Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.), 42/2007. (XII.19.), a 11/2008. (IV.30.), a 16/2009. (V.04.) és a 13/2010. (IV.30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.), 42/2007. (XII.19.), a 11/2008. (IV.30.), a 16/2009. (V.04.) és a 13/2010. (IV.30."

Átírás

1 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.), 42/2007. (XII.19.), a 11/2008. (IV.30.), a 16/2009. (V.04.) és a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendeletekkel

2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. FEJEZET ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Általános szabályok... 4 II. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOLGÁLTATÁSOK Szociális alapszolgáltatások... 5 Étkeztetés... 5 Házi segítségnyújtás... 5 Családsegítés... 5 Jelz rendszeres házi segítségnyújtás... 6 Közösségi ellátások... 7 Támogató szolgáltatás... 7 Nappali ellátást nyújtó id sek klubja Szakosított ellátási forma... 8 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (id skorúak gondozóháza) Az önkormányzat által biztosított szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelem benyújtása, elbírálása A Vadgesztenye Szociális Intézmény térítési díjai A szociális szolgáltatások igénybe vétele esetén fizetend térítési díjak Étkeztetés Házi segítségnyújtás Nappali ellátást nyújtó intézmény Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Az önkormányzati intézményre vonatkozó szabályok Szociálpolitikai Kerekasztal ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3 Szigetszentmiklós Város Képvisel -testülete (a továbbiakban: a Képvisel -testület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban az Ötv.) 16. (1) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törtvény (a továbbiakban az Szt.) 92. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az Szt 62. (2), 90. (3), 92.. (2) bekezdésben, és 115. (3) bekezdésében foglalt rendelkezésre a következ rendeletet alkotja meg. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A rendelet célja, hogy Szigetszentmiklós városban megteremtse és meg rizze az alapvet szociális biztonságot, meghatározza az önkormányzat által nyújtott személyes gondoskodás formáit, szervezetét, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit, megállapítsa azokat az alapvet szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt az ellátottak törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik az egyének veszélyeztetettségének megel zésér l és megszüntetésér l. (2) E rendelet meghatározza a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás formáit (a továbbiakban együtt: szolgáltatási formák), a jogosultság feltételeit, az ellátotti jogviszonyból ered jogokat és kötelezettségeket (1) A rendelet hatálya a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed a Szigetszentmiklóson él magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya kiterjed a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkez személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerinti családtagjára, továbbá a magyar állampolgár Szmtv. szerinti családtagjára, amennyiben az ellátás igénylésének id pontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (3) A rendelet hatálya az Szt 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében e rendelet esetében különösen az étkezés és szállásbiztosítására, ha annak hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmen en kiterjed az Európai Szociális Kartát meger sít országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszer en tartózkodó állampolgáraira is. (4) A rendelet hatálya kiterjed az Szt-ben szabályozott esetekben és módon a hajléktalan személyek ügyében lefolytatandó szociális igazgatási eljárásra is, ha a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyeként Szigetszentmiklós illetékességi területét jelölte meg. 1 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos december 19. napjától. 2 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos december 19. napjától. 3

4 I. FEJEZET ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 1. Általános szabályok 3. (1) 3 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (a továbbiakban az Önkormányzat) a személyes gondoskodás keretén belül a jelen rendben meghatározottak szerint az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: a) Alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelz rendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, nappali ellátás. b) Szakosított ellátási formák: átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, (2) 4 Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti alapszolgáltatások közül a) az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, jelz rendszeres házi segítségnyújtás a nappali ellátást, továbbá a szakosított ellátási formák közül az id skorúak átmenti elhelyezését a saját fenntartásában m ködtetett, részben önállóan gazdálkodó Vadgesztenye Szociális Intézmény intézménye, b) a családsegítést Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata részben önállóan gazdálkodó intézménye c) a közösségi ellátásokat, a támogató szolgáltatást szerz déses formában biztosítja. (3) A Képvisel -testület a szolgáltatási formákkal kapcsolatos feladat- és hatásköreit a Szociális és Családvédelmi Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság) ruházza át Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos december 19. napjától. 4 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos május 1. napjától 5 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, a rendelkezés hatályát vesztette december 19. napján. 6 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, a rendelkezés hatályát vesztette december 19. napján. 7 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, a rendelkezés hatályát vesztette december 19. napján. 4

5 II. FEJEZET AZÖNKORMÁNYZAT ÁLTALBIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOLGÁLTATÁSOK 1. Szociális alapszolgáltatások Étkeztetés 7. (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étellel való ellátásáról kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. (2) 8 Házi segítségnyújtás 8. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatás igénybe vev személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az alapvet gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közrem ködést, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megel zésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. (3) A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását. (4) 9 Családsegítés 8/A. 10 (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezet okok megel zése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség meg rzése céljából nyújtott szolgáltatás. (2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlel Szt szerinti jelz rendszer m ködik. (3) A (2) bekezdés szerint jelz rendszer jelzése alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen él szociális és mentálhigiénés problémákkal küzd családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja ket a családsegítés (4) bekezdésben megjelölt céljáról, tartalmáról. 8 Hatályon kívül helyezte a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. -a május 1. napjától. 9 Hatályon kívül helyezte a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 3. -a május 1. napjától. 10 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos december 18. napjától. 5

6 (4) A családsegítés keretében biztosítani kell a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, b) az anyagi nehézségekkel küzd k számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, c) a családgondozást, így a családban jelentkez m ködési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának el segítését, d) közösségfejleszt, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzd k, a fogyatékossággal él k, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzd k, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, f) a családokon belüli kapcsolater sítést szolgáló közösségépít, családterápiás, konfliktuskezel mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben él családokat segít szolgáltatásokat. (5) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vev érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vev környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és b) a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is megfelel en biztosíthatók. Jelz rendszeres házi segítségnyújtás 8/B. 11 (1) A jelz rendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban él, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelel használatára képes id skorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerül krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. (2) A jelz rendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történ haladéktalan megjelenését, b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. (3) A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai betegek részére nyújtott jelz rendszeres házi segítségnyújtás ellátója együttm ködik a támogató szolgáltatást, illetve a pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátást nyújtó szolgáltatóval. (4) A jelz rendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult a) az egyedül él 65 év feletti személy, b) az egyedül él súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy c) a kétszemélyes háztartásban él 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. (5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben a háztartásban él kiskorú személyt nem kell figyelembe venni. (6) A súlyos fogyatékosságot az Szt. 65/C. (5)-(7) bekezdése szerint, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot külön jogszabály szerint kell igazolni. 11 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos július 1. napjától. 6

7 Közösségi ellátások 8/C. 12 (1) Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott (2) bekezdésben meghatározott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott (3) bekezdés szerinti alacsonyküszöb ellátás. (2) A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében biztosítani kell a) a lakókörnyezetben történ segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, b) a meglev képességek megtartását, illetve fejlesztését, c) a háziorvossal és a kezel orvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vev állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, d) a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, sz vizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, f) megkeres programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. Támogató szolgáltatás 8/D. 13 (1) A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történ ellátása, els sorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának meg rzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. (2) A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelel en különösen a) az alapvet szükségletek kielégítését segít szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat m ködtetése), b) az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelel egészségügyiszociális ellátásokhoz, valamint a fejleszt tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, c) információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követ en a társadalmi beilleszkedést segít szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, d) a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhet ségének biztosítása, e) segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak er sítéséhez speciális, önsegít csoportokban való részvételükhöz, f) egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, g) segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadid s kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, h) a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segít szolgáltatások elérhet ségének, igénybevételének el segítése. (3) A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak min sül a súlyosan fogyatékos személy. E bekezdés alkalmazásában súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összeg családi pótlékban részesül személy. (4) A súlyos fogyatékosságot és a jogosultságot az Szt 65/C. (6) és (7) bekezdése szerint lehet igazolni. 12 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos július 1. napjától. 13 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos július 1. napjától. 7

8 Nappali ellátást nyújtó id sek klubja (1) A nappali ellátás els sorban a saját otthonukban él, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy id s koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes Szigetszentmiklóson él személyek részére nyújtott szolgáltatási forma. (2) 15 A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vev k részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelel napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, helyi igényeknek megfelel közösségi programokat szervez, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában ködjön. 2. Szakosított ellátási forma Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (id skorúak gondozóháza) 10. (1) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény - id skorúak gondozóháza - ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi id tartamra teljes kör ellátást biztosít. (2) Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdeml esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. (3) 16 Az id skorúak gondozóházába azok az id skorúak, valamint a 18. életévüket betöltött Szigetszentmiklóson él személyek vehet k fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban id legesen nem képesek gondoskodni. 3. Az önkormányzat által biztosított szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelem benyújtása, elbírálása (1) Az Önkormányzat által biztosított ellátások igénybevételére vonatkozó kérelmet az igényl, vagy törvényes képvisel je a rendelet 3. (2) bekezdésében meghatározott az ellátást biztosító intézmény vezet jénél, vagy a szerz désben meghatározott képvisel jénél (a továbbiakban együtt az intézményvezet ) terjesztheti el, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével. (2) A szolgáltatási forma igénybevételét az intézményvezet intézkedése, illetve döntése alapozza meg. (3) Az igényl, illetve törvényes képvisel je az intézményvezet döntése ellen a döntés közlését l számított 8 napon belül a Bizottsághoz fordulhat. A Bizottság a beutalás kérdésér l határozattal dönt. (4) Az intézményvezet külön eljárás nélkül köteles biztosítani annak a személynek az ellátását, akinek az ellátás hiánya életét, egészségét, testi épségét veszélyezteti. (5) 18 A szociális rászorultságtól függ en igénybe vehet ellátások jelz rendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás esetén az intézményvezet külön eljárás keretében biztosítja az ellátását. Az eljárás keretében köteles vizsgálni, hogy kérelmez megfelel-e az e rendeletben, és az Szt.-ben az adott ellátási formára meghatározott feltételeknek. (6) Az Önkormányzat által szerz déses formában biztosított ellátások igénybevételének rendjét az ellátás biztosítására kötött megállapodásban kell rögzíteni. 14 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos május 1. napjától. 15 Beépítette a a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 5. -a, hatályos május 1. napjától. 16 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 6. -a, hatályos május 1. napjától. 17 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos december 19. napjától. 18 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 7. -a, hatályos május 1. napjától. 8

9 (7) 19 Az intézményvezet az ellátást igénybe vev vel, illetve törvényes képvisel jével az ellátás igénybe vételének megkezdésekor írásban megállapodást köt. A megállapodásban rögzíteni kell: a) az intézményi ellátás id tartamát (a határozott vagy határozatlan id tartam megjelölését), b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat.4. Az intézményi jogviszony megsz nése 12. (1) 20 Az intézményi jogviszony megsz nése a) az intézmény jogutód nélküli megsz nésével, b) a jogosult halálával, c) a határozott idej intézeti elhelyezés esetén a megjelölt id tartam lejártával, kivéve, ha e törvény rendelkezései alapján az elhelyezés id tartama meghosszabbítható. (2) Az állami fenntartású intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képvisel je kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képvisel je kezdeményezése alapján az intézményvezet az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek megegyezése szerinti id pontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint sz nik meg. (3) 21 Az intézményvezet az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult a) másik intézménybe történ elhelyezése indokolt, b) a házirendet súlyosan megsérti, c) intézményi elhelyezése nem indokolt. (4) 22 Az intézmény vezet je az ellátás megszüntetésér l, valamint a megszüntetés ellen tehet panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képvisel jét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képvisel je nem ért egyet, az értesítés kézhezvételét l számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság joger s és végrehajtható határozatot nem hoz. (5) 23 Ha az intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozza meg, a jogviszony megszüntetésére az (2)-(3) bekezdésben foglaltakat értelemszer en alkalmazni kell, azonban a jogviszonyt a beutaló szerv határozata szünteti meg. 5. A Vadgesztenye Szociális Intézmény térítési díjai (1) 25 A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokért, ha e rendelet másként nem rendeli, térítési díjat kell fizetni. A szolgáltatások intézményi térítési díját - mely a szolgáltatási önköltség és az állami normatíva különbözete - a Képvisel -testület évenként állapítja meg. (2) 26 A kötelezett által fizetend térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezet konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igényl t az ellátás igénybevételét megel en írásban tájékoztatja a megállapodásban. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 19 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 8. -a, hatályos május 1. napjától. 20 A 12. (1)-(2) bekezdését módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 9. (1) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 21 Beépítette a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 9. (2) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 22 Beépítette a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 9. (3) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 23 Beépítette a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 9. (4) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 24 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 10. -a, hatályos május 1. napjától. 25 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 11. (1) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 26 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 11. (2) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 9

10 (3) Térítésmentes ellátásban kell részesíteni az igényl t, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik és a térítési díj alapjául szolgáló vagyona, valamint tartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója nincs. (4) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerz dést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerz désben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összeg (1) A személyi térítési díjat pontos összegben, 10 Ft-ra forintra kerekítve kell megállapítani. (2) Ha az igényl a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, az értesítés kézhezvételét l számított 8 napon belül a Szociális és Családvédelmi Bizottsághoz fordulhat, aki dönt a személyi térítési díj összegér l. (3) A személyi térítési díj összege a megállapítás id pontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha a kötelezett jövedelme a) oly mértékben csökken, hogy az e rendeletben meghatározott díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. (4) A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének id pontjáról a képvisel -testület rendelkezik - az (5) bekezdés a) és b) pontjában foglalt esetekben az intézményvezet - azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosult nem kötelezhet a felülvizsgálatot megel id szakra. (5) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás keretében biztosított ellátás személyi térítési díjának megállapításánál a Szt. 116., ban szabályozottak az irányadóak. (6) A térítési díjat a tárgyhónapot követ hónap 10. napjáig kell megfizetni az intézményben készpénzfizetési számla ellenében. (7) Az intézmény vezet je ellen rzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezet 15 napos határid megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. A díjhátralékról az intézmény vezet je negyedévenként tájékoztatja a fenntartót, aki intézkedik a díjhátralék behajtásáról vagy a behajthatatlan hátralék törlésér l. (8) (9) (10) (11) 6. A szociális szolgáltatások igénybe vétele esetén fizetend térítési díjak Étkeztetés 15. (1) Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének a tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét. (2) 28 Az étkeztetés személyi térítési díja nem haladhatja meg a családban egy f re jutó havi jövedelem 30%-át. 27 A 14. (1)-(7) bekezdését módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 12. -a és 13. (1) bekezdése, hatályos május 1. napjától. A 14. (8)-(11) bekezdéseit hatályon kívül helyezte a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 13. (2) bekezdése május 1. napján. 10

11 (3) A térítési díj kategóriákat az 1. számú melléklet tartalmazza. Házi segítségnyújtás 16. (1) A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg a tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének az évi munkaórákra és egy gondozóra jutó összegét. (2) 29 A házi segítségnyújtás keretében biztosított szolgáltatásért fizetend személyi térítési díj az óradíjnak és az adott hónapban a gondozásra fordított id nek szorzata, mely összeg nem haladhatja meg a családban egy f re jutó havi jövedelem 25 %-át Ha a házi segítségnyújtás keretében étkeztetést is biztosítanak, a személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a családban egy f re jutó havi jövedelem 30%-át. (3) 30 A térítési díj kategóriákat a 2. számú melléklet tartalmazza. (4) 31 Nappali ellátást nyújtó intézmény 17. (1) 32 A nappali ellátást nyújtó id sek klubjában az intézményi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének a tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét. Az intézményi térítési díj számításához a Szigetszentmiklós Város Képvisel -testületének 4/2007. (II. 21.) rendelet 5. (1) alapján megállapított nyersanyag norma összegeket veheti figyelembe. A rendelet ide vonatkozó bekezdését a 4. számú melléklet tartalmazza. (2) 33 (3) 34 A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 15%-át a nappali ellátás, illetve 30%-át a nappali ellátás és ott étkezés esetén. (4) 35 A személyi térítési díj nappali ellátás esetében reggelivel, uzsonnával a szolgáltatást igénybe vev napi jövedelmének 15%-a, klub ebéd (szociális étkeztetés helyben fogyasztja) esetében a családban egy f re jutó napi jövedelem 15%-a. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 18. (1) 36 Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben az intézményi terítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének a tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét. (2) 37 (3) 38 A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 60 %-át. 28 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 14. -a, hatályos május 1. napjától. 29 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 30 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 15. (2) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 31 Hatályon kívül helyezte a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 15. (3) bekezdése május 1. napján. 32 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 16. (1) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 33 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, a rendelkezés hatályát vesztette december 19. napjától. 34 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 16. (2) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 35 Beépítette a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 16. (3) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 36 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos december 19. napjától. 37 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, a rendelkezés hatályát vesztette december 19. napjától. 38 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 17. -a, hatályos május 1. napjától. 11

12 7. Az önkormányzati intézményre vonatkozó szabályok 19. (1) Önkormányzati intézmény fenntartójaként a Képvisel -testület köteles biztosítani a szociális intézmény folyamatos m ködésének feltételeit. Ennek keretében a Képvisel -testület: a) dönt az intézményalapító okiratáról, gazdálkodási körér l, átszervezésér l, megszüntetésér l, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról, b) meghatározza az intézmény költségvetését, valamint az intézményi térítési díjakat, c) ellen rzi az intézmény gazdálkodását és m ködésének törvényességét (a Házirend, valamint más bels szabályzatok jogszer ségét), d) jóváhagyja az intézmény szervezeti és m ködési szabályzatát, szakmai programját, e) ellen rzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, f) gondoskodik a szakemberek képzésér l, továbbképzésér l, g) az intézmény vezet je tekintetében gyakorolja a kinevezési, felmentési és fegyelmi jogkört. (2) A Képvisel -testület fenntartói, irányítási jogkörének gyakorlása nem sértheti az intézménynek a szakmai programjában meghatározott önállóságát. (3) Az intézményi térítési díjakat a jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza Szociálpolitikai Kerekasztal 40 19/A. (1) A képvisel testület Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre (a továbbiakban: Kerekasztal). (2) A Kerekasztal szakmai testületi fórum, melynek faladata: a) a Szolgáltatástervezési Koncepció megalkotását és módosítását megel egyeztetés; b) a Szolgáltatástervezési Koncepció megalkotását követ en az abban meghatározott feladatok megvalósításának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése és az Önkormányzat felé az esetleges módosításokra történ javaslattétel. (3) A Kerekasztalnak véleményezési joga van a Szolgáltatástervezési Koncepció megalkotása és módosítása során, melyet az Önkormányzat lehet ség szerint figyelembe vesz. (4) a Kerekasztal megvitatja a városi szociális szolgáltatások m ködtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, valamint az esetleges együttm ködés kereteit, továbbá az egyes ellátotti csoportok (id sek, gyerekek, n k, fogyatékkal él k, hajléktalanok, pszichiátriai és szenvedélybetegek, stb.) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. (5) 41 A Kerekasztal szavazati joggal rendelkez tagjai: a) Szociális Alapszolgáltatási Központ vezet je b) Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat vezet je c) Magyar Vöröskereszt Pest m. Ráckeve és Szigetszentmiklós Körzeti Szervezetének vezet je d) Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke e) Mozgáskorlátozottak és Más Egészségkárosodott Fiatalok Ifjúsági és Sport Egyesületének (MEFISE) elnöke; f) Szigetszentmiklósi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke (6) 42 Állandó meghívottak: 39 Kiegészítette: 17/2007./VI.20./ sz. rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos július 1. napjától 40 Beépítette a 11/2008.(IV.30.) sz. rendelet, hatályos május 1. napjától. 41 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 18. (1) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 42 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 18. (2) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 12

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetése 2008. április 1. napján megtörtént. Mórahalom város Képviselőtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A RENDELET CÉLJA... 2 A RENDELET HATÁLYA... 2 AZ ELLÁTÁS TÍPUSAI... 3 HATÁSKÖR... 3 II. FEJEZET ELLÁTÁSOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 4 PÉNZBELI ELLÁTÁSOK...

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szakmai program 2012.

Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Szakmai program 2012. 1 Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Szakmai program 2012. Hatályos: 2012. napjától. Szakmai program 2 Bevezetés A Csanyteleken m ködik, vezet je az intézmény szolgáltatásainak magas szint ellátása

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (III. 01.) rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról A szociális

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról .. Önkormányzat Képviselő-testületének../2007. (..) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 2/2007. (II.16.) rendelete az önkormányzati fenntartású, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények egyes szolgáltatásainak és az ellátási szerzıdéssel

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól. I.

Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól. I. Érsekvadkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Érsekvadkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról

29/2007.(VI.1.) Ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjérıl, a fizetendı térítési díjak megállapításáról 1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 6/2008. (II.29.) Ör., a 21/2008. (IV.30.) Ör., a 79/2008. (XII.19.) Ör., a 7/2009. (II.27.) Ör., a 45/2009. (IX.16.) Ör. és az 1/2010.(I.29.) Ör.-rel

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól

9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól ONGA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (V. 17.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2009. (X. 01.) BVKt rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Biharkeresztes

Részletesebben