Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.), 42/2007. (XII.19.), a 11/2008. (IV.30.), a 16/2009. (V.04.) és a 13/2010. (IV.30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.), 42/2007. (XII.19.), a 11/2008. (IV.30.), a 16/2009. (V.04.) és a 13/2010. (IV.30."

Átírás

1 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.), 42/2007. (XII.19.), a 11/2008. (IV.30.), a 16/2009. (V.04.) és a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendeletekkel

2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. FEJEZET ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Általános szabályok... 4 II. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOLGÁLTATÁSOK Szociális alapszolgáltatások... 5 Étkeztetés... 5 Házi segítségnyújtás... 5 Családsegítés... 5 Jelz rendszeres házi segítségnyújtás... 6 Közösségi ellátások... 7 Támogató szolgáltatás... 7 Nappali ellátást nyújtó id sek klubja Szakosított ellátási forma... 8 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (id skorúak gondozóháza) Az önkormányzat által biztosított szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelem benyújtása, elbírálása A Vadgesztenye Szociális Intézmény térítési díjai A szociális szolgáltatások igénybe vétele esetén fizetend térítési díjak Étkeztetés Házi segítségnyújtás Nappali ellátást nyújtó intézmény Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény Az önkormányzati intézményre vonatkozó szabályok Szociálpolitikai Kerekasztal ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3 Szigetszentmiklós Város Képvisel -testülete (a továbbiakban: a Képvisel -testület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban az Ötv.) 16. (1) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törtvény (a továbbiakban az Szt.) 92. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az Szt 62. (2), 90. (3), 92.. (2) bekezdésben, és 115. (3) bekezdésében foglalt rendelkezésre a következ rendeletet alkotja meg. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A rendelet célja, hogy Szigetszentmiklós városban megteremtse és meg rizze az alapvet szociális biztonságot, meghatározza az önkormányzat által nyújtott személyes gondoskodás formáit, szervezetét, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit, megállapítsa azokat az alapvet szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt az ellátottak törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik az egyének veszélyeztetettségének megel zésér l és megszüntetésér l. (2) E rendelet meghatározza a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás formáit (a továbbiakban együtt: szolgáltatási formák), a jogosultság feltételeit, az ellátotti jogviszonyból ered jogokat és kötelezettségeket (1) A rendelet hatálya a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed a Szigetszentmiklóson él magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya kiterjed a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkez személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerinti családtagjára, továbbá a magyar állampolgár Szmtv. szerinti családtagjára, amennyiben az ellátás igénylésének id pontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (3) A rendelet hatálya az Szt 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében e rendelet esetében különösen az étkezés és szállásbiztosítására, ha annak hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmen en kiterjed az Európai Szociális Kartát meger sít országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszer en tartózkodó állampolgáraira is. (4) A rendelet hatálya kiterjed az Szt-ben szabályozott esetekben és módon a hajléktalan személyek ügyében lefolytatandó szociális igazgatási eljárásra is, ha a hajléktalan személy az ellátás igénybevételekor nyilatkozatában tartózkodási helyeként Szigetszentmiklós illetékességi területét jelölte meg. 1 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos december 19. napjától. 2 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos december 19. napjától. 3

4 I. FEJEZET ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 1. Általános szabályok 3. (1) 3 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (a továbbiakban az Önkormányzat) a személyes gondoskodás keretén belül a jelen rendben meghatározottak szerint az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: a) Alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelz rendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, nappali ellátás. b) Szakosított ellátási formák: átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, (2) 4 Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti alapszolgáltatások közül a) az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, jelz rendszeres házi segítségnyújtás a nappali ellátást, továbbá a szakosított ellátási formák közül az id skorúak átmenti elhelyezését a saját fenntartásában m ködtetett, részben önállóan gazdálkodó Vadgesztenye Szociális Intézmény intézménye, b) a családsegítést Szigetszentmiklós Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálata részben önállóan gazdálkodó intézménye c) a közösségi ellátásokat, a támogató szolgáltatást szerz déses formában biztosítja. (3) A Képvisel -testület a szolgáltatási formákkal kapcsolatos feladat- és hatásköreit a Szociális és Családvédelmi Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság) ruházza át Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos december 19. napjától. 4 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos május 1. napjától 5 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, a rendelkezés hatályát vesztette december 19. napján. 6 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, a rendelkezés hatályát vesztette december 19. napján. 7 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, a rendelkezés hatályát vesztette december 19. napján. 4

5 II. FEJEZET AZÖNKORMÁNYZAT ÁLTALBIZTOSÍTOTT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOLGÁLTATÁSOK 1. Szociális alapszolgáltatások Étkeztetés 7. (1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étellel való ellátásáról kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. (2) 8 Házi segítségnyújtás 8. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatás igénybe vev személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az alapvet gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közrem ködést, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megel zésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. (3) A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását. (4) 9 Családsegítés 8/A. 10 (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezet okok megel zése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség meg rzése céljából nyújtott szolgáltatás. (2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlel Szt szerinti jelz rendszer m ködik. (3) A (2) bekezdés szerint jelz rendszer jelzése alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen él szociális és mentálhigiénés problémákkal küzd családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja ket a családsegítés (4) bekezdésben megjelölt céljáról, tartalmáról. 8 Hatályon kívül helyezte a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 2. -a május 1. napjától. 9 Hatályon kívül helyezte a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 3. -a május 1. napjától. 10 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos december 18. napjától. 5

6 (4) A családsegítés keretében biztosítani kell a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, b) az anyagi nehézségekkel küzd k számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, c) a családgondozást, így a családban jelentkez m ködési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának el segítését, d) közösségfejleszt, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzd k, a fogyatékossággal él k, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzd k, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, f) a családokon belüli kapcsolater sítést szolgáló közösségépít, családterápiás, konfliktuskezel mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben él családokat segít szolgáltatásokat. (5) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vev érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vev környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és b) a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is megfelel en biztosíthatók. Jelz rendszeres házi segítségnyújtás 8/B. 11 (1) A jelz rendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban él, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelel használatára képes id skorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerül krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. (2) A jelz rendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történ haladéktalan megjelenését, b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. (3) A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai betegek részére nyújtott jelz rendszeres házi segítségnyújtás ellátója együttm ködik a támogató szolgáltatást, illetve a pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátást nyújtó szolgáltatóval. (4) A jelz rendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult a) az egyedül él 65 év feletti személy, b) az egyedül él súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy c) a kétszemélyes háztartásban él 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. (5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti esetben a háztartásban él kiskorú személyt nem kell figyelembe venni. (6) A súlyos fogyatékosságot az Szt. 65/C. (5)-(7) bekezdése szerint, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot külön jogszabály szerint kell igazolni. 11 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos július 1. napjától. 6

7 Közösségi ellátások 8/C. 12 (1) Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott (2) bekezdésben meghatározott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott (3) bekezdés szerinti alacsonyküszöb ellátás. (2) A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében biztosítani kell a) a lakókörnyezetben történ segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, b) a meglev képességek megtartását, illetve fejlesztését, c) a háziorvossal és a kezel orvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vev állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, d) a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, sz vizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, f) megkeres programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. Támogató szolgáltatás 8/D. 13 (1) A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történ ellátása, els sorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának meg rzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. (2) A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelel en különösen a) az alapvet szükségletek kielégítését segít szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat m ködtetése), b) az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelel egészségügyiszociális ellátásokhoz, valamint a fejleszt tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, c) információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követ en a társadalmi beilleszkedést segít szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, d) a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhet ségének biztosítása, e) segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak er sítéséhez speciális, önsegít csoportokban való részvételükhöz, f) egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, g) segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadid s kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, h) a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segít szolgáltatások elérhet ségének, igénybevételének el segítése. (3) A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak min sül a súlyosan fogyatékos személy. E bekezdés alkalmazásában súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összeg családi pótlékban részesül személy. (4) A súlyos fogyatékosságot és a jogosultságot az Szt 65/C. (6) és (7) bekezdése szerint lehet igazolni. 12 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos július 1. napjától. 13 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos július 1. napjától. 7

8 Nappali ellátást nyújtó id sek klubja (1) A nappali ellátás els sorban a saját otthonukban él, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy id s koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes Szigetszentmiklóson él személyek részére nyújtott szolgáltatási forma. (2) 15 A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vev k részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelel napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, helyi igényeknek megfelel közösségi programokat szervez, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában ködjön. 2. Szakosított ellátási forma Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (id skorúak gondozóháza) 10. (1) Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény - id skorúak gondozóháza - ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi id tartamra teljes kör ellátást biztosít. (2) Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdeml esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. (3) 16 Az id skorúak gondozóházába azok az id skorúak, valamint a 18. életévüket betöltött Szigetszentmiklóson él személyek vehet k fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban id legesen nem képesek gondoskodni. 3. Az önkormányzat által biztosított szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelem benyújtása, elbírálása (1) Az Önkormányzat által biztosított ellátások igénybevételére vonatkozó kérelmet az igényl, vagy törvényes képvisel je a rendelet 3. (2) bekezdésében meghatározott az ellátást biztosító intézmény vezet jénél, vagy a szerz désben meghatározott képvisel jénél (a továbbiakban együtt az intézményvezet ) terjesztheti el, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével. (2) A szolgáltatási forma igénybevételét az intézményvezet intézkedése, illetve döntése alapozza meg. (3) Az igényl, illetve törvényes képvisel je az intézményvezet döntése ellen a döntés közlését l számított 8 napon belül a Bizottsághoz fordulhat. A Bizottság a beutalás kérdésér l határozattal dönt. (4) Az intézményvezet külön eljárás nélkül köteles biztosítani annak a személynek az ellátását, akinek az ellátás hiánya életét, egészségét, testi épségét veszélyezteti. (5) 18 A szociális rászorultságtól függ en igénybe vehet ellátások jelz rendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás esetén az intézményvezet külön eljárás keretében biztosítja az ellátását. Az eljárás keretében köteles vizsgálni, hogy kérelmez megfelel-e az e rendeletben, és az Szt.-ben az adott ellátási formára meghatározott feltételeknek. (6) Az Önkormányzat által szerz déses formában biztosított ellátások igénybevételének rendjét az ellátás biztosítására kötött megállapodásban kell rögzíteni. 14 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos május 1. napjától. 15 Beépítette a a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 5. -a, hatályos május 1. napjától. 16 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 6. -a, hatályos május 1. napjától. 17 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos december 19. napjától. 18 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 7. -a, hatályos május 1. napjától. 8

9 (7) 19 Az intézményvezet az ellátást igénybe vev vel, illetve törvényes képvisel jével az ellátás igénybe vételének megkezdésekor írásban megállapodást köt. A megállapodásban rögzíteni kell: a) az intézményi ellátás id tartamát (a határozott vagy határozatlan id tartam megjelölését), b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, c) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat.4. Az intézményi jogviszony megsz nése 12. (1) 20 Az intézményi jogviszony megsz nése a) az intézmény jogutód nélküli megsz nésével, b) a jogosult halálával, c) a határozott idej intézeti elhelyezés esetén a megjelölt id tartam lejártával, kivéve, ha e törvény rendelkezései alapján az elhelyezés id tartama meghosszabbítható. (2) Az állami fenntartású intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képvisel je kezdeményezheti. A jogosult, illetve törvényes képvisel je kezdeményezése alapján az intézményvezet az intézményi jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetben a jogviszony a felek megegyezése szerinti id pontban, ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint sz nik meg. (3) 21 Az intézményvezet az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult a) másik intézménybe történ elhelyezése indokolt, b) a házirendet súlyosan megsérti, c) intézményi elhelyezése nem indokolt. (4) 22 Az intézmény vezet je az ellátás megszüntetésér l, valamint a megszüntetés ellen tehet panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képvisel jét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve törvényes képvisel je nem ért egyet, az értesítés kézhezvételét l számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a bíróság joger s és végrehajtható határozatot nem hoz. (5) 23 Ha az intézményi jogviszonyt beutaló határozat alapozza meg, a jogviszony megszüntetésére az (2)-(3) bekezdésben foglaltakat értelemszer en alkalmazni kell, azonban a jogviszonyt a beutaló szerv határozata szünteti meg. 5. A Vadgesztenye Szociális Intézmény térítési díjai (1) 25 A személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokért, ha e rendelet másként nem rendeli, térítési díjat kell fizetni. A szolgáltatások intézményi térítési díját - mely a szolgáltatási önköltség és az állami normatíva különbözete - a Képvisel -testület évenként állapítja meg. (2) 26 A kötelezett által fizetend térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezet konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igényl t az ellátás igénybevételét megel en írásban tájékoztatja a megállapodásban. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 19 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 8. -a, hatályos május 1. napjától. 20 A 12. (1)-(2) bekezdését módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 9. (1) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 21 Beépítette a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 9. (2) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 22 Beépítette a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 9. (3) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 23 Beépítette a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 9. (4) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 24 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 10. -a, hatályos május 1. napjától. 25 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 11. (1) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 26 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 11. (2) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 9

10 (3) Térítésmentes ellátásban kell részesíteni az igényl t, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik és a térítési díj alapjául szolgáló vagyona, valamint tartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója nincs. (4) Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerz dést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerz désben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összeg (1) A személyi térítési díjat pontos összegben, 10 Ft-ra forintra kerekítve kell megállapítani. (2) Ha az igényl a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, az értesítés kézhezvételét l számított 8 napon belül a Szociális és Családvédelmi Bizottsághoz fordulhat, aki dönt a személyi térítési díj összegér l. (3) A személyi térítési díj összege a megállapítás id pontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha a kötelezett jövedelme a) oly mértékben csökken, hogy az e rendeletben meghatározott díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. (4) A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetésének id pontjáról a képvisel -testület rendelkezik - az (5) bekezdés a) és b) pontjában foglalt esetekben az intézményvezet - azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosult nem kötelezhet a felülvizsgálatot megel id szakra. (5) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás keretében biztosított ellátás személyi térítési díjának megállapításánál a Szt. 116., ban szabályozottak az irányadóak. (6) A térítési díjat a tárgyhónapot követ hónap 10. napjáig kell megfizetni az intézményben készpénzfizetési számla ellenében. (7) Az intézmény vezet je ellen rzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezet 15 napos határid megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. A díjhátralékról az intézmény vezet je negyedévenként tájékoztatja a fenntartót, aki intézkedik a díjhátralék behajtásáról vagy a behajthatatlan hátralék törlésér l. (8) (9) (10) (11) 6. A szociális szolgáltatások igénybe vétele esetén fizetend térítési díjak Étkeztetés 15. (1) Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének a tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét. (2) 28 Az étkeztetés személyi térítési díja nem haladhatja meg a családban egy f re jutó havi jövedelem 30%-át. 27 A 14. (1)-(7) bekezdését módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 12. -a és 13. (1) bekezdése, hatályos május 1. napjától. A 14. (8)-(11) bekezdéseit hatályon kívül helyezte a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 13. (2) bekezdése május 1. napján. 10

11 (3) A térítési díj kategóriákat az 1. számú melléklet tartalmazza. Házi segítségnyújtás 16. (1) A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem haladhatja meg a tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének az évi munkaórákra és egy gondozóra jutó összegét. (2) 29 A házi segítségnyújtás keretében biztosított szolgáltatásért fizetend személyi térítési díj az óradíjnak és az adott hónapban a gondozásra fordított id nek szorzata, mely összeg nem haladhatja meg a családban egy f re jutó havi jövedelem 25 %-át Ha a házi segítségnyújtás keretében étkeztetést is biztosítanak, a személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a családban egy f re jutó havi jövedelem 30%-át. (3) 30 A térítési díj kategóriákat a 2. számú melléklet tartalmazza. (4) 31 Nappali ellátást nyújtó intézmény 17. (1) 32 A nappali ellátást nyújtó id sek klubjában az intézményi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének a tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét. Az intézményi térítési díj számításához a Szigetszentmiklós Város Képvisel -testületének 4/2007. (II. 21.) rendelet 5. (1) alapján megállapított nyersanyag norma összegeket veheti figyelembe. A rendelet ide vonatkozó bekezdését a 4. számú melléklet tartalmazza. (2) 33 (3) 34 A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 15%-át a nappali ellátás, illetve 30%-át a nappali ellátás és ott étkezés esetén. (4) 35 A személyi térítési díj nappali ellátás esetében reggelivel, uzsonnával a szolgáltatást igénybe vev napi jövedelmének 15%-a, klub ebéd (szociális étkeztetés helyben fogyasztja) esetében a családban egy f re jutó napi jövedelem 15%-a. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 18. (1) 36 Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben az intézményi terítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségének a tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegét. (2) 37 (3) 38 A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 60 %-át. 28 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 14. -a, hatályos május 1. napjától. 29 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 30 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 15. (2) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 31 Hatályon kívül helyezte a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 15. (3) bekezdése május 1. napján. 32 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 16. (1) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 33 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, a rendelkezés hatályát vesztette december 19. napjától. 34 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 16. (2) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 35 Beépítette a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 16. (3) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 36 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, hatályos december 19. napjától. 37 Módosítva a 42/2007.(XII.19.) sz. rendelettel, a rendelkezés hatályát vesztette december 19. napjától. 38 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 17. -a, hatályos május 1. napjától. 11

12 7. Az önkormányzati intézményre vonatkozó szabályok 19. (1) Önkormányzati intézmény fenntartójaként a Képvisel -testület köteles biztosítani a szociális intézmény folyamatos m ködésének feltételeit. Ennek keretében a Képvisel -testület: a) dönt az intézményalapító okiratáról, gazdálkodási körér l, átszervezésér l, megszüntetésér l, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról, b) meghatározza az intézmény költségvetését, valamint az intézményi térítési díjakat, c) ellen rzi az intézmény gazdálkodását és m ködésének törvényességét (a Házirend, valamint más bels szabályzatok jogszer ségét), d) jóváhagyja az intézmény szervezeti és m ködési szabályzatát, szakmai programját, e) ellen rzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, f) gondoskodik a szakemberek képzésér l, továbbképzésér l, g) az intézmény vezet je tekintetében gyakorolja a kinevezési, felmentési és fegyelmi jogkört. (2) A Képvisel -testület fenntartói, irányítási jogkörének gyakorlása nem sértheti az intézménynek a szakmai programjában meghatározott önállóságát. (3) Az intézményi térítési díjakat a jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza Szociálpolitikai Kerekasztal 40 19/A. (1) A képvisel testület Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre (a továbbiakban: Kerekasztal). (2) A Kerekasztal szakmai testületi fórum, melynek faladata: a) a Szolgáltatástervezési Koncepció megalkotását és módosítását megel egyeztetés; b) a Szolgáltatástervezési Koncepció megalkotását követ en az abban meghatározott feladatok megvalósításának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése és az Önkormányzat felé az esetleges módosításokra történ javaslattétel. (3) A Kerekasztalnak véleményezési joga van a Szolgáltatástervezési Koncepció megalkotása és módosítása során, melyet az Önkormányzat lehet ség szerint figyelembe vesz. (4) a Kerekasztal megvitatja a városi szociális szolgáltatások m ködtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, valamint az esetleges együttm ködés kereteit, továbbá az egyes ellátotti csoportok (id sek, gyerekek, n k, fogyatékkal él k, hajléktalanok, pszichiátriai és szenvedélybetegek, stb.) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. (5) 41 A Kerekasztal szavazati joggal rendelkez tagjai: a) Szociális Alapszolgáltatási Központ vezet je b) Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat vezet je c) Magyar Vöröskereszt Pest m. Ráckeve és Szigetszentmiklós Körzeti Szervezetének vezet je d) Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke e) Mozgáskorlátozottak és Más Egészségkárosodott Fiatalok Ifjúsági és Sport Egyesületének (MEFISE) elnöke; f) Szigetszentmiklósi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke (6) 42 Állandó meghívottak: 39 Kiegészítette: 17/2007./VI.20./ sz. rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos július 1. napjától 40 Beépítette a 11/2008.(IV.30.) sz. rendelet, hatályos május 1. napjától. 41 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 18. (1) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 42 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 18. (2) bekezdése, hatályos május 1. napjától. 12

13 a) Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármestere b) Polgármesteri Hivatal jegyz je c) Szociális és Családvédelmi Bizottság elnöke d) Egészségügyi Bizottság elnöke e) Pénzügyi Bizottság elnöke f) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályvezet je g) EGOMIR vezet je h) Polgármesteri Hivatal szociális és gyámügyi irodavezet je i) Mozgásfejleszt Óvoda vezet je; j) Városi Bölcs de vezet je k) Vezet véd l) Helyi háziorvosok által választott képvisel (7) A képviseleti jog átruházható. (8) A Kerekasztal üléseit a polgármester hívja össze. Az alakuló ülést e rendelet hatályba lépését követ három hónapon belül kell összehívni. Az alakuló ülés dönt a Kerekasztal ügyrendjér l, amelyr l a megjelentek egyszer szótöbbséggel határoznak. (9) A Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart. Az ülések nyilvánosak. (10) A polgármester gondoskodik a Kerekasztal m ködésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátásáról. (11) A Kerekasztal ülésén a szavazati joggal rendelkez tagok egyszer szótöbbséggel, határozati formában döntenek. A Kerekasztal határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkez tagok több, mint fele jelen van. (12) A Kerekasztal tanácskozásairól jegyz könyv készül, mely alapján a Képvisel -testületet a soron következ ülésén tájékoztatni kell a hozott határozatokról. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 20. E rendelet április 1-jén lép hatályba, ezzel egyidej leg a többszörösen módosított 7/1999./III.25./ számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. Vargáné dr. Pet Terézia jegyz Szabó József polgármester ZÁRADÉK Szigetszentmiklós Város Képvisel -testülete ezen rendeletét március 20-i ülésén alkotta, módosította a 17/2007.(VI.20.), a 42/2007.(XII.19.), a 11/2008.(IV.30.), a 16/2009.(V.02.), valamint a 13/2010.(IV.30) önkormányzati rendeletekkel. dr. Borók Dóra jegyz 13

14 1. számú melléklet a 6/2007. (III.21) önkormányzati rendelethez 43 : A szociális étkeztetésért fizetend személyi térítési díj kategóriái Szociális étkeztetés Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-a Ebéd elviszi Ft/adag az intézményi térítési díj %- a Ebéd kiszállítással Ft/adag az intézményi térítési díj %-a 0%-150% 0% 0% 151%-200% 45% 45% 201%-250% 60% 60% 251%-300% 80% 80% 301%-350% 90% 90% 351%-tól 100% 100% Szociális étkeztetés (klub ebéd) helyben fogyasztja A családban egy f re jutó jövedelem 15%-a A személyi térítési díjat konkrét összegben, tíz forintra kerekítve kell megállapítani. (29/1993. (II. 17.) Kormány rendelet 4/B.) 2. számú melléklet a 6/2007. (III.21) önkormányzati rendelethez 44 : Házi segítségnyújtás keretében fizetend személyi térítési díj kategóriái Házi segítségnyújtás Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-a Óradíj: az intézményi térítési díj %-a 0%-150% 0% 151%-200% 45% 201%-250% 60% 251%-300% 80% 301%-350% 90% 351%-tól 100% 43 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 19. -a, hatályos május 1. napjától. 44 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 20. -a, hatályos május 1. napjától. 14

15 A személyi térítési díjat konkrét összegben, tíz forintra kerekítve kell megállapítani. (29/1993. (II. 17.) Kormány rendelet 4/B.) 3. számú melléklet a 6/2007. (III.21) önkormányzati rendelethez: 45 Vadgesztenye Szociális Intézmény által nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díjai Szolgáltatás évi tervezett önköltség évi állami hozzájárulás évi tervezett intézményi térítési díj 1. Szociális étkeztetés: elviszi 493.-Ft/adag 221.-Ft/adag 272.-Ft +ÁFA (25%) = 340 Ft/adag 2. Szociális étkeztetés: helyben fogyasztja el (Id sek Klubja ebéd is!) 789.-Ft/ adag 221.-Ft/adag 568.-Ft + ÁFA (25%) = 710 Ft/adag 3. Szociális étkeztetés: kiszállítással 675.-Ft/ adag 221.-Ft/adag 454.-Ft + ÁFA (25%) = 570 Ft/adag Házi segítségnyújtás: Ft/óra 83.-Ft/óra Ft/óra Jelz rendszeres házi segítségnyújtás 422.-Ft/nap 0.-Ft/nap 420.-Ft/nap 1. Id sek Klubja: nappali ellátás Ft/nap 353.-Ft/ nap Ft/nap 2. Id sek Klubja: nappali ellátás+ reggeli, uzsonna Ft/nap 353.-Ft/ nap Ft/nap Id skorúak Gondozóháza Ft/nap Ft/nap Ft/nap Az intézményi térítési díjat konkrét összegben, tíz forintra kerekítve kell megállapítani. (29/1993. (II.17.) Kormány rendelet 3. (3). 45 Módosította a 13/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet 21. -a, hatályos május 1. napjától. 15

Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.), 42/2007. (XII.19.), a 11/2008. (IV.30.), a 16/2009. (V.04.) és a 13/2010. (IV.30.

Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.), 42/2007. (XII.19.), a 11/2008. (IV.30.), a 16/2009. (V.04.) és a 13/2010. (IV.30. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.),

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 6/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Szigetszentmiklós

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.), 42/2007. (XII.19.), a 11/2008. (IV.30.), a 16/2009. (V.04.), a 13/2010. (IV.30.), a 26/2010. (XI.25.

Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.), 42/2007. (XII.19.), a 11/2008. (IV.30.), a 16/2009. (V.04.), a 13/2010. (IV.30.), a 26/2010. (XI.25. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.),

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya 1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Városi Önkormányzat

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben az e rendeletet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. (..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének rendjéről és térítési díjáról Újszász Város Önkormányzata

Részletesebben

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ

Szakosított ellátás: bentlakásos szociális intézmény: Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Dorog Város Önkormányzatának 6/2006. (I.3.) sz. rendelete a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételér l (Egységes szerkezetben

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani. Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének 4/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Hunya

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (egységes szerkezetben a 4/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok

Bevezető rész. A rendelet hatálya. Általános szabályok Szekszárdi Önkormányzat 36/2001.(XII.21.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról (Egységes

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II.15.), az 1/2014. (II.10.), a 2/2015. (II.25.) és az 1/2016. (II.8.) önkormányzati rendeletekkel módosított 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

I. fejezet. A rendelet hatálya. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások Kazincbarcika Város Önkormányzatának 9/2008. (II. 22.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Kazincbarcika

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TF.: FAX.: DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő- testülete 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 19/2007.(XII.20.) számú RENDELETE

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 19/2007.(XII.20.) számú RENDELETE Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2007.(XII.20.) számú RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről (az 5/2008.(IV.10.), a 13/2008.(X.30.), az 5/2009.(V.28.),

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

II. Általános rendelkezések

II. Általános rendelkezések Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (III.17.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 20-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 749-7/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VI. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA Az el terjesztés címe, tárgya: Az el terjeszt megnevezése: Az el terjesztés Képvisel -testület általi tárgyalásának id pontja:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Sényő Község Önkormányzatának 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 1. számú melléklete AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK Önköltségszámítás 2008. január 01. Az 1993. évi III. törvény, valamint 29/1993. (II. 17.)

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Gyömrő Város Önkormányzatának 5/2010. (III. 17.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról a 10/2011. (III.29.) sz. és a 17/2011.

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... TARTALOM I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A RENDELET CÉLJA... 2 A RENDELET HATÁLYA... 2 AZ ELLÁTÁS TÍPUSAI... 3 HATÁSKÖR... 3 II. FEJEZET ELLÁTÁSOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 4 PÉNZBELI ELLÁTÁSOK...

Részletesebben

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115.

Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. 115. Térítési díj 1993. évi III. törvény 114. (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére Tárgy: Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Módosítva: Hatályba léptetve: 42/2004. (XII.15.) 2004. XII.15. 1/2005.

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat által biztosított szociális étkezés szolgáltatási önköltségének megállapítására és térítési díjának felülvizsgálatára. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-5/2016. Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete. a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete. a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004.(IV. 28.) sz. rendelete a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyékládháza

Részletesebben

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.)

(A 39/2015. (Xl.24.) módosító rendelettel, valamint a 16/2016. (lll.22.) módosító rendelettel egységes szerkezetben.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll.31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza.

3. A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (lll. 31) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított

Részletesebben