) Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének a tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét. (2) 71 Az étkeztetés személyi térítési díja nem haladhatja meg a családban egy főre jutó havi jövedelem 30%-át. 58 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 12. (1) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 59 Hatályon kívül helyezte a 26/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet 22. -a november 26. napjától. 60 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 16. -a, hatályos november 26. napjától. 61 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 12. (3) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 62 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 12. (4) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 63 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 12. (5) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 64 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 12. (6) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 65 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 13. (1) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 66 Hatályon kívül helyezte a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 13. (2) bekezdése május 1. napján. 67 Hatályon kívül helyezte a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 13. (2) bekezdése május 1. napján. 68 Hatályon kívül helyezte a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 13. (2) bekezdése május 1. napján. 69 Hatályon kívül helyezte a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 13. (2) bekezdése május 1. napján. 70 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 2. (11) bekezdése, hatályos november 26. napjától. 11

12 (3) 72 (4) 73 A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj az ebéd kiszállítása, vagy saját elvitel esetén az intézményi térítési díj a. a) 0 %-a, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 0 és 150%-a közé esik; b) 45 %-a, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 151 és 200%-a közé esik; c) 60 %-a, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 201 és 250%-a közé esik; d) 80 %-a, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 251 és 300%-a közé esik; e) 90 %-a, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 301 és 350%-a közé esik; f) 100 %-a, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 351 %-át meghaladja. (5) 74 Helyben fogyasztás esetén a fizetendő térítési díj a családban egy főre jutó jövedelem 15%- 5./A A házi segítségnyújtás igénybe vétele esetén fizetendő térítési díjak (1) A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg a tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének az évi munkaórákra és egy gondozóra jutó összegét. (2) 76 A házi segítségnyújtás keretében biztosított szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj az óradíjnak és az adott hónapban a gondozásra fordított időnek szorzata, mely összeg nem haladhatja meg a családban egy főre jutó havi jövedelem 25 %-át Ha a házi segítségnyújtás keretében étkeztetést is biztosítanak, a személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a családban egy főre jutó havi jövedelem 30%-át. (3) 77 (4) 78 (5) 79 Házi segítségnyújtás keretében fizetendő térítési díj az intézményi térítési díj a) 0 %-a, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 0 és 150%-a közé esik; b) 45 %-a, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 151 és 200%-a közé esik; c) 60 %-a, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 201 és 250%-a közé esik; d) 80 %-a, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 251 és 300%-a közé esik; e) 90 %-a, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 301 és 350%-a közé esik; f) 100 %-a, amennyiben az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 351 %-át meghaladja. 5./B A nappali ellátást nyújtó intézmény igénybe vétele esetén fizetendő térítési díjak (1) 81 A nappali ellátást nyújtó idősek klubjában az intézményi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének a tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét. Az intézményi térítési díj számításához a Szigetszentmiklós Város Képviselő-testületének 4/2007. (II. 21.) rendelet 5. (1) alapján megállapított nyersanyag norma 71 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 14. -a, hatályos május 1. napjától. 72 Hatályon kívül helyezte a 26/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet 22. -a november 26. napjától. 73 Beépítette a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 17. -a, hatályos november 26. napjától. 74 Beépítette a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 17. -a, hatályos november 26. napjától. 75 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 2. (12) bekezdése, hatályos november 26. napjától. 76 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 77 Hatályon kívül helyezte a 26/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet 22. -a november 26. napjától. 78 Hatályon kívül helyezte a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 15. (3) bekezdése május 1. napján. 79 Beépítette a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 18. -a, hatályos november 26. napjától. 80 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 2. (13) bekezdése, hatályos november 26. napjától. 81 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 16. (1) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 12

13 összegeket veheti figyelembe. A rendelet ide vonatkozó bekezdését a 4. számú melléklet tartalmazza. (2) 82 (3) 83 A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 15%-át a nappali ellátás, illetve 30%-át a nappali ellátás és ott étkezés esetén. (4) 84 A személyi térítési díj nappali ellátás esetében reggelivel, uzsonnával a szolgáltatást igénybe vevő napi jövedelmének 15%-a, klub ebéd (szociális étkeztetés helyben fogyasztja) esetében a családban egy főre jutó napi jövedelem 15%-a. 5./C Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény igénybe vétele esetén fizetendő térítési díjak (1) 86 Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben az intézményi terítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének a tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét. (2) 87 (3) 88 A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 60 %-át. 5./D A személyi térítési díj csökkentésének esetei és módjai 89 18/A. 90 (1) A személyi térítési díj elengedhető, ha az ellátását igénylő szigetszentmiklósi lakcímmel rendelkezik, és a kötelezett rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el, vagy a szociális, vagyoni, vagy lakhatási körülményeire tekintettel a díjat megfizetni nem képes. (2) Étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén a személyi térítési díj csökkenthető, ha az ellátást igénybevevő szigetszentmiklósi lakcímmel rendelkezik és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a) kétszeresét. A csökkentés olyan mértékű lehet, hogy a csökkentett térítési díj eléri az intézményi térítési díj 45 %-át. b) két és félszeresét. A csökkentés olyan mértékű lehet, hogy a csökkentett térítési díj eléri az intézményi térítési díj 60 %-át. c) háromszorosát. A csökkentés olyan mértékű lehet, hogy a csökkentett térítési díj eléri az intézményi térítési díj 80 %-át. d) három és félszeresét. A csökkentés olyan mértékű lehet, hogy a csökkentett térítési díj eléri az intézményi térítési díj 90 %-át. (3) Étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén annak a személyi térítési díj fizetésére kötelezettnek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át meghaladja az intézményi térítési díj összegével megegyező díjat kell megfizetni. 82 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, a rendelkezés hatályát vesztette december 19. napjától. 83 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 16. (2) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 84 Beépítette a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 16. (3) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 85 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 2. (14) bekezdése, hatályos november 26. napjától. 86 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos december 19. napjától. 87 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, a rendelkezés hatályát vesztette december 19. napjától. 88 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 17. -a, hatályos május 1. napjától. 89 Beépítette a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 2. (15) bekezdése, hatályos november 26. napjától. 90 Beépítette a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 18. -a, hatályos november 26. napjától. 13

14 6. Az önkormányzati intézményre vonatkozó szabályok 19. (1) Önkormányzati intézmény fenntartójaként a Képviselő-testület köteles biztosítani a szociális intézmény folyamatos működésének feltételeit. Ennek keretében a Képviselő-testület: a) dönt az intézményalapító okiratáról, gazdálkodási köréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról, b) meghatározza az intézmény költségvetését, valamint az intézményi térítési díjakat, c) ellenőrzi az intézmény gazdálkodását és működésének törvényességét (a Házirend, valamint más belső szabályzatok jogszerűségét), d) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, e) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, f) gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről, g) az intézmény vezetője tekintetében gyakorolja a kinevezési, felmentési és fegyelmi jogkört. (2) A Képviselő-testület fenntartói, irányítási jogkörének gyakorlása nem sértheti az intézménynek a szakmai programjában meghatározott önállóságát. (3) Az intézményi térítési díjakat a jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza Szociálpolitikai Kerekasztal 92 19/A. (1) A képviselő testület Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre (a továbbiakban: Kerekasztal). (2) A Kerekasztal szakmai testületi fórum, melynek faladata: a) a Szolgáltatástervezési Koncepció megalkotását és módosítását megelőző egyeztetés; b) a Szolgáltatástervezési Koncepció megalkotását követően az abban meghatározott feladatok megvalósításának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése és az Önkormányzat felé az esetleges módosításokra történő javaslattétel. (3) A Kerekasztalnak véleményezési joga van a Szolgáltatástervezési Koncepció megalkotása és módosítása során, melyet az Önkormányzat lehetőség szerint figyelembe vesz. (4) a Kerekasztal megvitatja a városi szociális szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, valamint az esetleges együttműködés kereteit, továbbá az egyes ellátotti csoportok (idősek, gyerekek, nők, fogyatékkal élők, hajléktalanok, pszichiátriai és szenvedélybetegek, stb.) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. (5) 93 A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai: a) 94 Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője b) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője c) Magyar Vöröskereszt Pest m. Ráckeve és Szigetszentmiklós Körzeti Szervezetének vezetője d) Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke e) 95 Mozgáskorlátozottak és Más Egészségkárosodott Fiatalok Ifjúsági és Sport Egyesületének (MEFISE) elnöke, és; f) Szigetszentmiklósi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke 91 Kiegészítette: 17/2007./VI.20./ sz. rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos július 1. napjától 92 Beépítette a 11/2008.(IV.30.) sz. rendelet, hatályos május 1. napjától. 93 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 18. (1) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 94 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 20. (1) bekezdése, hatályos november 26. napjától. 95 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 20. (2) bekezdése, hatályos november 26. napjától. 14

15 (6) 96 Állandó meghívottak: a) Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármestere b) Polgármesteri Hivatal jegyzője c) Szociális és Családvédelmi Bizottság elnöke d) Egészségügyi Bizottság elnöke e) Pénzügyi Bizottság elnöke f) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályvezetője g) EGOMIR vezetője h) Polgármesteri Hivatal szociális és gyámügyi irodavezetője i) Mozgásfejlesztő Óvoda vezetője; j) Városi Bölcsőde vezetője k) 97 Vezető védőnő, és l) Helyi háziorvosok által választott képviselő (7) A képviseleti jog átruházható. (8) A Kerekasztal üléseit a polgármester hívja össze. Az alakuló ülést e rendelet hatályba lépését követő három hónapon belül kell összehívni. Az alakuló ülés dönt a Kerekasztal ügyrendjéről, amelyről a megjelentek egyszerű szótöbbséggel határoznak. (9) A Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart. Az ülések nyilvánosak. (10) A polgármester gondoskodik a Kerekasztal működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátásáról. (11) A Kerekasztal ülésén a szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbséggel, határozati formában döntenek. A Kerekasztal határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint fele jelen van. (12) A Kerekasztal tanácskozásairól jegyzőkönyv készül, mely alapján a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni kell a hozott határozatokról. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 20. E rendelet április 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a többszörösen módosított 7/1999./III.25./ számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. Vargáné dr. Pető Terézia jegyző Szabó József polgármester ZÁRADÉK Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét március 20-i ülésén alkotta, módosította a 17/2007.(VI.20.), a 42/2007.(XII.19.), a 11/2008.(IV.30.), a 16/2009.(V.02.), valamint a 13/2010.(IV.30), 26/2010.(XI.25.) önkormányzati rendeletekkel. dr. Borók Dóra jegyző 96 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 18. (2) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 97 Módosította a 26/2010. (XI.25) önkormányzati rendelet 20. (3) bekezdése, hatályos november 26. napjától. 15

16 1. számú melléklet a 6/2007. (III.21) önkormányzati rendelethez: számú melléklet a 6/2007. (III.21) önkormányzati rendelethez: számú melléklet a 6/2007. (III.21) önkormányzati rendelethez: 100 Vadgesztenye Szociális Intézmény által nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díjai Szolgáltatás évi tervezett önköltség évi állami hozzájárulás évi tervezett intézményi térítési díj 1. Szociális étkeztetés: elviszi 493.-Ft/adag 221.-Ft/adag 272.-Ft +ÁFA (25%) = 340 Ft/adag 2. Szociális étkeztetés: helyben fogyasztja el (Idősek Klubja ebéd is!) 789.-Ft/ adag 221.-Ft/adag 568.-Ft + ÁFA (25%) = 710 Ft/adag 3. Szociális étkeztetés: kiszállítással 675.-Ft/ adag 221.-Ft/adag 454.-Ft + ÁFA (25%) = 570 Ft/adag Házi segítségnyújtás: Ft/óra 83.-Ft/óra Ft/óra Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 422.-Ft/nap 0.-Ft/nap 420.-Ft/nap 1. Idősek Klubja: nappali ellátás Ft/nap 353.-Ft/ nap Ft/nap 2. Idősek Klubja: nappali ellátás+ reggeli, uzsonna Ft/nap 353.-Ft/ nap Ft/nap Időskorúak Gondozóháza Ft/nap Ft/nap Ft/nap 98 Hatályon kívül helyezte a 26/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet 22. -a november 26. napjától. 99 Hatályon kívül helyezte a 26/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet 22. -a november 26. napjától. 100 Módosította a 26/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet 21. -a, hatályos november 26. napjától. 16

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 6/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Szigetszentmiklós

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya 1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Városi Önkormányzat

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben az e rendeletet

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.), 42/2007. (XII.19.), a 11/2008. (IV.30.), a 16/2009. (V.04.) és a 13/2010. (IV.30.

Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.), 42/2007. (XII.19.), a 11/2008. (IV.30.), a 16/2009. (V.04.) és a 13/2010. (IV.30. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.),

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.), 42/2007. (XII.19.), a 11/2008. (IV.30.), a 16/2009. (V.04.) és a 13/2010. (IV.30.

Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.), 42/2007. (XII.19.), a 11/2008. (IV.30.), a 16/2009. (V.04.) és a 13/2010. (IV.30. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.),

Részletesebben

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (egységes szerkezetben a 4/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról (Egységes

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. (..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének rendjéről és térítési díjáról Újszász Város Önkormányzata

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások Kazincbarcika Város Önkormányzatának 9/2008. (II. 22.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Kazincbarcika

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll. 31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 1. számú melléklete AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Önköltségszámítás 2008. január 01. Az 1993. évi III. törvény, valamint 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő- testülete 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.), az 1/2014. (II.10.), a 2/2015. (II.25.) és az 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.)

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll.31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-7/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

VI. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

VI. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.( V.28.) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 9/2009. (VI.04) számú rendeletének módosításáról Újhartyán Község

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete. a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete. a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyékládháza

Részletesebben

II. Általános rendelkezések

II. Általános rendelkezések Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (III.17.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére Tárgy: Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 25/2014. (VI.30.) Ör, a 15/2015.(III.26.) Ör, a 23/2015. (V.28.) Ör, a 33/2015. (X.29.) Ör., és az 5/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 9/2014. (III.27.)

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 19/2007.(XII.20.) számú RENDELETE

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 19/2007.(XII.20.) számú RENDELETE Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2007.(XII.20.) számú RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről (az 5/2008.(IV.10.), a 13/2008.(X.30.), az 5/2009.(V.28.),

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben